• Vadovybė
  Tel. +370 5 271 7130, Faks. + 370 5 271 8551, El. p. bendrasisd@vrm.lt, Adresas: Šventaragio str. 2, LT-01510 Vilnius
 • Teisėsaugos atašė
  Tel. +32 2 401 3521, El. p. JHA-HOME@eu.mfa.lt, Adresas: Rue Belliard 41-43, Brussels
 • Bendrasis departamentas
  Tel. (8 5) 271 7130, Faks. (8 5) 271 8551, El. p. bendrasisd@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Eglė Vileikienė
  Inga Smolskaitė
  Giedrė Šešelgienė
  Kristina Kvedarienė

   PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
  2009 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-419
  (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
  2017 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 1V-796
  redakcija)


  LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
  BENDROJO DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI


  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrasis departamentas (toliau – Bendrasis departamentas) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.
  2. Savo veikloje Bendrasis departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais.
  3. Bendrojo departamento dokumentų valdymas tvarkomas savarankiškai pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką.
  4. Bendrojo departamento struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina vidaus reikalų ministras.
  5. Bendrasis departamentas turi antspaudą ir blanką su savo pavadinimu.

  BENDROJO DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Bendrojo departamento uždaviniai:
  6.1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  6.2. organizuoti asmenų priėmimą ministerijos veiklos klausimais, asmenų priėmimą pas vidaus reikalų ministrą, vidaus reikalų viceministrus, ministerijos kanclerį (toliau – ministerijos vadovybė), generalinį inspektorių bei ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos vadovus ir ministerijos, vidaus reikalų viceministrų, ministerijos kanclerio priimamųjų veiklą;
  6.3. organizuoti vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano ir ministerijos metinio veiklos plano rengimą, koordinuoti įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų rengimą, kontroliuoti vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiame veiklos plane ir ministerijos metiniame veiklos plane esančių priemonių vykdymą per nustatytus terminus;
  6.4. organizuoti ministerijos vadovybės kontroliuojamų Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pavedimų ir ministerijos vadovybės pavedimų (toliau – ministerijos vadovybės pavedimai) vykdymą per nustatytus terminus;
  6.5. koordinuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  6.6. užtikrinti ministerijos vadovybei teikiamų pasirašyti ar vizuoti parengtų teisės aktų, kitų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą;
  6.7. organizuoti archyvų darbo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  6.8. organizuoti ministerijos administracijos padalinių, likviduotų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių archyvinių dokumentų kaupimą, saugojimą, tvarkymą ir panaudojimą;
  6.9. rengti ir išduoti pažymėjimus apie tremtį ir priverstinį išvežimą į Vokietiją Antrojo pasaulinio karo metais;
  6.10. organizuoti ir koordinuoti sociologinių ir kitų taikomojo pobūdžio tyrimų, vykdomų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, atlikimą, jų duomenų analizę, išvadų ir pasiūlymų teikimą ministerijos vadovybei;
  6.11. koordinuoti ir organizuoti ministerijos vidaus kontrolės įgyvendinimą, ministerijos vidaus kontrolės veiksmingumo stebėseną ir atskirus vertinimus bei rizikos rūšių nustatymą;
  6.12. ministerijos vadovybės pavedimu rengti dokumentus, analitinę ir kitokio pobūdžio informaciją, susijusią su ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių veiklos organizavimu;
  6.13. koordinuoti ir organizuoti ministerijos renginius formuojant teigiamą ministerijos įvaizdį visuomenėje.
  7. Bendrasis departamentas:
  7.1. įgyvendindamas nuostatų 6.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.1.1.  užtikrina dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  7.1.2.  rengia teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, rengia ir derina dokumentų, susijusių su dokumentų valdymu, projektus;
  7.1.3.  teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
  7.1.4. ministerijos vadovybės, Bendrojo departamento direktoriaus pavedimu organizuoja ir, esant tarnybiniam būtinumui, atlieka patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse, teikia ministerijos vadovybei atliktų patikrinimų išvadas, pasiūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo;
  7.1.5. registruoja, sistemina ir tvarko Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Ministro Pirmininko potvarkius;
  7.1.6.  registruoja, sistemina ir tvarko priimtus ir pasirašytus vidaus reikalų ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius, ministerijai, ministerijos vadovybei, Bendrajam departamentui ir jo skyriams adresuotus gautus ir siunčiamus dokumentus;
  7.1.7.  administruoja dokumentų valdymo sistemą;
  7.1.8. registruoja, sistemina ir tvarko ministerijai, ministerijos vadovybei, Bendrajam departamentui adresuotus asmenų prašymus ir skundus;
  7.1.9.  rengia, derina, vizuoja anglų kalba parengtus ministerijos vadovybės, Bendrojo departamento dokumentų projektus; atlieka gautų dokumentų, asmenų prašymų ir skundų vertimą iš anglų į lietuvių kalbą;
  7.1.10. informuoja ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir kitas vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančias įstaigas ir įmones apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo terminus;
  7.1.11. priima dokumentus, asmenų prašymus ir skundus, taip pat kitą korespondenciją, gautą tiesiogiai ministerijoje, atsiųstą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais ministerijos elektroninio pašto adresu, adresuotą ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos, išskyrus įstaigas prie ministerijos, kurios turi priimamuosius, ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms, tiesiogiai adresuotus dokumentus perduoda ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms;
  7.1.12. išrūšiuoja skirtus išsiųsti dokumentus ir kitą korespondenciją, pildo dokumentų registrus ir išsiunčia dokumentus ir kitą korespondenciją, perduotą iš ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kurių vadovai nėra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai;
  7.1.13. rengia ministerijos ar departamento vadovybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei apibendrintą informaciją apie ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių veiklą, susijusią su dokumentų valdymu ir asmenų aptarnavimu viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
  7.1.14. analizuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių dokumentų, asmenų prašymų ir skundų tvarkymą;
  7.1.15. rengia ir derina ministerijos dokumentacijos planus, ministerijos dokumentacijos planų papildymų sąrašus, ministerijos dokumentų registrų sąrašus;
  7.2. įgyvendindamas nuostatų 6.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.2.1. organizuoja asmenų aptarnavimą ministerijoje taikydamas vieno langelio principą jiems atvykus į ministeriją, aptarnavimą elektroniniais ryšiais, prašymų ir skundų, gautų tiesiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, tvarkymą; planuoja, koordinuoja asmenų priėmimą pas ministerijos vadovybę, generalinį inspektorių, ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos vadovus ir rengia asmenų priėmimo grafikus;
  7.2.2. organizuoja ir koordinuoja ministerijos, ministerijos vadovybės priimamųjų darbą;
  7.2.3. rengia teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose tvarką, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, rengia ir derina dokumentų, susijusių su asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose tvarka, projektus;
  7.2.4. teikia metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose klausimais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
  7.3. įgyvendindamas nuostatų 6.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.3.1.  rengia vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginį veiklos planą ir ministerijos metinį veiklos planą, vykdo jų stebėseną pagal Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Strateginio planavimo metodika), reikalavimus ir kontroliuoja juose esančių priemonių vykdymą per nustatytus terminus;
  7.3.2.  pagal kompetenciją organizuoja vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiam veiklos planui ir ministerijos metiniam veiklos planui rengti reikalingos informacijos surinkimą iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių ir informacijos apibendrinimą;
  7.3.3.  koordinuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų rengimą, kontroliuoja jų atitiktį Strateginio planavimo metodikos reikalavimams;
  7.3.4.  rengia teisės aktų, reglamentuojančių strateginių planavimo dokumentų rengimą ir stebėseną, ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo kontrolės ir investicinių projektų stebėsenos tvarką, veiklos planavimo organizavimą, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo;
  7.3.5.  atlieka ministerijos strateginio planavimo darbo grupės sekretoriato funkcijas: organizuoja ministerijos strateginio planavimo darbo grupės posėdžius, posėdžiams reikalingos informacijos rinkimą, apibendrinimą ir juos techniškai aptarnauja;
  7.3.6.  rengia ministerijos vadovybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir kitoms institucijoms apibendrintą informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetų įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
  7.3.7. organizuoja ministerijos metinės veiklos ataskaitai reikalingos informacijos surinkimą iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, informacijos apibendrinimą, ministerijos metinės veiklos ataskaitos paruošimą;
  7.4. įgyvendindamas nuostatų 6.4 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.4.1. kontroliuoja ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą per nustatytus terminus;
  7.4.2. informuoja ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir kitas vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančias įstaigas ir įmones apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo eigą ir terminus;
  7.5. įgyvendindamas nuostatų 6.5 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.5.1. koordinuoja ir kontroliuoja įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  7.5.2. rengia teisės aktų, susijusių su įslaptinta informacija ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo;
  7.5.3. rengia dokumentų, susijusių su įslaptintos informacijos apsauga ir įslaptintos informacijos administravimu, projektus;
  7.5.4. vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka ir sąlygomis atlieka vidaus reikalų ministro ir ministerijos patarėjų, vidaus reikalų viceministrų, ministerijos kanclerio ir generalinio inspektoriaus, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems turėtų būti išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimą, pagal tikrinimo metu surinktą informaciją parengia išvadas, prireikus teikia ministerijos Centrinės specialiosios ekspertų komisijos pirmininkui siūlymus dėl visos surinktos tikrinimo medžiagos svarstymo komisijoje ir sprendimo dėl asmens tolesnio tikrinimo tikslingumo, leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo ar panaikinimo priėmimo;
  7.5.5. įformina vidaus reikalų viceministrams, vidaus reikalų ministro ir ministerijos patarėjams, ministerijos kancleriui ir generaliniam inspektoriui, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, išduodamus nustatytos formos leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
  7.5.6. tvarko vidaus reikalų viceministrams, vidaus reikalų ministro ir ministerijos patarėjams, ministerijos kancleriui ir generaliniam inspektoriui, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, išduodamų leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kompiuterinės duomenų bazės duomenis;
  7.5.7. ministerijos vadovybės pavedimu atlieka patikrinimus dėl įslaptintos informacijos administravimo ir įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  7.5.8. registruoja įslaptintus vidaus reikalų ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius bei gaunamus įslaptintus Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitų institucijų įslaptintus teisės aktus, vykdo jų apskaitą ir kontrolę; registruoja, įtraukia į apskaitą ir išsiunčia ministerijos vadovybės, departamento gautus ir siunčiamus įslaptintus dokumentus;
  7.5.9. užtikrina įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos funkcijų įgyvendinimą ministerijoje, kai įslaptintą sandorį sudaro ministerija, įstaigos prie ministerijos ir kitos vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonės;
  7.5.10.  analizuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių darbą, susijusį su įslaptintos informacijos naudojimu ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo;
  7.5.11. pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su institucijomis – paslapčių subjektais bei užsienio valstybių, su kuriomis sudarytos ar sudaromos tarpvalstybinės sutartys dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
  7.5.12. pagal savo kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, organizuoja mokymus įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo klausimais;
  7.5.13. rengia ministerijos įslaptintos dokumentacijos planą, įslaptintos dokumentacijos plano papildymų sąrašą, įslaptintų dokumentų registrų sąrašą, juos derina su ministerijos Centrine specialiąja ekspertų komisija ir Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, rengia įslaptintų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, ją derina su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba;
  7.5.14. rengia ministerijos Centrinės specialiosios ekspertų komisijos posėdžių darbotvarkę, praneša komisijos nariams  posėdžių organizavimo datą, pateikia jiems reikiamą medžiagą, informuoja komisijos narius apie protokolinių sprendimų ir pasiūlymų vykdymą, kontroliuoja, kaip vykdomi komisijos sprendimai, tvarko komisijos dokumentaciją;
  7.5.15. vykdo iš NATO ir Europos Sąjungos gaunamų įslaptintų dokumentų subregistratūros funkcijas, koordinuoja ir kontroliuoja antrinių subregistratūrų darbą;
  7.5.16.  atlieka Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytas už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingo asmens funkcijas  personalo patikimumo užtikrinimo srityje;
  7.5.17. sprendžia kitus su įslaptinta informacija ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu susijusius klausimus;
  7.6. įgyvendindamas nuostatų 6.6 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.6.1. redaguoja ministerijos vadovybės pasirašomus ar vizuojamus ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, kuriuose nėra kalbos tvarkytojo, rengiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
  7.6.2. organizuoja ministerijos Terminijos komisijos veiklą;  
  7.7. įgyvendindamas nuostatų 6.7 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.7.1. koordinuoja ir kontroliuoja archyvų darbo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  7.7.2.  rengia teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymo ir saugojimo tvarką,  išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo;
  7.7.3. teikia metodinę ir praktinę pagalbą archyvinių dokumentų saugojimo, tvarkymo, dokumentacijos planų sudarymo, asmenų aptarnavimo klausimais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
  7.7.4. ministerijos vadovybės ir Bendrojo departamento direktoriaus pavedimu organizuoja ir, esant tarnybiniam būtinumui, atlieka patikrinimus dėl archyvų darbo reikalavimų laikymosi ar jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse, teikia ministerijos vadovybei atliktų patikrinimų išvadas ir pasiūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo;
  7.8. įgyvendindamas nuostatų 6.8 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.8.1. saugo:
  7.8.1.1. vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos bylas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas, ministerijos administracijos padalinių perduotus nuolatinio ir ilgo saugojimo archyvinius dokumentus;
  7.8.1.2. likviduotų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo archyvinius dokumentus;
  7.8.1.3. nutrauktas baudžiamąsias bylas ir bylas, kuriose nutrauktas ikiteisminis tyrimas, kitas teisės aktų nustatyta tvarka priskirtas saugoti baudžiamąsias bylas;
  7.8.1.4. panaikintos Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos archyvo dokumentus;
  7.8.2. užtikrina Bendrojo departamento Archyvų skyriuje saugomų dokumentų tinkamą apskaitą ir naudojimą, teisės aktais reglamentuotas saugojimo sąlygas;
  7.8.3. tvarko ir perduoda ministerijos administracijos padalinių nuolatinio saugojimo dokumentus į įstaigos dokumentus kaupiantį valstybės archyvą (toliau – valstybės archyvas);
  7.8.4. organizuoja ministerijos administracijos padaliniuose sukauptų dokumentų atranką nuolatiniam ir ilgam saugojimui;
  7.8.5. sudaro nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus ir teikia juos ministerijos ir valstybės archyvo dokumentų ekspertų komisijoms svarstyti;
  7.8.6. teikia valstybės archyvui informaciją apie ministerijos administracijos padalinių archyvinių dokumentų kiekio pasikeitimus;
  7.8.7. tvarko Bendrojo departamento Archyvų skyriuje saugomų dokumentų apskaitos ir informacijos paieškos sistemos dokumentus (kartotekas, apžvalgas ir pan.);
  7.8.8. organizuoja ir atlieka dokumentų vertės ekspertizę, sudaro dokumentų, atrinktų naikinti, aktus, teikia juos derinti ministerijos ir valstybės archyvo dokumentų ekspertų komisijoms;
  7.8.9. išduoda Bendrojo departamento Archyvų skyriuje saugomų archyvinių dokumentų patvirtintas kopijas, išrašus, rengia pažymas;
  7.8.10. teikia informaciją asmenims ir valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms apie saugomus archyvinius dokumentus;
  7.9. įgyvendindamas nuostatų 6.9 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.9.1. rengia ir išduoda pažymėjimus dėl 1940–1953 m. tremties;
  7.9.2. rengia ir išduoda pažymėjimus dėl priverstinio išvežimo į Vokietiją Antrojo pasaulinio karo metais;
  7.10. įgyvendindamas nuostatų 6.10 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.10.1. inicijuoja ir organizuoja sociologinius ir kitus taikomojo pobūdžio mokslinius tyrimus vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, analizuoja šių tyrimų duomenis, rengia ir ministerijos vadovybei teikia išvadas ir pasiūlymus dėl veiklos efektyvumo didinimo vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
  7.10.2. koordinuoja vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių veiklą rengiant sociologinių ar kitų taikomojo pobūdžio mokslinių tyrimų metodologiją;
  7.11. įgyvendindamas nuostatų 6.11 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.11.1. pagal kompetenciją atlieka ministerijos vidaus kontrolės veiksmingumo stebėseną ir atskirų ministerijos veiklos sričių, procesų vertinimus, funkcijų peržiūrą, naujų rizikos rūšių kasdienėje veikloje nustatymą bei teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl ministerijos ir ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, vidaus kontrolės priemonių taikymo ir rizikos valdymo;
  7.11.2. ministerijos vadovybei pavedus, atlieka įstaigų prie ministerijos, ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių vidaus kontrolės veiksmingumo vertinimus ir rizikos valdymo procedūras, rengia ir teikia informaciją ministerijos vadovybei;
  7.11.3. konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo;
  7.11.4. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę, atlikdamas ministerijos veiklos nuolatinę (kasdienę) stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą, rizikos analizę ir vertinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse pagal Bendrajam departamentui priskirtas funkcijas;
  7.12. įgyvendindamas nuostatų 6.12 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.12.1. ministerijos vadovybės pavedimu, pagal kompetenciją rengia dokumentus, analitinę ir kitokio pobūdžio informaciją, susijusią su  ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių veiklos organizavimu;
  7.12.2. atlieka ministerijos viešojo valdymo tobulinimo grupės, ministerijos kolegijos sekretoriato funkcijas;
  7.12.3. rengia teisės aktų projektus, susijusius su ministerijos veiklos organizavimu, vidaus kontrole;
  7.12.4.  kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais atlieka ministerijos administracijos padalinių funkcijų ir (ar ) ministerijos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;
  7.13. įgyvendindamas nuostatų 6.13 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.13.1. pagal kompetenciją inicijuoja, koordinuoja ir organizuoja konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir susitikimus su visuomene ministerijos veiklos klausimais;
  7.13.2. pagal kompetenciją inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja ministerijos renginius ir parodas;
  7.14. taip pat Bendrasis departamentas atlieka šias funkcijas:
  7.14.1. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus;
  7.14.2. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis; pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, atstovauja Bendrajam departamentui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse bei kitose institucijose;
  7.14.3. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl dokumentų ir asmenų prašymų, skundų, pranešimų tvarkymo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  7.14.4.  pagal kompetenciją įgyvendina ministerijos personalo motyvacijos sistemą;
  7.14.5. pagal kompetenciją tvarko ministerijos interneto svetainę;
  7.15. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  BENDROJO DEPARTAMENTO TEISĖS

  8. Bendrasis departamentas turi teisę:
  8.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių dokumentus ir informaciją, reikalingą Bendrojo departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  8.2. tikrinti, kaip ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro įsakymai bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą ir asmenų aptarnavimą ministerijos veiklos klausimais, įslaptintą informaciją ir jos apsaugą, įslaptintos informacijos administravimą, strateginį planavimą ir veiklos planavimo organizavimą, archyvų darbą, duoti privalomus nurodymus šalinti nustatytus pažeidimus;
  8.3. ministerijos vadovybės pavedimu atlikti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, patikrinimus dėl dokumentų valdymo, archyvų darbo, įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimų vykdymo ar pažeidimo;
  8.4. atlikdamas patikrinimus, pasikviesti tikrinamo ministerijos administracijos padalinio, įstaigos prie ministerijos ar kitos vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ar įmonės valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, gauti jų paaiškinimus;
  8.5. teikti ministerijos vadovybei atliktų patikrinimų išvadas, siūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo, dėl tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo už dokumentų valdymo, archyvų darbo ar įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimų pažeidimus pradėjimo, dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimo arba dėl patikrinimų medžiagos perdavimo atitinkamoms institucijoms tyrimui atlikti ir procesiniams sprendimams priimti;
  8.6. vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikdamas ministerijos vadovybės, ministerijos patarėjų, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems turėtų būti išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimą, asmenį iškviesti į pokalbį, pareikalauti pateikti rašytinius paaiškinimus ar dokumentus arba prireikus, jei šis asmuo sutinka, pasiūlyti pasitikrinti poligrafu;
  8.7. spręsdamas Bendrojo departamento kompetencijos klausimus pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, suderinus su jų vadovais;
  8.8. ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms ir įmonėms paskirstyti ar nukreipti dokumentus bei asmenų prašymus ir skundus;
  8.9. grąžinti ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms ir įmonėms dokumentus ar jų projektus, parengtus pažeidžiant dokumentų rengimo ir valdymo, įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimus;
  8.10. užrašyti asmenis į priėmimą pas ministerijos vadovybę, generalinį inspektorių arba nukreipti į atitinkamus ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir kitas vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančias įstaigas, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmones;
  8.11. su ministerijos vadovybe, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių vadovais derinti asmenų priėmimo klausimus;
  8.12. inicijuoti teisės aktų projektų Bendrojo departamento veiklos klausimais rengimą.
  9.  Bendrasis departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  BENDROJO DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  10. Bendrajam departamentui vadovauja Bendrojo departamento direktorius, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.
  11. Bendrojo departamento direktorius:
  11.1. atsako už tai, kad Bendrasis departamentas vykdytų nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;
  11.2. organizuoja Bendrojo departamento veiklą;
  11.3. ministerijos vadovybės reikalavimu atsiskaito už Bendrojo departamento veiklą;
  11.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Bendrojo departamento struktūros ir pareigybių sąrašo, Bendrojo departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Bendrajame departamente konkursų komisijų darbe;
  11.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių Bendrojo departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  11.6. atstovauja Bendrajam departamentui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose;
  11.7. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja (paveda vizuoti) įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų bei ministerijos ar vidaus reikalų ministro vardu sudaromų sutarčių projektus;
  11.8. saugo ministerijos antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir asmeniškai atsako už jo naudojimą;
  11.9. įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę atsako už nuolatinės (kasdienės) ministerijos veiklos stebėsenos užtikrinimą ir rizikos valdymą pagal Bendrajam departamentui priskirtas funkcijas;
  11.10. gali turėti kitų teisės aktų ar ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.
  12. Bendrojo departamento direktoriaus nesant, jo pareigas vykdo vienas iš departamento skyrių vedėjų.
  13. Bendrajame departamente yra Archyvų, Raštvedybos ir gyventojų priėmimo, Slaptumo, Veiklos planavimo ir organizavimo skyriai, kurių nuostatus tvirtina vidaus reikalų ministras.

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Bendrojo departamento veiklos organizavimas keičiamas ar Bendrasis departamentas panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  • Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius
   Tel. (8 5) 271 7130, Faks. (8 5) 271 7551, El. p. bendrasisd@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius

    

    PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2009 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-419
   (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2017 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 1V-796
   redakcija)


   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   BENDROJO DEPARTAMENTO
   RAŠTVEDYBOS IR GYVENTOJŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI


   BENDROSIOS NUOSTATOS


   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Bendrojo departamento (toliau – departamentas) Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius (toliau – Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius) yra departamento administracijos padalinys.
   2. Savo veikloje Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais.
   3. Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius turi savo antspaudą ir blanką su savo pavadinimu.

   RAŠTVEDYBOS IR GYVENTOJŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus uždaviniai:
   4.1. organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
   4.2. organizuoti asmenų priėmimą ministerijos veiklos klausimais, asmenų priėmimą pas vidaus reikalų ministrą, vidaus reikalų viceministrus, ministerijos kanclerį (toliau – ministerijos vadovybė), generalinį inspektorių bei ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos vadovus ir ministerijos, vidaus reikalų viceministrų, ministerijos kanclerio priimamųjų veiklą;
   4.3. užtikrinti ministerijos vadovybei teikiamų pasirašyti ar vizuoti parengtų teisės aktų, kitų dokumentų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą;
   4.4. organizuoti ministerijos vadovybės kontroliuojamų Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pavedimų ir ministerijos vadovybės pavedimų (toliau – ministerijos vadovybės pavedimai) vykdymą per nustatytus terminus.
   5. Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius:
   5.1. įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   5.1.1. užtikrina dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
   5.1.2.  rengia teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, rengia ir derina dokumentų, susijusių su dokumentų valdymu, projektus;
   5.1.3.  teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   5.1.4.  ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimu organizuoja ir, esant tarnybiniam būtinumui, atlieka patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse, teikia ministerijos vadovybei atliktų patikrinimų išvadas, pasiūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo;
   5.1.5.  registruoja, sistemina ir tvarko gautus Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Ministro Pirmininko potvarkius;
   5.1.6.  registruoja, sistemina ir tvarko priimtus ir pasirašytus vidaus reikalų ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius, ministerijai, ministerijos vadovybei, departamentui ir jo skyriams adresuotus gautus ir siunčiamus dokumentus;
   5.1.7.  administruoja dokumentų valdymo sistemą;
   5.1.8.  registruoja, sistemina ir tvarko ministerijai, ministerijos vadovybei, departamentui adresuotus asmenų prašymus ir skundus;
   5.1.9.  rengia, derina, vizuoja anglų kalba parengtus ministerijos vadovybės, departamento dokumentų projektus; atlieka gautų dokumentų, asmenų prašymų ir skundų vertimą iš anglų į lietuvių kalbą;
   5.1.10. informuoja ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir kitas vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančias įstaigas ir įmones apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo terminus;
   5.1.11. priima dokumentus, asmenų prašymus ir skundus, taip pat kitą korespondenciją, gautą tiesiogiai ministerijoje, atsiųstą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais ministerijos elektroninio pašto adresu, adresuotą ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos, išskyrus įstaigas prie ministerijos, kurios turi priimamuosius, ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms, tiesiogiai adresuotus dokumentus perduoda ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms;
   5.1.12. išrūšiuoja skirtus išsiųsti dokumentus ir kitą korespondenciją, pildo dokumentų registrus ir išsiunčia dokumentus ir kitą korespondenciją, perduotą iš ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kurių vadovai nėra valstybės biudžeto asignavimų valdytojai;
   5.1.13. rengia ministerijos ar departamento vadovybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei apibendrintą informaciją apie ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių veiklą, susijusią su dokumentų valdymu ir asmenų aptarnavimu viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
   5.1.14. analizuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių dokumentų, asmenų prašymų ir skundų tvarkymą;
   5.1.15. rengia ir derina ministerijos dokumentacijos planus, ministerijos dokumentacijos planų papildymų sąrašus, ministerijos dokumentų registrų sąrašus;
   5.2. įgyvendindamas nuostatų 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   5.2.1. organizuoja asmenų aptarnavimą ministerijoje taikydamas vieno langelio principą jiems atvykus į ministeriją, aptarnavimą elektroniniais ryšiais, prašymų ir skundų, gautų tiesiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, tvarkymą; planuoja, koordinuoja asmenų priėmimą pas ministerijos vadovybę, generalinį inspektorių, ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos vadovus ir rengia asmenų priėmimo grafikus;
   5.2.2. organizuoja ir koordinuoja ministerijos, ministerijos vadovybės priimamųjų darbą;
   5.2.3. rengia teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose tvarką, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, rengia ir derina dokumentų, susijusių su asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose tvarka, projektus;
   5.2.4. teikia metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose klausimais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   5.3. įgyvendindamas nuostatų 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   5.3.1. redaguoja ministerijos vadovybės pasirašomus ar vizuojamus ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, kuriuose nėra kalbos tvarkytojo, rengiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
   5.3.2. organizuoja ministerijos Terminijos komisijos veiklą;
   5.4. įgyvendindamas nuostatų 4.4 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   5.4.1. kontroliuoja ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą per nustatytus terminus;
   5.4.2. informuoja ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir kitas vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančias įstaigas ir įmones apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo eigą ir terminus;
   5.5. Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
   5.5.1. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, atstovauja Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriui, esant būtinumui, ir departamentui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse bei kitose institucijose;
   5.5.2. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl dokumentų, asmenų prašymų ir skundų, pranešimų tvarkymo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
   5.5.3. įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę, užtikrina ministerijos veiklos nuolatinės (kasdienės) stebėsenos atlikimą, rizikos veiksnių nustatymą, rizikos analizę ir vertinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse pagal departamentui priskirtas funkcijas;
   5.5.4. pagal kompetenciją tvarko ministerijos interneto svetainę.
   5.6. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   RAŠTVEDYBOS IR GYVENTOJŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS TEISĖS

   6. Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius turi teisę:
   6.1.  gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių reikiamus dokumentus ir informaciją, reikalingus Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
   6.2. tikrinti, kaip ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro įsakymai, ministerijos kanclerio potvarkiai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų valdymą ir asmenų aptarnavimą ministerijos veiklos klausimais, duoti privalomus nurodymus šalinti nustatytus pažeidimus;
   6.3. ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu atlikti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo ar pažeidimų;
   6.4. teikti ministerijos vadovybei ir departamento direktoriui atliktų patikrinimų išvadas, siūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo, dėl tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo už dokumentų valdymo reikalavimų pažeidimus pradėjimo;
   6.5. pagal kompetenciją ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms ir įmonėms paskirstyti ir pateikti dokumentus bei asmenų prašymus ir skundus;
   6.6. spręsdamas Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus kompetencijos klausimus pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, suderinus su jų vadovais;
   6.7. grąžinti ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms ir įmonėms dokumentus ar jų projektus, parengtus pažeidžiant dokumentų rengimo ir valdymo reikalavimus;
   6.8. priimti sprendimą dėl asmenų užrašymo į priėmimą pas ministerijos vadovybę,  generalinį inspektorių arba nukreipti į atitinkamus ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir kitas vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančias įstaigas, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmones;
   6.9. su ministerijos vadovybe, generaliniu inspektoriumi, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių vadovais derinti asmenų priėmimo klausimus;
   6.10. pagal kompetenciją ministerijos vadovybei ir departamento direktoriui teikti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ar projektų parengimo, Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus veiklos organizavimo.
   7.  Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   RAŠTVEDYBOS IR GYVENTOJŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   8. Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.
   9. Vedėjas:
   9.1. atsako už tai, kad Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;
   9.2. organizuoja Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus veiklą ir paskirsto darbus Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   9.3. departamento vadovybės reikalavimu atsiskaito už Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus veiklą;
   9.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, pašalpų jiems skyrimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriuje konkursų komisijų darbe;
   9.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   9.6. atstovauja Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose;
   9.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.
   10. Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas Raštvedybos ir gyventojų priėmimo skyriaus vedėjo pavadavimas.

  • Slaptumo skyrius
   Tel. (8 5) 271 7130, Faks. (8 5) 271 8551, El. p. bendrasisd@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Laimutė Paulauskienė

    PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2009 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-419
   (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2017 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 1V-796
   redakcija)


   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   BENDROJO DEPARTAMENTO
   SLAPTUMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI


   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Bendrojo departamento (toliau – departamentas) Slaptumo skyrius (toliau – Slaptumo skyrius) yra departamento administracijos padalinys.
   2. Savo veikloje Slaptumo skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (toliau – NATO) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
   3. Skyrius turi antspaudą ir blanką su savo pavadinimu.

   SLAPTUMO SKYRIAUS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

   4. Slaptumo skyriaus uždavinys yra koordinuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse.
   5. Slaptumo skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   5.1. koordinuoja ir kontroliuoja įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
   5.2. rengia teisės aktų, susijusių su įslaptinta informacija ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, vidaus reikalų ministrui, vidaus reikalų viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau - ministerijos vadovybė) teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo;
   5.3. rengia dokumentų, susijusių su įslaptintos informacijos apsauga ir įslaptintos informacijos administravimu, projektus;
   5.4. vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka ir sąlygomis atlieka ministerijos vadovybės, vidaus reikalų ministro ir ministerijos patarėjų, generalinio inspektoriaus, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems turėtų būti išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimą, pagal tikrinimo metu surinktą informaciją parengia išvadas, prireikus teikia ministerijos Centrinės specialiosios ekspertų komisijos pirmininkui siūlymus dėl visos surinktos tikrinimo medžiagos svarstymo komisijoje ir sprendimo dėl asmens tolesnio tikrinimo tikslingumo, leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo ar panaikinimo priėmimo;
   5.5. įformina ministerijos vadovybei, vidaus reikalų ministro ir ministerijos patarėjams,  generaliniam inspektoriui, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, išduodamus nustatytos formos leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
   5.6. tvarko ministerijos vadovybei, vidaus reikalų ministro ir ministerijos patarėjams, generaliniam inspektoriui, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, išduodamų leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kompiuterinės duomenų bazės duomenis;
   5.7. ministerijos vadovybės pavedimu atlieka patikrinimus dėl įslaptintos informacijos administravimo ir įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
   5.8. registruoja įslaptintus vidaus reikalų ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius bei gaunamus įslaptintus Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitų institucijų įslaptintus teisės aktus, vykdo jų apskaitą ir kontrolę; registruoja, įtraukia į apskaitą ir išsiunčia ministerijos vadovybės, departamento gautus ir siunčiamus įslaptintus dokumentus;
   5.9. užtikrina įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos funkcijų įgyvendinimą ministerijoje, kai įslaptintą sandorį sudaro ministerija, įstaigos prie ministerijos ir kitos vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonės;
   5.10. analizuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, darbą, susijusį su įslaptintos informacijos naudojimu ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu, teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei ir departamento direktoriui dėl jo tobulinimo;
   5.11. pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su institucijomis – paslapčių subjektais bei užsienio valstybių, su kuriomis sudarytos ar sudaromos tarpvalstybinės sutartys dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
   5.12. pagal savo kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, organizuoja mokymus įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo klausimais;
   5.13. rengia ministerijos įslaptintos dokumentacijos planą, įslaptintos dokumentacijos plano papildymų sąrašą, įslaptintų dokumentų registrų sąrašą, juos derina su ministerijos Centrine specialiąja ekspertų komisija ir Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, rengia įslaptintų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, ją derina su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba;
   5.14. rengia ministerijos Centrinės specialiosios ekspertų komisijos posėdžių darbotvarkę, praneša komisijos nariams  posėdžių organizavimo datą, pateikia jiems reikiamą medžiagą, informuoja komisijos narius apie protokolinių sprendimų ir pasiūlymų vykdymą, kontroliuoja, kaip vykdomi komisijos sprendimai, tvarko komisijos dokumentaciją;
   5.15. vykdo iš NATO ir Europos Sąjungos gaunamų įslaptintų dokumentų subregistratūros funkcijas, koordinuoja ir kontroliuoja antrinių subregistratūrų darbą;
   5.16. atlieka Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme nustatytas už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingo asmens funkcijas personalo patikimumo užtikrinimo srityje;
   5.17. sprendžia kitus su įslaptinta informacija ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu susijusius klausimus.


   SLAPTUMO SKYRIAUS TEISĖS

   6. Slaptumo skyrius turi teisę:
   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių reikiamus dokumentus ir informaciją Slaptumo skyriaus kompetencijos klausimais;
   6.2. pagal savo kompetenciją tikrinti, kaip ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro įsakymai, kiti teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintą informaciją ir jos apsaugą bei įslaptintos informacijos administravimą; duoti privalomus nurodymus šalinti nustatytus pažeidimus;
   6.3. ministerijos vadovybės pavedimu pagal savo kompetenciją atlikti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių patikrinimus dėl įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimų vykdymo ar pažeidimų;
   6.4. atliekant patikrinimus, pasikviesti tikrinamo ministerijos administracijos padalinio, įstaigos prie ministerijos ar kitos vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ar įmonės valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, gauti jų paaiškinimus;
   6.5. teikti ministerijos vadovybei atliktų patikrinimų išvadas, siūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo ir dėl tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo už įslaptintos informacijos apsaugos ar įslaptintos informacijos administravimo reikalavimų pažeidimus pradėjimo, dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
   6.6. vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikdamas ministerijos vadovybės, ministerijos patarėjų, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems turėtų būti išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimą, asmenį iškviesti į pokalbį, pareikalauti pateikti rašytinius paaiškinimus ar dokumentus arba prireikus, jei šis asmuo sutinka, pasiūlyti pasitikrinti poligrafu;
   6.7. spręsdamas Slaptumo skyriaus kompetencijos klausimus pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, suderinus su jų vadovais;
   6.8. pagal savo kompetenciją departamento direktoriui teikti siūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ar projektų parengimo, Slaptumo skyriaus veiklos organizavimo;
   6.9. grąžinti ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms įslaptintus dokumentus ar jų projektus, parengtus pažeidžiant įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimus.
   7. Slaptumo skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   SLAPTUMO SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   8. Slaptumo skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.
   9. Vedėjas:
   9.1. atsako už tai, kad Slaptumo skyrius vykdytų jam pavestą uždavinį ir funkcijas;
   9.2. organizuoja Slaptumo skyriaus veiklą ir paskirsto darbus Slaptumo skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   9.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už Slaptumo skyriaus veiklą;
   9.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl Slaptumo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, pašalpų jiems skyrimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Slaptumo skyriuje konkursų komisijų darbe;
   9.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina Slaptumo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   9.6. atstovauja Slaptumo skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse, kitose institucijose;
   9.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.
   10. Slaptumo skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo Slaptumo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas Slaptumo skyriaus vedėjo pavadavimas.

  • Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius
   Tel. (8 5) 271 7130, Faks. (8 5) 271 8551, El. p. bendrasisd@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Sigitas Bargaila

    PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2009 m. liepos 30 d.  įsakymu Nr. 1V-419
   (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2017 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 1V-796
   redakcija)

   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   BENDROJO DEPARTAMENTO
   VEIKLOS PLANAVIMO IR ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Bendrojo departamento (toliau – departamentas) Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius (toliau – Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius) yra departamento administracijos padalinys.
   2. Savo veikloje Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais.

   VEIKLOS PLANAVIMO IR ORGANIZAVIMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus uždaviniai:
   3.1. organizuoti vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano ir ministerijos metinio veiklos plano rengimą, koordinuoti įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų rengimą, kontroliuoti vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiame veiklos plane ir ministerijos metiniame veiklos plane esančių priemonių vykdymą per nustatytus terminus;
   3.2. koordinuoti ir organizuoti ministerijos vidaus kontrolės įgyvendinimą, ministerijos vidaus kontrolės veiksmingumo stebėseną ir atskirus vertinimus bei rizikos rūšių nustatymą;
   3.3. vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau –ministerijos vadovybė) pavedimu rengti dokumentus, analitinę ir kitokio pobūdžio informaciją, susijusią su ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių veiklos organizavimu;
   3.4. koordinuoti ir organizuoti ministerijos renginius formuojant teigiamą ministerijos įvaizdį visuomenėje;
   4. Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius:
   4.1. įgyvendindamas nuostatų 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   4.1.1. rengia vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginį veiklos planą ir ministerijos metinį veiklos planą, vykdo jų stebėseną pagal Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Strateginio planavimo metodika), reikalavimus ir kontroliuoja juose esančių priemonių vykdymą per nustatytus terminus;
   4.1.2. pagal kompetenciją organizuoja vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginiam veiklos planui ir ministerijos metiniam veiklos planui rengti reikalingos informacijos surinkimą iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių ir informacijos apibendrinimą;
   4.1.3. koordinuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių strateginių veiklos planų ir metinių veiklos planų rengimą, kontroliuoja jų atitiktį Strateginio planavimo metodikos reikalavimams;
   4.1.4. rengia teisės aktų, reglamentuojančių strateginių planavimo dokumentų rengimą ir stebėseną, ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo kontrolės ir investicinių projektų stebėsenos tvarką, veiklos planavimo organizavimą, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo;
   4.1.5. atlieka ministerijos strateginio planavimo darbo grupės sekretoriato funkcijas: organizuoja ministerijos strateginio planavimo darbo grupės posėdžius, posėdžiams reikalingos informacijos rinkimą, apibendrinimą ir juos techniškai aptarnauja;
   4.1.6. rengia ministerijos vadovybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai ir kitoms institucijoms apibendrintą informaciją apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kasmetinių Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetų įgyvendinimą ir pasiektus rezultatus vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
   4.1.7. organizuoja ministerijos metinės veiklos ataskaitai reikalingos informacijos surinkimą iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, informacijos apibendrinimą, ministerijos metinės veiklos ataskaitos paruošimą;
   4.2. įgyvendindamas nuostatų 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   4.2.1. pagal kompetenciją atlieka ministerijos vidaus kontrolės veiksmingumo stebėseną ir atskirų ministerijos veiklos sričių, procesų vertinimus, funkcijų peržiūrą, naujų rizikos rūšių kasdienėje veikloje nustatymą bei teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl ministerijos ir ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, vidaus kontrolės priemonių taikymo ir rizikos valdymo;
   4.2.2. ministerijos vadovybei pavedus, atlieka įstaigų prie ministerijos, ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, vidaus kontrolės veiksmingumo vertinimus ir rizikos valdymo procedūras, rengia ir teikia informaciją ministerijos vadovybei;
   4.2.3. konsultuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo;
   4.2.4. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę, atlikdamas ministerijos veiklos nuolatinę (kasdienę) stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą, rizikos analizę ir vertinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse pagal Bendrajam departamentui priskirtas funkcijas;
   4.2.5. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais atlieka ministerijos administracijos padalinių funkcijų ir (ar) ministerijos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo.
   4.3. įgyvendindamas nuostatų 3.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   4.3.1. ministerijos vadovybės pavedimu, pagal kompetenciją rengia dokumentus, analitinę ir kitokio pobūdžio informaciją, susijusią su ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių veiklos organizavimu;
   4.3.2. atlieka ministerijos viešojo valdymo tobulinimo grupės, ministerijos kolegijos sekretoriato funkcijas;
   4.3.3. rengia teisės aktų projektus, susijusius su ministerijos veiklos organizavimu, ministerijos vidaus kontrole;
   4.4. įgyvendindamas nuostatų 3.4 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   4.4.1. pagal kompetenciją inicijuoja, koordinuoja ir organizuoja konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir susitikimus su visuomene ministerijos veiklos klausimais;
   4.4.2. pagal kompetenciją inicijuoja, organizuoja ir koordinuoja ministerijos renginius ir parodas.

   VEIKLOS PLANAVIMO IR ORGANIZAVIMO SKYRIAUS TEISĖS

   5. Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius turi teisę:
   5.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių informaciją apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo eigą ir kitą informaciją, ataskaitas  ir pasiūlymus Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus kompetencijos klausimais;
   5.2. tikrinti, kaip ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro įsakymai bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys strateginį planavimą ir veiklos planavimo organizavimą, duoti privalomus nurodymus šalinti nustatytus pažeidimus;
   5.3. spręsdamas Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus kompetencijos klausimus, departamento direktoriaus prašymu pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, suderinus su jų vadovais;
   5.4. departamento direktoriui pagal kompetenciją teikti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ar projektų parengimo, Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus veiklos organizavimo.
   6. Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   VEIKLOS PLANAVIMO IR ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   7. Veiklos planavimo ir organizavimo skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.
   8. Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus vedėjas:
   8.1. atsako už tai, kad Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;
   8.2. organizuoja Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus veiklą ir paskirsto darbus Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   8.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus veiklą;
   8.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas Veiklos planavimo ir organizavimo skyriuje konkursų komisijų darbe;
   8.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   8.6. atstovauja Veiklos planavimo ir organizavimo skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose;
   8.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.
   9. Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas Veiklos planavimo ir organizavimo skyriaus vedėjo pavadavimas.

  • Archyvų skyrius
   Tel. (8 5) 271 7130, Faks. (8 5) 271 8551, El. p. bendrasisd@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Arvydas Kalpokas
   Laima Ambrazevičienė

    

    PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2009 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-419
   (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2017 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 1V-796
   redakcija)


   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   BENDROJO DEPARTAMENTO
   ARCHYVŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Bendrojo departamento (toliau – departamentas) Archyvų skyrius (toliau – Archyvų skyrius) yra departamento administracijos padalinys.
   2. Savo veikloje Archyvų skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrojo departamento Archyvų skyriaus nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais.

    ARCHYVŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Archyvų skyriaus uždaviniai:
   3.1. organizuoti archyvų darbo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
   3.2. organizuoti ministerijos administracijos padalinių, likviduotų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių archyvinių dokumentų kaupimą, saugojimą, tvarkymą ir panaudojimą;
   3.3. rengti ir išduoti pažymėjimus apie tremtį ir priverstinį išvežimą į Vokietiją Antrojo pasaulinio karo metais.
   4. Archyvų skyrius:
   4.1. įgyvendindamas nuostatų 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   4.1.1. koordinuoja ir kontroliuoja archyvų darbo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
   4.1.2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymo ir saugojimo tvarką,  išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo;
   4.1.3. teikia metodinę ir praktinę pagalbą archyvinių dokumentų saugojimo, tvarkymo, dokumentacijos planų sudarymo, asmenų aptarnavimo klausimais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   4.1.4. vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministrų, ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė), departamento direktoriaus pavedimu organizuoja ir, esant tarnybiniam būtinumui, atlieka patikrinimus dėl archyvų darbo reikalavimų laikymosi ar jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse, teikia ministerijos vadovybei ir departamento direktoriui atliktų patikrinimų išvadas ir pasiūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo;
   4.2. įgyvendindamas nuostatų 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   4.2.1. saugo:
   4.2.1.1. vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos bylas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas, ministerijos administracijos padalinių perduotus nuolatinio ir ilgo saugojimo archyvinius dokumentus;
   4.2.1.2. likviduotų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo archyvinius dokumentus;
   4.2.1.3. nutrauktas baudžiamąsias bylas ir bylas, kuriose nutrauktas ikiteisminis tyrimas, kitas teisės aktų nustatyta tvarka priskirtas saugoti baudžiamąsias bylas;
   4.2.1.4. panaikintos Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos archyvo dokumentus;
   4.2.2. užtikrina Archyvų skyriuje saugomų dokumentų tinkamą apskaitą ir naudojimą, teisės aktais reglamentuotas saugojimo sąlygas;
   4.2.3. tvarko ir perduoda ministerijos administracijos padalinių nuolatinio saugojimo dokumentus į įstaigos dokumentus kaupiantį valstybės archyvą (toliau – valstybės archyvas);
   4.2.4. organizuoja ministerijos administracijos padaliniuose sukauptų dokumentų atranką nuolatiniam ir ilgam saugojimui;
   4.2.5. sudaro nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašus ir teikia juos ministerijos ir valstybės archyvo dokumentų ekspertų komisijoms svarstyti;
   4.2.6. teikia valstybės archyvui informaciją apie ministerijos administracijos padalinių archyvinių dokumentų kiekio pasikeitimus;
   4.2.7. rengia ir tvarko skyriuje saugomų dokumentų apskaitos ir informacijos paieškos sistemos dokumentus (kartotekas, apžvalgas ir pan.);  
   4.2.8. organizuoja ir atlieka dokumentų vertės ekspertizę, sudaro dokumentų, atrinktų naikinti, aktus, teikia juos derinti ministerijos ir valstybės archyvo dokumentų ekspertų komisijoms;
   4.2.9. išduoda Archyvų skyriuje saugomų archyvinių dokumentų patvirtintas kopijas, išrašus, rengia pažymas;
   4.2.10. teikia informaciją asmenims bei valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms (toliau – kitos institucijos) apie saugomus archyvinius dokumentus;
   4.3. įgyvendindamas nuostatų 3.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   4.3.1.  rengia ir išduoda pažymėjimus dėl 1940–1953 m. tremties;
   4.3.2.  rengia ir išduoda pažymėjimus dėl priverstinio išvežimo į Vokietiją Antrojo pasaulinio karo metais;
   4.4. taip pat atlieka šias funkcijas:
   4.4.1. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus;
   4.4.2. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos  vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   ARCHYVŲ SKYRIAUS TEISĖS

   5. Archyvų skyrius turi teisę:
   5.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių dokumentus ir informaciją, reikalingus Archyvų skyriaus uždaviniams įgyvendinti bei funkcijoms atlikti;
   5.2. tikrinti, kaip ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro įsakymai, ministerijos kanclerio potvarkiai bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys archyvų darbą, duoti privalomus nurodymus šalinti nustatytus pažeidimus;
   5.3. ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu atlikti ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse patikrinimus dėl archyvo darbo reikalavimų vykdymo ar pažeidimų;
   5.4. teikti ministerijos vadovybei ir departamento direktoriui atliktų patikrinimų išvadas, siūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo;
   5.5. spręsdamas Archyvų skyriaus kompetencijos klausimus departamento direktoriaus prašymu pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, suderinus su jų vadovais;
   5.6. grąžinti ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms dokumentus ar jų projektus, parengtus pažeidžiant dokumentų valdymo reikalavimus;
   5.7. pagal kompetenciją departamento direktoriui teikti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ar projektų parengimo, Archyvų skyriaus veiklos organizavimo.
   6. Archyvų skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   ARCHYVŲ SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   7. Archyvų skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų  vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.
   8. Vedėjas:
   8.1. atsako už tai, kad Archyvų skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;
   8.2. organizuoja Archyvų skyriaus veiklą ir paskirsto darbus Archyvų skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   8.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už Archyvų skyriaus veiklą;
   8.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl Archyvų skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, pašalpų jiems skyrimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Archyvų skyriuje konkursų komisijų darbe;
   8.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina Archyvų skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   8.6. atstovauja Archyvų skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse bei kitose institucijose;
   8.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.
   9. Archyvų skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo Archyvų skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas Archyvų skyriaus vedėjo pavadavimas.

 • Ekonomikos ir finansų departamentas
  Tel. (8 5) 271 7142, Faks. (8 5) 271 8927, El. p. vilnius.efd.rastine@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aksavera Vaicekauskaitė

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
  2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-616

  LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
  EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI


  I SKYRIUS 
  BENDROSIOS NUOSTATOS
   

  1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentas (toliau – departamentas) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  2. Savo veikloje departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) įsakymais, taip pat Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais.

