BDAR
gdpr

Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistema

Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistema

 

Siekiant palengvinti į pensiją išeinančių pareigūnų ir karių prisitaikymą prie pakitusios aplinkos, pareigūnams ir kariams sudaryta galimybė dalyvauti Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos (toliau – Integracijos sistema) priemonių įgyvendinime (įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimą Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“), vadovaujantis Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo 7 punktu.

Atkreipiame dėmesį, kad 2021 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“ redakcija.

Kam taikomos Integracijos sistemos priemonės

 • Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau – Pensijų įstatymas) 1 straipsnyje nurodytiems asmenims, kurie yra išėję iš tarnybos ir turi teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą arba pareigūnų ir karių valstybinę netekto darbingumo pensiją (toliau – valstybinė pensija) pagal Pensijų įstatymo 3 straipsnyje nustatytas valstybinių pensijų skyrimo sąlygas (toliau – buvę pareigūnai);
 • Pensijų įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems asmenims, kuriems iki Pensijų įstatyme nustatytos teisės gauti valstybinę pensiją liko ne daugiau kaip 12 mėnesių (toliau – tarnybą baigiantys pareigūnai).

Integracijos sistemos dalyviai turi teisę gauti:

1. Integracijos sistemos integracijos į darbo rinką priemones – Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytos darbo rinkos paslaugos ir užimtumo rėmimo priemonės. Pagal galimybes (jeigu susidaro pakankamas pareigūnų ir karių skaičius) darbo rinkos paslaugos (informavimas, konsultavimas, įsidarbinimo galimybių vertinimas, tarpininkavimas įdarbinant, individualios užimtumo veiklos planavimas) teikiamos pareigūnų ir karių tikslinėms grupėms.

- teikiamos darbingo amžiaus valstybinės pensijos gavėjams ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų išleidimo į valstybinę pensiją dienos,

- tarnybą baigiantiems pareigūnams, išskyrus tuos, kurie išeidami iš tarnybos sukaks Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių.

 

2. Integracijos sistemos medicinines reabilitacijos paslaugas:

- teikia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ (toliau – Reabilitacijos įstaigos), kai nustatytas tokių paslaugų poreikis;

- medicininės reabilitacijos paslaugų poreikį nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės medicinos ekspertizės komisija (CMEK).

 

3. Kitas Integracijos sistemos priemones – institucijos ar įstaigos, kurioje tarnauja tarnybą baigiantis pareigūnas, (toliau – statutinė įstaiga) teikiama pagalba tarnybą baigiančiam pareigūnui:

- galimybė pasinaudoti statutinės įstaigos psichologo paslaugomis, kai statutinėje įstaigoje yra psichologas,

- informavimas apie galimybes įsidarbinti statutinėje įstaigoje, kai tokia galimybė yra (toliau – statutinės įstaigos teikiama pagalba).

 Integracijos į darbo rinką priemonės

Integracijos į darbo rinką priemones taiko Užimtumo tarnyba, kuri savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius tarnybą baigiantiems ir buvusiems pareigūnams ir kariams.

Užimtumo tarnyboje skiriami specialistai, atsakingi už pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemonių įgyvendinimą (toliau – Užimtumo tarnybos specialistai) ir pareigūnų ir karių, kuriems taikomos integracijos į darbo rinką priemonės, apskaitą.

 

Buvę pareigūnai ir kariai Užimtumo tarnyboje turi galimybę:

1) Gauti registravimo Užimtumo tarnyboje, informavimo paslaugas, pasinaudoti Užimtumo tarnybos konsultanto paslaugomis:

 • aptarti situaciją darbo rinkoje ir registruotas laisvas darbo vietas;
 • gauti darbo pasiūlymus, atitinkančius išsilavinimą, turimą darbo patirtį, įgūdžius ir kt.;
 • užpildyti profesinių interesų anketą, padėsiančią nustatyti asmens interesus atitinkančią veiklos sritį ir įvertinti profesinį kryptingumą;
 • pasirengti gyvenimo aprašymą, pasiruošti pokalbiui su darbdaviu;
 • dalyvauti darbuotojų atrankose;
 • užsiregistruoti į rengiamus informacinius, konsultacinius bei motyvacinius seminarus;
 • įsivertinti profesinį kryptingumą siekiant nustatyti norimą įgyti profesiją.

