>

Paroda "Nueitas VRM kelias"

VRM-105 paroda_pirmas kadras.jpg

 

Vidaus reikalų ministerija švenčia savo jubiliejų – aktyvios veiklos keliu nukeliauti 105 metai. 

Institucija išgyveno ne vieną unikalų raidos etapą. Nuo pat pradžių ji išsiskyrė savo atsakomybių gausa – didžioji dalis vidaus politikos reikalų ir valstybės kūrimo darbų 1918 metais užgriuvo būtent ant VRM pečių. 

Tai ministerija, kuriai nuolat teko būti valstybės valdymo priešakinėse linijose – užtikrinti viešąjį saugumą, rūpintis piliečių gerove regionuose, o veiklos pradžioje jai buvo patikėtas net sveikatos apsaugos sistemos politikos formavimas. 

Keitėsi funkcijos, keitėsi valdymo metodai, tačiau pagrindinė VRM misija išliko ta pati – tarnauti kiekvienam iš mūsų: saugoti visuomenės rimtį, užtikrinti veiksmingą ir profesionalų viešąjį administravimą, stiprinti vietos bendruomenes, sudaryti sąlygas tvariai regionų plėtrai, formuoti visuomenės poreikius atitinkančią valstybės tarnybą.

Ši fotografijų paroda – tai ir istorinė kelionė laiku, ir ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų žmonių patirtos akimirkos. Tai pasakojimas apie kaitą, gyvenimą ir pažangą, kurią pasiekėme pareigūnų ir valstybės tarnautojų atsidavimo ir nuoseklaus darbo Lietuvai dėka.

 

The Ministry of the Interior is celebrating its anniversary – a 105-year journey on the path of vigorous activity.

The institution has gone through several unique stages of development. Since its inception in 1918, it was distinguished by the abundance of responsibilities – the majority of internal political affairs and state-building tasks fell on its shoulders. It is a ministry that has always been at the forefront of state administration – ensuring public security and caring for the welfare of citizens in the regions. At the beginning of its activity, the ministry was even entrusted to develop a healthcare system policy.

Functions and management methods have changed, but the main mission remains – to serve each and every one of us: to protect the peace of society, ensure efficient and professional public administration, strengthen local communities, create conditions for sustainable regional development, build a civil service that meets the needs of society.

This exhibition of photographs is a historical journey in time representing moments experienced by the ministry and its subordinate institutions. This is a story about change, life, and progress that we have achieved thanks to the devotion and diligence of officers and civil servants working together for the benefit of Lithuania.

 

1 VRM.png
Vidaus reikalų ministerija, 1925
Ministry of Interior, 1925


Pirmieji statiniai Šventaragio g. 2/Pilies g. 1 fiksuojami XIII amžiuje. XVI a. šiame pastatų ansamblyje buvo įsikūrusi Radvilų rezidencija. XVIII a. šioje vietoje žemaičių vyskupas Antanas Tiškevičius pastatė vieną didelį pastatą. 

1790–1795 m. rūmai atiteko Oginskiams, o 1797 m. buvo parduoti carinei valdžiai. XIX amžiuje čia veiklą vykdė Rusijos iždas, Teismo rūmai, spaustuvė, kitos gubernijos įstaigos ir net kalėjimas. 1864–1867 m. pastatas rekonstruotas, pastatytas trečias aukštas, fasadinė pusė atgręžta į Katedros pusę. 

1918 m. atkūrus nepriklausomybę pirmasis Lietuvos valstybės vidaus reikalų ministras Vladas Stašinskas šiame pastate gauna keletą kabinetų savo ministerijai. Tarpukaryje pastate būta ir gyvenamųjų butų, čia veikė Vilniaus vaivadija, o sovietmečiu pakliuvo į NKVD rankas. 

 

The first buildings in Šventaragio g. 2/Pilies g. 1 date back to the 13th century. In the 16th century, this ensemble of buildings housed the Radvila residence. In the 18th century, the Bishop of Samogitia, Antanas Tiškevičius, built one large building on this site.

In 1790-1795, the palace belonged to the Oginskis, and in 1797 it was sold to the tsarist authorities. In the 19th century, the Russian Treasury, the Court House, a printing house, other gubernatorial offices and even a prison were located here. In 1864-1867 the building was reconstructed, a third floor was added, and the facade was turned towards the Cathedral.

After the restoration of independence in 1918, Vladas Stashinskas, the first Minister of the Interior of the Lithuanian State, was given several offices in this building for his ministry. In the interwar period, the building also housed residential apartments, the Vilnius Voivodeship, and during the Soviet era it fell into the hands of the NKVD.

vrm pastatas.jpg

Vidaus reikalų ministerija, 2023
Ministry of Interior, 2023

1990 m. kovo 17 d. suformavus nepriklausomos Lietuvos Respublikos Vyriausybę, atkurta ir Vidaus reikalų ministerija.

Šiandieninis ministerijos pastatas – ankstyvojo modernizmo stiliaus pavyzdys. Išsiskiria jis savo paprastumu, tačiau tuo pačiu ir  įspūdingu fasadu, kuriame ryškūs horizontalūs ir vertikalūs linijų elementai. Pastato architektūroje galima pastebėti minimalizmą, aukštą funkcionalumą ir racionalią struktūrą, kuri atitinka šiuolaikinio administracinio pastato poreikius.

Following the formation of the Government of the independent Republic of Lithuania on 17 March 1990, the Ministry of the Interior was also re-established. Today's Ministry building is an example of early modernism. It is distinguished by its simplicity, but at the same time by its striking façade, which features striking horizontal and vertical line elements. The building's architecture is characterised by minimalism, high functionality and a rational structure that meets the needs of a modern administrative building.

 

Policijos departamentas
Police Department

3 PD.png
Vidaus reikalų ministerijos Aukštesniosios policijos mokyklos nuovadų viršininkų kursų klausytojai prie mokyklos pastato, 1926 m.
Students attending the Higher Police School of the Ministry of the Interior's Precinct Superintendents' Course in front of the school building, 1926

Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas, įkurtas 1919 m., pripažino policijos tarnybą kaip profesiją ir reikalavo sistemingos policijos darbuotojų mokymo. 1922 m. Kaune buvo įkurta pirmoji milicijos rezervo mokykla, vėliau pervadinta į aukštesniąją policijos mokyklą. Mokykla siūlė įvairius kursus, o nuo 1935 m. pagrindiniai kursai truko vienerius metus. 1939 m. veiklą nutraukė sovietų okupacija, o policija buvo reorganizuota į Darbininkų ir valstiečių miliciją.

The Department of Citizen Protection of the Ministry of the Interior, established in 1919, recognised the police service as a profession and demanded systematic training of police officers. In 1922, the first militia reserve school was established in Kaunas, later renamed the Higher Police School. The school offered various courses, and from 1935 the basic course lasted one year. In 1939, the Soviet occupation ended and the police were reorganised into the Workers' and Peasants' Militia.

 

4 Medininkai.png
Medininkuose nužudytų kolegų pagerbimas, 1991 m. rugpjūčio 3 d.
Tribute to colleagues killed in Medininkai, 3 August 1991

Po 1991 m. sausio 13-osios agresijos Sovietų Sąjunga organizavo specialiosios paskirties milicijos būrių (OMON) diversijas ir užpuolimus.1991 m. liepos 31 d. Medininkų pasienio kontrolės poste buvo žiauriai nužudyti šeši ir sunkiai sužeisti du pareigūnai, saugoję Lietuvos sieną. 

Tai buvo sudėtingas laikmetis vos atkurtai Lietuvos policijai ir visai vidaus reikalų sistemai, kuri atėjo į Nepriklausomybę su daug metų sovietmečio auginta ideologine „kupra“, skirtingai nei tuometinė krašto apsauga, kuri kūrėsi nuo balto lapo. Tai buvo vertybių perkainojimo metas, kai karta užauginta pasakomis apie sovietinių partizanų didvyriškumą stojo ginti Lietuvos Nepriklausomybės, o įvairūs bandymai suskaldyti vidaus reikalų sistemą ir ją padaryti neveiksnia, Lietuvos valstybingumo priešams nepavyko.

Deja, už šias žiaurias veikas nusikaltėliai pelnytos bausmės nesulaukė . Aukos buvo pagerbtos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimais, 1-ojolaipsnio Vyties kryžiaus ordinais. 
 

After the aggression of 13 January 1991, the Soviet Union organised diversions and assaults by the OMON (Special Purpose Militia Detachments).31 July 1991. On July 31, 1918, six officers guarding the Lithuanian border were brutally murdered and two seriously wounded at the Medininkai border checkpoint.

This was a difficult time for the newly restored Lithuanian police and for the entire internal affairs system, which came to independence with an ideological "hump" that had been cultivated for many years by the Soviet era, unlike the national defence system of the time, which was being built up from a white sheet. It was a time of re-evaluation of values, when a generation brought up on tales of the heroism of the Soviet partisans came to the defence of Lithuania's independence, and the various attempts to divide the internal affairs system and render it incapable of functioning by the enemies of Lithuania's statehood did not succeed.

Unfortunately, the perpetrators did not receive the punishment they deserved for these cruel acts. The victims were honoured with decrees of the Presidium of the Supreme Council of the Republic of Lithuania and the Order of the Cross of the Cross of the Knights of the First Order.

 

Viešojo saugumo tarnyba
Public Security Service

5 VST.png
Pirmieji pirmojo pulko kariai pirmosiose šaudymo pratybose Kaune, 1991 m.
First soldiers of the First Regiment at the first firing exercise in Kaunas, 1991

Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė siekė kuo greičiau pašalinti sovietines represines struktūras, kurios buvo didžiausias pavojus valstybės atkuriamoms institucijoms. Siekiant palaikyti krašte tvarką, ir užtikrinti viešąjį saugumą bei apsaugoti laisvės atėmimo vietas, buvo nuspręsta steigti vidaus tarnybos dalinius. Šie daliniai aktyviai dalyvavo kovoje su nusikalstamumu. Pirmosiose šaudymo pratybose Kaune buvo užfiksuoti naujieji pirmojo pulko kariai.

Pirmojo pulko steigėjai (1991 m. spalio 10 d.) – Seimo pirmininkas Vytautas Lansbergis, Ministras pirmininkas Gediminas Vagnorius, Ministro pirmininko pavaduotojas Zigmas Vaišvila, Vidaus reikalų ministro pavaduotojas Arvydas Svetulevičius, Kalėjimų departamento direktorius Jonas Blaževičius. Šio pulko pirmuoju vadu tapo vidaus tarnybos pulkininkas Sergejus Madalovas.

After the restoration of independence, the Government of the Republic of Lithuania sought to remove as soon as possible the Soviet repressive structures, which were the greatest threat to the institutions of the state. In order to maintain order in the country, and to ensure public security and protect places of deprivation of liberty, it was decided to set up internal service units. These units took an active part in the fight against crime. The new members of the First Regiment were captured in the first shooting exercise in Kaunas.

The founders of the First Regiment (10 October 1991) were the Speaker of the Seimas Vytautas Lansbergis, the Prime Minister Gediminas Vagnorius, the Deputy Prime Minister Zigmas Vaišvila, the Deputy Minister of the Interior Arvydas Svetulevičius, and the Director of the Prison Department Jonas Blaževičius. Colonel Sergejus Madalovas of the Internal Service became the first commander of the regiment.

 

6 VST pratybos.png
Vidaus tarnybos 1-ojo pulko kariai pratybose  Alytaus kalėjime, 1992 m.
Soldiers of the 1st Regiment of the Internal Service during a training exercise in Alytus Prison, 1992

1990 m. vidaus tarnybos daliniai prireikus užtikrindavo nuteistųjų įkalinimo įstaigose apsaugą, nusiteistųjų konvojavimą, jų sukeltų riaušių malšinimą, taip pat pabėgusiųjų paiešką.

