KITI KLAUSIMAI

Dėl ilgalaikio nepertraukiamo darbo stažo

Valstybės tarnautojams, kurių pareigybė panaikinta dėl sąvokos neatitikimo valstybės tarnybos sampratai ir su kuriais yra sudaryta darbo sutartis, ilgalaikis nepertraukiamas darbo stažas nenutrūksta, todėl jie turi teisę į  papildomas atostogas,  teisę rinkti darbo tarybos narius, pirmenybės teisę būti paliktiems dirbti, kai atleidžiama tik dalis darbuotojų ir kt.

Dėl valstybės tarnybos pratęsimo

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 18 dalyje nustatyta, kad iki naujos redakcijos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti valstybės tarnautojai, kuriems pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusio Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 10 dalį buvo pratęsta tarnyba, valstybės tarnautojo pareigas eina iki tarnybos pratęsimo termino pabaigos.

Taigi, su valstybės tarnautojais, kuriems valstybės tarnyba buvo pratęsta pagal galiojančio Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 10 dalį, tarnybos santykiai tęsis iki valstybės tarnybos pratęsimo termino pabaigos.

Su valstybės tarnautojais, kuriems pagal dabar galiojantį Valstybės tarnybos įstatymą tarnybos terminas pratęstas iki 2018-12-31, taip pat su valstybės tarnautojais, kuriems 65 metai sukaks 2019-01-01, tarnybos santykiai negalės būti pratęsti, nes 2019-01-01 nebelieka teisinio pagrindo pratęsti valstybės tarnybos termino.

Dėl valstybės tarnautojo sąvokos neatitinkančių pareigybių panaikinimo valstybės tarnautojams esant tikslinėse atostogose

Valstybės tarnautojams, esantiems tikslinėse atostogose, ir kurių pareigybių neturėtų likti nuo 2019-01-01 (pvz., poskyrio vedėjo, struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojo (išskyrus savivaldybių institucijose)) esant valstybės tarnautojo prašymui valstybės tarnautojai tarnybinio kaitumo būdu gali būti perkelti į kitas valstybės tarnautojo pareigas (pvz., vyriausiojo specialisto, patarėjo ar kitas pareigas). Nesant tokio valstybės tarnautojo prašymo, pagal naujojo VTĮ 51 straipsnio 6 dalį nėščia valstybės tarnautoja, taip pat valstybės tarnautojas, auginantis vaiką (vaikus) ar įvaikį (įvaikius) iki 3 metų, negali būti atleisti iš pareigų ir dėl pareigybės panaikinimo. Tokiu atveju valstybės tarnautojo pareigybės panaikinimo procesas nukeliamas iki išnyks aplinkybės, kurioms esant valstybės tarnautojo pareigybė negali būti panaikinta (pvz., kol valstybės tarnautojo auginamam vaikui sueis treji metai).

Dėl įstaigų struktūrų

Pagal naujojo VTĮ ir Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, nuo 2019-01-01 nelieka struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų, poskyrio vadovų (išskyrus savivaldos institucijose) pareigybių. Priklausomai nuo įstaigos poreikių, vietoje poskyrių, gali būti steigiami skyriai departamento struktūroje arba savarankiški skyriai. Prireikus nutolusiose darbo vietose gali būti steigiama skyriaus patarėjo pareigybė (vietoje buvusio poskyrio vedėjo pareigybės). Atkreiptinas dėmesys, kad pagal naujojo Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 5 dalį departamentas steigiamas nevienarūšių viešojo administravimo įstaigos funkcijų įgyvenimui administruoti. Pagal poreikį vietoje struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų pareigybių rekomenduojama steigti patarėjo ar vyriausiojo specialisto pareigybę.

Ministerijose, Vyriausybės kanceliarijoje turi būti steigiamos grupės sudėtingiems, kompleksiniams, su politikos formavimu susijusiems viešojo administravimo įstaigos uždaviniams spręsti. Departamentai, savarankiški skyriai steigiami vidaus administravimo funkcijoms atlikti ar politikos formavimui aptarnauti.

Dėl įstaigų grupių

Šiuo metu Vidaus reikalų ministerijoje rengiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ projektas, kuris 2018 m. spalio mėn. bus pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms.

Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes tvirtina Seimas.

Dėl valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų

Naujojo VTĮ pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose iki šio įstatymo įsigaliojimo turi būti aprašytos ir patvirtintos visos valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos valstybės tarnautojų pareigybės.

Planuojama 2018 m. spalio mėn. Vyriausybei pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“ projektą (toliau – nutarimo projektas).

Priėmus nutarimo projektą, Valstybės tarnybos departamentas įstaigoms suteiks prieigą prie VATIS testinės aplinkos, kurioje bus pateikiama metodinė medžiaga (vaizdo įrašai), galima bus pabandyti susikurti pareigybių aprašymus, kompetencijas.

Dėl teisės aktų projektų

Didžioji dalis teisės aktų projektų, susijusių su VTĮ įgyvendinimu, rengiami Vidaus reikalų ministerijoje. Parengtus teisės aktų projektus (Vyriausybės nutarimų projektus) pateikti derinti suinteresuotoms institucijoms planuojama nuo 2018 m. spalio mėn. pradžios.

Su VTĮ įgyvendinimu susiję teisės aktų projektai bus viešai skelbiami Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VRM interneto svetainėje.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jei turite klausimų dėl naujojo Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo, susisiekite el. paštu valstybestarnyba@vrm.lt

Atsižvelgdami į įstaigų paklausimus, ateityje pateiksime daugiau apibendrintos informacijos, susijusios su pokyčių įgyvendinimu valstybės tarnyboje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-02