ASMENŲ IZOLIACIJOS TVARKA

1.Kokiais atvejais galima kreiptis tį savivaldybę dėl saviizoliacijos vietos?

Į savivaldybę galima kreiptis visais atvejais, kai tik reikalinga saviizoliacija, bet pvz. pilietis neturi galimybių tinkamai izoliuotis. Savivaldybių kontaktus dėl izoliacijos rasite: https://koronastop.lrv.lt/lt/kontaktai

2. Ar yra galimybė savivaldybėms gauti tikslią informaciją apie grįžusius ir turinčius saviizoliuotis asmenis?

2020-03-31 nuo 18 val. savivaldybės ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra prijungtos prie IT platformos „Juvare“, kurioje pateikti duomenys, numatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-03-17 įsakyme Nr. V-583.

3. Kada galima laikyti, kad karantino laikotarpiu pakeitusio Lietuvos Respublikoje savo gyvenamąją vietą ar atvykusio gyventi į Lietuvos Respubliką asmens prašymas įtraukti jį į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pateiktas tinkamai?

Siūlome laikyti, kad karantino laikotarpiu pakeitusio Lietuvos Respublikoje savo gyvenamąją vietą ar atvykusio gyventi į Lietuvos Respubliką asmens prašymas įtraukti jį į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą pateiktas tinkamai, kai:

1.  Deklaravimo įstaigai paštu arba elektroniniu paštu pateikta teisingai užpildyta ir asmens pasirašyta Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-12 (toliau – Aprašas), 1 priede nustatyta Prašymo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą forma, prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir, prireikus, Aprašo 13.3-13.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai ar jų kopijos.

2.   Deklaravimo įstaigai paštu arba elektroniniu paštu pateiktas asmens pasirašytas laisvos formos prašymas, kuriame įskaitomai pateikti visi Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatyti duomenys, prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir, prireikus, Aprašo 13.3-13.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai ar jų kopijos.

Elektroninėmis ryšių priemonėmis padaryta asmens pasirašyto prašymo ar asmens tapatybę patvirtinančio dokumento atvaizdas (nuotrauka) siūlytina laikyti tinkamu asmens valią ir jo tapatybę patvirtinančiu dokumentu.

 

4. Kokie reikalavimai asmenims izoliuoti taikomi savivaldybių administracijų numatytose patalpose?

Reikalavimai sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, apgyvendinimui savivaldybių numatytose izoliavimo patalpose pateikiami Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 25 d. sprendime Nr. V-536 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. V-499 „Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose“ pakeitimo http://%20https//www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/57fe14e06d9711eabee4a336e7e6fdab/asr

 

5. Ar yra patvirtintos rekomendacijos apgyvendinimo paslaugas teikiančioms įtaigoms dėl COVID-19 ligos (korona viruso infekcijos) prevencinių priemonių?

 Taip, yra parengtos Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. kovo 16 d.  rekomendacijos apgyvendinimo paslaugas teikiančioms įtaigoms ėl COVID-19 ligos (korona viruso infekcijos) prevencinių priemonių. 
http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20teikiantiems%20apgyvendinimo%20paslaugas_privaloma%20izoliacija.pdf

 

6. Ar su viešbučiais reikia sudaryti sutartis dėl asmenų izoliavimo?

2020 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 264 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 3.2.5 papunktyje numatyta, jog viešbučių ir kitos patalpos naudojamos asmenims izoliuoti atskiru savivaldybių ir apgyvendinimo paslaugų teikėjų susitarimu arba savivaldybės administracijos direktoriaus reikalavimu.
Pagrindinės tipinės sutarties nuostatos pridedamos – PAVYZDYS.

 

7. Kokie įkainiai numatyti už apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas?

Savivaldybės administracija organizuoja izoliuotų asmenų maitinimą, užtikrindama šilto maisto tiekimą ir atsižvelgdama į rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų patvirtinimo“. Maistas turi būti tiekiamas centralizuotai, vienkartinėje taroje. Asmenims turintiems specialiųjų poreikių (sergantiems cukriniu diabetu, alergiškiems ir pan.) sudaryti galimybę gauti jiems tinkamą maistą.
Už paslaugas mokama rinkos kaina, bet rekomenduojama maksimali suma už izoliuotų asmenų apgyvendinimą dviviečiame kambaryje – 35,00 Eur (be PM) parai už dvivietį kambarį, o maksimali dienos maitinimui suma 15 Eur be PVM. 

