Naudinga informacija

Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priklausančių pagalbos tarnybų, vykdančių skambučių aptarnavimo trumpaisiais numeriais funkcijas, aptarnaujamų teritorijų ir numerių, į kuriuos turi būti siunčiami skambučiai trumpaisiais numeriais 01, 02, 112, sąrašas 

Visuomenės pasitikėjimas Lietuvos teisėsaugos institucijomis 2015 metais pasiekė rekordines aukštumas. Teisėsauga pasikeitė neatpažįstamai: išaugo moderni vadovų karta, diegiami šiuolaikiniai vadybos stiliai, atsirado erdvė iniciatyvai, kūrybai ir saviraiškai, iš naujo atgimė profesijos prestižas.

Pareigūnai jau nebėra tik vykdytojai. Jie patys ėmėsi atsakomybės: bendradarbiauti, kurti, kelti kompetenciją, ugdyti pagarbą darbuotojams ir visuomenei, diegti atsakomybę, nepakantumą korupcijai ir kitiems nusižengimams. Patys kuria sistemą, kurioje būtų gera dirbti – ir kurią gerbtų bei pasitikėtų visuomenė.

Tačiau to negana. Tolesnei raidai reikalingi pokyčiai išorėje. Būtina atnaujinti įstatymus, kurie seniai nebeatitinka dabarties realijų. Svarbu teisingai atlyginti pareigūnams už darbą, juos motyvuoti, jiems padėti ištikus nelaimei, tolygiai paskirstyti darbo krūvius, nustatyti tvirtesnes socialines garantijas, užtikrinti skaidrų priėmimą į tarnybą bei sudaryti palankias sąlygas karjerai ir kvalifikacijos kėlimui.

Naujasis Vidaus tarnybos statutas ir kiti teisės aktai atvers teisėsaugai kelią modernizuotis, sustiprėti, motyvuoti pareigūnus, o kartu – geriau bei efektyviau apsaugoti visuomenę.

Kelias į pokyčius. Kokių pokyčių reikia, kad būtume saugesni

Lankstinukas: atsisiųsti: I dalis (28.0 Mb), II dalis (38.9 Mb)

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonės

Metinio policijos pareigūnų įvertinimo pokalbio atlikimo taisyklės ir Metodinės metinio policijos pareigūnų įvertinimo pokalbio rekomendacijos

 

 

Vidaus reikalams finansuoti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui yra įsteigti 2 Europos Sąjungos fondai

  • Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, kuris orientuotas į asmenų srautus ir integruotą migracijos valdymą. Fondo lėšomis remiami su visais migracijos aspektais susiję veiksmai: pabėgėlių priėmimas ir prieglobstis, teisėta migracija, integracija ir trečiųjų šalių piliečių, kurie neteisėtai apsistojo šalyje, grąžinimas.
  • Vidaus saugumo fondas, kuris valstybėms narėms padės įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą. Šis fondas taip pat rems naujų informacinių sistemų, visų pirma atvykimo/išvykimo sistemos ir Registruoto keleivio sistemos įdiegimą.

Atsakinga institucija administruoti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą Lietuvoje paskirta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimas Nr. 149).

Atsakinga institucija administruoti Vidaus saugumo fondą Lietuvoje paskirta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 826).

Vidaus saugumo fondą sudaro 2 finansinės priemonės:

VSF-sienų priemonė finansuos veiklas, kurios 2007–2013 m. buvo įgyvendinamos Išorės sienų fondo lėšomis.

Veiklos, kurios bus remiamos pagal VSF-policijos priemonę, iki 2014 m. buvo finansuojamos pagal šias programas: „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu“ (ISEC) ir „Terorizmo ir kitos su saugumu susijusios rizikos prevencija, parengtis ir padarinių valdymas“ (CIPS). 

VSF-sienų priemonė padės Lietuvai siekti šių konkrečių tikslų:

  • remti bendrą vizų politiką siekiant palengvinti teisėtą keliavimą, užtikrinti aukštos kokybės paslaugas prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, laikytis vienodo požiūrio į trečiųjų šalių piliečius ir spręsti neteisėtos imigracijos klausimą;
  • remti integruotą sienų valdymą ir skatinti tolesnį su sienų valdymu susijusių priemonių derinimą.

Europos Sąjunga pagal VSF-Sienos priemonę kompensuos Lietuvai negautus mokesčius už tranzito vizas ir papildomas išlaidas, patirtas įgyvendinant supaprastinto tranzito dokumento (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) sistemą pagal Reglamentą (EB) Nr. 693/2003 ir Reglamentą (EB) Nr. 694/2003.

