ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMAS

BENDRA TVARKA

1. Kokios rekomendacijos yra šio metu teikiamos dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo?

Švietimo įstaigų darbuotojams už darbą mokinių atostogų metu ir darbą nuotoliniu būdu mokamas darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis vadovaujantis darbo apmokėjimą reglamentuojančiais teisės aktais ir patvirtinta įstaigos darbo apmokėjimo tvarka. Papildoma informacija darbdaviams pateikiama SADM interneto svetainėje https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ka-daryti-ir-ko-nedaryti-darbdaviams-salyje-paskelbus-karantina.

Jei karantino priemonės bus pratęsiamos, ribojimai nesibaigs, bus priimti įstatyminio ir Vyriausybės lygmens sprendimai, susiję su darbo apmokėjimo, socialinių garantijų aspektais.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija laikosi  nuostatos, kad tinkamai suorganizavus švietimo įstaigų darbuotojų (įskaitant ankstyvojo ugdymo pedagogus) veiklą karantino laikotarpiu, valstybės ir savivaldybių švietimo įstaigose neturėtų būti pagrindo skelbti prastovas ir mažinti jų darbo apmokėjimą.

Tačiau  konkrečius sprendimus dėl darbo organizavimo įstaigoje turi priimti švietimo įstaigos vadovas. Tai priklauso ir nuo to, ar įstaiga nuo 2020 m. kovo 30 d. vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, kokias funkcijas paveda darbuotojams vykdyti nuotoliniu būdu, kokios funkcijų apimtys ir pan. Atsižvelgiant į tai, darbuotojams gali būti skelbiama prastova, dalinė prastova ar tariamasi dėl ne viso darbo laiko. Papildoma informacija šiuo klausimu pateikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje https://bit.ly/2U9W2s2.

Švietimo įstaigoms nurodyta, kad pratęsus karantino laikotarpį yra būtina užtikrintų nuotolinį mokymą. Į  šio darbo organizavimą turi įsitraukti ir savivaldybės. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija  teikia rekomendacijas, konsultuoja rūpimais klausimais. 

2. Kokiu principu bus skirstomi kompiuteriai mokykloms? Ar pagalvota apie interneto suteikimo galimybes (pvz., modemų su internetu pirkimą ir pan.)?

Turime pakankamai išsamius duomenis iš kiekvienos mokyklos, dalijamės ta pačia informacija su savivaldybių švietimo padalinių specialistais, atsakingais už logistiką, bendradarbiaujame su „Stiprūs kartu“ savanoriais. Algoritmai apgalvoti ir išbandyti tiek popieriuje, tiek internetu. Kompiuterius (apie 15 000 planšetinių ir apie 20 000 nešiojamųjų kompiuterių) nupirkome su interneto ryšiu. Jie turės vidinius modemus su SIM kortele.

3. Ar bus pratęstas terminas sprendimui dėl klasių komplektų nustatymo priimti, nes nevyksta Tarybų posėdžiai?

Terminai nukelti iki gegužės 31 d.

4. Ar nebūtų tikslinga ikimokyklinio ugdymo darbuotojų atostogas iš vasaros perkelti į balandžio mėnesį, nes nuotolinis ugdymas su mažamečiais be tėvų pagalbos gali būti mažai veiksmingas?

Manytume, kad tai galėtų būti tik rekomendacija ir leidimas savivaldybėms modeliuoti situaciją pagal poreikį. Šiuo metu kai kurios savivaldybės jau pradėjo gražiai dirbti, kai kur jau ir dabar kai kas išėjo atostogauti, tad rekomenduoti galėtume. Pažymėtina, kad pradinukų vasaros nedaug skiriasi nuo ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų, tad šios pakopos pedagogų ir personalo neišskirtume.

