BDAR
gdpr

Naujasis Valstybės tarnybos įstatymas: pokyčių įgyvendinimas

Atranka

Nuo 2019 m. sausio 1 d. visus valstybės tarnautojus centralizuotai atrinks Valstybės tarnybos departamentas. Siekiant didesnio skaidrumo, atranką vykdys Valstybės tarnybos departamento sudarytos atrankos komisijos, kurių daugiau nei pusę narių sudarys ne įstaigos, kuriai atrenkamas valstybės tarnautojas, atstovai. Į įstaigos padalinio, įstaigos vadovo pavaduotojo ir įstaigos vadovo pareigas Valstybės tarnybos departamentas atrinks 2 geriausiai centralizuotame konkurse įvertintus pretendentus ir teiks jų kandidatūras į pareigas priimančiam asmeniui. Į kitas pareigas centralizuotai bus atrenkamas 1 pretendentas.

Taip pat nuo 2019 m. sausio 1 d. pretenduojant į valstybės tarnautojo pareigas nebelieka bendrųjų gebėjimų testo ir vadovavimo gebėjimų tikrinimo Valstybės tarnybos departamente. Pretenduojant į įstaigos vadovo pareigas, pretendentų bendrosios ir vadovavimo kompetencijos bus tikrinamos kompleksinio vertinimo būdu (viena kompetencija tikrinama keliais skirtingais metodais). Kompleksinio vertinimo išvada bus rekomendacinio pobūdžio dokumentas atrankos komisijai ir į pareigas priimančiam asmeniui, neužkirsiantis kelio dalyvauti atrankoje komisijoje.

Konkursų skelbimas

Konkursai privalės būti paskelbti ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo pareigybės atsilaisvinimo ar per 3 mėn. nuo naujos pareigybės įsteigimo. Konkursą į įstaigos  vadovo pareigas bus privaloma paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėn. iki kadencijos pabaigos, o baigti – ne vėliau kaip likus 1 mėn. iki vadovo kadencijos pabaigos.

Pretendentų rezervas

Pretendentų rezervą sudaro šie asmenys: teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą turintys asmenys; centralizuoto konkurso nelaimėję, bet gerai pasirodę pretendentai (gavę 8 ar daugiau balų); pasibaigus priėmimo laikui atleisti ne mažiau kaip 2 metus nepertraukiamai valstybės tarnautojo pareigas ėję pakaitiniai valstybės tarnautojai ir dėl pareigybės panaikinimo atleisti valstybės tarnautojai. Visi jie, išskyrus asmenis, kurie turi teisę į statuso atkūrimą, gali dalyvauti centralizuotuose konkursuose supaprastinta tvarka, t. y. kartą dalyvavus konkurse, pretendentų rezerve esantis pretendentas galės Valstybės tarnybos departamento paprašyti jo turimą balą įskaityti pretenduojant į kitas identiškas valstybės tarnautojo pareigas fiziškai pretendentui nedalyvaujant vertinime komisijoje.

Pretendentų rezervą administruoja Valstybės tarnybos departamentas.

Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas

 

Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (https://pm.vataras.lt) valstybės tarnautojas galės rasti informaciją apie įstaigose ieškomą valstybės tarnautoją, o valstybės tarnautojas galės pasiskelbti, kad ieško galimybių būti perkeltas į kitas valstybės tarnautojo pareigas. Valstybės tarnautojams numatyta galimybė VATIS paskelbti informaciją apie save, kurios nematytų įstaigos personalo tvarkytojas.

 

Valstybės tarnautojas tarnybinio kaitumo būdu gali būti perkeltas į lygiavertes ar žemesnes valstybės tarnautojo pareigas. Pareigybių hierarchija nustatyta Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede.

 

Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas

Tarnybinis kaitumas nesaistomas nei su įstaigų grupėmis, nei su įstaigos priklausymu valstybės ar savivaldybės įstaigai – karjeros valstybės tarnautojas gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

Atvejus, kaip turėtų būti nustatytas perkeliamo karjeros valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientas nustato VTĮ 29 straipsnio 1 ir 4 dalys.

Bendra pareiginės algos koeficiento nustatymo taisyklė nurodyta VTĮ 29 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią valstybės tarnautojo pareiginė alga nustatoma pagal VTĮ 1 priede valstybės tarnautojo pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą arba iš pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo. 