7 VST.png
Tarnyba Pravieniškių pataisos darbų kolonijoje, 1993 m.
Service Correctional labour colony, 1993

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
Fire and Rescue Department

8 PAGD.png
Kauno Ugniagesių rūmai ir ugniagesių komanda,1930 m.
Kaunas Fire House and Fire Brigade, 1930
 

Kauno Ugniagesių rūmai pastatyti 1930 m. Nemuno ir I. Kanto gatvių sankirtoje (architektas Edmundas Frykas). Atidarymo iškilmėse dalyvavo Kauno burmistras Jonas Vileišis, švietimo ministras Konstantinas Šakenis ir kun. Juozas Tumas-Vaižgantas.

Pastate buvo įsikūrusi Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pats pastatas laikytas vienu gražiausių tokios paskirties pastatų Lietuvoje. 

1938 m. Kauno ugniagesių komanda buvo viena didžiausių – 65 ugniagesiai. Jie turėjo du autosiurblius ir keturias autocisternas.

Kaunas Firefighters' Palace was built in 1930 at the intersection of Nemunas and I. Kanto streets (architect Edmundas Frykas). The opening ceremony was attended by Kaunas Mayor Jonas Vileišis, Minister of Education Konstantinas Šakenis and Rev. Juozas Tumas-Vaižgantas.

The building housed the Kaunas Fire Rescue Board and was considered one of the most beautiful of its kind in Lithuania. 

In 1938, Kaunas had one of the largest fire brigades - 65 firefighters. They had two drills and four tankers.
 

9 PAGD.png
Kauno kariuomenės ugniagesių rikiuotė
Kaunas Armed Forces firefighters formation

 

1920 m. Šaulių sąjungos vadovybė išreiškė mintį būriuose steigti šaulių ugniagesių komandas. 1931 m. Lietuvoje buvo registruota 128 šaulių ugniagesių komandų – 2442 ugniagesiai.

1933 m. šauliai jau sudarė 47 proc. visų Lietuvos ugniagesių, todėl Sąjungos ugniagesybos inspekcija buvo pakviesta į Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungą (LUOS). 1937 m. vienoje iš šaulių rinktinių jau veikė 192 ugniagesių komandos – 5591 narys.  

Tuo metu šaulių komandos į gaisrus  važiuodavo virš 140 kartą per metus, turėjo 9 ugniagesių automobilius ir 20 motorinių siurblių.

Kauno rinktinės šaulių ugniagesių komandas mokė ir vadovavo tuometinis Kauno savivaldybės ugniagesių komandos brandmajoras šaulys Stasys Dumčius (1936–1940 m.).

In 1920, the leadership of the Riflemen's Union expressed the idea of setting up rifle fire brigades in the squads. In 1931, 128 Rifle Fire Brigades were registered in Lithuania - 2442 firefighters. In 1933, 47% of all Lithuanian firefighters were already Riflemen, and in 1937 one of the Riflemen's detachments already had 192 firefighting teams - 5,591 members. At that time, the Riflemen's teams went to fires more than 140 times a year, had 9 fire engines and 20 motor pumps.

The Kaunas Rifle Squad firefighting teams were trained and led by Stasys Dumčius (1936-1940), the then Kaunas Municipality Firefighting Team's Brandmajor Shooter.
 

10 PAGD.png
Gaisras Kuršių nerijoje, 2006 m.
Fire in the Curonian Spit, 2006
 

2006 m. gegužės 4 d. kilo ir penkias dienas truko miško gaisras Kuršių nerijoje. Sudegė 235,66 ha miško tarp Smiltynės ir Alksnynės.

Degė kalninių ir paprastųjų pušų miškai, sproginėjo užsilikę Antrojo pasaulinio karo sprogmenys. Gaisrą gesino Neringos, aplinkinių rajonų ugniagesiai gelbėtojai, pasitelkta 19 autocisternų, 2 siurblinės stotys. Talkino beveik 200 karių, Karinių oro pajėgų sraigtasparnis, laivas „Šakiai“. Dar vienas sraigtasparnis buvo atsiųstas iš Latvijos. Gesino 1464 žmonės.

Likvidavus gaisrą, ugniagesiai gaisravietėje dirbo dar dvi savaites iki kol prasidėjo lietus. 2013 m. įvairių medžių sodinukais buvo apsodinta virš 50 ha ploto. Gaisro vietoje įrengta apžvalgos aikštelė, takai. Gaisro prevencijai visame plote įrengta keletas kilometrų priešgaisrinių mineralizuotų linijų.

On 4 May 2006, a forest fire broke out in the Curonian Spit and lasted for five days. 235.66 hectares of forest between Smiltyne and Alksnyne were burnt.

Mountain and Scots pine forests were burnt, with explosions of leftover World War II explosives. The fire was extinguished by firefighters from Neringa and the surrounding districts, 19 tankers and 2 pumping stations. Nearly 200 soldiers, an Air Force helicopter, and the ship "Šakiai" assisted. Another helicopter was sent from Latvia. 1464 people were involved in the firefighting.

After the fire was put out, firefighters worked at the site for two more weeks until the rains started. In 2013, more than 50 hectares were planted with various tree seedlings. A lookout point and paths have been created at the fire site. Several kilometres of mineralised fire lines have been installed throughout the area to prevent the fire.
 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba
State Border Guard Service

11 VSAT.png
KAD Pasienio apsaugos tarnybos Pirmųjų metinių minėjimas, 1991 m.
Commemoration of the First Anniversary of the Border Guard, 1991

 

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pirmieji bandymai įteisinti valstybės sieną vyko labai sudėtingomis sąlygomis. Sovietų Sąjunga nesiruošė pripažinti Lietuvos nepriklausomybės – ir toliau Lietuvą laikė savo sudedamąja dalimi, o Lietuvos ir Lenkijos sieną – savo išorine siena.1990 m. rugsėjo 10 d. sienų ekonominę apsaugą buvo nutarta patikėti naujai besikuriančiam Krašto apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (KAD). KAD įsteigtas Pasienio apsaugos skyrius, kuris ir pradėjo organizuoti sienų apsaugą.

