Naudinga informacija

Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priklausančių pagalbos tarnybų, vykdančių skambučių aptarnavimo trumpaisiais numeriais funkcijas, aptarnaujamų teritorijų ir numerių, į kuriuos turi būti siunčiami skambučiai trumpaisiais numeriais 01, 02, 112, sąrašas 

Visuomenės pasitikėjimas Lietuvos teisėsaugos institucijomis 2015 metais pasiekė rekordines aukštumas. Teisėsauga pasikeitė neatpažįstamai: išaugo moderni vadovų karta, diegiami šiuolaikiniai vadybos stiliai, atsirado erdvė iniciatyvai, kūrybai ir saviraiškai, iš naujo atgimė profesijos prestižas.

Pareigūnai jau nebėra tik vykdytojai. Jie patys ėmėsi atsakomybės: bendradarbiauti, kurti, kelti kompetenciją, ugdyti pagarbą darbuotojams ir visuomenei, diegti atsakomybę, nepakantumą korupcijai ir kitiems nusižengimams. Patys kuria sistemą, kurioje būtų gera dirbti – ir kurią gerbtų bei pasitikėtų visuomenė.

Tačiau to negana. Tolesnei raidai reikalingi pokyčiai išorėje. Būtina atnaujinti įstatymus, kurie seniai nebeatitinka dabarties realijų. Svarbu teisingai atlyginti pareigūnams už darbą, juos motyvuoti, jiems padėti ištikus nelaimei, tolygiai paskirstyti darbo krūvius, nustatyti tvirtesnes socialines garantijas, užtikrinti skaidrų priėmimą į tarnybą bei sudaryti palankias sąlygas karjerai ir kvalifikacijos kėlimui.

Naujasis Vidaus tarnybos statutas ir kiti teisės aktai atvers teisėsaugai kelią modernizuotis, sustiprėti, motyvuoti pareigūnus, o kartu – geriau bei efektyviau apsaugoti visuomenę.

Kelias į pokyčius. Kokių pokyčių reikia, kad būtume saugesni

Lankstinukas: atsisiųsti: I dalis (28.0 Mb), II dalis (38.9 Mb)

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonės

Metinio policijos pareigūnų įvertinimo pokalbio atlikimo taisyklės ir Metodinės metinio policijos pareigūnų įvertinimo pokalbio rekomendacijos

 

 

Vidaus reikalams finansuoti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui yra įsteigti 2 Europos Sąjungos fondai

  • Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, kuris orientuotas į asmenų srautus ir integruotą migracijos valdymą. Fondo lėšomis remiami su visais migracijos aspektais susiję veiksmai: pabėgėlių priėmimas ir prieglobstis, teisėta migracija, integracija ir trečiųjų šalių piliečių, kurie neteisėtai apsistojo šalyje, grąžinimas.
  • Vidaus saugumo fondas, kuris valstybėms narėms padės įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą. Šis fondas taip pat rems naujų informacinių sistemų, visų pirma atvykimo/išvykimo sistemos ir Registruoto keleivio sistemos įdiegimą.

Atsakinga institucija administruoti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą Lietuvoje paskirta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (2014 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 149).

Atsakinga institucija administruoti Vidaus saugumo fondą Lietuvoje paskirta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Žin., 2013, Nr. 98-4855).

Vidaus saugumo fondą sudaro 2 finansinės priemonės:

VSF-sienų priemonė finansuos veiklas, kurios 2007–2013 m. buvo įgyvendinamos Išorės sienų fondo lėšomis.

Veiklos, kurios bus remiamos pagal VSF-policijos priemonę, iki 2014 m. buvo finansuojamos pagal šias programas: „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu“ (ISEC) ir „Terorizmo ir kitos su saugumu susijusios rizikos prevencija, parengtis ir padarinių valdymas“ (CIPS). 

VSF-sienų priemonė padės Lietuvai siekti šių konkrečių tikslų:

  • remti bendrą vizų politiką siekiant palengvinti teisėtą keliavimą, užtikrinti aukštos kokybės paslaugas prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, laikytis vienodo požiūrio į trečiųjų šalių piliečius ir spręsti neteisėtos imigracijos klausimą;
  • remti integruotą sienų valdymą ir skatinti tolesnį su sienų valdymu susijusių priemonių derinimą.

Europos Sąjunga pagal VSF-Sienos priemonę kompensuos Lietuvai negautus mokesčius už tranzito vizas ir papildomas išlaidas, patirtas įgyvendinant supaprastinto tranzito dokumento (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) sistemą pagal Reglamentą (EB) Nr. 693/2003 ir Reglamentą (EB) Nr. 694/2003.

VSF-policijos priemonė Lietuvoje  koncentruosis į šias aukšto lygio politinio dialogo metu aptartas sritis:

  • kova su prekyba narkotikais;
  • antikorupcinės priemonės;
  • kova su kibernetiniu nusikalstamumu;
  • Sąjungos politikos, susijusios su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, įgyvendinimas;
  • valstybės saugumui kylančios rizikos ir krizių valdymas.

VSF finansinės paramos bendrąsias nuostatas nustato Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014.

2015 m. rugpjūčio 6 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015) 5426 buvo patvirtinta Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. laikotarpiu ( LT,  EN).

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa ( LT,  EN).

2015 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-753 buvo patvirtintas Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo planas.

Vidaus saugumo fondo administravimą reglamentuojantys teisės aktai

 

 

2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos 10 prioriteto priemonės

Planuojamų 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonių aprašymai, informacija apie numatomas remti veiklas, galimus pareiškėjus, partnerius, projektų atrankas ir kontaktinius asmenis

2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonių aprašymo projektų sąrašas

1 uždavinys „Padidinti valdymo orientaciją į rezultatus“

1.1. Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas)

1.2. Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas).

1.3. Savivaldybių viešojo valdymo institucijų ir įstaigų veiklos gerinimas (priemonė patvirtinta)

2 uždavinys „Padidinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą“

2.1.Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimas į viešojo valdymo procesus skatinimas (priemonė patvirtinta) (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

2.2. Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas (priemonė patvirtinta) (projektų finansavimo sąlygų aprašas) 

2.3.  Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projektas) (projektų atrankos kriterijų nustatymas)

3 uždavinys ,,Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams“

3.1. Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo gerinimui (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas) (finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas)

3.2. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo organizavimo gerinimas viešojo valdymo institucijose (priemonė patvritinta) (projektų atrankos kriterijų nustatymas)

3.3. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas).

