ES investicijos viešajam valdymui

2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos 10 prioriteto priemonės

Planuojamų 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonių aprašymai, informacija apie numatomas remti veiklas, galimus pareiškėjus, partnerius, projektų atrankas ir kontaktinius asmenis

2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonių aprašymo projektų sąrašas

1 uždavinys „Padidinti valdymo orientaciją į rezultatus“

1.1. Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas)

1.2. Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas).

1.3. Savivaldybių viešojo valdymo institucijų ir įstaigų veiklos gerinimas (priemonė patvirtinta)

2 uždavinys „Padidinti viešojo valdymo procesų skaidrumą ir atvirumą“

2.1.Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimas į viešojo valdymo procesus skatinimas (priemonė patvirtinta) (projektų finansavimo sąlygų aprašas)

2.2. Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas (priemonė patvirtinta) (projektų finansavimo sąlygų aprašas) 

2.3.  Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1) (finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 pakeitimas) (finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 ( finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 pakeitimas) (finansavimo sąlygų aprašas Nr. 3) (projektų atrankos kriterijų nustatymas)

3 uždavinys ,,Pagerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinant jų atitikimą visuomenės poreikiams“

3.1. Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas)

3.2. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo organizavimo gerinimas viešojo valdymo institucijose (priemonė patvritinta) (projektų atrankos kriterijų nustatymas)

3.3. Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas)

4 uždavinys ,,Pagerinti verslo reguliavimo aplinką“

4.1. Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1) (finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2)

4.2 Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas).

5 uždavinys ,,Pagerinti žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimą valstybinėje tarnyboje“

5.1. Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas)

5.2. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas) (finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo projektas).

5.3.Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas (priemonė patvirtinta) (finansavimo sąlygų aprašas).

5.4. Personalo valdymo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose tobulinimo iniciatyvų skatinimas (priemonė patvirtinta) .

 

2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos administravimas, informavimas, vertinimas:

 

Projektas „ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – veiksmų programos administravimas“


Projektas „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija - Informavimas apie veiksmų programą“


Projektas „Vidaus reikalų ministerijos ES fondų investicijų vertinimas“

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-28