1991 m. gegužę Krašto apsaugos departamento (KAD) generalinis direktorius Audrius Butkevičius patvirtino naują Pasienio apsaugos tarnybos struktūrą. Svarbu buvo pradėti kontroliuoti sienos perimetrą iš oro, pasieniečiai pradėjo darbą geležinkelio stotyse, oro, Klaipėdos jūrų uostuose, patruliuoti Kuršių mariose, Nemune, ežeruose. 1991 m spalio mėn. įkūrus Krašto apsaugos ministeriją, KAD, kaip įvykdęs jam keltą užduotį – likviduotas. Pradėta formuoti Krašto apsaugos ministerijos Pasienio apsaugos tarnyba.1992 m. liepos 1 d. Krašto apsaugos ministerijos Pasienio apsaugos tarnyba pavadinta Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

When Lithuania regained its independence on 11 March 1990, the first attempts to legalise the state border took place under very difficult conditions. The Soviet Union was not prepared to recognise Lithuania's independence, but continued to consider Lithuania as an integral part of itself and the Lithuanian-Polish border as its external border.On 10 September 1990, it was decided to entrust the economic protection of the border to the newly created National Defence Department under the Government of the Republic of Lithuania (NDL). The Border Guard Unit was set up in the Ministry of National Defence and started to organise border protection.

In May 1991, the new structure of the Border Guard Service was approved by Audrius Butkevičius, Director General of the National Defence Department (NDD). It was important to start controlling the perimeter of the border from the air, and the border guards started to work at railway stations, airports, Klaipėda seaports, and to patrol the Curonian Lagoon, the Nemunas and lakes. In October 1991, when the Ministry of National Defence was established, the KAD was dissolved as it had completed its task. On 1 July 1992, the Border Guard Service of the Ministry of National Defence was established. On 1 January 1992, the Border Guard Service of the Ministry of National Defence was renamed the State Border Guard Service.
 

12 VSAT.png
Medininkų pasienio kontrolės punktas, 1992 m.
Medininkai border checkpoint, 1992

 

Fotografijoje įamžintas 1992 m. veikęs Medininkų senojo kelio pasienio kontrolės punktas. Šalia Lietuvos Respublikos ženklo stovi pasienietis Giedrius Pužas, su neperšaunama liemene ir automatu rankoje.Kairėje pusėje stovintis vagonėlis buvo vienintelis Vilniaus rajone likęs vagonėlis, kurio nesudegino OMON‘ininkai.

The photograph shows the border checkpoint on the old road in Medininkai, which was in operation in 1992. Border guard Giedrius Pužas is standing next to the sign of the Republic of Lithuania, wearing a bulletproof vest and holding a submachine gun.The carriage on the left was the only remaining carriage in the Vilnius district that was not burnt down by OMON.

 

13 VSAT.png
Lietuvos – Latvijos sienos ruožas, 1992 m.
Lietuvos – Latvijos sienos ruožas, 1992 m.

Vyko derybos su kaimynais dėl sienų nustatymo.

1992 m. vasarą Lietuvos Respublikai perėmus visos Lietuvos sienos apsaugą, pradėti sienos žymėjimo darbai. Ne su visomis kaimynėmis sienos nustatymo problemos buvo vienodos. Mažai ginčytinų sienos klausimų buvo su Lenkijos Respublika, kadangi Lietuvos ir Lenkijos siena buvo buvusi SSRS ir Lenkijos siena. Beveik nebuvo problemų ir su Latvija, nes sausumos siena buvo nustatyta dar 1930 m. Tuo tarpu siena su Baltarusijos Respublika niekada tiksliai nebuvo nustatyta, ginčytinos teritorijos kėlė diskusijas. Patikslinimų reikalavo ir sienos atkarpa su Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliaučiaus) sritimi.

Negotiations with neighbours on border demarcation

In the summer of 1992, after the Republic of Lithuania took over the protection of the entire Lithuanian border, border marking work began. Not all neighbours had the same border demarcation problems. There were few disputed border issues with the Republic of Poland, as the Lithuanian-Polish border was the former USSR-Polish border. There were almost no problems with Latvia either, as the land border had already been established in 1930, while the border with the Republic of Belarus had never been precisely defined, and disputed areas were a source of debate. The border with the Kaliningrad (Königsberg) region of the Russian Federation also needed clarification.

 

14 VSAT.png
Lietuvos – Latvijos siena. Puodžiūnų praleidimo postas, 1993 m.
Lithuanian-Latvian border. Puodžiūnai checkpoint, 1993
 

Įvairūs gandai apie tai, kad sienų apsaugą reikia perduoti Vidaus reikalų ministerijai prasidėjo jau nuo 1992 m. antrosios pusės, tačiau konkrečios mintys apie perėjimą buvo išsakytos 1993 m. gegužės 15 d. Vyriausybės posėdyje.

Oficialiai apie sienų apsaugos perėjimą į Vidaus reikalų ministeriją pranešė Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Vytautas Petkevičius 1994 m. sausio 22 d. spaudos konferencijoje. Jis įvardijo, kad sienų apsauga "turėtų būti ir bus perduota pasienio policijai".

1994 m. liepos 18 d. Vyriausybė priėmė nutarimą reorganizuoti Krašto apsaugos ministerijos Valstybės sienos apsaugos tarnybą į Pasienio policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos.

Various rumours about the need to transfer border security to the Ministry of the Interior had been circulating since the second half of 1992, but concrete ideas about the transfer were put forward on 15 May 1993. A meeting of the Cabinet was held on 15 May 2005.