4 uždavinys ,,Pagerinti verslo reguliavimo aplinką“

4.1. Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1) (finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2)

4.2 Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas).

5 uždavinys ,,Pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimą valstybinėje tarnyboje“

5.1. Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas)

5.2. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas).

5.3.Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas).

5.4. Personalo valdymo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tobulinimo iniciatyvų skatinimas (priemonė patvirtinta) .

 

2016-12-23 | respublika.lt:      Biudžete – ypatingas dėmesys pareigūnų darbo užmokesčio didėjimui  

2016-12-20 | 15min.lt:       15min studijoje – vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas 

2016-12-19 | alfa.lt:           Ministras Misiūnas: policininkų niekas neklausė, ar jiems pakanka kompetencijos

2016-12-16 | alfa.lt:           Misiūnas: prieš tęsiant policijos reformą svarbu įvertinti esamus jos rezultatus bei socialinį poveikį  

2016-12-15 | alfa.lt:           Į Vyriausybės posėdžius – bėgte ar ant paspirtuko?  

2016-12-15 | tv3.lt:            Naujasis vidaus reikalų ministras žada svarbias permainas  

2016-12-15 | 15min.lt:       Naujasis ministras E.Misiūnas: policijos reforma stabdoma iki 2017 metų vidurio

2016-12-14 | lrytas:           Premjeras Saulius Skvernelis lankėsi ministerijose: pristatė naujus ministrus 

2016-12-14 | tv3.lt:            Naujųjų ministrų pristatymuose aidėjo ir ovacijos  

2016-12-13 | diena.lt:        Seime prisiekė naujoji Vyriausybė  

2016-12-13 | lrytas.lt:        Prisiekė Sauliaus Skvernelio vadovaujamos Vyriausybės kabinetas

2016-12-13 | vz.lt:             Vyriausybės programa patvirtinta, ministrai prisiekė  

2016-12-07 | „Lietuvos ryto“ televizija:        SIM kortelių registravimui – žalia šviesa

2016-12-07 | lrt.lt:              Vidaus reikalų ministras mano, kad SIM kortelių registravimas nesukels problemų 

2016-12-07 | 15min.lt:       Vyriausybė teikia Seimui pataisas dėl išankstinio mokėjimo SIM kortelių registravimo 

2016-12-05 | alfa.lt:           Žilinskas: tarp didžiausių viešojo saugumo iššūkių – narkotikų prieinamumas 

2016-12-05 | delfi.lt:          Tyrimas: per dešimtmetį Lietuvoje žymiai pagerėjo viešojo saugumo situacija 

2016-12-05 | „Lietuvos ryto“ televizija:      Šokiruojantis tyrimas: narkotikai jaunimui prieinami lengviau, nei manėte 

2016-12-05 | lrt.lt:             Tyrimas: per 10 metų viešojo saugumo situacija Lietuvoje žymiai pagerėjo

2016-12-05 | 15min.lt:      Vidaus reikalų ministras T. Žilinskas: 40 proc. jaunuolių įsigyti narkotikų gali kada panorėję 

2016-11-30 | alfa.lt:           Pareigūnai: naujasis vidaus reikalų ministras 100 dienų ramiam darbui neturės 

2016-11-29 | lrytas.lt:       Pabėgėliai sunkiai randa būstą, darbą, lietuviai bijo terorizmo grėsmių 

2016-11-28 | diena.lt:        Kandidatas į vidaus reikalų ministrus vertins policijos reformos tikslingumą 

2016-11-28 | lrytas.lt:        Pretendentas į vidaus reikalų ministrus apie pabėgėlius: „Negalime priversti pasilikti“ 

2016-11-28 | tv3.lt:            Kandidatas į vidaus reikalų ministrus prakalbo apie policijos reformą

2016-11-28 | vz.lt:             Pretendentas į VRM vadovus: negalima automatiškai mažinti valdininkų skaičiaus  

2016-11-28 | 15min.lt:       Į politiką iš teismo sukantis Eimutis Misiūnas: „Visada būna pirmas kartas“ 

2016-11-28 | 15min.lt:       Prezidentė susitiko su Eimučiu Misiūnu

2016-11-26 | tv3.lt:           Pabėgėlių „baubo“ grimasos: kodėl lietuviai gali jaustis saugiai ir kas turėtų neraminti?  

2016-11-24 | respublika.lt:           Pareigūnai ginklo turės griebtis atsargiau 

2016-11-24 | 15min.lt:       Koviniame sporte užsigrūdinęs kandidatas į vidaus reikalų ministrus Eimutis Misiūnas: „Siūlymas nebuvo netikėtas“

2016-11-24 | 15min.lt:       Portretas: siūlomo vidaus reikalų ministro biografijoje – darbas STT ir teisme 

2016-11-23 | diena.lt:        Siūlomo vidaus reikalų ministro biografijoje – darbas STT ir teisme 

2016-11-22 | delfi.lt:         Kaip saugoma Lietuvos siena jūroje ir teritoriniai šalies vandenys 

2016-11-22 | 15min.lt:      Migracijos departamento nuolatine vadove paskirta E. Gudzinskaitė

2016-11-18 | lrytas.lt:       Kretingos ugniagesiai išvažiuodavo užlenkę mašinos veidrodėlius

2016-11-16 | 15min.lt:      „Regitros“ planuose – daugiau e. paslaugų vairuotojams 

2016-11-16 | tv3.lt:           Tūkstančiai vairuotojų Lietuvoje neteks teisės vairuoti?

2016-11-15 | alfa.lt:          Į Bulgariją išgabenta pagalbos pabėgėliams siunta

2016-11-07 | delfi.lt:         „Regitros“ apklausos rezultatai rodo augantį vairuotojų sąmoningumą 

2016-11-07 | respublika.lt:    Migracijos departamento vadovo konkursą laimėjo E. Gudzinskaitė 

2016-11-06 | tv3.lt:           Perkelti pabėgėliai Lietuva skundžiasi be reikalo? 