  3. Departamento raštvedyba tvarkoma savarankiškai pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką.

  4. Departamento struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina vidaus reikalų ministras.

  5. Departamentas turi antspaudą ir blanką su savo pavadinimu. 

  II SKYRIUS 
  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
   

  6. Departamento uždaviniai:

  6.1. formuoti ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos įsteigtų įstaigų, kurių valstybės biudžeto asignavimų (toliau – asignavimai) valdytojas yra vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo, (toliau – ministerijos įstaigos) biudžetą (toliau – ministerijos biudžetas), koordinuoti kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų biudžeto formavimą;

  6.2. vykdyti ministerijos ir ministerijos įstaigų finansavimą ir asignavimų panaudojimo analizę;

  6.3. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos įstaigomis rengti ministerijos, ministerijos įstaigų investicijų projektus (programas), finansuojamus iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Vidaus saugumo fondo, kitų Europos Sąjungos fondų, programų ir bendrojo finansavimo lėšų, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų lėšų; pagal kompetenciją rengti ministerijos, ministerijos įstaigų ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų planus  bei koordinuoti jų rengimą, rengti ataskaitas apie investicijų projektams (programoms) skirtų lėšų panaudojimą ir teikti jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms;

  6.4. pagal kompetenciją planuoti ministerijos, derinti ministerijos įstaigų viešuosius pirkimus ir analizuoti ministerijos ir ministerijos įstaigų viešųjų pirkimų plano vykdymą, nagrinėti valstybės įmonės „Regitra“ ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininkės arba dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina ministerija, ekonominius finansinius klausimus, susijusius su steigėjos ar savininkės / dalininkės funkcijomis, bei pagal kompetenciją nagrinėti savivaldybių ekonominius finansinius klausimus, susijusius su valstybės perduotomis savivaldybėms funkcijomis, dalyvauti rengiant ir nagrinėjant teisės aktus, susijusius su 2007–2013 ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Vidaus saugumo fondo, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos, Norvegijos finansinio mechanizmo ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų ir bendrojo finansavimo lėšų administravimu bei naudojimu;

  6.5. tvarkyti ministerijos buhalterinę apskaitą, sudaryti ministerijos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir finansinių ataskaitų rinkinius;

  6.6. koordinuoti ministerijos ir ministerijos įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybų darbą, formuoti bendrą politiką buhalterinės apskaitos klausimais, rengti ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;

  6.7. pagal kompetenciją vykdyti Išorės sienų fondo 2007–2013 metų laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą (toliau – Išorės sienų fondas), Europos grąžinimo fondo 2008–2013 metų laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą (toliau – Europos grąžinimo fondas), Vidaus saugumo fondo, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos, Norvegijos finansinio mechanizmo programų ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skiriamų ministerijos vykdomoms programoms ir projektams, buhalterinę apskaitą;

  6.8. įgyvendinti vidaus reikalų ministro patvirtintą Vidaus reikalų ministerijos apskaitos politiką ir kontroliuoti ministerijos ir ministerijos įstaigų finansus;

  6.9. vykdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas.

  7. Departamentas:

  7.1. įgyvendindamas nuostatų 6.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1.1. rengia ministerijos, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų atitinkamų metų asignavimų poreikio suvestinę;

  7.1.2. pagal kompetenciją planuoja Išorės sienų fondo, Europos grąžinimo fondo, Vidaus saugumo fondo, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos, Norvegijos finansinio mechanizmo programų ir kitų Europos Sąjungos fondų, programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšas;

  7.1.3. teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos įstaigoms, dalyvaujantiems  rengiant ministerijos biudžeto projektą;

  7.1.4. rengia ministerijos biudžeto projektą ir jį teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai; pagal kompetenciją dalyvauja rengiant vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginį veiklos planą;

  7.1.5. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir koordinuoja vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų biudžeto projektų rengimą;

  7.1.6. rengia ministerijos ir organizuoja ministerijos įstaigų programų sąmatų projektų rengimą ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

  7.1.7. vadovaudamasis patvirtintu ministerijos biudžetu, rengia ministerijos ir organizuoja ministerijos įstaigų programų sąmatų rengimą, teikia jas tvirtinti ministerijos kancleriui ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

  7.2. įgyvendindamas nuostatų 6.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.2.1. vykdo ministerijos ir ministerijos įstaigų finansavimą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo (toliau – VBAM) sistemoje pateikdamas asignavimų poreikio prognozes ir mokėjimo paraiškas Valstybės iždui;

  7.2.2. administruoja VBAM sistemos duomenų bazę, užtikrina duomenų patikimumą ir apsaugą;

  7.2.3. analizuoja ir kontroliuoja ministerijai skirtų asignavimų panaudojimą pagal programas, vykdomas priemones, išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, teikia informaciją ministerijos kancleriui ir suinteresuotoms valstybės institucijoms;

  7.2.4. teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai programų sąmatų patikslinimus;

  7.2.5. rengia ministerijos biudžeto vykdymo ataskaitų suvestinius rinkinius;

  7.3. įgyvendindamas nuostatų 6.3  papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.3.1. pagal kompetenciją kartu su ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos įstaigomis rengia investicijų projektus (programas), rengia ministerijos, ministerijos įstaigų ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų planus Valstybės investicijų programai parengti, suderina su ministerijos kancleriu ir (ar) su vidaus reikalų viceministrais pagal vidaus reikalų ministro nustatytas veiklos sritis ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

  7.3.2. rengia ministerijos, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų poreikio suvestinę, analizuoja bei teikia vidaus reikalų ministrui, vidaus reikalų viceministrams pagal nustatytas veiklos sritis ir ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė), suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms informaciją investicijų klausimais;

  7.3.3. techniškai aptarnauja Investicijų projektų atrankos komisiją;

  7.3.4. pagal kompetenciją kartu su ministerijos administracijos padaliniais, ministerijos įstaigomis ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiomis įstaigomis rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti investicijų projektų vertinimo kriterijus, jų skaičiavimo aprašymus ir reikšmes;

  7.3.5. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos įstaigoms bei vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms  įstaigoms, rengiant investicijų planus ir investicijų projektus (programas);

  7.3.6. pagal kompetenciją atlieka ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos įstaigų bei vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų vykdomų investicijų projektų (priemonių) kontrolę ir finansinę analizę, rengia ataskaitas ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

  7.3.7. rengia ataskaitas ir teikia jas Lietuvos statistikos departamentui apie investicijų, skirtų ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos įstaigoms, panaudojimą;

  7.3.8. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų panaudojimą;

  7.4. įgyvendindamas nuostatų 6.4 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.4.1. atsižvelgdamas į ministerijai patvirtintus asignavimus, rengia ministerijos viešųjų pirkimų planą, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ministerijos įstaigų viešųjų pirkimų planus ir jų pakeitimus, atlieka ministerijos ir ministerijos įstaigų viešųjų pirkimų planų vykdymo analizę;

  7.4.2. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įmonės „Regitra“ ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininkės arba dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina ministerija, kainodaros, vadovų darbo apmokėjimo ir kitus ekonominius finansinius klausimus, susijusius su steigėjo ar savininkės / dalininkės funkcijomis, rengia sprendimų projektus šiais klausimais ir teikia vidaus reikalų ministrui juos tvirtinti;

  7.4.3. pagal kompetenciją nagrinėja savivaldybių ekonominius ir finansinius klausimus, susijusius su valstybės perduotomis savivaldybėms funkcijomis, rengia atsakymus į paklausimus;

  7.4.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir nagrinėjant teisės aktus, susijusius su 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Vidaus saugumo fondo, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos, Norvegijos finansinio mechanizmo programų ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų ir bendrojo finansavimo lėšų administravimu bei naudojimu;

  7.5. įgyvendindamas nuostatų 6.5 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.5.1. kontroliuoja ministerijos finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, užtikrina tinkamą ir teisingą dokumentų, susijusių su šiame papunktyje nurodytos funkcijos vykdymu, įforminimą;

  7.5.2. įtraukia į apskaitą visas ministerijos valdomas pinigines lėšas biudžetinėje, nebiudžetinių lėšų, depozitinėje ir valiutinėje sąskaitose, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su nurodytų lėšų cirkuliacija;

  7.5.3. vykdo banko operacijas, tvarko banko dokumentus ir išlaidų sąmatų vykdymo operacijų apskaitą; visas ūkines finansines operacijas pagrindžia apskaitos dokumentais;

  7.5.4. apskaičiuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų), darbo užmokestį bei kitas išmokas ir jas išmoka nustatytu laiku, griežtai laikantis finansinės ir kasos darbo organizavimo drausmės;

  7.5.5. apskaičiuoja ir išmoka priklausančias grąžintinas neišmokėto darbo užmokesčio dalis, taip pat susidariusį socialinių ir kitų išmokų skirtumą ministerijos, buvusiems ministerijos ir likviduotų (reorganizuotų) biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojams bei išduoda pažymas apie apskaičiuotą grąžintiną neišmokėto darbo užmokesčio dalį ir socialinių ir kitų išmokų skirtumą;

  7.5.6. apskaičiuoja ir laiku perveda fizinių asmenų pajamų mokestį ir kitas  įmokas į valstybės biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus;

  7.5.7. dalyvauja sudarant ministerijos sutartis, tikrina sudaromų sutarčių teisėtumą, jas vizuoja, o pasirašytas sutartis įtraukia į apskaitą bei kontroliuoja jų laikymąsi ir apmokėjimą;

  7.5.8. nustatytu laiku išieško skolas ir padengia įsiskolinimus kreditoriams; nurašo trūkumus, įsiskolinimus debitoriams ir kitus nuostolius;

  7.5.9. rengia ir teikia Lietuvos statistikos departamentui statistines ataskaitas;

  7.6. įgyvendindamas nuostatų 6.6 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.6.1. koordinuoja ministerijos įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybų darbą, formuoja bendrą politiką buhalterinės apskaitos klausimais;

  7.6.2.  priima iš ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius  bei jų pagrindu rengia konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius ir teikia juos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei;

  7.7. įgyvendindamas nuostatų 6.7 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.7.1. pagal kompetenciją Išorės sienų fondo, Europos grąžinimo fondo, Vidaus saugumo fondo, 2007–2013  metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystė programos, Norvegijos mechanizmo programų ir kitų Europos Sąjungos fondų bei tarptautinės paramos fondų programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų ir lėšų, gautų iš tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų, išmokėjimą;

  7.7.2. pagal kompetenciją tvarko Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Išorės sienų fondo, Europos grąžinimo fondo  Vidaus saugumo fondo, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, kitų Europos Sąjungos fondų, programų lėšų ir lėšų, gautų iš tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų buhalterinę apskaitą;

  7.8. įgyvendindamas nuostatų 6.8 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.8.1. įgyvendina vidaus reikalų ministro patvirtintą apskaitos politiką;

  7.8.2. atlieka ministerijos ir ministerijos įstaigų finansų kontrolę;

  7.9. įgyvendindamas nuostatų 6.9 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.9.1. rengia ir per informacinę Europos Sąjungos 2014–2020 metų fondų valdymo sistemą (toliau – SFC2014) teikia mokėjimo paraiškas Europos Komisijai;

  7.9.2. rengia ir per SFC2014 teikia Europos Komisijai sąskaitą už kiekvienus ataskaitinius metus;

  7.9.3. rengia ir per SFC2014 teikia Europos Komisijai einamiesiems ir ateinantiems finansiniams metams numatomų teikti mokėjimo paraiškų Europos Komisijai prognozes;

  7.9.4. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas;

  7.10. taip pat atlieka šias funkcijas:

  7.10.1. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, išskyrus įstatymų, projektus;

  7.10.2. derina kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų parengtus teisės aktus departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.10.3. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus. 

  III SKYRIUS 
  DEPARTAMENTO TEISĖS
   

  8. Departamentas turi teisę:

  8.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų, kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir valstybės įmonės „Regitra“ ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininkės arba dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina ministerija, dokumentus ir informaciją, reikalingą departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  8.2. analizuoti, kaip ministerijos administracijos padaliniai ir ministerijos įstaigos vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus valstybės biudžeto formavimo, skirtų asignavimų naudojimo, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės, darbo užmokesčio mokėjimo ir kitais finansiniais klausimais;

  8.3. atsižvelgdamas į ekonominės-finansinės analizės ar finansinės atskaitomybės duomenis teikti pasiūlymus ministerijos vadovybei, kaip atitinkamomis priemonėmis gerinti ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklą, ir ministerijos Vidaus audito skyriui dėl jų atliekamo finansinės ūkinės veiklos audito;

  8.4. atstovauti ministerijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose valstybės biudžeto, finansų, darbo užmokesčio, buhalterinės apskaitos ir kitais pagal savo kompetenciją klausimais pagal ministerijos vadovybės suteiktus įgaliojimus;

  8.5. atsižvelgdamas į patvirtintą ministerijos biudžetą, prireikus keisti ministerijos ir ministerijos įstaigų programų sąmatas ir teikti tvirtinti ministerijos kancleriui;

  8.6. reikalauti iš ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų, kad finansinių  ataskaitų rinkiniai būtų sudaryti tinkamai ir pateikti laiku, prireikus papildomai gauti paaiškinimus dėl finansinių ataskaitų rinkinių;

  8.7. reikalauti iš ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos įstaigų, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, lėšų ir kitų materialinių išteklių normavimui ir saugumui užtikrinti, vidinei finansinės veiklos kontrolei stiprinti;

  8.8. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus susijusius su darbo užmokesčiu ir kitų materialinių vertybių panaudojimu;

  8.9. pagal savo kompetenciją prašyti, kad ministerijos administracijos padaliniai, ministerijos įstaigos ir kitos vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančios įstaigos (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas) pagal savo kompetenciją vykdytų departamento nurodymus.

  9. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

  IV SKYRIUS 
  DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
   

  10. Departamentui vadovauja departamento direktorius, kuris yra ministerijos vyriausiasis finansininkas (buhalteris), jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

  11. Departamento direktorius:

  11.1. organizuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą, programinio biudžeto ir investicijų projektų formavimą ir vykdymą, finansinės informacinės bazės kūrimą bei finansinės veiklos analizę, koordinuoja vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų finansinių tarnybų darbą, investicinių projektų ir programų rengimą, formuoti bendrą sistemos politiką finansų, darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais ir atsako už tai, kad departamentas vykdytų nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

  11.2. organizuoja departamento veiklą;

  11.3. ministerijos vadovybės reikalavimu atsiskaito jai už departamento veiklą;

  11.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl departamento struktūros ir pareigybių sąrašo, departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas departamente konkursų komisijų darbe;

  11.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  11.6. atstovauja departamentui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos bei kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir valstybės įmonėje „Regitra“, kitose institucijose;

  11.7. vizuoja (paveda vizuoti) įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos ar vidaus reikalų ministro vardu sudaromų sutarčių projektus;

  11.8.  pasirašo antrojo parašo teise mokėjimo dokumentus: pavedimus, čekius, paraiškas, prašymus, orderius, darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius, banko, kasos ir kitus pinigų apskaitos dokumentus,  ministerijos tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius, ketvirtinių ir metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, taip pat konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, direktoriaus teikimu ir vidaus reikalų ministro pavedimu ši teisė taip pat gali būti suteikiama departamento Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui ir jo pavaduotojui;

  11.9. pasirašo (vizuoja) sąskaitas, reprezentacinių renginių išlaidų sąmatas, suvestinę ministerijos, ministerijos ir ministerijos įstaigų programų sąmatas bei jų projektus;

  11.10. gali turėti kitų teisės aktų ar ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

  12. Departamento direktoriaus nesant, jo pareigas vykdo departamento vyresnysis patarėjas.

  13. Departamente yra Buhalterinės apskaitos, Ekonomikos ir investicinių projektų ir Biudžeto ir finansų skyriai. 

  V SKYRIUS 
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
   

  14. Departamento veiklos organizavimas keičiamas ar departamentas panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  • Buhalterinės apskaitos skyrius
   Tel. (8 5) 271 7142, Faks. (8 5) 271 8927, El. p. vilnius.efd.rastine@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Danė Vyšniauskienė
   Gražina Šliachtovič
   Galina Naimovič
   Natalija Baidak
   Alina Ivanova
   Elvyra Tiažkienė
   Tatjana Krutikova
   Janina Stankevičienė
   Vera Grikinienė
   Irena Nelkina

   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
    2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-616

   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
   BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS
   NUOSTATAI


   I SKYRIUS 
   BENDROSIOS NUOSTATOS
    

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Buhalterinės apskaitos skyrius (toliau – Buhalterinės apskaitos skyrius) yra Ekonomikos ir finansų departamento (toliau – departamentas) administracijos padalinys.

   2. Savo veikloje Buhalterinės apskaitos skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) įsakymais, departamento nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais.

   3. Buhalterinės apskaitos skyriaus raštvedyba tvarkoma pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką. 

   II SKYRIUS 
   BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
    

   4. Buhalterinės apskaitos skyriaus uždaviniai:

   4.1. tvarkyti ministerijos buhalterinę apskaitą ir sudaryti ministerijos biudžeto vykdymo  ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinius;       

   4.2. koordinuoti ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos įsteigtų įstaigų, kurių valstybės biudžeto asignavimų (toliau – asignavimai) valdytojas yra vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo, (toliau – ministerijos įstaigos) buhalterinės apskaitos tarnybų darbą ir formuoti bendrą politiką buhalterinės apskaitos klausimais, rengti ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį;

   4.3. pagal kompetenciją vykdyti Išorės sienų fondo 2007–2013 metų laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą (toliau – Išorės sienų fondas), Europos grąžinimo fondo 2008–2013 metų laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą (toliau – Europos grąžinimo fondas), Vidaus saugumo fondo, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos, Norvegijos finansinio mechanizmo programų ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skiriamų ministerijos vykdomoms programoms ir projektams, buhalterinę apskaitą;

   4.4. įgyvendinti vidaus reikalų ministro patvirtintą Vidaus reikalų ministerijos apskaitos politiką ir kontroliuoti ministerijos ir ministerijos įstaigų finansus.

   5. Buhalterinės apskaitos skyrius:

   5.1. įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   5.1.1. kontroliuoja ministerijos finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, užtikrina tinkamą ir teisingą dokumentų, susijusių su šiame punkte įvardytos funkcijos vykdymu, įforminimą;

   5.1.2. įtraukia į apskaitą visas ministerijos valdomas pinigines lėšas biudžetinėje, nebiudžetinių lėšų, depozitinėje ir valiutinėje sąskaitose, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su nurodytų lėšų cirkuliacija;

   5.1.3. vykdo banko operacijas, tvarko banko dokumentus ir išlaidų sąmatų vykdymo operacijų apskaitą; visas ūkines finansines operacijas pagrindžia apskaitos dokumentais;

   5.1.4. apskaičiuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų), darbo užmokestį bei kitas išmokas ir jas išmoka nustatytu laiku, griežtai laikosi finansinės ir kasos darbo organizavimo drausmės;

   5.1.5. apskaičiuoja ir laiku perveda fizinių asmenų pajamų mokestį ir kitas  įmokas į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus;

   5.1.6. dalyvauja sudarant ministerijos sutartis, tikrina sudaromų sutarčių teisėtumą, jas vizuoja, o pasirašytas sutartis įtraukia į apskaitą bei kontroliuoja jų laikymąsi ir apmokėjimą;

   5.1.7. nustatytu laiku išieško skolas ir padengia įsiskolinimus kreditoriams; nurašo trūkumus, įsiskolinimus debitoriams ir kitus nuostolius;

   5.2. įgyvendindamas nuostatų 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.2.1. priima iš ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų tarpinius ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius bei jų pagrindu sudaro  konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius ir teikia jas Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei;

   5.2.2. rengia ir teikia Lietuvos Statistikos departamentui statistines ataskaitas;

   5.3. įgyvendindamas nuostatų 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.3.1.  pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Išorės sienų fondo, Europos grąžinimo fondo, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos, Norvegijos finansinio mechanizmo programų ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų ir lėšų, gautų iš užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų, išmokėjimą;

   5.3.2. pagal kompetenciją tvarko Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Išorės sienų fondo, Europos grąžinimo fondo, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos, Norvegijos finansinio mechanizmo programų ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų ir lėšų, gautų iš užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų, buhalterinę apskaitą;

   5.4. įgyvendindamas nuostatų 4.4 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.4.1. įgyvendina vidaus reikalų ministro patvirtintą Vidaus reikalų ministerijos apskaitos politiką;

   5.4.2. pagal kompetenciją atlieka paskesniąją finansų ir mokėjimų kontrolę;

   5.5. taip pat atlieka šias funkcijas:

   5.5.1.  pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, išskyrus įstatymų, projektus;

   5.5.2. derina kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų parengtus teisės aktus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   5.5.3. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministrų pagal nustatytas veiklos sritis ir ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) ir departamento direktoriaus pavedimus. 

   III SKYRIUS 
   BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS TEISĖS
    

   6. Buhalterinės apskaitos skyrius turi teisę:

   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių institucijų ir įstaigų informaciją Buhalterinės apskaitos skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   6.2. atstovauti ministerijos interesams kitose valstybės institucijose ir įstaigose buhalterinės apskaitos, darbo užmokesčio mokėjimo ir kitais klausimais pagal ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus įgaliojimus;

   6.3. reikalauti iš ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kad būtų atliekamos tik teisėtos finansinės operacijos, kad jos būtų įformintos pagal taisykles, laiku perduodami buhalterinei apskaitai ir kontrolei dokumentai: įsakymai, potvarkiai, nutarimai, sutartys, susitarimai, sąskaitos, normatyvai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ir kita medžiaga.

   7. Buhalterinės apskaitos skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

   IV SKYRIUS 
   BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
    

   8. Buhalterinės apskaitos skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

   9. Vedėjas:

   9.1. atsako už tai, kad Buhalterinės apskaitos skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;

   9.2. organizuoja Buhalterinės apskaitos skyriaus veiklą ir paskirsto darbus Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams;

   9.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už Buhalterinės apskaitos skyriaus veiklą;

   9.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Buhalterinės apskaitos skyriuje konkursų komisijų darbe;

   9.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   9.6. atstovauja Buhalterinės apskaitos skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos įsteigtose bei vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose;

   9.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   10. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas vykdo Buhalterinės apskaitos skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavadavimas.

    

  • Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius
   Tel. (8 5) 271 7142, Faks. (8 5) 271 8927, El. p. vilnius.efd.rastine@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rita Rutkauskienė
   Giedrė Narkevičienė

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 
   2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-616

   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 
   EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTO 
   EKONOMIKOS IR INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI


   I SKYRIUS 
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius (toliau – Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento (toliau – departamentas)  administracijos padalinys.

   2. Savo veikloje Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ( toliau – vidaus reikalų ministras) įsakymais, taip pat departamento  nuostatais (toliau – nuostatai)  ir kitais teisės aktais.

   3. Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus raštvedyba tvarkoma pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką. 

   II SKYRIUS 
   EKONOMIKOS IR INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
    

   4. Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus uždaviniai:

   4.1. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos įstaigomis rengti ministerijos, ministerijos įstaigų investicijų projektus (programas), finansuojamus iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Vidaus saugumo fondo, kitų Europos Sąjungos fondų, programų ir bendrojo finansavimo lėšų, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų lėšų; pagal kompetenciją rengti ministerijos, ministerijos įstaigų ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų planus  bei koordinuoti jų rengimą, rengti ataskaitas apie investicijų projektams (programoms) skirtų lėšų panaudojimą ir teikti jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms;

   4.2.  pagal kompetenciją planuoti ministerijos, derinti ministerijos įstaigų viešuosius pirkimus ir analizuoti ministerijos ir ministerijos įstaigų viešųjų pirkimų plano vykdymą, nagrinėti valstybės įmonės „Regitra“ ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininkės arba dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina ministerija, ekonominius finansinius klausimus, susijusius su steigėjos ar savininkės / dalininkės funkcijomis, bei pagal kompetenciją nagrinėti savivaldybių ekonominius finansinius klausimus, susijusius su valstybės perduotomis savivaldybėms funkcijomis, dalyvauti rengiant ir nagrinėjant teisės aktus, susijusius su 2007–2013 ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Vidaus saugumo fondo, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos, Norvegijos finansinio mechanizmo ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų ir bendrojo finansavimo lėšų administravimu bei naudojimu;

   4.3. vykdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas.

   5. Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius:

   5.1. įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.1.1.  pagal kompetenciją kartu su ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos įstaigomis rengia investicijų projektus (programas), koordinuoja rengimą ir rengia ministerijos, ministerijos įstaigų ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų  investicijų planus Valstybės investicijų programai parengti, suderina su ministerijos vadovybe ir nustatyta tvarka bei per nustatytus terminus teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

   5.1.2. rengia ministerijos, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų poreikio suvestinę, analizuoja bei teikia ministerijos vadovybei, suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms informaciją investicijų klausimais;

   5.1.3. techniškai aptarnauja Investicijų projektų atrankos komisiją;

   5.1.4.  pagal kompetenciją kartu su ministerijos administracijos padaliniais, ministerijos įstaigomis ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiomis įstaigomis rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti investicijų projektų vertinimo kriterijus, jų skaičiavimo aprašymus ir reikšmes;

   5.1.5. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos įstaigoms bei vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms  įstaigoms, rengiant investicijų planus ir investicijų projektus (programas);

   5.1.6.  pagal kompetenciją atlieka ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos įstaigų bei vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų vykdomų investicijų projektų (priemonių) kontrolę ir finansinę analizę, rengia ataskaitas ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

   5.1.7. per nustatytus terminus ir nustatyta tvarka rengia ataskaitas ir teikia jas Lietuvos statistikos departamentui apie investicijų, skirtų ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos įstaigoms, panaudojimą;

   5.1.8. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų investicijų panaudojimą.

