VERSLO SUBJEKTŲ VEIKLA

1. Ką svarbu žinoti savivaldybėms dėl atnaujintos prekybos ir koks jų vaidmuo? 

Savivaldybė kaip bendruomenė turi aktyviai dalyvauti įgyvendinant balandžio 15 d. valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą Nr. 876 dėl prekybos ir paslaugų teikimo prekybos vietose ir siekti užtikrinti, kad visų sprendime numatytų reikalavimų prekybos vietose būtų tvarkingai laikomasi. Pvz., svarbu įsitikinti ar ribojamas pirkėjų srautas, atsižvelgiant į prekybos vietos plotą, ar sudaroma galimybė užtikrinti tinkamą rankų higieną, ar kasdien vertinama darbuotojų sveikata ir pan. Pastebėjus pažeidimus būtina įspėti asmenis, o jiems nereaguojant – apie pažeidimus infornuoti viešąją tvarką užtikrinančius pareigūnus.

Svarbu pažymėti, kad savivaldybės yra kviečiamos aktyviai prisidėti prie šio sprendimo įgyvendinimo užtikrinimo.  Išsamiai pateiktus reikalavimus rasite čia.

 2. Matome karantino pasėkmes. Kaip bus suteikiama pagalba verslui?

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) yra paskelbusi oficialų kvietimą alternatyviems finansuotojams  teikti paraiškas dėl priemonės „Alternatyva“ įgyvendinimo. Pasinaudodami ja smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai dėl finansavimo apyvartinių lėšų trūkumui gali kreiptis į alternatyvius finansuotojus ir gauti paskolą, sudaryti lizingo ar faktoringo sandorius. Šiai finansinei priemonei įgyvendinti skirta 50 mln. eurų lėšų.

Daugiau informacijos rasite:

http://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/invega-kviecia-alternatyvios-skolinimo-rinkos-dalyvius-teikti-paraiskas-paskolu-verslui-priemonei-alternatyva-igyvendinti

Taip pat aktuali informacija, susijusi su finansiniais ir ekonominiais sprendimais dėl COVID-19 seklbaima: 

http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/finansiniai-ir-ekonominiai-sprendimai-del-covid-19

3. Ar karantino metu visos apgyvendinimo įstaigos gali vykdyti veiklą?

2020 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 264 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo numatyta, jog apgyvendinimo paslaugas teikti nėra draudžiama, jeigu administracijos direktorius nėra priėmęs kitokio sprendimo. Todėl visi apgyvendinimo objektai (ir klasifikuojami, ir neklasifikuojami), kurie turi leidimus tokią veiklą vykdyti, gali vykdyti veiklą. 
Akcentuojama, kad privaloma laikytis sveikatos apsaugos ministerijos nustatytų higienos reikalavimų ir visų kitų reikalavimų ir draudimų, kurie yra nustatyti karantino laikotarpiu.

4. Kokių profesijų atstovai privalo dirbti ekstremalios situacijos metu? Pvz., parduotuvės MAXIMA pardavėja augina ikimokyklinio amžiaus vaikus. Ar savivaldybė privalo užtikrinti  vaikų priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje?

Jeigu švietimo įstaigoje paskelbiamas karantinas, priešmokyklinukų, ikimokyklinukų ar pradinukų tėvai, įtėviai, seneliai bei globėjai gali gauti nedarbingumą. Elektroninis nedarbingumo pažymėjimas kreipusis į šeimos gydytoją išduodamas nuo karantino švietimo įstaigose nustatymo dienos.Kai paskelbiama ekstremali padėtis arba karantinas ir švietimo įstaigos užveria duris, darželinukų, priešmokyklinukų, pradinukų bei mokyklas lankančių vaikų su negalia iki 21 m. tėvai, įtėviai, globėjai, budintys globotojai ar seneliai (jei tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu ir jei jiems nepaskelbta prastova darbe) gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo vaiko priežiūrai.
Kreiptis nedarbingumo vaiko priežiūrai galima iki baigiasi ekstremali situacija ar karantinas. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“. 

5. Kaip rekomenduotumėte elgtis su nemokamų atostogų suteikimu?

Šiuo laikotarpiu turi būti vengiama suteikti darbuotojams nemokamas atostogas, nes susiklosčius tokiai situacijai, nėra iki galo aišku, kiek darbuotojo valia, prašant suteikti tokias atostogas, yra laisva, t. y. ar jis nejaučia spaudimo tokias atostogas pasiimti, ypač įvertinus tai, kad tokių atostogų laikotarpiu darbuotojas ne tik, kad negauna pajamų, bet šis laikotarpis nelaikomas draudiminiu: dėl nutrūkusio socialinio draudimo įmokų mokėjimo nekaupiamas stažas ligos, motinystės, vaiko priežiūros išmokoms. Taip pat nemokamų atostogų metu susirgęs žmogus negali gauti ligos išmokos, o slaugydamas šeimos narį – slaugos išmokos. 
Tai pat primename, kad priimant sprendimus dėl darbo santykių svarbu vadovautis Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išaiškinimais. 

6. Kaip vykdyti apmokėjimą už prastovas, nustatytą kolektyvinėse sutartyse?

Jeigu galiojančiose kolektyvinėse sutartyse yra susitarta dėl apmokėjimo už prastovas, manome, kad darbuotojams už jas karantino laikotarpiu turi būti apmokama pagal naujai pakeistą apmokėjimą, nustatytą ir susietą su karantinu Darbo kodekse. Todėl šiuo aspektu kolektyvinės sutarties nuostatos dėl apmokėjimo už prastovas neturėtų būti taikomos, nes jos nėra siejamos su karantino laikotarpiu, t. y. jų teisinis pagrindas yra kitoks.

7. Kaip  reikėtų elgtis su kolektyvinėse sutartyse nustatytais įsipareigojimais?

Kolektyvinės sutartys karantino laikotarpiu nenustoja galioti. Vadovaujantis Tarptautinės darbo organizacijos Asociacijų laisvės komiteto išaiškinimais, net ir esant ekstremaliai ar kitai sudėtingai situacijai valstybėje, dėl kolektyvinių sutarčių nuostatų keitimo turi tartis jas sudariusios šalys. 

Šiuo laikotarpiu yra sudėtinga vykdyti finansinius įsipareigojimus, kylančius iš kolektyvinių sutarčių, todėl remiantis geranoriškumo ir bendradarbiavimo principais, rekomenduojame darbdaviams ir profesinėmis sąjungomis kartu tartis dėl sutarčių nuostatų keitimo.


8. Ką galėtumėte patarti dėl trišalio, dvišalio socialinio dialogo, įskaitant konsultacijas su darbuotojų atstovais?

Demokratijos principų išlaikymas darbovietėse yra kaip niekada svarbus, todėl priimant sprendimus, kurie gali daryti esminę įtaką darbuotojų padėčiai, rekomenduojame pasinaudoti visomis galimomis ir tam tikrai situacijai tinkamomis socialinio dialogo formomis, įskaitant veikiančias trišales ir (arba) dvišales tarybas. Taip pat įmonėse ir įstaigose yra svarbu bendrauti ir bendradarbiauti su darbuotojų atstovais, siekiant tarpusavio supratimo ir sprendimų priimtinumo tiek darbdaviams, tiek darbuotojams.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-20