2016-11-06 | 15min.lt:      T. Žilinskas: prašymai dėl pabėgėlio statuso nagrinėjami pakankamai greitai

2016-10-27 | delfi.lt:         Vyriausybė pritarė siūlymui vairuotojams vietoje 4 dokumentų vežiotis vieną 

2016-10-22 | delfi.lt:         STT kurs Lietuvos korupcijos žemėlapį 

2016-10-20 | lrt.lt:             Lietuviai vienodai dažnai renkasi tapatybės korteles ir pasus 

2016-10-19 | 15min.lt:      Viešojo saugumo plėtros planas: dėmesys kovai su terorizmu ir smurtu artimoje aplinkoje 

2016-10-17 | alfa.lt:          Tarnybinis patikrinimas dėl pareigūno žūties: taktinės klaidos, nesuteikta pirmoji pagalba 

2016-10-17 | alfa.lt:          Komentarai su I. Makaraityte: ginklo panaudojimo dilema: šauti ar ne? (Info TV studijoje – vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas)

2016-10-17 | delfi.lt:         Tyrimas dėl pareigūno žūties: padaryta taktinių klaidų 

2016-10-17 | lrytas.lt:       Paskelbtos išvados dėl Telšiuose nudurto pareigūno: įvardijo klaidas 

2016-10-11 | diena.lt:       Daugiausia netvarkingų krosnių – Kaune 

2016-10-11 | lzinios.lt:      Viešojo saugumo finansavimas augs trečdaliu 

2016-09-28 | delfi.lt:         T. Žilinskas: tarnybiniai gyvūnai galėtų būti prilyginti pareigūnams 

2016-09-28 | lrytas.lt:       Vilniuje atidaryta moderni „Aro“ rinktinės bazė

2016-09-25 | delfi.lt:         Mėgstantiems išgerti – perspėjimas: bauda grės, net jei nesėsite prie vairo

2016-09-22 | alfa.lt:          Vilniuje – skulptūra dingusiems be žinios vaikams atminti 

2016-09-22 | lrytas.lt:       Lietuvoje jau įsikūrė 102 pabėgėliai: jauniausiam – vos keli mėnesiai 

2016-09-22 | tv3.lt:           Skaudžiausią Lietuvos problemą atskleidžia dingę vaikai 

2016-09-21 | 15min.lt:      Po įstatymo pataisos litvakai vėl kreipiasi dėl lietuviškų pasų

2016-09-19 | delfi.lt:         Vairuotojams patogesnė tvarka skinasi kelią į Seimą

2016-09-19 | lrt.lt:             Nori didinti baudas neblaiviems ir nesaugiai besielgiantiems ant ledo 

2016-09-19 | 15min.lt:      Bausmių projektas: už pirmas maudynes apsvaigus iki 500 eurų bauda, o už antras – iki 900 eurų

2016-09-12 | diena.lt:       JAV siūlo surengti mokymus, kaip saugoti išorinę NATO sieną 

2016-09-12 | lrytas.lt:       Šilinėse meldėsi teisėsaugos institucijų darbuotojai 

2016-09-09 | delfi.lt:         Geriausias šalies ugniagesys: stengiuosi namo emocijų ir skausmo nenešti 

2016-09-09 | 15min.lt:      Geriausias ugniagesys gelbėtojas Lietuvoje – Remigijus Balčiūnas

2016-09-08 | 15min.lt:      Nelegalių migrantų antplūdį Viduržemio jūroje valdžiusiems Lietuvos pasieniečiams – apdovanojimai 

2016-09-07 | alfa.lt:          Į Lietuvą pagal ES programą atvyko 20 pabėgėlių sirų

2016-09-07 | lrt.lt:             Patikino, kad SGD terminalas saugomas nepriekaištingai 

2016-09-05 | lrytas.lt:       Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai ˗ Europos čempionai 

2016-09-05 | 15min.lt:      Vilniaus oro uoste sutikti stipriausieji Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai  

2016-09-01 | diena.lt:       Mokslo metų pradžia Policijos mokykloje – su kareiviška koše 

2016-09-01 | „Lietuvos ryto“ televizija:       Pasieniečiai nerimauja: laukime tragedijos

2016-08-30 | alfa.lt:         Žilinskas ir AB „ORLEN Lietuva“ vadovas aptarė Būtingės naftos terminalo saugumo klausimus  

2016-08-31 | diena.lt:      Kovai su prekyba žmonėmis – naujas planas 

2016-08-24 | alfa.lt:         Aiškėja, kur sulauksime sektorinių greičio matuoklių 

2016-08-23 | lrytas.lt:      T. Žilinskas pažėrė kritikos: „Terminalas praktiškai nesaugomas“  

2016-08-22 | alfa.lt:         Policijos reforma kelia aistrų: ar universalaus policininko eksperimentas pavyks? 

2016-08-22 | delfi.lt:        Lietuvai prisiekė 22 nauji piliečiai 

2016-08-21 | alfa.lt:         Kas trukdo pabėgėliams integruotis visuomenėje? 

2016-08-21 | delfi.lt:        Penkiasdešimtyje Lietuvos vietų planuojama matuoti vidutinį automobilių greitį 

2016-08-21 | 15min.lt:     Dėl policijos pertvarkos detalių bus siekiama susitarti iki rugsėjo 

2016-08-19 | delfi.lt:        Vidaus reikalų ministras: SGD terminalo apsauga daro įspūdį 

2016-08-19 | lrytas.lt:      Pabėgėlių akyse neregėję lietuviai jau žino, kad jų nemėgsta 

2016-08-18 | Žinių radijas / Atviras pokalbis:       T. Žilinskas: visuomenės pasitikėjimas policija tolydžio auga 

2016-08-17 | delfi.lt:        VRM: tyrimas dėl policininko žūties turi būti atliktas per 30 dienų

2016-08-16 | alfa.lt:         Generalinis komisaras: kelių patrulis vyko į iškvietimą dėl smurto, nes buvo arčiausiai  

2016-08-16 | „Lietuvos ryto“ televizija:      Pareigūnų mokymas šaudyti: 5 kulkos metams 

2016-08-16 | lrt.lt:            Policijos generalinis komisaras: turi likti viskas taip, kaip buvo – į įvykį važiuoja arčiausiai esantis ekipažas 

2016-08-16 | lrt.lt:            Po policininko mirties Vidaus reikalų ministras ieško, kam teks prisiimti atsakomybę 

2016-08-16 | tv3.lt:          Pareigūnų profsąjungos pratrūko: koks dar pasirengimas? Du šūviai per metus? 

