Pareigų aprašymas Spausdinti

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
BENDROJO DEPARTAMENTO
VEIKLOS PLANAVIMO IR ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti skyriui pavestų užduočių įgyvendinimą, vykdo šias funkcijas:

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: