>

Butpinigių skyrimo ir mokėjimo pokyčiai

Tobulinamas socialinių garantijų (butpinigių ir važiavimo išlaidų) reglamentavimo klausimas, atsižvelgus į šiuos aspektus:

 • galimybė aprūpinti pareigūnus tarnybiniais butais (ne prievolę);
 • galimybė mokėti butpinigius (ne prievolė), nustatant, kad kompensuojamos gyvenamosios patalpos išlaikymo išlaidos arba jų dalis, išskyrus pareigūnus, kurie perkelti į pareigas kitoje gyvenamojoje vietovėje dėl tarnybinio būtinumo arba dėl rotacijos;
 • butpinigių mokėjimas terminuotas (5 metai), išskyrus rotuojamus pareigūnus ar laikinai perkeliamus esant tarnybiniam būtinumui.
 • konkretus kompensuojamas butpinigių dydis būtų nustatomas įstaigos vadovo, neviršijant Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto dydžio ir atsižvelgus į VRM rekomenduojamus dydžius;
 • butpinigių rekomenduojamus dydžius, butpinigių skyrimo ir mokėjimo sąlygas ir tvarką, mokėjimo kontrolės tvarką nustatys VRM, suderinęs su TM ir FM;
 • Socialinės garantijos taikymas pagal iki Įstatymo įsigaliojimo sudarytas nuomos sutartis ir paskirtus butpinigius išlaikomas 1 metus, kad būtų galima prisitaikyti prie pokyčio;
 • pareigūnams bus kompensuojamos arba važiavimo išlaidos, arba mokami butpinigiai.

 

Jūsų manymu ar butpinigių mokėjimas tik 5 metus nesukels personalo krizės praėjus 5 metams. Ir kodėl kitose statutinėse įstaigose pvz. kariuomenėje šios nuostatos skirsis?

Sakykite kuo pagrįstas siūlymas butpinigius mokėti tik 5 metus? Ar praėjus 5 metams tai netaps problema kitam ministrui sprendžiant ženklų personalo trūkumo klausimą?

 • Statuto projektu siūloma nustatyti, kad butpinigiai pareigūnams gali būti mokami ne ilgiau kaip 5 metus, išskyrus kai pareigūnas paskirtas į rotuojamas pareigas arba dėl tarnybinio būtinumo arba rotacijos tvarka perkeltas į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje. Terminuotas butpinigių mokėjimas nustatomas atsižvelgus į kitų įstatymų, reglamentuojančių būsto išlaikymo išlaidų kompensacijas kitiems pareigūnams (pvz., Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams), nuostatas, taip pat į tai, kad Statuto projektu siūloma nustatyti pareigūnų darbo apmokėjimo sistema leis padidinti pareigūnų darbo užmokestį, taip pat įvertinus tai, kad tik nedidelė dalis pareigūnų gauna butpinigius, jų dydis kartais siekia mažiausią pareigūnų pareiginės algos dydį, nėra galimybės kompensuoti būsto išlaikymo išlaidų kitiems pareigūnams, todėl toks kai kurių pareigūnų, gaunančių butpinigius kaip kompensaciją už nuomojamą gyvenamąją patalpą, išskyrimas supriešina pareigūnų bendruomenę dėl skirtingų pajamų. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad karių tarnyba susijusi su dažnesniu perkėlimu į kitą tarnybos vietovę, todėl jiems nustatytas butpinigių mokėjimas neribojamas 5 metų laikotarpiu.

 

Ar nesvarstote pareigūnus išlaikyti kompensuojant jiems nekilnojamojo turto įgijimo paskolų dalį, kadangi šiuo metu mokamos tik kompensacijos už butų nuomą, o pareigūnai paėmę paskolas moka pakankamai dideles palūkanas bankams, o jie faktiškai savo nekilnojamojo turto neturi, tačiau ir valstybės neremiami?

Kodėl butpinigiai bus mokami tik 5 metus? 5 metų laikotarpis su tokiais atlyginimais tinkamas įsigyti būstą mieste? Buto paskolos finansavimas?

Ar būtų svarstoma mintis vietoj butpinigių skatinti likti gyventi toje teritorijoje ir dengti dalį būsto paskolos?