2016-08-16 | 15min.lt:     Vidaus reikalų ministras susitiko su generaliniu policijos komisaru

2016-08-15 | lrt.lt:            Institucijų nepasirengimas ekstremalioms situacijoms – ekstremalus  

2016-08-14 | lrt.lt:            VRM ministras: negali vienas policininkas ir viešąją tvarką palaikyti, ir patruliuoti, ir tirti 

2016-08-13 | alfa.lt:         Žilinskas Telšiuose aiškinosi policininko nužudymo aplinkybes 

2016-08-13 | lrytas.lt:      Ministras susitiko su nužudyto patrulio vadovu ir našle  

2016-08-13 | 15min.lt:     Po Telšių policininko nužudymo inicijuojamas tarnybinis patikrinimas 

2016-08-12 | 15min.lt:     Motiną nuo įkaušusio smurtaujančio sūnaus gynęs pareigūnas sulaukė mirtino dūrio į kaklą 

2016-08-11 | alfa.lt:         Kova su prekyba žmonėmis: nuspręsta, kas sudarys koordinavimo komisiją  

2016-08-11 | delfi.lt:        Telšių rajone tarnybos metu nužudytas policininkas 

2016-08-11 | diena.lt:      Kovą su prekyba žmonėmis koordinuos speciali komisija 

2016-08-11 | lrytas.lt:      Šiauliai džiūgauja – miestas pasikeis neatpažįstamai 

2016-08-10 | lzinios.lt:     Jachta išsklaidė saugumo iliuziją  

2016-08-10 | 15min.lt:     T. Žilinskas: Būtingės terminalą gali tekti saugoti valstybei, jei „Orlen Lietuva“ nepadarys išvadų 

2016-08-09 | delfi.lt:        Šiauliams – investicijos aplinkos tvarkymui  

2016-08-09 | delfi.lt:        T. Žilinskas: nekeičiant pabėgėlių perkėlimo tempo, įsipareigojimas ES nebus įvykdytas laiku 

2016-08-09 | tv3.lt:          Ministrai baiminasi dėl šalies saugumo – pinigų nėra 

2016-08-09 | vz.lt:           Nepavyks laiku įvykdyti įsipareigojimus dėl pabėgėlių priėmimo  

2016-08-06 | delfi.lt:        Ministras ragina nedramatizuoti situacijos dėl Lietuvą palikusių pabėgėlių 

2016-08-05 | alfa.lt:         Kupiškio ir Kaišiadorių plėtrai – pirmosios ES investicijos  

2016-08-05 | diena.lt:      Pareigūnų bendruomenę papildė 136 kursantai  

2016-08-05 | lrytas.lt:      Gaisruose šiemet žūva mažiau, daugėja nelaimių vandenyje 

2016-08-04 | alfa.lt:         KET pokyčiai Prancūzijoje palies ir lietuvius, bet galima pasinaudoti įstatymų spragomis  

2016-08-04 | alfa.lt:         Piktavaliai gali nebesivarginti rinkti numerio 112: keliaus į juodąjį sąrašą  

2016-07-31 | alfa.lt:         Integracija su „išlygomis“: ar Lietuvoje bus uždrausti musulmoniški apdarai? 

2016-07-31 | delfi.lt:        Paminėtos 25-osios Medininkų žudynių metinės   

2016-07-31 | lrt.lt:            D. Grybauskaitė: Medininkų žudynių auka įpareigoja būti budriems 

2016-07-31 | 15min.lt:     ATLAS: teroristų medžiotojų klubas, kuriam priklauso ir lietuvių „Aras“  

2016-07-27 | tv3.lt:          Drastiškas sprendimas: už girtas maudynes teks stipriai pakratyti piniginę?  

2016-07-25 | delfi.lt:        Pusė socialinių būstų neatitinka priešgaisrinės saugos reikalavimų 

2016-07-25 | tv3.lt:          Socialinių būstų tikrovė graudesnė nei manyta  

2016-07-21 | lrt.lt:            Trečdaliu daugiau užsieniečių buvo neįleisti į Lietuvą 

2016-07-21 | LRT radijas / Laida 112:         Vairuotojams užteks su savimi turėti vieną dokumentą (laidoje dalyvauja vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas) 

2016-07-21 | 15min.lt:      Maudynės išgėrus ar pasivaikščiojimas plonu ledu gali atsieiti solidžia bauda 

2016-07-20 | delfi.lt:         Nubausti balsų pirkėjus bus lengviau

2016-07-20 | delfi.lt:         Užsimojo prieš geriančius paplūdimiuose: baudas siūlo didinti dešimt kartų 

2016-07-20 | delfi.lt:         Vairuotojai apsidžiaugs: siūlo gerokai palengvinti jų gyvenimą 

2016-07-20 | diena.lt:       Premjeras: už moralinį spaudimą rinkėjams turi būti baudžiama 

2016-07-20 | lrytas.lt:       VRM nuolaida vairuotojams: skamba gražiai, bet laiką gaišina 

2016-07-20 | lzinios.lt:      Vietoj keturių dokumentų vairuotojams norima leisti vežiotis vieną 

2016-07-20 | 15min.lt:      Siūloma naujovė vairuotojams – nebereikės vežiotis mašinos dokumentų 

2016-07-19 | alfa.lt:          Pabėgėlių integracija Lietuvoje atvėrė kraujuojančią žaizdą 

2016-07-19 | alfa.lt:          Žilinskas: pabėgėliai Lietuvoje greičiau išmoksta rusų nei lietuvių kalbos 

2016-07-19 | diena.lt:       Lietuvos dovana Moldovai – 10 gaisrinių automobilių  

2016-07-19 | lrytas.lt:       Lietuva moldavams perdavė 10 automobilių 

2016-07-19 | 15min.lt:      Vilniaus ugniagesių labdaros akcijos akcentas – „Renault Clio“ padegimas 

