Valstybės tarnautojų užduotys

Dainius Žilinskas Vadovas
1. Esant poreikiui, teikti vidaus reikalų ministrui siūlymus dėl ministerijos administracijos ir ministerijos valdymo srities įstaigų veiklos efektyvumo didinimo ir struktūrinės reformos poreikio.
2. Atlikti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.
3. Vidaus reikalų ministrui pavedus, dalyvauti rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų  projektus vidaus reikalų ministro valdymo srityse.
4. Teikti pasiūlymus dėl strateginių sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo ministerijoje, taip pat vidaus reikalų  ministerijos valdymo srityse veikiančiose įstaigose, bei teikti išvadas dėl šių sprendimų atitikties Vyriausybės ir vidaus reikalų ministro prioritetams.
 
Indrė Žvaigždinienė Vyriausioji patarėja
1. Dalyvauti rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus vidaus reikalų ministro valdymo srityse.
2. Rengti ir analizuoti pasiūlymus dėl ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos efektyvumo didinimo, teikti ministrui išvadas ir pasiūlymus valstybės politikos vidaus reikalų ministro valdymo srityse įgyvendinimo klausimais.
3. Padėti duomenų apsaugos pareigūnui vykdyti duomenų apsaugos pareigūno užduotis, o jam nesant – jas vykdyti.
4. Atstovaujant Vidaus reikalų ministeriją, dalyvauti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) Viešojo valdymo komiteto veikloje.
 
Sigitas Mitalauskas Vyresnysis patarėjas
1. Padedant duomenų apsaugos pareigūnui vykdyti duomenų apsaugos pareigūno užduotis, vertinti  pateiktus derinti ministerijos bei vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų parengtų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, projektus  ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo.
2. Vidaus reikalų ministro pavedimu vertinti, ar vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų vadovų priimti norminiai teisės aktai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus bei teikti pasiūlymus dėl būdų ir priemonių nustatytiems galimiems šių teisės aktų prieštaravimams pašalinti.
3. Vertinti, kaip įgyvendinami įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai ministerijoje ir ministerijos valdymo srityse veikiančiose įstaigose bei teikti siūlymus, kaip šie reikalavimai turi būti tinkamai įgyvendinami.
4. Analizuoti ministerijos bei vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklą ir teikti siūlymus dėl ministerijos administracijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos efektyvumo didinimo.
 
Indrė Gasperė Patarėja
1. Tinkamai atstovauti ministeriją ir ministrą teisminėse institucijose.
2. Vidaus reikalų ministrui pavedus vertinti ir teikti nuomonę, ar ministerijos valdymo srityse veikiančių viešųjų įstaigų, valstybės įmonių, įstaigų prie ministerijos vadovų priimti teisės aktai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus bei rengti pasiūlymus vidaus reikalų ministrui dėl būdų ir priemonių šių teisės aktų galimiems prieštaravimams pašalinti, pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo.
3. Vidaus reikalų ministro pavedimu dalyvauti įgyvendinant programas ir projektus vidaus reikalų ministro valdymo srityse.
4. Padėti duomenų apsaugos pareigūnui vykdyti duomenų apsaugos pareigūno užduotis.
5. Pagal kompetenciją nagrinėti ir parengti argumentuotus atsakymus (pagrįstą nuomonę) į vidaus reikalų ministerijos valdymo srities įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareiškimus ir skundus, susijusius su vidaus reikalų ministerijos valdymo srities teisės aktų aiškinimu ir taikymu.
 
 
Laura Stadalienė Patarėja

1. Dalyvauti atliekant analizę, skirtą įvertinti Vidaus reikalų ministerijos veiklų, atitinkančių projektų valdymo objekto požymius (toliau – projektai), įgyvendinimo procesus (inicijavimas, planavimas, vykdymas, stebėsena, užbaigimas).
2. Dalyvauti rengiant ir derinant projektų įgyvendinimui reikiamų Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento ir kitų vidaus teisės aktų pakeitimų projektus.
3. Atlikti dėl projektų įgyvendinimo reglamentavimo priimtų teisės aktų įgyvendinimo stebėseną ir, prireikus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo.

Eglė Vileikienė Patarėja

1. Parengti Ataskaitą apie viešojo saugumo būklę Lietuvoje 2005-2018 m.
2. Dalyvauti projekto „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ veikloje (kokybinio tyrimo metodologijos ir baigiamosios ataskaitos vertinimas). 

Inga Smolskaitė Patarėja

1. Parengti Lietuvos gyventojų apklausos „Pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimo“ duomenų analizę, pristatymą.
2. Parengti valstybės tarnautojų, dirbančių Vyriausybinio, Seimo, Prezidento sektorių įstaigose ir savivaldybėse motyvacijos ir pasitenkinimo darbu tyrimo vykdymo organizacinį planą ir tyrimo metodologiją.
3. Koordinuoti priskirtų projektų ir programų, vykdomų VRM, įgyvendinimą ir atlikti jų stebėseną.

Vytautas Žemionis Patarėjas

1. Dalyvauti atliekant analizę, skirtą įvertinti VRM veiklų, atitinkančių projektų valdymo objekto požymius (toliau – projektai), įgyvendinimo procesus (inicijavimas, planavimas, vykdymas, stebėsena, užbaigimas).
2. Dalyvauti rengiant ir derinant projektų įgyvendinimui reikiamų VRM darbo reglamento ir kitų vidaus reikalų teisės aktų pakeitimų projektus.
3. Atlikti dėl projektų įgyvendinimo reglamentavimo priimtų teisės aktų įgyvendinimo stebėseną ir, prireikus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo.

 
Gintarė Geimanaitė Vadovė
 
Simona Jankauskaitė Patarėja

1. Koordinuoti ministerijos kompetencijai priskirtų ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo vykdymą, vykdyti teisės aktų projektų bei jų atitikties lentelių rengimą bei kontrolę.
2. Koordinuojant ministerijos kompetencijai priskirtų ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo vykdymą, rengti ir teikti atsakymus į ES institucijų pateiktus paklausimus dėl ES teisės taikymo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje, esant ikipažeidiminei ar pažeidiminei stadijai.
3. Koordinuojant ES Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) bylų ir (arba) susijusių dokumentų vertinimą ministerijos kompetencijos srityse, teikti juos atsakingų padalinių ir (ar) pavaldžių įstaigų įvertinimui, esant poreikiui – rengti ir talpinti LINESIS sistemoje pozicijas byloms.
4. Parengti ir suderinti ministro įsakymo „Dėl Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos atstovų ir pakaitinių atstovų, kurie pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos ir Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

