>

Priemokų reguliavimo pokyčiai

Priemokų reguliavimo pokyčiai: priemokų skyrimo pagrindai ir rekomenduojami priemokų dydžiai bus nustatomi Pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairėse, kurias tvirtins vidaus reikalų ministras, suderinęs su teisingumo ir finansų ministrais.

Galiojantis Vidaus tarnybos statutas

Vidaus tarnybos statuto projektas

 už papildomų užduočių atlikimą (iki 50 proc. pareiginės algos)

 Atskiros priemokos atsisakyta. Priemoka bus inkorporuojama į priemoką už  įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą.

 už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą (iki 50 proc. pareiginės algos)

 Priemoka lieka. Priemokos dydis Statuto projekte nenustatytas. Priemokos dydis bus nustatytas pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairėse, dydis bus detalizuojamas pareigūnų darbo apmokėjimo sistemoje.

 Kartu su priemoka už tarnybos specifiką bendra šių priemokų suma galės sudaryti iki 80 proc. pareiginės algos.

 už darbą, kuris tiesiogiai susijęs su tarnybinių gyvūnų priežiūra ir parengimu tarnybinėms užduotims atlikti (iki 20 proc. pareiginės algos)

 Atskiros priemokos atsisakyta

Priemoka bus inkorporuojama į priemoką už tarnybos specifiką (vienas iš atvejų).

 už darbą, kuris tiesiogiai susijęs su saugomų asmenų fizine apsauga (iki 20 proc. pareiginės algos)

 Atskiros priemokos atsisakyta. Priemoka bus inkorporuojama į priemoką už tarnybos specifiką (vienas iš atvejų).

 trūkstant darbo rinkoje atitinkamų profesijų, atsižvelgiant į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą(iki 100 proc. pareiginės algos)

 Priemoka lieka, priemokos dydis nesikeičia.

 nėra

 Priemoka už tarnybos specifiką – nauja priemoka.

 Kartu su priemoka už tarnybos specifiką bendra šių priemokų suma galės sudaryti iki 80 proc. pareiginės algos.

 Numatoma nustatyti šiuos atvejus mokėti priemoką (pavyzdžiai):

  • pareigūnams, kurie atlieka su ypatinga pareigų specifika susijusias pareigas (pvz., už tarnybinių gyvūnų parengimą ir priežiūrą); 
  •  kai atliekamos ypatingos psichologinės ir fizinės ištvermės reikalaujančios užduotys;
  • už atsakomybę, kai pavedamos atlikti užduotys reikalauja ypač aukštos kvalifikacijos ir yra laikino pobūdžio;
  • už tarnybą specialiuose padaliniuose ar tam tikrose teritorijose.

 už darbą nustačius pareigūną veikiančius kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius (iki 20 proc. pareiginės algos)

 Priemoka lieka.

 Priemokos dydis Statuto projekte nenustatytas. Priemokos dydis bus nustatytas pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairėse, dydis bus detalizuojamas pareigūnų darbo apmokėjimo sistemoje.

 

Gal galima būtų sužinoti trūkstamų profesijų sąrašą (dėl priemokos „trūkstant darbo rinkoje atitinkamų profesijų“?

 

Nuolatinės parengties pareigūno priedas?

  • Tokiu pavadinimu priemoka Statuto projekte nenumatyta, tačiau prireikus galėtų būti numatyta kaip vienas iš pagrindų mokėti priemoką už tarnybos specifiką arba tarnybos ypatumas galėtų būti įvertintas nustatant pareiginės algos koeficientą statutinės įstaigos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemoje.

 

    Atnaujinimo data: 2023-10-25