VSF-policijos priemonė Lietuvoje  koncentruosis į šias aukšto lygio politinio dialogo metu aptartas sritis:

  • kova su prekyba narkotikais;
  • antikorupcinės priemonės;
  • kova su kibernetiniu nusikalstamumu;
  • Sąjungos politikos, susijusios su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, įgyvendinimas;
  • valstybės saugumui kylančios rizikos ir krizių valdymas.

VSF finansinės paramos bendrąsias nuostatas nustato Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014.

2015 m. rugpjūčio 6 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015) 5426 buvo patvirtinta Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. laikotarpiu. 2017 m. gruodžio 4 d. buvo priimtas Europos Komisijos sprendimas Nr. C(2017)7958, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2015)5426, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. laikotarpiu (LT).

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa (LT,  EN).

2015 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-753 buvo patvirtintas Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo planas.

Vidaus saugumo fondo administravimą reglamentuojantys teisės aktai

 

 

2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos 10 prioriteto priemonės

Planuojamų 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonių aprašymai, informacija apie numatomas remti veiklas, galimus pareiškėjus, partnerius, projektų atrankas ir kontaktinius asmenis

2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonių aprašymo projektų sąrašas

1 uždavinys „Padidinti valdymo orientaciją į rezultatus“

1.1. Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas)

1.2. Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas).

1.3. Savivaldybių viešojo valdymo institucijų ir įstaigų veiklos gerinimas (priemonė patvirtinta)

2 uždavinys „Padidinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą“

2.1.Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimas į viešojo valdymo procesus skatinimas (priemonė patvirtinta) (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

2.2. Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas (priemonė patvirtinta) (projektų finansavimo sąlygų aprašas) 

2.3.  Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1) (finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2) (projektų atrankos kriterijų nustatymas)

3 uždavinys ,,Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams“

3.1. Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas) (finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas)

3.2. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo organizavimo gerinimas viešojo valdymo institucijose (priemonė patvritinta) (projektų atrankos kriterijų nustatymas)

3.3. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas)

4 uždavinys ,,Pagerinti verslo reguliavimo aplinką“

4.1. Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1) (finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2)

4.2 Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas).

5 uždavinys ,,Pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimą valstybinėje tarnyboje“

5.1. Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas)

5.2. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas) (finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas).

5.3.Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas).

5.4. Personalo valdymo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tobulinimo iniciatyvų skatinimas (priemonė patvirtinta) .

 

2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos administravimas, informavimas, vertinimas:

 

Projektas „ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – veiksmų programos administravimas“


Projektas „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija - Informavimas apie veiksmų programą“


Projektas „Vidaus reikalų ministerijos ES fondų investicijų vertinimas“

 

2017-05-15 | delfi.lt:          E. Misiūnas: nematau generalinio komisaro kaltės

2017-05-15 | lrt.lt:              E. Misiūnas: policijos pirkimo skaidrumu abejoti nėra pagrindo

2017-05-15 | lrt.lt:              Prasidėjo prieš šešėlį nukreipta akcija: vogti iš valstybės – tas pats, kaip iš mamos kišenės

2017-05-15 | tv3.lt:            Šioje šalyje nėra vietos šešėliui: įvardijo labiausiai kenčiančias sritis

2017-05-10 | tv.lrytas.lt:     Pasirašyta sutartis dėl tvoros pasienyje su Rusija statymo

2017-05-10 | lzinios.lt:       2 metrų aukščio tvora prie sienos su Rusija virsta realybe  

2017-05-10 | delfi.lt:          Paviešino skandalingųjų pratybų ataskaitą: tiems, kas iš mūsų juokiasi, bus nejuokinga

2017-05-10 | lrytas.lt:        Paskelbė išvadas apie pratybas Šalčininkuose 

2017-05-10 | tv3.lt:            Išvados po pratybų Šalčininkuose: yra daug pavojingų trūkumų 

2017-05-10 | 15min.lt:       Įvertino taktines lauko pratybas Šalčininkų rajone: išvados ir pasiūlymai

2017-05-05 | alfa.lt:           Eilinius ugniagesius galimai išnaudoję viršininkai klimpsta dar giliau

2017-05-05 | tv3.lt:            Ministras apie galimą ugniagesių piktnaudžiavimo mastą: žiūrint į pelkę sunku pamatyti dugną 