Jurgis Stirblys Patarėjas

1. Pagal kompetenciją rengti medžiagą, LR pozicijas ir pasisakymus ES Teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) ministrų tarybos posėdžiams konsultuojantis ir derinant juos su atitinkamais VRM administracijos padaliniais, įstaigomis prie VRM, kitomis valstybės institucijomis bei Lietuvos Nuolatine atstovybe ES. Suderintas pozicijas teikti LR Vyriausybei bei LR Seimui. Dalyvauti rengiant informaciją Europos Vadovų tarybos susitikimams, kai juose svarstomi Vidaus reikalų ministerijos kompetencijos klausimai.
2. Rengti medžiagą, pasisakymo tezes ministerijos vadovybės dvišaliams ar daugiašaliams susitikimams, vykstantiems Lietuvoje ar užsienyje, kai tuose susitikimuose svarstomi VRM kompetencijos klausimai ES tematika.
3. Koordinuoti ir užtikrinti pasirengimą bei pozicijų pateikimą Europos Sąjungos Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER posėdžiams, kai juose svarstomi su VRM kompetencija susiję klausimai.
4. Užtikrinti atstovavimą ES Tarybos Šengeno klausimų darbo grupės Šengeno vertinimo klausimų pogrupyje ir Europos Komisijos Šengeno komitete, kuriame yra paskirtas pagrindiniu VRM atstovu. Koordinuoti Lietuvos ekspertų delegavimą į kitų valstybių Šengeno vertinimo misijas.
5. Koordinuoti tolesnius veiksmus, reikalingus po 2018 m. įvykusių Lietuvos Šengeno vertinimų. 

Kristina Jurkšienė Patarėja
1. Vykdant ministerijai aktualių tarptautinių susitarimų rengimą ir derinimą, parengti pasirašymui tarptautinius susitarimus, prioritetą teikiant JAV, Rytų Partnerystės šalims ir kaimyninėms šalims. 
2. Parengti ir teikti ratifikavimui arba tvirtinimui teisės aktus, siekiant pasirašytų tarptautinių susitarimų įsigaliojimo, prioritetą teikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės susitarimui dėl piliečių readmisijos; Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų kabineto protokolui dėl Europos Bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl asmenų readmisijos įgyvendinimo; Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės susitarimui dėl bendradarbiavimo viešojo saugumo ir kovos su nusikalstamumu srityse.
3. Teikti pastabas kitų Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų prie ministerijos parengtiems tarptautiniams ir tarpžinybinėms susitarimams. 
 
Maksim Afanasjev Patarėjas  
Rustamas Liubajevas Vadovas

1. Užtikrinti, kad Viešojo saugumo politikos grupei pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir tinkamai.Parengti ir užtikrinti Nacionalinės integruoto sienų valdymo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimą.
2. Užtikrinti kokybišką atstovavimą ES Tarybos Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinio komiteto pasėdžiose, užtikrinant Lietuvos interesus.
3. Užtikrinti, kad būtų parengtas Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas bei Viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.
4. Užtikrinti pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui Baltijos jūros valstybių tarybai prekybos žmonėmis srityje.

Darius Vasaris Vyresnysis patarėjas

1. Organizuoti Bendrojo pagalbos centro įstatymo Nr. IX-2246 2, 10, 15, 16 straipsnių, trečiojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymo įgyvendinimui reikalingų teisės aktų parengimą ir priėmimą iki 2019 m. birželio 31 d. 
2. Parengti, suderinti ir iki 2019 m. kovo 31 d. pateikti Vyriausybei teisės aktų projektus dėl Europos konvencijos dėl žiūrovų brutalaus elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes (toliau – Konvencija Nr. 120) denonsavimo, Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (toliau – Konvencija) ratifikavimo ir dėl Konvencijos nuostatų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje.
3. Suderinti ir iki 2019 m. kovo 31 d. pateikti Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ pakeitimo projektą, skirtą išspręsti Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vykdomos svarbių valstybės objektų apsaugos veikloje kilusiais problemas.
4. Atstovauti VRM ir dalyvauti 2019 m. rengiamose valstybės ir kitokio lygio civilinės saugos pratybose. Pagal kompetencija koordinuoti VRM pavaldžių įstaigų dalyvavimą valstybės ir kitokio lygio civilinės saugos pratybose.

Tomas Antulis Vyresnysis patarėjas

1. Parengti Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos planą.
2. Dalyvauti nacionalinių CBRN koordinatorių tinklo veikloje 2019 m.
3. Dalyvauti Integruoto sienų valdymo (ISV) strategijos rengime.
4. Vykdyti RAN tinklo veiklos koordinavimą nacionaliniu lygiu, informacijos gautos iš RAN sklaida bei pateikimas suinteresuotoms institucijoms, informacijos apie nacionalinių institucijų veiklą susijusią su radikalizavimu bei smurtiniu ekstremizmu pateikimas RAN, klausimynų pildymas.

Andrius Šaparnis  Patarėjas

1. Parengti ir pateikti Vyriausybei Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir susijusius įstatymų projektus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliamos Direktyvos 2018/843 nuostatos.
2. Įvertinti poreikį parengti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM veiklą reglamentuojančio įstatymo naują redakciją ir pateikti pasiūlymus.
3. Išnagrinėti ir parengti ne mažiau kaip 30 išvadų dėl teisės aktų projektų, išvadų dėl potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams ir kitokių institucijų ir asmenų paklausimų. 

Jurgita Laskevičiūtė Patarėja

1. Dalyvauti rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. XIII-1507 Dėl Kelių eismo konvencijos ratifikavimo įgyvendinamuosius teisės aktų projektus.
2. Dalyvauti rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 22, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1539 įgyvendinamuosius teisės aktų projektus.
3. Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, skirtus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-638 sudarytos darbo grupės sprendimams dėl fiktyvių sutarčių sudarymo transporto priemonių prekybos srityje masto mažinimo priemonių, įgyvendinti.
4. Išnagrinėti ir parengti ne mažiau kaip 30 išvadų dėl teisės aktų projektų ir asmenų kreipimųsi.

Lina Bartaševičiūtė Patarėja

1. Organizuoti ir koordinuoti projekto „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ įgyvendinimą.
2. Atlikti apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų viešosios ir kriminalinės policijos veiklos organizavimo pakeitimo rizikų suvaldymo 2018 m. analizę.
3. Parengti Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų  programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano 2020–2022 metų laikotarpiui projektą.
4. Parengti ir pateikti ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui informaciją apie situaciją Lietuvoje, susijusią su neapykantos nusikaltimais.

