KULTŪROS SEKTORIAUS VEIKLA

1. Kas nustato kultūros įstaigų veiklą karantino metu ir kokie pagrindiniai ribojimai? Kaip turėtų būti organizuojamas darbas?

Organizuojant savivaldybių kultūros įstaigų darbą privaloma laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) nuostatų (su visais vėlesniais jo pakeitimais). Primename, kad karantino laikotarpiu draudžiamas kultūros, laisvalaikio pramogų įstaigų lankymas ir fizinis lankytojų aptarnavimas, draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai kaip tai įtvirtina Nutarimo 3.2.2. – 3.2.3. papunkčiai.

Nutarimo 3.2.1.-3.2.11 papunkčiai imperatyviai nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, biudžetinių įstaigų, o tarp jų, - ir savivaldybių kultūros įstaigų, darbo organizavimo reikalavimus karantino laikotarpiu:
„3.2.1. Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų (darbų) atlikimą. Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.
3.2.11. Valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, nesvarbu, koks jų pavaldumas ir teisinė forma, darbuotojams prastova skelbiama tik išnaudojus visas įmanomas darbo organizavimo formas bei būdus, įskaitant ir kvalifikacijos tobulinimą nuotoliniu būdu, jeigu, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, darbdavys negali duoti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo ir nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito pasiūlyto darbo.“
Raginame kultūros įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybė, darbą organizuoti taip, kad kuo mažiau nukentėtų tiek kultūros įstaigų veikla, tiek šią veiklą užtikrinantys kultūros įstaigų darbuotojai, tiek ir Lietuvos gyventojai, kultūros vartotojai. Rekomenduojame atsižvelgti ir atskirais jūsų sprendimais taip pat taikyti 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo Nr. ĮV-190 „Dėl karantino režimo užtikrinimo kultūros įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, bei Kultūros ministerijoje“ nuostatas (aktuali redakcija pridedama).

 

2. Kaip bus sprendžiamas patiriamų padarinių klausimas?

Kultūros ministerijoje yra sudaryta darbo grupė, kuri rengia pasiūlymus dėl priemonių, skirtų mažinti neigiamus padarinius kūrėjams ir kultūros organizacijoms dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremalios situacijos ir karantino. 

 

3. Kaip siūlytumėte elgtis su ES struktūrinių fondų ir Valstybės investicijų programos lėšomis finaų projektų įgyvendinimu?

Dėl COVID-19 plitimo ir su tuo susijusių aplinkybių, kurios turėjo įtakos įstaigų, organizacijų veiklos planams, Kultūros ministerijos kuruojamų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų sutarčių terminai su savivaldybėmis gali būti peržiūrimi ir pratęsti. Jeigu dėl paskelbto karantino, susijusio su COVID-19 plitimu, numatytos veiklos nebuvo įgyvendintos laiku, yra galimybė projekto pabaigos terminą nukelti, tą galite padaryti įprastu būdu – kreipiantis į Centrinę projektų valdymo agentūrą nustatyta tvarka.
Dėl Valstybės investicijų programos (VIP) lėšomis finansuojamų projektų kultūros srityje 2020 m. galite kreiptis į Kultūros ministeriją, prašydami šias lėšas perkelti į vėlesnius metus. Kartu pažymime, kad sprendimai dėl 2021 m. VIP projektų finansavimo bus priimami tik žinant Kultūros ministerijai skiriamų 2021 m. valstybės biudžeto asignavimų apimtis. Pažymime, kad Kultūros ministerijos sprendimai dėl lėšų skyrimo investiciniams projektams finansuoti 2020 m. yra priimti ir šiuo metu yra derinamos sutartys su savivaldybėmis. 

 

4. Kaip keisis Lietuvos kultūros tarybos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas? 
 
Dėl kultūrinių veiklų ribojimo Lietuvos kultūros taryba (toliau – LKT) iki karantino pabaigos laikinai stabdo dalies antrojo 2020 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo paraiškų svarstymą ir lėšų skyrimą, išskyrus leidybos projektus (pateiktus į literatūros sritį ir humanitarinės literatūros leidybos programą), kultūros vertybių restauravimo ir įsigijimo projektus. 

