• Vadovybė
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rita Tamašunienė
  Ministrė
  224
  Sandra Peleckienė
  224
  Česlovas Mulma
  227
  Tautvydas Tamulevičius
  227
  Danutė Gudaitienė
  227
  Beata Maliušicka
  229
  Sigutė Pagirienė
  229
  Valdemar Urban
  222
  Božena Zaborovska-Zdanovič
  229
  Milena Gečis
  223
  Vincas Žydelis
  225
 • Strateginės komunikacijos skyrius
  Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Mindaugas Bajarūnas
  231
  Renata Remeikaitė
  231
  Eglė Kaminskaitė
  231

  Strateginės komunikacijos skyriaus vykdomos funkcijos:

  • pagal savo kompetenciją įgyvendina Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas, reglamentuojančias valstybės institucijų informacijos apie savo veiklą teikimą ir paskelbimą;
  • stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonių ir valstybės institucijų teikiamą viešąją informaciją apie ministeriją ir jos kuruojamas sritis, formuoja pasiūlymus vidaus reikalų ministrui, viceministrams ir vidaus reikalų ministro patarėjams dėl komunikacijos tobulinimo;
  • konsultuoja atsakingus ministerijos asmenis komunikacijos klausimais dėl tinkamo atstovavimo ministerijai, dalyvavimo ir komunikavimo konferencijų, seminarų, diskusijų, pristatymų, kitų renginių, kuriuose reikia atstovauti ar pristatyti ministeriją metu.
  • teikia pasiūlymus vidaus reikalų ministrui dėl ministerijos reprezentacinių priemonių kūrimo, atrankos ir įsigijimo;
  • rengia ir platina pranešimus žiniasklaidai, pagal savo kompetenciją rengia medžiagą ir koordinuoja ministerijos vadovybės interviu žiniasklaidai su ministerijos kuruojamomis sritimis susijusiomis temomis;
  • organizuoja spaudos konferencijas ir kitus renginius žiniasklaidai;
  • teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl veiklos viešinimo; 
  • pagal poreikį inicijuoja viešinimo renginių, informacinių leidinių leidybos organizavimą, televizijos ir radijo reportažų apie ministerijos veiklą kūrimą ir kitus ministerijos 
  • informacinio-vizualiojo pristatymo darbus;
  • inicijuoja visuomenės nuomonės apklausų, tyrimų organizavimą;
  • inicijuoja informacinėms priemonėms įgyvendinti reikalingus viešuosius pirkimus;
  • platina informacinius pranešimus, organizuoja leidinių leidybą, kuriuose pristatomi ES struktūrinių, specialiųjų programų bei kitų fondų lėšomis finansuojamų programų projektai;
  • konsultuoja ministerijos administracinius padalinius ir, pagal poreikį, kitas ministerijos valdymo srityse veikiančias įstaigas dėl informacinių pranešimų platinimo ir renginių, įskaitant renginius, susijusius su ES projektais, organizavimo, viešinimo strategijos, viešinimo paslaugų įsigijimo, taip pat dėl konferencijų, seminarų, diskusijų ir kitų pristatomojo pobūdžio renginių organizavimo ir viešinimo;
  • užtikrina efektyvų viešintinos informacijos rinkimą iš ministerijos administracinių padalinių;
  • inicijuoja tarpinstitucinius jungtinius viešinimo projektus vidaus reikalų sistemai aktualiomis temomis.
  • prižiūri ministerijos interneto svetainės naujienų skiltį, inicijuoja ir koordinuoja informacijos pateikimą ministerijos interneto svetainėje;
  • kuria turinį (rašytinį ir vaizdinį) ir administruoja ministerijos paskyras socialiniuose tinkluose;
  • pagal kompetenciją užtikrina aktualios informacijos publikavimą ministerijos socialinių tinklų paskyrose;
  • stebi ministerijos valdymo srityse veikiančių įstaigų ir institucijų, su kuriomis bendradarbiaujama tarpinstituciniu lygiu, socialinių tinklų paskyras; 
  • organizuoja ir koordinuoja informacines kampanijas socialiniuose tinkluose; esant būtinybei – koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą socialiniuose tinkluose. 
  • teikia pasiūlymus vadovybei ir ministerijos administraciniams padaliniams dėl vidinės komunikacijos strategijos ir priemonių, vidinių renginių organizavimo;
  • teikia pasiūlymus vidaus reikalų ministrui ir ministerijos vadovybei dėl galimybių tobulinti vidinius informacijos mainų procesus; 
  • palaiko glaudžius ryšius ir aktualius kontaktus su ministerijos valdymo srityse veikiančių įstaigų komunikacijos, viešųjų ryšių struktūriniais padaliniais ir darbuotojais, atsakingais už įstaigų tarpinstitucinę komunikaciją;
  • pagal poreikį rengia oficialias ministerijos vadovybės sveikinimo kalbas, kitus proginius ir viešuosius tekstus.
  • bendradarbiauja su ministerijos administraciniais padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir kitomis vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiomis įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;
  • pagal kompetenciją atstovauja ministeriją įvairiuose viešinimo projektuose, projektinėse darbo grupėse ministerijoje ir kitose institucijose;
  • pagal kompetenciją inicijuoja ir koordinuoja konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir susitikimus su visuomene ministerijos veiklos klausimais; 
  • dalyvauja rengiant tarpinstitucinius komunikacijos ir visuomenės informavimo planus ir strategijas. 
  • rengia ir kasmet atnaujina komunikacijos strategijas bei trumpalaikius visuomenės informavimo ir komunikavimo planus;
  • įgyvendina vidaus reikalų ministro patvirtintas komunikacijos strategijas bei trumpalaikius visuomenės informavimo ir komunikavimo planus, juos įgyvendina.  
 • Strateginių sprendimų paramos grupė
  El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dainius Žilinskas
  304
  Indrė Žvaigždinienė
  306
  Sigitas Mitalauskas
  307A
  Indrė Gasperė
  311

  STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ PARAMOS GRUPĖS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • padeda ministrui formuoti strateginius sprendimus ministrui priskirtose valdymo srityse ir koordinuoti procesus, susijusius su šių sprendimų įgyvendinimu;
  • atlieka ministerijos, taip pat įstaigų prie ministerijos ir kitų ministrui priskirtose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių veiklos procesų stebėseną bei analizę ir teikia pasiūlymus ministrui ir ministerijos Viešojo valdymo tobulinimo grupei dėl veiklos efektyvumo didinimo ir struktūrinės reformos poreikio bei reformų įgyvendinimo būdų ir priemonių;
  • ministro pavedimu dalyvauja organizuojant ir vykdant ministerijos, taip pat įstaigų prie ministerijos ir kitų ministrui priskirtose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių pertvarką;
  • teikia ministrui pasiūlymus dėl prioritetinių teisėkūros iniciatyvų, dalyvauja rengiant šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus ar ministro pavedimu koordinuoja šių projektų rengimą; 
  • ministro pavedimu rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas ministrui priskirtose valdymo srityse;
  • ministro pavedimu dalyvauja rengiant ministrui priskirtų valdymo sričių strateginio planavimo dokumentus, vertina ministerijos strateginio planavimo procesų kokybę ir teikia ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
  • koordinuoja ministerijos pasiūlymų dėl Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo priemonių plano, prioritetinių teisėkūros iniciatyvų, Seimo sesijų darbų programų rengimą;
  • ministro pavedimu koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių ministrui priskirtose valdymo srityse įgyvendinimo ir kitais strateginę reikšmę turinčiais klausimais;
  • teikia ministrui pasiūlymus dėl ministerijos Viešojo valdymo tobulinimo grupei teikiamų svarstyti klausimų; 
  • teikia ministrui informaciją apie naujausią teismų praktiką, susijusią su ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, prireikus teikia pasiūlymus ministrui dėl reikalingų teisės aktų pakeitimų, ministro pavedimu atstovauja ministrui ir (ar) ministerijai teismuose ir neteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, koordinuoja ministerijos nuomonės pateikimą Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme nagrinėjamose bylose, susijusiose su ministrui priskirtų valdymo sričių teisės aktais;
  • koordinuoja ministerijos pasiūlymų dėl nacionalinių programų ir planų, reformų darbotvarkių ir kitų nacionalinio lygmens strateginio planavimo dokumentų rengimą;
  • koordinuoja ministerijos vadovybės pasirengimą Vyriausybės posėdžiams ir pasitarimams, tarpinstituciniams pasitarimams, ministerijos inicijuotų įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų projektų pateikimui Seimo plenariniuose posėdžiuose, atstovavimui ministerijai Seimo komitetuose svarstant su ministrui priskirtomis valdymo sritimis susijusius klausimus, prireikus dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, tarpinstituciniuose pasitarimuose, Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose, kai svarstomi ministerijos inicijuoti teisės aktų projektai, kiti su ministerijos kompetencija susiję klausimai; 
  • padeda  ministerijos duomenų apsaugos pareigūnui stebėti, kaip laikomasi BDAR, kitų ES bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų  ministerijoje, teikti su tuo susijusius pasiūlymus ir rekomendacijas ministrui;
  • padeda ministerijos duomenų apsaugos pareigūnui vertinti ministerijoje vykdomų duomenų tvarkymo operacijų keliamą riziką, rengti konsultacijas dėl poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo ir stebėti jo atlikimą;
  • padeda ministerijos duomenų apsaugos pareigūnui vykdyti ministerijos vadovybės, ministerijos administracijos padalinių, kurių veikla susijusi su asmens duomenų tvarkymu, informavimą ir konsultavimą BDAR, kitų ES bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais, organizuoti mokymus šiais klausimais;
  • atlieka kitus ministro pavedimus bei užduotis.

   

 • Projektų ir kokybės valdymo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Laura Stadalienė
  349
  Eglė Vileikienė
  345
  Inga Smolskaitė
  345
  Vytautas Žemionis
  349
  Ilona Bakutienė
  Projektų vadovė
  349

  PROJEKTŲ IR KOKYBĖS VALDYMO GRUPĖS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • kuria ir vertina projektų valdymo sistemą ministerijoje ir kitose ministerijos valdymo srities įstaigose, nustato trūkumus, teikia pasiūlymus dėl tobulinimo;
  • rengia projektų ir programų, projektų portfelio valdymo procesus reglamentuojančius vidaus teisės aktus, užtikrina jų įgyvendinimą, tobulinimą, tinkamą komunikaciją;
  • atsižvelgdama į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl projektų ir programų inicijavimo, planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir naudų vertinimo;
  • organizuoja bei kartu su kitais ministerijos padaliniais įgyvendina ministerijos projektus ir programas, atlieka jų stebėseną, analizuoja stebėsenos duomenis, analizės išvadų pagrindu inicijuoja sprendimų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl sprendimų priėmimo reikalingumo bei dėl projektuose ar programose identifikuotų rizikų ar problemų suvaldymo, padeda spręsti iškilusias problemas ir valdyti rizikas;
  • prisideda prie ministerijos metinio veiklos plano rengimo, vykdo jo įgyvendinimo stebėseną, atsižvelgiant į projektų ir programų įgyvendinimą;
  • organizuoja ministerijoje veiklos kokybės valdymo sistemos diegimą, koordinuoja ir kontroliuoja (užtikrina) veiklos kokybės valdymo sistemos taikymą ir palaikymą ministerijoje;
  • rengia veiklos kokybės valdymo srities dokumentų projektus, teikia ministerijos administracijos padaliniams metodinę ir praktinę pagalbą veiklos kokybės valdymo sistemos metodų diegimo, taikymo klausimais;
  • analizuoja nustatytus veiklos procesų trūkumus, rengia siūlymus dėl veiklos procesų tobulinimo, optimizavimo, robotinio procesų automatizavimo ir tam skirtų priemonių įgyvendinimo, veiklos efektyvumo didinimo ir teikia juos procesų savininkams ir ministerijos vadovybei;
  • kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja formuojant ministerijos veiklos kokybės rodiklius ir koordinuoja, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  • pagal kompetenciją užtikrina ministerijos vidaus kontrolės aprašo įgyvendinimo koordinavimą, ministerijos vidaus kontrolės veiksmingumo stebėseną ir vertinimus, naujų rizikos rūšių nustatymą kasdienėje veikloje, pasiūlymų ministerijos vadovybei dėl vidaus kontrolės priemonių taikymo, rizikos valdymo pateikimą; pagal kompetenciją ministerijos vadovybės pavedimu užtikrina ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių vidaus kontrolės veiksmingumo vertinimus ir rizikos valdymo procedūrų atlikimą bei informacijos ministerijos vadovybei pateikimą;
  • analizuoja informaciją ir padeda kontroliuoti Ministro Pirmininko ir Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą, teikia informaciją ministerijos vadovybei;
  • inicijuoja ir organizuoja sociologinius ir kitus taikomojo pobūdžio tyrimus vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, analizuoja šių tyrimų duomenis, rengia ir ministerijos vadovybei teikia išvadas ir pasiūlymus dėl veiklos kokybės ir efektyvumo didinimo vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
  • koordinuoja vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių veiklą rengiant sociologinių ar kitų taikomojo pobūdžio tyrimų metodologiją;
  • dalyvauja atliekant viešojo saugumo, viešojo valdymo, žmogiškųjų išteklių ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių situacijos analizę ir stebėseną bei teikia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;
  • pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos vadovybei pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms rengiant siūlymus dėl kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministrui pavestų valdymo sričių veiklos prioritetų, planuojamų pasiekti rezultatų ministrui pavestose valdymo srityse, rengiant ministrui pavestų valdymo sričių ir ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų strateginius ir metinius veiklos planus bei vykdant jų stebėseną;
  • dalyvauja rengiant ministerijos žmogiškųjų išteklių valdymo, motyvavimo ir mokymosi strategiją, formuojant ministerijos žmogiškųjų išteklių valdymo, motyvavimo ir mokymosi politiką, atlieka jos įgyvendinimo stebėseną bei teikia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus.
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos teisės aktų projektus;
  • pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus ir rengiant atsakymus į juos;
  • pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos administracijos padalinių  ir kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, komisijų, darbo grupių veikloje; 
  • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vykdo kitus su ministerijos ar Grupės funkcijomis susijusius ministerijos vadovybės pavedimus;
  • pagal kompetenciją ministerijos vadovybės pavedimu Grupė atstovauja ministeriją Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose.

   

 • Tarptautinio bendradarbiavimo grupė
  El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintarė Geimanaitė
  323
  Kristina Jurkšienė
  319
  Simona Jankauskaitė
  315
  Jurgis Stirblys
  315
  Maksim Afanasjev
  317
  Jurgita Trakimavičienė
  Lietuvos deleguota nacionalinė ekspertė Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generaliniame direktorate

  TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO GRUPĖS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • teikia siūlymus vidaus reikalų ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui ir ministro patarėjams (toliau – ministerijos vadovybė) (dėl ES politikos teisėkūros procesų ir kitų Lietuvos narystės ES klausimų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
  • koordinuoja ES teisės (acquis communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą bei kitų Lietuvos ES narystės įsipareigojimų vykdymą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
  • koordinuoja ir užtikrina keitimąsi informacija su ES institucijomis dėl ES teisės pažeidimo procedūrų prieš Lietuvą vykdymą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
  • koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų dėl stojimo į ES teisminėse institucijose svarstomas bylas, vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, rengimą;
  • koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų dėl Lietuvai labai aktualių ir aktualių ES teisėkūros pasiūlymų rengimą;
  • koordinuoja ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimą ir įgyvendinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse.
  • teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl tarptautinio dvišalio, regioninio, daugiašalio bendradarbiavimo plėtojimo ir įgyvendinimo vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
  • inicijuoja, vertina ir rengia ministerijos kompetencijai priskiriamų dvišalių tarptautinių teisinio bendradarbiavimo sutarčių su užsienio valstybėmis ir tarpžinybinių susitarimų projektus bei tokių sutarčių ar susitarimų pasirašymui, tvirtinimui, ratifikavimui ar denonsavimui reikalingų teisės aktų projektus;
  • teikia nuomonę įstaigoms prie ministerijos dėl tarpžinybinių susitarimų sudarymo tikslingumo;
  • organizuoja ministerijos vadovybės susitikimus su užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir ES institucijų atstovais Lietuvoje bei užsienio valstybėse.
 • Viešojo saugumo politikos grupė
  El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Tomas Antulis
  338
  Darius Vasaris
  359
  Darius Domarkas
  361
  Sonata Mickutė
  381
  Lina Bartaševičiūtė
  379
  Alvydas Tumasonis
  373
  Andrius Šaparnis
  373
  Lina Bučienė
  363
  Jurgita Laskevičiūtė
  379

  VIEŠOJO SAUGUMO POLITIKOS GRUPĖS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • padeda vidaus reikalų ministrui bei viceministrui, kuruojančiam viešojo saugumo sritį (toliau – ministerijos vadovybė) planuoti ir įgyvendinti pokyčius viešojo saugumo srityse, teikia pasiūlymus dėl sprendimų priėmimo reikalingumo;
  • teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir vidaus reikalų ministro prioritetinių darbų viešojo saugumo srityse įgyvendinimo, dalyvauja užtikrinant tinkamą prioritetinių darbų vykdymą;
  • analizuoja viešojo saugumo srityse iškylančias problemas, vertina galimas jų sprendimo alternatyvas ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl šių problemų sprendimo būdų;
  • vertina su viešuoju saugumu susijusių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo viešojo saugumo srityse tobulinimo; 
  • analizuoja įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą viešojo saugumo srityse ir teikia ministerijos vadovybei išvadas bei pasiūlymus įgyvendinimo klausimais;
  • stebi, vertina ir prognozuoja viešojo saugumo būklę šalyje, valstybės politikos viešojo saugumo srityse įgyvendinimo praktiką, vykdomų priemonių viešajam saugumui stiprinti veiksmingumą, rengia išvadas ir pasiūlymus;
  • rengia viešojo saugumo sričių įstatymų projektus, šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus, taip pat kitus teisės aktus, organizuoja ir koordinuoja jų rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse;
  • dalyvauja rengiant su viešojo saugumo sritimis susijusių tarptautinių susitarimų, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų projektus;
  • organizuoja, koordinuoja ir analizuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su viešojo saugumo sritimis, veiklą įgyvendinant įstatymus ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus viešojo saugumo srityse, teikia siūlymus dėl įstatymų, jų įgyvendinamųjų teisės aktų ar jų įgyvendinimo tobulinimo;
  • pagal kompetenciją užtikrina, koordinuoja ir kontroliuoja valstybės politikos įgyvendinimą viešojo saugumo srityse bei įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kurių veikla susijusi su viešojo saugumo sritimis;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su viešojo saugumo sritimis, įgyvendina ar dalyvauja įgyvendinant planavimo dokumentus, kuriuose numatomos priemonės viešojo saugumo srityse, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su viešojo saugumo sritimis, veiklą įgyvendinant šiuos planavimo dokumentus, nustatyta tvarka rengia jų įgyvendinimo ataskaitas;
  • rengia ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ir ministerijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos plano projektus ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti; 
  • teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl ministerijos civilinės saugos sistemos veiklos užtikrinimo;
  • organizuoja ir koordinuoja ministerijai pavestų eismo saugumo užtikrinimo, motorinių transporto priemonių registravimo ir teisės vairuoti transporto priemones suteikimo ir atėmimo funkcijų įgyvendinimą;
  • dalyvauja vertinant įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos viešojo saugumo srityse įgyvendinimu, valdymą ir jų veiklos organizavimą, tiria ir analizuoja jų veiklą, teikia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;
  • renka, analizuoja, apibendrina informaciją apie prekybos žmonėmis situaciją ir vykdomas kovos su prekyba žmonėmis priemones, teikia išvadas ir pasiūlymus;
  • pagal kompetenciją koordinuoja nusikaltimų ir kitų teisės aktų prevenciją.
  •  pagal kompetenciją vertina ministerijai pateiktus derinti teisės aktų projektus, pasiūlymus keisti teisinį reguliavimą ir teikia išvadas ir pasiūlymus;
  • pagal kompetenciją atstovauja ministerijai kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, stalo ir kitose pratybose, atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse organizacijose;
  • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įstaigų atitinkamais padaliniais viešojo saugumo klausimais.
  • nustatyta tvarka rengia ministerijos mobilizacijos planą;
  • pagal kompetenciją dalyvauja teikiant informaciją visuomenei apie ministerijos veiklą viešojo saugumo srityse;
  • atliekas kitas funkcijas, susijusias su viešojo saugumo politikos formavimu, jos įgyvendinimo organizavimu, koordinavimu ir kontroliavimu.

   

 • Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupė
  El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Indrė Baranauskienė
  326
  Paulius Skardžius
  328
  Adomas Puidokas
  329
  Dalia Masaitienė
  337
  Virginijus Vaškelis
  333
  Sandra Šarkutė
  327
  Aušra Galvėnienė
  331
  Aurelija Tranylienė
  341
  Alvija Vitkauskienė
  331
  Aurelija Žarkaitienė
  331
  Daiva Junevičiūtė
  341
  Vaida Ališauskaitė
  341

  VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO IR VIETOS SAVIVALDOS POLITIKOS GRUPĖS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • rengia viešojo administravimo ir elektroninės atpažinties sričių įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;
  • padeda ministrui, viceministrams, prireikus ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybė) planuoti ir įgyvendinti pokyčius viešojo administravimo srityje, analizuoja viešojo administravimo ir elektroninės atpažinties sričių problemas, vertina galimas jų sprendimo alternatyvas ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl reikalingų sprendimų priėmimo;
  • teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir vidaus reikalų ministro prioritetinių darbų viešojo administravimo ir elektroninės atpažinties srityse, užtikrina tinkamą šių darbų koordinavimą ir vykdymą;
  • rengia planavimo dokumentus, susijusius su viešojo administravimo ir elektroninės atpažinties sritimis; 
  • vertina viešąjį administravimą ir elektroninę atpažintį reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų taikymo praktiką, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl šių sričių teisinio reguliavimo tobulinimo;
  • vertina gautus teisės aktų projektus ar pasiūlymus keisti viešojo administravimo ar elektroninės atpažinties sričių teisinį reguliavimą ir teikia dėl jų savo išvadas;
  • koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo politikos įgyvendinimą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo tobulinimo;
  • koordinuoja Lietuvos Respublikos dalyvavimą Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programoje (ISA2 programoje), kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonėje;
  • kaupia ir analizuoja duomenis apie administracines ir viešąsias paslaugas, šių paslaugų stebėsenos rodiklius ir teikėjus;
  • kaupia ir analizuoja duomenis apie viešojo administravimo subjektus, teikia jiems metodinę pagalbą viešojo administravimo klausimais;
  • bendradarbiauja su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir Europos Sąjungos institucijomis viešojo administravimo ir elektroninės atpažinties klausimais.
  • rengia vietos savivaldos ir gyvenamosios vietos deklaravimo sričių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;
  • padeda ministerijos vadovybei planuoti ir įgyvendinti pokyčius vietos savivaldos ir gyvenamosios vietos deklaravimo srityse, analizuoja šiame punkte nurodytų sričių problemas, vertina galimas jų sprendimo alternatyvas ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl sprendimų šiose srityse priėmimo reikalingumo;
  • teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir vidaus reikalų ministro prioritetinių darbų vietos savivaldos ir gyvenamosios vietos deklaravimo srityse įgyvendinimo, užtikrina tinkamą šių sričių prioritetinių darbų vykdymą;
  • teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl planavimo dokumentų, susijusių su vietos savivalda, prireikus juos rengia; 
  • vertina su vietos savivalda ir gyvenamosios vietos deklaravimu susijusių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų efektyvumą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl šių sričių teisinio reguliavimo tobulinimo;
  • vertina gautus su vietos savivalda ir gyvenamosios vietos deklaravimu susijusių teisės aktų projektus ar pasiūlymus keisti šių sričių teisinį reguliavimą ir teikia dėl jų savo išvadas;
  • teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus bendruomeninių organizacijų plėtros politikos klausimais;
  • teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų keitimo, bei galiojančio teisinio reguliavimo tobulinimo.
  • rengia viešųjų įstaigų srities įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;
  • vertina gautus teisės aktų, susijusių su viešųjų įstaigų sritimi, projektus ar pasiūlymus keisti šios srities teisinį reguliavimą ir teikia dėl jų savo išvadas;
  • sistemina ir analizuoja duomenis apie šalyje veikiančias viešąsias įstaigas;
  • teikia ministerijos vadovybei apibendrintą informaciją apie šalyje veikiančias viešąsias įstaigas ir pokyčius šioje srityje;
  • analizuoja viešųjų įstaigų srities teisės aktų taikymo ir viešųjų įstaigų valdymo praktiką ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl šios srities teisinio reguliavimo tobulinimo ir viešųjų įstaigų valdymo praktikos gerinimo;
  • teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl valstybės ir (ar) savivaldybių dalyvavimo viešosiose įstaigose sąlygų (gairių);
  • teikia išvadas dėl pasiūlymų valstybei dalyvauti konkrečioje viešojoje įstaigoje tikslingumo;
  • ministerijos vadovybės pavedimu Grupė organizuoja konferencijas, seminarus, kitus renginius viešojo administravimo, elektroninės atpažinties, vietos savivaldos, viešųjų įstaigų  ir kitais su Grupės veikla susijusiais klausimais.
  • pagal kompetenciją ministerijos vadovybės pavedimu Grupė atstovauja ministeriją Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose.

   

 • Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupė
  Tel. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Irina Malukienė
  310
  Adrianas Mečkovskis
  318
  Janina Guščiūtė
  314
  Inga Prialgauskienė
  308
  Inga Čypienė
  316
  Agnė Jakimavičienė
  308
  Dainius Cicėnas
  314

  VALSTYBĖS TARNYBOS IR VIDAUS TARNYBOS POLITIKOS GRUPĖS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • padeda vidaus reikalų ministrui ir viceministrui, pagal ministro nustatytas veiklos sritis atsakingam už valstybės tarnybą ir vidaus tarnybą, koordinuoti procesus, susijusius su valstybės tarnybos politikos formavimu ir jos įgyvendinimu;
  • padeda vidaus reikalų ministrui ir viceministrui, pagal ministro nustatytas veiklos sritis atsakingam už valstybės tarnybą ir vidaus tarnybą, planuoti ir įgyvendinti pokyčius valstybės tarnybos srityje, teikia pasiūlymus dėl sprendimų priėmimo reikalingumo;
  • teikia pasiūlymus dėl Vyriausybės ir vidaus reikalų ministro prioritetinių darbų valstybės tarnybos srityje įgyvendinimo, užtikrina tinkamą prioritetinių darbų vykdymą;
  • analizuoja valstybės tarnybos valdymo srities problemas, vertina galimas jų sprendimo alternatyvas ir teikia pasiūlymus vidaus reikalų ministrui ir viceministrui, pagal ministro nustatytas veiklos sritis atsakingam už valstybės tarnybą ir vidaus tarnybą, kaip spręsti šias problemas;   
  • vertina su valstybės tarnyba susijusių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo valstybės tarnybos srityje tobulinimo, rengia valstybės tarnybos srities įstatymų projektus, šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus arba organizuoja ir koordinuoja jų rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose; 
  • analizuoja įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą valstybės tarnybos srityje ir teikia vidaus reikalų ministrui ir viceministrui, pagal ministro nustatytas veiklos sritis atsakingam už valstybės tarnybą ir vidaus tarnybą, išvadas bei pasiūlymus įgyvendinimo klausimais;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su valstybės tarnybos politikos įgyvendinimu, koordinuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, kurių veikla susijusi su valstybės tarnybos srities politikos įgyvendinimu, veiklą, įgyvendinant šiuos planavimo dokumentus; 
  • analizuoja ministerijai pateiktus derinti teisės aktų, susijusių su valstybės tarnybos politika, projektus, pasiūlymus keisti teisinį reguliavimą valstybės tarnybos srityje ir teikia išvadas ir pasiūlymus;
  • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įstaigų atitinkamais padaliniais klausimais, susijusiais su valstybės tarnybos politika;
  • analizuoja ir vertina teismų praktiką valstybės tarnybos srityje, ES valstybių narių ir kitų šalių patirtį, teikia pasiūlymus vidaus reikalų ministrui, viceministrui, pagal ministro nustatytas veiklos sritis atsakingam už valstybės tarnybą ir vidaus tarnybą,  ir ministerijos kancleriui (toliau visi kartu – ministerijos vadovybė) dėl gerosios praktikos valstybės tarnybos srityje panaudojimo;
  • padeda vidaus reikalų ministrui ir viceministrui, pagal ministro nustatytas veiklos sritis atsakingam už valstybės tarnybą ir vidaus tarnybą, koordinuoti procesus, susijusius su vidaus tarnybos valdymo politikos formavimu ir jos įgyvendinimu;
  • padeda vidaus reikalų ministrui ir viceministrui, pagal ministro nustatytas veiklos sritis atsakingam už valstybės tarnybą ir vidaus tarnybą, planuoti ir įgyvendinti pokyčius vidaus tarnybos srityje, teikia pasiūlymus dėl sprendimų priėmimo reikalingumo;
  • teikia pasiūlymus dėl Vyriausybės ir vidaus reikalų ministro prioritetinių darbų vidaus tarnybos srityje įgyvendinimo, užtikrina tinkamą prioritetinių darbų vykdymą;
  • analizuoja vidaus tarnybos valdymo srities problemas, vertina galimas jų sprendimo alternatyvas ir teikia pasiūlymus vidaus reikalų ministrui ir viceministrui, pagal ministro nustatytas veiklos sritis atsakingam už valstybės tarnybą ir vidaus tarnybą, kaip spręsti šias problemas; 
  • vertina su vidaus tarnyba susijusių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo vidaus tarnybos srityje tobulinimo, rengia vidaus tarnybos srities įstatymų projektus, šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus arba organizuoja ir koordinuoja jų rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose ir įmonėse; 
  • analizuoja įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą vidaus tarnybos srityje ir teikia vidaus reikalų ministrui ir viceministrui, pagal ministro nustatytas veiklos sritis atsakingam už valstybės tarnybą ir vidaus tarnybą   išvadas bei pasiūlymus įgyvendinimo klausimais;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su vidaus tarnybos politikos įgyvendinimu, koordinuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su vidaus tarnybos srities politikos įgyvendinimu, veiklą, įgyvendinant šiuos planavimo dokumentus; 
  • analizuoja ministerijai pateiktus derinti teisės aktų, susijusių su vidaus tarnybos politika, projektus, pasiūlymus keisti teisinį reguliavimą vidaus tarnybos srityje ir teikia išvadas ir pasiūlymus;
  • vertina  mokymo procesų vidaus reikalų statutinėse įstaigose organizavimą ir vykdymą, teikia  vidaus reikalų ministrui ir viceministrui atsakingam už valstybės tarnybą ir vidaus tarnybą,  pasiūlymus dėl šių procesų tobulinimo; 
  • vertina pareigūnų motyvavimo priemonių veiksmingumą ir socialinių garantijų sistemos tobulinimo, tarnybos sąlygų vidaus reikalų statutinėse įstaigose gerinimo būtinumą; rengia rekomendacijas su vidaus tarnyba susijusių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų taikymo klausimais;
  • organizuoja žmogiškųjų išteklių vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose valdymo automatizavimą;
  • analizuoja šakos kolektyvinių sutarčių projektus, teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl socialinės partnerystės plėtojimo vidaus reikalų statutinėse įstaigose,  vidaus reikalų ministro pavedimu dalyvauja kolektyvinėse derybose.
  • rengia su pareigūnų sveikatos priežiūra susijusių teisės aktų projektus arba organizuoja ir koordinuoja jų rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose, kontroliuoja su pareigūnų sveikatos priežiūra susijusių teisės aktų  įgyvendinimą;
  • koordinuoja sveikatos priežiūros programų įgyvendinimą sveikatos priežiūros įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija;
  • vertina sveikatos priežiūros programų įgyvendinimo efektyvumą ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl pareigūnų sveikatos priežiūros organizavimo tobulinimo.
  • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pasiūlymus;
  • ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;
  • pagal savo kompetenciją bendradarbiauja Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis ir įstaigomis; 
  • vidaus reikalų ministro pavedimu rengia teisės aktų, susijusių su Valstybės tarnautojų registro ir Vidaus reikalų pareigūnų registro (toliau – registrai) duomenų, registrų informacijos, registrams pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymu, projektus, teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus registrų plėtros klausimais;
  • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

   

 • Migracijos politikos grupė
  El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aušra Grikevičienė
  340
  Gintaras Valiulis
  342
  Daiva Vežikauskaitė
  375
  Ona Aleksiejūnienė
  371
  Rūta Jasulaitienė
  369
  Danutė Petrauskienė
  377
  Daiva Vežikauskienė
  371

  MIGRACIJOS POLITIKOS GRUPĖS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • rengia migracijos srities įstatymų projektus, prireikus rengia ir Vyriausybei teikia šiame papunktyje nurodytos srities Vyriausybės nutarimų projektus, taip pat prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia vidaus reikalų ministro įsakymų projektus; 
  • organizuoja ir kontroliuoja įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų migracijos srityje projektų rengimą ministerijai pavaldžiose įstaigose, kurių veikla susijusi su valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimu;
  • nagrinėja ministerijai pateiktus derinti teisės aktų, susijusių su migracijos sritimi, projektus, analizuoja pasiūlymus keisti teisinį reguliavimą migracijos srityje ir teikia teisės aktų ar pasiūlymų rengėjams, o prireikus ir vidaus reikalų ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė), dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
  • koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių (toliau – ministerijai pavaldžios įstaigos), kurių veikla susijusiu su valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimu, veiklą įgyvendinant įstatymus ir kitus teisės aktus migracijos srityje;
  • analizuoja valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo praktiką, migracijos procesų valdymo ir administravimo sistemą, teikia ministerijos vadovybei išvadas ir pasiūlymus dėl jos tobulinimo; 
  • organizuoja ir koordinuoja migracijos procesų stebėseną, analizuoja migracijos procesus, rengia ir teikia ministerijos vadovybei išvadas dėl valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo ir pasiūlymus dėl jos tobulinimo;
  • pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su valstybės politika migracijos srityje, koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų dalyvavimą rengiant planavimo dokumentus, susijusius su valstybės politika migracijos srityje, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl įstatymų, jų įgyvendinamųjų teisės aktų ar jų įgyvendinimo tobulinimo;
  • ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja vertinant įstaigų, kurių veikla susijusi su valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimu, valdymą bei jų veiklos organizavimą, analizuoja jų veiklos efektyvumą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus, kaip tobulinti jų valdymą;
  • pagal kompetenciją koordinuoja valstybės politikos vizų srityje įgyvendinimą ministerijai pavaldžiose įstaigose;
  • koordinuoja ir kontroliuoja valstybės politikos užsieniečių buvimo ir gyvenimo Lietuvos Respublikoje kontrolės srityje įgyvendinimą ministerijai pavaldžiose įstaigose; 
  • pagal kompetenciją prižiūri, kaip ministerijos pavaldžiose įstaigose įgyvendinama valstybės politika asmens dokumentų išdavimo srityje;
  • padeda vidaus reikalų ministrui priimti sprendimus Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais atvejais;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių ir ministerijos susitarimų, ES teisės aktų, susijusių su migracijos sritimi, projektus;
  • pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
  • ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje arba atstovauja Lietuvos Respublikai ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;
  • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos, kitų valstybių institucijomis ir įstaigomis klausimais, susijusiais su migracijos sritimi;
  • pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir rengia į juos atsakymus.