Alvydas Tumasonis  Patarėjas

1. LR Seimui pritarus Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-2002, iki 2019 m. liepos mėn.30 d. parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ pakeitimo“ projektą.
2. Iki 2019 gruodžio 31 d. parengti ir suinteresuotoms institucijoms pateikti ne mažiau kaip 100 išvadų dėl asmenų atitikties nacionalinio saugumo interesams pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatytus kriterijus.
3. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. išnagrinėti ir parengti ne mažiau kaip 15 išvadų dėl teisės aktų projektų.

Darius Domarkas Vyresnysis  patarėjas

1. Dalyvauti rengiant ir rengti 5 įstatymų projektus viešojo saugumo srityje.
2. Dalyvauti rengiant ir rengti 20 įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų (Vyriausybės nutarimų projektus, ministro įsakymų projektus) viešojo saugumo srityje.
3. Dalyvauti rengiant ir rengti 50 išvadų dėl teisės aktų projektų ir institucijų, asmenų kreipimusi.
4. Užtikrinti kitų teisės funkcijų atlikimą grupės veikloje (konsultacijų dėl teisėkūros proceso, kitų konsultacijų teisiniais klausimais teikimą, dalyvavimą Seimo, Seimo komitetų ir komisijų, Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų darbotvarkių stebėsenoje, esant poreikiui koordinuojant ir užtikrinant pasirengimą posėdžiams ir pasitarimams ir reikiamos medžiagos parengimą, rengti medžiagą).

Lina Bučienė Patarėja

1. Iki birželio 1 d. organizuoti Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursą.
2. Iki liepos 1 d. parengti ataskaitą apie Saugios savivaldybės koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184, įgyvendinimą 2017 metais.
3. Iki gruodžio 31 d. organizuoti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos priemonių ir valstybės institucijų ir įstaigų bei visuomenės bendradarbiavimo formų veiksmingumo tyrimus, jų rezultatų, metodinės medžiagos, gerosios patirties ir kitos nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos požiūriu vertingos informacijos sklaidą.
4. Pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Seimui Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 42 ir 67 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 724 straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 342 ir 357 straipsnių pakeitimo įstatymo projektus.

Sonata Mickutė Patarėja
1. Iki gruodžio 31 d. pagal kompetenciją koordinuoti karštosios linijos 116000 pranešimams apie dingusius vaikus finansavimo ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo klausimus.
2. Iki liepos 1 d. organizuoti Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkursą.
3. Padėti organizuoti Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1V-673, darbą.
4. Iki kovo 31 d. parengti vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 1V-338 „Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 1V-673 „Dėl kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo projektą.
5. Dalyvauti Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos „Horizontas 2020“ „Saugi visuomenė – laisvės ir saugumo užtikrinimas Europoje ir jos piliečiams“ komiteto veikloje, inicijuotas VRM teisėsaugos padalinių įtraukimą į kvietimus tekti paraiškas.
Indrė Baranauskienė Vadovė
 
1. Užtikrinti, kad Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupei pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir tinkamai.
2. Užtikrinti, kad būtų parengtas Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo projektas, įgyvendinantis Valstybės kontrolės rekomendacijas ir pateiktas svarstyti Seimui.
3. Užtikrinti, kad pagal Vyriausybės nutarime nustatytą planą būtų įgyvendinamos Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairės.
4. Užtikrinti, kad būtų parengtas Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir pakartotinai pateiktas svarstyti Seimui.
5. Užtikrinti, kad būtų pasiruošta Bendruomeninių plėtros organizacijų įstatymo įgyvendinimui.
 
Paulius Skardžius Vyresnysis patarėjas
 
1. Vadovauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“.
2. Koordinuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ įgyvendinimą.
3. Koordinuoti Europos Komisijos Struktūrinių reformų paramos programos projekto „Gero valdymo sklaida Lietuvos savivaldybėse“ pirmos dalies įgyvendinimą kartu su Europos Taryba ir Lietuvos savivaldybių asociacija.
4. Parengti ir pateikti Europos Komisijai projekto, skirto savivaldybių veiklos tobulinimui, paraišką finansavimui gauti iš Struktūrinių reformų programos. 
 
Adomas Puidokas Vyresnysis patarėjas
 
1. Prireikus rengti viešojo administravimo, vietos savivaldos ir gyvenamosios vietos deklaravimo sričių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus numatytus planavimo dokumentuose ir/ar vykdant ministerijos vadovybės ar ministerijos vyriausiosios patarėjos pavedimus ir pateikti juos ministerijos vadovybei ar ministerijos vyriausiajai patarėjai.
2. Vertinti parengtus viešojo administravimo, vietos savivaldos ir gyvenamosios vietos deklaravimo sričių norminių teisės aktų projektus.
3. Rengti išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos siūlomo įtvirtinti teisinio reguliavimo.
4. Užtikrinti tinkamą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei privačių asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos valdymo srities teisės aktų aiškinimu, taikymu, nagrinėjimą.
 
Dalia Masaitienė Vyresnioji patarėja
1. Parengti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir pateikti jį Vyriausybei.
2. Atlikti savivaldybių viešojo sektoriaus staigų atitikties Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėms įvertinimą, prireikus rengti informaciją apie jo rezultatus.
3. Analizuoti bei sisteminti gyvenamosios vietos deklaravimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo problemas, gyvenamosios vietos deklaravimo statistinius duomenis ir teikti pasiūlymus grupės vadovui dėl šios srities teisinio reglamentavimo tobulinimo.
4. Analizuoti bei sisteminti Vietos savivaldos įstatymo taikymo problemas ir teikti pasiūlymus grupės vadovui dėl šios srities teisinio reglamentavimo tobulinimo.
5. Dalyvauti rengiant 2018 m. viešojo sektoriaus ataskaitą (savivaldybių viešojo sektoriaus dalis).
 
Virginijus Vaškelis Vyresnysis patarėjas 

1. Rengti Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, įgyvendinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 patvirtintas Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gaires ir atitinkamų valstybinių auditų rekomendacijas.
2. Parengti valstybės viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų administracinių paslaugų sąrašą ir apibendrinti pasiūlymus dėl šių paslaugų modernizavimo.
3. Koordinuoti, stebėti ir vertinti Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495, įgyvendinimą ir Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano vykdymą.
4. Dalyvauti rengiant 2018 m. viešojo sektoriaus ataskaitos dalį (valstybės viešasis sektorius).
 
