Patvirtintas Vidaus reikalų ministerijos darbų planas

Data

2017 03 13

Įvertinimas
0
lentele2.jpg

Vyriausybė pritarė programos įgyvendinimo darbų planui. Per ketverius metus numatomas proveržis ir daugelyje Vidaus reikalų ministerijos valdymo sričių.

„Darbų planas labai konkretus ir ambicingas. Akivaizdu, kad nebegalime stovėti vietoje – laikas proveržiui“, – sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Šiame plane kiekvienas punktas įvertintas konkrečiais rodikliais, taip pat nurodoma siekiamybė – rodikliai, kurie bus pasiekti atlikus vienus ar kitus pakeitimus.

„Svarbiausia veikti ne aklai, bet laikytis plano ir darbų terminų. Tikiu, kad dirbant sistemingai ir kantriai per ketverius metus galima daug ką nuveikti“, – tikina E. Misiūnas.

Vidaus reikalų ministerijos prioritetiniai darbai (pagal sritis):

Viešasis saugumas

Vidaus tarnybos pareigūnų nuoseklus kasmetinis darbo užmokesčio didinimas, aprūpinimas tinkama ginkluote ir specialiosiomis priemonėmis (Pareigūnų gerovės programa).

Bendrojo pagalbos centro (BPC) pertvarka pagal Europos skubios pagalbos centrų asociacijos rekomenduojamo valdymo standartą.

Gyventojų, bendruomenių aktyvumo ir savanorystės viešojo saugumo srityje skatinimo priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas.

Vidinės statutinių tarnybų pertvarkos, optimizuojant ir išgryninant jų veiklą.

Aliarmo (pagalbos mygtukų) sistemos, skirtos apsaugoti nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusius asmenis nuo pakartotinio smurto, įdiegimas ir tiesioginio (automatinio) suinteresuotų institucijų informavimo apie smurtą prieš vaikus užtikrinimas.                        
                                
E. policijos paslaugų išplėtimas, siekiant, kad asmuo, nukentėjęs nuo smurto artimoje aplinkoje, būtų nedelsiant informuotas apie savo teises, galimybę gauti paramą ir teisines procedūras.
     
Pakopinio vidaus tarnybos pareigūnų rengimo institucionalizavimas, integruojant profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą (Viešojo saugumo akademijos steigimas).

Apsauginių tvorų prie ES išorės sienos įrengimas. Sienos stebėjimo sistemų prie ES išorės sienos įrengimas ir jų funkcionalumo užtikrinimas. (Laivo patruliavimui įsigijimas. Laivų ant oro pagalvių ir greitaeigių katerių įsigijimas. Bepiločių orlaivių sienos apsaugai užtikrinti įsigijimas).

Nuotolinio civilinės saugos mokymo programų sukūrimas ir įdiegimas. Perspėjimo sistemų tobulinimas, sirenų įdiegimas Astravo atominės elektrinės galimo poveikio zonoje. Valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų sukaupimas, atsižvelgiant į aktualias grėsmes.

Nuolatinės bendros vidaus tarnybos pareigūnų ir kariuomenės pratybos siekiant įtvirtinti pasirengimą veikti galimo karinio konflikto atveju.

Valstybės tarnybos pertvarka

Perėjimas nuo tradicinės prie kompetencijomis grįstos žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos. Tarnautojo įvaizdžio gerinimas, valstybės tarnybos patrauklumo didinimas.

Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio sistemos tobulinimas, kuris sustiprintų valstybės tarnautojų orientaciją į rezultatus.

Šiuolaikinių veiklos organizavimo metodų, skatinančių valstybės tarnybos lankstumą, diegimas visose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.

Bendros valstybės tarnautojų kompetencijų valdymo, veiklos vertinimo, asmens e. bylų tvarkymo sistemos, kuri padidins žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą, įdiegimas.

Viešojo sektoriaus optimizavimas

Ketinama peržiūrėti ir atsisakyti besidubliuojančių institucijų funkcijų, konsoliduoti mažas įstaigas, sujungti giminingas funkcijas vykdančias tarnybas ir įstaigas.

Diegti kaštų ir naudos analize grįstas sistemas, subendrinti bendrųjų paslaugų teikimą viešajame sektoriuje.

Viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės vertinimo sistemos sukūrimas, atsižvelgiant į klientų atsiliepimus, paslaugų suteikimo greitį ir kokybę, įstaigų vertinimas ir reitingavimas pagal paslaugų kokybės kriterijus.

Bandomojo projekto dėl nepriklausomų patariamųjų tarybų įvedimo vienoje iš valstybės institucijų įgyvendinimas.

Reikalavimų skaidrumui (valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose) užtikrinti nustatymas ir atsparumo korupcijai lygio apskaičiavimo metodikos parengimas, vienodo standarto įdiegimas.

Regioninė politika ir savivaldos stiprinimas

Ketinama peržiūrėti valstybės planuojamų projektų atrankos tvarką, regionų planuojamų projektų sąrašus: nepanaudotas lėtas nukreipti infrastruktūrai, būtinai verslo aplinkai gerinti, darbo vietoms kurti.

Regionų plėtros krypčių (specializacijos), jų potencialo  bei  paslaugų ir infrastruktūros plėtros gairių nustatymas.

Savivaldybių  biudžetų sudarymo modelio keitimas, siekiant motyvuoti savivaldybes.

Valstybės, regionų bei savivaldos strateginio planavimo dokumentų bei teritorinio planavimo dokumentų integravimas į bendrą strateginio planavimo sistemą.
     
Savivaldybių infrastruktūros optimizavimo ir subalansuotos plėtros mechanizmo sukūrimas. Savivaldybių infrastruktūros valdytojų konsolidavimo skatinimas, siekiant sumažinti valdymo kaštus ir padidinti finansinį investicijų gyvybingumą.           
                                
Bendro intereso paslaugų ir projektų, kuriuose būtų ekonomiškai naudinga dalyvauti kuo daugiau savivaldybių, nustatymas.                                                                    

Gerosios konsultavimosi su gyventojais vietos lygmeniu patirties įtvirtinimas.                                 

Visą XVII vyriausybės darbų planą galite rasti čia: Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas