BDAR
gdpr

Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistema

Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistema

Siekiant palengvinti į pensiją išeinančių karių prisitaikymą prie pakitusios aplinkos, kariams sudaryta galimybė dalyvauti Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos (toliau – Integracijos sistema) priemonių įgyvendinime (įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“, vadovaujantis Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 8 punktu.

Integracijos sistemos priemonės taikomos:

 • asmenims, kurie yra išėję iš tarnybos ir turi teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą arba pareigūnų ir karių valstybinę netekto darbingumo pensiją (toliau – buvę pareigūnai ir kariai);
 • Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems asmenims, kuriems iki minėtame įstatyme nustatytos teisės gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją (toliau – valstybinė pensija) liko ne daugiau kaip 12 mėnesių (toliau – tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai).

 Integracijos sistemos dalyviai turi teisę gauti:

 • integracijos į darbo rinką priemones Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) – informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant, individualios užimtumo veiklos planavimo, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo ir kt. paslaugas);
 • medicinines reabilitacijos paslaugas, kurias teikia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ (toliau – Reabilitacijos įstaigos) (jeigu nustatytas medicininės reabilitacijos poreikis, kurį nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisija (CMEK)).

 Integracijos į darbo rinką priemonės

Integracijos į darbo rinką priemones taiko Užimtumo tarnyba. Integracijos į darbo rinką priemones sudaro Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytos darbo rinkos paslaugos ir užimtumo rėmimo priemonės, kurios teikiamos:

 • darbingo amžiaus valstybinės pensijos gavėjams ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų išėjimo iš tarnybos dienos;
 • taip pat tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams, išskyrus tuos, kurie išeidami iš tarnybos sukaks Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių.

Pagal galimybes (jeigu susidaro pakankamas karių ir pareigūnų skaičius) darbo rinkos paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant, individualios užimtumo veiklos planavimas) teikiamos karių ir pareigūnų tikslinėms grupėms.

Integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Medicininės reabilitacijos paslaugos apima medicininės reabilitacijos ir psichologinės pagalbos priemones. Medicininės reabilitacijos paslaugomis buvę pareigūnai gali pasinaudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-762 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  Integracijos sistemos priemonės įgyvendinamos 3 etapais:

 • Pirmasis etapasinformacinis, per kurį tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai informuojami apie numatomą jų tarnybos pabaigos (kai pareigūnai atleidžiami iš tarnybos ir įgyja teisę į valstybinę pensiją) laiką (datą) ir galimybę jiems pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis; informuojami ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių ir ne vėliau kaip prieš 9 mėnesius iki numatomos pareigūno tarnybos pabaigos dienos; už pirmojo etapo įgyvendinimą atsakingi statutinių įstaigų personalo tvarkymo funkcijas atliekantys asmenys (toliau – personalo specialistas (-ai)), kuriose tarnauja tarnybą baigiantys pareigūnai arba kurios juos išleido į pensiją arba atleido iš tarnybos;
 • Antrasis etapasparengiamasis, per kurį nustatomas tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams taikytinų Integracijos sistemos priemonių poreikis ir taikomos integracijos į darbo rinką priemonės, skirtos tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams;
 • Trečiasis etapas – paslaugų, per kurį buvusiems pareigūnams ir kariams teikiamos integracijos į darbo rinką priemonės. Šis etapas pradedamas įgyvendinti, kai tarnybą baigiantiems pareigūnams iki numatomos pareigūno tarnybos pabaigos dienos lieka ne daugiau kaip 6 mėnesiai. Medicininės reabilitacijos paslaugomis buvę vidaus tarnybos sistemos pareigūnai gali pasinaudoti neribotą laiką.

Integracijos sistemos priemonių koordinavimas

Integracijos sistemos įgyvendinimą vidaus tarnybos sistemoje koordinuoja Vidaus reikalų ministerija, kuri rengia ir periodiškai (prireikus) atnaujina pareigūnams skirtą informaciją, susijusią su Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimu, skelbia ją Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje, raštu siunčia vidaus reikalų ministro valdymo srities centrinėms statutinėms įstaigoms, teikia metodinę pagalbą Integracijos sistemos priemones įgyvendinančioms statutinėms įstaigoms.

Kilus klausimų, informacija teikiama telefonu: (8 5) 271 8233.

Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimas

 I. Pirmasis etapas (informacinis):

 II. Antrasis etapas (parengiamasis):

 • tarnybą baigiantis pareigūnas, gavęs aukščiau nurodytą informaciją ir dokumentus ir nusprendęs dalyvauti arba nedalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones, per 30 dienų nuo nurodytos informacijos gavimo pateikia personalo specialistui rašytinį laisvos formos prašymą leisti dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones arba atsisakymą dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones. Kartu su prašymu tarnybą baigiantis pareigūnas gali pateikti ir užpildytą anketą, apie tai nurodydamas prašyme;
 • pareigūnas nusprendęs dalyvauti Integracijos sistemos priemonių įgyvendinime, atvyksta į susitikimą su personalo specialistu, kuris kartu su tarnybą baigiančiu pareigūnu užpildo anketą (jeigu nebuvo pateikęs užpildytos anketos), pateikia Užimtumo tarnybos kontaktus (specialistų, atsakingų už pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemones, sąrašas ir kontaktai), taip pat informaciją apie Užimtumo tarnybos interneto svetainėje paskelbtą informaciją apie jų teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius kariams ir pareigūnams, taip pat informaciją apie tai, kur galima gauti išsamesnę informaciją apie integracijos į darbo rinką priemones; 
 • tarnybą baigiančiam pareigūnui, pageidaujančiam pasinaudoti medicininės reabilitacijos paslaugomis, nuvykus į CMEK, jos specialistai ištiria tarnybą baigiančio pareigūno sveikatos būklę ir nustato, ar jam reikia medicininės reabilitacijos paslaugų. Esant gydymo indikacijų, išrašomas siuntimas į Reabilitacijos įstaigą medicininei reabilitacijai. Nesant gydymo indikacijų, pateikiama išvada, kad tarnybą baigiančiam pareigūnui medicininė reabilitacija nebūtina;
 • tarnybą baigiančiam pareigūnui, pageidaujančiam pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis, personalo specialistas užpildytą anketą per 5 darbo dienas nuo susitikimo su tarnybą baigiančiu pareigūnu išsiunčia Užimtumo tarnybai, raštu pranešdamas apie tarnybą baigiantį pareigūną, pageidaujantį pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis;
 • Užimtumo tarnybos specialistai, gavę informaciją iš personalo specialisto apie tarnybą baigiančio pareigūno pageidavimą pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informacijos gavimo pranešimu informuoja tarnybą baigiantį pareigūną apie taikomų integracijos į darbo rinką priemonių datą ir vietą, Užimtumo tarnybos organizuojamus renginius, skirtus tarnybą baigiantiems kariams ir pareigūnams, kuriuose jis gali dalyvauti. Tarnybą baigiantiems kariams ir pareigūnams taikomos jiems skirtos integracijos į darbo rinką priemonės.