   5.2. įgyvendindamas nuostatų 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.2.1. atsižvelgdamas į ministerijai patvirtintus asignavimus, rengia ministerijos viešųjų pirkimų planą, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ministerijos įstaigų viešųjų pirkimų planus ir jų pakeitimus, atlieka ministerijos ir ministerijos įstaigų viešųjų pirkimų planų vykdymo analizę;

   5.2.2. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijos įsteigtų valstybės įmonės „Regitra“ ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininkės arba dalininkės, teises ir pareigas įgyvendina ministerija, kainodaros, vadovų darbo apmokėjimo ir kitus ekonominius finansinius klausimus, susijusius su steigėjo ar savininkės / dalininkės funkcijomis, rengia sprendimų projektus šiais klausimais ir teikia juos tvirtinti;

   5.2.3. pagal kompetenciją nagrinėja savivaldybių ekonominius ir finansinius klausimus, susijusius su valstybės perduotomis savivaldybėms funkcijomis, rengia atsakymus į paklausimus;

   5.2.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir nagrinėjant teisės aktus, susijusius su 2007–2013 ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Vidaus saugumo fondo, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos, Norvegijos finansinio mechanizmo ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų ir bendrojo finansavimo lėšų administravimu bei naudojimu.

   5.3. įgyvendindamas nuostatų 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.3.1. rengia ir teisės aktuose nustatytais terminais per informacinę Europos Sąjungos 2014–2020 metų fondų valdymo sistemą (toliau – SFC2014) teikia mokėjimo paraiškas Europos Komisijai;

   5.3.2. rengia ir teisės aktuose nustatytais terminais per SFC2014 teikia Europos Komisijai sąskaitą už kiekvienus ataskaitinius metus;

   5.3.3. rengia ir teisės aktuose nustatytais terminais per SFC2014 teikia Europos Komisijai einamiesiems ir ateinantiems finansiniams metams numatomų teikti mokėjimo paraiškų Europos Komisijai prognozes.

   5.3.4. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais priskirtas tvirtinančiosios institucijos funkcijas.

   5.4. taip pat atlieka šias funkcijas:

   5.4.1. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, išskyrus įstatymų, projektus;

   5.4.2. derina kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų parengtus teisės aktus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   5.4.3. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministrų pagal nustatytas veiklos sritis ir ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) ir departamento direktoriaus pavedimus.

   III SKYRIUS
   EKONOMIKOS IR INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SKYRIAUS TEISĖS

   6. Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius turi teisę:

   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų informaciją, reikalingą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   6.2. atstovauti valstybės institucijose ir įstaigose, kitose institucijose ir įstaigose skyriui priskirtais klausimais pagal ministerijos ir departamento direktoriaus įgaliojimus;

   6.3. prašyti, kad ministerijos administracijos padaliniai ir ministerijos įstaigos, vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančios įstaigos (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas) vykdytų departamento nurodymus skyriaus kompetencijos klausimais.

   7. Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

   IV SKYRIUS 
   EKONOMIKOS IR INVESTICINIŲ PROJEKTŲ SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
    

   8. Ekonomikos ir investicinių projektų skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

   9. Vedėjas:

   9.1. atsako už tai, kad Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;

   9.2. organizuoja Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus veiklą ir paskirsto darbus Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   9.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus veiklą;

   9.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Ekonomikos ir investicinių projektų skyriuje konkursų komisijų darbe;

   9.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka vertina Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   9.6. atstovauja Ekonomikos ir investicinių projektų skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos įsteigtose bei vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose;

   9.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   10. Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas vykdo Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus vedėjo pavadavimas.

    

  • Biudžeto ir finansų skyrius
   Tel. (8 5) 271 7142, Faks. (8 5) 271 8927, El. p. vilnius.efd.rastine@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ingrida Samulėnienė
   Jolanta Jokubauskienė

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-616

   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTO
   BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI


   I SKYRIUS 
   BENDROSIOS NUOSTATOS
    

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento Biudžeto ir finansų skyrius (toliau – Biudžeto ir finansų skyrius) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamento (toliau – departamentas) administracijos padalinys.

   2. Savo veikloje Biudžeto ir finansų skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) įsakymais, departamento nuostatais, taip pat Biudžeto ir finansų skyriaus nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais.

   3. Biudžeto ir finansų skyriaus raštvedyba tvarkoma pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką. 

   II SKYRIUS 
   BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
    

   4. Biudžeto ir finansų skyriaus uždaviniai:

   4.1. formuoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija), įstaigų prie ministerijos ir ministerijos įsteigtų įstaigų, kurių valstybės biudžeto asignavimų (toliau – asignavimai) valdytojas yra vidaus reikalų ministras arba jo įgaliotas asmuo, (toliau – ministerijos įstaigos) biudžetą (toliau – ministerijos biudžetas), koordinuoti kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų biudžeto formavimą;

   4.2. vykdyti ministerijos ir ministerijos įstaigų finansavimą ir asignavimų panaudojimo analizę.

   5. Biudžeto ir finansų skyrius:

   5.1. įgyvendindamas nuostatų 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.1.1. rengia ministerijos, ministerijos įstaigų ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų atitinkamų metų asignavimų poreikio suvestinę;

   5.1.2. pagal kompetenciją planuoja Išorės sienų fondo 2007–2013 metų laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą, Europos grąžinimo fondo 2008–2013 metų laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą, 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės ir partnerystės programos, Norvegijos finansinio mechanizmo programų ir kitų Europos Sąjungos fondų, programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšas;

   5.1.3. teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos įstaigoms, dalyvaujantiems rengiant ministerijos biudžeto projektą;

   5.1.4. rengia ministerijos biudžeto projektą, teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginį veiklos planą;

   5.1.5. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir koordinuoja vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų biudžeto projektų rengimą;

   5.1.6. rengia ministerijos ir organizuoja ministerijos įstaigų programų sąmatų projektų rengimą ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

   5.1.7. vadovaudamasis patvirtintu ministerijos biudžetu, rengia ministerijos ir organizuoja ministerijos įstaigų programų sąmatų rengimą, teikia jas tvirtinti ministerijos kancleriui ir pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

   5.2. įgyvendindamas nuostatų 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   5.2.1. vykdo ministerijos ir ministerijos įstaigų finansavimą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo (toliau – VBAM) sistemoje pateikdamas asignavimų poreikio prognozes ir mokėjimo paraiškas Valstybės iždui;

   5.2.2. administruoja VBAM sistemos duomenų bazę, užtikrina duomenų patikimumą ir apsaugą;

   5.2.3. analizuoja ir kontroliuoja ministerijai skirtų asignavimų panaudojimą pagal programas, vykdomas priemones, išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, teikia informaciją ministerijos kancleriui ir suinteresuotoms valstybės institucijoms;

   5.2.4. teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai programų sąmatų patikslinimus;

   5.2.5. rengia ministerijos biudžeto vykdymo ataskaitų suvestinius rinkinius;

   5.3. taip pat atlieka šias funkcijas:

   5.3.1. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, išskyrus įstatymų, projektus;

   5.3.2. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministrų pagal nustatytas veiklos sritis ir ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) ir departamento direktoriaus pavedimus. 

   III SKYRIUS 
   BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS TEISĖS
    

   6. Biudžeto ir finansų skyrius turi teisę:

   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos įstaigų ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų informaciją Biudžeto ir finansų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   6.2. atstovauti ministerijos interesams kitose valstybės institucijose ir įstaigose biudžeto, finansų, darbo užmokesčio mokėjimo ir kitais klausimais pagal ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus įgaliojimus;

   6.3. prašyti, kad ministerijos administracijos padaliniai, ministerijos įstaigos ir kitos vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančios įstaigos (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas) vykdytų departamento nurodymus Biudžeto ir finansų skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

   7. Biudžeto ir finansų skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
   BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   8. Biudžeto ir finansų skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

   9. Vedėjas:

   9.1. atsako už tai, kad Biudžeto ir finansų skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;

   9.2. organizuoja Biudžeto ir finansų skyriaus veiklą ir paskirsto darbus Biudžeto ir finansų skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   9.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už Biudžeto ir finansų skyriaus veiklą;

   9.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl Biudžeto ir finansų skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Biudžeto ir finansų skyriuje konkursų komisijų darbe;

   9.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina Biudžeto ir finansų skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   9.6. atstovauja Biudžeto ir finansų skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, ministerijos įstaigose ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, kitose institucijose;

   9.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   10.  Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas vykdo Biudžeto ir finansų skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo pavadavimas.

    

 • Regioninės politikos departamentas
  Tel. 271 7074, Faks. 271 8782, El. p. vilnius.rpd.rastine@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2017-05-22)

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
  2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-443
  (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
  2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-238,
  2016 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 1V-787 ir
  2017 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1V-379
  redakcija)


  LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
  REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI 


  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas (toliau – departamentas) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  2. Savo veikloje departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Departamento raštvedyba tvarkoma savarankiškai pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką.

  4. Departamento struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina vidaus reikalų ministras.

  5. Departamentas turi antspaudą ir blanką su savo pavadinimu.

  II SKYRIUS
  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Svarbiausi departamento uždaviniai:

  6.1. formuoti valstybės politiką regionų plėtros srityje;

  6.2. kontroliuoti regionų plėtros srities valstybės politikos įgyvendinimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas;

  6.3. koordinuoti nacionalinę regioninę politiką;

  6.4. koordinuoti 2007–2013 ir 2014–2020  metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų (išskyrus antrąjį Europos teritorinio planavimo stebėjimo tinklą), kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, rengimą, prireikus – jų keitimą, teikimą ir derinimą su Europos Komisija ir įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, dalyvauti atliekant 2007–2013 ir 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programų vadovaujančiosios institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

  6.5. koordinuoti 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, rengimą, prireikus – jų keitimą, teikimą ir derinimą su Europos Komisija ir įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, ir dalyvauti atliekant 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų bendrosios valdymo institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

  6.6. koordinuoti 2009–2014 metų Norvegijos finansinių mechanizmų programų – Gebėjimų stiprinimo ir institucinio valstybės, paramos gavėjos, Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimo programos ir Šengeno bendradarbiavimo ir kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis, ir klajojančiomis nusikalstamomis grupuotėmis programos – rengimą bei įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir atlikti šių programų operatorės funkcijas;

  6.7. koordinuoti Europos Sąjungos struktūrinės paramos, skirtos regionų projektams, planavimą ir naudojimą;

  6.8. pagal kompetenciją dalyvauti atliekant ministerijai priskirtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos tarpinės institucijos funkcijas;

  6.9. pagal kompetenciją koordinuoja Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių (toliau – ETBG)  veiklą Lietuvos Respublikoje;

  6.10. administruoti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas, skirtas Lietuvos Respublikos vidaus saugumo sričiai (toliau – Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos).

  7. Departamentas:

  7.1. įgyvendindamas 6.1 papunktyje nurodytą uždavinį, rengia regionų plėtros srities įstatymų projektus, rengia ir derina kitų regionų plėtros srities teisės aktų projektus;

  7.2. įgyvendindamas 6.2 papunktyje nurodytą uždavinį, kontroliuoja, kaip įgyvendinama regionų plėtros srities valstybės politika įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir teikia siūlymus dėl šių įstaigų veiklos tobulinimo;

  7.3. įgyvendindamas 6.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.3.1. rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti Nacionalinės regioninės plėtros tarybos darbo reglamentą, organizuoja nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžius;

  7.3.2. dalyvauja rengiant planavimo dokumentus ir nacionalinius Europos Sąjungos finansinės paramos programavimo dokumentus, reikalingus nacionalinės regioninės politikos tikslui įgyvendinti;

  7.3.3. pagal kompetenciją rengia planavimo dokumentus, kuriais Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina nacionalinės regioninės politikos prioritetus;

  7.3.4. pagal kompetenciją vertina planavimo dokumentus, kuriuose nustatomos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės, valstybės politikos kryptis nustatančius teisės aktus, galinčius turėti skirtingą poveikį atskirų regionų plėtrai, ir teikia šių dokumentų ir teisės aktų rengėjams (prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybei) išvadas, ar šie dokumentai ir teisės aktai atitinka nacionalinės regioninės politikos tikslą ir jo įgyvendinimo uždavinius, ar planavimo dokumentuose nustatomos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės yra veiksmingos;

  7.3.5. rengia regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programą, teikia ją svarstyti Nacionalinei regioninės plėtros tarybai, o šiai pritarus – svarstyti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

  7.3.6. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl probleminių teritorijų išskyrimo kriterijų nustatymo ir dėl probleminių teritorijų išskyrimo projektus, teikia juos svarstyti Nacionalinei regioninės plėtros tarybai, o šiai pritarus – svarstyti ir priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

  7.3.7. rengia probleminių teritorijų plėtros programas, teikia jas svarstyti Nacionalinei regioninės plėtros tarybai, o šiai pritarus – svarstyti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

  7.3.8. konsultuoja regionų plėtros tarybas ir įstaigą prie ministerijos dėl rengiamų regionų plėtros planų, teikia siūlymus dėl šių planų tobulinimo;

  7.3.9. dalyvauja administruojant valstybės biudžeto lėšas, skirtas regionų plėtros tarybų vykdant joms nustatytus įgaliojimus patiriamoms išlaidoms (kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto ir kitoms įprastinėms veiklos išlaidoms) padengti, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 10 dalyje nurodytam atlyginimui regiono plėtros tarybos pirmininkui ar jo pavaduotojui mokėti, tarptautiniam bendradarbiavimui regioninės plėtros srityje remti, apmokant narystės tarptautinėse regionų bendradarbiavimo organizacijose išlaidas (narystės mokestį ir regiono plėtros tarybos pirmininko arba regiono plėtros tarybos deleguoto atstovo komandiruočių išlaidas) ir bendradarbiavimo su kitų valstybių regionais išlaidas, kai tam tikrame regione nacionalinė regioninė politika įgyvendinama pagal tarptautinio bendradarbiavimo programas (regionų plėtros tarybų deleguojamų atstovų komandiruočių išlaidas ir Lietuvoje vykstančių renginių organizavimo išlaidas);

  7.3.10. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms dėl planavimo dokumentų, kuriuose nustatytos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės ir (arba) tikslinių teritorijų vystymo tikslai ir uždaviniai, įgyvendinimo;

  7.3.11. rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijus, pagal juos išskiria tikslines teritorijas ir teikia jas tvirtinti vidaus reikalų ministrui;

  7.3.12. rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti tikslinių teritorijų išskyrimo principus, pagal kuriuos regionų plėtros tarybos išskiria tikslines teritorijas;

  7.3.13. rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti tikslinių teritorijų vystymo programų rengimo tvarką, pagal kurią rengiamos savivaldybių tarybų ir ministerijos išskirtų tikslinių teritorijų vystymo programos; kartu su savivaldybių, kuriose yra savivaldybių tarybų ar ministerijos išskirtos tikslinės teritorijos, vykdomosiomis institucijomis rengia šių tikslinių teritorijų vystymo programas; teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti savivaldybių tarybų ir ministerijos išskirtų tikslinių teritorijų vystymo programas;

  7.3.14. organizuoja savo rengiamų regioninės plėtros planavimo dokumentų aptarimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, regionų plėtros tarybomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, teikia informaciją apie šių dokumentų rengimą ir įgyvendinimą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir visuomenei;

  7.3.15. dalyvauja ministerijai derinant klausimą dėl regionų, kurių ribos nesutampa su apskričių teritorijų ribomis, sudarymo su savivaldybių, įeinančių į tokį regioną, tarybomis; 

  7.3.16. teikia pasiūlymus vidaus reikalų ministrui, vidaus reikalų viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) dėl nacionalinės regioninės politikos koordinavimo, tarpregioninio bendradarbiavimo ir valstybės valdymo Lietuvos Respublikos teritorijos aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose tobulinimo;

  7.3.17. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Lietuvos Respublikos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo valstybės ilgalaikiams ir vidutinės trukmės prioritetams finansuoti, prireikus – pateikia ministerijos poziciją derybose su Europos Komisija;

  7.3.18. organizuoja Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos veiklą ir techniškai ją aptarnauja;

  7.3.19. organizuoja Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos veiklą ir techniškai ją aptarnauja;

  7.4. įgyvendindamas 6.4, 6.5 ir 6.6 papunkčiuose nurodytus uždavinius, departamentas:

  7.4.1. pagal kompetenciją planuoja Europos Sąjungos paramos, Norvegijos finansinio mechanizmo paramos ir bendrojo finansavimo lėšas;

  7.4.2. dalyvauja rengiant programų, nurodytų 6.4, 6.5, ir 6.6 papunkčiuose (toliau – programos), programinius dokumentus, prireikus jų keitimus ir su programų įgyvendinimu susijusius dokumentus;

  7.4.3. teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl programų projektų paraiškų tinkamumo ir projektų vykdymo būtinumo;

  7.4.4. dalyvauja užtikrinant programų valdymą ir kontrolę;

  7.4.5. atlieka programų Europos Sąjungos paramos arba Norvegijos finansinio mechanizmo paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, įskaitant techninės paramos lėšas, panaudojimo kontrolę;

  7.4.6. konsultuoja programų projektų vykdytojus projektų įgyvendinimo klausimais;

  7.4.7. atlieka atrankinius programų projektų ir tikrintojų patikrinimus vietoje;

  7.4.8. viešina informaciją apie teikiamą ar gautą Europos Sąjungos paramą arba Norvegijos finansinio mechanizmo paramą ir jų panaudojimo rezultatus;

  7.4.9. prireikus rengia vidaus reikalų ministro įsakymus dėl programų programavimo, įgyvendinimo, stebėsenos, valdymo priežiūros, bendradarbiavimo ir jungtinių priežiūros komitetų ir darbo grupių sudarymo ir dalyvauja jų veikloje;

  7.4.10. rengia arba dalyvauja rengiant programų įgyvendinimo ataskaitas ir kitą informaciją susijusią su programų įgyvendinimu;

  7.4.11. užtikrina 2007–2013 ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programų įgyvendinimo metinių ataskaitų ir kitos informacijos, susijusios su šių programų įgyvendinimu, teikimą Jungtiniam priežiūros komitetui ir Europos Komisijai;

  7.4.12. vykdo programų pažeidimų kontrolę;

  7.5. įgyvendindamas 6.7 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.5.1. koordinuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų dalies, kuri bus skiriama regionų projektams įgyvendinti, planavimą ir skirstymą regionams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų regionų projektams įgyvendinti, planavimą, taip pat šios paramos naudojimą, dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencijos vykdymą;

  7.5.2. rengia regionų projektų atrankos tvarkos aprašo projektą ir teikia jį tvirtinti vidaus reikalų ministrui, teikia paaiškinimus dėl regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, prižiūri, kaip laikomasi regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatytos siūlomų finansuoti regionų projektų sąrašų sudarymo tvarkos; užtikrina, kad regionų plėtros tarybos ir savivaldybių institucijos būtų laiku informuojamos apie regionų projektų finansavimo sąlygas ir tvarką;

  7.5.3. vykdo ministerijai priskirtų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – veiksmų programa), 7.1 ir 8.2 prioritetų ir pagal juos finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą;

  7.6. įgyvendindamas 6.8 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.6.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšų naudojimo strateginius dokumentus, teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimu, teikia pasiūlymus, dalyvauja rengiant ir atnaujinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

  7.6.2. rengia priemonių įgyvendinimo planų, valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo, projektų finansavimo sąlygų aprašų, vidaus tvarkos aprašų, vidaus procedūrų aprašų projektus, kitus dokumentus, būtinus užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų prioritetų įgyvendinimą;

  7.6.3. rengia ministerijos sprendimų projektus dėl siūlomų finansuoti valstybės projektų sąrašų, ministerijos sprendimų projektus dėl finansavimo projektams skyrimo ir dalyvauja sudarant ir keičiant projektų sutartis;

  7.6.4. planuoja ministerijai priskirtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas projektams finansuoti, užtikrina lėšų išmokėjimą projektų vykdytojams ir jų susigrąžinimą;

  7.6.5. užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias Europos Sąjungos ir nacionalines taisykles;

  7.6.6. vykdo ministerijai priskirtų veiksmų programos 5.1.1, 7.1.1, 8.2.1, 8.6.1, 10.1 prioritetų ir pagal juos finansuojamų projektų įgyvendinimo priežiūrą;

  7.6.7. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS), registruoja joje informaciją apie atliekamus veiksmus, dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainę;

  7.6.8. pagal kompetenciją vykdo informacijos apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą viešinimą;

  7.6.9. teikia teisės aktuose nustatytą informaciją Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos vadovaujančiajai institucijai (toliau – vadovaujančioji institucija);

  7.6.10. atlieka vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis, įgyvendina jos teikiamas rekomendacijas, vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti rengiamus dokumentų projektus;

  7.6.11. organizuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimą;

  7.6.12. teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programų stebėsenos ir valdymo komitetams, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei, užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais;

  7.6.13. dalyvauja veiksmų programų valdymo ir stebėsenos veikloje;

  7.6.14. administruoja techninės paramos projektus;

  7.6.15. saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimu;

  7.6.16. koordinuoja integruotų teritorijų vystymo programų rengimą ir įgyvendinimą;

  7.6.17. koordinuoja bendruomenių inicijuotų vietos plėtros iniciatyvų įgyvendinimą savivaldybių centruose ir kituose miestuose, turinčiuose daugiau nei 6 tūkstančius gyventojų;

  7.7. įgyvendindamas 6.9 papunktyje nurodytą uždavinį atlieka šias funkcijas:

  7.7.1. pagal kompetenciją nagrinėja juridinio asmens, ketinančio tapti ETBG nariu, pateiktą ministerijai pranešimą apie ketinimą dalyvauti ETBG veikloje ir siūlo vidaus reikalų ministrui ar jo įgaliotam vidaus reikalų viceministrui išduoti arba atsisakyti išduoti leidimą Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims dalyvauti ETBG veikloje;

  7.7.2. pagal kompetenciją kontroliuoja Lietuvos Respublikoje įsteigtų ETBG atitiktį  2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL 2006 L 210, p. 19) 1 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnyje nustatytiems reikalavimams;

  7.7.3. pagal kompetenciją prižiūri ne Lietuvos Respublikoje įsteigtų ETBG veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje;

  7.8. įgyvendindamas 6.10 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.8.1. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų administravimą, projektus;

  7.8.2. dalyvauja atliekant kitų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas administruojančių nacionalinių institucijų veiklos, kuri susijusi su skyriaus administruojamomis Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis, priežiūrą;

  7.8.3. teikia siūlymus vidaus reikalų ministrui, vidaus reikalų viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) dėl komisijų ir darbo grupių  Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų investavimo sudarymo būtinumo ir atlieka šių darbo grupių sekretoriato funkcijas;

  7.8.4. rengia ir teikia Europos Komisijai nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos (toliau – programa) projektą, prireikus atlieka programos keitimus;

  7.8.5. teikia ministerijos vadovybei tvirtinti Vidaus saugumo fondo stebėsenos komiteto (toliau – Stebėsenos komitetas) sudėtį, organizuoja jo darbą, atlieka Stebėsenos komiteto sekretoriato funkcijas, rengia medžiagą posėdžiams ir (ar) organizuoja jos rengimą ir teikia visą informaciją, reikalingą Stebėsenos komiteto funkcijoms atlikti;

  7.8.6. konsultuoja suinteresuotas valstybės institucijas, įstaigas ir kitus juridinius asmenis klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų gavimu ir projektų, kuriems yra skiriamos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, įgyvendinimu;

  7.8.7. rengia ir siunčia galimiems pareiškėjams kvietimus teikti paraiškas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamiems projektams, kurių prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai atliekami saugumo srityje, vykdo šių projektų paraiškų administracinės atitikties ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimą ir projektų atranką;  

  7.8.8. derina Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų sutartis ir jų pakeitimus bei rengia sutartis dėl įgaliotajai institucijai skiriamos techninės paramos ir dėl Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų, kurių prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai atliekami saugumo srityje  ir jų vėlesnius pakeitimus;

  7.8.9. tikrina Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų, kurių prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai atliekami saugumo srityje, deklaruotų išlaidų bei įgaliotosios institucijos deklaruotų techninės paramos išlaidų tinkamumą ir teikia atitinkamai projekto vykdytojui ar įgaliotajai institucijai išvadą dėl išlaidų tinkamumo;

  7.8.10. dalyvauja darbo grupių, sudarytų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų investavimo klausimams spręsti, darbe ir atstovauja ministerijai;

  7.8.11. kaupia, analizuoja ir sistemina finansinę, statistinę informaciją apie Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų investavimą, programos įgyvendinimą ir vykdo projektų įgyvendinimo priežiūrą; 

  7.8.12. rengia ir teikia Europos Komisijai metines ir galutinę programos įgyvendinimo ataskaitas, programos vertinimo ataskaitas, laikydamasi nustatytų terminų; 

  7.8.13. rengia ir per Europos Komisijos nustatytus terminus teikia Europos Komisijai programos metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymus;

  7.8.14. įtaręs  galimą pažeidimą ar sukčiavimą dėl Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų panaudojimo arba gavęs informacijos apie galimą pažeidimą ar sukčiavimą iš kitų šaltinių, šią informaciją praneša įgaliotajai institucijai;

  7.8.15. atlieka tyrimą dėl įtariamo pažeidimo ar sukčiavimo, kai prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai atliekami saugumo srityje ir dėl įgaliotosios institucijos techninės paramos lėšų panaudojimo;

  7.8.16. apie nustatytus Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų panaudojimo pažeidimus ir sukčiavimo atvejus praneša Europos Komisijai;

  7.9. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę, atlikdamas ministerijos veiklos nuolatinę (kasdienę) stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą, rizikos analizę ir vertinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse pagal departamentui priskirtas funkcijas;

  7.10. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

  III SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS

  8. Departamentas turi teisę:

  8.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos padalinių bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų dokumentus ir informaciją, reikalingą departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  8.2. šaukti pasitarimus, organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius departamento veiklos klausimais;

  8.3. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl regioninės politikos ir regioninio valdymo tobulinimo;

  8.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl komisijų (darbo grupių) sudarymo ir konsultantų pasitelkimo regioninės politikos ir regioninio valdymo klausimams spręsti;

  8.5. inicijuoti kreipimąsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

  8.6. gauti iš tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos  funkcijoms atlikti;

  8.7. kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms ir konkurenciją ribojančių susitarimų vykdant projektų viešuosius pirkimus;

  8.8. kreiptis į viešąją įstaigą „Centrinė projektų valdymo agentūra“ dėl metodinės pagalbos teikimo administruojant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus;

  8.9. tikrinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

  8.10. organizuoti projektų, įgyvendinamų pagal dvišales projektų sutartis, priežiūros komitetą;

  8.11. organizuoti projektų vertinimo rezultatų aptarimą, jeigu tai nurodyta projektų finansavimo sąlygų apraše;

  9. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS
  DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  10. Departamentui vadovauja departamento direktorius, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

  11. Departamento direktorius:

  11.1. atsako už tai, kad departamentas vykdytų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

  11.2. organizuoja departamento veiklą;

  11.3. ministerijos vadovybės reikalavimu atsiskaito už departamento veiklą;

  11.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl departamento struktūros ir pareigybių sąrašo, departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas departamente konkursų komisijų darbe;

  11.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  11.6. atstovauja departamentui ministerijos administracijos padaliniuose bei įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, įmonėse, kitose institucijose ir įstaigose;

  11.7. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja (paveda vizuoti) įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos ar ministro vardu sudaromų sutarčių projektus;

  11.8. įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę atsako už nuolatinės (kasdienės)  ministerijos veiklos stebėsenos užtikrinimą ir rizikos valdymą pagal departamentui priskirtas funkcijas;

  11.9. gali turėti kitų teisės aktų ar ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

  12. Departamento direktoriaus nesant, jo pareigas eina departamento vyresnysis patarėjas, kurio pareigybės aprašyme numatytas departamento direktoriaus pavadavimas.

