Paskelbtas antras kvietimas Europos kaimynystės programai

Data

2017 11 27

Įvertinimas
0
LV -LT-BY programme logo_lt_RGB.JPG

2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, strateginis tikslas yra stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmonių bei organizacijų, įgyvendinant bendrus veiksmus, kurių tikslas – gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose.

2-ojo kvietimo metu planuojama paskirstyti apie 25 mln. eurų. Konkurso metu projektų paraiškos gali būti teikiamos pagal šiuos teminius programos tikslus ir prioritetus:

Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms. Pagal šį prioritetą remtinos veiklos turi tiesiogiai padidinti pagrindinių socialinių ir kitų paslaugų pažeidžiamoms grupėms prieinamumą programos įgyvendinimo teritorijoje.  Siekiamas rezultatas – didesnė socialinių ir kitų paslaugų įvairovė, prieinamumas ir geresnė kokybė programos įgyvendinimo teritorijoje, taip pat aktyvesnis vietos, netradicinių paslaugų teikėjų dalyvavimas.

Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas. Atsižvelgiant į tai, kad pirmojo  kvietimo metu atrinkti projektai numato programos rezultato rodiklio „Programos teritorijoje esančių asmenų, kuriems suteikta parama, skirta jų įsidarbinimo galimybėms ir verslumo gebėjimams gerinti, skaičius“ pasiekimą tikslinei grupei „jauni asmenys“, siekiant gauti finansavimą  pagal antrąjį kvietimą, pateikti  projektai turi būti orientuoti į kitas tikslines grupes: „priešpensinio amžiaus asmenys“ ir pan.

Vietos ir regioninių valdžios institucijų gebėjimų stiprinimas sprendžiant bendrus iššūkius. Pagal šį prioritetą regiono ir vietos valdžios institucijos bei kitos gamtos ir aplinkos apsaugos valdymo, visuomenės saugos ir saugumo srityje veikiančios valstybinės institucijos gali patobulinti įgūdžius ir gebėjimus spręsti klausimus, susijusius su stichinėmis nelaimėmis ir žmogaus sukeltomis katastrofomis, ir užtikrinti saugą ir saugumą regione. Visos veiklos turi būti įgyvendinamos glaudžiai bendradarbiaujant tarp kaimyninių valstybių.

Visuomenės stiprinimas. Pagal šį programos prioritetą bus remiamos veiklos, kurios, stiprina ryšius tarp vietos valdžios institucijų ir bendruomenių, bet taip pat ir tarp vietos bendruomenių programos įgyvendinimo teritorijoje skirtingose srityse, įskaitant kultūrą, sportą, švietimą ir t.t.

Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas. Finansuojamos bendros dalyvaujančių šalių veiklos, skirtos kultūros ir istoriniam paveldui panaudoti ir garsinti. Paveldo objektai turi būti atviri įvairiai bendruomenių veiklai, taip pat tenkinti kultūros, švietimo ir turizmo poreikius. Vietos gyventojai ir turistai – pagrindinės tikslinės grupės gaunančios pagrindinę naudą.

Projektuose turi dalyvauti bent vienas partneris iš Baltarusijos ir bent vienas partneris iš Lietuvos arba Latvijos. Kiekviena organizacija, dalyvaujanti projekte, privalo būti juridinis ne pelno siekiantis asmuo iš šių regionų: Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Kauno ar Alytaus apskričių Lietuvoje; Latgalos ar Žiemgalos regionų Latvijoje; Mogiliavo, Vitebsko, Gardino ar Minsko sričių arba Minsko miesto Baltarusijoje.

Europos Sąjungos parama kiekvienam finansuoti patvirtintam projektui sudarys 90% visų tinkamų išlaidų. 10% visų tinkamų išlaidų turės finansuoti paramos gavėjai. ES finansavimas projektui sudarys nuo 100 000 iki 1 200 000 eurų.

Terminas, iki kada reikia pateikti paraiškas viešajai įstaigai Jungtiniam techniniam sekretoriatui Vilniuje, yra 2018 m. vasario 22 d., 12:00 val.

Daugiau informacijos: http://www.eni-cbc.eu/llb