The official announcement of the transfer of border security to the Ministry of the Interior was made by Vytautas Petkevičius, Chairman of the Seimas Committee on National Security, at a press conference on 22 January 1994. He stated that border protection "should and will be transferred to the border police".

18 July 1994 The Government adopted a decision to reorganise the State Border Guard Service of the Ministry of National Defence into the Border Police Department under the Ministry of the Interior.
 

15 VSAT.png
Lietuvos–Lenkijos siena, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Galinių užkarda, 1993 (Tadas Dambrauskas)
Lithuanian-Polish border, State Border Guard Service Galiniai barrier, 1993 (Tadas Dambrauskas)

Valstybės sienos apsaugos tarnyboje 1992 m. rudenį tarnavo 4587 pareigūnai. Iš jų 2096 buvo liktiniai kariai, 1752 – šauktiniai, 524 karininkai ir 220 civilių tarnautojų.

Tais metai buvo sulaikyta daugiau kaip 700 automobilių, apie 2000 piliečių, pažeidusių valstybės sieną, konfiskuota daugybė įvairių neteisėtai gabentų prekių (benzino, virš 1000 šaunamųjų ginklų, meno kūrinių, daugiau kaip 100 t grūdų, 70 t nikelio, 50 t bronzos, 45 t vario, 1420 elektros variklių, 1000 t degtinės, daugiau kaip 21 t mėsos, 50 t cukraus, 6 t aguonų grūdelių),  kurių vertė viršijo 15 mln. Talonų.

1992 m. pabaigoje padaugėjo nelegalių mėginimų, norinčių pereiti Lietuvos sienas, daugiausia į Lenkiją. Tai kėlė susirūpinimą šalies vadovams – susidurta su pavojumi Lietuvai tapti nelegalių migrantų į Vakarų Europą tranzito keliu. Vien tik gruodžio mėn. buvo sulaikyti 87 asmenys.

In autumn 1992, the State Border Guard Service had 4587 officers. Of these, 2096 were regular soldiers, 1752 conscripts, 524 officers and 220 civilian employees.

In that year, more than 700 cars were intercepted, about 2000 citizens who had violated the state border were arrested, and a large number of smuggled goods were confiscated (petrol, more than 1000 firearms, works of art, more than 100 tonnes of cereals, 70 tonnes of nickel, 50 tonnes of bronze, 45 tonnes of copper, 1420 electric motors, 1000 tonnes of vodka, more than 21 tonnes of meat, 50 tonnes of sugar, 6 tonnes of poppy seeds), with a value of more than EUR 15 million. Talons.

At the end of 1992, there was an increase in illegal attempts to cross Lithuanian borders, mainly to Poland. This was a matter of concern for the country's leaders, as Lithuania was in danger of becoming a transit route for illegal migrants to Western Europe. In December alone, 87 people were detained.

 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Financial Crimes Investigation Service

16 FNTT.png
Įsteigimo dokumentas ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vėliava, kurios centre – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą simbolizuojantis grifonas
The founding document and the flag of the Financial Crimes Investigation Service, with a griffin symbolising the Financial Crimes Investigation Service in the centre

 

1997 m. vasario 4 d. Vyriausybės nutarimu buvo įsteigtas Mokesčių policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. Jo pagrindiniai uždaviniai buvo susiję su:

  • mokesčių mokėtojų apgaulingu apskaitos tvarkymu;
  • mokesčių vengimu;
  • nesąžiningu pelno teikimu;
  • ataskaitų nepateikimu;
  • neteisėtomis finansinėmis operacijomis;
  • kitais nusikaltimais bei pažeidimais susijusiais su mokesčiais, finansais ir valstybiniu socialiniu draudimu.

Nuo 1998 m. Mokesčių policijos departamentui buvo pavestos pinigų plovimo prevencijos priemonės.

4 February 1997 The Tax Police Department under the Ministry of the Interior was established by a Government Resolution on February 1997. Its main tasks related to:

- fraudulent accounting by taxpayers;

- tax evasion;

- fraudulent profit making;

- non-reporting;

- illegal financial transactions;

- other offences and irregularities relating to tax, finance and social security.

Since 1998, the Tax Police Department has been entrusted with anti-money laundering measures.

17 FNTT.png

18 FNTT.png

2002 m. balandžio 1 d. įsigaliojus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymui, Mokesčių policijos departamentas buvo perorganizuotas į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą.
Following the entry into force of the Law on the Financial Crimes Investigation Service on 1 April 2002, the Tax Police Department was reorganised into the Financial Crimes Investigation Service.

 

Informatikos ir ryšių departamentas
Informatics and Communications Department

19 IRD.png
Teistų asmenų kartotekos patalpos, 1975 m.
Convicted persons' record rooms, 1975

1998 m. Teistumo informacijos kartotekos pagrindu įsteigta kompiuterinė teistumo informacijos duomenų bazė.

  • Šios duomenų bazės pagrindu 2005 m. rugsėjo 13 d. pagal to meto reglamentavimą įsteigtas Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinis  registras.
  • 2012 m. liepos 1 d. reorganizavus šį registrą įsteigtas valstybės registras – Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras.

Informacijos srautų schemos, kaip informacija buvo pateikiama kortelių pagrindu, išliko 1994 m. Integracinės kompiuterizuotos informacinė sistemos techninėje užduotyje. Schemoje matoma, kad be Teistumo kortelių buvo aibė kitokių kortelių (pavogtos transporto priemonės, ginklų registracijos duomenys, ieškomi asmenys), kurias siųsdavo policijos komisariatai.

In 1998, a computerised database of criminal record information was established on the basis of the Criminal Records Information File.

- On the basis of this database, a departmental register of suspected, accused and convicted persons was established on 13 September 2005, in accordance with the regulations of that time.

- On 1 July 2012, the reorganisation of this register led to the establishment of a state register, the Register of Suspects, Accused Persons and Convicted Persons.

The information flow charts for the card-based information have been maintained in the 1994 Terms of Reference for the Integrated Computerised Information System. The diagram shows that in addition to the Criminal Records Cards, there were a number of other cards (stolen vehicles, weapons registration data, wanted persons) sent by the police stations.
 