 

8. Kas organizuoja izoliuotinų asmenų transportavimą?

Savivaldybių administracijos organizuoja ir užtikrina šių asmenų transportavimą:

1.   asmenų, kurie nėra deklaravę gyvenamosios vietos Lietuvoje, transportavimą izoliacijai savivaldybės administracijos numatytas izoliavimo patalpas;

2.   asmenų, kuriems leista izoliuotis namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, bet jie neturi savo transporto, pervežimą į šių asmenų namus ar kitą gyvenamąją vietą savivaldybės transportu;

3.   asmenų, kurie atsisakė pasirašyti sutikimą būti izoliuotiems namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, arba asmenų, kurie negali užtikrinti, kad jų namų ar kitos gyvenamosios vietos sąlygos atitinka reikalavimus, nustatytus taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-550 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020  m. kovo 12 d. įsakymu NR. V-352 "Dėl asmenų, sergančių COVID-19 (koronaviruso infekcija) asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių salytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, arba išreiškė norą būti izoliuoti jų gyvenamosios savivaldybės numatytose izoliavimo patalpose, pervežimą į savivaldybės administracijos numatytas izoliavimo patalpas.

 

9. Ar savivaldybės turi užtikrinti iš užsienio grįžusių gyventojų (jei jiems nėra pasireiškę koronaviruso simptomai) parvežimą iš oro uostų į savo savivaldybes (pvz. iš Vilniaus oro uosto į Kretingos raj. savivaldybę)?

Tiek transporto neturinčius iš užsienio grįžusius žmones, kuriems leista izoliuotis jų pasirinktoje vietoje, tiek tuos, kurie bus izoliuoti savivaldybės patalpose, į izoliacijos vietas turi parvežti savivaldybės transportas. Transtortuojant svarbu vykdyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nurodymus.

2020 m. kovo 25 d. sprendime "Dėl sąlytį turėjusių asmenų, izoliuotų savivaldybių numatytose patalpose, izoliavimo tęsimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje" numatyta, kad prieš išleidžiant izoliuotus asmenis iš savivaldybių numatytų patalpų tęsti izoliavimą namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybių administracija privalo užtikrinti, kad mobili tepinėlių paėmimo brigada paimtų tepinėlį iš šių asmenų nosiaryklės ir ryklės COVID-19 (koronaviruso infekcijos) laboratorinaims tyrimams atlikti.

 

10. Kokių reikalavimų reikia laikytis organizuojant apgyvendinimą savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose?

Savivaldybių administracijas organizuoją sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių, apgyvendinimą savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose laikantis šių reikalavimų:
1.    viešbučių, poilsio, socialinės ir kitos paskirties patalpose, kuriose galima užtikrinti kiekvienam asmeniui atskirą gyvenamąją patalpą su atskiru sanitariniu mazgu;
2.    jei nėra galimybės užtikrinti apgyvendinimo pagal 1 punktą, viešbučių, poilsio, socialinės ir kitos paskirties patalpose, kuriose yra atskiri gyvenamieji kambariai su sanitariniu mazgu skirtu ne daugiau nei 2 kambariams;
3.    asmenys izoliuojami kambariuose po vieną. Jei izoliuojami vienos šeimos nariai, jie izoliuojami vienoje patalpoje;
4.    izoliavimo patalpos turi būti aprūpintos būtiniausiais baldais, inventoriumi, indais, valymo ir dezinfekcijos priemonėmis, buitinių atliekų surinkimo konteineriais, patalynės bei suterštų drabužių surinkimo talpomis, jei nebus galimybės juos skalbti;
5.  savivaldybės administracija organizuoja izoliuotų asmenų maitinimą, užtikrindama šilto maisto tiekimą ir atsižvelgdama į rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų patvirtinimo“. Maistas turi būti tiekiamas centralizuotai, vienkartinėje taroje. Asmenims turintiems specialiųjų poreikių (sergantiems cukriniu diabetu, alergiškiems ir pan.) sudaryti galimybę gauti jiems tinkamą maistą. 
6.   savivaldybės administracija organizuoja izoliuotiems asmenims kitų būtiniausių priemonių (vaistų, higienos prekių, drabužių) pristatymą ar perdavimą iš artimųjų asmenų;
7.   izoliuotiems asmenims draudžiama palikti izoliavimo vietą visą izoliavimo laikotarpį ir lankytis bendrose izoliavimo vietos patalpose.
8.    izoliavimo patalpose turi būti užtikrinami patalpų valymo, skalbinių tvarkymo ir kiti COVID-19 prevencinių priemonių reikalavimai, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis:

8.1. http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20teikiantiems%20apgyvendinimo%20paslaugas_privaloma%20izoliacija.pdf

8.2. http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20izoliuotu%20asmenu%20atliek%C5%B3%20tvarkymui.pdf 
9.    savivaldybių administracijos turi nustatyti patalpose izoliuotų asmenų ir patalpų priežiūros tvarką;
10.    izoliuoti asmenys, išreiškę norą būti izoliuoti geresnėse, nei savivaldybės administracijos numatytose izoliavimo patalpose, ir sutinkantys už tai sumokėti, gali kreiptis į savivaldybės administraciją, jei ši turi sudariusi sutartį su viešbučiu ar kitų patalpų valdytoju.