LKT sudarys galimybę organizacijoms atsiimti (prireikus tikslinti) nebeaktualias paraiškas, pateiktas į kultūros ir meno sričių (išskyrus literatūros) konkursus, taip pat Etninės kultūros, atminties institucijų Inovatyvių paslaugų kūrimo bei Kultūros ir meno sklaidos, Tolygios kultūrinės raidos programas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad LKT 2020 m. neplanuoja svarstyti paraiškų ir skirti finansavimo tik tiems projektams, kurie buvo pateikti į Edukacinių stipendijų, atminties institucijų Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo, kultūros ir kūrybinių industrijų Tinklaveikos, Kūrybinių bendruomenių iniciatyvų, Meno žmogaus gerovei, Tremties ir palaidojimo vietų lankymo ir (arba) tvarkymo bei Ugdymo kultūra programas.
Kaip skelbia LKT interneto svetainėje www.ltkt.lt, koronaviruso (COVID-19) plitimas ir su tuo susijusios aplinkybės, įtakojusios įstaigų, organizacijų, taip pat individualių ir edukacinių stipendijų gavėjų veiklos planus, gali būti laikomos force majeure (nenugalima jėga), dėl kurių gali būti peržiūrimi sutarčių vykdymo įsipareigojimai. Tai reiškia, jog LKT nereikalaus grąžinti lėšų, jau panaudotų įgyvendinti veiklas, kurios buvo atšauktos ar pasikeitė jų apimtis dėl aplinkybių, susijusių su koronaviruso (COVID-19) plitimu. 
Kultūros ministerija rekomenduoja savivaldybėms taikyti šias nuostatas užtikrinant iš savivaldybių biudžeto lėšų finansuojamų kultūros konkursų, programų įgyvendinimą. Raginame nestabdyti projektinės veiklos, skatinti organizacijas įgyvendinti projektus ir leisti joms ieškoti saugių įgyvendinimo sprendimų (leisti nukelti terminus, koreguoti veiklas ir kt.).

 

5. Kaip turėtų būti organiuojamas savivaldybių viešųjų bibliotekų  darbas?

Pagal šiuo metu Europos šalių bibliotekose taikomą praktiką – viešosioms bibliotekoms, kurios turi leidinių dezinfekavimo galimybes ir tam skirtas priemones, atlikti per knygų grąžinimo įrenginius grąžintų knygų dezinfekavimą. Bibliotekoms, kurios tokių galimybių neturi, iki karantino pabaigos neteikti skolintų knygų grąžinimo paslaugos arba atlikti grąžintų knygų „karantinavimą“ (nustatytą laikotarpį, ne trumpiau nei 72 val., leidinius palikti tam skirtose patalpose/talpyklose nesudarant sąlygų tiesioginiam darbuotojų kontaktui su jomis). Knygų išdavimo paslaugos karantino laikotarpiu gyventojams neteikti.

 

6. Kaip turėtų būti vykdomas renginių bilietų (ne)grąžinimas?

Kultūros ministerija rekomenduoja vadovautis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pateikta informacija apie gyventojų teises atidėjus ar atšaukus renginius Lietuvoje, į kuriuos buvo įsigyti bilietai. Bilietus įsigijusiems asmenims patariama sekti renginių organizatorių bei bilietų platintojų viešai skelbiamą informaciją apie atšaukiamus arba atidedamus renginius bei pinigų grąžinimą: http://www.vvtat.lt/informacija-vartotojams-koronaviruso-laikotarpiu/677/dazniausi-klausimai-del-paslaugu-ir-prekiu-atsizvelgiant-i-koronavirusa:1365
Dėl susidariusios ekstremalios situacijos, paskelbto karantino metu organizuojant kultūros įstaigų veiklą, raginame ieškoti išmintingų sprendimų, priimtinų visoms šalims. Kvalifikuotų darbuotojų praradimas, ypač regionuose, padaro nesugrąžinamą žalą visam kultūros laukui. Svarbu užtikrinti profesionalių ir mėgėjų kolektyvų, edukacinių ir etninės kultūros veiklų tęstinumą ir tvarumą.
Prašome savivaldybių vadovus, kultūros įstaigų vadovus priimant svarbius darbo organizavimo ir veiklos sprendimus atsižvelgti į kultūros srities darbuotojų padėtį, kartu plėtoti humanišką ir socialiai atsakingą dialogą ir tokiu būdu šiuo sudėtingu mums visiems laikotarpiu pasiekti bendrą tikslą – išlikti sveikiems, o krizinei situacijai pasibaigus – aktyviai ir kūrybiškai tęsti savo veiklas. 

 

7. Kur rasti daugiau informacijos apie pagalbą kultūros srityje dirbantiems žmonėms ekstremalios situacijos ir karantino metu?

Kviečiame sekti aktualią informaciją ir naujienas Kultūros ministerijos ir LKT interneto puslapiuose www.lrkm.lt, www.ltkt.lt.

Kontaktinis asmuo: Birutė Kazlauskienė 8 608 45631

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-16