BDAR
gdpr

Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas valstybės tarnyboje


Projektas Nr. 10.1.5-ESFA-V-923-01-0007

Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas valstybės tarnyboje

 

Projektas „Žmogiškųjų išteklių valdymo modernizavimas valstybės tarnyboje“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.5-ESFA-V-923 priemonę „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“. Projektą  įgyvendina Vidaus reikalų ministerija kartu su partneriu – Valstybės tarnybos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti tvarią žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą Lietuvos valstybės tarnyboje.

Projektu kompleksiškai siekiama įgyvendinti veiklas, susijusias su centralizuotos valstybės tarnautojų atrankos diegimu valstybės tarnyboje: ES valstybėse narėse veikiančių tarptautinių ir (ar) didelių organizacijų darbuotojų atrankos tyrimas ir gerosios patirties pritaikymas Lietuvos valstybės tarnautojų atrankoje, atrankos instrumentų sukūrimas ir įdiegimas, instrumentų praktinio vadovo parengimas, darbuotojų kompetencijų stiprinimas taikyti sukurtus atrankos instrumentus, taip pat siekiama kokybiškai sustiprinti centralizuotą Lietuvos valstybės tarnautojų atrankos sistemą, sukurti Žmogiškųjų išteklių standartizuoto valdymo valstybės tarnyboje kultūrą ir patobulinti Valstybės tarnautojų kompetencijų modelį ir valstybės tarnautojų pareigybių katalogą.

Projekto trukmė 31 mėnuo. Projekto vertė yra 868.158,85 Eur. Iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 856.178,85 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 8.865,00 Eur., Savivaldybės biudžeto lėšos – 3.115,00 Eur.

1.1. Veikla. ES šalyse narėse veikiančių tarptautinių ir (ar) didelių organizacijų darbuotojų atrankos sistemų tyrimas ir gerosios patirties Lietuvos valstybės tarnyboje įdiegimo galimybių studijos parengimas. (veikla įvykdyta).

Pagal 2019 m. sausio 16 d. pasirašytą paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 27F11-5, UAB „TMD partneriai“  atliko tyrimą, išanalizavo ne mažiau kaip 9 organizacijų, veikiančių ES šalyse narėse, gerąją patirtį: apie šiose organizacijose naudojamus pažangius ir kompetencijų vertinimu grįstus darbuotojų atrankos sistemos elementus, ir pateikė pasiūlymus, kaip tobulinti esamą Lietuvos valstybės tarnautojų atrankos sistemą įdiegiant kompetencijų vertinimu grįstus centralizuotos atrankos sistemos elementus. Su tyrimo ataskaita galima susipažinti čia.

1.2. Veikla. Valstybės tarnautojų atrankos instrumentų sukūrimas (veikla įvykdyta)

2021 m. sausio 19 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-3 su UAB „PRO Assessments“. Sutarties terminas – 10 mėnesių su galimybe pratęsti 5 mėnesiams.

Remiantis projekto 1.1 veiklos tyrimo rezultatais bus sukurti ne mažiau kaip 7 atrankos instrumentai su metodikomis bei užtikrinta jų integracija į valstybės tarnautojų atrankos procesą. Šios veiklos tikslas – išplėsti patikimų ir validžių centralizuotos atrankos instrumentų spektrą ir bazę, kas sudarytų daugiau galimybių kokybiškai, skaidriai ir efektyviai įvertinti pretendentų bendrąsias, vadybines ir lyderystės, specifines ir profesines kompetencijas ir tinkamumą eiti valstybės tarnautojo pareigas, siekiant atrinkti tinkamiausius pretendentus konkrečioms pareigoms konkrečioje įstaigoje.

Sukurti 6 atrankos instrumentai su metodikomis:
•   atvejo analizės instrumentas (praktinių užduočių rinkinys);
•   darbo su informacija instrumentas (testas);
•   planavimo, organizavimo ir prioritetų nustatymo instrumentas (testas);
•   strateginio mąstymo instrumentas (praktinių užduočių rinkinys);
•   interviu instrumentas;
•   situacinių pasirinkimų instrumentas (testas).