Sandra Šarkutė Patarėja 
1. Rengti Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.
2. Dalyvauti įgyvendinant Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. protokolo Nr. 46 sprendimus, susijusius su Vidaus reikalų ministerijos kompetencija ministerijų teikiamų (administruojamų) paslaugų priežiūros srityje.
3. Stebėti, koordinuoti ir užtikrinti Vyriausybės Strateginio projekto 3.2.1.3 „Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas, įdiegiant efektyvumo vertinimus, supaprastinant ir trumpinant procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų teikimo būdą“ plano įgyvendinimą ir kiekvieno mėnesio pradžioje parengti ir Vyriausybės Strateginių projektų portfelio komisijai pateikti tarpines projekto įgyvendinimo ataskaitas už praėjusį mėnesį.
4. Dalyvauti rengiant 2018 m. viešojo sektoriaus ataskaitos dalį (valstybės viešasis sektorius).
5. Parengti savivaldybių teikiamų (administruojamų) viešųjų paslaugų tipinių pavadinimų, kurie būtų skirti naudoti Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje, sąrašą.
 
Aušra Galvėnienė Patarėja
1. Surinkti informaciją apie Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo vertinimo kriterijus „Ministerijų surengtų viešųjų konsultacijų visuomenei svarbiais klausimais skaičius“, „Viešojo valdymo institucijų, atliekančių asmenų apklausas apie paslaugų kokybę, dalis“, „Prašymams išnagrinėti ir sprendimams priimti reikalinga informacija, kurią gauna pats asmens prašymą nagrinėjantis valstybės tarnautojas (procentais)“, „Viešojo valdymo institucijų, taikančių projektinio ar procesų valdymo metodus, dalis“, „Viešojo valdymo institucijų, įdiegusių ir diegiančių kokybės valdymo metodus/sistemas, dalis“ reikšmę 2018 metais ir parengti ataskaitą apie šių metodų taikymą.
2. Parengti Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2016-2018 metų ataskaitą.
3. Parengti ir ESFA pateikti paraišką dėl iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ finansavimo.
4. Įvertinti viešųjų juridinių asmenų pasiūlytus naujus veiksmus, kurių galimas finansavimo šaltinis 10 prioriteto lėšos, ir į Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo 2019-2020 metų veiksmų plano projektą įtraukti tuos veiksmus, kurie atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos ir XVII Vyriausybės programos nuostatas.
 
Aurelija Tranylienė Patarėja
1. Parengti vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
2. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įvedimo pagrindų įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą.
3. Dalyvauti įvertinant savivaldybių biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, kurių savininkės ar dalininkės yra savivaldybės ir savivaldybių įmonių atliekamų funkcijų atitiktį Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėms, rengiant ir vidaus reikalų ministrui pateikiant informaciją apie atlikto įvertinimo rezultatus ir pasiūlymus rezultatams įgyvendinti.
4. Nagrinėti pasiūlymus, teikti dėl jų išvadas, prireikus – parengti teisės aktų projektus dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų steigimo ar panaikinimo, pavadinimų jiems suteikimo ar keitimo, jų teritorijų ir ribų nustatymo ar keitimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ar keitimo, adreso (pavadinimų gatvėms ir numerių adresų objektams) suteikimo ir keitimo.
5. Rengti 2018 m. viešojo sektoriaus ataskaitos savivaldybių viešojo sektoriaus dalį.
 
Alvija Vitkauskienė Patarėja
1. Parengti Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ projektus.
2. Parengti 2018 metų Viešojo sektoriaus ataskaitą.
3. Dalyvauti įvertinant Informatikos ir ryšių departamento prie VRM ir Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM atitiktį Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėms.
4. Parengti vidaus reikalų ministro 2007 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1V-15 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų nuostatų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
5. Teikti išvadas dėl Vidaus reikalų ministerijai atsiųstų derinti teisės aktų projektų, susijusių su Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politiko grupės kompetencija.
 
Aurelija Žarkaitienė Vyriausioji specialistė  
Irina Malukienė Vadovė
 
1. Organizuoti ir koordinuoti teisėkūros iniciatyvoms priskirtų teisės aktų projektų parengimą ir pateikimą Vyriausybei: Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus darbuotojų įstatymo ir su juo susijusių kitų įstatymų projektų ir įstatymų projektų, reikalingų įgyvendinti sprendimą įsteigti Policijos kolegiją.
2. Įvertinus priimtų naujos redakcijos įstatymų praktinio taikymo problemas, parengti ir pateikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl reikalingų Valstybės tarnybos įstatymo ir Vidaus tarnybos statuto pakeitimų.
3. Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie kompetencijomis grįstos žmogiškųjų išteklių vadybos organizuoti ir koordinuoti naujos redakcijos Pareigybių aprašymų ir vertinimo metodikos ir su ja susijusių Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo ir Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas aprašų projektų suderinimą ir pateikimą Vyriausybei.
4. Atlikti centralizuotos atrankos įgyvendinimo 2019 m. įvertinimą ir parengti bei pateikti vadovybei išvadas.
 
Adrianas Mečkovskis Vyresnysis patarėjas
 
1. Parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Viešojo sektoriaus darbuotojų registro įstatymo projektą ir su juo susijusių įstatymų pakeitimų projektus.
2. Įvertinti centralizuotos atrankos įgyvendinimą ir parengti pažymą.
3. Apibendrinti dažniausiai užduodamus klausimus (DUK) dėl naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo ir juos paskelbti VRM interneto svetainėje.
Agnė Jakimavičienė Patarėja
 
1. Išanalizuoti 2019 m. pusmečių Vidaus reikalų pareigūnų registro duomenis ir parengti išvadas dėl statutinio personalo tarnybos pokyčių (vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose tarnaujančių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skaičiaus, jų darbo užmokesčio, priėmimo į tarnybą, atleidimo, karjeros).
2. Išanalizuoti pareigūnų sveikatos sistemos vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigose funkcionalumą ir pateikti išvadą.
3. Išanalizuoti vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų parengtas 2018 metų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitas bei 2019 m. kvalifikacijos tobulinimo planus ir parengti  išvadą.
 
Dainius Cicėnas Patarėjas
 
1. 90 proc. Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupės išvadų dėl kitų Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, taip pat kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų pateikta teisės aktų nustatytais terminais.
2. 80 proc. pagal Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupės kompetenciją rengiamų Vyriausybės išvadų dėl Seime svarstomų įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų projektų Vyriausybei pateikta laiku.
 
