BDAR
gdpr

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS

Valstybės tarnautojų teisė dirbti kitą darbą

Sprendimas dėl leidimo valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį galios tol, kol asmuo dirbs šį darbą.

Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašas.

Pareiga pranešti apie pasikeitusią nepriekaištingą reputaciją

Atsiranda nauja pareiga tarnautojams pranešti į pareigas priimančiam asmeniui, jei apie valstybės tarnautoją paaiškėja duomenų, dėl kurių jis nelaikomas nepriekaištingos reputacijos.

Su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla

Įtvirtinama nuostata, kad valstybės tarnautojui draudžiama užsiimti bet kokia veikla, jeigu tai sukelia viešųjų ir privačių interesų konfliktą valstybės tarnyboje, atsisakant detalaus veiklų išvardinimo.

Tarnybinė atsakomybė

Patikslintos kai kurios šiurkščių pažeidimų apibrėžtys bei pateikiamas baigtinis šiurkščių pažeidimų sąrašas.

Įstatymas papildytas nuostata, kad 3 metų terminas tarnybinei nuobaudai skirti taikomas ir tuomet, kai yra pažeidžiamos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos.

Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašas.

Materialinė atsakomybė

Įstatyme nustatyta, kad valstybės tarnautojas privalo atlyginti žalą, jeigu ją padarė atlikdamas viešojo administravimo veiklą ir (arba) padėdamas valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims vykdyti jiems nustatytas funkcijas, o išieškotinos žalos dydis nėra ribojamas tais atvejais, kai žala padaryta tyčia.  

Reglamentuotas žalos išieškojimas ne teismine tvarka.                 

Įtvirtinta nuostata, kad valstybės tarnautojo atleidimas iš valstybės tarnautojo pareigų ar perėjimas į kitas pareigas neatleidžia jo nuo padarytos žalos atlyginimo.

Patikslintos nuostatos dėl regreso teisės, kad valstybės tarnautojo padarytą žalą atlyginusi valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, o kai žalą padarė įstaigos vadovas – jį į pareigas priimantis asmuo, turi regreso tvarka reikalauti iš žalą padariusio valstybės tarnautojo ar vadovo tokio dydžio žalos atlyginimo, kiek buvo sumokėta, bet ne daugiau kaip 9 vidutinių jo mėnesinių darbo užmokesčių.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05