>

DARBO UŽMOKESTIS (II). PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA IR PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS GAIRĖS

Pareigūnų darbo apmokėjimo sistema ir pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairės

 

Vidaus reikalų ministras, suderinęs su TM ir FM, nustatys Pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gaires, kuriose:

 • nustatomi pareiginės algos koeficiento dydžio nustatymo kriterijai (tarnybos patirtis (tarnybos stažas), veiklos sudėtingumas, atsakomybės lygis, kvalifikacijos, papildomų įgūdžių ar žinių, svarbių einamoms pareigoms, turėjimas ir pan.);
 • nustatomi didžiausi pareiginės algos koeficientų dydžiai ir koeficientų intervalai pareigybių grupėms;
 • numatyta galimybė pareigybes suskirstyti į lygmenis (pvz. tyrėjas Policijos departamente, tyrėjas kitoje policijos įstaigose, tyrėjas kriminalinės policijos padalinyje), atsižvelgiant į šiuos kriterijus);
 • nustatomi priemokų skyrimo pagrindai ir rekomenduojami priemokų dydžiai;
 • nustatoma pareigūnų turimų laipsnių įtaka pareiginei algai.

 

Centrinių statutinių įstaigų pareigūnų darbo apmokėjimo sistemoje bus nustatyta:

 • pareiginės algos intervalai ir maksimalūs dydžiai konkrečioms pareigybėms;
 • pareigybių lygmenys ir jiems taikomi pareiginės algos intervalai;
 • detalizuoti priemokų dydžiai ir jų skyrimo tvarka;
 • pareiginės algos nustatymas atsižvelgus į tarnybinės veiklos vertinimo rezultatus;
 • pareiginės algos nustatymas atsižvelgus į tarnybos stažą.

 

Numatoma nustatyti, kad pareigūnų darbo apmokėjimo sistema bus tvirtinama šakos kolektyvinėje sutartyje. Jeigu šakos kolektyvinės sutarties nėra, pareigūnų darbo apmokėjimo sistemą nustatys centrinės statutinės įstaigos vadovas.

 • Šis pasiūlymas dar svarstomas Seime kartu su Vidaus tarnybos statuto projektu.

 

Ar Pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairės bus privalomos ar rekomendacinio pobūdžio?

 • Pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairės bus privalomos ir jomis turės vadovautis centrinių statutinių įstaigų vadovai rengdami ir tvirtindami savo vadovaujamų įstaigų pareigūnų darbo apmokėjimo sistemas.

 

Ar galima susipažinti su pareigūnų darbo apmokėjimo sistema arba gairėmis?

 • Šiuo metu Pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairės dar tik rengiamos ir derinamos su statutinėmis įstaigomis.  

 

Ar tiesa, kad jei VRM neskirs lėšų, tai centrinėms statutinėms įstaigoms neturint pakankamai lėšų, visa ši sistema neveiks?

 • Lėšų naujai pareigūnų darbo apmokėjimo sistemai įgyvendinti bus skirta papildomai, tačiau bet kokiu atveju pokytis neįvyks iš karto ir naujos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimas vyks palaipsniui.

 

Kiekviena įstaiga patvirtins savo DU politiką, galima pareigūnų migracija ten, kur bus patrauklesnė DU sistema. Numatoma konkurencija tarp statutinių įstaigų dėl personalo?

 • Tokia situacija galėtų būti. Todėl siekiant pagal galimybės suvienodinti tarnybos sąlygas skirtingose įstaigose, bus patvirtintos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairės, kuriose bus nustatyti minimalūs ir maksimalūs pareigybių grupių pareiginės algos koeficientai. Gairėmis turės vadovautis centrinių statutinių įstaigų vadovai tvirtindami savo įstaigų pareigūnų darbo apmokėjimo sistemas.

 

Ar turite minčių dėl horizontalios karjeros siekimo galimybių pagal naują Statuto projektą?

 • Pareigūnų darbo apmokėjimo sistemoje bus numatyta galimybė diferencijuoti ir tos pačios pareigybės darbo užmokestį atsižvelgus į vykdomų funkcijų pobūdį, sudėtingumą ir pan., todėl turėtų būti palankesnės horizontalios karjeros galimybės.

Atnaujinimo data: 2023-11-30