2) Prioriteto tvarka 2 metus naudotis Aktyviomis darbo rinkos politikos priemonėmis, kad padidintų savo užimtumo galimybes:

 • Parama mokymuisi
 • Parama judumui
 • Remiamasis įdarbinimas
 • Parama darbo vietoms steigti

 

Daugiau informacijos apie Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas adresu https://uzt.lt pasirinkus nuorodas Darbo ieškantiems ir paspaudus nuorodą Pareigūnams ir kariams arba adresu https://uzt.lt/paslaugos-pareigunams-ir-kariams/.

Medicininės reabilitacijos paslaugos apima medicininės reabilitacijos ir psichologinės pagalbos priemones. Medicininės reabilitacijos paslaugomis buvę pareigūnai gali pasinaudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1V-762 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  Integracijos sistemos priemonės įgyvendinamos 3 etapais:

 • Pirmasis etapas – informacinis, per kurį tarnybą baigiantys pareigūnai informuojami apie numatomą jų tarnybos pabaigos (kai pareigūnai atleidžiami iš tarnybos ir įgyja teisę į valstybinę pensiją) laiką (datą) ir galimybę jiems pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis;
 • Antrasis etapas – parengiamasis, per kurį nustatomas tarnybą baigiantiems pareigūnams taikytinų Integracijos sistemos priemonių poreikis ir taikomos integracijos į darbo rinką priemonės, skirtos tarnybą baigiantiems pareigūnams;
 • Trečiasis etapas – paslaugų, per kurį tarnybą baigiantiems ir buvusiems pareigūnams (toliau – pareigūnai) teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos ir (arba) integracijos į darbo rinką priemonės, taip pat statutinės įstaigos teikiama pagalba.

Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimas

 I. Pirmasis etapas (informacinis):

 • Už šio etapo įgyvendinimą atsakingos statutinės įstaigos, įgyvendina personalo administravimo funkcijas atliekantys asmenys ar kiti statutinės įstaigos vadovo įgalioti asmenys (toliau – personalo specialistai).
 • Ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių ir ne vėliau kaip prieš 9 mėnesius iki numatomos pareigūno tarnybos pabaigos dienos (paaiškėjus, kad tarnybą baigiantis pareigūnas atleidžiamas iš tarnybos ir įgyja teisę į valstybinę pensiją, o iki jo tarnybos pabaigos liko mažiau kaip 9 mėnesiai, – nedelsiant) tarnybiniu el. paštu, o jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas neturi tarnybinio el. pašto, – raštu informuoja apie numatomą jo tarnybos pabaigos datą, galimybę dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones ir kartu pateikia:
 • statutinės įstaigos parengtą informaciją apie Integracijos sistemos priemones ir galimybę dalyvauti jas įgyvendinant;
 • personalo specialisto (-ų) kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, tarnybinio telefono numerį, tarnybinio el. pašto adresą);
 • informaciją apie statutinės įstaigos teikiamą pagalbą.

 II. Antrasis etapas (parengiamasis):

 • Antrąjį etapą statutinėse įstaigose ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių ir ne vėliau kaip prieš 9 mėnesius iki numatomos tarnybą baigiančio pareigūno tarnybos pabaigos dienos (paaiškėjus, kad tarnybą baigiantis pareigūnas atleidžiamas iš tarnybos ir įgyja teisę į valstybinę pensiją, o iki jo tarnybos pabaigos liko mažiau kaip 9 mėnesiai, – nedelsiant) pradeda įgyvendinti personalo specialistas. Šis etapas pradedamas įgyvendinus Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo pirmąjį etapą ir trunka iki tos dienos, kurią baigiasi tarnybą baigiančio pareigūno tarnyba.
 • Tarnybą baigiantis pareigūnas, gavęs Pirmajame etape nurodytą informaciją ir nusprendęs dalyvauti arba nedalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones, per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos gavimo pateikia personalo specialistui rašytinį laisvos formos prašymą leisti dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones arba atsisakymą dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones. Prašyme leisti dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones tarnybą baigiantis pareigūnas nurodo Integracijos sistemos priemones, kuriomis pageidauja pasinaudoti.
 • Personalo specialistas, gavęs tarnybą baigiančio pareigūno prašymą leisti jam dalyvauti įgyvendinant Integracijos sistemos priemones, susitikimo su tarnybą baigiančiu pareigūnu metu arba tarnybą baigiančiam pareigūnui jo tarnybiniu el. paštu, o jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas neturi tarnybinio el. pašto, raštu pateikia:
 • Užimtumo tarnybos specialisto, į kurį tarnybą baigiantis pareigūnas turėtų kreiptis, kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, tarnybos vietos adresą, tarnybinio telefono numerį, tarnybinio el. pašto adresą) (jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas pageidauja pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis);
 • informaciją apie Užimtumo tarnybos, kitų įstaigų ar socialinių partnerių pateiktą arba jų interneto svetainėse paskelbtą informaciją apie jų teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius pareigūnams ir kariams, taip pat informaciją apie tai, kur galima gauti išsamesnę informaciją apie integracijos į darbo rinką priemones (jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas pageidauja pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis);
 • informaciją apie medicininės reabilitacijos paslaugų suteikimo tvarką;
 • informaciją apie statutinės įstaigos teikiamą pagalbą;
 • papildomą informaciją apie Integracijos sistemos priemones, kurių pageidauja tarnybą baigiantis pareigūnas.
 • Jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas pageidauja pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis, personalo specialistas raštu arba el. paštu praneša Užimtumo tarnybai apie tarnybą baigiantį pareigūną, pageidaujantį pasinaudoti integracijos į darbo rinką priemonėmis, nurodydamas tarnybą baigiančio pareigūno vardą, pavardę, statutinę įstaigą, kurioje jis tarnauja, koordinuojančią ministeriją, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą).
 • Jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas pageidauja pasinaudoti medicininės reabilitacijos paslaugomis, personalo specialistas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki numatomos šio pareigūno tarnybos pabaigos dienos (paaiškėjus, kad tarnybą baigiantis pareigūnas atleidžiamas iš tarnybos ir įgyja teisę į valstybinę pensiją, o iki jo tarnybos pabaigos liko mažiau kaip 3 mėnesiai, – nedelsiant) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka siunčia tarnybą baigiantį pareigūną į Vidaus reikalų ministerijos medicinos centro CMEK nustatyti, ar jam reikia medicininės reabilitacijos paslaugų.
 • Tarnybą baigiančiam pareigūnui  nuvykus į CMEK, jos specialistai ištiria tarnybą baigiančio pareigūno sveikatos būklę ir nustato, ar jam reikia medicininės reabilitacijos paslaugų. Esant gydymo indikacijų, CMEK išrašo siuntimą į sveikatos priežiūros įstaigą medicininei reabilitacijai (toliau – siuntimas). Medicininės reabilitacijos vieta, trukmė, jos pradžios data derinamos su sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje bus teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos ir į kurią bus siunčiamas tarnybą baigiantis arba buvęs pareigūnas. Nesant gydymo indikacijų, pateikiama išvada, kad tarnybą baigiančiam pareigūnui nebūtina medicininė reabilitacija.
 • Pasikeitus tarnybą baigiančio pareigūno sveikatos būklei, pareigūnas dėl medicininės reabilitacijos paslaugų gali pakartotinai kreiptis į personalo specialistą, būtų pakartotinai įvertinta jo sveikatos būklė ir nustatyta, ar jam reikia medicininės reabilitacijos paslaugų.
 • Užimtumo tarnybos specialistai, gavę statutinės įstaigos pranešimą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo gavimo telefonu ir (arba) el. paštu informuoja tarnybą baigiantį pareigūną apie taikomų integracijos į darbo rinką priemonių datą ir vietą, Užimtumo tarnybos organizuojamus renginius, skirtus tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams, kuriuose jis gali dalyvauti. Per šį etapą tarnybą baigiantiems pareigūnams ir kariams taikomos jiems skirtos integracijos į darbo rinką priemonės.