21 IRD.png
Skaičiavimo mašinos EC-1035 salė, 1984 m.
The EC-1035 calculating machine room, 1984

1971 m. spalio 8 d. buvo įsteigtas Vidaus reikalų ministerijos informacinis centras, kuriame buvo Skaičiavimų mašinų salė. Nuo 1972 m. duomenų apdorojimo uždavinių sprendimui pasitelktos pirmosios skaičiavimo mašinos  MINSK-32, nuo 1977 m.  EC-1022 ir nuo 1984 m. EC- 1035.

On 8 October 1971, the Information Centre of the Ministry of the Interior was set up, which included a Calculation Machine Room. The first computing machines, the MINSK-32, were used for data processing tasks from 1972, the EC-1022 from 1977 and the EC-1035 from 1984.

 

22 IRD.png
Magnetinių juostų salė, 1979 m.
Magnetic Tape Hall, 1979

Magnetinių juostų salėje buvo saugomi didžiuliai kiekiai duomenų. Tai buvo vienos pažangiausių to meto technologijų Infomacijos saugojimo ir apdorojimo srityje.

Iš policijos komisariatų (tuometinių  milicijos padalinių) duomenys buvo gaunami  popierinėse kortelėse, kuriuos operatorės pagal nustatytas taisykles suvesdavo į magnetines juostas.

Tuo metu buvo tvarkomi duomenys apie nusikalstamumą, registruotus/išregistruotus automobilius, asmenis, gydytus Vidaus reikalų ministerijos poliklinikoje ir ligoninėje, bei kiti duomenys. 


The magnetic tape room stored vast amounts of data. It was one of the most advanced technologies in the field of information storage and processing at the time.
Data was received from the police stations (militia units at the time) on paper cards, which were then fed into the magnetic tapes by operators according to the rules.
At that time, data on crime, registered/unregistered cars, persons treated at the Ministry of the Interior's polyclinic and hospital, and other data were processed.

 

Migracijos departamentas
Migration Department 

23 MD.png
Piliečiams ir užsieniečiams išduodamų dokumentų istorija, XX a. pradžia
History of documents issued to citizens and foreigners, early 20th century
 

Dabartinės migracijos institucijos pirmtakės gimtadieniu reikėtų laikyti 1919 m. kovo 5 d., kai tuometinis vidaus reikalų ministras Jonas Vileišis Vidaus reikalų ministerijoje įsteigė Piliečių apsaugos departamentą. Iki 1940 m. keitėsi šio departamento struktūra, tačiau pagrindinės funkcijos buvo susijusios su dokumentų išdavimo užsieniečiams ir Lietuvos piliečiams priežiūra. 1940–1941m. ir nuo 1944 m. iki nepriklausomybės atkūrimo dokumentų išdavimo funkcijas Lietuvoje vykdė Vidaus reikalų ministerijos padaliniai.

The birth of the predecessor of the current migration institution should be considered as 5 March 1919, when the then Minister of the Interior Jonas Vileišis established the Citizens' Protection Department in the Ministry of the Interior. The structure of the Department changed until 1940, but its main functions were related to the supervision of the issuance of documents to foreigners and Lithuanian citizens. From 1940 to 1941 and from 1944 until the restoration of independence, the issuance of documents in Lithuania was carried out by the units of the Ministry of Interior.

 

24 MD.png
Ukrainiečių registracijos centras Alytuje, 2022 m. (Žygimantas Gedvila, BNS)
Ukrainian registration centre in Alytus, 2022 (Žygimantas Gedvila, BNS)

2022 m. vasario 24 d. prasidėjus Rusijos karui prieš Ukrainą, Vidaus reikalų ministerijos iniciatyva skubiai įkurti 7 registracijos centrai, pirmasis iš jų – Alytuje. Migracijos departamentas tuomet fiksavo beprecedenčius nuo karo į mūsų šalį bėgančių užsienio piliečių registracijos sąrašus. Dauguma Ukrainos piliečių teikė prašymus dėl leidimo laikinai gyventi humanitariniu pagrindu.

Per visą laikotarpį į registracijos centrą kreipėsi 10 707 asmenys, čia laikinai gyveno 5722 karo pabėgėliai. Registracijos centre buvo teikiamos registracijos, laikino apgyvendinimo, socialinės paslaugos bei konsultacijos įdarbinimo ir kitais klausimais. Čia dirbo 550 savanorių, pamainomis savanoriavo daugiau kaip 4 tūkst. žmonių.

Following the outbreak of Russia's war against Ukraine on 24 February 2022, the Ministry of the Interior urgently set up 7 registration centres, the first of which was in Alytus. At that time, the Migration Department recorded unprecedented registration lists of foreign citizens fleeing the war to our country. Most of the Ukrainian citizens were applying for temporary residence permits on humanitarian grounds.

During the whole period, 10,707 persons applied to the registration centre and 5,722 war refugees temporarily resided here. The Registration Centre provided registration, temporary accommodation, social services and advice on employment and other issues. 550 volunteers worked there and more than 4 000 people volunteered in shifts.
 

25 MD.png
Vilniuje, Minties gatvėje esantis Ukrainiečių registracijos centras, 2022 m. (Irmantas Gelūnas/BNS)
Ukrainian registration centre on Minties Street in Vilnius, 2022 (Irmantas Gelūnas/BNS)

Kadangi didelė dalis karo pabėgėlių savarankiškai vyko tiesiai į Vilnių, čia Vilniaus miesto savivaldybės patalpose Minties gatvėje buvo taip pat atidarytas ukrainiečių registracijos centras, įrengta 30 vietų Migracijos departamento darbuotojams.

Laikinuose ukrainiečių registracijos centruose buvo vykdomos migracijos procedūros ir paskirstymas į laikino apgyvendinimo vietas, čia pabėgėliai galėjo apsistoti iki 72 valandų.
 