2016-07-19 | 15min.lt:      T. Žilinskas pasipiktino – pabėgėliai apgyvendinami integravimui netinkamoje aplinkoje 

2016-07-19 | Žinių radijas / Pozicija:      Svarbiausius įvykius aptariame su vidaus reikalų ministru T. Žilinsku 

2016-07-18 | delfi.lt:         Ekstremalioms situacijoms Lietuvoje pasirengta nepakankamai 

2016-07-18 | lrytas.lt:       Valstybės kontrolė įvertino šalies pasirengimą pavojams 

2016-07-14 | 15min.lt:     Lietuvos žydams apie naują pilietybės atkūrimo galimybę bus pranešama asmeniškai 

2016-07-13 | delfi.lt:        T. Žilinskas pritaria prezidentės veto: pataisa būtų grąžinusi fiktyvių įmonių kūrimąsi 

2016-07-13 | diena.lt:      Dargis: reikia suteikti daugiau galių savivaldybėms 

2016-07-11 | delfi.lt:        Siūloma griežtinti sprogstamųjų medžiagų pirmtakų kontrolę 

2016-07-11 | 15min.lt:     VSAT sukūrė ambicingą planą – visą Lietuvos sieną nori padengti modernia įranga

2016-07-09 | delfi.lt:        Valstybės vadovų apsaugą siūlo perduoti į kitas rankas

2016-07-09 | lrytas.lt:      Žemaičių Kalvarijoje meldėsi teisėsaugos darbuotojai

2016-07-04 | respublika.lt:      Siekiama užtikrinti saugumą sporto renginiuose

2016-07-01 | alfa.lt:         Lietuvoje viešintis FRONTEX vadovas: krizės skatina Europą progresuoti  

2016-07-01 | delfi.lt:        Ugniagesiai-gelbėtojai gavo 25 naujas mašinas

2016-07-01 | delfi.lt:        Vietoj Lazdynų baseino iškils du nauji

2016-07-01 | diena.lt:      Ugniagesiams gelbėtojams perduotos 25 gaisrinės automobilinės cisternos

2016-07-01 | 15min.lt:     Gelbėtojai už 9,5 mln. eurų atnaujino gaisrinių automobilių parką

2016-06-30 | 15min.lt:     Seime pasirašytas memorandumas kovoti su rinkėjų papirkinėtojais

2016-06-29 | lrt.lt:            Šiauliuose paminėta Pasieniečių diena

2016-06-28 | tv3.lt:          Prieš artėjančius rinkimus – perspėjimas apie griežtesnes bausme 

2016-06-28 | 15min.lt:     VRM siūlo bausti vien už siekį daryti įtaką rinkėjui 

2016-06-27 | diena.lt:      Naujovė Kaune patinka ne visiems policijos pareigūnams 

2016-06-27 | lrt.lt:            Moksleiviams – galimybė pajusti Vyriausybės darbą iš vidaus 

2016-06-27 | 15min.lt:     Kauno Panemunės policijoje – įkurtuvės: atidarytas atnaujintas komisariatas

2016-06-25 | alfa.lt:        Ministerija svarsto, kaip leisti vairuotojams važinėti be vairuotojo pažymėjimo 

2016-06-25 | alfa.lt:        Pastos kelią telefoniniams sukčiams: siūlo įregistruoti visas SIM korteles

2016-06-25 | diena.lt:     Ministerijos planas – įteisinti leidimą važinėti be vairuotojo pažymėjimo 

2016-06-25 | lrytas.lt:     Siūlo registruoti visas išankstinio mokėjimo SIM korteles

2016-06-25 | lrytas.lt:     Svarstoma, kaip leisti važinėti be vairuotojo pažymėjimo 

2016-06-25 | tv3.lt:         Ministras siūlo registruoti visas išankstinio mokėjimo SIM korteles: ir naujas, ir jau naudojamas

2016-06-22 | diena.lt:     Kapelionai rūpinsis visų Lietuvos pareigūnų sielovada 

2016-06-22 | lrytas.lt:      Kybartų geležinkelio stotyje – įspūdingos pareigūnų pratybos 

2016-06-22 | respublika.lt:       Mūsų viliotinis nelegalams 

2016-06-22 | 15min.lt:     Kapelionus turės visos statutinės vidaus reikalų įstaigos 

2016-06-21 | alfa.lt:        Vidaus reikalų ministerija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su KTU

2016-06-17 | LRT radijas / Sankryža:    50-yje avaringų šalies kelių ruožų planuojama įrengti sektorinio greičio matavimo sistemą (laidoje dalyvauja vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas)

2016-06-17 | lzinios.lt:    Seimas skuba padėti litvakams 

2016-06-16 | alfa.lt:        Vidaus reikalų ministro Žilinsko komandoje – naujas viceministras 

2016-06-16 | diena.lt:      Paminėtos pasieniečio A. Barausko 76-osios žūties metinės 

2016-06-16 | lzinios.lt:     J. Pankauskas: perkeldama pabėgėlius Lietuva nelenktyniauja

2016-06-16 | tv3.lt:          Viceministras apie migrantų krizę: nei atsiliekame, nei pirmaujame

2016-06-16 | 15min.lt:     Vidaus reikalų viceministru tapo Justas Pankauskas

2016-06-13 | alfa.lt:        Apklausos: beveik 40 proc. emigrantų norėtų sugrįžti į Lietuvą

2016-06-13 | delfi.lt:       Kasmet išvyksta vis daugiau lietuvių, bet didelė dalis jau nori grįžti 

2016-06-13 | delfi.lt:       Pernai sumažėjo prieglobsčio Lietuvoje prašymų 

2016-06-13 | lrytas.lt:     Emigracijos tendencijos nekinta: kasmet išvyksta vis daugiau 

2016-06-12 | „Lietuvos ryto“ televizija / Lietuvos diena:     Vairuotojai gali lengviau atsikvėpti: nulio promilių ribos nebus

2016-06-10 | alfa.lt:      Žilinskas: prevencinės priemonės yra būtinos, kad žūčių vandenyje būtų išvengta 

2016-06-10 | lrytas.lt:      Sutarė: priims pabėgėlių, kiek įsipareigota, bet ne daugiau 

