VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ VERTIMAS Į DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBES

Pagal naujojo VTĮ pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 12 dalį, naikinant VTĮ 1 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme apibrėžtos valstybės tarnautojo sąvokos neatitinkančią valstybės tarnautojo pareigybę, su asmeniu, ėjusiu šias pareigas, su jo sutikimu sudaroma darbo sutartis dėl darbo toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, jeigu vietoj naikinamos valstybės tarnautojo pareigybės steigiama darbuotojo pareigybė, kuriai priskiriamos analogiškos, kaip naikinamos valstybės tarnautojo, pareigybės funkcijos.

Tuo atveju, jei, pavyzdžiui, naikinama padalinio vadovo (karjeros valstybės tarnautojo) pareigybė ir vietoje jos steigiama analogiška struktūrinio padalinio vadovo (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigybė, šiai pareigybei konkursas pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą (2017 m. birželio 21 d. LRV nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“) neturi būti skelbiamas.

Priimamam darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, gali būti nustatyta kintama pareiginės algos dalis pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalį.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27