As a large number of war refugees travelled directly to Vilnius on their own, a Ukrainian registration centre was also opened in the premises of Vilnius City Municipality on Minties Street, with 30 places for Migration Department staff.

The temporary Ukrainian registration centres were used for migration procedures and allocation to temporary accommodation, where refugees could stay for up to 72 hours.


Asmens dokumentų išrašymo centras
Identity Document Issuing Centre

26 ADIC.png
Biometriniai pasai, 2006 m.
Biometric passports, 2006

 

Seno pavyzdžio nebiometrinių pasų modernizavimo darbai 2006 m. prie duomenų lapo priklijuojant papildomą įkliją su elektronine laikmena ir taip padarant pasus biometriniais.

Nuotraukoje matosi įklijos tvirtinimo prie duomenų lapo procesas. Tokiu būdu buvo modernizuota apie 300 tūkst. Nebiometrinių pasų.

Upgrading of the old-style non-biometric passports in 2006 by attaching an additional sticker with an electronic medium to the data sheet, thus making the passports biometric.
The photo shows the process of attaching the sticker to the data sheet. Around 300,000 passports have been modernised in this way. Non-biometric passports.

 

27 ADIC.png
Leidimų gyventi blankai, paruošti išrašymui, 2020 m.
Residence permit forms ready for issue, 2020

 

28 ADIC.png
Lietuvo Respublikos paso išrašymo procesas, 2008 m.
Passport issuance process of the Republic of Lithuania, 2008

 

29 ADIC.png
Naujos pasų išrašymo įrangos pristatymas, 2019 m.
Launch of new passport issuing equipment, 2019
 

Nuo 2019 m. gegužės 20 d. Asmens dokumentų išrašymo centras pradėjo išrašinėti atnaujintus Lietuvos Respublikos pasus.

Lietuvos Respublikos pasas sukurtas atsižvelgiant į naujausius Europos Sąjungos reikalavimus ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) rekomendacijas. Paso knygelėje yra 32 puslapiai ir polikarbonatinis asmens duomenų lapas, kuriame duomenys, nuotrauka ir parašas išgraviruoti lazeriniu įrenginiu.

Lietuvos Respublikos pase įrašai pateikiami lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis.


From 20 May 2019. On 20 May 2019, the Personal Document Issuing Centre started issuing updated passports for the Republic of Lithuania.

The Republic of Lithuania passport has been designed in line with the latest European Union requirements and International Civil Aviation Organisation (ICAO) recommendations. The passport booklet contains 32 pages and a polycarbonate sheet of personal data on which the data, photo and signature are laser-engraved.

The passport of the Republic of Lithuania contains entries in Lithuanian, English and French.
 

Turto valdymo ir ūkio departamentas
Asset Management and Economy Department

30 TVŪD.png
Vidaus reikalų ministerijos kompleksas, 2016 m.
Ministry of the Interior complex, 2016

Nuotraukoje – 2016 m. Vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kompleksas, kurį administruoja ir kuriuo rūpinasi Turto valdymo ir ūkio departamentas. Šio departamento pastangų dėka šiandien tai –moderni ir šiuolaikiška erdvė. Vidiniuose kiemeliuose ne parkuojami darbuotojų automobiliai, čia vyksta vidiniai VRM renginiai, taip pat atviri renginiai visuomenei, miesto gyventojams ir svečiams skirti muzikos koncertai.

The photo shows the complex of the Ministry of the Interior and its subordinate bodies in 2016, administered and managed by the Department of Asset Management and Economy. Thanks to the efforts of this department, today it is a modern and contemporary space. The courtyards are not used for parking staff cars and are used for internal MoI events, as well as for music concerts open to the public, city residents and visitors.

 

31 TVŪD.png
Neteisėtų migrantų stovyklos įrengimas Rūdininkuose, 2021 m.
Setting up a camp for irregular migrants in Rūdininkai, 2021
 

2021 m. vasarą Lietuvai patiriant Baltarusijos režimo organizuotą hibridinę ataką, kuomet per valstybės sieną buvo stumiami migrantai, reikėjo greitų sprendimų. Neteisėtų migrantų stovyklos Rūdninkuose darbai buvo patikėti Vidaus reikalų ministerijos Turto valdymo ir ūkio departamentui. Stovykla buvo įrengta Viešojo saugumo tarnybos poligone.

Tuo metu neteisėtai kirtę valstybės sieną, į šalį pateko daugiau kaip 4 tūkstančiai neteisėtų migrantų.

Susidūrus su neteisėtos migracijos krize pirmą kartą Nepriklausomos Lietuvos istorijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. 

In the summer of 2021, when Lithuania faced a hybrid attack organised by the Belarusian regime, pushing migrants across the border, quick solutions were needed. The work on the illegal migrant camp in Rūdninkai was entrusted to the Property Management and Economy Department of the Ministry of the Interior. The camp was set up at the Public Security Service's training ground At the time, more than 4 000 irregular migrants were entering the country after crossing the state border illegally.

Faced with the crisis of irregular migration, a state of emergency was declared for the first time in the history of independent Lithuania.
 

32 TVŪD.png
Fizinio barjero iš pjaunančios vielos koncertinos įrengimas Lietuvos-Baltarusijos pasienyje, 2021 m.
Installation of a physical barrier made of concertina wire at the Lithuanian-Belarusian border, 2021
 

Reaguojant į 2021 m. neteisėtos migracijos krizę, Lietuva ženkliai sustiprino savo sienos su Baltarusija apsaugą. Valstybės lėšomis pasienyje su Baltarusija per metus įrengtas fizinis barjeras, kurį sudaro 529 km tvoros ir 356 km koncertinos.

Prie fizinio barjero pasienyje su Baltarusija įrengimo tiesiogiai prisidėjo ir Turto valdymo ir ūkio departamentas. Statybų piko metu vienu metu dirbo daugiau nei 900 darbuotojų, buvo sutelkto 65 „EPSO-G“ projektavimo ir statybos darbus atliekančios įmonės. Dar kelios dešimtys bendrovių užtikrino darbuotojų apgyvendinimą, maitinimą, teikė kitas paslaugas.