 

11. Kur galima rasti Lietuvoje esančių apgyvendinimo įstaigų sąrašą?

Konkretų sąrašą Lietuvoje esančių apgyvendinimo įstaigų pateikia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Primename, kad nuo 2019 m. sausio 1 dienos nutraukta Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos veikla, o jo vykdytos funkcijos perskirstytos. Turizmo paslaugų teikėjų priežiūros funkcijas perėmė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Ji atsakinga ir už apgyvendinimo paslaugų teikėjų priežiūrą. Informacija apie  Lietuvoje esančias apgyvendinimo įstaigas pateikiama minėtosios tarnybos tinklalapyje http://www.vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128. 

 

12. Kaip turėtų būti organizuojamas izoliuotų asmenų maitinimas ir kas už tai atsakingas?

Izoliuojamų žmonių kokybišku ir tinkamu maitinimu (taip pat ir turinčių specifinių poreikių, kaip pavyzdžiui, sergančių cukriniu diabetu, alergiškų ir pan.), būtiniausių priemonių (vaistų, higienos prekių, drabužių) pristatymu ar perdavimu iš artimųjų taip pat turi pasirūpinti savivaldybės. Patirtos išlaidos bus kompensuojamos iš valstybės rezervo. 

 

13. Kokių izoliavimo namuose taisyklių privalo laikytis pacientas, žmogus, įtariamas, kad serga, ir turėjęs sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infencija)?

Pacientas, žmogus, įtariamas, kad serga, ir turėjęs sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infencija) privalo laikytis šių taisyklių:

- nepalikti izoliavimosi vietos be sveikatos priežiūros specialisto leidimo.
- nepriimti svečių (lankytojų) namuose;
- laikytis sveikatos priežiūros specialisto nurodymų;
- maistu, vaistais ir kitomis būtinomis priemonėmis pasirūpinti nuotoliniu būdu arba paprašyti, kad tuo pasirūpintų kiti žmonės (pavyzdžiui, šeimos nariai, draugai ar kt.), kuriems nėra taikomos izoliavimo priemonės, arba savivaldybės teritorijoje socialines paslaugas teikiančios įstaigos;
- kasdien matuotis kūno temperatūrą ir stebėti savo sveikatos būklę dėl kosulio ir pasunkėjusio kvėpavimo simptomų pasireiškimo;
- pablogėjus sveikatos būklei ar atsiradus ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomams (staigiai prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), turi kreiptis telefonu 1808;
- suteikti reikalingą informaciją NVSC specialistui, atliekančiam koronaviruso infekcijos židinio epidemiologinę diagnostiką.

Platesnė informacija: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/patvirtintos-izoliacijos-taisykles-ju-nesilaikant-sankcijos-atnaujinta

14. Kas privalo užtikrinti ir kontroliuoti, kad tie, kurie privalo laikytis saviizoliacijos, jos ir laikytųsi?

Šalia izoliacijos vietų budi  policijos ir kiti viešą tvarką užtikrinantys vidaus reikalų sistemos pareigūnai,  kurie reaguoja į pranešimus. Tvarkos nesilaikantiems gali būti taikomos administracinio ir baudžiamojo poveikio priemonės.

Savivaldybės, bendradarbiaudamos su pareigūnais turi užtikrinti, kad izoliuoti asmenys nepaliktų izoliavimo vietos visą izoliacijos laikotarpį. Savivaldybių administracijų direktoriai yra tiesiogiai atsakingi už šios tvarkos įgyvendinimą. Plačiau: http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/V-514.pdf

15. Kaip yra vykdoma kontrolė saviizoliacijos vietose?  Kas dar policijai padeda? 

Šalia izoliacijos vietų nuolat budi policijos ir kiti viešą tvarką užtikrinantys vidaus reikalų sistemos pareigūnai (Viešojo saugumo tarnyba ir kt.). Pareigūnai vietoje gali pasitelkti  buvusius pareigūnus, policijos rėmėjus, Šaulių sąjungą. Izoliacijos vietų apsaugą vykdo  apsaugos įmonės. Jos šiuo metu dirba – Vilniuje, Klaipėdoje, Ukmergėje, Pakruojyje, Eletrėnuose. SĄRAŠAS IR KONTAKTAI

 

16. Ar pagal sprendimą V-386 dėl izoliavimo patalpų reikalavimų galima apgyvendinti asmenis mokyklų klasėse, salėse ir kitose tokio tipo patalpose įrengiant lovas, jeigu numatyti viešbučiai ir bendrabučiai užsipildys? 

Apgyvendinimas kituose pastatuose galėtų būti svarstomas tik išnaudojus visas galimas izoliavimo patalpas įrengtas gyvenamosios paskirties pastatuose (socialiniuose būstuose, bendrabučiuose, kt.), viešbučių paskirties pastatuose (viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose), poilsio paskirties pastatuose (poilsio namuose, jaunimo nakvynės namuose, kaimo turizmo paskirties pastatuose), atsižvelgiant į prioriteto tvarką numatytą izliavimosi taisyklėse. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-05