>

Pagal kokią formulę būtų perskaičiuojamas dabartinis koeficientas į naują?

Ar bus keliami tyrimus atliekančių informacinių technologijų specialistų atlyginimai norint išlaikyti esamus ir pritraukti naujus kvalifikuotus darbuotojus, nes šiuo metu alga nėra konkurencinga ar adekvati?

  • Tokią galimybę bus galima nustatyti pareigūnų darbo apmokėjimo sistemoje. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad kai kurios informacinių technologijų specialistų profesijos yra įrašytos į Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašą, patvirtintą Vyriausybės 2018-11-28 nutarimu Nr. 1177, todėl ir šiuo metu, ir priėmus Statuto projektą, informacinių technologijų specialistams galima bus mokėti priemoką, kurios dydis gali būti iki 100 proc. pareiginės algos. Plačiau apie profesijas, kurios įrašytos į trūkstamų profesijų sąrašą, galite sužinoti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/42e15386f6ef11e8b5e8d681eb86525b/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b0ff2771-1126-4d84-bff3-f25ce210cb9b

 

Po naujo Statuto priėmimo, pagal jus kils pareigūnų atlyginimas. Mano koeficientas 6,5, po Statuto keitimo jis bus prilyginamas kitiems koeficientams. Kas užtikrins, kad prilyginant koeficientą bus išlaikytas atlyginimo pakilimas, o ne prilygins koeficientui tokiam, kur atlyginimas išliks nepakilęs?

  • Atlyginimas nė vienam pareigūnui nemažės, o pagal Statuto projektą ir pareigūnų darbo apmokėjimo sistemą jis galės būti didinamas. Tais atvejais, kai perskaičiuotas pareiginės algos koeficientas bus mažesnis už konkrečiai pareigybei nustatytą mažiausią koeficientą Statuto projekte, pareigūno pareiginė alga bus didinama ir bus nustatytas mažiausias tai pareigybei Statuto projekte nustatytas pareiginės algos koeficientas.

 

Kaip supratau, algą mokės myliu/nemyliu principu?

  • Nebus galimybės bet kam nustatyti bet kokį koeficientą, nes įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais bus įtvirtintos aiškios darbo užmokesčio nustatymo taisyklės, detaliau reglamentuojančios negu šiuo metu, todėl galimybių interpretuoti bus dar mažiau negu šiuo metu.

Statuto projekto 54 str. 3 d. nustatyta:

„Pareigūnams nustatant darbo užmokestį vadovaujamasi centrinės statutinės įstaigos vadovo nustatyta centrinėje statutinėje įstaigoje ir jai pavaldžiose statutinėse įstaigose tarnaujančių pareigūnų darbo apmokėjimo sistema (toliau – pareigūnų darbo apmokėjimo sistema). Pareigūnų darbo apmokėjimo sistemoje, vadovaujantis šio statuto nuostatomis ir šio straipsnio 4 dalyje nurodytomis pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairėmis, nustatomi didžiausi pareiginės algos koeficientų dydžiai, pareiginės algos koeficientų intervalai konkrečioms pareigybėms (išskyrus centrinės statutinės įstaigos vadovo pareigybei), neviršijant pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairėse nustatytų didžiausių pareiginės algos koeficientų konkrečioms pareigybių grupėms, detalizuojami priemokų dydžiai ir priemokų skyrimo tvarka bei kiti su pareigūnų darbo apmokėjimu susiję klausimai. Pareigūnų darbo apmokėjimo sistemoje nustatant pareiginės algos koeficientą atsižvelgiama į pareigūno tarnybos patirtį (tarnybos stažą). Prieš nustatant ar keičiant pareigūnų darbo apmokėjimo sistemą, turi būti Darbo kodekso nustatyta tvarka įvykdytos informavimo ir konsultavimosi procedūros.“

Statuto projekto 54 str. 4 d. nustatyta:

Pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gaires tvirtina vidaus reikalų ministras, suderinęs su teisingumo ir finansų ministrais. Pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairėse nustatomi šio statuto priede nurodytų pareigybių grupių pareiginės algos koeficientų, viršijančių šio statuto priede nustatytą mažiausią pareiginės algos koeficientą, dydžio nustatymo kriterijai (tarnybos patirtis (tarnybos stažas), veiklos sudėtingumas, atsakomybės lygis, kvalifikacijos, papildomų įgūdžių ar žinių, svarbių einamoms pareigoms, turėjimas ir pan.), nustatomi didžiausi pareiginės algos koeficientų dydžiai ir pareiginės algos koeficientų intervalai šio statuto priede nurodytoms pareigybių grupėms, detalizuojami centrinių statutinių įstaigų vadovų pareiginės algos koeficientų intervalai, atsižvelgiant į centrinės statutinės įstaigos dydį, veiklos pobūdį, santykį su pavaldžiais ir nepavaldžiais subjektais, veiklos ir sprendimų galiojimo ribas, vadovaujantis Vyriausybės patvirtintais valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčiais, taip pat nustatomi priemokų skyrimo pagrindai ir priemokų dydžiai, pareigūnų turimų laipsnių įtaka pareiginei algai.

Statuto projekto 55 straipsnyje nustatytos aiškios pareiginės algos nustatymo taisyklės, kaip nustatomas, padidinamas ar sumažinamas pareiginės algos koeficientas priimant pareigūną į pareigas, skiriant į aukštesnes ar žemesnes pareigas tarnybinės veiklos vertinimo ar atrankos būdu, perkeliant į kitas pareigas kitais Statute nustatytais atvejais. Šios taisyklės bus detalizuojamos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemoje.

Statuto projekto 55 str. 12 d. nustatyta:

„Centrinės statutinės įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į skirtus valstybės biudžeto asignavimus ir pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos nuostatas, pareigūnams gali nustatyti ne daugiau kaip 0,04 didesnius pareiginės algos koeficientus, tačiau neviršijant pareigūnų darbo apmokėjimo sistemoje tai pareigybei nustatyto didžiausio pareiginės algos koeficiento.“

 

Nereiktų visų šitų pasakų, jei bent viršvalandžius mokėtų VRM-e ir būtų sukurta tikra motyvacinė vertinimo sistema, kurioje bent būtų pinigų, ne kaip dabartinėje. Pareigūnai, kurie vertinami gauna 0.5 koeficientus kas metus ar antrus, o Statutas vėliau išlygina. Visada lieki dugne.

  • Pagal dabar galiojantį įstatymą vienintelis kelias padidinti atlyginimą buvo pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimas, dėl to tarnybinės veiklos sistema buvo nuvertinta, nes skyrus statutinėms įstaigoms papildomų lėšų ir siekiant padidinti pareiginę algą, buvo įvertinama labai gerai vos ne 80 proc. pareigūnų. Pagal siūlomą naują sistemą tarnybinės veiklos vertinimas liks, tačiau darbo užmokestį bus galima padidinti ir pagal pareigūnų darbo apmokėjimo sistemoje nustatytas taisykles.

 

Ar iš motinystės atostogų grįžusioms mamoms atlyginimas bus suvienodinimas su tas pačias pareigas ir funkcijas atliekančiais pareigūnais. Ar liks kaip ir iki šiol, kai bus paliekama iki motinystės atostogų pradžios turėta *pareiginė alga?

  • Įsigaliojus Statuto projektui, iš motinystės grįžusioms mamoms ar tėčiams bus perskaičiuojamas pareiginės algos koeficientas pagal Statuto projekte nustatytas taisykles. Jeigu apskaičiuotas naujas pareiginės algos koeficientas nesieks tai pareigybei nustatyto mažiausio pareiginės algos koeficiento, tuomet tokiam pareigūnui ar pareigūnei bus padidintas pareiginės algos koeficientas nustatant mažiausią tai pareigybei taikomą pareiginės algos koeficientą. Vėliau tokiems pareigūnams galios bendros pareiginės algos nustatymo taisyklės, kaip ir kitiems pareigūnams.

 

Ar laimėjus atranką į žemesnes pareigas būtų taikoma tos grupės minimalios algos lubos/grindys? Ar liktų tos aukštesnės grupės koeficientas

  • Laimėjus atranką į žemesnes pareigas pareiginė alga bus nustatoma vadovaujantis Statuto projekto nuostatomis.

Statuto projekto 55 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad „Šio statuto 30 straipsnio 1 dalyje, 31 straipsnio 4 dalyje, 34 straipsnio 1 dalies 2, 3, 7 ir 8 punktuose nustatytais atvejais (vienas iš nustatytų atvejų – laimėjus atranką į žemesnes pareigas) perkeltam į žemesnes pareigas pareigūnui pareiginė alga nustatoma taikant ne mažiau kaip 0,06 ir ne daugiau kaip 0,18 mažesnį pareiginės algos koeficientą, negu iki perkėlimo jam buvo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne mažesnį negu mažiausias ir ne didesnį negu didžiausias pareigūnų darbo apmokėjimo sistemoje tai pareigybei nustatytas pareiginės algos koeficientas.

 

Ar teisingai supratome, kad koeficiento perskaičiavimą atliekame imdami gruodžio 31 d. turimą koeficientą ir laipsnį, perskaičiuojame ir taikome sausio 1 d. "užsaldytą" vidaus tarnybos stažą virš 20 metų?

  • Taip, pareiginės algos koeficiento perskaičiavimas bus atliekamas pagal įstatymo įsigaliojimo metu, t. y. 2024 m. sausio 1 d. pareigūnui nustatytą pareiginės algos koeficientą ir laipsnį. Tačiau vidaus tarnybos stažas nebus „užšaldomas“, nes jis ir toliau bus skaičiuojamas ir nuo šio stažo priklausys suteikiamų kasmetinių atostogų trukmė, taip pat pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydis baigus tarnybą. taip pat tarnybos stažas bus vienas iš kriterijų nustatant pareigūno pareiginę algą. Tik priedo už stažą dydis procentais, kuris bus lygus  arba daugiau kaip 20 procentų, bus nebedidinamas ir liks to paties dydžio.

 

Statuto pakeitimai orientuoti tik pritraukti naujus darbuotojus, t. y. startinio atlyginimo padidinimas. Ar procentaliai kils alga ir turintiems tarnybos stažą pareigūnams, pvz. dirbantiems tarnyboje 20 ir daugiau metų.

  • Taip, darbo užmokestis didės ir tarnaujantiems pareigūnams, tik skirtingu mastu, atsižvelgus į Statuto projekto nuostatas. Didinamas minimalus pareiginės algos koeficientas, todėl tiems, kieno pareiginė alga su priedu už laipsnį nesieks Statuto projekte nustatyto minimalaus dydžio, padidės pareiginė alga. Inkorporavus į pareiginę alga priedą už laipsnį, praktiškai visiems pareigūnams, gaunantiems priedą už stažą, jis padidės, nes bus skaičiuojamas ir nuo priedo už laipsnį dydžio. Taip pat numatyta lėšų padidinti ir kitų pareigūnų darbo užmokestį, todėl vadovaujantis pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos nuostatomis bus padidinamas ir kitų pareigūnų darbo užmokestis.

 

Kada nustatomas vidutinis darbo užmokestis pagal kurio dydį bus skaičiuojamos algos?

 

Tai keičiantis ekonominei situacijai ateinančiais metai ir valstybės lygiu pakilus vidutiniam darbo užmokesčiui, šis dydis lieka toks pat? Kokia prasmė keisti vieną koeficientą kitu? Dabartinis bazinis dydis bent jau reguliuojamas kasmet.

 

Atnaujinimo data: 2023-10-25