 III. Trečiasis etapas (paslaugų):

 • Etapas pradedamas įgyvendinti, kai tarnybą baigiantiems pareigūnams iki numatomos šio pareigūno tarnybos pabaigos dienos lieka ne daugiau kaip 6 mėnesiai.
 • Sveikatos priežiūros įstaigos pareigūnams teikia medicininės reabilitacijos paslaugas, o Užimtumo tarnyba teikia darbo rinkos paslaugas ir įgyvendina užimtumo rėmimo priemones.
 • Statutinė įstaiga, atsižvelgdama į tarnybą baigiančio pareigūno pageidavimus, taip pat statutinės įstaigos poreikius ir galimybes, raštu pateikia šiam pareigūnui informaciją apie joje esančias laisvas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, į kurias tarnybą baigiantis pareigūnas galėtų pretenduoti ar būti priimtas. Jeigu tarnybą baigiantis pareigūnas pageidauja būti priimtas į jam pasiūlytas statutinėje įstaigoje esančias laisvas valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas, personalo specialistas supažindina jį su priėmimo į šias pareigas tvarka. Pareigūnas, priimtas į šiame punkte nurodytas pareigas statutinėje įstaigoje, apie tai telefonu ir (arba) el. paštu informuoja atitinkamą Užimtumo tarnybos specialistą.
 • Tais atvejais, kai tarnybą baigiantis pareigūnas pageidauja pasinaudoti statutinės įstaigos psichologo paslaugomis, tarnybą baigiančiam pareigūnui suteikiamos psichologo paslaugos.
 • Pareigūnas, kuriam išrašytas siuntimas, vyksta į sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje jam suteikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos. Pareigūnas, negalintis nurodytu laiku atvykti į reabilitacijos įstaigą, privalo apie tai pranešti šiai įstaigai (telefonu ar kitu šios įstaigos nurodytu būdu) ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki nustatytos medicininės reabilitacijos pradžios. Tokiu atveju pareigūnui paskiriamas kitas medicininės reabilitacijos paslaugų suteikimo laikas.
 • Jeigu pareigūnui, kuriam suteiktos medicininės reabilitacijos paslaugos, prireikia papildomų medicininės reabilitacijos paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigos medicininės reabilitacijos paslaugas reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka gali jam suteikti papildomas medicininės reabilitacijos paslaugas.
 • Sveikatos priežiūros įstaigos, suteikusios medicininės reabilitacijos paslaugas, pareigūnui medicininės reabilitacijos paslaugas reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka išduoda dokumentus, kuriuos šis pristato į tą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje užsiregistravęs pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.
 • Pareigūnas, gavęs Užimtumo tarnybos specialisto pranešimą apie integracijos į darbo rinką priemones, Užimtumo tarnybos specialisto nurodytu laiku atvyksta į jo nurodytą vietą, su savimi turėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Užimtumo tarnybos specialistas atlieka pareigūno įsidarbinimo galimybių vertinimą, kurio tikslas – nustatyti ir parinkti darbo ieškantiems asmenims tas darbo rinkos paslaugas ir (arba) užimtumo rėmimo priemones, kurios yra tinkamos tam darbo ieškančiam asmeniui atsižvelgiant į jo turimą kvalifikaciją ir (arba) kompetenciją, darbo patirtį, nedarbo laikotarpį, sveikatos būklę ir kitas aplinkybes, darančias įtaką darbo ieškančio asmens įsidarbinimo galimybėms. Užimtumo tarnybos specialistas parinktas darbo rinkos paslaugas ir užimtumo rėmimo priemones įrašo į individualų užimtumo veiklos planą, kurio formą tvirtina Užimtumo tarnybos direktorius, ir informuoja pareigūną apie šių priemonių taikymo datą, laiką ir vietą.
 • Kai pareigūno individualiame užimtumo veiklos plane nurodytos integracijos į darbo rinką priemonės baigiamos įgyvendinti, Užimtumo tarnybos specialistas apie tai pažymi individualiame užimtumo veiklos plane.
 • Jeigu buvęs pareigūnas iki jo tarnybos pabaigos nepareiškė pageidavimo pasinaudoti Integracijos sistemos priemonėmis, jis turi teisę kreiptis į statutinės įstaigos, iš kurios atleistas iš tarnybos, vadovą raštu, prašydamas leisti pasinaudoti Integracijos sistemos integracijos į darbo rinką priemonėmis (per 2 metus nuo atleidimo į pensiją) ir (arba) medicininės reabilitacijos paslaugomis. Statutinės įstaigos vadovas, įvertinęs nurodytame prašyme pateiktos informacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams, priima sprendimą dėl galimybės buvusiam pareigūnui pasinaudoti šiame punkte nurodytomis Integracijos sistemos priemonėmis. Statutinės įstaigos vadovui pritarus nurodytam prašymui, buvusiam pareigūnui pradedami nuosekliai įgyvendinti Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimo pirmojo, antrojo ir trečiojo etapų veiksmai, susiję su nurodytų Integracijos sistemos priemonių įgyvendinimu.
 • Buvę pareigūnai dėl Integracijos sistemos medicininės reabilitacijos paslaugų suteikimo gali kreiptis tiesiogiai į Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrą, kuris nustato, ar jiems reikia medicininės reabilitacijos paslaugų. Esant gydymo indikacijų, Vidaus reikalų ministerijos medicinos centras išrašo siuntimą į atitinkamą medicininės reabilitacijos įstaigą.

 IV. Užimtumo tarnyba

Integracijos į darbo rinką priemones taiko Užimtumo tarnyba. Ji savo interneto svetainėje www.uzt.lt skelbia informaciją apie Užimtumo tarnybos pareigūnams ir kariams teikiamas paslaugas, organizuojamus renginius.

Ieškantiems darbo asmenims Užimtumo tarnyba teikia paramą mokymuisi (https://uzt.lt/prof_mokymas/parama-mokymuisi/). Siūlomas labai platus formaliojo ir neformaliojo mokymo programų spektras. Jų sąrašus galima rasti paspaudus šias nuorodas: 1) formalaus mokymo programos; 2) neformalaus mokymo programos.

Asmenys, ieškantys įsidarbinimo galimybių Lietuvoje ar užsienio šalyse, informacijos apie tai gali rasti Užimtumo tarnybos interneto svetainėje www.uzt.lt. Užimtumo tarnybos interneto svetainėje pateikiama informacija apie situaciją Lietuvos darbo rinkoje, jos kitimo tendencijas, siūlomas darbo vietas, paklausiausias profesijas, pateikiami patarimai ieškantiems darbo galimybių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir kt. Naujausi darbo pasiūlymai, kurie registruojami kiekvieną dieną, skelbiami Užimtumo tarnybos interneto svetainėje www.uzt.lt skiltyje Darbo paieška.

Darbo galimybių asmenys gali ieškoti savarankiškai arba pasinaudoti Užimtumo tarnybos ir (ar) privačių įdarbinimo tarpininkų paslaugomis. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje veikiančios įdarbinimo paslaugas teikiančios privačios įmonės, teikiančios tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, turi pateikti Užimtumo tarnybos informacinį pranešimą apie savo statusą ir asmenims suteiktas paslaugas. Svarbu pažymėti, kad už tarpininkavimą įdarbinant šios įmonės iš darbo ieškančio asmens negali rinkti nei tiesioginių, nei netiesioginių mokesčių. Šį reikalavimą pažeidžiančios įmonės yra baudžiamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Kilus klausimų kreiptis telefonu: (8 5) 271 8233.

 

Informacija atnaujinta 2022-09-13

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-06