2017-05-06 | tv3.lt:            Sugalvojo, kaip greičiau ir pigiau atleisti valstybės tarnautojus 

2017-05-02 | lrt.lt:              Kaune planuojama atskira pareigūnų aukštoji mokykla

2017-04-25 | alfa.lt:           Ministras – apie atliekų tvarkymo voratinklį Lietuvoje: priminė mafijos veiklą Italijoje

2017-04-21 | tv3.lt:            „Auksinių kopėčių“ istorija: VRM prašo prokurorų įvertinti viešųjų pirkimų pažeidimus 

2017-04-20 | delfi.lt:          Pasirodo, atostogas ir priedus darbuotojams skaičiuoti galima visai kitaip

2017-04-20 | 15min.lt:       VRM siūlo tarnautojams mažinti išeitines išmokas, didinti galimus priedus

2017-04-13 | diena.lt:        Regioninė politika grindžiama partneryste 

2017-04-05 | delfi.lt:          „Brexit“: Lietuvių bendruomenės pirmininkė įspėja emigrantus 

2017-04-01 | delfi.lt:          Džiugios žinios pareigūnams: algos kils kone dvigubai 

2017-03-31 | 15min.lt:       Premjeras pasveikino VST dešimtmečio proga: padarėte žymų proveržį 

2017-03-28 | delfi.lt:          Alkoholio vartojimas viešoje vietoje baigsis ir 200 eurų bauda

2017-03-28 | lrytas.lt:        Seimas svarstys siūlymą didinti baudas už pasirodymą neblaiviam  

2017-03-28 | vz.lt:             Didins baudas už alkoholio vartojimą viešumoje

2017-03-26 | delfi.lt:          Kaune buvo malšinamos masinės futbolo aistruolių riaušės 

2017-03-26 | lrytas.lt:        Kaune – didžiulio masto pratybos: pareigūnai parodė, kaip moka malšinti riaušes

2017-03-26 | lrt.lt:              Kauno Dariaus ir Girėno stadione – dūmų užsklandos, šūviai ir vandens patrankos

2017-03-26 | 15min.lt:       Kaip Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai malšintų riaušes 

2017-03-23 | lzinios.lt:       Lietuvos regioninė politika: ES fondus gal pakeisti „Tesla“? 

2017-03-23 | lzinios.lt:       Valdžios atstovai pasiryžę – regioninė politika bus lankstesnė 

2017-03-22 | delfi.lt:          Prabilo apie viešojo sektoriaus pertvarką: kokie pokyčiai mūsų laukia 

2017-03-22 | lzinios.lt:       Lietuvos pilietybę atkūrusiems litvakams – pasai 

2017-03-22 | tv3.lt:            Įvertino valstybės tarnautojus: sistema siaubingai suvelta 

2017-03-21 | delfi.lt:          Iš visų sporto renginių siūloma išguiti stiprų alkoholį 

2017-03-21 | respublika.lt:    Planuojama tobulinti valstybės skatinimo už sporto laimėjimus sistemą

2017-03-21 | vz.lt:             Kitąmet numatoma registruoti išankstinio mokėjimo SIM korteles  

2017-03-16 | lrytas.lt:        Pasirūpins pacientų gabenimu sraigtasparniais  

2017-03-16 | respublika.lt:    Ligonių gabenimui sraigtasparniais būtina saugi infrastruktūra   

2017-03-08 | 15min.lt:       Siūloma lengvinti aukštos kvalifikacijos užsieniečių perkėlimą į Lietuvą dirbti

2017-03-06 | alfa.lt:           Antrųjų „valdovų rūmų“ belaukiant: ar reikalinga sukelti ministerijas po vienu stogu?

2017-03-06 | alfa.lt:           Pasieniečių kasdienybė – jų pačių akimis: viskas, ką jums reikia žinoti apie VSAT 

2017-03-06 | delfi.lt:          Vidaus reikalų ministerijoje darbą pradeda Etikos komisija

2017-03-05 | lrytas.lt:        Feisbuke plintantis lietuvių pasieniečių filmas – lyg Holivudo trileris 

2017-02-27 | alfa.lt:           Policijos reformos vaisiai: į gatves – patruliai naujuose automobiliuose

2017-02-27 | tv3.lt:            Policija aprodė naujausius pirkinius: tai pirmieji tokie automobiliai Lietuvoje 

2017-02-27 | 15min.lt:       Policija gavo 20 naujų automobilių, dėl kurių pareigūnai pavydės vieni kitiems

2017-02-24 | delfi.lt:          Idėjos įgauna formą: už pasirodymą neblaiviam viešai – 3 kartus didesnė bauda, ir tai dar ne riba

2017-02-24 | delfi.lt:          Pokyčiai viešojo saugumo srityje: ko laukti? 