Tais atvejais, kai, perkeliant valstybės tarnautoją į lygiavertes pareigas iš vienos įstaigų grupės į kitą, valstybės tarnautojo turimas pareiginės algos koeficientas nepatenka į pareigybės, į kurią perkeliamas valstybės tarnautojas, grupei nustatyto minimalaus ar maksimalaus leistino pareigybių koeficientų intervalą, turėtų būti nustatytas toks pareiginės algos koeficientas, kuris patektų į atitinkamai įstaigų grupei priskirtos pareigybių grupės nustatytą pareiginės algos koeficiento intervalą. Sistemiškai vertinant VTĮ 29 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatas, valstybės tarnautojui, siekiančiam būti perkeltu į lygiavertes pareigas iš žemesnės įstaigų grupės į aukštesnę įstaigų grupę, jeigu jo pareiginės algos koeficientas nesiekia aukštesnės įstaigų grupės pareigybės, į kurią jis siekia būti perkeltas, grupei nustatyto minimalaus koeficiento, jam turėtų būti nustatytas žemiausiais koeficientas iš pareigybės grupės pareiginės algos koeficientų intervalo. Analogiškai, valstybės tarnautojui, siekiančiam būti perkeltu į lygiavertes pareigas iš aukštesnės įstaigų grupės į žemesnę įstaigų grupę, jeigu jo pareiginės algos koeficientas viršija žemesnės įstaigų grupės pareigybės, į kurią jis siekia būti perkeltas, grupei nustatytą maksimalų koeficientą, jam turėtų būti nustatytas aukščiausiais koeficientas iš pareigybės, į kurią jis siekia būti perkeltas, grupės pareiginės algos koeficientų intervalo. Tokiu būdu išlaikoma vieninga įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema ir išvengta situacijų, kai valstybės tarnautojams taikomi individualūs koeficientai, neatitinkantys VTĮ 1 priede nustatytų pareigybės grupės koeficientų intervalo.

Tais atvejais, kai perkeliamo iš įstaigos, esančios vienoje įstaigų grupėje, į įstaigą, esančią kitoje įstaigų grupėje, valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientas patenka į tos įstaigos grupės, į kurią perkeliamas valstybės tarnautojas, pareiginių algų koeficientų intervalą, turėtų būti taikomos VTĮ 29 straipsnio 4 dalyje nustatytos taisyklės. 

VTĮ 48 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad VTĮ 51 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais atleidžiamam, perkeliamam laimėjus konkursą į kitas valstybės tarnautojo pareigas į kitą valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą valstybės tarnautojui jo atleidimo (perkėlimo) iš pareigų dieną išmokamos visos jam priklausančios pinigų sumos, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytą išeitinę išmoką, mokamą politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytą išeitinę išmoką. Atsižvelgdami į tai, kad perkeliant valstybės tarnautoją į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje įstaigoje tarnybinio kaitumo būdu (VTĮ 26 str.) teisiniai santykiai su įstaiga pasibaigia, o VTĮ iš esmės numato atsiskaitymo už nepanaudotas atostogas atsiskaitymo galimybę, manome, kad pagal VTĮ 6 straipsnio 1 dalį galėtų būti taikomos Darbo kodekso 127 straipsnio 6 dalies nuostatos (kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudžiama, išskyrus darbo santykių pasibaigimą, kai darbuotojui sumokama kompensacija už nepanaudotas visos trukmės kasmetines atostogas ar jų dalį, su šio straipsnio 5 dalyje nustatytais apribojimais).

Atsisakyta valstybės tarnautojų privalomojo įvadinio mokymo ir fizinių bei juridinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašų. Nustatomos naujos valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo formos: savišvieta, mokymasis veikloje, mokymasis iš kitų asmenų ir neformalusis švietimas. Numatyta galimybė kvalifikaciją tobulinti kontaktiniu ar nuotoliniu būdais.

Valstybės tarnautojui ir į pareigas priimančiam asmeniui sutarus, sudarytos sąlygos valstybės tarnautojui apmokėti dalį kvalifikacijos tobulinimo išlaidų – tikimasi, kad šis modelis prisidės prie valstybės tarnautojų skatinimo ir motyvacijos didinimo.

Norint tobulinant kvalifikaciją tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, valstybės tarnautojui reikės į pareigas priimančio asmens sutikimo, o atranką vykdys Valstybės tarnybos departamentas.

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąrašas ir Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Pareiginė alga

Pareiginė alga nustatoma pagal pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą arba iš pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo. Pareiginės algos koeficientai ir jų intervalai nustatyti Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede.

Priedai ir priemokos

Valstybės tarnautojui ne ilgesniam kaip 6 mėnesių per kalendorinius metus laikotarpiui gali būti skiriamos priemokos už pavadavimą, kai raštu pavedama laikinai atlikti ir kito valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas funkcijas, arba už papildomas raštu suformuluotas užduotis, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai vykdomos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos.
  