 III. Trečiasis etapas (paslaugų):

 • pareigūnams teikiamos darbo rinkos paslaugos, užimtumo rėmimo priemonės, medicininės reabilitacijos paslaugos;
 • personalo specialistas, atsižvelgdamas į tarnybą baigiančio pareigūno pageidavimus, raštu pateikia pareigūnui informaciją apie statutinėje įstaigoje esančias laisvas valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas, į kurias pareigūnas galėtų pretenduoti ar būti priimtas. Jeigu pareigūnas pageidauja būti priimtas į jam pasiūlytas esančias laisvas valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigas, personalo specialistas supažindina jį su priėmimo į šias pareigas tvarka. Pareigūnas, priimtas į pareigas, apie tai raštu informuoja Užimtumo tarnybą;
 • pareigūnas, negalintis nurodytu laiku atvykti į Reabilitacijos įstaigą, privalo apie tai pranešti šiai įstaigai ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki nustatytos medicininės reabilitacijos pradžios. Tokiu atveju pareigūnui paskiriamas kitas medicininės reabilitacijos paslaugų suteikimo laikas. Esant papildomam medicininės reabilitacijos paslaugų poreikiui, gali būti suteiktos papildomos medicininės reabilitacijos paslaugos;
 • Reabilitacijos įstaiga, suteikusi medicininės reabilitacijos paslaugas, išduoda pareigūnui formą 027/a arba ligos istorijos išrašą, kuriuos šis pristato į tą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje užsiregistravęs pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, taip pat informuoja apie tai personalo specialistą, kuris siuntė pareigūną į CMEK nustatyti, ar jam reikia medicininės reabilitacijos paslaugų. Reabilitacijos įstaiga, paskirtu laiku nesuteikusi pareigūnui medicininės reabilitacijos paslaugų, apie tai informuoja personalo specialistą, taip pat nurodo šių paslaugų nesuteikimo priežastis ir pagrindą ir apie galimybę suteikti šias paslaugas vėliau, arba nurodo priežastis, dėl kurių paslauga negalės būti suteikta;
 • jeigu pareigūnui, atvykusiam į Reabilitacijos įstaigą ar Užimtumo tarnybą, numatytos integracijos į darbo rinką ar medicininės reabilitacijos paslaugos nesuteikiamos, apie tai jis turi pranešti personalo specialistui;
 • jeigu dėl objektyvių priežasčių buvęs pareigūnas negali pareikšti pageidavimo pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis iki jo tarnybos pabaigos, jis turi teisę kreiptis į statutinės įstaigos, iš kurios atleistas iš tarnybos, vadovą, prašydamas leisti pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis ir nurodydamas aplinkybes, dėl kurių negalėjo pareikšti pageidavimo pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis iki jo tarnybos pabaigos, kartu pateikti tas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Įstaigos vadovas, įvertinęs prašyme nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius dokumentus, priima sprendimą dėl galimybės buvusiam pareigūnui pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis. Įstaigos vadovui pritarus, pareigūnui pradedami įgyvendinti Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo antrasis ir trečiasis etapai.

 IV. Užimtumo tarnyba

Integracijos į darbo rinką priemones taiko Užimtumo tarnyba. Ji savo interneto svetainėje www.uzt.lt skelbia informaciją apie Užimtumo tarnybos pareigūnams ir kariams teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius.

Siūlomas labai platus formaliojo ir neformaliojo mokymo programų spektras. Jų sąrašus galima rasti paspaudus šias nuorodas: 1) formaliojo mokymo programos; 2) neformaliojo mokymo programos.

Asmenys, ieškantys įsidarbinimo galimybių Lietuvoje ar užsienio šalyse, informacijos apie tai gali rasti Užimtumo tarnybos interneto svetainėje www.uzt.lt. Užimtumo tarnybos interneto svetainėje pateikiama informacija apie situaciją Lietuvos darbo rinkoje, jos kitimo tendencijas, siūlomas darbo vietas, paklausiausias profesijas, pateikiami patarimai ieškantiems darbo galimybių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir kt. Naujausi darbo pasiūlymai, kurie registruojami kiekvieną dieną, skelbiami Užimtumo tarnybos interneto svetainėje www.uzt.lt skiltyje Darbo paieška.

Darbo galimybių asmenys gali ieškoti savarankiškai arba pasinaudoti Užimtumo tarnybos ir (ar) privačių įdarbinimo tarpininkų paslaugomis. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje veikiančios įdarbinimo paslaugas teikiančios privačios įmonės, teikiančios tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, turi pateikti Užimtumo tarnybos informacinį pranešimą apie savo statusą ir asmenims suteiktas paslaugas. Svarbu pažymėti, kad už tarpininkavimą įdarbinant šios įmonės iš darbo ieškančio asmens negali rinkti nei tiesioginių, nei netiesioginių mokesčių. Šį reikalavimą pažeidžiančios įmonės yra baudžiamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Darbo rinkos paslaugas tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams bei buvusiems pareigūnams ir kariams teikia Užimtumo tarnybos specialistas, atsakingas už pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą Užimtumo tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje.

Integracijos sistemos priemonių koordinavimas

Integracijos sistemos įgyvendinimą vidaus tarnybos sistemoje koordinuoja Vidaus reikalų ministerija, kuri rengia ir periodiškai (prireikus) atnaujina pareigūnams skirtą informaciją, susijusią su Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimu, skelbia ją Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje, raštu siunčia vidaus reikalų centrinėms įstaigoms, teikia metodinę pagalbą Integracijos sistemos priemones įgyvendinančioms vidaus reikalų įstaigoms.

Kilus klausimų, informacija telefonu: (8 5) 271 8233.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05