2017-02-24 | lzinios.lt:       Seimo pavasario darbotvarkėje – trigubos baudos už alkoholio vartojimą viešai

2017-02-23 | delfi.lt:           Žinutė kone 2 milijonams SIM kortelių turėtojų: bus arba registruojami, arba blokuojami

2017-02-22 | alfa.lt:            Vidaus reikalų sistemoje griežtinama viešųjų pirkimų tvarka: „numylėtinių“ nebeliks

2017-02-22 | diena.lt:         Ministras reikalauja griežčiau kontroliuoti viešuosius pirkimus  

2017-02-22 | 15min.lt:        Lietuva neįgyvendins ES pabėgėlių kvotos, o tie, kurie atvyksta, bėga nuo gyvenimo pusbadžiu

2017-02-21 | alfa.lt:            Pranešė apie pažeidimą, tačiau nukentėjo pats: prabilo dar vienas vilnietis

2017-02-20 | alfa.lt:            Pabėgėlių centre ministrai kalbėjosi, kaip stiprinti pabėgėlių integraciją

2017-02-20 | delfi.lt:           Ministrai Rukloje domėsis pabėgėlių integracijos problemomis

2017-02-20 | lrytas.lt:         Nuo balandžio – aiškus planas, kas priims pabėgėlius

2017-02-20 | tv3.lt:             Ministrai vyksta į Ruklą – susidomėjo pabėgėlių problemomis

2017-02-14 | delfi.lt:           Pasiūlė būdus problemai išspręsti: kaip padidinti regionų patrauklumą 

2017-02-13 | 15min.lt:        Vidaus reikalų ministras Graikijoje vertins pabėgėlių atranką

2017-02-10 | alfa.lt:            Paaiškėjus policijos reformos spragoms, ji vis tiek bus tęsiama

2017-02-10 | delfi.lt:           Policijos reforma: tarp pareigūnų – įtampa dėl atlyginimų skirtumų 

2017-02-10 | diena.lt:         Ministras: policijos reforma bus pavyzdys ir dėl klaidų, ir dėl iššūkių 

2017-02-10 | diena.lt:         Vidaus reikalų ministras: ar kiekvienas krepštelėjimas yra smurtas prieš vaiką? 

2017-02-10 | lrytas.lt:         Policininkams žadami reikšmingi atlyginimų pokyčiai 

2017-02-10 | lrt.lt:               Policijos reformos spragos: nepatyrusių pareigūnų atlyginimai augo, o patyrusių – ne  

2017-02-10 | lzinios.lt:        Valstybės duomenis perka ji pati 

2017-02-10 | respublika.lt:    Policijos vadas: svarbiausia nuo policininkų nukrauti „popierizmą“ 

2017-02-10 | tv3.lt:              Žemiausios grandies pareigūnams žada atlyginimų pokyčius 

2017-02-10 | 15min.lt:         Pripažintos policijos reformos spragos: nepatyrusių pareigūnų atlyginimai augo, o patyrusių – ne 

2017-02-09 | lrt.lt:                Valstybės kontrolierius su vidaus reikalų ministru aptarė viešojo valdymo problemas 

2017-02-09 | respublika.lt:     Valstybės kontrolierius: tikimės reikšmingesnio VRM indėlio 

2017-02-08 | delfi.lt:           G. Surplys. Įgalinta regioninė politika (atsisveikinimas su žiurkėno kompleksu) 

2017-02-08 | lrytas.lt:         Pristabdyta policijos pertvarka stabdo efektyvesnę vaikų apsaugą? 