Inga Čypienė Patarėja
 
1. Parengti ir VRM vadovybei pateikti pasiūlymus dėl Vidaus tarnybos statuto galimų pakeitimų, vadovybei pritarus parengti Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektą. 
2. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo tvarkos aprašo, patvirtinto vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, nustatyta tvarka ir terminais vertinti statutinių įstaigų pateiktus dokumentus dėl pareigūnų apdovanojimo bei rengti atitinkamų sprendimų projektus. 
3. Įvertinti vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ patvirtintų tvarkų taikymo statutinėse įstaigose praktiką ir iki 2019 m. gruodžio 31 d. pateikti vadovybei išvadą dėl taikymo problemų ir galimų jų sprendimo būdų.
Inga Prialgauskienė Patarėja
 
1. Parengti įstatymų projektus, reikalingus policijos kolegijai įsteigti.
2. Atlikti Psichologo praktinės veiklos vidaus reikalų statutinėse įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-345, įgyvendinimo analizę ir pateikti išvadas bei pasiūlymus. 
3. Išnagrinėti esamą valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, specialiųjų tyrimų tarnybos ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, darbo apmokėjimo reglamentavimą ir parengti pasiūlymus dėl šio reglamentavimo tobulinimo, siekiant nustatyti galimybę jiems mokėti didesnį darbo užmokestį.
4. Išanalizuoti vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų pateiktą informaciją ir parengti 2018 m. Kenksmingųjų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašo įgyvendinimo ataskaitą.
5. Peržiūrėti ir atnaujinti Rekomendacijas dėl suminės darbo laiko apskaitos taikymo vidaus reikalų statutinėse įstaigose ir paskelbti VRM interneto svetainėje. 
 
Janina Guščiūtė Patarėja
 
1. Siekiant užtikrinti bendros valstybės tarnautojų kompetencijų valdymo, veiklos vertinimo, asmens bylų tvarkymo sistemos, kuri padidins žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą, įdiegimą iki 2019 m. gegužės 1 d. parengti ir pateikti Vyriausybei  Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ir jų vertinimo metodikos, Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo aprašo, Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo projektus.
2. Užtikrinti Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausiai leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ 2.6 papunkčio nuostatų įgyvendinimą.
3. Teisės aktų nustatytais terminais pagal kompetenciją teikti pastabas ir pasiūlymus dėl institucijų ir įstaigų teikiamų derinti teisės aktų projektų.
 
Aušra Grikevičienė Vadovė
 
1. Organizuoti teisės aktų projektų dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje, susijusių su JK išstojimu iš Europos Sąjungos (BREXIT), parengimą ir suderinimą.
2. Pagal kompetenciją koordinuoti migracijos procesų valdymo sistemos reformos įgyvendinimą.
3. Pagal kompetenciją organizuoti Lietuvos migracijos politikos gairių nuostatų įgyvendinimą – užtikrinti migracijos procesų pokyčių analizės ir vertinimo atlikimą ir informacijos pateikimą Vyriausybei.
4. Užtikrinti Tarptautinės migracijos organizacijos ir Vidaus reikalų ministerijos sutarties dėl Migracijos informacijos centrą išlaikymo, parengimą ir sudarymą.
5. Užtikrinti sutarčių su paslaugų teikėjais dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo parengimą ir sudarymą.
 
Daiva Vežikauskaitė Patarėja
1. Pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nagrinėti pateiktus derinti teikimus ir įsakymų projektus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, neatkūrimo, netekimo, atsisakymo ir dėl reikalavimo pateikti įrodymus apie kitos valstybės pilietybės netekimą netaikymo.
2. Pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nagrinėti paklausimus Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais, praktikoje kylančias problemas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nuostatų įgyvendinimo, prireikus, dalyvauti rengiant susijusių teisės aktų projektus.
3. Pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant migracijos procesų valdymo sistemos reformą.
4. Vadovaujantis Lietuvos migracijos politikos gairėmis, dalyvauti atliekant metinę migracijos procesų pokyčių analizę, rengiant išvadas ir pasiūlymus dėl migracijos politikos Lietuvoje įgyvendinimo. 
 
Rūta Jasulaitienė Patarėja
1. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlikti kitų valstybės institucijų, Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių parengtų teisės aktų projektų, susijusių su migracijos sritimi, teisinį įvertinimą ir teikti dėl jų teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės aktų projektų teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo.
2. Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje, susijusius su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – JK) piliečių išstojimu iš Europos Sąjungos (BREXIT).
3. Pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant migracijos procesų valdymo sistemos reformą.
 
Ona Aleksiejūnienė Patarėja
1. Analizuoti informaciją užsieniečių grąžinimo, išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos ir savanoriško grįžimo srityje, prireikus, teikti siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo. 
2. Pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant migracijos procesų valdymo sistemos reformą.
3. Pagal kompetenciją ir poreikį dalyvauti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų dėl uždraudimo asmenims atvykti į Lietuvos Respubliką projektų rengime.
 
Gintaras Valiulis Patarėjas
1. Dalyvauti užtikrinant sėkmingą Lietuvos pirmininkavimą Prahos procesui.
2. Vadovaujantis Lietuvos migracijos politikos gairėmis, atlikti metinę migracijos procesų pokyčių analizę ir parengti išvadas ir pasiūlymus dėl migracijos politikos Lietuvoje įgyvendinimo, parengti apžvalginę informaciją.
3. Atstovauti Lietuvos interesus Tarybos darbo grupėse, Europos Komisijos bei užsienio šalių ar organizacijų rengiamuose susitikimuose migracijos politikos klausimais.  
4. Organizuoti bendradarbiavimo sutarčių sudarymą dėl paslaugų teikimo apgyvendinant prieglobsčio prašytojus (ne Užsieniečių registracijos centre).
5. Užtikrinti Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą, svarstant Bendros Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimą ir kitus ES teisėkūros migracijos srityje klausimus.
 
Danutė Petrauskienė Patarėja
1. Dalyvauti rengiant, derinant su suinteresuotomis institucijomis bei teikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų, reglamentuojančių užsieniečių teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje, projektus, susijusius su pasirengimu Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos be susitarimo.
2. Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo projekto (Nr. 18-12715) ir jį lydinčių teisės aktų projektų suderinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir/ar kitų institucijų pateiktas pastabas.
3. Dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų teisės aktų prieglobsčio srityje. 
 
Daiva Vežikauskienė Patarėja

1. Pagal kompetenciją analizuoti migracijos procesų valdymo sistemos reformos įgyvendinimo rezultatus.
2. Pagal kompetenciją dalyvauti užsieniečių teisinę padėtį reglamentuojančių teisės aktų nuostatų vertinime, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo, prireikus – dalyvauti rengiant įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. 
3. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikti išvadas dėl pateiktų teisės aktų projektų derinimo.