  13. Departamente yra Regioninės politikos strateginio koordinavimo, Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Vidaus saugumo fondo ir Teritorinio bendradarbiavimo programų skyriai.

  V SKYRIUS
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Departamento veiklos organizavimas keičiamas ar departamentas panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  • Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyrius
   Tel. (8 5) 271 7074, Faks. (8 5) 271 8782, El. p. vilnius.rpd.rastine@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ričardas Sabaliauskas

   Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2017-05-22)

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-443
   (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-238 ir
   2017 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1V-379
   redakcija)


   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO 
   REGIONINĖS POLITIKOS STRATEGINIO KOORDINAVIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI 


   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Regioninės politikos departamento (toliau – departamentas) Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyrius (toliau – skyrius) yra departamento administracijos padalinys.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

   3.1. formuoti valstybės politiką regionų plėtros srityje;

   3.2. kontroliuoti regionų plėtros srities valstybės politikos įgyvendinimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas;

   3.3. koordinuoti nacionalinę regioninę politiką;

   3.4. koordinuoti 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, rengimą, prireikus – jų keitimą, teikimą ir derinimą su Europos Komisija ir įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir dalyvauti atliekant 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bendrosios valdymo institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

   3.5. koordinuoti 2007–2013 ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos URBACT (miesto plėtros tinklo programos), kurioje dalyvauja Lietuvos Respublika, rengimą ir įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje;

   3.6. koordinuoti 2009–2014 metų Norvegijos finansinių mechanizmų programų – Gebėjimų stiprinimo ir institucinio valstybės, paramos gavėjos, Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimo programos ir Šengeno bendradarbiavimo ir kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis, ir klajojančiomis nusikalstamomis grupuotėmis programos – rengimą bei įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje ir atlikti šių programų operatorės funkcijas;

   3.7. koordinuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika (toliau – 2014–2020 metų programos), rengimą, prireikus – jų keitimą;

   3.8. pagal kompetenciją dalyvauti atliekant ministerijai priskirtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos tarpinės institucijos funkcijas;

   3.9. pagal kompetenciją koordinuoti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupių (toliau – ETBG)  veiklą Lietuvos Respublikoje;

   3.10. Neteko galios VRM 2016-04-04 įsakymu Nr. 1V-238.

   4. Skyrius:

   4.1. įgyvendindamas 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį, rengia regionų plėtros srities įstatymų projektus, rengia ir derina kitų regionų plėtros srities teisės aktų projektus;

   4.2. įgyvendindamas 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį, kontroliuoja, kaip įgyvendinama regionų plėtros srities valstybės politika įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir teikia siūlymus dėl šių įstaigų veiklos tobulinimo;

   4.3. įgyvendindamas 3.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   4.3.1. rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti Nacionalinės regioninės plėtros tarybos darbo reglamentą, organizuoja Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdžius;

   4.3.2. dalyvauja rengiant planavimo dokumentus ir nacionalinius Europos Sąjungos finansinės paramos programavimo dokumentus, reikalingus nacionalinės regioninės politikos tikslui įgyvendinti;

   4.3.3. pagal kompetenciją rengia planavimo dokumentus, kuriais Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtina nacionalinės regioninės politikos prioritetus;

   4.3.4. pagal kompetenciją vertina planavimo dokumentus, kuriuose nustatomos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės, valstybės politikos kryptis nustatančius teisės aktus, galinčius turėti skirtingą poveikį atskirų regionų plėtrai, ir teikia šių dokumentų ir teisės aktų rengėjams (prireikus – Lietuvos Respublikos Vyriausybei) išvadas, ar šie dokumentai ir teisės aktai atitinka nacionalinės regioninės politikos tikslą ir jo įgyvendinimo uždavinius, ar planavimo dokumentuose nustatomos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės yra veiksmingos;

   4.3.5. rengia regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programą, teikia ją svarstyti Nacionalinei regioninės plėtros tarybai, o šiai pritarus – svarstyti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

   4.3.6. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl probleminių teritorijų išskyrimo kriterijų nustatymo ir dėl probleminių teritorijų išskyrimo projektus, teikia juos svarstyti Nacionalinei regioninės plėtros tarybai, o šiai pritarus – svarstyti ir priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

   4.3.7. rengia probleminių teritorijų plėtros programas, teikia jas svarstyti Nacionalinei regioninės plėtros tarybai, o šiai pritarus – svarstyti ir tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

   4.3.8. konsultuoja regionų plėtros tarybas ir įstaigą prie ministerijos dėl rengiamų regionų plėtros planų, teikia siūlymus dėl šių planų tobulinimo;

   4.3.9. dalyvauja administruojant valstybės biudžeto lėšas, skirtas regionų plėtros tarybų vykdant joms nustatytus įgaliojimus patiriamoms išlaidoms (kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto ir kitoms įprastinėms veiklos išlaidoms) padengti, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 15 straipsnio 10 dalyje nurodytam atlyginimui regiono plėtros tarybos pirmininkui ar jo pavaduotojui mokėti, tarptautiniam bendradarbiavimui regioninės plėtros srityje remti, apmokant narystės tarptautinėse regionų bendradarbiavimo organizacijose išlaidas (narystės mokestį ir regiono plėtros tarybos pirmininko arba regiono plėtros tarybos deleguoto atstovo komandiruočių išlaidas) ir bendradarbiavimo su kitų valstybių regionais išlaidas, kai tam tikrame regione nacionalinė regioninė politika įgyvendinama pagal tarptautinio bendradarbiavimo programas (regionų plėtros tarybų deleguojamų atstovų komandiruočių išlaidas ir Lietuvoje vykstančių renginių organizavimo išlaidas);

   4.3.10. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms dėl planavimo dokumentų, kuriuose nustatytos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės ir (arba) tikslinių teritorijų vystymo tikslai ir uždaviniai, įgyvendinimo;

   4.3.11. rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijus, pagal juos išskiria tikslines teritorijas ir teikia jas tvirtinti vidaus reikalų ministrui;

   4.3.12. rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti tikslinių teritorijų išskyrimo principus, pagal kuriuos regionų plėtros tarybos išskiria tikslines teritorijas;

   4.3.13. rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti tikslinių teritorijų vystymo programų rengimo tvarką, pagal kurią rengiamos savivaldybių tarybų ir ministerijos išskirtų tikslinių teritorijų vystymo programos; kartu su savivaldybių, kuriose yra savivaldybių tarybų ar ministerijos išskirtos tikslinės teritorijos, vykdomosiomis institucijomis rengia šių tikslinių teritorijų vystymo programas; teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti savivaldybių tarybų ir ministerijos išskirtų tikslinių teritorijų vystymo programas;

   4.3.14. organizuoja savo rengiamų regioninės plėtros planavimo dokumentų aptarimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, regionų plėtros tarybomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, teikia informaciją apie šių dokumentų rengimą ir įgyvendinimą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir visuomenei;

   4.3.15. dalyvauja ministerijai derinant klausimą dėl regionų, kurių ribos nesutampa su apskričių teritorijų ribomis, sudarymo su savivaldybių, įeinančių  į tokį regioną, tarybomis;

   4.3.16. teikia pasiūlymus vidaus reikalų ministrui, vidaus reikalų viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) dėl nacionalinės regioninės politikos koordinavimo, tarpregioninio bendradarbiavimo ir valstybės valdymo Lietuvos Respublikos teritorijos aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose tobulinimo;

   4.3.17. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Lietuvos Respublikos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo valstybės ilgalaikiams ir vidutinės trukmės prioritetams finansuoti, prireikus – pateikia ministerijos poziciją derybose su Europos Komisija;

   4.3.18. organizuoja Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos veiklą ir techniškai ją aptarnauja;

   4.3.19. organizuoja Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos veiklą ir techniškai ją aptarnauja;

   4.4. įgyvendindamas 3.4, 3.5 ir 3.6 papunkčiuose nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   4.4.1. pagal kompetenciją planuoja Europos Sąjungos paramos, Norvegijos finansinio mechanizmo paramos ir bendrojo finansavimo lėšas;

   4.4.2. dalyvauja rengiant programų, nurodytų 3.4, 3.5 ir 3.6 papunkčiuose (toliau – programos), programinius dokumentus, prireikus jų keitimus ir su programų įgyvendinimų susijusius dokumentus;

   4.4.3. nagrinėdamas programų projektų paraiškas, teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tinkamumo ir projektų vykdymo būtinumo;

   4.4.4. dalyvauja užtikrinant programų valdymą ir kontrolę;

   4.4.5. atlieka programų, Europos Sąjungos paramos, Norvegijos finansinio mechanizmo paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, įskaitant techninės paramos lėšas, panaudojimo kontrolę;

   4.4.6. konsultuoja programų projektų vykdytojus projektų įgyvendinimo klausimais;

   4.4.7. atlieka atrankinius programų projektų tikrintojų patikrinimus vietoje;

   4.4.8. viešina informaciją apie teikiamą ar gautą Europos Sąjungos paramą arba Norvegijos finansinio mechanizmo paramą ir jų panaudojimo rezultatus;

   4.8.9.  viešina informaciją apie teikiamą ar gautą Europos Sąjungos paramą arba Norvegijos finansinio mechanizmo paramą ir jų panaudojimo rezultatus;

   4.4.10. prireikus rengia vidaus reikalų ministro įsakymus dėl programų programavimo, įgyvendinimo, stebėsenos, valdymo priežiūros, bendradarbiavimo ir jungtinių priežiūros komitetų ir darbo grupių sudarymo ir dalyvauja jų veikloje;

   4.4.11. rengia 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimo metines ataskaitas ir kitą informaciją, susijusią su šios programos įgyvendinimu, užtikrina jos teikimą Jungtiniam priežiūros komitetui ir Europos Komisijai;

   4.4.12. vykdo programų, lėšų panaudojimo pažeidimų kontrolę;

   4.5. įgyvendindamas 3.7 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   4.5.1. rengia 2014–2020 metų programų programinius dokumentus, prireikus jų keitimus;

   4.5.2. dalyvauja planuojant Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšas;

   4.5.3. dalyvauja rengiant su 2014–2020 metų programų įgyvendinimu susijusius dokumentus;

   4.5.4. dalyvauja 2014–2020 metų programų programavimo, stebėsenos ir valdymo komitetų ir darbo grupių veikloje;

   4.6. įgyvendindamas 3.8 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   4.6.1. pagal kompetenciją koordinuoja integruotų teritorijų vystymo programų rengimą ir įgyvendinimą;

   4.6.2. pagal kompetenciją koordinuoja bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvos įgyvendinimą savivaldybių centruose ir kituose miestuose turinčiuose daugiau nei 6 tūkstančius gyventojų;

   4.7. įgyvendindamas 3.9  papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   4.7.1. pagal kompetenciją nagrinėja juridinio asmens, ketinančio tapti ETBG nariu, pateiktą ministerijai pranešimą apie ketinimą dalyvauti ETBG veikloje ir pagal kompetenciją siūlo vidaus reikalų ministrui ar jo įgaliotam vidaus reikalų viceministrui išduoti arba atsisakyti išduoti leidimą Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims dalyvauti ETBG veikloje;

   4.7.2. pagal kompetenciją kontroliuoja Lietuvos Respublikoje įsteigtų ETBG atitiktį 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) (OL 2006 L 210, p. 19) 1 straipsnio 2 dalyje ir 7 straipsnyje nustatytiems reikalavimams;

   4.7.3. pagal kompetenciją prižiūri ne Lietuvos Respublikoje įsteigtų ETBG veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje;

   4.8. Neteko galios VRM 2016-04-04 įsakymu Nr. 1V-238;

   4.9. įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę užtikrina ministerijos veiklos nuolatinės (kasdienės) stebėsenos atlikimą, rizikos veiksnių nustatymą, rizikos analizę ir vertinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse pagal departamentui priskirtas funkcijas;

   4.10. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS
    

   5. Skyrius turi teisę: 

   5.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos padalinių bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.2. šaukti pasitarimus, organizuoti konferencijas, seminarus, kitus renginius skyriaus veiklos klausimais;

   5.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl regioninės politikos ir regioninio valdymo tobulinimo;

   5.4. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl komisijų (darbo grupių) sudarymo ir konsultantų pasitelkimo regioninės politikos ir regioninio valdymo klausimams spręsti.

   6. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
    

   7. Skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

   8. Vedėjas:

   8.1. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;

   8.2. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;

   8.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

   8.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas skyriuje konkursų komisijų darbe;

   8.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.6. Atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose bei įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose ir įstaigose;

   8.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir  departamento direktoriaus pavedimus.

   9. Skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas skyriaus vedėjo pavadavimas.

    

  • Europos regioninės plėtros fondo skyrius
   Tel. (8 5) 271 7174, Faks. (8 5) 271 8782, El. p. vilnius.rpd.rastine@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rasa Tamulevičiūtė
   Mindaugas Kauzonas

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-443
   (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-238 redakcija)

   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
   EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO SKYRIAUS
   NUOSTATAI  


   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Regioninės politikos departamento (toliau – departamentas) Europos regioninės plėtros fondo skyrius (toliau – skyrius) yra departamento administracijos padalinys.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS 
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
    

   3. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

   3.1. užtikrinti ministerijos funkcijų atlikimą, koordinuojant Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos, skirtos regionų projektams, planavimą ir skirstymą regionams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų regionų projektams, planavimą, taip pat šios paramos naudojimą;

   3.2. užtikrinti ministerijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, tarpinės institucijos funkcijų atlikimą, administruojant Europos regioninės plėtros fondo lėšomis įgyvendinamus veiksmų programų prioritetus.

   4. Skyrius:

   4.1. įgyvendindamas uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1.1. koordinuoja ES struktūrinių fondų lėšų dalies, kuri skiriama regionų projektams įgyvendinti, planavimą ir skirstymą regionams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų regionų projektams įgyvendinti, planavimą, taip pat šios paramos naudojimą, dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencijos vykdymą;

   4.1.2. rengia regionų projektų atrankos tvarkos aprašo projektą ir teikia jį tvirtinti vidaus reikalų ministrui, teikia paaiškinimus dėl regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, prižiūri, kaip laikomasi šiame apraše nustatytos siūlomų finansuoti regionų projektų sąrašų sudarymo tvarkos;

   4.1.3. pagal kompetenciją teikia kitoms ministerijoms savo ir apibendrintas regionų plėtros tarybų pastabas ir pasiūlymus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų; užtikrina, kad regionų plėtros tarybos ir savivaldybių institucijos būtų laiku informuojamos apie regionų projektų finansavimo sąlygas ir tvarką;

   4.1.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES struktūrinės paramos administravimu, teikia pasiūlymus dėl minėtų teisės aktų ir kitų dokumentų keitimo, dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

   4.1.5. pagal kompetenciją rengia priemonių įgyvendinimo planų, projektų finansavimo sąlygų aprašų, vidaus tvarkos aprašų, vidaus procedūrų aprašų projektus, kitus dokumentus, būtinus užtikrinti efektyvų Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamų prioritetų įgyvendinimą;

   4.1.6. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vykdo ES struktūrinės paramos lėšų planavimo, valstybės projektų sąrašų sudarymo, finansavimo skyrimo valstybės ir regionų projektams, valstybės ir regionų projektų sutarčių sudarymo ir jų priežiūros, lėšų išmokėjimo valstybės ir regionų projektų vykdytojams, grąžintinų lėšų administravimo procesus;

   4.1.7. pagal kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles;

   4.1.8. pagal kompetenciją vykdo ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų priežiūrą taip, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1297/2013 (OL 2013 L 347, p. 253) 93 straipsnio arba pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), 136 straipsnio nuostatas ir kad būtų pasiekti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – veiksmų programa), veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

   4.1.9. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi teikia informaciją ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos vadovaujančiai institucijai, atlieka vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis, įgyvendina jos teikiamas rekomendacijas, vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti rengiamus dokumentų projektus;

   4.1.10. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programų stebėsenos ir valdymo komitetams, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei, užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant veiksmų programas;

   4.1.11. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS), registruoja joje informaciją apie atliekamus veiksmus; dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę;

   4.1.12. pagal kompetenciją organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimą;

   4.1.13. pagal kompetenciją vykdo informacijos apie ES struktūrinę paramą viešinimą;

   4.1.14. saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti, koordinuoja regionų plėtros tarybų pagal kompetenciją gaunamų ir rengiamų dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą saugojimą;

   4.1.15. pagal kompetenciją dalyvauja veiksmų programų valdymo ir stebėsenos veikloje;

   4.2. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministro, kuriam priskirta regionų plėtros veiklos sritis, ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) ir departamento direktoriaus pavedimus.

   III SKYRIUS 
   SKYRIAUS TEISĖS
    

   5. Skyrius turi teisę:

   5.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos padalinių bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.2. šaukti pasitarimus, dalyvauti organizuojant konferencijas, seminarus, kitus renginius skyriaus veiklos klausimais;

   5.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl komisijų (darbo grupių) sudarymo skyriaus kompetencijai priklausantiems klausimams spręsti.

   6. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS 
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
    

   7. Skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

   8. Vedėjas:

   8.1. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;

   8.2. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   8.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

   8.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas skyriuje konkursų komisijų darbe;

   8.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.6. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose bei įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose ir įstaigose;

   8.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   9. Skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas skyriaus vedėjo pavadavimas. 

    

  • Europos socialinio fondo skyrius
   Tel. (8 5) 271 7074, Faks. (8 5) 271 8782, El. p. vilnius.rpd.rastine@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-443
   (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-238
   redakcija)


   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
   EUROPOS SOCIALINIO FONDO SKYRIAUS
   NUOSTATAI


   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Regioninės politikos departamento (toliau – departamentas) Europos socialinio fondo skyrius (toliau – skyrius) yra departamento administracijos padalinys.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

   3.1 pagal kompetenciją vykdyti ministerijai priskirtų Europos socialinio fondo (toliau – ESF) lėšomis finansuojamų prioritetų įgyvendinimo planavimą;

   3.2. užtikrinti ministerijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, tarpinės institucijos funkcijų atlikimą, administruojant ESF lėšomis įgyvendinamus veiksmų programų prioritetus;

   4. Skyrius:

   4.1. įgyvendindamas 3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų lėšų naudojimo strateginius dokumentus, teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES struktūrinės paramos administravimu, teikia pasiūlymus, dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;

   4.1.2. pagal kompetenciją rengia priemonių įgyvendinimo plano, valstybės projektų planavimo tvarkos aprašo, projektų finansavimo sąlygų aprašų, vidaus tvarkos aprašų projektus, kitus dokumentus, būtinus užtikrinti efektyvų ESF lėšomis finansuojamų prioritetų įgyvendinimą;

   4.1.3. pagal kompetenciją rengia ministerijos sprendimų projektus dėl siūlomų ESF lėšomis finansuoti projektų sąrašų, ministerijos sprendimų projektus dėl finansavimo projektams skyrimo / neskyrimo ir dalyvauja sudarant ir keičiant projektų sutartis;

   4.1.4. pagal kompetenciją planuoja ministerijai priskirtas ESF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti, užtikrina jų išmokėjimą projektų vykdytojams ir jų susigrąžinimą;

   4.1.5. pagal kompetenciją užtikrina, kad ESF lėšomis finansuojami projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles;

   4.1.6. pagal kompetenciją vykdo ESF lėšomis finansuojamų projektų priežiūrą užtikrinant, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1297/2013 (OL 2013 L 347, p. 253), 93 straipsnio arba pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – veiksmų programa), veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

   4.1.7. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi teikia informaciją ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos vadovaujančiajai institucijai (toliau – vadovaujančioji institucija), atlieka vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis, įgyvendina jos teikiamas rekomendacijas, vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti rengiamus dokumentų projektus;

   4.1.8. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programų valdymo ir stebėsenos komitetams, pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei, užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant veiksmų programas;

   4.1.9. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą, registruoja joje informaciją apie atliekamus veiksmus;

   4.1.10. pagal kompetenciją organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimą;

   4.1.11. pagal kompetenciją vykdo informacijos apie ES struktūrinę paramą viešinimą;

   4.1.12. pagal kompetenciją dalyvauja veiksmų programų valdymo ir stebėsenos veikloje;

   4.1.13. saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

   4.2. skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:

   4.2.1. pagal kompetenciją administruoja techninės paramos prioritetų įgyvendinimo projektus (veiksmų programų administravimo, informavimo ir vertinimo projektai), finansuojamus ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis;

   4.2.2. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministro, kuriam priskirta regionų plėtros veiklos sritis, ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) ir departamento direktoriaus pavedimus.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius turi teisę:

   5.1 teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos padalinių bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.2. šaukti pasitarimus, dalyvauti organizuojant konferencijas, seminarus, kitus renginius skyriaus veiklos klausimais;

   5.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl komisijų (darbo grupių) sudarymo  skyriaus kompetencijai priklausantiems klausimams spręsti.

   6. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   7. Skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

   8. Vedėjas:

   8.1. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam nustatytus uždavinius ir funkcijas;

   8.2. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   8.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

   8.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas skyriuje konkursų komisijų darbe;

   8.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.6. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose bei įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose ir įstaigose;

   8.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   9. Skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas skyriaus vedėjo pavadavimas. 

    

  • Vidaus saugumo fondo skyrius
   Tel. (8 5) 271 7074, Faks. (8 5) 271 8860, El. p. vilnius.rpd@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2016 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1V-238

   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
   VIDAUS SAUGUMO FONDO  SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Regioninės politikos departamento (toliau – departamentas) Vidaus saugumo fondo skyrius (toliau – skyrius) yra departamento administracijos padalinys.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus uždavinys yra administruoti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas, skirtas Lietuvos Respublikos vidaus saugumo sričiai (toliau – Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos).

   4. Skyrius, įgyvendindamas 3 punkte nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   4.1. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų administravimą, projektus;

   4.2. dalyvauja atliekant kitų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas administruojančių nacionalinių institucijų veiklos, kuri susijusi su skyriaus administruojamomis Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis, priežiūrą;

   4.3. teikia siūlymus vidaus reikalų ministrui, vidaus reikalų viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) dėl komisijų ir darbo grupių  Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų investavimo sudarymo būtinumo ir atlieka šių darbo grupių sekretoriato funkcijas;

   4.4. rengia ir teikia Europos Komisijai nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos (toliau – programa) projektą, prireikus atlieka programos keitimus;

   4.5. teikia ministerijos vadovybei tvirtinti Vidaus saugumo fondo stebėsenos komiteto (toliau – Stebėsenos komitetas) sudėtį, organizuoja jo darbą, atlieka Stebėsenos komiteto sekretoriato funkcijas, rengia medžiagą posėdžiams ir (ar) organizuoja jos rengimą ir teikia visą informaciją, reikalingą Stebėsenos komiteto funkcijoms atlikti;

   4.6. konsultuoja suinteresuotas valstybės institucijas, įstaigas ir kitus juridinius asmenis klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų gavimu ir projektų, kuriems yra skiriamos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, įgyvendinimu;

   4.7. rengia ir siunčia galimiems pareiškėjams kvietimus teikti paraiškas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamiems projektams, kurių prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai atliekami saugumo srityje, vykdo šių projektų paraiškų administracinės atitikties ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimą ir projektų atranką;

   4.8. derina Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų sutartis ir jų pakeitimus bei rengia sutartis dėl įgaliotajai institucijai skiriamos techninės paramos ir dėl Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų, kurių prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai atliekami saugumo srityje  ir jų vėlesnius pakeitimus;

   4.9. tikrina Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų, kurių prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai atliekami saugumo srityje, deklaruotų išlaidų bei įgaliotosios institucijos deklaruotų techninės paramos išlaidų tinkamumą ir teikia atitinkamai projekto vykdytojui ar įgaliotajai institucijai išvadą dėl išlaidų tinkamumo;

   4.10. dalyvauja darbo grupių, sudarytų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų investavimo klausimams spręsti, darbe ir atstovauja ministerijai;

   4.11. kaupia, analizuoja ir sistemina finansinę, statistinę informaciją apie Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų investavimą, programos įgyvendinimą ir vykdo projektų įgyvendinimo priežiūrą; 

   4.12. rengia ir teikia Europos Komisijai metines ir galutinę programos įgyvendinimo ataskaitas, programos vertinimo ataskaitas, laikydamasi nustatytų terminų; 

   4.13. rengia ir per Europos Komisijos nustatytus terminus teikia Europos Komisijai programos metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymus;

   4.14. įtaręs galimą pažeidimą ar sukčiavimą dėl Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų panaudojimo arba gavęs informacijos apie galimą pažeidimą ar sukčiavimą iš kitų šaltinių, šią informaciją praneša įgaliotajai institucijai;

   4.15. atlieka tyrimą dėl įtariamo pažeidimo ar sukčiavimo, kai prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai atliekami saugumo srityje ir dėl įgaliotosios institucijos techninės paramos lėšų panaudojimo;

   4.16. apie nustatytus Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų panaudojimo pažeidimus ir sukčiavimo atvejus praneša Europos Komisijai;

   4.17. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   III SKYRIUS
   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyrius turi teisę:

   5.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos padalinių bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.2. šaukti pasitarimus, organizuoti konferencijas, seminarus, kitus renginius skyriaus veiklos klausimais;

   5.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl  komisijų (darbo grupių) sudarymo ir  skyriaus kompetencijai priklausančių klausimų sprendimo.

   6. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   IV SKYRIUS
    SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   7. Skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

   8. Vedėjas:

   8.1. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;

   8.2. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   8.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

   8.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas skyriuje konkursų komisijų darbe;

   8.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.6. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose bei įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose ir įstaigose;

   8.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir  departamento direktoriaus pavedimus.

   9. Skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas skyriaus vedėjo pavadavimas.

    

    

  • Teritorinio bendradarbiavimo programų skyrius
   Tel. (8 5) 271 7074, Faks. (8 5) 271 8782, El. p. vilnius.rpd.rastine@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Deimantė Jankūnaitė
   Julita Gaigalė

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-443
   (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V-769 
   redakcija)

   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO
   TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI

   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Regioninės politikos departamento (toliau – departamentas) Teritorinio bendradarbiavimo programų skyrius (toliau – skyrius) yra departamento administracijos padalinys.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

   3.1. dalyvauti 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų ir Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika (toliau – 2014–2020 metų programos), rengime, prireikus – jų keitime;

   3.2. koordinuoti 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų (išskyrus antrąjį Europos teritorinio planavimo stebėjimo tinklą ir programą URBACT II (miestų plėtros tinklo programą), kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika (toliau – 2007–2013 metų programos) ir 2014–2020 m. programų įgyvendinimą;

   3.3. dalyvauti atliekant 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programų vadovaujančiosios institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

   3.4. dalyvauti atliekant 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų bendrosios valdymo institucijos funkcijas pagal atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas.

   4. Įgyvendindamas nurodytus uždavinius, skyrius:

   4.1. pagal kompetenciją planuoja Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšas;

   4.2. dalyvauja rengiant 2007–2013 metų programų ir 2014–2020 m. programų (toliau – programos) programinius dokumentus, prireikus jų keitimus;

   4.3. pagal kompetenciją rengia su programų įgyvendinimu susijusius dokumentus;

   4.4. nagrinėdamas programų projektų paraiškas, teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tinkamumo ir projektų vykdymo būtinumo;

   4.5. dalyvauja užtikrinant programų valdymą ir kontrolę;

   4.6. atlieka programų Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, įskaitant techninės pagalbos lėšas, panaudojimo kontrolę;

   4.7. konsultuoja programų projektų vykdytojus projektų įgyvendinimo klausimais;

   4.8. atlieka atrankinius programų projektų ir tikrintojų patikrinimus vietoje;

   4.9. viešina informaciją apie teikiamą ar gautą Europos Sąjungos paramą, bendrojo finansavimo lėšas ir lėšų panaudojimo rezultatus;

   4.10. dalyvauja programų programavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir valdymo komitetų ir darbo grupių veikloje;

   4.11. dalyvauja rengiant programų įgyvendinimo ataskaitas ir kitą informaciją susijusią su programų įgyvendinimu;

   4.12. vykdo programų pažeidimų kontrolę;

   4.13. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministro, kuriam priskirta regionų plėtros veiklos sritis, ir ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) ir departamento direktoriaus pavedimus. 

   III SKYRIUS 
   SKYRIAUS TEISĖS
    

   5. Skyrius turi teisę:

   5.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos padalinių bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.2. šaukti pasitarimus, dalyvauti organizuojant konferencijas, seminarus, kitus renginius skyriaus veiklos klausimais;

   5.3. teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl komisijų (darbo grupių) sudarymo skyriaus kompetencijai priklausantiems klausimams spręsti.

   6. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
    

   7. Skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

   8. Vedėjas:

   8.1. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;

   8.2. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;

   8.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

   8.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas skyriuje konkurso komisijų darbe;

   8.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.6. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose bei įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose ir įstaigose;

   8.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   9. Skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas skyriaus vedėjo pavadavimas.

    

 • Tarptautinio bendradarbiavimo departamentas
  Tel. (8 5) 271 7121, Faks. (8 5) 271 8700, El. p. tbd@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Šemetulskytė

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
  2016 m.  rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-617


  LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
  TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI


  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Tarptautinio bendradarbiavimo departamentas (toliau – departamentas) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo (toliau  – Seimas) priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Departamento raštvedyba tvarkoma savarankiškai pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką.

  4. Departamento struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina vidaus reikalų ministras.

  5. Departamentas turi antspaudą ir blanką su savo pavadinimu.

  II SKYRIUS
  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Departamento uždaviniai:

  6.1. dalyvauti formuojant Lietuvos ES politiką ir nustatant jos prioritetus vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse bei organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti  šios politikos formavimą ir įgyvendinimą;

  6.2. organizuoti ir koordinuoti ES teisės aktų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisę ir ES teisės įgyvendinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo  srityse;

  6.3. organizuoti, koordinuoti ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;

  6.4. inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti ministerijos kompetencijai priskirtų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių (toliau – tarptautinės sutartys) bei pagal ministerijos kompetenciją sudaromų su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis ir įstaigomis susitarimų (toliau – susitarimai) sudarymą; užtikrinti tarptautinių sutarčių bei susitarimų ir su jais susijusių teisės aktų projektų parengimą ir derinimą;

  6.5. organizuoti vidaus reikalų ministro, viceministrų ir ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) bei ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes ir tarptautinius renginius bei ministerijos vadovybės susitikimus su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais;

  6.6. organizuoti ir koordinuoti ministerijos dalyvavimą ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos (toliau – finansinė parama) projektuose, susijusiuose su ministerijai pavestų funkcijų vykdymu.

  7. Departamentas:

  7.1. įgyvendindamas šių nuostatų 6.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.1.1. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse Europos Sąjungos Tarybos (toliau – ES taryba), Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER), ES tarybos  ir Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais klausimais rengimą ir derinimą, derina ir teikia pastabas ir pasiūlymus ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ar kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų parengtoms Lietuvos Respublikos pozicijoms bei pagal kompetenciją rengia pozicijas;

  7.1.2. koordinuoja ministerijoje gautų kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų pozicijų derinimą su ministerijos administracijos padaliniais ir įstaigomis prie ministerijos bei atitinkamai pagal kompetenciją savarankiškai derina šias pozicijas bei teikia ministerijos nuomonę kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

  7.1.3. koordinuoja medžiagos ir pasisakymo tezių ES tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikai atstovaujančiam asmeniui; po  ES Tarybos posėdžių rengia  šių  posėdžių ataskaitas, deda jas į LINESIS ir teikia Seimo Europos reikalų komitetui;

  7.1.4. rengia Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymus Vyriausybės pasitarimams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos (toliau – VESK) posėdžiams, Seimo komitetams, taip pat vidaus reikalų ministrui ar vidaus reikalų viceministrui pavedus, pristato Lietuvos Respublikos pozicijas VESK ir  Seimo komitetų posėdžiuose;

  7.1.5. pagal kompetenciją dalyvauja ir atstovauja Lietuvos Respublikos interesus ES tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose;

  7.1.6. koordinuoja ir derina ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimą ES tarybos, Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose ir kituose susitikimuose, kuriuose svarstomi ministerijos kompetencijai priskirti ES politikos formavimo ar įgyvendinimo klausimai; kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsiskaitymą už dalyvavimą ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupių, komitetų posėdžiuose ir kituose susitikimuose ir užtikrina ministerijos atstovų ataskaitų pateikimą LINESIS;

  7.1.7. bendradarbiauja su ES institucijomis, kitų ES valstybių narių atitinkamomis ministerijomis, ES valstybių narių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvoje ir pagal poreikį teikia informaciją apie Lietuvos Respublikos pozicijas ES politikos formavimo vidaus reikalų srityje  klausimais;

  7.1.8. rengia informaciją ES klausimais vidaus reikalų ministrui  pavestose valdymo srityse Seimui, Vyriausybei, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos nuolatinei atstovybei Europos Sąjungoje ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

  7.1.9. organizuoja per LINESIS ir kitu būdu gaunamų ES teisės aktų pasiūlymų, kitų dokumentų ir informacijos peržiūrą ir paskirstymą atsakingiems ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) įstaigoms prie ministerijos;

  7.1.10. kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją apie ministerijos administracijos padalinių ir  įstaigų prie ministerijos vykdomą veiklą Lietuvos ES politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia atitinkamas pažymas ir išvadas;

  7.2. įgyvendindamas šių nuostatų 6.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.2.1. koordinuoja vidaus reikalų ministrui pavestoms valdymo sritims priskirtų ES teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir ES teisės (angl. acquis communautaire) įgyvendinimą;

  7.2.2. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ar kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų bei kitų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ar įstaigų pateiktų derinti teisės aktų, susijusių su ES teisės aktų perkėlimu į nacionalinę teisę ir ES teisės įgyvendinimu, projektų, analizuoja ES teisės aktų ir nacionalinių teisės aktų (jų projektų) atitikties lenteles ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms;

  7.2.3. ES teisės aktų nustatyta tvarka informuoja ES institucijas apie ES teisės aktų perkėlimą ar ES teisės įgyvendinimą;

  7.2.4. pagal ministerijos kompetenciją pildo Elektroninio notifikavimo duomenų bazės dalį ir Elektroninės ES teisės pažeidimų posistemės dalį;

  7.2.5. ES teisės pažeidimo procedūros ikiteisminio proceso (iki byla perduodama ES Teisingumo Teismui) stadijoje, pagal ministerijos kompetenciją  koordinuoja atsakymų parengimą ir pagal kompetenciją rengia atsakymus į gautus ES institucijų paklausimus, pateiktus prieš Europos Komisijai inicijuojant ES teisės pažeidimo procedūrą, ir susijusius su ES teisės aktų perkėlimu į nacionalinę teisę ar įgyvendinimu, juos derina su ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir suinteresuotomis institucijomis ar įstaigomis; stebi ir užtikrina Europos Komisijai pateiktuose atsakymuose nurodytų nacionalinių priemonių, kuriomis planuojama pašalinti Europos Komisijos nustatytus ES teisės pažeidimus, su kuriais sutinkama, įgyvendinimą;

  7.2.6. Europos Komisijai inicijavus ES teisės pažeidimo procedūrą (iki byla perduodama ES Teisingumo Teismui) dėl ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ar jų įgyvendinimo, pagal ministerijos kompetenciją koordinuoja atsakymų parengimą ir pagal kompetenciją rengia atsakymus į Europos Komisijos oficialius pranešimus ar pagrįstas nuomones dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų atitikties ES teisei ar Lietuvos Respublikos įsipareigojimų ES neįvykdymo; stebi ir užtikrina Europos Komisijai pateiktuose atsakymuose nurodytų nacionalinių priemonių, kuriomis planuojama pašalinti Europos Komisijos nustatytus ES teisės pažeidimus, su kuriais sutinkama įgyvendinimą;

  7.2.7. stebi ir apibendrina nuolatinį ES teisėkūros procesą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse ir apie tai teikia informaciją vidaus reikalų ministrui, vidaus reikalų viceministrui, ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos bei kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms;

  7.3. įgyvendindamas šių nuostatų 6.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.3.1. teikia siūlymus vidaus reikalų ministrui dėl tarptautinio dvišalio, regioninio ir daugiašalio bendradarbiavimo plėtojimo ir įgyvendinimo su ES ir ne ES valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;

  7.3.2 teikia rekomendacijas ministerijos administracijos padaliniams ir  įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms dėl jų  tarptautinio dvišalio, regioninio ir daugiašalio bendradarbiavimo plėtojimo ir įgyvendinimo su ES ir ne ES valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;

  7.3.3. palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir įstaigomis, Lietuvos Respublikoje akredituotomis diplomatinėmis atstovybėmis ir Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų;

  7.3.4.  rengia medžiagą ministerijos vadovybės susitikimams su užsienio šalių institucijų ir tarptautinių organizacijų atstovais bei koordinuoja pasirengimą dalyvauti tarptautiniuose susitikimuose, kuriuose dalyvauja ministerijos vadovybė.

  7.4. įgyvendindamas šių nuostatų  6.4 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.4.1. inicijuoja diskusijas dėl tarptautinių sutarčių ar  susitarimų sudarymo tikslingumo bei teikia pasiūlymus vidaus reikalų ministrui dėl poreikio sudaryti tarptautines sutartis ar susitarimus; 

  7.4.2. organizuoja ir koordinuoja tarptautinių sutarčių bei susitarimų projektų rengimą ir  rengia tarptautinių sutarčių ar susitarimų ir su jais susijusių teisės aktų projektus, juos derina su ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir  suinteresuotomis institucijomis ar įstaigomis;

  7.4.3. organizuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų valstybės institucijų parengtų tarptautinių sutarčių, susitarimų ar su jais susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų derinimą;

  7.5.  įgyvendindamas šių nuostatų 6.5 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.5.1. organizuoja ministerijos vadovybės susitikimus Lietuvoje su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais bei ministerijos vadovybės vizitus į užsienio valstybes;

  7.5.2. dalyvauja organizuojant ir organizuoja tarptautinius renginius Lietuvoje, susijusius su vidaus reikalų ministrui pavestomis valdymo sritimis;

  7.5.3. rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti ministerijos vadovybės, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruočių į užsienio valstybes pusmečių planus;

  7.5.4. organizuoja ministerijos vadovybės, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes;

  7.6. įgyvendindamas šių nuostatų 6.6 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

  7.6.1. analizuoja finansinės paramos panaudojimo galimybes ir teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl galimybės panaudoti finansinę paramą veiklai, susijusiai su ministerijai pavestų funkcijų vykdymu;

  7.6.2. renka ir teikia ministerijos administracijos padaliniams informaciją apie finansinės paramos priemones, gautus kvietimus teikti projektų paraiškas finansinei paramai gauti, nacionalinių ir užsienio institucijų kvietimus bendrai dalyvauti finansinės paramos projektuose;

  7.6.3. koordinuoja projektų paraiškų finansinei paramai gauti rengimą ir (ar) pagal kompetenciją jas rengia.

  7.7. Taip pat atlieka šias funkcijas:

  7.7.1. konsultuoja kitus ministerijos administracijos padalinius ir įstaigas prie ministerijos tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinės ir ES teisės klausimais, teikia jiems metodinę pagalbą;

  7.7.2. rengia būtinų paslaugų aprašymus, reikalingus viešiesiems pirkimams atlikti, organizuoja paslaugų teikimo sutarčių projektų derinimą ir pasirašymą;

  7.7.3. organizuoja gautų užsienio kalba dokumentų vertimą raštu iš (į) užsienio kalbos į (iš) lietuvių kalbą ir vertimą žodžiu;

  7.7.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant arba vidaus reikalų ministro pavedimu rengia įstatymų ar jų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus;

  7.7.5. vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

  III SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS

  8. Departamentas turi teisę:

  8.1. palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis ir įstaigomis, taip pat su Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje;

  8.2. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų dokumentus ir informaciją, reikalingą departamento uždaviniams  įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  8.3. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl darbo grupių departamento kompetencijos klausimams spręsti sudarymo;

  8.4. rengti pasitarimus, kitus renginius, susijusius su departamento veikla;

  8.5. dalyvauti žinybinių, tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje.

  9. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

  IV SKYRIUS 
  DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
   

  10. Departamentui vadovauja departamento direktorius, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

  11. Departamento direktorius:

  11.1. atsako už tai, kad departamentas vykdytų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

  11.2. organizuoja departamento veiklą ir paskirsto departamento darbus departamento skyriams;

  11.3. ministerijos vadovybės reikalavimu atsiskaito už departamento veiklą;

  11.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl departamento struktūros ir pareigybių sąrašo, departamento valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas departamente konkursų komisijų darbe;

  11.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

  11.6. atstovauja departamentui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose;

  11.7. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja (paveda vizuoti) įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

  11.8. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo ministerijos vadovybės pavedimus.

  12. Departamento direktoriaus nesant, jo pareigas vykdo departamento vyresnysis patarėjas.

  13. Departamente yra Europos Sąjungos reikalų  koordinavimo ir Tarptautinių ryšių ir sutarčių skyriai, kurių nuostatus tvirtina vidaus reikalų ministras. 

  V SKYRIUS 
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
   

  14. Departamento veiklos organizavimas keičiamas ar departamentas panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  • Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyrius
   Tel. (8 5) 271 7121, Faks. (8 5) 271 8700, El. p. esrs@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jurgita Trakimavičienė
   Irina Voinilka

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-617

   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO DEPARTAMENTO
   EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS
   NUOSTATAI


   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Tarptautinio bendradarbiavimo departamento Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyrius (toliau – skyrius) yra departamento administracijos padalinys.

   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo (toliau- Seimas) priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau - vidaus reikalų ministras) įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais. 

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus uždaviniai:

   3.1. dalyvauti formuojant Lietuvos ES politiką ir nustatant jos prioritetus vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse bei organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti  šios politikos formavimą ir įgyvendinimą;

   3.2. organizuoti ir koordinuoti ES teisės aktų perkėlimą į Lietuvos Respublikos teisę ir ES teisės įgyvendinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo  srityse.

   4. Skyrius:

   4.1. įgyvendindamas šių nuostatų 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   4.1.1. koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse Europos Sąjungos Tarybos (toliau – ES taryba), Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER), ES tarybos  ir Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse svarstomais klausimais rengimą ir derinimą, derina ir teikia pastabas ir siūlymus ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ar kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų parengtoms Lietuvos Respublikos pozicijas bei pagal kompetenciją rengia pozicijas;

   4.1.2. koordinuoja ministerijoje gautų kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų pozicijų derinimą su ministerijos administracijos padaliniais ir įstaigomis prie ministerijos bei atitinkamai pagal kompetenciją savarankiškai derina šias pozicijas bei teikia ministerijos nuomonę kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

   4.1.3. koordinuoja medžiagos ir pasisakymo tezių ES tarybos posėdžiuose svarstomais klausimais parengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikai atstovaujančiam asmeniui; po  ES Tarybos posėdžių rengia  šių  posėdžių ataskaitas, patalpina jas į LINESIS ir teikia Seimo Europos reikalų komitetui;

   4.1.4. rengia Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymus Vyriausybės pasitarimams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos (toliau – VESK) posėdžiams, Seimo komitetams, taip pat vidaus reikalų ministrui ar vidaus reikalų viceministrui pavedus, pristato Lietuvos Respublikos pozicijas  VESK ir  Seimo komitetų posėdžiuose;

   4.1.5. pagal kompetenciją dalyvauja ir atstovauja Lietuvos Respublikos interesus ES tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse ir komitetuose;

   4.1.6. koordinuoja ir derina ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimą ES tarybos, Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose ir kituose susitikimuose, kuriuose svarstomi ministerijos kompetencijai priskirti ES politikos formavimo ar įgyvendinimo klausimai; kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsiskaitymą už dalyvavimą ES Tarybos, Europos Komisijos darbo grupių, komitetų posėdžiuose ir kituose susitikimuose ir užtikrina ministerijos atstovų ataskaitų pateikimą LINESIS;

   4.1.7. bendradarbiauja su ES institucijomis, kitų ES valstybių narių atitinkamomis ministerijomis, ES valstybių narių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvoje ir pagal poreikį teikia informaciją apie Lietuvos Respublikos pozicijas ES politikos formavimo vidaus reikalų srityje  klausimais;

   4.1.8. rengia informaciją ES klausimais vidaus reikalų ministrui  pavestose valdymo srityse Seimui, Vyriausybei, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos nuolatinei atstovybei Europos Sąjungoje ir kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

   4.1.9. organizuoja per LINESIS ir kitu būdu gaunamų ES teisės aktų pasiūlymų, kitų dokumentų ir informacijos peržiūrą ir paskirstymą atsakingiems ministerijos administracijos padaliniams ir (ar) įstaigoms prie ministerijos;

   4.1.10. kaupia, sistemina ir apibendrina informaciją apie ministerijos administracijos padalinių ir  įstaigų prie ministerijos vykdomą veiklą Lietuvos ES politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, rengia atitinkamas pažymas ir išvadas;

   4.2. įgyvendindamas šių nuostatų 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   4.2.1.  koordinuoja vidaus reikalų ministrui pavestoms valdymo sritims priskirtų ES teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir ES teisės (angl. acquis communautaire) įgyvendinimą;

   4.2.2. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ar kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų bei kitų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ar įstaigų pateiktų derinti teisės aktų, susijusių su ES teisės aktų perkėlimu į nacionalinę teisę ir ES teisės įgyvendinimu, projektų, analizuoja ES teisės aktų ir nacionalinių teisės aktų (jų projektų) atitikties lenteles ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms;

   4.2.3. ES teisės aktų nustatyta tvarka informuoja ES institucijas apie ES teisės aktų perkėlimą ar ES teisės įgyvendinimą;

   4.2.4. pagal ministerijos kompetenciją pildo Elektroninio notifikavimo duomenų bazės dalį bei Elektroninės ES teisės pažeidimų posistemės dalį;

   4.2.5. ES teisės pažeidimo procedūros ikiteisminio proceso (iki byla perduodama ES Teisingumo Teismui) stadijoje, pagal ministerijos kompetenciją koordinuoja atsakymų parengimą ir pagal kompetenciją rengia atsakymus į gautus ES institucijų paklausimus, pateiktus prieš Europos Komisijai inicijuojant ES teisės pažeidimo procedūrą, ir susijusius su ES teisės aktų perkėlimu į nacionalinę teisę ar įgyvendinimu, juos derina su ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir  suinteresuotomis institucijomis ar įstaigomis, stebi ir užtikrina Europos Komisijai  pateiktuose atsakymuose nurodytų nacionalinių priemonių, kuriomis planuojama pašalinti Europos Komisijos nustatytus ES teisės pažeidimus, su kuriais sutinkama įgyvendinimą;

   4.2.6. Europos Komisijai inicijavus ES teisės pažeidimo procedūrą (iki byla perduodama ES Teisingumo Teismui) dėl ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ar jų įgyvendinimo, pagal ministerijos kompetenciją koordinuoja atsakymų parengimą ir pagal kompetenciją rengia atsakymus į Europos Komisijos oficialius pranešimus ar pagrįstas nuomones dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų atitikties ES teisei ar Lietuvos Respublikos įsipareigojimų ES neįvykdymo; stebi ir užtikrina Europos Komisijai pateiktuose atsakymuose nurodytų nacionalinių priemonių, kuriomis planuojama pašalinti Europos Komisijos nustatytus ES teisės pažeidimus, su kuriais sutinkama įgyvendinimą;

   4.2.7. stebi ir apibendrina nuolatinį ES teisėkūros procesą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse ir apie tai teikia informaciją vidaus reikalų ministrui, viceministrui, ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos bei kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms;

   4.3. taip pat atlieka šias funkcijas:

   4.3.1. atlieka LINESIS administratoriaus funkcijas;

   4.3.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant arba vidaus reikalų ministrui pavedus rengia įstatymų ar jų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus;

   4.3.3. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus;

   4.3.4. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos ir departamento vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. 

   III SKYRIUS 
   SKYRIAUS TEISĖS
    

   5. Skyrius turi teisę:

   5.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniui  įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.2. rengti pasitarimus, kitus renginius su skyriaus veikla susijusiose srityse;

   5.3. dalyvauti žinybinių, tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;

   5.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl darbo grupių skyriaus kompetencijos klausimams spręsti sudarymo.

   6. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

   IV SKYRIUS
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir atliktų nustatytas funkcijas;

   8.2. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;

   8.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

   8.4. atsako už šiuose nuostatuose, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir kitų departamento direktoriaus pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai;

   8.5. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų jiems skyrimo, kt.;

   8.6. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.7. departamento  direktoriaus pavedimu atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui priskirtose  valdymo srityse veikiančiose įstaigose, kitose Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose;

   8.8. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose bei Lietuvos ir užsienio šalių institucijose ir įstaigose;

   8.9. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo ministerijos vadovybės ir departamento  direktoriaus pavedimus.

   9. Skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas skyriaus vedėjo pavadavimas.

    

  • Tarptautinių ryšių ir sutarčių skyrius
   Tel. (8 5) 271 7121, Faks. (8 5) 271 8700, El. p. tbd@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Tania Griškienė
   Kristina Jurkšienė
   Joana Žiedelienė
   Lina Charašauskaitė

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-617

   LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
   TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO DEPARTAMENTO
   TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR SUTARČIŲ SKYRIAUS
   NUOSTATAI


   I SKYRIUS
   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Tarptautinio bendradarbiavimo departamento (toliau – departamentas) Tarptautinių ryšių ir sutarčių skyrius (toliau – skyrius) yra departamento administracijos padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais. 

   II SKYRIUS
   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3.  Skyriaus uždaviniai:

   3.1. organizuoti, koordinuoti ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;

   3.2. inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti ministerijos kompetencijai priskirtų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių (toliau – tarptautinės sutartys) bei pagal ministerijos kompetenciją sudaromų su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis ir įstaigomis susitarimų (toliau – susitarimai) sudarymą;  užtikrinti  tarptautinių sutarčių bei susitarimų ir su jais susijusių teisės aktų projektų parengimą ir derinimą.

   3.3. organizuoti vidaus reikalų ministro, viceministrų ir ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) bei ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes ir tarptautinius renginius bei ministerijos vadovybės susitikimus su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais.

   4. Skyrius:

   4.1. įgyvendindamas šių nuostatų 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   4.1.1. teikia siūlymus vidaus reikalų ministrui dėl tarptautinio dvišalio, regioninio ir daugiašalio bendradarbiavimo plėtojimo ir įgyvendinimo su ES ir ne ES valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;

   4.1.2. teikia rekomendacijas ministerijos administracijos padaliniams ir  įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms dėl jų  tarptautinio dvišalio, regioninio ir daugiašalio bendradarbiavimo plėtojimo ir įgyvendinimo su ES ir ne ES valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;

   4.1.3. palaiko ryšius su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir įstaigomis, Lietuvos Respublikoje akredituotomis diplomatinėmis atstovybėmis ir Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų;

   4.1.4. rengia medžiagą ministerijos vadovybės susitikimams su užsienio šalių institucijų ir tarptautinių organizacijų atstovais bei koordinuoja pasirengimą dalyvauti tarptautiniuose susitikimuose, kuriuose dalyvauja ministerijos vadovybė.

   4.2. įgyvendindamas šių nuostatų  3.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   4.2.1. inicijuoja diskusijas dėl tarptautinių sutarčių ar  susitarimų sudarymo tikslingumo bei teikia pasiūlymus vidaus reikalų ministrui dėl poreikio sudaryti tarptautines sutartis ar susitarimus;

   4.2.2. organizuoja ir koordinuoja tarptautinių sutarčių bei susitarimų projektų rengimą ir  rengia tarptautinių sutarčių ar  susitarimų ir su jais susijusių teisės aktų projektus, juos derina su ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir  suinteresuotomis institucijomis ar įstaigomis;

   4.2.3. organizuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų valstybės institucijų parengtų tarptautinių sutarčių, susitarimų ir (ar) su jais susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų derinimą.

   4.3. įgyvendindamas šių nuostatų 3.3. papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:

   4.3.1. organizuoja ministerijos vadovybės susitikimus Lietuvoje su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovais bei ministerijos vadovybės vizitus į užsienio valstybes (rengia ir derina vizitų programas, rengia ministerijos vadovybės reprezentacinių prekių ir paslaugų sąmatas, užtikrina tarptautinio protokolo normų laikymąsi, atlieka kitus vizitų ar susitikimų organizavimo veiksmus);

   4.3.2. dalyvauja organizuojant ir organizuoja tarptautinius renginius Lietuvoje, susijusius su vidaus reikalų ministrui pavestomis valdymo sritimis;

   4.3.3. rengia ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti ministerijos vadovybės, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruočių į užsienio valstybes pusmečių planus;

   4.3.4. organizuoja ministerijos vadovybės, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes ir tuo tikslu rengia vidaus reikalų ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių dėl tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes projektus;

   4.3.5. parenka optimalius kelionės maršrutus, organizuoja vykstančiųjų draudimą bei kelionės bilietų ir viešbučių kambarių užsakymą, užsako ministrui svarbių asmenų salę oro uoste;

   4.3.6. derina su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija vidaus reikalų ministro tarnybines komandiruotes;

   4.3.7. teikia dokumentus dėl kelionių į ES Tarybos darbo organų susitikimus išlaidoms kompensuoti.

   4.4. Taip pat atlieka šias funkcijas:

   4.4.1. konsultuoja kitus ministerijos administracijos padalinius ir įstaigas prie ministerijos tarptautinio bendradarbiavimo ir tarptautinės teisės klausimais, teikia jiems metodinę pagalbą;

   4.4.2. rengia būtinų paslaugų aprašymus, reikalingus viešiesiems pirkimams atlikti, organizuoja paslaugų teikimo sutarčių projektų derinimą ir pasirašymą;

   4.4.3. organizuoja gautų užsienio kalba dokumentų vertimą raštu iš (į) užsienio kalbos į (iš) lietuvių kalbą bei vertimą žodžiu;

   4.4.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant arba vidaus reikalų ministro pavedimu rengia įstatymų ar jų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus;

   4.4.5. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai. 

   III SKYRIUS 
   SKYRIAUS TEISĖS
    

   5. Skyrius turi teisę:

   5.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniui  įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.2. rengti pasitarimus, kitus renginius su skyriaus veikla susijusiose srityse;

   5.3. dalyvauti žinybinių, tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;

   5.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl darbo grupių skyriaus kompetencijos klausimams spręsti sudarymo.

   6. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 

   IV SKYRIUS 
   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
    

   7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir atliktų nustatytas funkcijas;

   8.2. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;

   8.3. departamento  direktoriaus reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

   8.4. atsako už šiuose nuostatuose, pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir kitų departamento direktoriaus pavedimų vykdymą laiku ir kokybiškai;

   8.5. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus pareigybių sąrašo, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų jiems skyrimo, kt.;

   8.6. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.7. departamento  direktoriaus pavedimu atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui priskirtose  valdymo srityse veikiančiose įstaigose, kitose Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose;

   8.8. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai ES institucijose, tarptautinėse organizacijose bei Lietuvos ir užsienio šalių institucijose ir įstaigose;

   8.9. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo ministerijos vadovybės ir departamento  direktoriaus pavedimus.

   9. Skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra numatytas skyriaus vedėjo pavadavimas.

 • Teisės departamentas
  Tel. (8 5) 271 7131, Faks. (8 5) 271 8583, El. p. teise@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.

  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
  2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-608
  (2017 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1V-749 redakcija)


  LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

  BENDROSIOS NUOSTATOS


  1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teisės departamentas (toliau – Teisės departamentas) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.
  2. Savo veikloje Teisės departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
  3. Teisės departamento raštvedyba tvarkoma savarankiškai pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką.
  4. Teisės departamento struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina vidaus reikalų ministras.
  5. Teisės departamentas turi antspaudą ir blanką su savo pavadinimu.


  TEISĖS DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS


  6. Svarbiausi Teisės departamento uždaviniai:
  6.1. padėti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniams ir įstaigoms prie ministerijos rengti norminius teisės aktų projektus ministerijos kompetencijos klausimais bei prireikus rengti įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus ministerijos kompetencijos klausimais;
  6.2. atlikti ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių Teisės departamento valstybės tarnautojams nedalyvaujant parengtų norminių teisės aktų projektų ir kitų teisės aktų projektų (įskaitant su Europos Sąjungos paramos administravimu susijusių teisės aktų projektus) teisinį įvertinimą; organizuoti ir (ar) atlikti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – kitos institucijos) ministerijai pateiktų derinti teisės aktų projektų vertinimą; vertinti įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, vadovų priimtų norminių teisės aktų atitiktį kitiems teisės aktams;
  6.3. atstovauti Lietuvos valstybei, jei valstybei atstovauja ministerija ar vidaus reikalų ministras, ministerijai ir vidaus reikalų ministrui Lietuvos Respublikos teismuose ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose;
  6.4. dalyvauti rengiant ir derinant ministerijos kompetencijai priskirtų tarptautinių sutarčių bei ministerijos vardu ir pagal ministerijos kompetenciją sudaromų su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis ir įstaigomis susitarimų (toliau – tarptautiniai susitarimai) ir su jais susijusių teisės aktų projektus, organizuoti pozicijų dėl stojimo į Europos Sąjungos teisminėse institucijose svarstomas bylas, susijusias su vidaus reikalų ministrui pavestomis valdymo sritimis, pateikimą kompetentingoms institucijoms, organizuoti pozicijų dėl reikalingų keisti teisės aktų įgyvendinant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus pateikimą kompetentingoms institucijoms bei dalyvauti rengiant atsakymus, susijusius su Europos Sąjungos pažeidimų nagrinėjimo procedūromis;
  6.5. dalyvauti rengiant ir derinant ministerijos ar vidaus reikalų ministro vardu sudaromus sutarčių projektus;
  6.6. padėti vidaus reikalų ministrui arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais jo įgaliotam asmeniui (toliau – įstaigos vadovas) formuoti ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – ministerijos personalas) bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių vadovų valdymo politiką ir valdyti ministerijos personalą.
  7. Teisės departamentas:
  7.1. įgyvendindamas 6.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.1.1. dalyvauja ministerijos administracijos padaliniams ir įstaigoms prie ministerijos rengiant norminių teisės aktų projektus ministerijos kompetencijos klausimais;
  7.1.2. vidaus reikalų ministro, viceministro ar ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) pavedimu rengia įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus;
  7.1.3. vertina kitų institucijų pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl parengtų ir ministerijos pateiktų derinti teisės aktų projektų ir prireikus dalyvauja juos tikslinant arba juos tikslina;
  7.1.4. vertina Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos parengtų teisės aktų projektų ir prireikus dalyvauja juos tikslinant arba juos tikslina;
  7.1.5. nagrinėja Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų ar ministerijų kanclerių) pasitarimų (toliau – ministerijų atstovų pasitarimai) medžiagą ir vertina Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, taip pat Vyriausybės kanceliarijos pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos pateiktų teisės aktų projektų ir prireikus dalyvauja juos tikslinant arba juos tikslina;
  7.1.6.  organizuoja pažymos apie ministerijos pateiktą teisės akto projektą, įtrauktą į ministerijų atstovų pasitarimo, Vyriausybės pasitarimo ar Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, parengimą ir pateikimą pasitarime ar posėdyje dalyvausiančiam ministrui, viceministrui arba ministerijos kancleriui;
  7.1.7.  ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja svarstant ministerijos parengtus teisės aktų projektus Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, kitose institucijose;
  7.1.8. organizuoja Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų, ministerijų atstovų pasitarimų protokolų vykdymą;
  7.1.9. Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) skelbia ministerijos vadovybės vizuotus Teisės departamento parengtus teisės aktų projektus;
  7.1.10. atlieka Seimo plenarinių posėdžių ir Seimo komitetų posėdžių darbotvarkių stebėseną ir apie su ministerijos kompetencijos sritimi susijusių klausimų svarstymą informuoja ministerijos vadovybę;
  7.2. įgyvendindamas 6.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.2.1. vertina ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių Teisės departamento valstybės tarnautojams nedalyvaujant parengtus norminių teisės aktų projektus ir kitų teisės aktų projektus (įskaitant su Europos Sąjungos paramos administravimu susijusių teisės aktų projektus) ir teikia teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės akto projekto teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo;
  7.2.2. organizuoja TAIS skelbiamų kitų institucijų ministerijai pateiktų derinti teisės aktų projektų, su šiais teisės aktų projektais susijusios lydimosios medžiagos (raštų, kuriais teisės aktų projektai teikiami išvadoms gauti, įstatymų projektų aiškinamųjų raštų, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymų, kitos su numatomu teisiniu reguliavimu susijusios medžiagos) (toliau – lydimoji medžiaga) persiuntimą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms pagal kompetenciją pastaboms ir pasiūlymams pateikti;
  7.2.3. vertina ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių pagal kompetenciją pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų ministerijai pateiktų derinti teisės aktų projektų, juos apibendrina, taip pat įvertinęs kitų institucijų ministerijai pateiktų derinti teisės aktų projektus pagal savo kompetenciją prireikus šias pastabas ir pasiūlymus patikslina ar papildo ir parengia galutinę ministerijos išvadą dėl kitų institucijų ministerijai pateiktuose derinti teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo;
  7.2.4. TAIS skelbia ministerijos vadovybės pasirašytas galutines ministerijos išvadas dėl kitų institucijų ministerijai pateiktuose derinti teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo;
  7.2.5. ministerijai gavus Ministro Pirmininko pavedimus, kurie gali būti įforminti Vyriausybės kanclerio rezoliucijomis, parengti Vyriausybės išvadas dėl Seime svarstomų įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų projektų (toliau – Vyriausybės išvados), ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka rengia Vyriausybės išvadų projektus bei ministerijos vadovybės ar Teisės departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose ir ministerijų atstovų pasitarimuose svarstant ministerijos parengtų Vyriausybės išvadų projektus;
  7.2.6. nagrinėja Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų pasitarimų medžiagą, prireikus organizuoja juose svarstomų teisės aktų projektų ir lydimosios medžiagos persiuntimą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms pagal kompetenciją pastaboms ir pasiūlymams pateikti, įvertina pateiktas pastabas ir pasiūlymus, juos apibendrina, prireikus patikslina ar papildo ir parengia galutinę ministerijos išvadą;
  7.2.7. vertina Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose ir ministerijų atstovų pasitarimuose kitų institucijų, taip pat Vyriausybės kanceliarijos administracijos padalinių pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių Teisės departamento valstybės tarnautojams nedalyvaujant parengtų teisės aktų projektų ir prireikus teikia pasiūlymus rengėjams dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo;
  7.2.8. vertina Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, Teisės departamento valstybės tarnautojams nedalyvaujant parengtų įstatymų ar Seimo nutarimų projektų ir prireikus teikia siūlymus jų rengėjams dėl šių teisės aktų tikslinimo, taip pat ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja juos svarstant Seimo komitetuose;
  7.2.9. vidaus reikalų ministro pavedimu vertina įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, vadovų priimtus norminius teisės aktus dėl jų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams, vidaus reikalų ministro įsakymams ir kitiems teisės aktams, rengia išvadas ir pasiūlymus vidaus reikalų ministrui dėl būdų ir priemonių nustatytiems šių teisės aktų prieštaravimams pašalinti;
  7.3. įgyvendindamas 6.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.3.1. atstovauja Lietuvos valstybei, jei valstybei atstovauja ministerija ar vidaus reikalų ministras, ministerijai ar vidaus reikalų ministrui Lietuvos Respublikos teismuose ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose dėl ministerijos vadovybės priimtų sprendimų;
  7.3.2. ministerijos veiklos srityje atlieka teismų praktikos stebėseną, analizuoja teismų suformuluotus teisės išaiškinimus bei teisės taikymo taisykles ir jų pagrindu prireikus teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl ministerijos veiklos srityje reikalingų teisės aktų pakeitimų;
  7.4. įgyvendindamas 6.4 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.4.1. vertina pagal ministerijos kompetenciją parengtų tarptautinių susitarimų ir su jais susijusių teisės aktų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams ir teisinės technikos reikalavimams bei teikia pastabas ir pasiūlymus;
  7.4.2. apibendrina padalinių nuomones ir teikia pasiūlymus dėl stojimo į Europos Sąjungos teisminėse institucijose svarstomas bylas, susijusias su vidaus reikalų ministrui pavestomis valdymo sritimis;
  7.4.3. apibendrina padalinių nuomones ir teikia pasiūlymus dėl reikalingų keisti teisės aktų įgyvendinant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus;
  7.4.4. vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus ministerijos administracijos padaliniams rengiant atsakymus, susijusius su Europos Sąjungos pažeidimų nagrinėjimo procedūromis;
  7.5. įgyvendindamas 6.5 papunktyje nurodytą uždavinį vertina ar ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja rengiant sutarčių, sudaromų įgyvendinant ministerijos ūkinę bei finansinę veiklą, taip pat susijusių su Europos Sąjungos parama, skiriama ministrui pavestoms valdymo sritims, bei kitų ministerijos ar vidaus reikalų ministro vardu sudaromų sutarčių projektus;
  7.6. įgyvendindamas 6.6 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.6.1. atlieka ministerijos personalo sudėties analizę;
  7.6.2. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus ministerijos personalo valdymo klausimais ir dėl vidaus reikalų ministro skiriamų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių vadovų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, perkėlimo į kitas pareigas, atostogų suteikimo bei kitų šių vadovų valdymo klausimų;
  7.6.3. padeda įstaigos vadovui formuoti ministerijos personalo sudėtį;
  7.6.4. rengia ministerijos personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja ministerijos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
  7.6.5. atlieka asmens, atsakingo už Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
  7.6.6. konsultuoja ministerijos personalą ir asmenis, pretenduojančius dirbti ministerijoje, dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų taikymo, privačių interesų deklaracijų pildymo ir pateikimo klausimais;
  7.6.7. tvarko duomenis privačių interesų deklaravimo sistemoje IDIS;
  7.6.8. rengia sprendimų projektus ir kitus dokumentus dėl vidaus reikalų ministro skiriamų pareigūnų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, perkėlimo į kitas pareigas, atostogų suteikimo;
  7.6.9. organizuoja ministerijos personalo bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
  7.6.10. praneša valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą į pareigas;
  7.6.11. organizuoja atostogų suteikimą ministerijos personalui bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių vadovams;
  7.6.12. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų (išskyrus vidaus reikalų statutines įstaigas) vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;
  7.6.13. pagal savo kompetenciją organizuoja ministerijos personalo bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų (išskyrus vidaus reikalų statutines įstaigas) ir įmonių vadovų skatinimą ir apdovanojimą;
  7.6.14. pagal savo kompetenciją išduoda valstybės tarnautojų pažymėjimus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pažymėjimus;
  7.6.15. padeda įgyvendinti ministerijos personalo socialines ir kitas garantijas;
  7.6.16. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui ministerijos personalo ir įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
  7.6.17. padeda ministerijos personalui įgyvendinti teisę į karjerą;
  7.6.18. padeda ministerijos administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą ministerijoje;
  7.6.19. organizuoja studentų praktiką ministerijoje;
  7.6.20. padeda įstaigos vadovui formuoti ministerijos personalo mokymo prioritetus, sudaro ministerijos personalo metinius mokymo planus;
  7.6.21. pagal savo kompetenciją organizuoja ministerijos personalo kvalifikacijos tobulinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas.
  8. Teisės departamentas taip pat atlieka šias funkcijas:
  8.1. teikia teisines konsultacijas ministerijos vadovybei ir įstaigų prie ministerijos vadovams teisės aktų taikymo, teisės aktų rengimo bei tobulinimo klausimais;
  8.2. dalyvauja ministerijos administracijos padaliniams įgyvendinant teisės aktus;
  8.3. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus;
  8.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus ir ministerijos metinius veiklos planus;
  8.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir ministerijos administracijos padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
  8.6. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę, atlikdamas ministerijos veiklos nuolatinę (kasdienę) stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą, rizikos analizę ir vertinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse pagal Teisės departamentui priskirtas funkcijas;
  8.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.


  TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖS


  9. Teisės departamentas turi teisę:
  9.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių dokumentus ir informaciją, reikalingą Teisės departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  9.2. prašyti pateikti ir gauti įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, vadovų priimtų norminių teisės aktų kopijas (nuorašus), kitus su šiais teisės aktais susijusius dokumentus ir paaiškinimus dėl jų;
  9.3. pagal savo kompetenciją prašyti, kad ministerijos administracijos padaliniai, įstaigos prie ministerijos ir kitos vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančios įstaigos ir įmonės pagal savo kompetenciją vykdytų Teisės departamento prašymus;
  9.4. prašyti pateikti ir gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių pagal kompetenciją pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų ministerijai pateiktų derinti, taip pat Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose ir ministerijų atstovų pasitarimuose svarstomų teisės aktų projektų.
  10. Teisės departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.


  TEISĖS DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS


  11. Teisės departamentui vadovauja Teisės departamento direktorius, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.
  12. Teisės departamento direktorius:
  12.1. atsako už tai, kad Teisės departamentas vykdytų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;
  12.2. organizuoja Teisės departamento veiklą;
  12.3. ministerijos vadovybės reikalavimu atsiskaito už Teisės departamento veiklą;
  12.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Teisės departamento struktūros ir pareigybių sąrašo, Teisės departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų tyrimo pradėjimo, pašalpų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Teisės departamente konkursų komisijų darbe;
  12.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių Teisės departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  12.6. atstovauja Teisės departamentui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose;
  12.7. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja (paveda vizuoti) įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos ar vidaus reikalų ministro vardu sudaromų sutarčių projektus;
  12.8. įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę atsako už nuolatinės (kasdienės) ministerijos veiklos stebėsenos užtikrinimą ir rizikos valdymą pagal Teisės departamentui priskirtas funkcijas;
  12.9. gali turėti kitų teisės aktų ar ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.
  13. Teisės departamento direktoriaus nesant, jo pareigas ministro pavedimu vykdo vienas iš skyrių vedėjų.
  14. Teisės departamente yra Teisės aktų projektų vertinimo, Teisėkūros ir teisės taikymo skyriai, kurių nuostatus tvirtina vidaus reikalų ministras.
   

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  15. Teisės departamento veiklos organizavimas keičiamas ar Teisės departamentas panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.
   