5. Kaip bus sprendžiamas mokesčio už darželį ugdymui vykstant nuotoliniu būdu klausimas?

Pagal Švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalį, atlyginimo dydį už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustato mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos), savininkas (dalyvių susirinkimas) (kitų mokyklų). Atlyginimas gali būti mažinamas mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos), savininko (dalyvių susirinkimo) (kitų mokyklų) nustatytais atvejais ir tvarka. 
Pagal minėto įstatymo 70 straipsnio 7 dalį, atlyginimo dydį už ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklos įstatuose nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas (pailgintos dienos grupės, popamokinė mokinių priežiūra, klubai, būreliai, stovyklos, ekskursijos ir kita) nustato mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) (valstybinės ir savivaldybės mokyklos), savininkas (dalyvių susirinkimas) (kitų mokyklų).
Atsižvelgdami į tai, manome, kad dėl mokesčio už ikimokyklinį ugdymą sprendimus savivaldybių švietimo įstaigose turėtų priimti pačios savivaldybės. 
Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 16 d. pasitarime pritarė Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planui (protokolas Nr. 14), pagal kurį taip pat siekiama padėti išsaugoti darbo vietas ir gyventojų pajamas. Manome, kad savivaldybės turėtų apsvarstyti galimybes maksimaliai sumažinti mokesčius už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą ir prisidėti prie finansinės naštos gyventojams sumažinimo.

6. Ar projekto „Neformaliojo vaikų švietimo plėtra“ neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjai galės pretenduoti į prastovas? Kokios sąlygos?

Jei nevykdys nuotolinio ugdymo – į prastovas pretenduoti gali, išskirtinių sąlygų nėra, galios bendra tvarka.


7. Ar galima prašyti Švietimo mokslo ir sporto ministerijos įtraukti Lietuvos neformaliojo švietimo įstaigas į kritinių veiklų sąrašą, kurį tvirtins Lietuvos Respublikos Vyriausybė (dėl maksimalios valstybės pagalbos ir darbuotų darbo vietų išsaugojimo)?

Savarankiškai dirbantys laisvieji mokytojai gali pretenduoti į 257 eurus, jei nevykdys tuo laikotarpiu neformaliojo vaikų švietimo nuotoliniu būdu (nes yra dvigubo finansavimo rizika). Yra sudarytas 32 000 verslo subjektų, kurie dėl COVID-19 patyrė sunkumų, sąrašas.

8. Kaip greitai savivaldybėms bus pervestos projekto „Neformaliojo vaikų švietimo plėtra“ lėšos už vasario–kovo mėnesius? Kada bus pasirašyti susitarimai dėl likusio finansavimo iki šių mokslo metų pabaigos?

Už vasario ir kovo mėnesius bus atsiskaityta iki Velykų.  

9. Kaip supaprastinti neformaliojo vaikų švietimo krepšelio projekto administravimą karantino metu? 

Neformalusis vaikų švietimas nuotoliniu būdu vykdomas gavus tėvų sutikimus – tai yra būtina ESFA keliama sąlyga, nes finansavimas tiesiogiai priklauso nuo programoje dalyvaujančių mokinių skaičiaus. Programos vykdymo įrodymų kas mėnesį teikti nereikės, juos reikės pateikti pasibaigus karantinui. Stebėsena bus vykdoma įprasta tvarka, su švietimo teikėju susitarus dėl būdo ar formos. Įrodymų rinkti nereikės, tereiks trumpos teikėjo ataskaitos po karantino (ką ir kaip darė, kuo naudojosi).

10. Dauguma mūsų rajono neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjų norėtų vykdyti veiklas (apklausus vaikus, išklausius jų poreikius). Ar savivaldybės dalies teikėjų veiklas gali nukelti į kitus (vėlesnius) mėnesius, ar visi vieningai turi nuspręsti dėl veiklų karantino laikotarpiu?

Savivaldybė neprivalo priimti vieno sprendimo dėl veiklų vėlinimo – gali skirtis pagal teikėją (tokia praktika egzistavo visada). Svarbiausia: 1) tėvų sutikimai dalyvauti veiklose nuotoliniu būdu, 2) teikėjai po karantino turės parengti informaciją apie tai, kaip veikla buvo vykdoma, ir savivaldybės vis tiek turi vykdyti stebėsenos veiklas. Sutikimai mokymui nuotoliniu būdu renkami ir mokyklose. Raštą savivaldybėms ir merams Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siųs šiandien (kovo 31 d.).