Rasa Tamulevičiūtė Patarėja, atliekanti grupės vadovo funkcijas
 
 
 
Andrius Valickas Vyresnysis patarėjas  
Eglė Šarkauskaitė Patarėja  
Vytautas Juršėnas Vyriausiasis specialistas  

 

    Administravimo departamentas
Vytautas Markauskas Direktorius  
Alvydas Genys Vyresnysis patarėjas 

1. Atliekant vidaus kontrolės sistemos būklės VRM peržiūrą, surinkti ir apibendrinti informaciją apie dokumentų valdymo sistemą ir LRV pavedimų kontrolės mechanizmą VRM bei pateikti siūlymus dėl jų tobulinimo.
2. Įvertinti ministerijos dokumentų saugojimo organizavimą ir pateikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos archyvo patalpų ir dokumentų archyvavimo funkcijos optimizavimo bei parengti investicijų projektą. 

    Teisės ir personalo skyrius
Augustė Jucienė Patarėja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas  
Arūnas Sodonis Patarėjas  
1. Parengti ministerijos vidaus teisės aktų projektus pagal atliktus ministerijos struktūrinius pakeitimus;
2. Dalyvauti kuriant vidaus teisės aktų suvestinių redakcijų paieškos priemonę;  
3. Teikti teismams procesinius dokumentus ministerijos teisminėse bylose.
4. Rengti atsakymus (sprendimus) į fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus, pareiškimus ir skundus.
 
Donatas Gailius Patarėjas  
1. Surinkti ir susisteminti informaciją apie ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams nustatytus nuolatinio arba ilgalaikio pobūdžio pavedimus, nenumatytus jų pareigybių aprašymuose, taip pat jų paskyrimą į komisijas, darbo grupes ar kitas kolegialias institucijas.
2. Pagal kompetenciją parengti teisės aktų projektus dėl Vidaus reikalų ministerijos administracijos struktūros pakeitimo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą pavyzdinę ministerijos administracijos struktūrą bei teisės aktų projektus dėl  Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų tarnybos sąlygų pakeitimo, įgyvendinant naują Vidaus reikalų ministerijos administracijos struktūrą.
Jūratė Šafranovičienė Patarėja  
1. Įgyvendinant naują Valstybės tarnybos įstatymo redakciją Valstybės tarnautojų registre perregistruoti visas Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų pareigybes bei sutvarkyti tarnautojų perkėlimą į naujas pareigybes pritaikant jiems nuo 2019 m. sausio 1 d. nustatytus pareiginės algos koeficientus.
2. Valstybės tarnautojų registre patikrinti  ir suvesti trūkstamus duomenis apie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis išsilavinimą.
3. Valstybės tarnautojų registre peržiūrėti įrašus apie valstybės tarnautojams paskirtus priedus už tarnybos stažą ir, esant poreikiui, šiuos duomenis aktualizuoti.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais parengti darbo sutarčių pakeitimus ir teisės aktų projektus dėl priskirtų Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų tarnybos (darbo) eigos, veiklos bei kasmetinių atostogų suteikimo.
Aušrinė Valiūnienė Vyriausioji specialistė  
1. Iki 2020 m. vasario 1 d. parengti ir Valstybės tarnybos departamentui pateikti Vidaus reikalų ministerijos 2019 m. valstybės tarnautojų mokymo ataskaitą. 
2. Pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupės veikloje rengiant/atnaujinant Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos planą.
3. Iki 2019 m. birželio 1 d. tiesioginiam vadovui pateikti pasiūlymų dėl Vidaus reikalų ministerijos personalo valdymo tobulinimo.
4. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. dalyvauti įgyvendinant Vidaus reikalų ministerijos personalo valdymo tobulinimo priemones.
Giedrė Kornijenkienė Vyriausioji specialistė  
1. Užtikrinti kokybišką ir savalaikį gaunamų teisės aktų projektų, susijusių su Europos Sąjungos   struktūrine parama, vertinimą skyriuje.
2. Užtikrinti kokybišką ir savalaikį ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu sutarčių, susijusių su Europos Sąjungos struktūrine parama, projektų vertinimą.
3. Užtikrinti teisinių konsultacijų bei kitų išvadų teikimą teisės aktų projektų, susijusių su Europos Sąjungos struktūrine parama, rengimo ir tobulinimo klausimais.  
 
    Informacijos ir dokumentų valdymo skyrius
Ingrida Jeruslanovienė Vedėja
1. Pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti archyvinių įslaptintų bylų (dokumentų) sutvarkymą (įslaptintų bylų vertės ekspertizė; naikinti įslaptintų bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, atrinkimas; įslaptintų bylų naikinimo aktų projektų parengimas ir pateikimas derinti Vidaus reikalų ministerijos Centrinei specialiajai ekspertų komisijai ir kt.).
2. Pagal kompetenciją užtikrinti, kad ne mažiau kaip 85 proc. Vidaus reikalų  ministerijos dokumentų būtų elektroniniai.
3. Pagal kompetenciją koordinuoti ir organizuoti Vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo sistemų optimizavimą sukuriant bendrą veiklos procesų ir dokumentų valdymo sistemą.
 
Arvydas Kalpokas Patarėjas
1. Parengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1V-391 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos archyvinių dokumentų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
2. Sutvarkyti archyvines įslaptintas bylas (dokumentus) ( įslaptintų bylų vertės ekspertizė; naikinti įslaptintų bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, atrinkimas; įslaptintų bylų naikinimo aktų projektų parengimas ir pateikimas derinti Vidaus reikalų ministerijos Centrinei ekspertų komisijai ir kt.).
3. Koordinuoti ir rengti atitinkamų metų ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašų, bylų apyrašų sąrašų projektus, 2017 m. pažymos apie Vidaus reikalų ministerijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymo projektą, Vidaus reikalų ministerijos dokumentų (bylų) būklės ir kiekio patikrinimo aktų projektus; suvesti bylų sudarymo suvestinius duomenis; rengti saugomų bylų (dokumentų) naikinimo aktų projektus; saugoti ir teisės aktų nustatyta tvarka atrinkti naikinti nutrauktas baudžiamąsias bylas.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir užtikrinti bylų (dokumentų) sutvarkymą archyviniam saugojimui Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix; koordinuoti ir tvarkyti Vidaus reikalų ministerijos trumpai, ilgai ir nuolat saugomas bylas (dokumentus).
 