2016-06-10 | lrt.lt:       Susitarimas dėl pabėgėlių: Lietuva daugiau nei 1105 pabėgėlių neįsileis 

2016-06-10 | respublika.lt:      Skatinama užsiimti nelaimių vandenyje prevencija  

2016-06-09 | lrytas.lt:     VRM atskleidė didesnę naujovę, slypinčią už keičiamų baudų  

2016-06-08 | lrytas.lt:     VRM staigmena: laukia dar nematytos baudos už greičio viršijimą  

2016-06-08 | LRT radijas / Laida 112:       VRM suteiks lengvatas elektromobiliams  

2016-06-08 | respublika.lt:     Varšuvoje – Lietuvos ir Lenkijos VRM ministrų susitikimas po devynerių metų 

2016-06-08 | tv3.lt:         Istorinis Lietuvos ir Lenkijos ministrų susitikimas: neišvengta aštrių klausimų

2016-06-07 | alfa.lt:        Sektoriniai greičio matuokliai netrukus pradės medžioklę: kur jų tikėtis? 

2016-06-07 | tv3.lt:         Paruošė „bombą“ greičio mėgėjams: bauda grės už kiekvieną viršytą kilometrą 

2016-06-06 | lrytas.lt:     Lietuvos keliuose – dar nematyti registracijos numeriai 

2016-06-06 | 15min.lt:    Elektromobiliams bus teikiami išskirtiniai registracijos numeriai 

2016-06-05 | delfi.lt:       Ministerija siūlo, kad balsų pirkėjai būtų nuteisiami lengviau 

2016-06-05 | diena.lt:     Balsų pirkėjams bus sunkiau išsisukti nuo atsakomybės? 

2016-06-02 | alfa.lt:        Vairuotojui, nesumokėjusiam baudų, siūlomos naujos sankcijos 

2016-06-02 | delfi.lt:       Seime svarsto naujoves, kurios nepatiks baudų turintiems vairuotojams 

2016-05-30 | alfa.lt:        Greičio mėgėjams artėja liūdnos dienos: 50 sektorinių matuoklių – netrukus

2016-05-30 | delfi.lt:       Pristabdyti prie greičio matuoklio nebepakaks 

2016-05-30 | delfi.lt:       Migracijos departamentas naikinamas nebus 

2016-05-30 | lrytas.lt:      Vairuotojus bauginančius matuoklius masiškai įrenginės dar šįmet 

2016-05-30 | lrt.lt:           T. Žilinskas nežada naikinti Migracijos departamento 

2016-05-30 | 15min.lt:     Ministras T. Žilinskas: Migracijos departamentas nebus naikinamas 

2016-05-27 | diena.lt:      Premjeras įteikė padėkas geriausiems kadetams 

2016-05-27 | lrytas.lt:       Paskutinio skambučio šventėje – premjero linkėjimai kadetams 

2016-05-27 | tv3.lt:         Ką Lietuva saugos nuo kibernetinių atakų?  

2016-05-26 | alfa.lt:        Užburtas ratas: pabėgėliai nenori į Lietuvą, o lietuviai nepageidauja pabėgėlių 

2016-05-26 | delfi.lt:        Siūloma registruoti visas išankstinio mokėjimo korteles 

2016-05-26 | lrytas.lt:      Telefoninių sukčių krachas – be paso nebebus jokių SIM kortelių  

2016-05-26 | LRT radijas / Laida 112:      Policijos pareigūnai sunerimę, ar bus išpildytas pažadas nuo liepos didinti atlyginimus   

2016-05-26 | lzinios.lt:      Lietuvių požiūris į pabėgėlius: pusė – prieš, pusė – už

2016-05-26 | respublika.lt:      Tarnybą baigusiems pareigūnams padės atrasti naują profesiją  

2016-05-26 | 15min.lt:      Tomas Žilinskas: Anoniminių grasintojų ir telefoninių sukčių sutramdymas – valstybės garbės reikalas 

2016-05-25 | delfi.lt:     Girmantė Vaitkutė apie „Negirdėtą Lietuvą“: nieko panašaus nesu girdėjusi 

2016-05-24 | alfa.lt:       VRM planuoja valstybės įstaigų vadovų ugdymui skirti 1,7 mln. eurų 

2016-05-23 | alfa.lt:      Naujos prievolės pareigūnams: girtus vairuotojus į medicinos įstaigą veš policininkai 

2016-05-23 | 15min.lt:      Pagal ES programą Lietuva pabėgėlius perkelia lėčiau nei Latvija ir Estija 

2016-05-21 | alfa.lt:        Į Lietuvą ruošiamasi atsigabenti dar 50 pabėgėlių 

2016-05-20 | respublika.lt:     ES turėtų nedelsti ir suteikti Ukrainai ir Gruzijai bevizį režimą 

2016-05-19 | diena.lt:     T. Žilinskas: negalima sakyti, kad biurokratinis aparatas pučiasi 

2016-05-19 | 15min.lt:     Tomas Žilinskas: nėra planų naikinti FNTT, bet ji bus pertvarkom 

2016-05-18 | delfi.lt:        Afganistaniečiui Basirui suteiktas pabėgėlio statusas 

2016-05-18 | lrytas.lt:      Džiugios žinios garsiajam afganistaniečiui: suteiktas pabėgėlio statusas  

2016-05-18 | lrytas.lt:      Į Jungtinę Karalystę lietuviai vežami seksualiniam išnaudojimui 

2016-05-18 | lrytas.lt:      Viceministras: dvigubas pavardžių rašymas – grėsmė saugumui 

2016-05-18 | 15min.lt:     „Litexpo“ prasidėjo technikos parodos  

2016-05-18 | 15min.lt:     Seksualiniam išnaudojimui ir nusikaltimams daryti lietuviai dažniausia vežami į Jungtinę Karalystę 

2016-05-13 | delfi.lt:        Įstatymo pataisos leistų fiziniams asmenims verstis individualia asmens ir turto apsaugos veikla 

2016-05-13 | lrytas.lt:      Sporto organizacijos nori daugiau pasitikėjimo ir savarankiškumo 

2016-05-12 | delfi.lt:        Sporto organizacijos sieks skaidrumo ir lyderystės 

2016-05-12 | lrytas.lt:      Išmanieji automobiliai Lietuvoje jau gali išsikviesti pagalbą