   

 • Regioninės politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Andrius Valickas
  417
  Eglė Šarkauskaitė
  421
  Vytautas Juršėnas
  419

  REGIONINĖS POLITIKOS GRUPĖS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • padeda ministerijos vadovybei koordinuoti procesus, susijusius su regioninės politikos formavimu ir jos įgyvendinimu;
  • padeda ministerijos vadovybei planuoti ir įgyvendinti pokyčius regioninės politikos srityje, teikia pasiūlymus dėl sprendimų priėmimo reikalingumo;
  • teikia pasiūlymus dėl Vyriausybės ir vidaus reikalų ministro prioritetinių darbų regioninės politikos srityje įgyvendinimo, užtikrina tinkamą prioritetinių darbų vykdymą;
  • analizuoja regioninės politikos srities problemas, vertina galimas jų sprendimo alternatyvas ir ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas;   
  • vertina su regionine politika susijusių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo regioninės politikos srityje tobulinimo;
  • rengia regioninės politikos srities įstatymų projektus, šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus, organizuoja ir koordinuoja jų rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose; 
  • analizuoja įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą regioninės politikos srityje ir teikia ministerijos vadovybei išvadas bei pasiūlymus įgyvendinimo klausimais;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su regioninės politikos įgyvendinimu, koordinuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su regioninės politikos įgyvendinimu, veiklą įgyvendinant šiuos planavimo dokumentus; 
  • analizuoja ministerijai pateiktus derinti teisės aktų, susijusių su regionine politika, projektus, pasiūlymus keisti teisinį reguliavimą regioninės politikos srityje ir teikia išvadas ir pasiūlymus;
  • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įstaigų atitinkamais padaliniais klausimais, susijusiais su regionine politika.
  • atlieka kitus ministerijos vadovybės pavedimus bei užduotis.
 • Teisėsaugos atašė
  Tel. , El. p. , Adresas: Rue Belliard 41-43, Brussels
 • Administravimo departamentas
  Tel. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vytautas Markauskas
  233
  Alvydas Genys
  309

  ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • rengia ministerijos kompetencijai priskirtinus vidaus administravimo teisės aktų projektus;
  • vertina ar ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių parengti, kitų institucijų pateikti derinti vidaus administravimo ar teisės taikymo aktų, įskaitant teisės aktus, susijusius su Europos Sąjungos parama, projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, kitus teisės aktus ir teisinės technikos reikalavimus; 
  • nagrinėja Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų pasitarimų medžiagą ir vertina Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, taip pat Vyriausybės kanceliarijos pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl departamento rengtų, vertintų ir ministerijos pateiktų teisės aktų projektų ir prireikus padeda juos tikslinti arba juos tikslina; 
  • teikia siūlymus dėl reikalingų ministerijos vidaus administravimo teisės aktų pakeitimų ar dėl vienodos teisės aktų taikymo praktikos formavimo ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų ir įmonių veikloje;
  • ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja svarstant ministerijos parengtus teisės taikymo aktų projektus Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, kitose institucijose;
  • atstovauja Lietuvos valstybei, jei valstybei atstovauja ministerija ar vidaus reikalų ministras, ministerijai ar vidaus reikalų ministrui administracinių ginčų komisijose ar kitose išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose dėl ministerijos vadovybės priimtų sprendimų;
  • atlieka teismų praktikos stebėseną vidaus administravimo srityje, analizuoja su tuo susijusius teismų suformuluotus teisės išaiškinimus bei teisės taikymo taisykles ir jų pagrindu teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl reikalingų teisės aktų pakeitimų;
  • vertina ar ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja rengiant sutarčių, sudaromų įgyvendinant ministerijos ūkinę bei finansinę veiklą, taip pat susijusių su Europos Sąjungos parama, skiriama ministrui pavestoms valdymo sritims, bei kitų ministerijos ar vidaus reikalų ministro vardu sudaromų sutarčių projektus;
  • ministerijos vadovybės pavedimu kontroliuoja sutarčių, sudarytų įgyvendinant ministerijos ūkinę bei finansinę veiklą, vykdymą.
  • dalyvauja vykdant ministerijos struktūrines pertvarkas, pagal kompetenciją teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl šių pertvarkų įgyvendinimo ir organizuoja grupės darbuotojų atleidimo procedūras;
  • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus ministerijos personalo valdymo klausimais ir dėl vidaus reikalų ministro skiriamų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių vadovų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, perkėlimo į kitas pareigas, atostogų suteikimo, bei kitų šių vadovų valdymo klausimų;
  • padeda įstaigos vadovui formuoti ministerijos personalo sudėtį;
  • rengia ministerijos personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja ministerijos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
  • atlieka asmens, atsakingo už Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
  • konsultuoja ministerijos personalą ir asmenis, pretenduojančius dirbti ministerijoje dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo  bei tvarko duomenis privačių interesų deklaravimo sistemoje IDIS;
  • praneša valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie ministerijos personalo priėmimą į pareigas;
  • organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų (išskyrus vidaus reikalų statutines įstaigas) vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;
  • pagal savo kompetenciją organizuoja ministerijos personalo bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų (išskyrus vidaus reikalų statutines įstaigas) ir įmonių vadovų skatinimą ir apdovanojimą;
  • pagal savo kompetenciją išduoda valstybės tarnautojų pažymėjimus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pažymėjimus;
  • padeda įgyvendinti ministerijos personalo socialines ir kitas garantijas, teisę į karjerą;
  • formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui ministerijos personalo ir įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
  • padeda ministerijos administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą ministerijoje;
  • pagal savo kompetenciją dalyvauja organizuojant ministerijos personalo kvalifikacijos tobulinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas, taip pat organizuoja studentų praktiką ministerijoje.
  • koordinuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  • rengia teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
  • teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
  • ministerijos vadovybės pavedimu atlieka patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  • registruoja, sistemina ir tvarko gautus teisės aktus, priimtus ir pasirašytus vidaus reikalų ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius;    
  • registruoja, sistemina ir tvarko ministerijai, ministerijos vadovybei, departamentui adresuotus dokumentus, asmenų prašymus ir skundus, ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus, ministerijos patarėjų pasirašomus dokumentus; 
  • analizuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių dokumentų rengimą ir tvarkymą, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo; 
  • organizuoja ir koordinuoja ministerijos dokumentacijos planų, ministerijos dokumentacijos planų papildymų sąrašų, ministerijos dokumentų registrų sąrašų projektų parengimą;
  • redaguoja ministerijos vadovybės, ministerijos patarėjų, departamento direktoriaus pasirašomus dokumentų projektus;
  • organizuoja ministerijos Terminijos komisijos veiklą; 
  • kaupia, tvarko, apskaito ir saugo nuolat, ilgai ir trumpai saugomus archyvinius dokumentus; vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos bylas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas; nutrauktas baudžiamąsias bylas; likviduotų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo archyvinius dokumentus; panaikintus Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos archyvo dokumentus;
  • organizuoja pažymėjimų dėl tremties ir priverstinio išvežimo į Vokietiją antrojo pasaulinio karo metais rengimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • pagal kompetenciją administruoja ministerijos dokumentų valdymo sistemą;
  • sprendžia kitus su dokumentų valdymo organizavimu susijusius klausimus.
  • organizuoja ir koordinuoja asmenų aptarnavimą ministerijoje taikydamas vieno langelio principą jiems atvykus į ministeriją, aptarnavimą elektroniniais ryšiais, prašymų ir skundų, gautų tiesiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, tvarkymą; planuoja, organizuoja ir koordinuoja asmenų priėmimą pas ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos vadovus ir rengia asmenų priėmimo grafikus; organizuoja ir koordinuoja ministerijos, ministerijos vadovybės priimamųjų veiklą.
  • koordinuoja ir kontroliuoja įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  • rengia teisės aktų, susijusių su įslaptinta informacija ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, taip pat rengia dokumentų, susijusių su įslaptintos informacijos apsauga ir įslaptintos informacijos administravimu, projektus;
  • teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis atlieka vidaus reikalų ministro ir ministerijos patarėjų, vidaus reikalų viceministrų, ministerijos kanclerio ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems turėtų būti išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimą, pagal tikrinimo metu surinktą informaciją parengia išvadas, prireikus teikia ministerijos Centrinės specialiosios ekspertų komisijos pirmininkui siūlymus dėl visos surinktos tikrinimo medžiagos svarstymo komisijoje ir sprendimo dėl asmens tolesnio tikrinimo tikslingumo, leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo ar panaikinimo priėmimo, įformina išduodamus nustatytos formos leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tvarko šių leidimų kompiuterinės duomenų bazės duomenis;
  • ministerijos vadovybės pavedimu atlieka patikrinimus dėl įslaptintos informacijos administravimo ir įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  • registruoja įslaptintus vidaus reikalų ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius bei gaunamus įslaptintus Respublikos Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus bei kitų institucijų įslaptintus teisės aktus, vykdo jų apskaitą ir kontrolę; registruoja, įtraukia į apskaitą ir išsiunčia ministerijos vadovybės, departamento gautus ir siunčiamus įslaptintus dokumentus;
  • užtikrina įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos funkcijų įgyvendinimą ministerijoje, kai įslaptintą sandorį sudaro ministerija, įstaigos prie ministerijos ir kitos vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonės;
  • analizuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių darbą, susijusį su įslaptintos informacijos naudojimu ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo;
  • pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su institucijomis – paslapčių subjektais bei užsienio valstybių, su kuriomis sudarytos ar sudaromos tarpvalstybinės sutartys dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
  • pagal savo kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, organizuoja mokymus įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo klausimais;
  • rengia ministerijos įslaptintos dokumentacijos planą, įslaptintos dokumentacijos plano papildymų sąrašą, įslaptintų dokumentų registrų sąrašą, įslaptintų dokumentų saugojimo terminų rodyklę;
  • rengia ministerijos Centrinės specialiosios ekspertų komisijos posėdžių darbotvarkę, praneša komisijos nariams posėdžių organizavimo datą, pateikia jiems reikiamą medžiagą, informuoja komisijos narius apie protokolinių sprendimų ir pasiūlymų vykdymą, kontroliuoja, kaip vykdomi komisijos sprendimai, tvarko komisijos dokumentaciją;
  • vykdo iš NATO ir Europos Sąjungos gaunamų įslaptintų dokumentų subregistratūros funkcijas, koordinuoja ir kontroliuoja antrinių subregistratūrų darbą;
  • sprendžia kitus su įslaptinta informacija ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu susijusius klausimus.
  • ministerijos kancleriui pavedus kontroliuoja ministerijos vadovybės pavedimų kontroliuojamų Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Vyriausybės kanceliarijos pavedimų ir ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą per nustatytus terminus; ministerijos kanclerio pavedimu informuoja ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir kitas vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančias įstaigas ir įmones apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo eigą ir terminus.
  • įgyvendina vidinės komunikacijos veiksmus ir priemones – teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl ministerijos organizacinės kultūros formavimo, ministerijos renginių organizavimo, vidinių informacijos mainų procesų tobulinimo, organizuoja ministerijos vidinės komunikacijos renginius; 
  • pagal kompetenciją organizuoja tarptautinių renginių ir užsienio delegacijų vizitų logistikos įgyvendinimą, užtikrina protokolo normų laikymąsi.
  • pagal pateikiamas technines specifikacijas ir kitus pirkimo dokumentus inicijuoja ir (arba) organizuoja ministerijos administracijos padalinių, dalyvaujančių formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką tam tikroje ministrui pavestoje valdymo srityje (srityse), veiklai užtikrinti reikalingus viešuosius pirkimus;
  • ministerijos vadovybės pavedimu vykdo ministerijos administracijos padalinių, dalyvaujančių formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką tam tikroje ministrui pavestoje valdymo srityje (srityse), veiklai ar jos organizavimui reikalingas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis.
  • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus;
  • teikia teisines konsultacijas ministerijos vadovybei ir įstaigų prie ministerijos vadovams teisės aktų taikymo klausimais;
  • dalyvauja ministerijos administracijos padaliniams įgyvendinant teisės aktus; 
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus ir ministerijos metinius veiklos planus;
  • pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos viešųjų pirkimų komisijos, kitų sudarytų komisijų ir darbo grupių, kurioms pavedama atlikti su ministerijos vidaus administravimo veikla susijusias užduotis, veikloje;
  • pagal kompetenciją tvarko ministerijos intraneto svetainę;
  • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis; 
  • teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl dokumentų ir asmenų prašymų, skundų, pranešimų tvarkymo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  • atlieka kitus ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  • Teisės ir personalo skyrius
   Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Arūnas Sodonis
   239
   Kristijonas Gudalevičius
   239
   Donatas Gailius
   235
   Jūratė Šafranovičienė
   235
   Aušrinė Valiūnienė
   237
   Giedrė Kornijenkienė
   241
   Karolis Gailius
   241
   Rasa Abaravičiūtė
   237
    

   TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

   • rengia ministerijos kompetencijai priskirtinus vidaus administravimo teisės aktų projektus;
   • vertina ar ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių parengti, kitų institucijų pateikti derinti vidaus administravimo ar teisės taikymo aktų, įskaitant teisės aktus, susijusius su Europos Sąjungos parama, projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, kitus teisės aktus ir teisinės technikos reikalavimus; 
   • nagrinėja Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų pasitarimų medžiagą ir vertina Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, taip pat Vyriausybės kanceliarijos pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl departamento rengtų, vertintų ir ministerijos pateiktų teisės aktų projektų ir prireikus padeda juos tikslinti arba juos tikslina; 
   • rengia arba organizuoja pažymos apie departamento rengta, vertintą teisės akto projektą, įtrauktą į ministerijų atstovų pasitarimo, Vyriausybės pasitarimo ar Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, parengimą ir pateikimą pasitarime ar posėdyje dalyvausiančiam ministrui, viceministrui arba ministerijos kancleriui; 
   • teikia siūlymus dėl reikalingų ministerijos vidaus administravimo teisės aktų pakeitimų ar dėl vienodos teisės aktų taikymo praktikos formavimo ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų ir įmonių veikloje;
   • ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja svarstant ministerijos parengtus teisės aktų projektus Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, kitose institucijose.
   • atstovauja Lietuvos valstybei, jei valstybei atstovauja ministerija ar vidaus reikalų ministras, ministerijai ar vidaus reikalų ministrui administracinių ginčų komisijose ar kitose išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose dėl ministerijos vadovybės priimtų sprendimų;
   • atlieka teismų praktikos stebėseną vidaus administravimo srityje, analizuoja su tuo susijusius teismų suformuluotus teisės išaiškinimus bei teisės taikymo taisykles ir jų pagrindu teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl reikalingų teisės aktų pakeitimų;
   • vertina ar ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja rengiant sutarčių, sudaromų įgyvendinant ministerijos ūkinę bei finansinę veiklą, taip pat susijusių su Europos Sąjungos parama, skiriama ministrui pavestoms valdymo sritims, bei kitų ministerijos ar vidaus reikalų ministro vardu sudaromų sutarčių projektus;
   • ministerijos vadovybės pavedimu kontroliuoja sutarčių, sudarytų įgyvendinant ministerijos ūkinę bei finansinę veiklą, vykdymą.
   • dalyvauja vykdant ministerijos struktūrines pertvarkas, pagal kompetenciją teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl šių pertvarkų įgyvendinimo ir organizuoja grupės darbuotojų atleidimo procedūras;
   • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus ministerijos personalo valdymo klausimais ir dėl vidaus reikalų ministro skiriamų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių vadovų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, perkėlimo į kitas pareigas, atostogų suteikimo, bei kitų šių vadovų valdymo klausimų;
   • padeda įstaigos vadovui formuoti ministerijos personalo sudėtį;
   • rengia ministerijos personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja ministerijos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
   • atlieka asmens, atsakingo už Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
   • konsultuoja ministerijos personalą ir asmenis, pretenduojančius dirbti ministerijoje dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo bei tvarko duomenis privačių interesų deklaravimo sistemoje IDIS;
   • praneša valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie ministerijos personalo priėmimą į pareigas;
   • organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų (išskyrus vidaus reikalų statutines įstaigas) vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;
   • pagal savo kompetenciją organizuoja ministerijos personalo bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų (išskyrus vidaus reikalų statutines įstaigas) ir įmonių vadovų skatinimą ir apdovanojimą;
   • pagal savo kompetenciją išduoda valstybės tarnautojų pažymėjimus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pažymėjimus;
   • padeda įgyvendinti ministerijos personalo socialines ir kitas garantijas, teisę į karjerą;
   • formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui ministerijos personalo ir įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
   • padeda ministerijos administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą ministerijoje;
   • pagal savo kompetenciją dalyvauja organizuojant ministerijos personalo kvalifikacijos tobulinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas, taip pat organizuoja studentų praktiką ministerijoje.
   • pagal kompetenciją atstovauja departamento interesams ministerijoje bei ministerijos interesams kitose institucijose;
   • pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos viešųjų pirkimų komisijos, kitų sudarytų komisijų ir darbo grupių, kurioms pavedama atlikti su ministerijos vidaus administravimo veikla susijusias užduotis, veikloje; 
   • pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę, atlikdamas ministerijos veiklos nuolatinę (kasdienę) stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą, rizikos analizę ir vertinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse pagal departamentui priskirtas funkcijas; 
   • teikia teisines konsultacijas ministerijos vadovybei ir įstaigų prie ministerijos vadovams teisės aktų taikymo klausimais;
   • pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos administracijos padaliniams įgyvendinant teisės aktus bei sutartis ir susitarimus;
   • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus;
   • atlieka kitus ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

    

  • Informacijos ir dokumentų valdymo skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ingrida Jeruslanovienė
   343
   Arvydas Kalpokas
   130
   113
   Olga Mankuvienė
   339
   Laima Vaišnoraitė
   A7
   Eglė Klibavičienė
   115
   Danutė Gudaitienė
   227
   Giedrė Pakalnienė
   338
   Lijana Puzinienė
   347
   224
   229
   Jelena Kabiševa
   357
   Laima Ambrazevičienė
   130

   INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

   • pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
   • rengia teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, rengia ir derina dokumentų, susijusių su dokumentų valdymu, projektus;
   • teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   • ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimu organizuoja ir, esant tarnybiniam būtinumui, atlieka patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse, teikia ministerijos vadovybei atliktų patikrinimų išvadas, pasiūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo;
   • registruoja, sistemina ir tvarko gautus Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Ministro Pirmininko potvarkius;
   • registruoja, sistemina ir tvarko priimtus ir pasirašytus vidaus reikalų ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius, ministerijai, ministerijos vadovybei, departamentui ir jo skyriams adresuotus gautus ir siunčiamus dokumentus;
   • registruoja, sistemina ir tvarko ministerijai, ministerijos vadovybei, departamentui adresuotus asmenų prašymus ir skundus;
   • priima dokumentus, asmenų prašymus ir skundus, taip pat kitą korespondenciją, gautą tiesiogiai ministerijoje, atsiųstą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais ministerijos elektroninio pašto adresu, adresuotą ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos, išskyrus įstaigas prie ministerijos, kurios turi priimamuosius, ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms, tiesiogiai adresuotus dokumentus perduoda ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms;
   • išrūšiuoja skirtus išsiųsti dokumentus ir kitą korespondenciją, pildo dokumentų registrus, ir išsiunčia dokumentus ir kitą korespondenciją, perduotą iš ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos; 
   • rengia ministerijos vadovybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei apibendrintą informaciją apie ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių veiklą, susijusią su dokumentų valdymu ir asmenų aptarnavimu viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
   • analizuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių dokumentų, asmenų prašymų ir skundų tvarkymą;
   • rengia ir derina ministerijos dokumentacijos planus, ministerijos dokumentacijos planų papildymų sąrašus, ministerijos dokumentų registrų sąrašus;
   • tvarko:
   • vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos bylas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas, ministerijos administracijos padalinių perduotus nuolatinio ir ilgo saugojimo archyvinius dokumentus;
   • likviduotų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo archyvinius dokumentus;
   • nutrauktas baudžiamąsias bylas ir bylas, kuriose nutrauktas ikiteisminis tyrimas, kitas teisės aktų nustatyta tvarka priskirtas saugoti baudžiamąsias bylas;
   • panaikintus Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos archyvo dokumentus.
   • tvarko ir perduoda ministerijos administracijos padalinių nuolat saugomus dokumentus į įstaigos dokumentus kaupiantį valstybės archyvą (toliau – valstybės archyvas); tvarko ministerijos administracijos padalinių trumpai saugomus dokumentus;
   • sudaro nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus ir teikia juos ministerijos ir valstybės archyvo dokumentų ekspertų komisijoms svarstyti;
   • išduoda saugomų archyvinių dokumentų patvirtintas kopijas, išrašus, rengia pažymas;
   • organizuoja ir atlieka dokumentų vertės ekspertizę, sudaro dokumentų, atrinktų naikinti, aktus, teikia juos derinti ministerijos ir valstybės archyvo dokumentų ekspertų komisijoms;
   • organizuoja pažymėjimų dėl tremties ir priverstinio išvežimo į Vokietiją Antrojo pasaulinio karo metais teisės aktų nustatyta tvarka rengimą;
   • pagal kompetenciją administruoja dokumentų valdymo sistemą.
   • organizuoja asmenų aptarnavimą ministerijoje taikydamas vieno langelio principą jiems atvykus į ministeriją, aptarnavimą elektroniniais ryšiais, prašymų ir skundų, gautų tiesiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, tvarkymą; planuoja, koordinuoja asmenų priėmimą pas ministerijos vadovybę, generalinį inspektorių, ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos vadovus ir rengia asmenų priėmimo grafikus;
   • organizuoja ir koordinuoja ministerijos, ministerijos vadovybės priimamųjų darbą; 
   • rengia teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose tvarką, išskyrus įstatymus, projektus, ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, rengia ir derina dokumentų, susijusių su asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose tvarka, projektus;
   • teikia metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose klausimais, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.
   • redaguoja ministerijos vadovybės pasirašomus ar vizuojamus ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, kuriuose nėra kalbos tvarkytojo, rengiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
   • organizuoja ministerijos Terminijos komisijos veiklą. 
   • kontroliuoja ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą per nustatytus terminus;
   • informuoja ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir kitas vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančias įstaigas ir įmones apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo eigą ir terminus;
   • pagal kompetenciją tvarko ministerijos interneto svetainę (išskyrus ministerijos Intranetą).
   • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, atstovauja Informacijos ir dokumentų valdymo skyriui, esant būtinumui, ir departamentui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse bei kitose institucijose;
   • teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl dokumentų, asmenų prašymų ir skundų, pranešimų tvarkymo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
   • atlieka kitus ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.
  • Organizacinis skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Joana Žiedelienė
   367
   Monika Karsokienė
   365
   336
   336

   ORGANIZACINIO SKYRIAUS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

   • teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl ministerijos organizacinės kultūros formavimo, vidinės komunikacijos strategijos ir priemonių, ministerijos renginių organizavimo;   
   • rūpinasi efektyvia komunikacija tarp ministerijos padalinių keičiantis aktualia informacija apie jų veiklą ir svarbiausius darbus, užtikrina viešintinos informacijos rinkimą iš ministerijos specialistų, padalinių vadovų; 
   • teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl galimybių tobulinti vidinius informacijos mainų procesus; 
   • bendradarbiauja su personalo sritį kuruojančiais ministerijos padaliniais ir pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ministerijos personalo motyvacijos sistemą;
   • organizuoja ir koordinuoja vidinę komunikaciją, informacijos pateikimą ministerijos intraneto svetainėje, taip pat administruoja jos turinį; 
   • organizuoja ministerijos vidinės komunikacijos renginius: parodas, konkursus, šventinius minėjimus ir kt.; 
   • organizuoja skelbimų, kvietimų į renginius, vadovybės sveikinimo atvirukų maketavimą ir platinimą;
   • teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl reprezentacinių priemonių įsigijimo; organizuoja ir vykdo ministerijos reprezentacinių priemonių kūrimą, atranką ir įsigijimą bei rengia šių priemonių įsigijimui reikalingas technines specifikacijas; 
   • palaiko glaudžius ryšius ir apsikeitimą aktualia informacija su ministerijai pavaldžių įstaigų padaliniais ir atsakingais už komunikaciją asmenimis. 
   • koordinuoja ministerijos vidinius ir tarptautinius renginius, ministerijos vadovybės susitikimus su užsienio svečiais ir diplomatinių atstovybių atstovais ir užtikrina protokolo normų laikymąsi jų metu; 
   • dalyvauja organizuojant daugiašalius renginius, tarptautines konferencijas ir kitus renginius Lietuvoje vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
   • teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms organizuojant užsienio svečių vizitus, protokolinius renginius ir tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes;
   • organizuoja užsienio svečių, delegacijų vizitų ir susitikimų su ministerijos vadovybe programų logistinį įgyvendinimą; 
   • rengia su protokolo funkcijų vykdymu susijusius paslaugų aprašymus, reikalingus viešiesiems pirkimams atlikti, organizuoja paslaugų teikimo sutarčių projektų derinimą ir pasirašymą;
   • organizuoja dokumentų vertimą raštu į (iš) užsienio kalbas bei vertimą žodžiu į (iš) užsienio kalbas užsienio svečių vizitų ir susitikimų su ministerijos vadovybe metu.
   • pagal pateikiamas technines specifikacijas ir kitus pirkimo dokumentus inicijuoja ir (arba) organizuoja ministerijos administracijos padalinių, dalyvaujančių formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką tam tikroje ministrui pavestoje valdymo srityje (srityse), veiklai užtikrinti reikalingus viešuosius pirkimus;
   • ministerijos vadovybės pavedimu vykdo ministerijos administracijos padalinių, dalyvaujančių formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką tam tikroje ministrui pavestoje valdymo srityje (srityse), veiklai ar jos organizavimui reikalingas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis. 
   • pagal kompetenciją teikia techninę paramą ministerijos administracijos padaliniams, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką tam tikroje ministrui pavestoje valdymo srityje (srityse), ir ministerijos Strateginės komunikacijos skyriui;
   • vykdo renginių organizavimo techninę dalį, organizuoja komunikacijos projektams reikalingų sutarčių sudarymą, užtikrina viešųjų pirkimų, reikalingų renginiams organizuoti bei ministerijos organizacinei kultūrai puoselėti, vykdymą;
   • pagal poreikį teikia pagalbą organizuojant viešinimo renginius, informacinių leidinių leidybą, televizijos ir radijo reportažų apie ministerijos veiklą kūrimą ir kitus ministerijos informacinio - vizualiojo pristatymo darbus;
   • pagal kompetenciją atstovauja departamento interesams ministerijoje bei ministerijos interesams kitose institucijose;
   • atlieka kitus ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.
  • Slaptumo skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Nėra kontaktų
 • Ekonomikos ir finansų departamentas
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ilona Smailienė
  201
  Janina Seilienė
  201
  Aksavera Vaicekauskaitė
  201

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-616
  (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1V-668 redakcija)

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
  EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
    BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentas (toliau – departamentas) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  2. Savo veikloje departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) įsakymais, taip pat Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais.

  3. Departamento raštvedyba tvarkoma savarankiškai pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką.

  4. Departamento struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina vidaus reikalų ministras.

  5. Departamentas turi antspaudą ir blanką su savo pavadinimu.

  II SKYRIUS
    DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Departamento uždaviniai:

  6.1. formuoti ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos įsteigtų įstaigų, kurių valstybės biudžeto asignavimų (toliau – asignavimai) valdytojas yra vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo, (toliau – ministerijos įstaigos) biudžetą (toliau – ministerijos biudžetas), koordinuoti kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų biudžeto formavimą;

  6.2. vykdyti ministerijos ir ministerijos įstaigų finansavimą ir asignavimų panaudojimo analizę;

  6.3. organizuoti vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano ir ministerijos metų veiklos plano rengimą, koordinuoti vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginių veiklos planų ir metų veiklos planų rengimą, vykdyti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, Vyriausybės ir ministro veiklos prioritetų, vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano priemonių vykdymą;

  6.4. koordinuoti strategijų, programų, tarpinstitucinių veiklos ir veiksmų planų (toliau – tarpinstituciniai strateginio planavimo dokumentai) projektų parengimą ir kontroliuoti tarpinstitucinių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną, rengiamų strateginio planavimo dokumentų atitiktį Strateginio planavimo metodikai, patvirtintai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Strateginio planavimo metodika), vertinti kitų institucijų rengiamų tarpinstitucinių strateginio planavimo dokumentų atitiktį vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiam veiklos planui;

  6.5. organizuoti ir kontroliuoti vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos, ministerijos ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos ataskaitų parengimą.

  6.6. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos įstaigomis rengti ministerijos, ministerijos įstaigų investicijų projektus (programas), finansuojamus iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Vidaus saugumo fondo, kitų Europos Sąjungos fondų, programų ir bendrojo finansavimo lėšų, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų lėšų; pagal kompetenciją rengti ministerijos, ministerijos įstaigų ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų planus  bei koordinuoti jų rengimą, rengti ataskaitas apie investicijų projektams (programoms) skirtų lėšų panaudojimą ir teikti jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms;

  6.7. pagal kompetenciją planuoti ministerijos, derinti ministerijos įstaigų viešuosius pirkimus ir analizuoti ministerijos ir ministerijos įstaigų viešųjų pirkimų planų vykdymą, nagrinėti valstybės įmonės „Regitra“ ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininkės arba dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina ministerija, ekonominius finansinius klausimus, susijusius su steigėjos ar savininkės / dalininkės funkcijomis, bei pagal kompetenciją nagrinėti savivaldybių ekonominius finansinius klausimus, susijusius su valstybės perduotomis savivaldybėms funkcijomis, dalyvauti rengiant ir nagrinėjant teisės aktus, susijusius su 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Vidaus saugumo fondo, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų ir bendrojo finansavimo lėšų administravimu bei naudojimu;

  6.8. tvarkyti ministerijos buhalterinę apskaitą, sudaryti ministerijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir finansinių ataskaitų rinkinius;

  6.9. koordinuoti ministerijos ir ministerijos įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybų darbą, formuoti bendrą politiką buhalterinės apskaitos klausimais, rengti ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;

  6.10. pagal kompetenciją vykdyti Išorės sienų fondo 2007–2013 metų laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą (toliau – Išorės sienų fondas), Europos grąžinimo fondo 2008–2013 metų laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą (toliau – Europos grąžinimo fondas), Vidaus saugumo fondo, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos, Norvegijos finansinio mechanizmo programų ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skiriamų ministerijos vykdomoms programoms ir projektams, buhalterinę apskaitą;

  6.11. įgyvendinti vidaus reikalų ministro patvirtintą Vidaus reikalų ministerijos apskaitos politiką ir kontroliuoti ministerijos ir ministerijos įstaigų finansus;

  6.12. vykdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas;

  6.13. organizuoti vidaus reikalų ministro, viceministrų ir ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė), ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų bei ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes bei ministerijos vadovybės susitikimus su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

  6.14. koordinuoti ir kontroliuoti vidaus reikalų ministro Strateginių projektų įgyvendinimą, konsultuoti valstybės tarnautojus ir darbuotojus projektų ir procesų valdymo klausimais;

  6.15. įgyvendinti civilinės saugos reikalavimus ministerijoje.

  7. Departamentas:

  7.1. įgyvendindamas nuostatų 6.1 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  7.1.1. rengia ministerijos, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų atitinkamų metų asignavimų poreikio suvestinę;

  7.1.2. planuoja Išorės sienų fondo, Europos grąžinimo fondo, Vidaus saugumo fondo, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos, Norvegijos finansinio mechanizmo programų ir kitų Europos Sąjungos fondų, programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšas;

  7.1.3. teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos įstaigoms, dalyvaujančioms rengiant ministerijos biudžeto projektą;

  7.1.4. rengia ministerijos biudžeto projektą ir jį teikia Finansų ministerijai; pagal kompetenciją dalyvauja rengiant vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginį veiklos planą;

  7.1.5. teikia metodinę pagalbą ir koordinuoja vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų biudžeto projektų rengimą;

  7.1.6. rengia ministerijos ir organizuoja ministerijos įstaigų programų sąmatų projektų rengimą ir pateikia Finansų ministerijai;

  7.1.7. vadovaudamasis patvirtintu ministerijos biudžetu, rengia ministerijos ir organizuoja ministerijos įstaigų programų sąmatų rengimą, teikia jas tvirtinti ministerijos kancleriui ir pateikia Finansų ministerijai;

  7.2. įgyvendindamas nuostatų 6.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.2.1. vykdo ministerijos ir ministerijos įstaigų finansavimą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo (toliau – VBAM) sistemoje pateikdamas asignavimų poreikio prognozes ir mokėjimo paraiškas Valstybės iždui;

  7.2.2. administruoja VBAM sistemos duomenų bazę, užtikrina duomenų patikimumą ir apsaugą;

  7.2.3. analizuoja ir kontroliuoja ministerijai skirtų asignavimų panaudojimą pagal programas, vykdomas priemones, išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, teikia informaciją ministerijos kancleriui ir suinteresuotoms valstybės institucijoms;

  7.2.4. teikia Finansų ministerijai programų sąmatų patikslinimus;

  7.2.5. rengia ministerijos biudžeto vykdymo ataskaitų suvestinius rinkinius;

  7.3. įgyvendindamas nuostatų 6.3  papunktyje nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  7.3.1. vykdo Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo plano, Nacionalinės pažangos programos, kitų ilgos, vidutinės trukmės tarpinstitucinių planavimo dokumentų, kuriuos pagal kompetenciją įgyvendina ministerija ir (arba) vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos, vykdymą, stebėseną ir kontrolę;

  7.3.2. rengia ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano projektą ir koordinuoja ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginių veiklos planų projektų rengimą ir vykdymo stebėseną;

  7.3.3. vertina ir teikia išvadas dėl ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių viešųjų įstaigų ir įmonių strategijų, įstaigų ir įmonių bei jų vadovų veiklos vertinimo kriterijų ir pasiektų rodiklių atitikties vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiam veiklos planui;

  7.3.4. rengia ministerijos metų veiklos plano projektą ir koordinuoja ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų metų veiklos planų projektų parengimą;

  7.3.5. organizuoja Vidaus reikalų ministerijos kolegijos ir Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio planavimo darbo grupės posėdžius;

  7.3.6. koordinuoja vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano programų vertinimą, ministerijos ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos efektyvumo rodiklių stebėseną;

  7.3.7. teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams ir ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms strateginio planavimo dokumentų rengimo ir stebėsenos klausimais;

  7.4. įgyvendindamas nuostatų 6.4 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  7.4.1. koordinuoja ministerijos rengiamų strategijų, programų, tarpinstitucinių veiklos ir veiksmų planų (toliau – tarpinstituciniai strateginio planavimo dokumentai) projektų parengimą, vertina jų atitiktį vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiam veiklos planui ir Strateginio planavimo metodikai;

  7.4.2. atlieka kitų institucijų rengiamų tarpinstitucinių strateginio planavimo dokumentų, kuriuos pagal kompetenciją įgyvendina ministerija ir (arba) ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos, projektų vertinimą dėl jų atitikties vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiam veiklos planui, kitiems ministerijos strateginio planavimo dokumentams;

  7.5. įgyvendindamas nuostatų 6.5 papunktyje nurodytą uždavinį organizuoja Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, Vyriausybės ir ministro veiklos prioritetų, ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano ir ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginių veiklos planų vykdymo ataskaitų, ministerijos ir ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų  metų veiklos ataskaitų parengimą;

  7.6. įgyvendindamas nuostatų 6.6  papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.6.1. pagal kompetenciją kartu su ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos įstaigomis rengia investicijų projektus (programas), rengia ministerijos, ministerijos įstaigų ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų planus Valstybės investicijų programai parengti, suderina su ministerijos kancleriu ir (ar) su vidaus reikalų viceministrais pagal vidaus reikalų ministro nustatytas veiklos sritis ir teikia Finansų ministerijai;

  7.6.2. rengia ministerijos, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų poreikio suvestinę, analizuoja bei teikia  ministerijos vadovybei , suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms informaciją investicijų klausimais;

  7.6.3. techniškai aptarnauja Investicijų projektų atrankos komisiją;

