BDAR
gdpr

Patvirtinta Airijos, Lietuvos, Graikijos trejeto pirmininkavimo ES Tarybai programa

Data

2012 12 20

Įvertinimas
0
Patvirtinta Airijos, Lietuvos, Graikijos trejeto pirmininkavimo ES Tarybai programa
Patvirtinta Airijos, Lietuvos, Graikijos trejeto pirmininkavimo ES Tarybai programa

Gruodžio 11 d. patvirtinta Airijos, Lietuvos ir Graikijos trejeto pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai programa, kurioje pateiktos esminės iniciatyvos ir prioritetinės ES Tarybos darbo kryptys 2013 m. sausio 1 d. – 2014 m. birželio 30 d. laikotarpiu. Šia programa vadovausis ir Lietuva, pirmininkaudama ES Tarybai 2013 m. antrąjį pusmetį.

[end_header]

Pagrindinis Airijos, Lietuvos ir Graikijos trejeto programos akcentas – ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas, ES konkurencingumo didinimas; joje paminėti ir visi Lietuvos nacionaliniai prioritetai – energetika, Rytų kaimynystė, Baltijos jūros strategija, ES išorės sienų apsauga.

Teisingumo ir vidaus reikalų srityje bus toliau įgyvendinama Stokholmo programa, kurioje numatyti šios srities ES prioritetai 2010–2014 m. laikotarpiu. Taip pat bus siekiama išskirti būsimos daugiametės teisingumo ir vidaus reikalų srities programos principines nuostatas ir iniciatyvas. 

Vidaus saugumo srityje Airijos, Lietuvos ir Graikijos trejeto pirmininkavimo programoje akcentuojama kova su organizuotu nusikalstamumu, finansiniais nusikaltimais, prekyba žmonėmis, kibernetiniais nusikaltimais. Be to, numatoma kurti Europos apsikeitimo informacija modelį, toliau vystyti Europos keleivių duomenų įrašų (PNR) sistemą ir baigti derybas su Kanada dėl PNR susitarimo pasirašymo. Taip pat planuojama pradėti įgyvendinti 2013–2020 m. ES narkotikų strategiją.

Siekiant išspręsti problemas, susijusias su vis didėjančiu keitimosi asmens duomenimis srautu ir su poreikiu užtikrinti privatumo apsaugą, didelis dėmesys bus skiriamas duomenų apsaugos teisiniam reglamentavimui.

Civilinės saugos srityje, remiantis Lisabonos sutartyje įtvirtintomis nuostatomis, bus siekiama stiprinti pasirengimo ir reagavimo į gamtos ar žmogaus sukeltas ekstremalias situacijas ES ir už jos ribų sistemas, o taip pat didinti prevencijos veiksmų efektyvumą.

ES išorės sienų apsaugos srityje pirmininkavimo trejeto šalys sieks, kad būtų priimti „išmaniųjų sienų“ paketą sudarantys teisės aktai, padėsiantys užtikrinti efektyvesnę per ES išorės sieną vykstančių asmenų kontrolę ir sustiprinti ES vidaus saugumą. Šį paketą sudaro atvykimo ir išvykimo sistema, registruoto keliautojo programa ir Šengeno sienų kodekso pakeitimai.

ES teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo srityje pirmininkavimo trejetas dės pastangas, kad kuo greičiau būtų pasiektas bendras sutarimas dėl dviejų ES agentūrų – Europos policijos biuro (Europolo) ir Europos policijos koledžo (CEPOL) teisinio reglamentavimo, siekiant jį pilnai suderinti su Lisabonos sutartimi ir išplėsti bei efektyvinti šių agentūrų veiklą.

Migracijos srityje numatoma stiprinti legalios migracijos galimybes – visų pirma siekiant priimti direktyvas dėl bendrovių viduje perkeliamų darbuotojų ir dėl sezoninių darbuotojų, o taip pat siekiant pažangos derybose dėl direktyvos, reglamentuojančios trečiųjų šalių piliečių įleidimą mokslinių tyrimų, studijų ir kitais tikslais. Daug dėmesio bus skiriama ir kovai su nelegalia migracija – numatoma atnaujinti ES veiksmų dėl migracijos spaudimo planą bei tęsti derybas dėl ES ir trečiųjų šalių susitarimų dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos.

Teisingumo ir vidaus reikalų išorės santykių srityje toliau bus plėtojami ryšiai su strateginiais partneriais – Rytų Partnerystės ir Vakarų Balkanų valstybėmis, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir Rusija.

Sporto srityje pirmininkavimo trejetas per 18 mėnesių laikotarpį daugiausia dėmesio skirs prioritetams, išdėstytiems 2011–2014 m. ES sporto darbo plane, ypač – tvaraus sporto finansavimo ir sporto indėlio į ekonomiką skaičiavimo klausimams. Trejeto pirmininkavimo metu didelis dėmesys taip pat bus skiriamas fizinio aktyvumo stiprinant sveikatą skatinimui (angl. HEPA), Pasaulinio antidopingo kodekso peržiūrai, solidarumo sporte mechanizmui, ES sporto darbo plano 2014–2017 m. laikotarpiui rengimui.

Airijos, Lietuvos ir Graikijos trejeto pirmininkavimo ES Tarybai aštuoniolikos mėnesių programą pradės įgyvendinti Airija, 2013 m. sausio 1 d. perimdama iš Kipro pirmininkavimą ES Tarybai.