Taip pat parengtos aukščiau paminėtų atrankos instrumentų užduočių atnaujinimo rekomendacijos.

Atlikti tyrimai, skirti nustatyti psichometrines charakteristikas bei įvertinti naujai sukurtų 6 atrankos instrumentų praktinį tinkamumą.

Atrankos instrumentai kurti skirtingoms pareigų grupėms, todėl konkursuose į vadovaujamas ar nevadovaujamas pareigas bus didesnės skirtingų kompetencijų vertinimo galimybės.

2.1. Veikla. Sukurtų atrankos instrumentų (metodų) taikymo mokymai (veikla įvykdyta).

Bus mokoma ne mažiau kaip 80 mokymų dalyvių (tikslinė grupė – Vyriausybės įgaliotos institucijos ir įstaigų, kuriose priimami valstybės tarnautojai, darbuotojai). 24 akad. val. mokymų metu (8 akad. val. per dieną) mokymo dalyviai įgis praktinių įgūdžių, kaip parinkti tinkamiausią atrankos instrumentą ar jų derinius siekiant įvertinti pretendento kompetencijas bei tinkamumą užimti pareigas. 

2022 m. birželio 13 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 27F11-26 su UAB „Žmogaus studijų centras“. Mokymai vyko 2022 m. birželio 21 d. – liepos 23 d.

Apmokyti 93 unikalūs mokymų dalyviai, sudalyvavę 24 akad. val. mokymo programoje.  Mokymų dalyviai – Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos komisijų nariai bei kitų įstaigų atstovai, dalyvaujantys centralizuotoje valstybės tarnautojų atrankoje pretendentų vertinimo komisijose.

Mokymų dalyviai supažindinti su naujai sukurtais 6 atrankos instrumentais, siekiant įvertinti pretendento kompetencijas bei tinkamumą užimti pareigas, t.y.:
• atvejo analizės instrumentas (praktinių užduočių rinkinys);
• darbo su informacija instrumentas (testas);
• planavimo, organizavimo ir prioritetų nustatymo instrumentas (testas);
• strateginio mąstymo instrumentas (praktinių užduočių rinkinys);
• interviu instrumentas;
• situacinių pasirinkimų instrumentas (testas).

3.1. Veikla. Valstybės tarnautojų veiklos, orientuotos į rezultatus, vertinimo sistemos ir motyvavimo sistemos tobulinimo rekomendacijų parengimas. (veikla įvykdyta)

2022 m. gegužės 2 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 1S-98 su UAB „Organizacijų vystymo centras“. Sutarties terminas – 6 mėnesiai su galimybe pratęsti 2 mėnesiams.

Remiantis užsienio šalių, Lietuvoje veikiančio privataus ir viešojo sektoriaus gerąja patirtimi, patobulinta karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo sistema ir motyvavimo-skatinimo sistema. 

Per pastaruosius dešimtmečius įvyko nemažai valstybės tarnybos pokyčių, tačiau nepavyko  įgyvendinti kompleksinės viešojo valdymo ekosistemos pertvarkos. Taigi, valstybės tarnautojų veiklos vertinimo procedūros ir šiandien vertintinos kaip formalios, neorientuotos į rezultatus, nes iš esmės remiasi tuo, kad ne rečiau kaip vieną kartą per metus tiesioginis vadovas įvertina savo pavaldinių kompetenciją ir atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems reikalavimams, užpildydamas atitinkamą formą, informuoja apie vertinimo rezultatus bei, priklausomai nuo tarnybinės veiklos vertinimo rezultatų ir institucijos ar įstaigos finansinių galimybių, paskirsto paskatinimus.

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo ir motyvavimo-skatinimo sistemos tobulinimo tikslas – patobulinti karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo sistemą ir motyvavimo-skatinimo sistemą, susiejant įstaigos veiklą ir jos geresnių rezultatų siekį su reguliariai planuojamais ir vertinamais individualiais valstybės tarnautojų veiklos rezultatais.

Parengta Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo ir motyvavimo-skatinimo sistemos tobulinimo ataskaita, kurioje yra pateikiami rekomenduojami pokyčiai, kurių kiekvienas sudaro geresnes galimybes veiklos vertinimo ir motyvavimo-skatinimo sistemas panaudoti kaip veiklos tobulinimo priemonę, labiau sutelkiant šių sistemų dalyvių pastangas į įstaigai svarbių rezultatų pasiekimą.

3.2. Veikla. Žmogiškųjų išteklių standartizuoto valdymo valstybės tarnyboje kultūros sukūrimas. (veikla vykdoma)

2022 m. liepos 14 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „OVC Consulting“. Sutarties vertė - 75 020,00 su PVM. 

Šioje veikloje planuojama sukurti Žmogiškųjų išteklių standartizuoto valdymo valstybės tarnyboje kultūros naudotojo vadovą (metodiką), apimančią pagrindinius „minkštuosius“ žmogiškųjų išteklių valdymo elementus –  pritraukimo į valstybės tarnybą strategiją, įstaigos vertybių nustatymą  ir jų laikymosi užtikrinimą, įstaigos vidinės komunikacijos su darbuotojais modelio sukūrimą, pritraukimo į valstybės tarnybą strategijos sukūrimą, nediskriminavimo politiką, adaptacijos ir mentorystės programų rengimą, darbuotojų ugdymo sistemos įstaigoje pasirengimą, skaidrumo politiką, darbuotojų elgesio standartų, vidinių konfliktų sprendimų sistemos, motyvavimo sistemos rengimą, išdarbinimo proceso organizavimą ir kt.  Taip pat bus sukurtos atlygio (darbo užmokesčio) sistemos rengimo gairės, kurios, tarsi, kelrodis viešojo administravimo institucijoms ir įstaigoms tarnaus kaip metodologinė medžiaga diegiant konkrečias atlygio sistemas, kuriose bus įtvirtini konkurencingo atlygio, įgalinančio pritraukti ir išlaikyti darbuotojus, ir efektyvaus darbo užmokesčio biudžeto valdymo principai. Įgyvendinus šią Projekto veiklą, planuojama Valstybės tarnybos įstatyme numatyti priemones, įgalinančias įstaigų vadovus valdant jų organizacijos žmogiškuosius išteklius naudotis ir Projekto metu sukurtomis „minkštosiomis“ žmogiškųjų išteklių valdymo priemonėmis, o įstaigų žmogiškųjų išteklių valdymo specialistai Žmogiškųjų išteklių standartizuoto valdymo valstybės tarnyboje kultūros naudotojo vadovą (metodiką) naudos savo veikloje. Taip pat planuojama apmokyti ne mažiau kaip 500 įstaigų žmogiškųjų išteklių valdymo specialistų ir įstaigų vadovų (po 20 ak. val.), siekiant sėkmingai įstaigose įsidiegti žmogiškųjų išteklių standartizuoto valdymo valstybės tarnyboje kultūrą bei atlikti pilotinį bandymą ir ne mažiau kaip 5 įstaigose įdiegti po ne mažiau kaip 6 „minkštuosius“ žmogiškųjų išteklių valdymo elementus, siekiant padėti įstaigoms sėkmingai įsidiegti žmogiškųjų išteklių standartizuoto valdymo valstybės tarnyboje kultūros elementus, suderintus su įstaigomis.

3.3. Veikla. Valstybės tarnautojų kompetencijų modelio ir valstybės tarnautojų pareigybių katalogo tobulinimas. (veikla vykdoma).

2022 m. rugpjūčio 18 d. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis su UAB "OVC Consulting". Sutarties vertė - 95 287,50 su PVM.

Įgyvendinant šią veiklą bus peržiūrėtas šiuo metu galiojantis Lietuvos valstybės tarnautojų kompetencijų modelis ir Lietuvos valstybės tarnautojų pareigybių katalogas. Remiantis ES šalių narių, privataus ir viešojo sektoriaus gerąja patirtimi bus patobulintas esamas Lietuvos valstybės tarnautojų kompetencijų modelis, sukurtos dėl pasikeitusių sąlygų trūkstamos naujos kompetencijos (pavyzdžiui, skaitmenines) ir Lietuvos valstybės tarnautojų kompetencijų modelio pagrindu atnaujintas Lietuvos valstybės tarnautojų pareigybių katalogas.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-20