Nacionalinė bendruomeninių organizacijų taryba

Apie Nacionalinę bendruomeninių organizacijų tarybą

Pagal Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo (toliau – Įstatymas), įsigaliojusio 2019 m. kovo 1 d., nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 326 „Dėl Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ buvo patvirtinta Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtis ir Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai.

Nacionalinę bendruomeninių organizacijų tarybą sudaro dvidešimt narių: aštuoni valstybės institucijų atstovai, po vieną savivaldybių asociacijos ir savivaldybių seniūnų asociacijos deleguotą atstovą ir dešimt nacionalinės skėtinės bendruomeninės organizacijos deleguotų atstovų.

Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatuose reglamentuojama Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijos, teisės, atstovų delegavimo į tarybą tvarka ir darbo organizavimas.

Taryba, be Įstatyme nustatytų funkcijų, atlieka šias funkcijas:

  • vertina bendruomeninių organizacijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų projektus ir teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
  • teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimo;
  • teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl vykdomų nacionalinių, Europos Sąjungos ir kitų valstybių finansinės paramos programų ir projektų, susijusių su bendruomeninėmis organizacijomis ar jų veikla;
  • konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas dėl rengiamų teisės aktų, susijusių su bendruomeninių organizacijų klausimais, projektų, taip pat šių organizacijų projektų planuojamų finansavimo programų.

 

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 10 d. nutarimas Nr. 326 „Dėl Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 1V-450 ,,Dėl Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7994fa808ea711e9ae2e9d61b1f977b3

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3b4ab00755811e9b81587fcbd5a76f6

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-16