>

Nuo kada turėtų įsigalioti naujasis statutas?

 • Nuo 2024-01-01.


Per kokį laikotarpį planuojama panaikinti pareigūnų trūkumą Lietuvos policijoje?

 • Konkretus terminas nėra nustatytas, bet stengiamasi imtis visų galimų priemonių padidinti vidaus tarnybos patrauklumą. Statuto projekte numatytos šios priemonės, skirtos pritraukti naujų pareigūnų į tarnybą:
 • Nustatoma galimybė kursantams mokėti specialiąsias stipendijas ir teikti kitą paramą.
 • Nustatoma galimybė studentams skirti paramą (tikslines skatinamąsias stipendijas), jeigu jie sudaro stojimo į vidaus tarnybą sutartį ir įsipareigoja tam tikrą metų skaičių dirbti vidaus tarnyboje.
 • Nustatoma galimybė naujai priimamiems ar perkeliamiems į tam tikras vietoves, kuriose trūksta pareigūnų, pareigūnams mokėti vienkartines išmokas.
 • Padidinami minimalūs pareiginės algos koeficientai, siekiant pritraukti į tarnybą kvalifikuotus specialistus ir skatinti pareigūnų karjerą.

 

Ar galima suprasti, kad 12 milijonų eurų, kurie buvo įvardinti, bus skirti dabar jūsų įvardintų pareigūnų darbo užmokesčio kėlimui? T. y. atsižvelgiant į tai, kad didesnį darbo stažą turinčių pareigūnų darbo užmokestis yra didesnis, jų darbo užmokestis nekils, o kadangi įstaigų finansų politika bus nori/ nenori bendra, visas finansavimas sueis į sukeltą darbo užmokesčio sulyginimą, paslaugas, neužpildytas pareigybes? Taigi, didesnį darbo užmokestį dėl stažo ir kitų aplinkybių turintiems perspektyvų nelabai. O finansų politika tikriausiai bus tokia - skirtas biudžetas, sukitės. Niekas nesikeis, ne?

 • 12 mln. eurų numatyta Statuto projektui įgyvendinti, t. y. dėl minimalios pareiginės algos padidinimo ir dėl priedo už laipsnį įtraukimo į pareiginę algą atsiradusiam papildomų lėšų poreikiui parengti. Tačiau taip pat yra numatoma skirti ir papildomų lėšų, kurios skirtos subalansuoti pareigūnų darbo sistemą, t. y. padidinti darbo užmokestį ir kitiems pareigūnams įgyvendinant statutinės įstaigos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemą.
   

Prašau patikslinti numatytų lėšų padidėjimą pritaikant infliacijos apskaičiavimą. Kadangi vien skaičių pateikimas apie didesnį finansavimo skyrimą iš tikrųjų neatspindi esamo pragyvenimo lygio didėjimo.

 • Papildomos lėšos skiriamos Statuto projekto nuostatoms įgyvendinti, t. y. susidarantis papildomų lėšų poreikis dėl minimalios pareiginės algos padidinimo ir dėl priedo už laipsnį įtraukimo į pareiginę algą atsiradusiam papildomų lėšų poreikiui padengti. Minimalių pareigūnų pareiginių algų peržiūrą paskatino numatomi šalies minimalios mėnesinės algos pokyčiai nuo 2024-01-01.
   

Iki kada bus patvirtintas Vidaus tarnybos statutas (galutinis terminas)?

 • Seimas turėtų Statuto projektą patvirtinti šiais metais, o įsigalioti turėtų nuo 2024-01-01.
   

Kokiu būdu bus skatinamas aukštesnio išsilavinimo pareigybėse siekimas ir savišvieta?

Konkrečių skatinimo priemonių nenumatyta, tačiau Vidaus tarnybos statuto projekte numatyta, kad be įstatyme nustatytų skatinimo būdų (pvz., papildomos mokamos atostogos, vienkartinė išmoka ir kt.) ir atvejų (už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą) pareigūnui bus taikomi ir kiti centrinės statutinės įstaigos vadovo ir (ar) šakos kolektyvinėje sutartyje nustatyti pareigūnų skatinimo atvejai ir būdai.
 

Ar bus galimas darbas paromis?

 • Statuto projektas nenumato pamainos trukmės reguliavimo pokyčių.

Atnaujinimo data: 2023-10-24