2017-02-08 | respublika.lt:      Pramonininkai pateikė siūlymų dėl regioninės politikos

2017-02-08 | tv3.lt:            Paaiškino, kodėl nuo Baltarusijos ir Rusijos atsitversime sienomis su spygliuota viela 

2017-02-07 | delfi.lt:          Kyšiams atspariausi policininkai sulaukė pelnyto vadovų „Ačiū“ ir dovanų 

2017-02-07 | 15min.lt:       Kyšiams atsispyrusiems kelių patruliams – komisaro premija, premjero palinkėjimas ir A. Juknevičiaus liaupsės

2017-02-07 | 15min.lt:       Vilniuje apdovanoti kyšiams atsispyrę policijos pareigūnai 

2017-02-03 | tv3.lt:            Iškilmingame renginyje – FNTT įkūrimo dvidešimtmečio jubiliejus 

2017-02-03 | vz.lt:             Ministerijos varžosi dėl regionų politikos 

2017-02-01 | alfa.lt:           Valdžia ramina: daugėja ne smurto prieš vaikus, o visuomenės atsakomybės ir bendradarbiavimo 

2017-01-31 | alfa.lt:           Vidaus reikalų ministras įvardijo sistemines spragas, neužtikrinančias vaikų apsaugos 

2017-01-31 | alfa.lt:           Bedė pirštu į problemą: muštis ir „auklėti“ vaiką po 17 valandos galima 

2017-01-31 | delfi.lt:          E. Misiūnas: į iškvietimus pareigūnai vyksta neturėdami reikiamų žinių 

2017-01-31 | delfi.lt:          Įstatymuose ryškėja spragos, kaip turėtų būti ginamas tėvų skriaudžiamas vaikas 

2017-01-31 | respublika.lt:     Įstatymuose ryškėja spragos, trukdančios apginti skriaudžiamą vaiką

2017-01-31 | 15min.lt:       Ministras E. Misiūnas: į iškvietimus pareigūnai vyksta neturėdami reikiamų žinių

2017-01-25 | delfi.lt:          Šalį sukrėtusių įvykių pamokos: kaip iš tiesų rengiami Lietuvos policininkai 

2017-01-24 | lrytas.lt:        Į Lietuvą atviliojo meilė – šalis pasipildė 29 naujais piliečiais

2017-01-20 | alfa.lt:          Tarnyboje nušauto Ramzio istorija neliko neišgirsta: pasieniečiai turi naują keturkojį pareigūną 

2017-01-20 | lrytas.lt:        Vietoje žuvusio Ramzio pasienio pareigūnams įteikta gyva dovana 

2017-01-20 | lrt.lt:             Pasieniečių gretas papildė iš Belgijos atsiųsta aviganė 

2017-01-17 | delfi.lt:         Pasitikėjimas valstybiniu sektoriumi keičiasi: į korupciją ir skandalus žiūrima kitaip 

2017-01-16 | delfi.lt:         Kodėl pripūsti 1,51 promilės vairuojant ir gailėtis yra naudingiau nei išgerti mažiau 

2017-01-16 | lrytas.lt:       Premjeras: tvora pasienyje su Rusija pirmiausia užtikrins ekonominį saugumą 

2017-01-15 | alfa.lt:          Lietuva nuo Rusijos planuoja atsitverti siena

2017-01-14 | lrytas.lt:       Šiemet bus pradėta statyti tvora pasienyje su Karaliaučiumi 

2017-01-14 | lzinios.lt:      Gyventojų pasitikėjimas policija – avansu 

2017-01-14 | lzinios.lt:      Nuo Kaliningrado srities atsitversime tvora

2017-01-14 | 15min.lt:       Lietuvos pasienio regionų bendradarbiavimui su Karaliaučiumi – per 17 mln. eurų ES lėšų

2017-01-12 | respublika.lt:     Valdžia pirma pasirūpina savimi

2017-01-08 | lrt.lt:             E. Misiūnas pritaria išankstinio mokėjimo SIM kortelių registravimui 

2017-01-06 | alfa.lt:          Vidaus reikalų ministras priėmė iššūkį: tiesioginiame eteryje darė atsispaudimus

2017-01-06 | lrt.lt:            Vidaus reikalų ministras: reikia kelti ne tik policininkų algą, bet ir jų kultūrą

2017-01-06 | 15min.lt:      Pagalbos centrą aplankęs vidaus reikalų ministras išgirdo apie esmines 112 tarnybos bėdas 

2017-01-04 | alfa.lt:           Ar visi, „įpūtę“ daugiau nei 1,5 prom., be išimties sės į belangę? 

2017-01-03 | alfa.lt:           Darbą pradėjo naujoji vidaus reikalų ministro Misiūno komanda 

2017-01-03 | respublika.lt:   Darbą pradėjo naujoji vidaus reikalų ministro E. Misiūno komanda 

2017-01-02 | lrytas.lt:        Vidaus reikalų viceministras paaiškino, kokios bausmės laukia Lietuvos vairuotojų 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-07-19