  • Teisėkūros ir teisės taikymo skyrius
   Tel. (8 5) 271 7131, Faks. (8 5) 271 8583, El. p. teise@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Indrė Baranauskienė
   Vytautas Markauskas
   Adomas Puidokas
   Arūnas Sodonis
   Konstantinas Tiažkijus
   Daiva Valeikienė
   Donatas Gailius
   Jūratė Šafranovičienė
   Gabrielius Butkevičius

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-608
   (2017 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1V-749 redakcija)

   LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖKŪROS IR TEISĖS TAIKYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teisės departamento Teisėkūros ir teisės taikymo skyrius (toliau – skyrius) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teisės departamento (toliau – departamentas) administracijos padalinys.
   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis (toliau – tarptautinės sutartys), Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus uždaviniai:
   3.1. padėti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniams ir įstaigoms prie ministerijos rengti norminius teisės aktų projektus ministerijos kompetencijos klausimais bei prireikus rengti įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus ministerijos kompetencijos klausimais;
   3.2. vertinti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių parengtų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau — kitos institucijos) pateiktų teisės taikymo aktų, įskaitant susijusius su Europos Sąjungos parama, projektus;
   3.3. dalyvauti rengiant ir derinant ministerijos kompetencijai priskirtų tarptautinių sutarčių bei ministerijos vardu ir pagal ministerijos kompetenciją sudaromų su užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis ir įstaigomis susitarimų (toliau – tarptautiniai susitarimai) ir su jais susijusių teisės aktų projektus, taip pat derinti pozicijas dėl stojimo į Europos Sąjungos teisminėse institucijose svarstomas bylas, susijusias su vidaus reikalų ministrui pavestomis valdymo sritimis, derinti pozicijas dėl reikalingų keisti teisės aktų įgyvendinant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus bei dalyvauti rengiant atsakymus, susijusius su Europos Sąjungos pažeidimų nagrinėjimo procedūromis;
   3.4. atstovauti Lietuvos valstybei, jei valstybei atstovauja ministerija ar vidaus reikalų ministras, ministerijai ir vidaus reikalų ministrui Lietuvos Respublikos teismuose ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose;
   3.5. dalyvauti rengiant ir derinant ministerijos ar vidaus reikalų ministro vardu sudaromų sutarčių projektus;
   3.6. padėti vidaus reikalų ministrui arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais jo įgaliotam asmeniui (toliau – įstaigos vadovas) formuoti ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – ministerijos personalas) bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių vadovų valdymo politiką ir valdyti ministerijos personalą.
   4. Skyrius:
   4.1. įgyvendindamas 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   4.1.1.  dalyvauja ministerijos administracijos padaliniams ir įstaigoms prie ministerijos rengiant norminius teisės aktų projektus ministerijos kompetencijos klausimais;
   4.1.2. vidaus reikalų ministro, viceministro, atsakingo už atitinkamas veiklos sritis, ar ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) arba departamento direktoriaus pavedimu rengia įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus ministerijos kompetencijos klausimais;
   4.1.3. vertina kitų institucijų pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl parengtų ir ministerijos pateiktų derinti teisės aktų projektų ir prireikus dalyvauja juos tikslinant arba juos tikslina;
   4.1.4. nagrinėja Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų (viceministrų ar ministerijų kanclerių) pasitarimų (toliau – ministerijų atstovų pasitarimai) medžiagą ir vertina Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, taip pat Vyriausybės kanceliarijos pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos pateiktų teisės aktų projektų ir prireikus dalyvauja juos tikslinant arba juos tikslina;
   4.1.5. organizuoja pažymos apie ministerijos pateiktą teisės akto projektą, įtrauktą į ministerijų atstovų pasitarimo, Vyriausybės pasitarimo ar Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, parengimą ir pateikimą pasitarime ar posėdyje dalyvausiančiam ministrui, viceministrui arba ministerijos kancleriui;
   4.1.6. vertina Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos parengtų teisės aktų projektų ir prireikus dalyvauja juos tikslinant arba juos tikslina;
   4.1.7. ministerijos vadovybės arba departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja svarstant ministerijos parengtus teisės aktų projektus Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, kitose institucijose;
   4.2. įgyvendindamas 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   4.2.1. vertina, ar ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių parengti, kitų institucijų pateikti derinti teisės taikymo aktų, įskaitant teisės aktus, susijusius su Europos Sąjungos parama, projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, kitus teisės aktus ir teisinės technikos reikalavimus;
   4.2.2. nagrinėja Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų pasitarimų medžiagą ir vertina Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, taip pat Vyriausybės kanceliarijos, Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos pateiktų teisės taikymo aktų projektų ir prireikus padeda juos tikslinti arba juos tikslina;
   4.2.3. organizuoja pažymos apie ministerijos pateiktą teisės akto projektą, įtrauktą į ministerijų atstovų pasitarimo, Vyriausybės pasitarimo ar Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, parengimą ir pateikimą pasitarime ar posėdyje dalyvausiančiam ministrui, viceministrui arba ministerijos kancleriui;
   4.2.4. ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja svarstant ministerijos parengtus teisės taikymo aktų projektus Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, kitose institucijose;
   4.3. įgyvendindamas 3.3 papunktyje nurodytą uždavinį:
   4.3.1. pagal ministerijos kompetenciją vertina parengtų tarptautinių susitarimų ir su jais susijusių teisės aktų projektų atitiktį Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams ir teisinės technikos reikalavimams bei teikia pastabas ir pasiūlymus;
   4.3.2. vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl stojimo į Europos Sąjungos teisminėse institucijose svarstomas bylas, susijusias su vidaus reikalų ministrui pavestomis valdymo sritimis;
   4.3.3. vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl reikalingų keisti teisės aktų įgyvendinant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus;
   4.3.4. vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus ministerijos administracijos padaliniams rengiant atsakymus, susijusius su Europos Sąjungos pažeidimų nagrinėjimo procedūromis;
   4.4. įgyvendindamas 3.4 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   4.4.1. atstovauja Lietuvos valstybei, jei valstybei atstovauja ministerija ar vidaus reikalų ministras, ministerijai ar vidaus reikalų ministrui administracinių ginčų komisijose ar kitose išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose dėl ministerijos vadovybės priimtų sprendimų;
   4.4.2. ministerijos veiklos srityje atlieka teismų praktikos stebėseną, analizuoja teismų suformuluotus teisės išaiškinimus bei teisės taikymo taisykles ir jų pagrindu teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl ministerijos veiklos srityje reikalingų teisės aktų pakeitimų;
   4.5. įgyvendindamas 3.5 papunktyje nurodytą uždavinį vertina ar ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja rengiant sutarčių, sudaromų įgyvendinant ministerijos ūkinę bei finansinę veiklą, taip pat susijusių su Europos Sąjungos parama, skiriama ministrui pavestoms valdymo sritims, bei kitų ministerijos ar vidaus reikalų ministro vardu sudaromų sutarčių projektus;
   4.6. įgyvendindamas 3.6 papunktyje nurodytą uždavinį:
   4.6.1. atlieka ministerijos personalo sudėties analizę;
   4.6.2. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus ministerijos personalo valdymo klausimais ir dėl vidaus reikalų ministro skiriamų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių vadovų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, perkėlimo į kitas pareigas, atostogų suteikimo bei kitų šių vadovų valdymo klausimų;
   4.6.3. padeda įstaigos vadovui formuoti ministerijos personalo sudėtį;
   4.6.4. rengia ministerijos personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja ministerijos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
   4.6.5. atlieka asmens, atsakingo už Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
   4.6.6. konsultuoja ministerijos personalą ir asmenis, pretenduojančius dirbti ministerijoje, dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų taikymo, privačių interesų deklaracijų pildymo ir pateikimo klausimais;
   4.6.7. tvarko duomenis privačių interesų deklaravimo sistemoje IDIS;
   4.6.8. rengia sprendimų projektus ir kitus dokumentus dėl vidaus reikalų ministro skiriamų pareigūnų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, perkėlimo į kitas pareigas, atostogų suteikimo;
   4.6.9. organizuoja ministerijos personalo bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
   4.6.10. praneša valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimą į pareigas;
   4.6.11. organizuoja atostogų suteikimą ministerijos personalui bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių vadovams;
   4.6.12. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų (išskyrus vidaus reikalų statutines įstaigas) vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;
   4.6.13. pagal savo kompetenciją organizuoja ministerijos personalo bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų (išskyrus vidaus reikalų statutines įstaigas) ir įmonių vadovų skatinimą ir apdovanojimą;
   4.6.14. pagal savo kompetenciją išduoda valstybės tarnautojų pažymėjimus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pažymėjimus;
   4.6.15. padeda įgyvendinti ministerijos personalo socialines ir kitas garantijas;
   4.6.16. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui ministerijos personalo ir įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
   4.6.17. padeda ministerijos personalui įgyvendinti teisę į karjerą;
   4.6.18. padeda ministerijos administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą ministerijoje;
   4.6.19. organizuoja studentų praktiką ministerijoje;
   4.6.20. padeda įstaigos vadovui formuoti ministerijos personalo mokymo prioritetus, sudaro ministerijos personalo metinius mokymo planus;
   4.6.21. pagal savo kompetenciją organizuoja ministerijos personalo kvalifikacijos tobulinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas.
   5. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
   5.1. pagal kompetenciją atstovauja departamento interesams ministerijoje bei ministerijos interesams kitose institucijose;
   5.2. teikia teisines konsultacijas ministerijos vadovybei ir įstaigų prie ministerijos vadovams teisėkūros ir teisės aktų taikymo klausimais;
   5.3. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos administracijos padaliniams įgyvendinant teisės aktus bei sutartis ir susitarimus;
   5.4. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus;
   5.5. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   SKYRIAUS TEISĖS

   6. Skyrius turi teisę:
   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, departamento direktoriaus bei kitų departamento skyrių dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriui pavestiems uždaviniams įgyvendinti ir nustatytoms funkcijoms atlikti;
   6.2. prašyti pateikti ir gauti įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, vadovų priimtų norminių teisės aktų kopijas (nuorašus), kitus su šiais teisės aktais susijusius dokumentus ir paaiškinimus dėl jų;
   6.3. pagal savo kompetenciją prašyti, kad ministerijos administracijos padaliniai, įstaigos prie ministerijos ir kitos vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančios įstaigos, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonės bei kiti departamento skyriai pagal savo kompetenciją vykdytų skyriaus prašymus.
   7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   8. Skyriui vadovauja vedėjas, ji priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.
   9. Skyriaus vedėjas:
   9.1. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;
   9.2. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   9.3. departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;
   9.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo;
   9.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   9.6. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose ir įstaigose;
   9.7. nustatyta tvarka vizuoja suinteresuotoms institucijoms siunčiamus derinti skyriaus parengtus ir skyriui dalyvaujant parengtus norminių teisės aktų projektus;
   9.8. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.
   10. Skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra nustatytas skyriaus vedėjo pavadavimas.

    

    

  • Teisės aktų projektų vertinimo skyrius
   Tel. (8 5) 271 7131, Faks. (8 5) 271 8583, El. p. teise@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Darius Domarkas
   Dainius Cicėnas
   Kristijonas Gudalevičius
   Rūta Jasulaitienė
   Lauryna Savickienė

   PATVIRTINTA
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-608
   (2017 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1V-749 redakcija)

   LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS DEPARTAMENTO TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ VERTINIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) Teisės departamento (toliau – departamentas) Teisės aktų projektų vertinimo skyrius (toliau – skyrius) yra departamento administracijos padalinys.
   2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   SKYRIAUS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus uždavinys yra atlikti ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos departamento valstybės tarnautojams nedalyvaujant parengtų norminių teisės aktų projektų, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių parengtų kitų teisės aktų projektų (įskaitant su Europos Sąjungos paramos administravimu susijusių teisės aktų projektus) teisinį įvertinimą; organizuoti ir (ar) atlikti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – kitos institucijos) ministerijai pateiktų derinti teisės aktų projektų vertinimą; vertinti įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, vadovų priimtų norminių teisės aktų atitiktį kitiems teisės aktams.
   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
   4.1. vertina valstybės tarnautojams nedalyvaujant parengtus norminių teisės aktų projektus, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių parengtus kitų teisės aktų projektus (įskaitant su Europos Sąjungos paramos administravimu susijusių teisės aktų projektus) ir teikia teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės akto projekto teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo;
   4.2. organizuoja Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (toliau – TAIS) skelbiamų kitų institucijų ministerijai pateiktų derinti teisės aktų projektų, su šiais teisės aktų projektais susijusios lydimosios medžiagos (raštų, kuriais teisės aktų projektai teikiami išvadoms gauti, įstatymų projektų aiškinamųjų raštų, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymų, kitos su numatomu teisiniu reguliavimu susijusios medžiagos) (toliau – lydimoji medžiaga) persiuntimą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms pagal kompetenciją pastaboms ir pasiūlymams pateikti;
   4.3. vertina ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių pagal kompetenciją pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų ministerijai pateiktų derinti teisės aktų projektų, juos apibendrina papildomai pagal savo kompetenciją įvertinęs kitų institucijų ministerijai pateiktų derinti teisės aktų projektus, prireikus šias pastabas ir pasiūlymus patikslina ar papildo ir parengia galutinę ministerijos išvadą dėl kitų institucijų ministerijai pateiktuose derinti teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo;
   4.4. vidaus reikalų ministro, viceministro, atsakingo už atitinkamas veiklos sritis, ar ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) pasirašytas galutines ministerijos išvadas dėl kitų institucijų ministerijai pateiktuose derinti teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo skelbia TAIS;
   4.5. ministerijai gavus Ministro Pirmininko pavedimą, kuris gali būti įformintas Vyriausybės kanclerio rezoliucija, parengti Vyriausybės išvadas dėl Seime svarstomų įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų projektų (toliau – Vyriausybės išvados), ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka rengia Vyriausybės išvadų projektus, ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja juos svarstant Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose ir ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimuose (toliau – ministerijų atstovų pasitarimai);
   4.6. nagrinėja Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų pasitarimų medžiagą, prireikus organizuoja juose svarstomų teisės aktų projektų ir lydimosios medžiagos persiuntimą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir  įmonėms  pagal  kompetenciją  pastaboms  ir  pasiūlymams  pateikti,  įvertina  pateiktas pastabas ir pasiūlymus, juos apibendrina, prireikus patikslina ar papildo ir parengia galutinę ministerijos išvadą;
   4.7. vertina Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose ir ministerijų atstovų pasitarimuose kitų institucijų, taip pat Vyriausybės kanceliarijos pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos departamento valstybės tarnautojams nedalyvaujant parengtų teisės aktų projektų ir prireikus teikia pasiūlymus rengėjams dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo;
   4.8. organizuoja pažymos apie ministerijos pateiktą teisės akto projektą, įtrauktą į ministerijų atstovų pasitarimo, Vyriausybės pasitarimo ar Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, parengimą ir pateikimą pasitarime ar posėdyje dalyvausiančiam ministrui, viceministrui arba ministerijos kancleriui;
   4.9. vykdo Seimo plenarinių posėdžių ir Seimo komitetų posėdžių darbotvarkių stebėseną ir apie su ministerijos kompetencijos sritimi susijusių klausimų svarstymą informuoja departamento direktorių, prireikus ir ministerijos vadovybę;
   4.10. vertina Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos departamento valstybės tarnautojams nedalyvaujant parengtų įstatymų ar Seimo nutarimų projektų ir prireikus teikia siūlymus jų rengėjams dėl šių teisės aktų tikslinimo, taip pat ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja juos svarstant Seimo komitetuose;
   4.11. vidaus reikalų ministro pavedimu vertina įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, vadovų priimtus norminius teisės aktus dėl jų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams, vidaus reikalų ministro įsakymams ir kitiems teisės aktams bei rengia išvadas ir pasiūlymus vidaus reikalų ministrui dėl būdų ir priemonių nustatytiems šių teisės aktų prieštaravimams pašalinti.
   5. Skyrius taip pat atlieka šias funkcijas:
   5.1. pagal kompetenciją atstovauja departamento interesams ministerijoje bei ministerijos interesams kitose institucijose;
   5.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus ir ministerijos metinius  veiklos planus;
   5.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir ministerijos administracijos padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
   5.4. pagal kompetenciją teikia teisines konsultacijas ministerijos vadovybei ir įstaigų prie ministerijos vadovams teisės aktų rengimo bei tobulinimo klausimais;
   5.5. įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę užtikrina  ministerijos veiklos nuolatinės (kasdienės) stebėsenos atlikimą, rizikos veiksnių nustatymą, rizikos analizę ir vertinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse pagal departamentui priskirtas funkcijas;
   5.6. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

   SKYRIAUS TEISĖS

   6. Skyrius turi teisę:
   6.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, departamento direktoriaus bei kitų departamento skyrių dokumentus ir informaciją, reikalingą skyriui pavestam uždaviniui įgyvendinti ir nustatytoms funkcijoms atlikti;
   6.2. prašyti pateikti ir gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių pagal kompetenciją pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų ministerijai pateiktų derinti, taip pat Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose ir ministerijų atstovų pasitarimuose svarstomų teisės aktų projektų;
   6.3. prašyti pateikti ir gauti įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, vadovų priimtų norminių teisės aktų kopijas (nuorašus), kitus su šiais teisės aktais susijusius dokumentus ir paaiškinimus dėl jų;
   6.4. pagal savo kompetenciją prašyti, kad ministerijos administracijos padaliniai, įstaigos prie ministerijos ir kitos vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančios įstaigos, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonės bei kiti departamento skyriai pagal savo kompetenciją vykdytų skyriaus prašymus.
   7. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   8. Skyriui vadovauja vedėjas, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.
   9. Skyriaus vedėjas:
   9.1. atsako už tai, kad skyrius vykdytų jam pavestą uždavinį ir funkcijas;
   9.2. organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams;
   9.3. departamento vadovybės reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;
   9.4. teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nusižengimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo, dalyvauja ministerijos organizuojamų pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas skyriuje konkursų komisijų darbe;
   9.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
   9.6. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kitose institucijose;
   9.7. departamento direktoriaus pavedimu nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų projektus;
   9.8. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.
   10. Skyriaus vedėjo nesant, jo pareigas vykdo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme yra nustatytas skyriaus vedėjo pavadavimas.

 • Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentas
  Tel. (8 5) 271 7263, Faks. (8 5) 271 8794, El. p. vsmpd@vrm.lt, Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Giedrė Pakalnienė

  Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2017-12-14) 

   
  PATVIRTINTA
  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
  2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-618
  (2017 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1V-24;
  2017 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1V-369 ir 
  2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1V-870)
  redakcija


  LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
  VIEŠOJO SAUGUMO IR MIGRACIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO
  NUOSTATAI

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS 

  1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentas (toliau – Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentas, departamentas) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.
  2. Savo veikloje Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) įsakymais, taip pat Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento nuostatais (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais.
  3. Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento raštvedyba tvarkoma savarankiškai pagal vidaus reikalų ministro nustatytą tvarką.
  4. Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina vidaus reikalų ministras.
  5. Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentas turi antspaudą ir blanką su savo pavadinimu. 

  II SKYRIUS 
  DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 


  6. Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento uždaviniai yra:
  6.1. padėti vidaus reikalų ministrui formuoti valstybės politiką viešosios tvarkos, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų, valstybės sienos apsaugos, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugos, ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
  6.2. užtikrinti nuolatinę kompleksinę viešojo saugumo būklės šalyje stebėseną;
  6.3. padėti vidaus reikalų ministrui formuoti valstybės politiką migracijos srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.
  7. Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentas:
  7.1. įgyvendindamas nuostatų 6.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.1.1. vidaus reikalų ministro pavedimu rengia viešosios tvarkos, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų, valstybės sienos apsaugos, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugos, baudžiamojo proceso, kriminalinės žvalgybos, organizuoto nusikalstamumo užkardymo, ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos sričių įstatymų projektus, rengia arba dalyvauja rengiant šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus;
  7.1.2. organizuoja ir koordinuoja įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų viešosios tvarkos, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų, valstybės sienos apsaugos, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugos, baudžiamojo proceso, kriminalinės žvalgybos, organizuoto nusikalstamumo užkardymo, ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos srityse rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose, kurių veikla susijusi su valstybės politikos viešojo saugumo srityje įgyvendinimu;
  7.1.3. dalyvauja rengiant su viešosios tvarkos, priešgaisrinės bei civilinės saugos ir gelbėjimo darbų, valstybės sienos apsaugos, saugomo asmens statusą turinčių asmenų apsaugos, baudžiamojo proceso, kriminalinės žvalgybos, organizuoto nusikalstamumo užkardymo, ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir specialiųjų priemonių apyvartos sritimis susijusių tarptautinių susitarimų, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų projektus;
  7.1.4 organizuoja, koordinuoja ir analizuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos viešojo saugumo srityje įgyvendinimu, veiklą įgyvendinant įstatymus ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus viešojo saugumo srityje, teikia pasiūlymus dėl įstatymų, jų įgyvendinamųjų teisės aktų ar jų įgyvendinimo tobulinimo;
  7.1.5. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant ir įgyvendina ar dalyvauja įgyvendinant planavimo dokumentus, kuriuose numatomos priemonės viešojo saugumo srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos viešojo saugumo srityje įgyvendinimu, veiklą įgyvendinant šiuos planavimo dokumentus, rengia jų įgyvendinimo ataskaitas;
  7.1.6. koordinuoja ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių pasirengimą užtikrinti pavojaus žmonių gyvybei, sveikatai ir turtui likvidavimą ir viešosios tvarkos atkūrimą ypatingųjų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais;
  7.1.7. padeda vidaus reikalų ministrui koordinuoti ir prižiūrėti įstaigų prie ministerijos – kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų – veiklą;
  7.1.8. pagal kompetenciją koordinuoja valstybės politikos priešgaisrinės saugos srityje įgyvendinimą;
  7.1.9. pagal kompetenciją užtikrina, koordinuoja ir kontroliuoja valstybės politikos įgyvendinimą saugomų objektų apsaugos srityje;
  7.1.10. organizuoja ir koordinuoja ministerijai pavestų funkcijų užtikrinant eismo saugumą įgyvendinimą ir dalyvauja jas įgyvendinant;
  7.1.11. vidaus reikalų ministro ir (arba) viceministro (toliau – ministerijos vadovybė) pavedimu dalyvauja vertinant įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos viešojo saugumo srityje įgyvendinimu, valdymą ir jų veiklos organizavimą, tiria ir analizuoja jų veiklą, teikia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;
  7.2. įgyvendindamas nuostatų 6.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.2.1. stebi ir analizuoja viešojo saugumo būklę šalyje, valstybės politikos viešojo saugumo srityje įgyvendinimo praktiką, vykdomų priemonių viešajam saugumui stiprinti veiksmingumą, ministerijos vadovybei teikia atitinkamas išvadas bei pasiūlymus;
  7.2.2. kaupia, sistemina ir rengia apibendrintą informaciją apie viešojo saugumo būklę šalyje, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą viešojo saugumo srityje ir kitą informaciją viešojo saugumo klausimais, ministerijos vadovybei teikia atitinkamas išvadas bei pasiūlymus;
  7.2.3. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl sociologinių tyrimų ir kitų taikomojo pobūdžio mokslinių tyrimų valstybės politikos viešojo saugumo srityje klausimais poreikio;
  7.3. įgyvendindamas nuostatų 6.3 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias funkcijas:
  7.3.1. vidaus reikalų ministro pavedimu rengia migracijos srities įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame papunktyje nurodytos srities Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
  7.3.2. organizuoja ir kontroliuoja įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų migracijos srityje rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose ir įmonėse, kurių veikla susijusi su valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimu;
  7.3.3. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą įgyvendinant įstatymus ir kitus teisės aktus migracijos srityje;
  7.3.4. koordinuoja valstybės politikos įgyvendinimą vizų srityje vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigose;
  7.3.5. analizuoja valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo praktiką, migracijos procesų valdymo ir administravimo sistemą, koordinuoja migracijos procesų reguliavimą, analizuoja migracijos procesus ir organizuoja jų stebėseną, rengia ir teikia išvadas ministerijos vadovybei dėl valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo ir pasiūlymus dėl jos tobulinimo;
  7.3.6. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su valstybės politika migracijos srityje, koordinuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų dalyvavimą rengiant planavimo dokumentus, susijusius su valstybės politika migracijos srityje, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl įstatymų, jų įgyvendinamųjų teisės aktų ar jų įgyvendinimo tobulinimo;
  7.3.7. ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja vertinant įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, kurių veikla susijusi su valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimu, valdymą bei jų veiklos organizavimą, tiria ir analizuoja jų veiklos efektyvumą, pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus, kaip tobulinti jų valdymą;
  7.3.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių ir ministerijos susitarimų, Europos Sąjungos teisės aktų migracijos srityje projektus;
  7.3.9. prižiūri, kaip įgyvendinama valstybės politika asmens dokumentų išdavimo srityje;
  7.3.10. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais atvejais dalyvauja įgyvendinant valstybės politiką Lietuvos Respublikos pilietybės srityje.
  7.4. Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentas taip pat atlieka šias funkcijas:
  7.4.1. atlieka pateiktų derinti teisės aktų, susijusių su viešuoju saugumu ir migracija, projektų ar pasiūlymų keisti teisinį reglamentavimą analizę ir teikia jų rengėjams atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;
  7.4.2. vertina ar dalyvauja vertinant su viešuoju saugumu ir migracija susijusių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
  7.4.3. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
  7.4.4. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai ar departamentui kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje arba atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;
  7.4.5. renka, analizuoja, apibendrina informaciją apie prekybos žmonėmis situaciją ir vykdomas kovos su prekyba žmonėmis priemones, teikia išvadas ir pasiūlymus;
  7.4.6. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos, atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
  7.4.7. pagal kompetenciją atlieka įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos viešojo saugumo ir migracijos srityse įgyvendinimu, veiklos ir šią veiklą reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimo stebėseną;
  7.4.8. ministerijos vadovybės pavedimu nagrinėja ministerijos ar departamento gautus asmenų skundus ir prašymus;
  7.4.9. rengia ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ir ministerijos ekstremaliųjų situacijų prevencijos plano projektus ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti. Teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl ministerijos civilinės saugos sistemos veiklos užtikrinimo;
  7.4.10. rengia ministerijos Mobilizacijos plano projektą ir teikia vidaus reikalų ministrui tvirtinti;
  7.4.11. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę, atlikdamas ministerijos veiklos nuolatinę (kasdienę) stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą, rizikos analizę ir vertinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse pagal Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentui priskirtas funkcijas;
  7.4.12. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus. 

  III SKYRIUS
  DEPARTAMENTO TEISĖS

  8. Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentas turi teisę:
  8.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų dokumentus bei informaciją ir kreiptis kitos pagalbos, reikalingos Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos bei kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, suderinęs su jų vadovais, Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  8.3. inicijuoti ir organizuoti taikomojo pobūdžio mokslinius tyrimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius valstybės politikos viešojo saugumo ir migracijos srityse įgyvendinimo klausimais.
  9. Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių. 


  IV SKYRIUS
  DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS


  10. Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentui vadovauja Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras arba jo pavedimu ministerijos kancleris.
  11. Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento direktorius:
  11.1. atsako už Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;
  11.2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento darbą ir atsiskaito ministerijos vadovybei už pasiektus rezultatus;
  11.3. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento struktūros ir pareigybių sąrašo, Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, pašalpų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamente konkursų komisijų darbe;
  11.4. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių ir (arba) drausminių nuobaudų jiems skyrimo, nustatyta tvarka nustato tiesiogiai pavaldiems valstybės tarnautojams užduotis ir vertina jų tarnybinę veiklą;
  11.5. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl darbo tobulinimo;
  11.6. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų, įstaigų, įmonių organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose bei komisijų veikloje ir vidaus reikalų ministro arba jo įgalioto asmens pavedimu dalyvauja atrankų vidaus reikalų įstaigos vadovų arba jų pavaduotojų pareigoms eiti komisijų darbe;
  11.7. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja (paveda vizuoti) įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos ar vidaus reikalų ministro vardu sudaromų sutarčių projektus;
  11.8. įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę atsako už nuolatinės (kasdienės)  ministerijos veiklos stebėsenos užtikrinimą ir rizikos valdymą pagal Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentui priskirtas funkcijas.
  12. Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento direktorius gali turėti kitų teisės aktų ar ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.
  13. Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento direktoriaus nesant, jo pareigas vidaus reikalų ministro pavedimu eina vienas iš departamento skyrių vedėjų.
  14. Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamente yra Visuomenės saugumo ir Migracijos reikalų skyriai. 

  V SKYRIUS 
  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


  15. Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamento veiklos organizavimas keičiamas ir Viešojo saugumo ir migracijos politikos departamentas panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.