Kai priemoka skiriama už dalyvavimą įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, trunkančius ilgiau negu 6 mėnesius, priemoka gali būti skiriama iki projekto pabaigos.

Priedą už tarnybos stažą sudaro 1 proc. pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus.

Vienu metu valstybės tarnautojui gali būti skiriamos ir kelios tos pačios rūšies priemokos, svarbu kad vienarūšių priemokų suma neviršytų maksimalaus 40 proc. dydžio ir 6 mėnesių per kalendorinius metus termino (pavyzdžiui, valstybės tarnautojui 2019.01.01-2019.06.30 skiriama 20 proc. priemoka už papildomų užduočių atlikimą, o 2019.03.01-2019.06.30 skiriama antra 20 proc. priemoka už kitų papildomų užduočių atlikimą).

 

Valstybės tarnautojų teisė dirbti kitą darbą

Sprendimas dėl leidimo valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį galios tol, kol asmuo dirbs šį darbą.

Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašas.

Pareiga pranešti apie pasikeitusią nepriekaištingą reputaciją

Atsiranda nauja pareiga tarnautojams pranešti į pareigas priimančiam asmeniui, jei apie valstybės tarnautoją paaiškėja duomenų, dėl kurių jis nelaikomas nepriekaištingos reputacijos.

Su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla

Įtvirtinama nuostata, kad valstybės tarnautojui draudžiama užsiimti bet kokia veikla, jeigu tai sukelia viešųjų ir privačių interesų konfliktą valstybės tarnyboje, atsisakant detalaus veiklų išvardinimo.

Tarnybinė atsakomybė

Patikslintos kai kurios šiurkščių pažeidimų apibrėžtys bei pateikiamas baigtinis šiurkščių pažeidimų sąrašas.

Įstatymas papildytas nuostata, kad 3 metų terminas tarnybinei nuobaudai skirti taikomas ir tuomet, kai yra pažeidžiamos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos.

Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašas.

Materialinė atsakomybė

Įstatyme nustatyta, kad valstybės tarnautojas privalo atlyginti žalą, jeigu ją padarė atlikdamas viešojo administravimo veiklą ir (arba) padėdamas valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims vykdyti jiems nustatytas funkcijas, o išieškotinos žalos dydis nėra ribojamas tais atvejais, kai žala padaryta tyčia.  

Reglamentuotas žalos išieškojimas ne teismine tvarka.                 

Įtvirtinta nuostata, kad valstybės tarnautojo atleidimas iš valstybės tarnautojo pareigų ar perėjimas į kitas pareigas neatleidžia jo nuo padarytos žalos atlyginimo.

Patikslintos nuostatos dėl regreso teisės, kad valstybės tarnautojo padarytą žalą atlyginusi valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, o kai žalą padarė įstaigos vadovas – jį į pareigas priimantis asmuo, turi regreso tvarka reikalauti iš žalą padariusio valstybės tarnautojo ar vadovo tokio dydžio žalos atlyginimo, kiek buvo sumokėta, bet ne daugiau kaip 9 vidutinių jo mėnesinių darbo užmokesčių.

Valstybės tarnautojams bus suteikiamos 22 darbo dienų (27 darbo dienų – vieniems auginantiems vaiką iki 14 m. arba neįgalų vaiką iki 18 m., neįgaliems valstybės tarnautojams) minimalios kasmetinės atostogos.

VTĮ nustatyta, kad nepanaudotos valstybės tarnautojo kasmetinės atostogos, kurios valstybės tarnautojui priklausė iki 2018-12-31, suteikiamos kalendorinėmis dienomis.

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 3 str. 1 d. nustatyta, kad nepanaudotos valstybės tarnautojo kasmetinės atostogos, kurios valstybės tarnautojui priklausė iki šio įstatymo įsigaliojimo, suteikiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį Valstybės tarnybos įstatymo 36 straipsnį, t. y. kalendorinėmis dienomis. Kasmetinių atostogų trukmė už 2018 m. apskaičiuojama proporcingai, atsižvelgus į valstybės tarnautojo tarnybos laikotarpius, už kuriuos skaičiuojamos kasmetinės atostogos. Apskaičiavus už laikotarpį iki 2018 m. gruodžio 31 d. priklausančias kasmetines atostogas, ne visa kalendorinė diena gali būti skaičiuojama kaip visa diena ir suteikiama valstybės tarnautojui.

