BDAR
gdpr

KARJERA

Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (https://pm.vataras.lt) valstybės tarnautojas galės rasti informaciją apie įstaigose ieškomą valstybės tarnautoją, o valstybės tarnautojas galės pasiskelbti, kad ieško galimybių būti perkeltas į kitas valstybės tarnautojo pareigas. Valstybės tarnautojams numatyta galimybė VATIS paskelbti informaciją apie save, kurios nematytų įstaigos personalo tvarkytojas.

 

Valstybės tarnautojas tarnybinio kaitumo būdu gali būti perkeltas į lygiavertes ar žemesnes valstybės tarnautojo pareigas. Pareigybių hierarchija nustatyta Valstybės tarnybos įstatymo 1 priede.

 

Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas

Tarnybinis kaitumas nesaistomas nei su įstaigų grupėmis, nei su įstaigos priklausymu valstybės ar savivaldybės įstaigai – karjeros valstybės tarnautojas gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

Atvejus, kaip turėtų būti nustatytas perkeliamo karjeros valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientas nustato VTĮ 29 straipsnio 1 ir 4 dalys.

Bendra pareiginės algos koeficiento nustatymo taisyklė nurodyta VTĮ 29 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią valstybės tarnautojo pareiginė alga nustatoma pagal VTĮ 1 priede valstybės tarnautojo pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą arba iš pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo. 

Tais atvejais, kai, perkeliant valstybės tarnautoją į lygiavertes pareigas iš vienos įstaigų grupės į kitą, valstybės tarnautojo turimas pareiginės algos koeficientas nepatenka į pareigybės, į kurią perkeliamas valstybės tarnautojas, grupei nustatyto minimalaus ar maksimalaus leistino pareigybių koeficientų intervalą, turėtų būti nustatytas toks pareiginės algos koeficientas, kuris patektų į atitinkamai įstaigų grupei priskirtos pareigybių grupės nustatytą pareiginės algos koeficiento intervalą. Sistemiškai vertinant VTĮ 29 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatas, valstybės tarnautojui, siekiančiam būti perkeltu į lygiavertes pareigas iš žemesnės įstaigų grupės į aukštesnę įstaigų grupę, jeigu jo pareiginės algos koeficientas nesiekia aukštesnės įstaigų grupės pareigybės, į kurią jis siekia būti perkeltas, grupei nustatyto minimalaus koeficiento, jam turėtų būti nustatytas žemiausiais koeficientas iš pareigybės grupės pareiginės algos koeficientų intervalo. Analogiškai, valstybės tarnautojui, siekiančiam būti perkeltu į lygiavertes pareigas iš aukštesnės įstaigų grupės į žemesnę įstaigų grupę, jeigu jo pareiginės algos koeficientas viršija žemesnės įstaigų grupės pareigybės, į kurią jis siekia būti perkeltas, grupei nustatytą maksimalų koeficientą, jam turėtų būti nustatytas aukščiausiais koeficientas iš pareigybės, į kurią jis siekia būti perkeltas, grupės pareiginės algos koeficientų intervalo. Tokiu būdu išlaikoma vieninga įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema ir išvengta situacijų, kai valstybės tarnautojams taikomi individualūs koeficientai, neatitinkantys VTĮ 1 priede nustatytų pareigybės grupės koeficientų intervalo.

Tais atvejais, kai perkeliamo iš įstaigos, esančios vienoje įstaigų grupėje, į įstaigą, esančią kitoje įstaigų grupėje, valstybės tarnautojo pareiginės algos koeficientas patenka į tos įstaigos grupės, į kurią perkeliamas valstybės tarnautojas, pareiginių algų koeficientų intervalą, turėtų būti taikomos VTĮ 29 straipsnio 4 dalyje nustatytos taisyklės. 

VTĮ 48 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad VTĮ 51 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais atleidžiamam, perkeliamam laimėjus konkursą į kitas valstybės tarnautojo pareigas į kitą valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą valstybės tarnautojui jo atleidimo (perkėlimo) iš pareigų dieną išmokamos visos jam priklausančios pinigų sumos, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytą išeitinę išmoką, mokamą politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytą išeitinę išmoką. Atsižvelgdami į tai, kad perkeliant valstybės tarnautoją į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje įstaigoje tarnybinio kaitumo būdu (VTĮ 26 str.) teisiniai santykiai su įstaiga pasibaigia, o VTĮ iš esmės numato atsiskaitymo už nepanaudotas atostogas atsiskaitymo galimybę, manome, kad pagal VTĮ 6 straipsnio 1 dalį galėtų būti taikomos Darbo kodekso 127 straipsnio 6 dalies nuostatos (kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudžiama, išskyrus darbo santykių pasibaigimą, kai darbuotojui sumokama kompensacija už nepanaudotas visos trukmės kasmetines atostogas ar jų dalį, su šio straipsnio 5 dalyje nustatytais apribojimais).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05