11. Kai kuriose savivaldybėse įstaigų vadovai įpareigojami eiti dirbti į darbo vietą ir neleidžiama dirbti nuotoliniu būdu. Kaip turėtų būti daroma?

Darbuotojai turėtų laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų ir keletas fiziškai dirbančių žmonių mokykloje ar kitoje įstaigoje nėra itin didelis rizikos veiksnys. Tačiau, jei pvz. mokyklos vadovas dalyvauja pats dalindamas kompiuterius tiek mokytojams, tiek mokiniams, tai yra jo sprendimas, virtualiai to nepadarysi.
Dalį darbų tikrai galima atlikti ir nuotoliniu būdu. Kita vertus, jeigu mokyklose interneto ryšys yra geresnis (dauguma jų turi optikas), nuotolinio darbo vietos parengties klausimas šiandien nėra antraeilis.
Rašte ŠMSM informavo, kad įvertinus galimas rizikas, kol Lietuvos Respublikoje paskelbtas karantinas, mokyklų vadovams svarbu leisti dirbti nuotoliniu būdu, užtikrinant galimybę susisiekti telefoniniu ir interneto ryšiu atliekant užduotis ir vykdant pavedimus.

 

12. Kai kuriose savivaldybėse saviizoliacijai numatytos patalpos yra profesinių ar žemės ūkio mokyklų bendrabučiai, priklausantys švietimo ministerijai, tačiau šias patalpas sutinkama suteikti savivaldybėms tik už tam tikrą mokestį. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu savivaldybės patiria ir taip daug papildomų išlaidų, gal Švietimo ministerija galėtų jas suteikti nemokamai?

Ir ministerija, ir profesinių mokyklų direktoriai geranoriškai padeda savivaldybėms spręsti asmenų izoliavimosi klausimus. Atkreipiame dėmesį, kad siekdamos  išvengti nepageidaujamų padarinių mokyklos turėtų suteikti ne tik atskiras patalpas, bet visą pastatą. Aptarnaujančiu personalu, saugumu, maistu ir pan. turi rūpintis savivaldybės. Mokyklos nuomos mokesčio neturėtų imti, savivaldybės turi apmokėti komunalines išlaidas (patirtas išlaidas kompensuos Vyriausybė). Tose savivaldybėse, kur izoliavimui naudojami viešbučiai, problemų nekyla. Visoms pasakyta, sudaryti sąlygas, o žmonėmis pasirūpina savivaldybė, aišku, jei profesinių mokyklų personalas sutinka, gali sudaryti sutartis su savivalda.


13. Ar neplanuojama paskirstyti internetinio ryšio panaudojimo pagal besimokinančiųjų srautus (klases, mokinių amžiaus grupes), pvz. rytais iki pietų 9–12 klasių moksleiviams, o vėliau pradinukams, mokiniams iki 8 klasės?

Pati ministerija neskirsto interneto srautų, yra pateiktos ryšių reguliavimo tarnybos rekomendacijos. Matome, kad Lietuvoje kurtos ir į Lietuvos rinką orientuotos nuotoliniam mokymui tinkamos aplinkos ar skaitmeninio turinio platformos pirmadienį šiek tiek strigo, bet jei vartotojams pasistengus (išjungus nereikalingas programas, filmų siuntimą ar žaidimus) ir paslaugos teikėjams padidinus spartą ir talpą debesyje – technologiniai dalykai išsispręs. Išmoksime prisitaikyti prie pokyčio. 
Rekomendacijas, kaip skalndžiai organizuoti nuotolino mokymosi procesą rasite:  https://www.rrt.lt/wp-content/uploads/2020/03/Rekomendacijos-mokykloms-d%C4%97l-e.-ry%C5%A1io.pdf

14. Ar bus numatytas  namuose  dirbančių mokytojų išlaidų kompensavimo mechanizmas?

Siūlome savivaldybėms apsvarstyti galimybes papildomas motytojų pasikeitusio darbo organizavimo išlaidas kompensuoti iš ūkio lėšų (jas skiria pačios savivaldybės).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-16