  7.6.4. pagal kompetenciją kartu su ministerijos administracijos padaliniais, ministerijos įstaigomis ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiomis įstaigomis rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti investicijų projektų vertinimo kriterijus, jų skaičiavimo aprašymus ir reikšmes;

  7.6.5. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos įstaigoms bei vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms  įstaigoms, rengiant investicijų planus ir investicijų projektus (programas);

  7.6.6. pagal kompetenciją atlieka ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos įstaigų bei vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų vykdomų investicijų projektų (priemonių) kontrolę ir finansinę analizę, rengia ataskaitas ir teikia Finansų ministerijai;

  7.6.7. rengia ataskaitas ir teikia jas Lietuvos statistikos departamentui apie investicijų, skirtų ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos įstaigoms, panaudojimą;

  7.6.8. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų panaudojimą;

  7.7. įgyvendindamas nuostatų 6.7 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  7.7.1. atsižvelgdamas į ministerijai patvirtintus asignavimus, rengia ministerijos viešųjų pirkimų planą, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ministerijos įstaigų viešųjų pirkimų planus ir jų pakeitimus, atlieka ministerijos ir ministerijos įstaigų viešųjų pirkimų planų vykdymo analizę;

  7.7.2. nagrinėja valstybės įmonės „Regitra“ ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininkės arba dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina ministerija, kainodaros, vadovų darbo apmokėjimo ir kitus ekonominius finansinius klausimus, susijusius su steigėjo ar savininkės / dalininkės funkcijomis, rengia sprendimų projektus šiais klausimais ir teikia vidaus reikalų ministrui juos tvirtinti;

  7.7.3. nagrinėja savivaldybių ekonominius ir finansinius klausimus, susijusius su valstybės perduotomis savivaldybėms funkcijomis, rengia atsakymus į paklausimus;

  7.7.4. dalyvauja rengiant ir nagrinėjant teisės aktus, susijusius su 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Vidaus saugumo fondo, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų ir bendrojo finansavimo lėšų administravimu bei naudojimu;

  7.8. įgyvendindamas nuostatų 6.8 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.8.1. kontroliuoja ministerijos finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, užtikrina tinkamą ir teisingą dokumentų, susijusių su šiame papunktyje nurodytos funkcijos vykdymu, įforminimą;

  7.8.2. įtraukia į apskaitą visas ministerijos valdomas pinigines lėšas biudžetinėje, nebiudžetinių lėšų, depozitinėje ir valiutinėje sąskaitose, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su nurodytų lėšų cirkuliacija;

  7.8.3. vykdo banko operacijas, tvarko banko dokumentus ir išlaidų sąmatų vykdymo operacijų apskaitą; visas ūkines finansines operacijas pagrindžia apskaitos dokumentais;

  7.8.4. apskaičiuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, darbo užmokestį bei kitas išmokas ir jas išmoka nustatytu laiku, griežtai laikantis finansinės ir kasos darbo organizavimo drausmės;

  7.8.5. apskaičiuoja ir išmoka priklausančias grąžintinas neišmokėto darbo užmokesčio dalis, taip pat susidariusį socialinių ir kitų išmokų skirtumą ministerijos, buvusiems ministerijos ir likviduotų (reorganizuotų) biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojams bei išduoda pažymas apie apskaičiuotą grąžintiną neišmokėto darbo užmokesčio dalį ir socialinių ir kitų išmokų skirtumą;

  7.8.6. apskaičiuoja ir laiku perveda fizinių asmenų pajamų mokestį ir kitas  įmokas į valstybės biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus;

  7.8.7. dalyvauja sudarant ministerijos sutartis, tikrina sudaromų sutarčių teisėtumą, jas vizuoja, o pasirašytas sutartis įtraukia į apskaitą bei kontroliuoja jų laikymąsi ir apmokėjimą;

  7.8.8. nustatytu laiku išieško skolas ir padengia įsiskolinimus kreditoriams; nurašo trūkumus, įsiskolinimus debitoriams ir kitus nuostolius;

  7.8.9. rengia ir teikia Lietuvos statistikos departamentui statistines ataskaitas;

  7.9. įgyvendindamas nuostatų 6.9 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.9.1. koordinuoja ministerijos įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybų darbą, formuoja bendrą politiką buhalterinės apskaitos klausimais;

  7.9.2.  priima iš ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius  bei jų pagrindu rengia konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius ir teikia juos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei;

  7.10. įgyvendindamas nuostatų 6.10 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  7.10.1. Išorės sienų fondo, Europos grąžinimo fondo, Vidaus saugumo fondo, 2007–2013  metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystė programos, Norvegijos mechanizmo programų ir kitų Europos Sąjungos fondų bei tarptautinės paramos fondų programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų ir lėšų, gautų iš tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų, išmokėjimą;

  7.10.2. tvarko Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Išorės sienų fondo, Europos grąžinimo fondo  Vidaus saugumo fondo, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, kitų Europos Sąjungos fondų, programų lėšų ir lėšų, gautų iš tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų buhalterinę apskaitą;

  7.11. įgyvendindamas nuostatų 6.11 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.11.1. įgyvendina vidaus reikalų ministro patvirtintą apskaitos politiką;

  7.11.2. atlieka ministerijos ir ministerijos įstaigų finansų kontrolę;

  7.12. įgyvendindamas nuostatų 6.12 papunktyje nurodytą uždavinį,  atlieka šias funkcijas:

  7.12.1. rengia ir per informacinę Europos Sąjungos 2014–2020 metų fondų valdymo sistemą (toliau – SFC2014) teikia mokėjimo paraiškas Europos Komisijai;

  7.12.2. rengia ir per SFC2014 teikia Europos Komisijai sąskaitas už kiekvienus ataskaitinius metus;

  7.12.3. rengia ir per SFC2014 teikia Europos Komisijai einamiesiems ir ateinantiems finansiniams metams numatomų teikti mokėjimo paraiškų Europos Komisijai prognozes;

  7.12.4. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas;

  7.13. įgyvendindamas nuostatų 6.13 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

  7.13.1. rengia ministerijos vadovybės, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruočių į užsienio valstybes pusmečių planus;

  7.13.2. organizuoja ministerijos vadovybės, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes;

  7.13.3. rengia ir derina vidaus reikalų ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių dėl tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes projektus;

  7.13.4. dalyvauja organizuojant užsienio svečių vizitus ir susitikimus su ministerijos vadovybe bei tarptautinius renginius vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;

  7.14. įgyvendindamas nuostatų 6.14 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.14.1. koordinuoja vidaus reikalų ministro Strateginių projektų portfelį, vykdo portfelio tarpinių rezultatų, asignavimų panaudojimo ir strateginių projektų įgyvendinimo stebėseną;

  7.14.2. organizuoja vidaus reikalų ministro Strateginių projektų portfelio komisijos posėdžius ir teikia komisijai posėdžio medžiagą, mėnesines strateginių projektų eigos ataskaitas ir kitą susijusią informaciją;

  7.14.3. koordinuoja priimtų Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos sprendimų įgyvendinimą bei problemų, susijusių su strateginiais projektais, šalinimą, koordinuoja projektų valdymo įrankių diegimą ir jų pritaikymą strateginių projektų portfelio stebėsenai, rizikų ir problemų įvertinimui;

  7.14.4. vykdo projektų valdymo principų įgyvendinimą ministerijoje ir įstaigose prie ministerijos, teikia reikalingą metodinę pagalbą ir organizuoja projektų valdymo mokymus;

  7.15. įgyvendindamas nuostatų 6.15. papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.15.1. analizuoja ir vertina teisės aktus, susijusius su civiline sauga, krizėmis ir ekstremaliomis situacijomis;

  7.15.2. rengia ir įgyvendina ministerijos civilinės saugos parengties pagal galimų ekstremalių situacijų atvejus plano priemones;

  7.15.3. analizuoja ir teikia siūlymus dėl civilinės saugos priemonių ministerijoje priežiūros bei jų tobulinimo;

  7.16. taip pat atlieka šias funkcijas:

  7.16.1. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, išskyrus įstatymų, projektus;

  7.16.2. derina kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų parengtus teisės aktus departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.16.3. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS

  8. Departamentas turi teisę:

  8.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų, kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir valstybės įmonės „Regitra“ ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininkės arba dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina ministerija, dokumentus ir informaciją, reikalingą departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  8.2. analizuoti, kaip ministerijos administracijos padaliniai ir ministerijos įstaigos vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus valstybės biudžeto formavimo, skirtų asignavimų naudojimo, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, darbo užmokesčio mokėjimo ir kitais finansiniais klausimais;

  8.3. atsižvelgdamas į ekonominės-finansinės analizės ar finansinės atskaitomybės duomenis teikti pasiūlymus ministerijos vadovybei, kaip atitinkamomis priemonėmis gerinti ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklą, ir ministerijos Vidaus audito skyriui dėl jų atliekamo finansinės ūkinės veiklos audito;

  8.4. atstovauti ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose valstybės biudžeto, finansų, darbo užmokesčio, buhalterinės apskaitos ir kitais pagal savo kompetenciją klausimais pagal ministerijos vadovybės suteiktus įgaliojimus;

  8.5. atsižvelgdamas į patvirtintą ministerijos biudžetą, prireikus keisti ministerijos ir ministerijos įstaigų programų sąmatas ir teikti tvirtinti ministerijos kancleriui;

  8.6. reikalauti iš ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų, kad finansinių  ataskaitų rinkiniai būtų sudaryti tinkamai ir pateikti laiku, prireikus papildomai gauti paaiškinimus dėl finansinių ataskaitų rinkinių;

  8.7. reikalauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos įstaigų, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, lėšų ir kitų materialinių išteklių normavimui ir saugumui užtikrinti, vidinei finansinės veiklos kontrolei stiprinti;

  8.8. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus susijusius su darbo užmokesčiu ir kitų materialinių vertybių panaudojimu;

  8.9. pagal savo kompetenciją prašyti, kad ministerijos administracijos padaliniai, ministerijos įstaigos ir kitos vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančios įstaigos (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas) pagal savo kompetenciją vykdytų departamento nurodymus.

  9. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  10. Departamentui vadovauja departamento direktorius, kuris yra ministerijos vyriausiasis finansininkas (buhalteris), jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

  11. Departamento direktorius:

  11.1. organizuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą, programinio biudžeto ir investicijų projektų formavimą ir vykdymą, finansinės informacinės bazės kūrimą bei finansinės veiklos analizę, koordinuoja vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų finansinių tarnybų darbą, investicinių projektų ir programų rengimą, formuoti bendrą sistemos politiką finansų, darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais ir atsako už tai, kad departamentas vykdytų nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

  11.2. organizuoja departamento veiklą;

  11.3. ministerijos vadovybės reikalavimu atsiskaito jai už departamento veiklą;

  11.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl departamento struktūros ir pareigybių sąrašo, departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas departamente konkursų komisijų darbe;

  11.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  11.6. atstovauja departamentui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos bei kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir valstybės įmonėje „Regitra“, kitose institucijose;

  11.7. vizuoja (paveda vizuoti) įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos ar vidaus reikalų ministro vardu sudaromų sutarčių projektus;

  11.8.  pasirašo antrojo parašo teise mokėjimo dokumentus: pavedimus, čekius, paraiškas, prašymus, orderius, darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius, banko, kasos ir kitus pinigų apskaitos dokumentus,  ministerijos tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius, ketvirtinių ir metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, taip pat konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, direktoriaus teikimu ir vidaus reikalų ministro pavedimu ši teisė taip pat gali būti suteikiama departamento Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui ir jo pavaduotojui;

  11.9. pasirašo (vizuoja) sąskaitas, reprezentacinių renginių išlaidų sąmatas, suvestinę ministerijos, ministerijos ir ministerijos įstaigų programų sąmatas bei jų projektus;

  11.10. gali turėti kitų teisės aktų ar ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

  12. Departamento direktoriaus nesant, jo pareigas vykdo departamento vyresnysis patarėjas.

  13. Departamente yra Buhalterinės apskaitos, Ekonomikos ir investicinių projektų ir Biudžeto ir finansų skyriai.

  V SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Departamento veiklos organizavimas keičiamas ar departamentas panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  ____________________

   

  • Buhalterinės apskaitos skyrius
   Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Danė Vyšniauskienė
   208
   Laura Ragelytė
   214
   Rasa Remeikaitė
   205
   Gražina Šliachtovič
   214
   Galina Naimovič
   206
   Natalija Baidak
   204
   Alina Ivanova
   205
   Elvyra Tiažkienė
   212
   Tatjana Krutikova
   204
   Janina Stankevičienė
   206
   Vera Grikinienė
   212
   Irena Nelkina
   210

   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
    2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-616

   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
   BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS
   NUOSTATAI


   I SKYRIUS 
   BENDROSIOS NUOSTATOS
    

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Buhalterinės apskaitos skyrius (toliau – Buhalterinės apskaitos skyrius) yra Ekonomikos ir finansų departamento (toliau – departamentas) administracijos padalinys.

   2. Savo veikloje Buhalterinės apskaitos skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) įsakymais, departamento nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais.

   3. Buhalterinės apskaitos skyriaus raštvedyba tvarkoma pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką. 

   II SKYRIUS 
   BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
    

   4. Buhalterinės apskaitos skyriaus uždaviniai:

   4.1. tvarkyti ministerijos buhalterinę apskaitą ir sudaryti ministerijos biudžeto vykdymo  ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinius;       

   4.2. koordinuoti ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos įsteigtų įstaigų, kurių valstybės biudžeto asignavimų (toliau – asignavimai) valdytojas yra vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo, (toliau – ministerijos įstaigos) buhalterinės apskaitos tarnybų darbą ir formuoti bendrą politiką buhalterinės apskaitos klausimais, rengti ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;

   4.3. pagal kompetenciją vykdyti Išorės sienų fondo 2007–2013 metų laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą (toliau – Išorės sienų fondas), Europos grąžinimo fondo 2008–2013 metų laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą (toliau – Europos grąžinimo fondas), Vidaus saugumo fondo, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos, Norvegijos finansinio mechanizmo programų ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skiriamų ministerijos vykdomoms programoms ir projektams, buhalterinę apskaitą;

   4.4. įgyvendinti vidaus reikalų ministro patvirtintą Vidaus reikalų ministerijos apskaitos politiką ir kontroliuoti ministerijos ir ministerijos įstaigų finansus.

   5. Buhalterinės apskaitos skyrius:

   5.1. įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   5.1.1. kontroliuoja ministerijos finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, užtikrina tinkamą ir teisingą dokumentų, susijusių su šiame punkte įvardytos funkcijos vykdymu, įforminimą;

   5.1.2. įtraukia į apskaitą visas ministerijos valdomas pinigines lėšas biudžetinėje, nebiudžetinių lėšų, depozitinėje ir valiutinėje sąskaitose, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su nurodytų lėšų cirkuliacija;

   5.1.3. vykdo banko operacijas, tvarko banko dokumentus ir išlaidų sąmatų vykdymo operacijų apskaitą; visas ūkines finansines operacijas pagrindžia apskaitos dokumentais;

   5.1.4. apskaičiuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų), darbo užmokestį bei kitas išmokas ir jas išmoka nustatytu laiku, griežtai laikosi finansinės ir kasos darbo organizavimo drausmės;

   5.1.5. apskaičiuoja ir laiku perveda fizinių asmenų pajamų mokestį ir kitas  įmokas į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus;

   5.1.6. dalyvauja sudarant ministerijos sutartis, tikrina sudaromų sutarčių teisėtumą, jas vizuoja, o pasirašytas sutartis įtraukia į apskaitą bei kontroliuoja jų laikymąsi ir apmokėjimą;

   5.1.7. nustatytu laiku išieško skolas ir padengia įsiskolinimus kreditoriams; nurašo trūkumus, įsiskolinimus debitoriams ir kitus nuostolius;

   5.2. įgyvendindamas nuostatų 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.2.1. priima iš ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų tarpinius ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius bei jų pagrindu sudaro  konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius ir teikia jas Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei;

   5.2.2. rengia ir teikia Lietuvos Statistikos departamentui statistines ataskaitas;

   5.3. įgyvendindamas nuostatų 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.3.1.  pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Išorės sienų fondo, Europos grąžinimo fondo, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos, Norvegijos finansinio mechanizmo programų ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų ir lėšų, gautų iš užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų, išmokėjimą;

   5.3.2. pagal kompetenciją tvarko Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Išorės sienų fondo, Europos grąžinimo fondo, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos, Norvegijos finansinio mechanizmo programų ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų ir lėšų, gautų iš užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų, buhalterinę apskaitą;

   5.4. įgyvendindamas nuostatų 4.4 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.4.1. įgyvendina vidaus reikalų ministro patvirtintą Vidaus reikalų ministerijos apskaitos politiką;

   5.4.2. pagal kompetenciją atlieka paskesniąją finansų ir mokėjimų kontrolę;

   5.5. taip pat atlieka šias funkcijas:

   5.5.1.  pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, išskyrus įstatymų, projektus;

   5.5.2. derina kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų parengtus teisės aktus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   5.5.3. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministrų pagal nustatytas veiklos sritis ir ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) ir departamento direktoriaus pavedimus. 

   III SKYRIUS 
   BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS TEISĖS
    

   6. Buhalterinės apskaitos skyrius turi teisę:

   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių institucijų ir įstaigų informaciją Buhalterinės apskaitos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   6.2. atstovauti ministerijos interesams kitose valstybės institucijose ir įstaigose buhalterinės apskaitos, darbo užmokesčio mokėjimo ir kitais klausimais pagal ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus įgaliojimus;

   6.3. reikalauti iš ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kad būtų atliekamos tik teisėtos finansinės operacijos, kad jos būtų įformintos pagal taisykles, laiku perduodami buhalterinei apskaitai ir kontrolei dokumentai: įsakymai, potvarkiai, nutarimai, sutartys, susitarimai, sąskaitos, normatyvai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ir kita medžiaga.