Vadovaujantis galiojančiu Valstybės tarnybos įstatymu, proporcingai apskaičiuojamos kasmetinės atostogos, priklausančios valstybės tarnautojui už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., darbo dienomis. Apskaičiavus ne visą darbo dieną, ši diena gali būti skaičiuojama kaip visa diena, kuri suteikiama valstybės tarnautojui. Atkreiptinas dėmesys, kad turėtų būti vengiama dvigubo apvalinimo (tiek kalendorinių dienų, tiek darbo dienų) ir atsižvelgiama į faktiškai apskaičiuotą atostogų trukmę.

Atostogų likučius iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir po 2019 m. sausio 1 d. rekomenduojame apvalinti taip: jei valstybės tarnautojui atostogų likučių suma iki 2018 m. gruodžio 31 d. ir po 2019 m. sausio 1 d. yra mažiau arba lygu 1, atostogų likutis turėtų būti apvalinamas iki 1 darbo dienos, jei atostogų likučių suma yra daugiau kaip 1 – apvalinama iki 2 darbo dienų.

Tokiu atveju, kai valstybės tarnautojas 2018 m. panaudojo daugiau kasmetinių atostogų kalendorinių dienų, negu jam priklausė iki 2018 m. gruodžio 31 d., norint apskaičiuoti, kiek jis išnaudojo ir kiek liko jam kasmetinių atostogų (darbo dienų) už laikotarpį nuo 2019 m., siūlome atlikti atostogų perskaičiavimą:

1. Apskaičiuoti, kiek kalendorinių dienų kasmetinių atostogų valstybės tarnautojui priklausė už 2018 m.

(pavyzdžiui, už laikotarpį nuo 2018-11-01 iki 2018-12-31 valstybės tarnautojui priklausė 5 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų).

2. Apskaičiuoti, kiek kasmetinių atostogų (darbo dienomis) valstybės tarnautojui priklauso už 2019 m. pagal naują Valstybės tarnybos įstatymą

(pavyzdžiui, už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-11-01 jam priklauso 24 darbo dienos kasmetinių atostogų).

3. Iš panaudotų kasmetinių atostogų kalendorinių dienų (pavyzdžiui, valstybės tarnautojas atostogavo 2018 m. lapkričio 5-23 dienomis, t. y. 19 kalendorinių dienų) reikia atimti 1 paaiškinimo punkte apskaičiuotas už 2018 m. priklausiusias kasmetinių atostogų kalendorines dienas (pavyzdžiui, 5 kalendorines dienas). Likusias panaudotas kalendorines atostogų dienas už 2019 m. reikia perskaičiuoti darbo dienomis, įvertinus, kiek darbo dienų pateko į faktiškai suteiktų kasmetinių atostogų laikotarpį (neįskaičiuojamos poilsio ir švenčių dienos)

(t. y., 2018 m. lapkričio 5–9 d. buvo išnaudotos už 2018 m. priklausiusios 5 kalendorinės dienos. Nuo lapkričio 10 iki 23 d. pagal kalendorių buvo iš viso 10 darbo dienų, todėl konstatuotina, kad valstybės tarnautojas išnaudojo 10 darbo dienų kasmetinių atostogų už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-10-31).

4. Kasmetinių atostogų likutis už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-10-31 apskaičiuojamas iš už šį laikotarpį priklausančių 2 paaiškinimo punkte apskaičiuotų kasmetinių atostogų darbo dienomis atėmus jau panaudotas 3 paaiškinimo punkte apskaičiuotas kasmetines atostogas darbo dienomis

(t. y. iš 24 darbo dienų kasmetinių atostogų, kurios priklauso už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 2019-10-31, atimame jau išnaudotas 10 darbo dienų, ir šiam valstybės tarnautojui apskaičiuojamas nepanaudotų kasmetinių atostogų likutis už minėtą 2019 m. laikotarpį bus 14 darbo dienų (24-10)).

Atkreiptinas dėmesys, kad naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymas nereglamentuoja  Seimo ar Respublikos prezidento skiriamų valstybės institucijų ir įstaigų vadovų, kitų Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtų valstybės pareigūnų,  Vyriausybės priimamų ir Ministro Pirmininko skiriamų valstybės pareigūnų, Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių, taip pat pagal specialius įstatymus įsteigtų komisijų, tarybų, fondų valdybų pirmininkų ir narių kasmetinių atostogų suteikimo sąlygų ir trukmės. Todėl vadovaujantis Darbo kodekso 1 straipsnio 3 dalimi, šiems aukščiau išvardintiems asmenims atostogos turėtų būti suteikiamos vadovaujantis Darbo kodekso normomis.