Eglė Likienė Vyriausioji specialistė
1. Pagal kompetenciją užtikrinti, kad ne mažiau kaip 85 proc. Vidaus reikalų ministerijos dokumentų būtų elektroniniai.
2. Teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir pateikti skyriaus vadovui informaciją (analizę) apie asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą bei asmenų aptarnavimą Vidaus reikalų ministerijoje 2019 m.
3. Vykdyti asmenų prašymų ir skundų tvarkymo Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix stebėseną ir apie pastebėtus asmenų prašymų ir skundų tvarkymo pažeidimus informuoti atsakingus darbuotojus; nagrinėti elektroniniu paštu gautus asmenų prašymus ir skundus ir juos nukreipti pagal kompetenciją; tekti metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo klausimais.
4. Užtikrinti skyriuje dokumentų išsiuntimą paštu arba pasinaudojant kurjerių paslaugomis.
5. Rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus skyriaus veiklos klausimais (Vidaus reikalų ministro įsakymo ,,Dėl Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainės tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas; vidaus reikalų ministro įsakymo ,,Dėl Vidaus reikalų ministerijos Terminijos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ projektas; vidaus reikalų ministro įsakymo ,,Dėl Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ projektas ir kt.)
 
Olga Mankuvienė Vyriausioji specialistė

 1. Pagal kompetenciją užtikrinti, kad ne mažiau kaip 85 proc. Vidaus reikalų ministerijos dokumentų būtų elektroniniai. Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos dokumentų rengimo ir valdymo reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix. Atlikti ministerijos administracijos padaliniuose ir darbo grupėse dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo analizę ir kartą per mėnesį teikti apibendrintą informaciją.
2. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse.
3. Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix parengti 2020 m. Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos plano ir 2020 m. Vidaus reikalų ministerijos dokumentų registrų sąrašo, 2019 m. Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos plano papildymų sąrašų projektus, suderinus su Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų ekspertų komisija, teikti derinti per Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemą DocLogix iki 2019 m. spalio 31 d. Lietuvos valstybės naujajam archyvui į Elektroninio archyvo informacinę sistemą. Tikrinti įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, neįtrauktų į archyvų komplektavimo šaltinių sąrašą, 2020 m. dokumentacijos planų ir dokumentų registrų sąrašų, 2019 m. dokumentacijos planų papildymų sąrašų projektus.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti Vidaus reikalų ministerijos 2018 ir 2019 m. dokumentus (bylas) Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix. Nustatyta tvarka vykdyti Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemos DocLogix veiklos priežiūrą, teikti pasiūlymus dėl jos tobulinimo; rengti atitinkamų metų  trumpai saugomų dokumentų naikinimo aktų projektus.
5. Tvarkyti ir perduoti archyvuoti Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus metų trumpai, ilgai ir nuolat saugomas bylas. 

Laima Vaišnoraitė Vyriausioji specialistė
1. Parengti ministerijos personalo valdymo ilgai saugomų elektroninių bylų apyrašą Nr. 7, 2016–2018 m. ilgai ir nuolat saugomų ministerijos elektroninių dokumentų bylų, 2017 m. ministerijos veiklos nuolat saugomų bylų, personalo valdymo ilgai saugomų bylų ir atleistų pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbusių pagal darbo sutartis, ilgai saugomų tarnybos (asmens) bylų apyrašus nustatyta tvarka (Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) arba pateikti derinti per Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemos DocLogix integraciją su Elektroninio archyvo informacine sistema (EAIS) Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
2. Parengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1V-391 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos archyvinių dokumentų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
3. Parengti Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) 2018 m. dokumentacijos planų suvestinę.
4. Koordinuoti ir tvarkyti 2016–2018 m. nuolat ir ilgai saugomas elektronines bylas Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix; teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkyti bylas (dokumentus) archyviniam saugojimui Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.
 
    Organizacinis skyrius
Joana Žiedelienė   Patarėja 
 
1. Organizuoti ministerijos vadovybės vizitus ir susitikimus su užsienio šalių atstovais, kitais ministerijos svečiais.
2. Dalyvauti organizuojant ministerijos vidinius ir viešinimui skirtus renginius.
3. Inicijuoti viešuosius pirkimus, reikalingus susitikimų, vizitų ar kitų renginių organizavimui.
 
Ilona Smailienė Departamento direktorė
 
1. Užtikrinti, kad laiku būtų parengtas VRM konsolidavimo grupės viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus.
2. Užtikrinti finansinės atskaitomybės patikimumo kontrolę.
3. Laiku parengti 2020-2022 m. biudžeto projektą. 
4. Pagal VRM Ekonomikos ir finansų departamento kompetenciją užtikrinti savalaikį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ vykdymą.
 
Janina Seilienė Vyresnioji patarėja

 
1. Užtikrinti VRM 2020-2022 m. biudžeto projekto parengimą, informacijos apie lėšų poreikį vidaus reikalų ministrui pavestų sričių valstybės kapitalo investicijoms parengimą ir pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais.
2. Pagal VRM Ekonomikos ir finansų departamento kompetenciją užtikrinti savalaikį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ vykdymą. 
3. LR Seimo, LRV Vyriausybės, VRM vadovybės pavedimų savalaikis vykdymas.
4. VRM EFD kompetencijos klausimais tinkamai atstovauti VRM ir tarpžinybinėse darbo grupėse, komisijose, taip pat tinkamai atlikti vidaus reikalų ministro pavestus įgaliojimus už VRM. 

    Biudžeto ir finansų skyrius 
Ingrida Samulėnienė Vedėja


1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, organizuoti ir kontroliuoti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patikslinimą, duomenų atnaujinimą Stebėjimo informacinėje sistemoje, Vidaus reikalų ministerijos ir pavaldžių biudžetinių įstaigų 2019 m. programų sąmatų parengimą, suvestinių programų sąmatų sudarymą, patvirtinimą ir pateikimą nustatyta tvarka Finansų ministerijai, suderinus su Ministru Pirmininku – Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimą. 
2. Užtikrinti apibendrintos informacijos apie vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių įstaigų asignavimų poreikį 2020–2022 metams parengimą ir pateikimą Finansų ministerijai ir Vyriausybės kanceliarijai. 
3. Organizuoti ir kontroliuoti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020–2022 m. strateginio veiklos plano projekto rengimą (tikslinimą), duomenų suvedimą (atnaujinimą) Stebėjimo informacinėje sistemoje nustatytais strateginio planavimo etapais, koordinuoti Policijos departamento prie VRM 2020–2022 m. strateginio veiklos plano, VRM koordinuojamų tarpinstitucinių veiklos planų ir kitų planavimo dokumentų rengimą. 
4. Organizuoti vidaus reikalų ministrui pavestoms valdymo sritims numatomų skirti 2020–2022 m. maksimalių valstybės biudžeto asignavimų limitų paskirstymo projekto parengimą, VRM ir pavaldžių biudžetinių įstaigų 2020–2022 m. programų sąmatų projektų rengimą, suvestinių programų sąmatų projektų sudarymą, kitos su 2020–2022 m. valstybės biudžeto projekto rengimu susijusios informacijos parengimą ir pateikimą Finansų ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms. 
5. Užtikrinti, kad mokėjimo paraiškos VRM ir pavaldžių biudžetinių įstaigų vykdomų programų finansavimui būtų teikiamos Finansų ministerijai teisės aktuose nustatytais terminais, kontroliuoti, kad periodiškai būtų rengiama informacija apie 2019 m. skirtų valstybės biudžeto asignavimų naudojimą, užtikrinti informacijos teikimą Seimo Audito komitetui vykdant pavedimą dėl valstybės biudžeto išlaidų kontrolės. 

