BDAR
gdpr

Rekomendacijos savivaldybėms dėl komunikacinių priemonių valdant COVID-19 plitimą

Rekomendacijos savivaldybėms dėl komunikacinių priemonių valdant COVID-19 plitimą


Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarimo sprendimo protokolo Nr. 28 1 klausimo priedo – COVID-19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių plano 1.5.4 veiksmą, teikia informaciją apie informacines priemones ir kanalus, siūlytinus savivaldybėms jų taikomos gerosios praktikos sklaidai, valdant COVID-19 ligos plitimą. 

Valdant COVID-19 ligos plitimą ir paskelbus šalyje ekstremaliąją situaciją, savivaldybės kartu su kitomis institucijomis įgyvendino daugelį valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų, į kurių priėmimą buvo įtrauktos ir jos, o tinkamo informavimo ir jo sklaidos priemonių pasirinkimas suformavo gerąją bendravimo ir bendradarbiavimo praktiką:

• kasdieniai rytiniai (7 val.) Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų štabo pasitarimai, kuriuose buvo pristatoma tos dienos esama situacija, siūlomi sprendimai ir kuriuose dalyvaudavo Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas, kasdieną savivaldybėms perduodavęs naujienas ir informaciją apie priimamus sprendimus. Pasitarimai buvo reguliarūs, fiksuotu laiku, informatyvūs, dinamiški, juose pateikiama informacija visada buvo aktuali, o į sprendimų priėmimą įtraukus savivaldybes jų vykdymas tapo greitesnis ir aiškesnis;

• kassavaitinės (trečiadieniais) Skype platformoje vykusios visų savivaldybių merų, administracijos direktorių ir atitinkamų sričių ministrų vaizdo konferencijos, kurias organizavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Problemų ir konkrečių klausimų temas savivaldybės pateikdavo prieš vaizdo konferenciją (esant būtinybei buvo sudaryta galimybė klausimus pateikti taip pat ir vaizdo konferencijos metu), o jos metu atitinkamų sričių ministrai pateikdavo savivaldybėms reikalingus atsakymus ar paaiškinimus. Iškilus klausimams ir prireikus, tokio formato forumai suorganizuojami itin greitai (per pusvalandį), tam yra visos priemonės – kontaktinių asmenų sąrašas ir visa tam reikalinga, gerai funkcionuojanti įranga;

• kassavaitiniai (penktadieniais) Teams platformoje vykę Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos pasitarimai, kuriuose dalyvavo visi norintys savivaldybių atstovai ir kurių metu buvo dalijamasi gerąja patirtimi, valdant COVID-19 ligos plitimą ir įgyvendinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus. Ši priemonė – efektyvus savivaldybių vidinio komunikavimo kanalas, kurį naudojant reguliariai buvo aptariami svarbiausi ekstremaliosios situacijos valdymo klausimai;

• Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainės potemė „Savivaldybėms aktualūs klausimai“, kurioje yra koncentruotai pateikiama informacija apie savivaldybių darbo organizavimą, asmenų izoliacijos tvarką, viešosios tvarkos užtikrinimą ir kontrolę, socialinę apsaugą ir kt. Potemė organizuojama DUK principu – savivaldybėms aktualios užklausos apibendrinamos, parengiami ir publikuojami atsakymai. Priemonė buvo aktyviai naudojama, potemėje esanti informacija nedelsiant buvo aktualizuojama pagal esamą situaciją ir naujai gautas savivaldybių užklausas. 

Įvertinę tai, kas pirmiau išdėstyta, kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija priėjome prie bendros išvados, kad ekstremaliajai situacijai suvaldyti naudotos informacinės priemonės ir kanalai leido efektyviai ir operatyviai organizuoti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų įgyvendinimą ir valdyti COVID-19 ligos plitimą, todėl yra priimtini, tinkami ir siūlomi galimai ateityje kilsiančioms ekstremaliosioms situacijoms suvaldyti.

Valdant ekstremaliąją situaciją, nemažai savivaldybėms aktualios informacijos (pvz., savivaldybių klausimai ir atskirų institucijų, pagal kompetenciją, atsakymai į juos) buvo skelbiama įvairių institucijų (pvz., Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ir kt. ministerijų) interneto svetainėse, todėl siūlome apsvarstyti tikslingumą savivaldybėms turėti vieną informacinę priemonę (kanalą), kurioje būtų publikuojami visų ministerijų kompetencijos DUK, savivaldybių pateikta geroji patirtis ir kita apibendrinta iš visų institucijų gauta savivaldybėms aktuali informacija, taip pat būtų galimos nuorodos į interaktyvius pasitarimus, posėdžius ir konsultacijas. Už šios informacinės priemonės (kanalo) sukūrimą ir administravimą galėtų būtų atsakinga Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, kurios tikslas yra padėti vykdyti Vyriausybės funkcijas. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05