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nepanaudotos valstybės tarnautojo (iki 2018 m. gruodžio 31 d. – ir valstybės pareigūno) kasmetinės atostogos, kurios valstybės tarnautojui priklausė iki šio įstatymo įsigaliojimo, suteikiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 36 straipsnį. 

Vidaus reikalų ministerijos rekomendacija dėl kasmetinių atostogų perskaičiavimo pateikiama aukščiau.

 

Įstaigos vadovo tarnybinę veiklą vertina šį valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, o kai įstaigos vadovą į pareigas priima kolegiali institucija – šios institucijos vadovas. Karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą ir pakaitinio valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą vertina jų tiesioginis vadovas.

Vertinimo komisijoje tarnautojas bus vertinimas tik į pareigas priimančio asmens prašymu arba paties valstybės tarnautojo, nesutinkančio su tiesioginio vadovo vertinimo išvada, prašymu. Pakaitinių valstybės tarnautojų vertinimas bus suvienodintas su visų valstybės tarnautojų vertinimu.

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Valstybės tarnybos departamento Valstybės tarnautojų kasmetinio tarnybinio veiklos vertinimo rekomendacijos

VTĮ nustatyta, kad kai valstybės tarnautojas atleidžiamas dėl pareigybės panaikinimo, iki 1 metų dirbusiam tarnautojui mokama 1 mėn. darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, daugiau kaip 20 metų – 5 mėn.

Valstybės tarnautojas apie pareigybės panaikinimą turi būti įspėtas ne vėliau kaip prieš 1 mėn., valstybės tarnautojui, kuriam iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko mažiau kaip 5 metai – ne vėliau kaip prieš 2 mėn., o neįgalųjį, asmenį auginantį vaiką (įvaikį) iki 14 metų ar neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, asmenį, kuriam iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko mažiau kaip 2 metai – ne vėliau kaip prieš 3 mėn.

Su valstybės tarnautojais, kuriems sukako 65 metai ir kurie atleidžiami iš pareigų, pasibaigus tarnybos laikui, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti sudaroma terminuota darbo sutartis dėl mentorystės ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui. Atsisakyta valstybės tarnybos termino pratęsimo valstybės tarnautojui sukakus 65 m.

Atsižvelgiant į tai, kad mentorystės instituto tikslas – perduoti įgytą patirtį, manytina, kad su valstybės tarnautojais, kuriems jau yra sukakę 65 metai ir kurių valstybės tarnyba pratęsta, galės būti sudaromos terminuotos darbo sutartys dėl mentorystės ne ilgiau kaip 2 metams.

Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašas

Valstybės tarnautojas, norintis dirbti nuotoliniu būdu, nuotolinio darbo galimybę turės suderinti su tiesioginiu vadovu. Tiesioginis vadovas gali nesutikti valstybės tarnautojui leisti dirbti nuotoliniu būdu ar atšaukti suteiktą teisę dirbti nuotoliniu pagal nustatytus kriterijus.

Įstaigos vadovas turi teisę:

1) patvirtinti valstybės tarnautojų pareigybių, kurias einantys valstybės tarnautojai negali dirbti nuotoliniu būdu, sąrašą;

2) nustatyti minimalią ir (ar) maksimalią nuotolinio darbo laiko dalį nuo viso darbo laiko;

3) nustatyti vienu metu įprastu būdu ir nuotolinį darbą dirbančių valstybės tarnautojų dalį (proporciją);

4) nustatyti užduočių pateikimo valstybės tarnautojams ir atsiskaitymo už valstybės tarnautojo nuotolinio darbo rezultatus būdus;

5) nustatyti terminą, per kurį valstybės tarnautojas, esant tarnybinei būtinybei, privalo atvykti į įstaigą arba kitą įstaigos vadovo ar tiesioginio vadovo nurodytą vietą atlikti jam priskirtų funkcijų;

6) nustatyti prisijungimo prie įstaigos dokumentų valdymo sistemos ar kitų įstaigoje naudojamų informacinių sistemų reikalavimus;

7) nustatyti valstybės tarnautojams dirbti nuotoliniu būdu skirtų darbo priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių suteikimo tvarką.

 

Valstybės tarnautojui, dirbant nuotoliniu būdu, neturi nukentėti valstybės tarnautojo atliekamų funkcijų ir užduočių kokybė, o valstybės tarnautojas darbo metu turi būti pasiekiamas telefonu ir el. paštu.

Valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika;

Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos forma;

Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas;

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąrašas;

Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas;

Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas;

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05