   7. Buhalterinės apskaitos skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

   IV SKYRIUS 
   BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
    

   8. Buhalterinės apskaitos skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

   9. Vedėjas:

   9.1. atsako už tai, kad Buhalterinės apskaitos skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;

   9.2. organizuoja Buhalterinės apskaitos skyriaus veiklą ir paskirsto darbus Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

   9.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už Buhalterinės apskaitos skyriaus veiklą;

   9.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Buhalterinės apskaitos skyriuje konkursų komisijų darbe;

   9.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   9.6. atstovauja Buhalterinės apskaitos skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos įsteigtose bei vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose;

   9.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   10. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas vykdo Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavadavimas.

    

  • Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius
   Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rita Rutkauskienė
   202
   Giedrė Narkevičienė
   211
   Erika Giedraitienė
   221
   Dovilė Kaziūnienė
   221
   Liudmila Rabikienė
   211
   218
   321

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-616
   (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų  ministro 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1V-668 redakcija)

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
   EKONOMIKOS IR INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius (toliau – Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento (toliau – departamentas) administracijos padalinys.

   2. Savo veikloje Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) įsakymais, taip pat departamento nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais.

   3. Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus raštvedyba tvarkoma pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką.

    

   II SKYRIUS
     EKONOMIKOS IR INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus uždaviniai:

   4.1. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos įstaigomis rengti ministerijos, ministerijos įstaigų investicijų projektus (programas), finansuojamus iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Vidaus saugumo fondo, kitų Europos Sąjungos fondų, programų ir bendrojo finansavimo lėšų, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų lėšų; pagal kompetenciją rengti ministerijos, ministerijos įstaigų ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų planus bei koordinuoti jų rengimą, rengti ataskaitas apie investicijų projektams (programoms) skirtų lėšų panaudojimą ir teikti jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms;

   4.2.  pagal kompetenciją planuoti ministerijos, derinti ministerijos įstaigų viešuosius pirkimus ir analizuoti ministerijos ir ministerijos įstaigų viešųjų pirkimų planų vykdymą, nagrinėti valstybės įmonės „Regitra“ ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininkės arba dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina ministerija, ekonominius finansinius klausimus, susijusius su steigėjos ar savininkės / dalininkės funkcijomis, bei pagal kompetenciją nagrinėti savivaldybių ekonominius finansinius klausimus, susijusius su valstybės perduotomis savivaldybėms funkcijomis, dalyvauti rengiant ir nagrinėjant teisės aktus, susijusius su 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Vidaus saugumo fondo, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų ir bendrojo finansavimo lėšų administravimu bei naudojimu;

   4.3. vykdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas.

   4.4. organizuoti vidaus reikalų ministro, viceministrų ir ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė), ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų bei ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes bei ministerijos vadovybės susitikimus su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

   4.5. koordinuoti ir kontroliuoti vidaus reikalų ministro Strateginių projektų įgyvendinimą, konsultuoti valstybės tarnautojus ir darbuotojus, projektų ir procesų valdymo klausimais;

   4.6. įgyvendinti civilinės saugos reikalavimus ministerijoje.

   5. Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius:

   5.1. įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.1.1.  pagal kompetenciją kartu su ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos įstaigomis rengia investicijų projektus (programas), koordinuoja rengimą ir rengia ministerijos, ministerijos įstaigų ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų planus Valstybės investicijų programai parengti, suderina su ministerijos vadovybe ir nustatyta tvarka bei per nustatytus terminus teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

   5.1.2. rengia ministerijos, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų poreikio suvestinę, analizuoja bei teikia ministerijos vadovybei, suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms informaciją investicijų klausimais;

   5.1.3. techniškai aptarnauja Investicijų projektų atrankos komisiją;

   5.1.4.  pagal kompetenciją kartu su ministerijos administracijos padaliniais, ministerijos įstaigomis ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiomis įstaigomis rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti investicijų projektų vertinimo kriterijus, jų skaičiavimo aprašymus ir reikšmes;

   5.1.5. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos įstaigoms bei vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, rengiant investicijų planus ir investicijų projektus (programas);

   5.1.6.  pagal kompetenciją atlieka ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos įstaigų bei vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų vykdomų investicijų projektų (priemonių) kontrolę ir finansinę analizę, rengia ataskaitas ir teikia Finansų ministerijai;

   5.1.7. per nustatytus terminus ir nustatyta tvarka rengia ataskaitas ir teikia jas Lietuvos statistikos departamentui apie investicijų, skirtų ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos įstaigoms, panaudojimą;

   5.1.8. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų panaudojimą.

   5.2. įgyvendindamas nuostatų 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.2.1. atsižvelgdamas į ministerijai patvirtintus asignavimus, rengia ministerijos viešųjų pirkimų planą, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ministerijos įstaigų viešųjų pirkimų planus ir jų pakeitimus, atlieka ministerijos ir ministerijos įstaigų viešųjų pirkimų planų vykdymo analizę;

   5.2.2. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijos įsteigtų valstybės įmonės „Regitra“ ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininkės arba dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina ministerija, kainodaros, vadovų darbo apmokėjimo ir kitus ekonominius finansinius klausimus, susijusius su steigėjo ar savininkės / dalininkės funkcijomis, rengia sprendimų projektus šiais klausimais ir teikia juos tvirtinti;

   5.2.3. pagal kompetenciją nagrinėja savivaldybių ekonominius ir finansinius klausimus, susijusius su valstybės perduotomis savivaldybėms funkcijomis, rengia atsakymus į paklausimus;

   5.2.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir nagrinėjant teisės aktus, susijusius su 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Vidaus saugumo fondo, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų ir bendrojo finansavimo lėšų administravimu bei naudojimu.

   5.3. įgyvendindamas nuostatų 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.3.1. rengia ir teisės aktuose nustatytais terminais per informacinę Europos Sąjungos 2014–2020 metų fondų valdymo sistemą (toliau – SFC2014) teikia mokėjimo paraiškas Europos Komisijai;

   5.3.2. rengia ir teisės aktuose nustatytais terminais per SFC2014 teikia Europos Komisijai sąskaitą už kiekvienus ataskaitinius metus;

   5.3.3. rengia ir teisės aktuose nustatytais terminais per SFC2014 teikia Europos Komisijai einamiesiems ir ateinantiems finansiniams metams numatomų teikti mokėjimo paraiškų Europos Komisijai prognozes;

   5.3.4. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais priskirtas tvirtinančiosios institucijos funkcijas.

   5.4. įgyvendindamas nuostatų 4.4 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.4.1. rengia ministerijos vadovybės, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruočių į užsienio valstybes pusmečių planus;

   5.4.2. organizuoja ministerijos vadovybės, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes;

   5.4.3. rengia ir derina vidaus reikalų ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių dėl tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes projektus;

   5.4.4. dalyvauja organizuojant užsienio svečių vizitus ir susitikimus su ministerijos vadovybe bei tarptautinius renginius vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse.

   5.5. įgyvendindamas nuostatų 4.5 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.5.1. koordinuoja vidaus reikalų ministro Strateginių projektų portfelį, vykdo portfelio tarpinių rezultatų, asignavimų panaudojimo ir strateginių projektų įgyvendinimo stebėseną;

   5.5.2. organizuoja vidaus reikalų ministro Strateginių projektų portfelio komisijos posėdžius ir teikia komisijai posėdžio medžiagą, mėnesines strateginių projektų eigos ataskaitas ir kitą susijusią informaciją;

   5.5.3. koordinuoja priimtų Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisijos sprendimų įgyvendinimą bei problemų, susijusių su strateginiais projektais, šalinimą, koordinuoja projektų valdymo įrankių diegimą ir jų pritaikymą strateginių projektų portfelio stebėsenai, rizikų ir problemų įvertinimui;

   5.5.4. vykdo projektų valdymo principų įgyvendinimą ministerijoje ir įstaigose prie ministerijos, teikia reikalingą metodinę pagalbą ir organizuoja projektų valdymo mokymus.

   5.6. įgyvendindamas nuostatų 4.6 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.6.1. analizuoja ir vertina teisės aktus, susijusius su civiline sauga, krizėmis ir ekstremaliomis situacijomis;

   5.6.2. rengia ir įgyvendina ministerijos civilinės saugos parengties pagal galimų ekstremalių situacijų atvejus plano priemones;

   5.6.3. analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl civilinės saugos priemonių ministerijoje priežiūros bei jų tobulinimo.

   5.7. taip pat atlieka šias funkcijas:

   5.7.1. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, išskyrus įstatymų, projektus;

   5.7.2. derina kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų parengtus teisės aktus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   5.7.3. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   III SKYRIUS
    EKONOMIKOS IR INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SKYRIAUS TEISĖS

   6. Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius turi teisę:

   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų informaciją, reikalingą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   6.2. atstovauti valstybės institucijose ir įstaigose, kitose institucijose ir įstaigose skyriui priskirtais klausimais pagal ministerijos ir departamento direktoriaus įgaliojimus;

   6.3. prašyti, kad ministerijos administracijos padaliniai ir ministerijos įstaigos, vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas) vykdytų departamento nurodymus skyriaus kompetencijos klausimais.

   7. Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
     EKONOMIKOS IR INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   8. Ekonomikos ir investicinių projektų skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

   9. Vedėjas:

   9.1. atsako už tai, kad Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;

   9.2. organizuoja Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus veiklą ir paskirsto darbus Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   9.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus veiklą;

   9.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Ekonomikos ir investicinių projektų skyriuje konkursų komisijų darbe;

   9.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   9.6. atstovauja Ekonomikos ir investicinių projektų skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos įsteigtose bei vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose;

   9.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   10. Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas vykdo Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus vedėjo pavadavimas.

   ________________________

  • Biudžeto ir finansų skyrius
   Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ingrida Samulėnienė
   219
   Sigitas Bargaila
   216
   Zuzana Jurevičienė
   209
   Aldona Mendelevičienė
   213
   Vilma Morkūnaitė
   213
   Jolanta Jokubauskienė
   209
   Darius Andriūnas
   216

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-616
   (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1V-668 redakcija)

    

   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
   BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Biudžeto ir finansų skyrius (toliau – Biudžeto ir finansų skyrius) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento (toliau – departamentas) administracijos padalinys.

   2. Savo veikloje Biudžeto ir finansų skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) įsakymais, departamento nuostatais, taip pat Biudžeto ir finansų skyriaus nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais.

   3. Biudžeto ir finansų skyriaus raštvedyba tvarkoma pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką.

   II SKYRIUS
   BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Biudžeto ir finansų skyriaus uždaviniai:

   4.1. formuoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija), įstaigų prie ministerijos ir ministerijos įsteigtų įstaigų, kurių valstybės biudžeto asignavimų (toliau – asignavimai) valdytojas yra vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo, (toliau – ministerijos įstaigos) biudžetą (toliau – ministerijos biudžetas), koordinuoti kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų biudžeto formavimą;

   4.2. vykdyti ministerijos ir ministerijos įstaigų finansavimą ir asignavimų panaudojimo analizę;

   4.3. organizuoti vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano ir ministerijos metų veiklos plano rengimą, koordinuoti vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginių veiklos planų ir metų veiklos planų rengimą, vykdyti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, Vyriausybės ir ministro veiklos prioritetų, vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano priemonių vykdymą;

   4.4. koordinuoti strategijų, programų, tarpinstitucinių veiklos ir veiksmų planų (toliau – tarpinstituciniai strateginio planavimo dokumentai) projektų parengimą ir kontroliuoti tarpinstitucinių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną, rengiamų strateginio planavimo dokumentų atitiktį Strateginio planavimo metodikai, patvirtintai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Strateginio planavimo metodika), vertinti kitų institucijų rengiamų tarpinstitucinių strateginio planavimo dokumentų atitiktį vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiam veiklos planui;

   4.5. organizuoti ir kontroliuoti vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos, ministerijos ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos ataskaitų parengimą.

   5. Biudžeto ir finansų skyrius:

   5.1. įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

   5.1.1. rengia ministerijos, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų atitinkamų metų asignavimų poreikio suvestinę;

   5.1.2. planuoja Vidaus saugumo fondo, 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės priemonės ir kitų programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšas;

   5.1.3. teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos įstaigoms, dalyvaujantiems rengiant ministerijos biudžeto projektą;

   5.1.4. rengia ministerijos biudžeto projektą, teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

   5.1.5. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir koordinuoja vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų biudžeto projektų rengimą;

   5.1.6. rengia ministerijos ir organizuoja ministerijos įstaigų programų sąmatų projektų rengimą ir pateikia Finansų ministerijai;

   5.1.7. vadovaudamasis patvirtintu ministerijos biudžetu, rengia ministerijos ir organizuoja ministerijos įstaigų programų sąmatų rengimą, teikia jas tvirtinti ministerijos kancleriui ir pateikia Finansų ministerijai;

   5.2. įgyvendindamas nuostatų 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

   5.2.1. vykdo ministerijos ir ministerijos įstaigų finansavimą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo (toliau – VBAM) sistemoje pateikdamas asignavimų poreikio prognozes ir mokėjimo paraiškas Valstybės iždui;

   5.2.2. administruoja VBAM sistemos duomenų bazę, užtikrina duomenų patikimumą ir apsaugą;

   5.2.3. analizuoja ir kontroliuoja ministerijai skirtų asignavimų panaudojimą pagal programas, vykdomas priemones, išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, teikia informaciją ministerijos kancleriui ir suinteresuotoms valstybės institucijoms;

   5.2.4. teikia Finansų ministerijai programų sąmatų patikslinimus;

   5.2.5. rengia ministerijos biudžeto vykdymo ataskaitų suvestinius rinkinius;

   5.3. įgyvendindamas nuostatų 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

   5.3.1. vykdo Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo plano, Nacionalinės pažangos programos, kitų ilgos, vidutinės trukmės tarpinstitucinių planavimo dokumentų, kuriuos pagal kompetenciją įgyvendina ministerija ir (arba) vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos, vykdymą, stebėseną ir kontrolę;

   5.3.2. rengia ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano projektą ir koordinuoja ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginių veiklos planų projektų rengimą ir vykdymo stebėseną;

   5.3.3. vertina ir teikia išvadas dėl ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių viešųjų įstaigų ir įmonių strategijų, įstaigų ir įmonių bei jų vadovų veiklos vertinimo kriterijų ir pasiektų rodiklių atitikties vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiam veiklos planui;

   5.3.4. rengia ministerijos metų veiklos plano projektą ir koordinuoja ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų metų veiklos planų projektų parengimą;

   5.3.5. koordinuoja vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano programų vertinimą, ministerijos ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos efektyvumo rodiklių stebėseną;

   5.3.6. teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams ir ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms strateginio planavimo dokumentų rengimo ir stebėsenos klausimais;

   5.4. įgyvendindamas nuostatų 4.4 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją atlieka šias funkcijas:

   5.4.1. koordinuoja ministerijos rengiamų strategijų, programų, tarpinstitucinių strateginio planavimo dokumentų projektų parengimą, vertina jų atitiktį vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiam veiklos planui ir Strateginio planavimo metodikai;

   5.4.2. atlieka kitų institucijų rengiamų tarpinstitucinių strateginio planavimo dokumentų, kuriuos pagal kompetenciją įgyvendina ministerija ir (arba) ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos, projektų vertinimą dėl jų atitikties vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiam veiklos planui, kitiems ministerijos strateginio planavimo dokumentams;

   5.5. įgyvendindamas nuostatų 4.5 papunktyje nurodytą uždavinį organizuoja Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, Vyriausybės ir ministro veiklos prioritetų, ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano ir ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginių veiklos planų vykdymo ataskaitų, ministerijos ir ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų  metų veiklos ataskaitų parengimą.

   5.6. taip pat atlieka šias funkcijas:

   5.6.1. organizuoja Vidaus reikalų ministerijos kolegijos ir vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio planavimo darbo grupės posėdžius, atlieka ministerijos kolegijos ir ministerijos strateginio planavimo darbo grupės sekretoriato funkcijas;

   5.6.2. įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę užtikrina ministerijos veiklos nuolatinės (kasdienės) stebėsenos atlikimą, rizikos veiksnių nustatymą, rizikos analizę ir vertinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse pagal Biudžeto ir finansų skyriui priskirtas funkcijas;

   5.6.3. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, išskyrus įstatymų, projektus;

   5.6.4. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vidaus reikalų ministro, viceministrų pagal nustatytas veiklos sritis ir ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) ir departamento direktoriaus pavedimus.

   III SKYRIUS
   BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS TEISĖS

    

   6. Biudžeto ir finansų skyrius turi teisę:

   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų informaciją Biudžeto ir finansų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   6.2. atstovauti ministerijos interesams kitose valstybės institucijose ir įstaigose biudžeto, finansų, darbo užmokesčio mokėjimo ir kitais klausimais pagal ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus įgaliojimus;

   6.3. prašyti, kad ministerijos administracijos padaliniai, ministerijos įstaigos ir kitos vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančios įstaigos (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas) vykdytų departamento nurodymus Biudžeto ir finansų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

   7. Biudžeto ir finansų skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
   BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

    

   8. Biudžeto ir finansų skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

   9. Vedėjas:

   9.1. atsako už tai, kad Biudžeto ir finansų skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;

   9.2. organizuoja Biudžeto ir finansų skyriaus veiklą ir paskirsto darbus Biudžeto ir finansų skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   9.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už Biudžeto ir finansų skyriaus veiklą;

   9.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl Biudžeto ir finansų skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Biudžeto ir finansų skyriuje konkursų komisijų darbe;

   9.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina Biudžeto ir finansų skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą;

   9.6. atstovauja Biudžeto ir finansų skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, ministerijos įstaigose ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, kitose institucijose;

   9.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   10.  Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas vykdo Biudžeto ir finansų skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo pavadavimas.

   _________________

 • Regioninės politikos departamentas
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Šemetulskytė
  422
  Vita Neimantaitė
  431
  Vyta Gliebuvienė
  422

  Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2017-05-22)

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
  2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-443
  (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
  2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-238,
  2016 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1V-787 ir
  2017 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1V-379
  redakcija)


  LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
  REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI 


  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas (toliau – departamentas) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  2. Savo veikloje departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Departamento raštvedyba tvarkoma savarankiškai pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką.

