Vidaus reikalų ministerijos kolegijos darbo reglamentas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų  ministro
2011 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1V-19
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2016 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1V-526 redakcija)

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KOLEGIJOS 
DARBO REGLAMENTAS 


I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidaus reikalų ministerijos kolegijos darbo reglamentas nustato Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) kolegijos (toliau – kolegija) darbo organizavimo ir kolegijos sprendimų priėmimo tvarką.
2. Kolegija yra vidaus reikalų ministro (toliau – ministras) patariamoji institucija, kuri, Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė) apsisprendus dėl Vyriausybės prioritetų projekto, svarsto ir teikia siūlymus ministrui dėl Vyriausybės prioritetų įgyvendinimo ir ministro prioritetų bei prioritetinių krypčių nustatymo, svarsto ir teikia siūlymus ministrui dėl ministrui pavestų valdymo sričių strateginių veiklos planų, ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų strateginių veiklos planų projektų, ministerijos ir ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų metinių veiklos ataskaitų ir kitų ministro teikiamų svarstyti klausimų. 

II SKYRIUS 
KOLEGIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
 

3. Kolegijos darbo forma – kolegijos posėdžiai. Kolegijos posėdžius šaukia ir jiems vadovauja ministras. Į kolegijos posėdžius ministro sprendimu gali būti kviečiami ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir kitų įstaigų vadovai, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų atstovai (toliau – kviestieji asmenys).
4. Kolegijos posėdžius organizuoja ministerijos Bendrasis departamentas, kurio Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius vykdo kolegijos sekretoriato funkcijas (toliau – kolegijos sekretoriatas).
5. Esant poreikiui, gali būti rengiami uždari kolegijos posėdžiai.
6. Ministrų susitarimu gali būti organizuojami bendri kelių ministerijų kolegijų posėdžiai.
7. Kolegijos sekretoriatas ministro pavedimu, atsižvelgdamas į kolegijos narių siūlymus, rengia kolegijos posėdžio darbotvarkės projektą ir teikia jį tvirtinti ministrui.
8. Patvirtinta kolegijos posėdžio darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki kolegijos posėdžio dienos pateikiama kolegijos nariams ir kviestiesiems asmenims. 
9. Kolegijos darbotvarkėje numatytu svarstyti klausimu kolegijos posėdžio medžiagą ir kolegijos posėdyje svarstytino klausimo sprendimo projektą rengia bei jų kokybę užtikrina atsakingi už tam tikrą darbotvarkės klausimą ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, kitų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ar ministro sudarytų darbo grupių vadovai.
10. Kolegijos sekretoriatas parengtą kolegijos posėdžio medžiagą teikia ministrui ir kolegijos nariams ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio dienos.
11. Kolegijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė kolegijos narių. Negalintys dalyvauti kolegijos nariai savo nuomonę svarstomais klausimais gali pateikti kolegijos sekretoriatui raštu ir elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki posėdžio dienos. Kolegijos sekretoriatas posėdyje nedalyvaujančio kolegijos nario pareikštą nuomonę paskelbia kolegijos posėdžio metu.

III SKYRIUS 
KOLEGIJOS SPRENDIMAI
 

12. Kolegijos sprendimai priimami atviru balsavimu kolegijos posėdyje dalyvaujančių kolegijos narių paprasta balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, sprendžiamąjį balsą turi kolegijos posėdžio pirmininkas.
13. Kolegijos posėdžio sprendimai įforminami protokole, kuris parengiamas per 5 darbo dienas po kolegijos posėdžio dienos. Kolegijos posėdžio protokolą pasirašo ministras ir kolegijos sekretoriato vadovas. 

IV SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 

14. Informaciją apie kolegijos posėdyje svarstytus klausimus (išskyrus, kai organizuojami uždari posėdžiai) kolegijos sekretoriatas skelbia ministerijos intraneto svetainėje, o pranešimus spaudai rengia ministerijos Viešųjų ryšių skyrius.
15. Kolegijos veiklos dokumentus (kolegijos posėdžių protokolai, kolegijos posėdžių medžiaga, kiti dokumentai) iki jų atidavimo į ministerijos archyvą ir ministerijos kolegijos posėdžių protokolų registrą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka tvarko ir saugo kolegijos sekretoriatas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-20