Naudinga informacija

Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priklausančių pagalbos tarnybų, vykdančių skambučių aptarnavimo trumpaisiais numeriais funkcijas, aptarnaujamų teritorijų ir numerių, į kuriuos turi būti siunčiami skambučiai trumpaisiais numeriais 01, 02, 112, sąrašas 

Visuomenės pasitikėjimas Lietuvos teisėsaugos institucijomis 2015 metais pasiekė rekordines aukštumas. Teisėsauga pasikeitė neatpažįstamai: išaugo moderni vadovų karta, diegiami šiuolaikiniai vadybos stiliai, atsirado erdvė iniciatyvai, kūrybai ir saviraiškai, iš naujo atgimė profesijos prestižas.

Pareigūnai jau nebėra tik vykdytojai. Jie patys ėmėsi atsakomybės: bendradarbiauti, kurti, kelti kompetenciją, ugdyti pagarbą darbuotojams ir visuomenei, diegti atsakomybę, nepakantumą korupcijai ir kitiems nusižengimams. Patys kuria sistemą, kurioje būtų gera dirbti – ir kurią gerbtų bei pasitikėtų visuomenė.

Tačiau to negana. Tolesnei raidai reikalingi pokyčiai išorėje. Būtina atnaujinti įstatymus, kurie seniai nebeatitinka dabarties realijų. Svarbu teisingai atlyginti pareigūnams už darbą, juos motyvuoti, jiems padėti ištikus nelaimei, tolygiai paskirstyti darbo krūvius, nustatyti tvirtesnes socialines garantijas, užtikrinti skaidrų priėmimą į tarnybą bei sudaryti palankias sąlygas karjerai ir kvalifikacijos kėlimui.

Naujasis Vidaus tarnybos statutas ir kiti teisės aktai atvers teisėsaugai kelią modernizuotis, sustiprėti, motyvuoti pareigūnus, o kartu – geriau bei efektyviau apsaugoti visuomenę.

Kelias į pokyčius. Kokių pokyčių reikia, kad būtume saugesni

Lankstinukas: atsisiųsti: I dalis (28.0 Mb), II dalis (38.9 Mb)

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonės

Metinio policijos pareigūnų įvertinimo pokalbio atlikimo taisyklės ir Metodinės metinio policijos pareigūnų įvertinimo pokalbio rekomendacijos

Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrių specialistai, atsakingi už pareigūnų ir karių integraciją į darbo rinką

Integracijos į darbo rinką priemonės

Darbo klubai

Specialistų, atsakingų už pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą teritorinėse darbo biržose, sąrašas

Vidaus reikalams finansuoti 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui yra įsteigti 2 Europos Sąjungos fondai

 • Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, kuris orientuotas į asmenų srautus ir integruotą migracijos valdymą. Fondo lėšomis remiami su visais migracijos aspektais susiję veiksmai: pabėgėlių priėmimas ir prieglobstis, teisėta migracija, integracija ir trečiųjų šalių piliečių, kurie neteisėtai apsistojo šalyje, grąžinimas.
 • Vidaus saugumo fondas, kuris valstybėms narėms padės įgyvendinti vidaus saugumo strategiją, stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir Sąjungos išorės sienų valdymą. Šis fondas taip pat rems naujų informacinių sistemų, visų pirma atvykimo/išvykimo sistemos ir Registruoto keleivio sistemos įdiegimą.

Atsakinga institucija administruoti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą Lietuvoje paskirta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimas Nr. 149).

Atsakinga institucija administruoti Vidaus saugumo fondą Lietuvoje paskirta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 11 d. nutarimas Nr. 826).

Vidaus saugumo fondą sudaro 2 finansinės priemonės:

VSF-sienų priemonė finansuos veiklas, kurios 2007–2013 m. buvo įgyvendinamos Išorės sienų fondo lėšomis.

Veiklos, kurios bus remiamos pagal VSF-policijos priemonę, iki 2014 m. buvo finansuojamos pagal šias programas: „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu“ (ISEC) ir „Terorizmo ir kitos su saugumu susijusios rizikos prevencija, parengtis ir padarinių valdymas“ (CIPS). 

VSF-sienų priemonė padės Lietuvai siekti šių konkrečių tikslų:

 • remti bendrą vizų politiką siekiant palengvinti teisėtą keliavimą, užtikrinti aukštos kokybės paslaugas prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, laikytis vienodo požiūrio į trečiųjų šalių piliečius ir spręsti neteisėtos imigracijos klausimą;
 • remti integruotą sienų valdymą ir skatinti tolesnį su sienų valdymu susijusių priemonių derinimą.

Europos Sąjunga pagal VSF-Sienos priemonę kompensuos Lietuvai negautus mokesčius už tranzito vizas ir papildomas išlaidas, patirtas įgyvendinant supaprastinto tranzito dokumento (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumento (STGD) sistemą pagal Reglamentą (EB) Nr. 693/2003 ir Reglamentą (EB) Nr. 694/2003.

VSF-policijos priemonė Lietuvoje  koncentruosis į šias aukšto lygio politinio dialogo metu aptartas sritis:

 • kova su prekyba narkotikais;
 • antikorupcinės priemonės;
 • kova su kibernetiniu nusikalstamumu;
 • Sąjungos politikos, susijusios su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu, įgyvendinimas;
 • valstybės saugumui kylančios rizikos ir krizių valdymas.