  4. Departamento struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina vidaus reikalų ministras.

  5. Departamentas turi antspaudą ir blanką su savo pavadinimu.

  II SKYRIUS
  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Svarbiausi departamento uždaviniai:

  6.1. formuoti valstybės politiką regionų plėtros srityje;

  6.2. kontroliuoti regionų plėtros srities valstybės politikos įgyvendinimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas;

  6.3. koordinuoti nacionalinę regioninę politiką;

  6.4. koordinuoti 2007–2013 ir 2014–2020  metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų (išskyrus antrąjį Europos teritorinio planavimo stebėjimo tinklą), kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, rengimą, prireikus – jų keitimą, teikimą ir derinimą su Europos Komisija ir įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, dalyvauti atliekant 2007–2013 ir 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programų vadovaujančiosios institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

  6.5. koordinuoti 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, rengimą, prireikus – jų keitimą, teikimą ir derinimą su Europos Komisija ir įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, ir dalyvauti atliekant 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų bendrosios valdymo institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

  6.6. koordinuoti 2009–2014 metų Norvegijos finansinių mechanizmų programų – Gebėjimų stiprinimo ir institucinio valstybės, paramos gavėjos, Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimo programos ir Šengeno bendradarbiavimo ir kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis, ir klajojančiomis nusikalstamomis grupuotėmis programos – rengimą bei įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir atlikti šių programų operatorės funkcijas;

  6.7. koordinuoti Europos Sąjungos struktūrinės paramos, skirtos regionų projektams, planavimą ir naudojimą;

  6.8. pagal kompetenciją dalyvauti atliekant ministerijai priskirtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos tarpinės institucijos funkcijas;

  6.9. pagal kompetenciją koordinuoja Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių (toliau – ETBG)  veiklą Lietuvos Respublikoje;

  6.10. administruoti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas, skirtas Lietuvos Respublikos vidaus saugumo sričiai (toliau – Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos).

  7. Departamentas:

  7.1. įgyvendindamas 6.1 papunktyje nurodytą uždavinį, rengia regionų plėtros srities įstatymų projektus, rengia ir derina kitų regionų plėtros srities teisės aktų projektus;

  7.2. įgyvendindamas 6.2 papunktyje nurodytą uždavinį, kontroliuoja, kaip įgyvendinama regionų plėtros srities valstybės politika įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir teikia siūlymus dėl šių įstaigų veiklos tobulinimo;

  7.3. įgyvendindamas 6.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.3.1. rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti Nacionalinės regioninės plėtros tarybos darbo reglamentą, organizuoja nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžius;

  7.3.2. dalyvauja rengiant planavimo dokumentus ir nacionalinius Europos Sąjungos finansinės paramos programavimo dokumentus, reikalingus nacionalinės regioninės politikos tikslui įgyvendinti;

  7.3.3. pagal kompetenciją rengia planavimo dokumentus, kuriais Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina nacionalinės regioninės politikos prioritetus;

  7.3.4. pagal kompetenciją vertina planavimo dokumentus, kuriuose nustatomos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės, valstybės politikos kryptis nustatančius teisės aktus, galinčius turėti skirtingą poveikį atskirų regionų plėtrai, ir teikia šių dokumentų ir teisės aktų rengėjams (prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybei) išvadas, ar šie dokumentai ir teisės aktai atitinka nacionalinės regioninės politikos tikslą ir jo įgyvendinimo uždavinius, ar planavimo dokumentuose nustatomos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės yra veiksmingos;

  7.3.5. rengia regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programą, teikia ją svarstyti Nacionalinei regioninės plėtros tarybai, o šiai pritarus – svarstyti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

  7.3.6. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl probleminių teritorijų išskyrimo kriterijų nustatymo ir dėl probleminių teritorijų išskyrimo projektus, teikia juos svarstyti Nacionalinei regioninės plėtros tarybai, o šiai pritarus – svarstyti ir priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

  7.3.7. rengia probleminių teritorijų plėtros programas, teikia jas svarstyti Nacionalinei regioninės plėtros tarybai, o šiai pritarus – svarstyti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

  7.3.8. konsultuoja regionų plėtros tarybas ir įstaigą prie ministerijos dėl rengiamų regionų plėtros planų, teikia siūlymus dėl šių planų tobulinimo;

  7.3.9. dalyvauja administruojant valstybės biudžeto lėšas, skirtas regionų plėtros tarybų vykdant joms nustatytus įgaliojimus patiriamoms išlaidoms (kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto ir kitoms įprastinėms veiklos išlaidoms) padengti, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 10 dalyje nurodytam atlyginimui regiono plėtros tarybos pirmininkui ar jo pavaduotojui mokėti, tarptautiniam bendradarbiavimui regioninės plėtros srityje remti, apmokant narystės tarptautinėse regionų bendradarbiavimo organizacijose išlaidas (narystės mokestį ir regiono plėtros tarybos pirmininko arba regiono plėtros tarybos deleguoto atstovo komandiruočių išlaidas) ir bendradarbiavimo su kitų valstybių regionais išlaidas, kai tam tikrame regione nacionalinė regioninė politika įgyvendinama pagal tarptautinio bendradarbiavimo programas (regionų plėtros tarybų deleguojamų atstovų komandiruočių išlaidas ir Lietuvoje vykstančių renginių organizavimo išlaidas);

  7.3.10. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms dėl planavimo dokumentų, kuriuose nustatytos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės ir (arba) tikslinių teritorijų vystymo tikslai ir uždaviniai, įgyvendinimo;

  7.3.11. rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijus, pagal juos išskiria tikslines teritorijas ir teikia jas tvirtinti vidaus reikalų ministrui;

  7.3.12. rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti tikslinių teritorijų išskyrimo principus, pagal kuriuos regionų plėtros tarybos išskiria tikslines teritorijas;

  7.3.13. rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti tikslinių teritorijų vystymo programų rengimo tvarką, pagal kurią rengiamos savivaldybių tarybų ir ministerijos išskirtų tikslinių teritorijų vystymo programos; kartu su savivaldybių, kuriose yra savivaldybių tarybų ar ministerijos išskirtos tikslinės teritorijos, vykdomosiomis institucijomis rengia šių tikslinių teritorijų vystymo programas; teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti savivaldybių tarybų ir ministerijos išskirtų tikslinių teritorijų vystymo programas;

  7.3.14. organizuoja savo rengiamų regioninės plėtros planavimo dokumentų aptarimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, regionų plėtros tarybomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, teikia informaciją apie šių dokumentų rengimą ir įgyvendinimą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir visuomenei;

  7.3.15. dalyvauja ministerijai derinant klausimą dėl regionų, kurių ribos nesutampa su apskričių teritorijų ribomis, sudarymo su savivaldybių, įeinančių į tokį regioną, tarybomis; 

  7.3.16. teikia pasiūlymus vidaus reikalų ministrui, vidaus reikalų viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) dėl nacionalinės regioninės politikos koordinavimo, tarpregioninio bendradarbiavimo ir valstybės valdymo Lietuvos Respublikos teritorijos aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose tobulinimo;

  7.3.17. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Lietuvos Respublikos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo valstybės ilgalaikiams ir vidutinės trukmės prioritetams finansuoti, prireikus – pateikia ministerijos poziciją derybose su Europos Komisija;

  7.3.18. organizuoja Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos veiklą ir techniškai ją aptarnauja;

  7.3.19. organizuoja Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos veiklą ir techniškai ją aptarnauja;

  7.4. įgyvendindamas 6.4, 6.5 ir 6.6 papunkčiuose nurodytus uždavinius, departamentas:

  7.4.1. pagal kompetenciją planuoja Europos Sąjungos paramos, Norvegijos finansinio mechanizmo paramos ir bendrojo finansavimo lėšas;

  7.4.2. dalyvauja rengiant programų, nurodytų 6.4, 6.5, ir 6.6 papunkčiuose (toliau – programos), programinius dokumentus, prireikus jų keitimus ir su programų įgyvendinimu susijusius dokumentus;

  7.4.3. teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl programų projektų paraiškų tinkamumo ir projektų vykdymo būtinumo;

  7.4.4. dalyvauja užtikrinant programų valdymą ir kontrolę;

  7.4.5. atlieka programų Europos Sąjungos paramos arba Norvegijos finansinio mechanizmo paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, įskaitant techninės paramos lėšas, panaudojimo kontrolę;

  7.4.6. konsultuoja programų projektų vykdytojus projektų įgyvendinimo klausimais;

  7.4.7. atlieka atrankinius programų projektų ir tikrintojų patikrinimus vietoje;

  7.4.8. viešina informaciją apie teikiamą ar gautą Europos Sąjungos paramą arba Norvegijos finansinio mechanizmo paramą ir jų panaudojimo rezultatus;

  7.4.9. prireikus rengia vidaus reikalų ministro įsakymus dėl programų programavimo, įgyvendinimo, stebėsenos, valdymo priežiūros, bendradarbiavimo ir jungtinių priežiūros komitetų ir darbo grupių sudarymo ir dalyvauja jų veikloje;

  7.4.10. rengia arba dalyvauja rengiant programų įgyvendinimo ataskaitas ir kitą informaciją susijusią su programų įgyvendinimu;

  7.4.11. užtikrina 2007–2013 ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programų įgyvendinimo metinių ataskaitų ir kitos informacijos, susijusios su šių programų įgyvendinimu, teikimą Jungtiniam priežiūros komitetui ir Europos Komisijai;

  7.4.12. vykdo programų pažeidimų kontrolę;

  7.5. įgyvendindamas 6.7 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.5.1. koordinuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų dalies, kuri bus skiriama regionų projektams įgyvendinti, planavimą ir skirstymą regionams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų regionų projektams įgyvendinti, planavimą, taip pat šios paramos naudojimą, dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencijos vykdymą;

  7.5.2. rengia regionų projektų atrankos tvarkos aprašo projektą ir teikia jį tvirtinti vidaus reikalų ministrui, teikia paaiškinimus dėl regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, prižiūri, kaip laikomasi regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatytos siūlomų finansuoti regionų projektų sąrašų sudarymo tvarkos; užtikrina, kad regionų plėtros tarybos ir savivaldybių institucijos būtų laiku informuojamos apie regionų projektų finansavimo sąlygas ir tvarką;

  7.5.3. vykdo ministerijai priskirtų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – veiksmų programa), 7.1 ir 8.2 prioritetų ir pagal juos finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą;

  7.6. įgyvendindamas 6.8 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.6.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšų naudojimo strateginius dokumentus, teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimu, teikia pasiūlymus, dalyvauja rengiant ir atnaujinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

  7.6.2. rengia priemonių įgyvendinimo planų, valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo, projektų finansavimo sąlygų aprašų, vidaus tvarkos aprašų, vidaus procedūrų aprašų projektus, kitus dokumentus, būtinus užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų prioritetų įgyvendinimą;

  7.6.3. rengia ministerijos sprendimų projektus dėl siūlomų finansuoti valstybės projektų sąrašų, ministerijos sprendimų projektus dėl finansavimo projektams skyrimo ir dalyvauja sudarant ir keičiant projektų sutartis;

  7.6.4. planuoja ministerijai priskirtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas projektams finansuoti, užtikrina lėšų išmokėjimą projektų vykdytojams ir jų susigrąžinimą;

  7.6.5. užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias Europos Sąjungos ir nacionalines taisykles;

  7.6.6. vykdo ministerijai priskirtų veiksmų programos 5.1.1, 7.1.1, 8.2.1, 8.6.1, 10.1 prioritetų ir pagal juos finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą;

  7.6.7. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS), registruoja joje informaciją apie atliekamus veiksmus, dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainę;

  7.6.8. pagal kompetenciją vykdo informacijos apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą viešinimą;

  7.6.9. teikia teisės aktuose nustatytą informaciją Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos vadovaujančiajai institucijai (toliau – vadovaujančioji institucija);

  7.6.10. atlieka vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis, įgyvendina jos teikiamas rekomendacijas, vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti rengiamus dokumentų projektus;

  7.6.11. organizuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimą;

  7.6.12. teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programų stebėsenos ir valdymo komitetams, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei, užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais;

  7.6.13. dalyvauja veiksmų programų valdymo ir stebėsenos veikloje;

  7.6.14. administruoja techninės paramos projektus;

  7.6.15. saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimu;

  7.6.16. koordinuoja integruotų teritorijų vystymo programų rengimą ir įgyvendinimą;

  7.6.17. koordinuoja bendruomenių inicijuotų vietos plėtros iniciatyvų įgyvendinimą savivaldybių centruose ir kituose miestuose, turinčiuose daugiau nei 6 tūkstančius gyventojų;

  7.7. įgyvendindamas 6.9 papunktyje nurodytą uždavinį atlieka šias funkcijas:

  7.7.1. pagal kompetenciją nagrinėja juridinio asmens, ketinančio tapti ETBG nariu, pateiktą ministerijai pranešimą apie ketinimą dalyvauti ETBG veikloje ir siūlo vidaus reikalų ministrui ar jo įgaliotam vidaus reikalų viceministrui išduoti arba atsisakyti išduoti leidimą Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims dalyvauti ETBG veikloje;

  7.7.2. pagal kompetenciją kontroliuoja Lietuvos Respublikoje įsteigtų ETBG atitiktį  2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL 2006 L 210, p. 19) 1 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnyje nustatytiems reikalavimams;

  7.7.3. pagal kompetenciją prižiūri ne Lietuvos Respublikoje įsteigtų ETBG veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje;

  7.8. įgyvendindamas 6.10 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.8.1. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų administravimą, projektus;

  7.8.2. dalyvauja atliekant kitų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas administruojančių nacionalinių institucijų veiklos, kuri susijusi su skyriaus administruojamomis Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis, priežiūrą;

  7.8.3. teikia siūlymus vidaus reikalų ministrui, vidaus reikalų viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) dėl komisijų ir darbo grupių  Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų investavimo sudarymo būtinumo ir atlieka šių darbo grupių sekretoriato funkcijas;

  7.8.4. rengia ir teikia Europos Komisijai nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos (toliau – programa) projektą, prireikus atlieka programos keitimus;

  7.8.5. teikia ministerijos vadovybei tvirtinti Vidaus saugumo fondo stebėsenos komiteto (toliau – Stebėsenos komitetas) sudėtį, organizuoja jo darbą, atlieka Stebėsenos komiteto sekretoriato funkcijas, rengia medžiagą posėdžiams ir (ar) organizuoja jos rengimą ir teikia visą informaciją, reikalingą Stebėsenos komiteto funkcijoms atlikti;

  7.8.6. konsultuoja suinteresuotas valstybės institucijas, įstaigas ir kitus juridinius asmenis klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų gavimu ir projektų, kuriems yra skiriamos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, įgyvendinimu;

  7.8.7. rengia ir siunčia galimiems pareiškėjams kvietimus teikti paraiškas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamiems projektams, kurių prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai atliekami saugumo srityje, vykdo šių projektų paraiškų administracinės atitikties ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimą ir projektų atranką;  

  7.8.8. derina Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų sutartis ir jų pakeitimus bei rengia sutartis dėl įgaliotajai institucijai skiriamos techninės paramos ir dėl Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų, kurių prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai atliekami saugumo srityje  ir jų vėlesnius pakeitimus;

  7.8.9. tikrina Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų, kurių prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai atliekami saugumo srityje, deklaruotų išlaidų bei įgaliotosios institucijos deklaruotų techninės paramos išlaidų tinkamumą ir teikia atitinkamai projekto vykdytojui ar įgaliotajai institucijai išvadą dėl išlaidų tinkamumo;

  7.8.10. dalyvauja darbo grupių, sudarytų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų investavimo klausimams spręsti, darbe ir atstovauja ministerijai;

  7.8.11. kaupia, analizuoja ir sistemina finansinę, statistinę informaciją apie Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų investavimą, programos įgyvendinimą ir vykdo projektų įgyvendinimo priežiūrą; 

  7.8.12. rengia ir teikia Europos Komisijai metines ir galutinę programos įgyvendinimo ataskaitas, programos vertinimo ataskaitas, laikydamasi nustatytų terminų; 

  7.8.13. rengia ir per Europos Komisijos nustatytus terminus teikia Europos Komisijai programos metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymus;

  7.8.14. įtaręs  galimą pažeidimą ar sukčiavimą dėl Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų panaudojimo arba gavęs informacijos apie galimą pažeidimą ar sukčiavimą iš kitų šaltinių, šią informaciją praneša įgaliotajai institucijai;

  7.8.15. atlieka tyrimą dėl įtariamo pažeidimo ar sukčiavimo, kai prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai atliekami saugumo srityje ir dėl įgaliotosios institucijos techninės paramos lėšų panaudojimo;

  7.8.16. apie nustatytus Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų panaudojimo pažeidimus ir sukčiavimo atvejus praneša Europos Komisijai;

  7.9. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę, atlikdamas ministerijos veiklos nuolatinę (kasdienę) stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą, rizikos analizę ir vertinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse pagal departamentui priskirtas funkcijas;

  7.10. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS

  8. Departamentas turi teisę:

  8.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos padalinių bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų dokumentus ir informaciją, reikalingą departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  8.2. šaukti pasitarimus, organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius departamento veiklos klausimais;

  8.3. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl regioninės politikos ir regioninio valdymo tobulinimo;

  8.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl komisijų (darbo grupių) sudarymo ir konsultantų pasitelkimo regioninės politikos ir regioninio valdymo klausimams spręsti;

  8.5. inicijuoti kreipimąsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

  8.6. gauti iš tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos  funkcijoms atlikti;

  8.7. kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms ir konkurenciją ribojančių susitarimų vykdant projektų viešuosius pirkimus;

  8.8. kreiptis į viešąją įstaigą „Centrinė projektų valdymo agentūra“ dėl metodinės pagalbos teikimo administruojant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus;

  8.9. tikrinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

  8.10. organizuoti projektų, įgyvendinamų pagal dvišales projektų sutartis, priežiūros komitetą;

  8.11. organizuoti projektų vertinimo rezultatų aptarimą, jeigu tai nurodyta projektų finansavimo sąlygų apraše;

  9. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  10. Departamentui vadovauja departamento direktorius, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

  11. Departamento direktorius:

  11.1. atsako už tai, kad departamentas vykdytų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

  11.2. organizuoja departamento veiklą;

  11.3. ministerijos vadovybės reikalavimu atsiskaito už departamento veiklą;

  11.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl departamento struktūros ir pareigybių sąrašo, departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas departamente konkursų komisijų darbe;

  11.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  11.6. atstovauja departamentui ministerijos administracijos padaliniuose bei įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, įmonėse, kitose institucijose ir įstaigose;

  11.7. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja (paveda vizuoti) įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos ar ministro vardu sudaromų sutarčių projektus;

  11.8. įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę atsako už nuolatinės (kasdienės)  ministerijos veiklos stebėsenos užtikrinimą ir rizikos valdymą pagal departamentui priskirtas funkcijas;

  11.9. gali turėti kitų teisės aktų ar ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

  12. Departamento direktoriaus nesant, jo pareigas eina departamento vyresnysis patarėjas, kurio pareigybės aprašyme numatytas departamento direktoriaus pavadavimas.

