PATIRTŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

1.Kaip bus teikiama pagalba savivaldybėms dėl patirtų išlaidų?

Dėl COVID-19 plėtros sukeltų ekonominių ir finansinių iššūkių savivaldybėms bus teikiamos trumpalaikės paskolos, o dėl centrinės valdžios sprendimų ekstremalios situacijos suvaldymui patirtos išlaidos bus kompensuojamos. Savivaldybės taip pat galės turėti didesnes biudžeto išlaidas nei buvo patvirtinta – 30 mln. eurų mažosios savivaldybės ir 10 mln. eurų didžiosios.

Daugiau išsamios informacijos skelbia Finansų ministerija čia.

 

2. Ar savivaldybėms bus kompensuojamos patirtos išlaidos dėl viešbučių, kuriuose apgyvendinimą suteikiame iš užsienio grįžusiems asmenims, privalantiems karantinuotis?  

Savivaldybių patirtos išlaidos karantino laikotarpiu organizuojant iš užsienio atvykusių žmonių transportavimą, apgyvendinimą viešbučiuose ir jų maitinimą bus kompensuojamos iš valstybės rezervo. 

 

3. Kaip galima apmokėti už apgyvendinimo paslaugas viešbučiuose?

Paskelbtos ekstremalios situacijos metu apgyvendinimo paslaugas savivaldybės gali suteikti pagal Rekomendacinę apgyvendinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje numatytos ir apmokėjimo už apgyvendinimo paslaugas sąlygos. PAVYZDYS.

 

4. Kaip kompensuojama už materialinių išteklių teikimą?

Apmokėjimas už apgyvendinimo įstaigų suteiktas patalpas atliekamas Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1107 „Dėl Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir Valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Rekomenduojama maksimali suma už izoliuotų asmenų apgyvendinimą dviviečiame kambaryje – 35,00 Eur (be PM) parai už dvivietį kambarį, o maksimali dienos maitinimui suma 15 Eur be PVM.

Tvarkos apraše nustatyta, kad:

  •  Ekstremaliųjų situacijų atvejais gelbėjimo darbų vadovui arba operacijų vadovui nustačius, kiek ir kokių papildomų materialinių išteklių reikia gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotiniems darbams atlikti, ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, su kuriais vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi sudarytos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių vykdymo sutartys, savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu reikalavimu teikia materialinius išteklius gelbėjimo darbų vadovui arba operacijų vadovui į savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą vietą.
  • Neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai, savivaldybės administracijos direktoriaus rašytiniu reikalavimu turimus materialinius išteklius gelbėjimo darbų vadovui ar operacijų vadovui į savivaldybės administracijos direktoriaus nurodytą vietą pagal poreikį teikia ūkio subjektai ir kitos įstaigos, su kuriais nesudarytos Aprašo 4 punkte nurodytos sutartys.“ (t. y. savivaldybių administracijos pačios įvertina, kiek joms reikia viešbučių, sanatorijų ar bet kokių kitų ūkio subjektų patalpų tinkamų saviizoliacijai, ir administracijos direktoriaus įsakymu tuos ūkio subjektus informuoja, kad jie turi suteikti savo patalpas ir kad ūkio subjektų sąnaudos bus kompensuojamos minėto nutarimo tvarka (Pagal rinkos kainas, be jokių sutarčių ir neatsižvelgiant į tai, nori viešbučiai ar nenori teikti paslaugas). Pažymėtina, kad ūkio subjektai gali teikti apgyvendinimo, maitinimo, kitas paslaugas, bet nebūtinai vienas subjektas turi teikti visą paslaugų paketą.

Aktualų dokumentą galite rasti čia

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-20