BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Prieglobsčio prašymas ir migrantų grąžinimas 4
  • Jeigu užsienietis ieško prieglobsčio Lietuvoje, bet atvyko į šalį arba yra joje neteisėtai, su prašymu suteikti prieglobstį jis turi kreiptis asmeniškai ir nedelsdamas.
   Prašymas suteikti prieglobstį turi būti motyvuotas, užsienietis turi išdėstyti visus faktus ir nurodyti priežastis, dėl kurių jam būtina suteikti prieglobstį Lietuvoje. Užsieniečiui pateikus prašymą suteikti prieglobstį, atliekama pirminė prieglobsčio prašytojo apklausa. Jos metu prieglobsčio prašytojas turi pateikti visus turimus dokumentus, paimami jo pirštų atspaudai, atliekamas prieglobsčio prašytojo pažeidžiamumo pirminis įvertinimas. Pirminė apklausa atliekama prieglobsčio prašytojo gimtąja kalba arba kalba, kurią prieglobsčio prašytojas geriausiai supranta, prireikus dalyvauja vertėjas. Pirminės apklausos tikslas – surinkti duomenis apie prieglobsčio prašytoją, išsiaiškinti prašymo motyvus bei padėtį kilmės valstybėje.
   Bet kokio amžiaus prieglobsčio prašytojui, turinčiam teisę likti Lietuvos Respublikos teritorijoje, Migracijos departamentas išduoda Užsieniečio registracijos pažymėjimą, kuris patvirtina, kad jo turėtojas yra prieglobsčio prašytojas, turintis teisę likti Lietuvos Respublikos teritorijoje.

   Gavęs užsieniečio prašymą suteikti prieglobstį ir kitus dokumentus, Migracijos departamentas gali nuspręsti:
   - nenagrinėti prašymo suteikti prieglobstį. Sprendimas nenagrinėti prašymo suteikti prieglobstį priimamas per 48 val., šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 3 darbo dienomis;
   - nenagrinėti prašymo suteikti prieglobstį iš esmės ir perduoti prieglobsčio prašytoją kitai Europos Sąjungos (ES) valstybei narei;
   - nagrinėti prašymą suteikti prieglobstį iš esmės skubos tvarka, jeigu prieglobsčio prašytojas atvyko iš saugios kilmės valstybės, prašyme pateikė tik tokią informaciją, kuri nėra svarbi nagrinėjant, ar užsieniečiui gali būti suteiktas prieglobstis, pateikė klaidinančią informaciją ar suklastotus dokumentus, informacijos visai nepateikė, atsisakė leisti paimti jo pirštų atspaudus, dėl rimtų priežasčių gali būti laikomas keliančiu grėsmę valstybės saugumui arba viešajai tvarkai.
   Sprendimas dėl prašymo suteikti prieglobstį, kuris nagrinėjamas iš esmės skubos tvarka, priimamas per 7 darbo dienas, šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 3 darbo dienomis.

   Atnaujinta: 2021 09 06

  • Sprendimai dėl užsieniečių grąžinimo (savanoriško ar priverstinio) priimami tuo atveju, jei jų buvimas Lietuvoje yra neteisėtas (užsienietis neturi vizos, leidimo gyventi, jo prieglobsčio procedūra yra baigta).
   Grąžinimo būdai yra du:
   1. Savanoriškas grąžinimas vykdomas tada, kai užsienietis bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis ir sutinka savanoriškai grįžti į kilmės valstybę. Tada gali būti priimtas sprendimas dėl užsieniečio grąžinimo į kilmės valstybę ir nustatytas laikotarpis, per kurį jis turėtų įvykdyti sprendimą ir išvykti į kilmės valstybę (laikotarpis nustatomas iki 30 dienų, jis gali būti pratęstas dar 30 dienų).
   Šiuo metu Lietuva užsieniečiams, sutinkantiems savanoriškai grįžti į kilmės valstybę, išmoka 300 eurų piniginę išmoką, taip pat, bendradarbiaujant su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX), jiems yra nuperkami kelionės bilietai į kilmės valstybę.
   2. Priverstinis grąžinimas (išsiuntimas) vykdomas tada, kai užsieniečio buvimas Lietuvoje yra neteisėtas ir, jam pasiūlius savanoriškai grįžti, jis atsisako tai padaryti. Tada gali būti priimtas sprendimas dėl užsieniečio išsiuntimo. Išsiuntimo procedūrą sudaro pasirengimo stadija (rizikos veiksnių nustatymas, išsiuntimo maršruto pasirinkimas, palydos pareigūnų parinkimas, kelionės bilietų užsakymas, tranzitų suderinimas) ir įgyvendinimo stadija (palydos pareigūno instruktavimas, užsieniečio pristatymas į oro uosta, įlaipinimas, skrydis, užsieniečio perdavimas kilmės valstybės kompetentingoms tarnyboms).
   Prie migrantų, negavusių pabėgėlio statuso, grąžinimo prisideda ir Tarptautinė migracijos organizacija (TMO). Ji organizuoja savanoriško grįžimo ir reintegracijos programą, skirtą migrantams, kurie savo noru apsisprendžia grįžti namo, tačiau neturi galimybių (finansinių) ar jiems reikalinga pagalba išvykti.

   Atnaujinta: 2021 09 06

  • Nesuteikus prieglobsčio Lietuvoje, užsieniečiui pasiūloma savanoriškai grįžti į kilmės valstybę, pasinaudojant teikiama parama, o jeigu jis nesutinka, yra išsiunčiamas iš Lietuvos.  Priimti 194 sprendimai dėl migrantų išsiuntimo, kurie nepaprašė prieglobsčio.

   Atnaujinta: 2021 10 21

  • Suteikus užsieniečiui prieglobstį, šiam asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka taikoma socialinė integracija. Sukuriamas individualus integracijos planas, suteikiama reikiama parama, teikiamos būtiniausios švietimo, socialinės, psichologinės ir sveikatos priežiūros paslaugos arba užtikrinamas šių paslaugų teikimas.
   Pradinio integracijos laikotarpio metu (iki 3 mėn., pažeidžiamoms grupėms gali būti pratęstas iki 6 mėn.) prieglobsčio gavėjui suteikiama nemokama gyvenamoji vieta, organizuojamas darbo paieškos ir asmeninių savybių bei kvalifikacijos įvertinimas; kas mėnesį mokama pašalpa maistui ir smulkioms išlaidoms (87,5 euro), mokyklinio amžiaus vaikams išmokama pašalpa būtiniausiems mokinio reikmenims įsigyti (58,5 euro), kas mėnesį mokama  kompensacija vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti (62,4 euro), organizuojami nemokami lietuvių kalbos ir kultūros kursai; aprūpinama būtiniausiais daiktais, drabužiais, avalyne, patalyne.
   Pasibaigus pradiniam integracijos laikotarpiui, parama integracijai teikiama savivaldybėje (trunka 12 mėn., pažeidžiamoms grupėms gali būti pratęsta iki 36 mėn.), kurioje asmuo pasirenka gyventi.

   Atnaujinta: 2021 09 06