  13. Departamente yra Regioninės politikos strateginio koordinavimo, Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Vidaus saugumo fondo ir Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriai.

  V SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Departamento veiklos organizavimas keičiamas ar departamentas panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  • Europos regioninės plėtros fondo skyrius
   Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Mindaugas Kauzonas
   449
   Jelena Podymova
   449
   Jonas Skarulskis
   437
   Giedrė Andriuškevičė
   444
   447
   415

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-443
   (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-238 redakcija)

   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
   EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO SKYRIAUS
   NUOSTATAI  


   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Regioninės politikos departamento (toliau – departamentas) Europos regioninės plėtros fondo skyrius (toliau – skyrius) yra departamento administracijos padalinys.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS 
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
    

   3. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

   3.1. užtikrinti ministerijos funkcijų atlikimą, koordinuojant Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos, skirtos regionų projektams, planavimą ir skirstymą regionams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų regionų projektams, planavimą, taip pat šios paramos naudojimą;

   3.2. užtikrinti ministerijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, tarpinės institucijos funkcijų atlikimą, administruojant Europos regioninės plėtros fondo lėšomis įgyvendinamus veiksmų programų prioritetus.

   4. Skyrius:

   4.1. įgyvendindamas uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1.1. koordinuoja ES struktūrinių fondų lėšų dalies, kuri skiriama regionų projektams įgyvendinti, planavimą ir skirstymą regionams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų regionų projektams įgyvendinti, planavimą, taip pat šios paramos naudojimą, dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencijos vykdymą;

   4.1.2. rengia regionų projektų atrankos tvarkos aprašo projektą ir teikia jį tvirtinti vidaus reikalų ministrui, teikia paaiškinimus dėl regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, prižiūri, kaip laikomasi šiame apraše nustatytos siūlomų finansuoti regionų projektų sąrašų sudarymo tvarkos;

   4.1.3. pagal kompetenciją teikia kitoms ministerijoms savo ir apibendrintas regionų plėtros tarybų pastabas ir pasiūlymus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų; užtikrina, kad regionų plėtros tarybos ir savivaldybių institucijos būtų laiku informuojamos apie regionų projektų finansavimo sąlygas ir tvarką;

   4.1.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES struktūrinės paramos administravimu, teikia pasiūlymus dėl minėtų teisės aktų ir kitų dokumentų keitimo, dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

   4.1.5. pagal kompetenciją rengia priemonių įgyvendinimo planų, projektų finansavimo sąlygų aprašų, vidaus tvarkos aprašų, vidaus procedūrų aprašų projektus, kitus dokumentus, būtinus užtikrinti efektyvų Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamų prioritetų įgyvendinimą;

   4.1.6. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vykdo ES struktūrinės paramos lėšų planavimo, valstybės projektų sąrašų sudarymo, finansavimo skyrimo valstybės ir regionų projektams, valstybės ir regionų projektų sutarčių sudarymo ir jų priežiūros, lėšų išmokėjimo valstybės ir regionų projektų vykdytojams, grąžintinų lėšų administravimo procesus;

   4.1.7. pagal kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles;

   4.1.8. pagal kompetenciją vykdo ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų priežiūrą taip, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1297/2013 (OL 2013 L 347, p. 253) 93 straipsnio arba pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), 136 straipsnio nuostatas ir kad būtų pasiekti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – veiksmų programa), veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

   4.1.9. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi teikia informaciją ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos vadovaujančiai institucijai, atlieka vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis, įgyvendina jos teikiamas rekomendacijas, vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti rengiamus dokumentų projektus;

   4.1.10. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programų stebėsenos ir valdymo komitetams, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei, užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant veiksmų programas;

   4.1.11. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS), registruoja joje informaciją apie atliekamus veiksmus; dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę;

   4.1.12. pagal kompetenciją organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimą;

   4.1.13. pagal kompetenciją vykdo informacijos apie ES struktūrinę paramą viešinimą;

   4.1.14. saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti, koordinuoja regionų plėtros tarybų pagal kompetenciją gaunamų ir rengiamų dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą saugojimą;

   4.1.15. pagal kompetenciją dalyvauja veiksmų programų valdymo ir stebėsenos veikloje;

   4.2. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministro, kuriam priskirta regionų plėtros veiklos sritis, ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) ir departamento direktoriaus pavedimus.

   III SKYRIUS 
   SKYRIAUS TEISĖS
    

   5. Skyrius turi teisę:

   5.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos padalinių bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.2. šaukti pasitarimus, dalyvauti organizuojant konferencijas, seminarus, kitus renginius skyriaus veiklos klausimais;

   5.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl komisijų (darbo grupių) sudarymo skyriaus kompetencijai priklausantiems klausimams spręsti.

   6. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS 
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
    

   7. Skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

   8. Vedėjas:

   8.1. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;

   8.2. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   8.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

   8.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas skyriuje konkursų komisijų darbe;

   8.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.6. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose bei įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose ir įstaigose;

   8.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   9. Skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas skyriaus vedėjo pavadavimas. 

    

  • Europos socialinio fondo skyrius
   Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Laimonas Gailius
   440
   Vytautas Strazdas
   431
   Vilma Verkauskienė
   438
   442
   438
   Silvestra Miškinienė
   436
   Kristijonas Vaitilavičius
   440

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-443
   (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-238
   redakcija)


   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
   EUROPOS SOCIALINIO FONDO SKYRIAUS
   NUOSTATAI


   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Regioninės politikos departamento (toliau – departamentas) Europos socialinio fondo skyrius (toliau – skyrius) yra departamento administracijos padalinys.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

   3.1 pagal kompetenciją vykdyti ministerijai priskirtų Europos socialinio fondo (toliau – ESF) lėšomis finansuojamų prioritetų įgyvendinimo planavimą;

   3.2. užtikrinti ministerijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, tarpinės institucijos funkcijų atlikimą, administruojant ESF lėšomis įgyvendinamus veiksmų programų prioritetus;

   4. Skyrius:

   4.1. įgyvendindamas 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo strateginius dokumentus, teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES struktūrinės paramos administravimu, teikia pasiūlymus, dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

   4.1.2. pagal kompetenciją rengia priemonių įgyvendinimo plano, valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo, projektų finansavimo sąlygų aprašų, vidaus tvarkos aprašų projektus, kitus dokumentus, būtinus užtikrinti efektyvų ESF lėšomis finansuojamų prioritetų įgyvendinimą;

   4.1.3. pagal kompetenciją rengia ministerijos sprendimų projektus dėl siūlomų ESF lėšomis finansuoti projektų sąrašų, ministerijos sprendimų projektus dėl finansavimo projektams skyrimo / neskyrimo ir dalyvauja sudarant ir keičiant projektų sutartis;

   4.1.4. pagal kompetenciją planuoja ministerijai priskirtas ESF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti, užtikrina jų išmokėjimą projektų vykdytojams ir jų susigrąžinimą;

   4.1.5. pagal kompetenciją užtikrina, kad ESF lėšomis finansuojami projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles;

   4.1.6. pagal kompetenciją vykdo ESF lėšomis finansuojamų projektų priežiūrą užtikrinant, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1297/2013 (OL 2013 L 347, p. 253), 93 straipsnio arba pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – veiksmų programa), veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

   4.1.7. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi teikia informaciją ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos vadovaujančiajai institucijai (toliau – vadovaujančioji institucija), atlieka vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis, įgyvendina jos teikiamas rekomendacijas, vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti rengiamus dokumentų projektus;

   4.1.8. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programų valdymo ir stebėsenos komitetams, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei, užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant veiksmų programas;

   4.1.9. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą, registruoja joje informaciją apie atliekamus veiksmus;

   4.1.10. pagal kompetenciją organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimą;

   4.1.11. pagal kompetenciją vykdo informacijos apie ES struktūrinę paramą viešinimą;

   4.1.12. pagal kompetenciją dalyvauja veiksmų programų valdymo ir stebėsenos veikloje;

   4.1.13. saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

   4.2. skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

   4.2.1. pagal kompetenciją administruoja techninės paramos prioritetų įgyvendinimo projektus (veiksmų programų administravimo, informavimo ir vertinimo projektai), finansuojamus ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis;

   4.2.2. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministro, kuriam priskirta regionų plėtros veiklos sritis, ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) ir departamento direktoriaus pavedimus.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius turi teisę:

   5.1 teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos padalinių bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.2. šaukti pasitarimus, dalyvauti organizuojant konferencijas, seminarus, kitus renginius skyriaus veiklos klausimais;

   5.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl komisijų (darbo grupių) sudarymo  skyriaus kompetencijai priklausantiems klausimams spręsti.

   6. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   7. Skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

   8. Vedėjas:

   8.1. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam nustatytus uždavinius ir funkcijas;

   8.2. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   8.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

   8.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas skyriuje konkursų komisijų darbe;

   8.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.6. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose bei įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose ir įstaigose;

   8.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   9. Skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas skyriaus vedėjo pavadavimas. 

    

  • Vidaus saugumo fondo skyrius
   Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Butkienė
   207
   Dalia Trinkūnienė
   207
   Violeta Plotnikovienė
   302
   207
   302
   419
   207

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2016 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1V-238

   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
   VIDAUS SAUGUMO FONDO  SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Regioninės politikos departamento (toliau – departamentas) Vidaus saugumo fondo skyrius (toliau – skyrius) yra departamento administracijos padalinys.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus uždavinys yra administruoti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas, skirtas Lietuvos Respublikos vidaus saugumo sričiai (toliau – Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos).

   4. Skyrius, įgyvendindamas 3 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   4.1. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų administravimą, projektus;

   4.2. dalyvauja atliekant kitų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas administruojančių nacionalinių institucijų veiklos, kuri susijusi su skyriaus administruojamomis Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis, priežiūrą;

   4.3. teikia siūlymus vidaus reikalų ministrui, vidaus reikalų viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) dėl komisijų ir darbo grupių  Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų investavimo sudarymo būtinumo ir atlieka šių darbo grupių sekretoriato funkcijas;

   4.4. rengia ir teikia Europos Komisijai nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos (toliau – programa) projektą, prireikus atlieka programos keitimus;

   4.5. teikia ministerijos vadovybei tvirtinti Vidaus saugumo fondo stebėsenos komiteto (toliau – Stebėsenos komitetas) sudėtį, organizuoja jo darbą, atlieka Stebėsenos komiteto sekretoriato funkcijas, rengia medžiagą posėdžiams ir (ar) organizuoja jos rengimą ir teikia visą informaciją, reikalingą Stebėsenos komiteto funkcijoms atlikti;

   4.6. konsultuoja suinteresuotas valstybės institucijas, įstaigas ir kitus juridinius asmenis klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų gavimu ir projektų, kuriems yra skiriamos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, įgyvendinimu;

   4.7. rengia ir siunčia galimiems pareiškėjams kvietimus teikti paraiškas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamiems projektams, kurių prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai atliekami saugumo srityje, vykdo šių projektų paraiškų administracinės atitikties ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimą ir projektų atranką;

   4.8. derina Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų sutartis ir jų pakeitimus bei rengia sutartis dėl įgaliotajai institucijai skiriamos techninės paramos ir dėl Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų, kurių prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai atliekami saugumo srityje  ir jų vėlesnius pakeitimus;

   4.9. tikrina Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų, kurių prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai atliekami saugumo srityje, deklaruotų išlaidų bei įgaliotosios institucijos deklaruotų techninės paramos išlaidų tinkamumą ir teikia atitinkamai projekto vykdytojui ar įgaliotajai institucijai išvadą dėl išlaidų tinkamumo;

   4.10. dalyvauja darbo grupių, sudarytų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų investavimo klausimams spręsti, darbe ir atstovauja ministerijai;

   4.11. kaupia, analizuoja ir sistemina finansinę, statistinę informaciją apie Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų investavimą, programos įgyvendinimą ir vykdo projektų įgyvendinimo priežiūrą; 

   4.12. rengia ir teikia Europos Komisijai metines ir galutinę programos įgyvendinimo ataskaitas, programos vertinimo ataskaitas, laikydamasi nustatytų terminų; 

   4.13. rengia ir per Europos Komisijos nustatytus terminus teikia Europos Komisijai programos metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymus;

   4.14. įtaręs galimą pažeidimą ar sukčiavimą dėl Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų panaudojimo arba gavęs informacijos apie galimą pažeidimą ar sukčiavimą iš kitų šaltinių, šią informaciją praneša įgaliotajai institucijai;

   4.15. atlieka tyrimą dėl įtariamo pažeidimo ar sukčiavimo, kai prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai atliekami saugumo srityje ir dėl įgaliotosios institucijos techninės paramos lėšų panaudojimo;

   4.16. apie nustatytus Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų panaudojimo pažeidimus ir sukčiavimo atvejus praneša Europos Komisijai;

   4.17. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius turi teisę:

   5.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos padalinių bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.2. šaukti pasitarimus, organizuoti konferencijas, seminarus, kitus renginius skyriaus veiklos klausimais;

   5.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl  komisijų (darbo grupių) sudarymo ir  skyriaus kompetencijai priklausančių klausimų sprendimo.

   6. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
    SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   7. Skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

   8. Vedėjas:

   8.1. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;

   8.2. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   8.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

   8.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas skyriuje konkursų komisijų darbe;

   8.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.6. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose bei įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose ir įstaigose;

   8.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir  departamento direktoriaus pavedimus.

   9. Skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas skyriaus vedėjo pavadavimas.

    

    

  • Teritorinio bendradarbiavimo programų skyrius
   Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Deimantė Jankūnaitė
   423
   Diana Paukštienė
   425
   Renata Stambrauskė
   429
   Irina Bieliauskienė
   427
   Asta Vėjalienė
   425
   Aistė Smetonienė
   435
   Aušra Jankauskienė
   435

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-443
   (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V-769 
   redakcija)

   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
   TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Regioninės politikos departamento (toliau – departamentas) Teritorinio bendradarbiavimo programų skyrius (toliau – skyrius) yra departamento administracijos padalinys.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

   3.1. dalyvauti 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų ir Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika (toliau – 2014–2020 metų programos), rengime, prireikus – jų keitime;

   3.2. koordinuoti 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų (išskyrus antrąjį Europos teritorinio planavimo stebėjimo tinklą ir programą URBACT II (miestų plėtros tinklo programą), kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika (toliau – 2007–2013 metų programos) ir 2014–2020 m. programų įgyvendinimą;

   3.3. dalyvauti atliekant 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programų vadovaujančiosios institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

   3.4. dalyvauti atliekant 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų bendrosios valdymo institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas.

   4. Įgyvendindamas nurodytus uždavinius, skyrius:

   4.1. pagal kompetenciją planuoja Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšas;

   4.2. dalyvauja rengiant 2007–2013 metų programų ir 2014–2020 m. programų (toliau – programos) programinius dokumentus, prireikus jų keitimus;

   4.3. pagal kompetenciją rengia su programų įgyvendinimu susijusius dokumentus;

   4.4. nagrinėdamas programų projektų paraiškas, teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tinkamumo ir projektų vykdymo būtinumo;

   4.5. dalyvauja užtikrinant programų valdymą ir kontrolę;

   4.6. atlieka programų Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, įskaitant techninės pagalbos lėšas, panaudojimo kontrolę;

   4.7. konsultuoja programų projektų vykdytojus projektų įgyvendinimo klausimais;

   4.8. atlieka atrankinius programų projektų ir tikrintojų patikrinimus vietoje;

   4.9. viešina informaciją apie teikiamą ar gautą Europos Sąjungos paramą, bendrojo finansavimo lėšas ir lėšų panaudojimo rezultatus;

   4.10. dalyvauja programų programavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir valdymo komitetų ir darbo grupių veikloje;

   4.11. dalyvauja rengiant programų įgyvendinimo ataskaitas ir kitą informaciją susijusią su programų įgyvendinimu;

   4.12. vykdo programų pažeidimų kontrolę;

   4.13. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministro, kuriam priskirta regionų plėtros veiklos sritis, ir ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) ir departamento direktoriaus pavedimus. 

   III SKYRIUS 
   SKYRIAUS TEISĖS
    

   5. Skyrius turi teisę:

   5.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos padalinių bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.2. šaukti pasitarimus, dalyvauti organizuojant konferencijas, seminarus, kitus renginius skyriaus veiklos klausimais;

   5.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl komisijų (darbo grupių) sudarymo skyriaus kompetencijai priklausantiems klausimams spręsti.

   6. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
    

   7. Skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

   8. Vedėjas:

   8.1. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;

   8.2. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;

   8.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

   8.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas skyriuje konkurso komisijų darbe;

   8.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.6. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose bei įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose ir įstaigose;

   8.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   9. Skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas skyriaus vedėjo pavadavimas.

    

 • Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g.2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arnoldas Silius
  353
  Ilona Bondzinskaitė