Kodėl nėra išsprendžiamas lygiateisiškumo klausimas, ir nesprendžiama lygiagrečiai su butpinigių politika spręsti ir palūkanų kompensavimo klausimo pareigūnams?

 • Buvo svarstomas ir būsto palūkanų kompensavimo klausimas, tačiau kol kas nuspręsta jo nenustatyti dėl toliau nurodytų priežasčių:
 • Įvertinus Europos šalių patirtį, nė vienoje valstybėje pareigūnams nekompensuojamos būsto palūkanos ar jų dalis ir tik nedaugelyje šalių mokami butpinigiai, o mokami paprastai tik jei pareigūnas laikinai perkeliamas į kitą tarnybos vietovę;
 • Nė vienoje Lietuvos įstaigoje, kurioje tarnauja pareigūnai, nenumatytas būsto palūkanų kompensavimas;
 • Būsto palūkanų kompensavimas pareikalautų nemažai papildomų lėšų, kurios nenumatytos, todėl nuspręsta tas lėšas geriau skirti pareigūnų darbo užmokesčiui padidinti, siekiant padidinti ne tik mažiausiai uždirbantiems, bet ir kitiems pareigūnams.

 

O kaip dėl to, kad nemaža dalis biudžeto nukeliauja butpinigių mokėjimui, nors apie 30 proc. pareigūnų „nuomojasi“ būstą iš tėvų, seserų ar kitų giminių, o kita dalis pareigūnų moka būsto paskolas iš savo algos ir jokios pagalbos negauna. Gal vertėtų susimąstyti ir arba vieniems ir kitiems padėti, arba bent jau uždrausti nuomotis būstą iš giminaičių taupant biudžetą? Ar ateityje bus galima nuomotis būstą iš tėvų/vaikų?

 • Priėmus Statuto projektą, siekiant užtikrinti, kad būtų aiškios taisyklės ir išvengti piktnaudžiavimo, butpinigių rekomenduojamus dydžius, butpinigių skyrimo ir mokėjimo sąlygas ir tvarką, taip pat butpinigių skyrimo ir mokėjimo kontrolės tvarką nustatys vidaus reikalų ministras, suderinęs su teisingumo ir finansų ministrais.

 

Nuo kada bus skaičiuojamas butpinigių gavimo terminas? Ar jis bus skaičiuojamas nuo naujo Statuto įsigaliojimo?

 • 5 m. terminas butpinigiams mokėti bus skaičiuojamas nuo Statuto įsigaliojimo, t. y. nuo 2024-01-01

 

Jei du pareigūnai yra susituokę ir vienas iš jų gauna butpinigius, ar po 5 metų kitas pareigūnas gali deklaruoti nuomą savo vardu ir gauti butpinigius?

 • Ne, negalės. Statuto projekte nustatyta: Jeigu šeimoje yra du pareigūnai (sutuoktiniai) arba kartu gyvena du pareigūnai sugyventiniai (partneriai), turintys teisę gauti butpinigius ir tarnaujantys toje pačioje tarnybos vietovėje, kai nėra teismo sprendimo dėl jų gyvenimo skyrium ir nėra notaro patvirtintos sutarties dėl jų gyvenimo skyrium, vienam iš jų kompensuojamos vienos gyvenamosios patalpos tarnybos vietovėje išlaikymo išlaidos, neviršijant Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintų maksimalių butpinigių dydžio.

 

Kodėl nesvarstoma inkorporuoti butpinigių ir kelionpinigių į atlyginimą?

 • Toks modelis buvo svarstytas, bet kol kas nuspręsta palikti esamą reguliavimą, nes inkorporavus važiavimo išlaidas ir butpinigius į visų pareigūnų darbo užmokestį prireiktų didelių papildomų lėšų, kurios tam nenumatytos. Tačiau Statuto projektu siekiama padidinti darbo užmokestį, kas iš dalies turėtų sudaryti pareigūnams palankesnes galimybes padengti būsto nuomos ar paskolos išlaidas ar važiavimo išlaidas.

 

Atnaujinimo data: 2023-10-24