VSF finansinės paramos bendrąsias nuostatas nustato Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014.

2015 m. rugpjūčio 6 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015) 5426 buvo patvirtinta Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. laikotarpiu. 2017 m. gruodžio 4 d. buvo priimtas Europos Komisijos sprendimas Nr. C(2017)7958, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2015)5426, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. laikotarpiu (LT).

Nacionalinė Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programa (LT,  EN).

2015 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-753 buvo patvirtintas Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo planas.

Vidaus saugumo fondo administravimą reglamentuojantys teisės aktai

 

 

2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų veiksmų programos 10 prioriteto priemonės

2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonių  projektų  finansavimo sąlygų aprašai

1 uždavinys „Padidinti valdymo orientaciją į rezultatus“

1.1. Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

1.2. Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

2 uždavinys „Padidinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą“

2.1.Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimas į viešojo valdymo procesus skatinimas (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

2.2. Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas (projektų finansavimo sąlygų aprašas) 

2.3.  Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos  (projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1)  (projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2) (projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3)

3 uždavinys ,,Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams“

3.1. Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui  (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

3.2. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

4 uždavinys ,,Pagerinti verslo reguliavimo aplinką“

4.1. Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas (projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1) (projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2)

4.2 Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas  (projektų finansavimo sąlygų aprašas).

5 uždavinys ,,Pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimą valstybinėje tarnyboje“

5.1. Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

5.2. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

5.3.Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

 

 

2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos administravimas, informavimas, vertinimas:

Projektas „ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – veiksmų programos administravimas“

Projektas „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija - Informavimas apie veiksmų programą“

Projektas „Vidaus reikalų ministerijos ES fondų investicijų vertinimas“

 

Vidaus reikalų ministerija (VRM) skelbia aukštųjų mokyklų studentų baigiamųjų rašto darbų konkursą. Kviečiame bakalauro ir magistro studijų studentus iki šių metų spalio 20 d. ministerijai teikti rašto darbus pagal temas, susijusias su VRM kuruojamomis sritimis, ir laimėti vertingus prizus. 

Pagrindiniai reikalavimai ir dalyvavimo sąlygos: 

 • kiekviena aukštoji mokykla gali pateikti ne daugiau kaip po 4 rašto darbus (šis skaičius yra bendras bakalauro ir magistro rašto darbams); 
 • konkursui teikiami rašto darbai turi būti apginti aukštosiose mokyklose iki pateikimo ministerijai dienos (bet ne anksčiau nei per praėjusius mokslo metus) ir jose įvertinti ne mažiau kaip „labai gerai“;
 • rašto darbai turi būti parašyti valstybine lietuvių kalba;
 • rašto darbų tema turi būti tiesiogiai susijusi su vidaus reikalų ministro valdymo sritimis, t. y.:
  • viešasis saugumas: viešoji tvarka, vidaus tarnyba, priešgaisrinė bei civilinė sauga ir gelbėjimo darbai, valstybės sienos apsauga, ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvarta, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsauga;
  • migracija;
  • viešasis administravimas;
  • regionų plėtra;
  • elektroninė valdžia;
  • vietos savivalda;
  • valstybės tarnyba;
 • rašto darbai ministerijai teikiami per aukštųjų mokyklų dekanatus;
 • rašto darbai kartu su aukštosios mokyklos teikimu ir aukštosios mokyklos baigiamųjų darbų komisijos įvertinimu pateikiami ministerijai raštu, skaitmeninėje elektroninėje laikmenoje. 

Rašto darbų vertinimas ir apdovanojimai:

Konkursui pateiktus rašto darbus vertins vidaus reikalų ministro įsakymu sudaryta komisija, susidedanti iš ne mažiau nei 7 narių – VRM administracijos padalinių atstovų, taip pat iš  vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų atstovų.

Komisijos nariai rašto darbus vertins individuliai nuo 1 iki 10 balų. Konkursą laimės  daugiausiai balų surinkę rašto darbai. Balams pasiskirsčius po lygiai, sprendimas bus priimtas atviru komisijos narių balsavimu. Vertinant rašto darbus, parengtus temomis, kurias aukštosioms mokykloms pasiūlė ministerija,  prie bendro komisijos balo bus pridedamas vienas balas.

Rašto darbai bus vertinami atsižvelgiant į juose tiriamos problemos aktualumą vidaus reikalų ministro valdymo sritims ir problemos atskleidimą, nagrinėtos problemos naujumą ir svarbą, išvadų ir rekomendacijų pagrįstumą bei galimybę pritaikyti jas praktikoje. 

Rašto darbus komisija įvertins ir tris konkurso laimėtojus, kurių rašto darbai bus pripažinti laimėję konkursą, vidaus reikalų ministras apdovanos prizais – jų atsiimti studentai bus pakviesti į Vidaus reikalų ministeriją.

2018 metų aukštųjų mokyklų baigiamųjų rašto darbų konkurso rezultatai.

Kontaktai pasiteiravimui: 
Aurelija Žarkaitienė, el. p.: aurelija.zarkaitiene@vrm.lt , tel.: (85) 271 8661. 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-07-19