In response to the irregular migration crisis of 2021, Lithuania has significantly strengthened its border protection with Belarus. A physical barrier consisting of 529 km of fencing and 356 km of concertinas has been installed on the border with Belarus over the past year at public expense.

The Department of Asset Management and Economy also contributed directly to the installation of the physical barrier on the border with Belarus. At peak construction times, more than 900 workers were at work at any one time and 65 EPSO-G design and construction companies were mobilised. Dozens of other companies provided accommodation, catering and other services.
 

Valstybės įmonė „Regitra“
State Enterprise "Regitra"

33 Regitra.png
Pasirengę egzaminams, 2003 m.
Ready for the exams, 2003
 

VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo darbuotojai, 2003 metai. Iš kairės į dešinę egzaminuotojai: Gendrūtas Rimša, Danas Liubauskas, Kęstutis Žemaitis, Valdas Gelžinis ir filialo viršininkas Algirdas Dominauskas.

Employees of the Šiauliai branch of the State Enterprise "Regitra", 2003. From left to right: Gendrūtas Rimša, Danas Liubauskas, Kęstutis Žemaitis, Valdas Gelžinis and the head of the branch Algirdas Dominauskas.
 

34 Regitra.png
Transporto priemonių registracija naujose patalpose prie Raudondvario plento, 2001 m.
Vehicle registration in the new premises at Raudondvario plento, 2001
 

2001 m. „Regitros“ transporto priemonių registracijos buvo perkeltos į naujas patalpas prie Raudondvario plento. Tai buvo svarbus žingsnis, siekiant modernizuoti registracijos procesą ir užtikrinti efektyvesnį aptarnavimą.

 

35 Regitra.png

Naujos patalpos buvo įrengtos taip, kad atitiktų aukštus to meto saugos ir efektyvumo standartus. Lietuvos gyventojai ir automobilių savininkai galėjo gauti tinkamą aptarnavimą ir patogumą registruojant savo transporto priemones.

The new facilities were designed to meet the high safety and efficiency standards of the time. Lithuanian residents and car owners could receive proper service and convenience when registering their vehicles.

 

Medicinos centras
Medical centre

36 MC.png
Istorinis Medicinos centro Administracijos pastatas
Historic Medical Centre Administration Building
 

Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro administracijos pastatas 1985 metais buvo įsikūręs prie Žygimantų gatvės. I-me aukšte – budėtojų postas ir Vidaus reikalų ministerijos vaistinė. Vaistinės vedėju dirbo farmacininkas ir Lietuvoje garsus vaistinių augalų žinovas Juozas Vasiliauskas. II-me aukšte buvo ligoninės viršininko Adomo Pletkaus kabinetas, sekretorės patalpa, gydytojo psichiatro kabinetas ir VRM ligoninės Bakteriologijos laboratorija. Gydomasis ligoninės korpusas stovėjo kieme. Jame veikė 3 stacionaro skyriai – Terapijos (70 lovų), Chirurgijos (60 lovų) ir Neurologijos (30 lovų).

The Ministry of the Interior's Medical Centre Administration Building was located on Žygimantu Street in 1985. On the ground floor there is a guard post and the Ministry of the Interior's pharmacy. Juozas Vasiliauskas, a pharmacist and a renowned medicinal plant expert in Lithuania, was the head of the pharmacy. On the 2nd floor there was the office of the head of the hospital, Adamas Pletkus, the secretary's room, the psychiatrist's office and the Bacteriology Laboratory of the Ministry of Interior Hospital. The hospital's medical wing was located in the courtyard. It housed 3 inpatient wards - Therapy (70 beds), Surgery (60 beds) and Neurology (30 beds).

37 MC.png
1990 m. pastatytas naujas Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro ligoninės korpusas 
1990 - New Hospital Block of the Medical Centre of the Ministry of the Interior
 

1990 m. pastatytas naujas Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro ligoninės korpusas. Administracijos pastato vietoje, nugriovus senąjį pastatą, iškilo naujas dabartinės Ligoninės korpusas, o greta pastatytas naujas pastatas, kuriame dabar įsikūrę dalis Ligoninės skyrių, reabilitacijos Fizioterapinis skyrius ir Konsultacijų skyriaus kabinetai.

Ligoninės Chirurgijos skyriuje be kasdieninių buvo atliekamos ir sudėtingos pilvo organų, urologinės, traumatologinės, ginekologinės ir otorinolaringologinės operacijos naudojant naujus videoendoskopijos metodus. Neurologijos skyrius sutelkė dėmesį į stuburo pakitimų sukeltų neurologinių sutrikimų gydymą.

Medicinos centre buvo gydomi ne tiki vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, buvę VRM pareigūnai, bet ir vidaus tarnybos kariai, Krašto apsaugos ministerijos būtinosios tarnybos kariai, pareigūnų šeimos nariai.

Tuometinis Medicinos centro viršininkas buvo gydytojas Eugenijus Ragelis.

In 1990, a new hospital block for the Medical Centre of the Ministry of the Interior is built. After the demolition of the old administration building, a new block of the current Hospital was built on the site of the administration building, and a new building was built adjacent to it, which now houses some of the Hospital's departments, the Physiotherapy Rehabilitation Department and the Consulting Department.

In addition to routine operations, the Surgical Department of the Hospital also performed complex abdominal, urological, traumatological, gynaecological and otorhinolaryngological operations using new videoendoscopic techniques. The Neurology Unit focused on the treatment of neurological disorders caused by spinal lesions.

The Medical Centre treated not only internal service officers and former Ministry of Interior officers, but also internal service soldiers, members of the Ministry of National Defence's necessary service, and family members of officers.

The head of the Medical Centre at that time was Eugenijus Ragelis, a doctor.

Atnaujinimo data: 2023-11-10