2016-05-11 | delfi.lt:        Bus mokamos kompensacijos į kitą tarnybos vietą perkeltiems pareigūnams 

2016-05-05 | vz.lt:           Paprastenis startuolių iš užsienio įsitvirtinimas Lietuvoje – jau šią vasarą 

2016-05-04 | lrytas.lt:      Gyvybes gelbstintiems ugniagesiams bijoti ir abejoti nėra laiko

2016-05-04 | tv3.lt:          Ugniagesiai gelbėtojai mini savo globėjo Šv. Florijono dieną 

2016-04-22 | lrytas.lt:      Pabėgėliai susidomėjo Lietuva: pasipylė prašymai priglausti 

2016-04-20 | 15min.lt:     Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas prašo jo nekritikuoti bent 30 dienų 

2016-04-19 | diena.lt:      Naujasis ministras T. Žilinskas: pareigūnų gatvėse turi būti daugiau  

2016-04-19 | 15min.lt:      T. Žilinskas: Gerbiu S. Skvernelio nuomonę, nekomentuosiu jos 

2016-04-19 | 15min.lt:      Vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas: pareigūnų gatvėse turi būti daugiau 

2016-04-19 | 15min.lt:      Vidaus reikalų ministro T. Žilinsko kabinete  

2016-04-19 | lrt.lt:            T. Žilinskas: apie gatves, „Kalaškinov“ ir jo stalčiuose dūlėjusius dokumentus 

2016-04-18 | LRT televizija / Teisės žinoti:    Laidoje dalyvauja vidaus reikalų ministras Tomas Žilinskas

2016-04-14 | alfa.lt:         Naujasis vidaus reikalų ministras pristatė savo darbų planus 

2016-04-14 | lrytas.lt:      Seime prisiekė naujasis vidaus reikalų ministras T. Žilinskas 

2016-04-14 | vz.lt:           Prisiekė ir pradėjo dirbti naujasis vidaus reikalų ministras 

2016-04-14 | 15min.lt:     Seime prisiekė naujasis vidaus reikalų ministras T. Žilinskas

2016-04-13 | delfi.lt:        T. Žilinskas – naujasis vidaus reikalų ministras 

2016-04-13 | lrt.lt:        Paskirtasis ministras žada dėmesį saugumui ir tęsti reformas policijos sistemoje 

2016-04-13 | vz.lt:        Startuoliai iš užsienio Lietuvoje galės įsitvirtinti paprasčiau 

2016-04-13 | 15min.lt:       D. Grybauskaitė paskyrė T. Žilinską vidaus reikalų ministru 

2016-04-13 | 15min.lt:       T. Žilinskas žada tęsti reformas policijos sistemoje, dėmesį saugumui 

2016-04-08 | diena.lt:       Kadetų priesaikas priėmusi prezidentė: jie yra mūsų pasididžiavimas 

2016-04-08 | 15min.lt:        Dalia Grybauskaitė: Kauno P. Plechavičiaus kadetų licėjų reikėtų plėsti 

2016-04-05 | „Lietuvos ryto“ televizija:       Kodėl Lietuva pabėgėliams nesuteikia teisinio pabėgėlių statuso? 

2016-04-05 | 15min.lt:        VRM pasiūlymai: lengviau verslui, patraukliau investuotojams 

2016-03-29 | „Lietuvos ryto“ televizija / Lietuvos diena:      Saulius Skvernelis: „Traukiuosi netradiciniu būdu“ 

2016-03-25 | lzinios.lt:        Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimas nukeltas metams 

2016-03-24 | lrt.lt:        Kova su nelegaliais migrantais: ką Graikijoje darys Lietuvos pareigūnai 

2016-03-17 | respublika.lt:        Seimas tobulins pareigūnų prievartos naudojimo reglamentavimą 

2016-03-16 | lrt.lt:       S. Skvernelis: tikrai nenorėčiau būti K. Trečioko vietoje 

2016-03-12 | delfi.lt:      Principingiausias Kauno apskrities policininkas – kuklus kelių patrulis 

2016-03-09 | delfi.lt:       Lietuva ruošiasi visiškai naujam grėsmės scenarijui 

2016-03-07 | alfa.lt:      Lietuva sutiko dar du pabėgėlius: o kaip įsikūrė pirmoji šeima? 

2016-03-07 | „Lietuvos ryto“ televizija / Lietuvos diena:     Į Lietuvą atvyko jaunų sirų pora

2016-03-04 | diena.lt:      Patriotizmo pavyzdys – pakaunės ugniagesiai savanoriai 

2016-03-04 | diena.lt:       S. Skvernelis: L. Graužinienė man nebeskambina 

2016-02-27 | lrytas.lt:      Reitingų viršūnėse – Saulius Skvernelis ir Algirdas Butkevičius 

2016-02-27 | 15min.lt:      Apklausa: Saulius Skvernelis pagal populiarumą prezidentę ir premjerą vėl aplenkė 

2016-02-25 | delfi.lt:      S. Skvernelis apie migrantų krizę: darbas su Turkija teikia vilčių 

2016-02-24 | alfa.lt:       Skvernelis: išorinės ES sienos turi būti patikimai saugomos 

2016-02-24 | ve.lt:        VRM siūlo griežčiau bausti nesilaikančius saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo 

2016-02-23 | alfa.lt:       Teisėsaugos institucijų vadovai atliko fizinio parengimo testą 

2016-02-23 | lrytas.lt:       Uniformas nusivilkę vadovai pliekė į taikinius

2016-02-22 | lrytas.lt:      Į Seimą eisiantis S. Skvernelis: „Jau esu aukšto politinio lygio“ 

2016-02-21 | alfa.lt:       Sugriežtinta gyvenamosios vietos deklaravimo tvarka butų savininkams atvėrė naujo „verslo“ galimybes 

2016-02-19 | alfa.lt:       Patobulino baudos balų sistemą: už ką grės greičiau netekti vairuotojo pažymėjimo? 

2016-02-12 | lrytas.lt:      Lietuviai vis labiau bijo nelegalios migracijos

2016-02-12 | tv3.lt:      Nerimas lietuvių akyse: priežastys, kodėl vis dar nesijaučiame saugūs

2016-02-10 | alfa.lt:        Vyriausybėje – pataisos dėl pareigūnų teisių naudoti šaunamąjį ginklą 

2016-02-10 | tv3.lt:      Apdovanoti korupcijai atspariausi policininkai

2016-02-08 | alfa.lt:      Skvernelis ragina ŠMM ir savivaldybes užtikrinti mokinių saugumą

2016-02-07 | alfa.lt:       Pabėgėlių krizė: Lietuvą kiti pabėgėliai, manoma, pasieks jau po mėnesio 

2016-02-06 | lrytas.lt:       VRM pristato darbus: visi susitepę valdininkai atleisti

2016-02-05 | respublika.lt:       Baltijos Asamblėjos komitetas: turime būti vieningi sprendžiant pabėgėlių klausimus 

2016-02-04 | diena.lt:      S. Skvernelis: šalyje korupciją turime kaip vėžį

2016-02-03 | 15min.lt:      Nuo balandžio melagingas pagalbos tarnybų kvietimas kainuos iki 2000 eurų arba net laisvės atėmimą

2016-02-02 | alfa.lt:      Pabėgėlių perkėlimas į Lietuvą stringa: ar išpildysime numatytą kvotą?

2016-02-02 | lrt.lt:      S. Skvernelis: rizikuojantys savo gyvybėmis žvejai turi būti baudžiami

2016-01-28 | lrytas.lt:     Ar pabėgėlių srautai uždarys Šengeno zoną?

2016-01-26 | delfi.lt:      ES svarsto galimybę porai metų uždaryti Šengeno zoną 

2016-01-26 | lrt.lt:      S. Skvernelis: ES piliečiams saugumas svarbiau už Šengeną

2016-01-26 | 15min.lt:      Saulius Skvernelis: Europos piliečių saugumas gali nusverti žmonių judėjimo laisvę

2016-01-21 | LRT televizija / LRT forumas:     LRT forumas: ar Lietuva – girtuoklių šalis?

2016-01-20 | 15min.lt:      Baltijos šalių ministrai nepritarė EK siūlymui griežtinti ginklų įsigijimą

2016-01-20 | 15min.lt:       Išaugus vietnamiečių srautui, Baltijos šalių ministrai svarsto vidaus sienų apsaugą

2016-01-18 | alfa.lt:        Interviu su ministru Skverneliu: iškyla didžiulė grėsmė Šengeno erdvei 

2016-01-18 | delfi.lt:         E. Jankevičius: mes niekada nežadėjome pabėgėliams suteikti statusą

2016-01-16 | delfi.lt:     Pareigūnų laukia pokyčiai: paaiškino, kada galės naudoti šaunamuosius ginklus 

2016-01-16 | 15min.lt:     VRM nepritaria, kad ginklai būtų prieinami už teistiems ar įtariamiems asmenims

2016-01-14 | tv3.lt:      Kelių gaideliams 2016-ieji nepatiks: bausmės spjaunantiems į taisykles taps dar griežtesnės

2016-01-13 | lrytas.lt:      Ugniagesiai prisiminė, kaip dirbo per Sausio 13-osios įvykius

2016-01-13 | lrt.lt:        L. Vasiliauskas: 1991 m. sausio įvykiuose didvyris yra tik vienas – beginklė lietuvių tauta

2016-01-12 | alfa.lt:        Kaip visuomenėje išauga smurtas?

2016-01-12 | lrytas.lt:      Kodėl lemtingąjį sausį neiššovė milicininkų ginklai?

2016-01-11 | alfa.lt:      Kurs tarpinstitucinę gaisrų prevencijos programą

2016-01-11 | alfa.lt:       Tragiški gaisrai atvėrė ugniagesių žaizdas: trūksta net paprasčiausių kopėčių

2016-01-11 | diena.lt:      S. Skvernelis: į gaisrų prevenciją turi labiau įsitraukti savivalda 

2016-01-11 | lrytas.lt:      Lūžio metu nesvyravę pareigūnai buvo nepriklausomybės ramstis

2016-01-11 | lrytas.lt:     Šiemet Lietuvoje kilusiuose gaisruose jau žuvo 15 žmonių

2016-01-09 | lzinios.lt:       Tarnybinis automobilis kai kam – būtinybė 

2016-01-08 | alfa.lt:       Permainos VST – ar tarnyba pasiruošusi užtikrinti saugumą? 

2016-01-08 | alfa.lt:       Skvernelis pasisako už pavojų keliančių asmenų izoliaciją

2016-01-08 | delfi.lt:     S. Skvernelis palaiko siūlymą izoliuoti alkoholį vartojančius asmenis

2016-01-08 | delfi.lt:     Neslepia: Viešojo saugumo tarnyba kol kas nėra pajėgi atremti grėsmes 

2016-01-08 | diena.lt:     Prisiminti už Lietuvos nepriklausomybę žuvusių pareigūnų likimai

2016-01-08 | „Lietuvos ryto“ TV / Lietuvos diena:       VST valosi: atleista šimtai, bet nelojalūs dirba toliau 

2016-01-08 | 15min.lt:      VST vadas R. Pocius: „Sukūrėme naują, NATO standartus atitinkančią struktūrą“

2016-01-08 | lrytas.lt:       Dvi Lietuvos – nebe pokštas

2016-01-07 | delfi.lt:      S. Skvernelis apie kraupią vaikų žūties šulinyje detalę: negaliu patikėti 

2016-01-07 | 15min.lt:       15min konferencija su vidaus reikalų ministru Sauliumi Skverneliu 

2016-01-06 | alfa.lt:       Skvernelis: galėsime efektyviau kovoti su terorizmo grėsmėmis 

2016-01-06 | 15min.lt:      Vyriausybė nusprendė pertvarkyti regionus, kad išsaugotų 2,7 mlrd. ES paramą

2016-01-04 | „Lietuvos ryto“ TV / Lietuvos diena:     S. Skvernelis: vaikžudys policijai žinomas 

2016-01-04 | lrytas.lt:       Po tragedijos Saviečiuose D. Grybauskaitė pažėrė kritikos

2016-01-02 | alfa.lt:      Svarstantiems apie mirties bausmės sugrąžinimą, Skvernelis siūlo surasti budelį

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-07-19