Zuzana Jurevičienė Vyriausioji specialistė

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, išanalizuoti VRM ir pavaldžių įstaigų pateiktas 2019 m. programų sąmatas, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų (VBAM) sistemoje atlikti 2019 m. programų sąmatų detalizavimą, parengti ir pateikti Finansų ministerijai 2019 m. suvestines VRM programų sąmatas su skaičiavimais. 

2. Laiku parengti ir pateikti VRM Ekonomikos ir finansų departamento ir VRM vadovybei bei Finansų ministerijai duomenis dėl 2019 m. programų sąmatų patikslinimo ir kitą su VRM ir pavaldžių įstaigų finansavimu susijusią informaciją. 
3. Analizuoti VRM ir pavaldžioms įstaigoms patvirtintų asignavimų naudojimą pagal programas, išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius ir rengti apibendrintą informaciją VRM vadovybei. 
4. Išanalizuoti VRM ir pavaldžių įstaigų parengtas 2020–2022 m. biudžeto projekto programų sąmatas su skaičiavimais, parengti suvestines VRM programų sąmatas su preliminariniais skaičiavimais ir pateikti Finansų ministerijai.
5. Laiku parengti ir pateikti Finansų ministerijai valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, programų sąmatų vykdymo ataskaitas ir kitą teisės aktuose nustatytą informaciją.

Sigitas Bargaila Patarėjas

 1. Užtikrinti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020–2022 m. strateginio veiklos plano, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020–2022 m. strateginio veiklos plano ir Vidaus reikalų ministerijos koordinuojamų tarpinstitucinių veiklos planų parengimą per nustatytus terminus. 
2. Užtikrinti kokybišką Vidaus reikalų ministerijos ir 15 įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos veiklos planų 2019 metams parengimą per nustatytus terminus. 
3. Užtikrinti vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančių biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų ir valstybės įmonės „Regitra“ strateginio planavimo dokumentų atitiktį Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020–2022 m. strateginiame veiklos plane nustatytiems strateginiams tikslams ir planuojamiems pasiekti rezultatams. 
4. Pagal kompetenciją dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos ir kitų institucijų organizuojamų darbo grupių strateginio planavimo dokumentų optimizavimo ir į rezultatus orientuoto strateginio valdymo tobulinimo klausimais veikloje. 

Darius Andriūnas  Vyriausiasis specialistas

1. Rengti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020–2022 m. strateginio veiklos plano projektą, dalyvauti pagal kompetenciją rengiant Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020–2022 m. strateginio veiklos plano projektą.
2. Rengti Vidaus reikalų ministerijos 2019 metų veiklos plano projektą ir organizuoti 15 įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos 2019 metų veiklos planų parengimą per nustatytus terminus.
3. Vykdyti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano ir kitų ilgos, vidutinės trukmės tarpinstitucinių planavimo dokumentų, kuriuos pagal kompetenciją įgyvendina Vidaus reikalų ministerija ir (arba) vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos, stebėseną ir kontrolę, užtikrinti kokybiškos informacijos pateikimą Stebėsenos informacinėje sistemoje per nustatytus terminus.
4. Vykdyti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę, rengti ketvirtines ataskaitas, vertinti rizikas dėl strateginio veiklos plano programų vertinimo kriterijų planinių reikšmių nepasiekimo ir teikti pasiūlymus dėl rezultatyvesnio ir efektyvesnio jų įgyvendinimo.
5. Rengti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano ir Vidaus reikalų ministerijos metines veiklos ataskaitas. 

Vilma Morkūnaitė Vyriausioji specialistė 

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymu, parengti 2019 m. VRM vykdomų programų sąmatų išlaidų darbo užmokesčiui skaičiavimus, patikrinti atitinkamus pavaldžių biudžetinių įstaigų vykdomų programų skaičiavimus, parengti ir Finansų ministerijai pateikti VRM suvestinių programų sąmatų išlaidų darbo užmokesčiui skaičiavimus. 
2. Išanalizuoti VRM ir pavaldžių biudžetinių įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitas apie išlaidų darbo užmokesčiui naudojimą per 2018 m., parengti suvestines VRM programų vykdymo (įskaitant pavaldžių įstaigų duomenis) ataskaitas ir pateikti Finansų ministerijai. 
3. Rengti vidaus reikalų ministro įsakymų ir VRM kanclerio potvarkių dėl darbo apmokėjimo projektus. 
4. Rengti duomenis skelbimui VRM interneto svetainėje apie faktinį VRM darbuotojų skaičių ir jų vidutinį nustatytą (paskirtą) darbo užmokestį, periodiškai rengti kitą informaciją, susijusią su išlaidų darbo užmokesčiui planavimu ir naudojimu. 
5. Seimo Audito komitetui teikti apibendrintą informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų naudojimą darbo užmokesčiui, atitinkamus duomenis įvedant Seimo Audito komiteto informacinėje sistemoje SAKIS ir juos patvirtinant.

Aldona Mendelevičienė Vyriausioji specialistė  

1. Rengti (tikslinti) Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano finansines lenteles (2019–2021 m. tvirtinimui ir 2020–2022 m. projektui), atitinkamą informaciją suvesti (atnaujinti) Stebėjimo informacinėje sistemoje (SIS), kas ketvirtį SIS patikslinti 2019 metų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planinius ir patvirtinti faktinius panaudojimo duomenis.
2. Surinkti, išanalizuoti ir parengti suvestinę informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų poreikį 2020–2022 m. (įskaitant poreikį Europos Sąjungos fondų, kitos tarptautinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšoms), netęstinas programas (priemones), planuojamas biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą ir kitą su lėšų planavimu susijusią informaciją.
3. Parengti ir laiku pateikti Vyriausybės kanceliarijai ir Finansų ministerijai apibendrintą vidaus reikalų ministro valdymo sričių įstaigų informaciją, susijusią su Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projekto rengimu.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka parengti vidaus reikalų ministrui pavestoms valdymo sritims numatomų skirti 2020–2022 m. maksimalių valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms limitų paskirstymo VRM ir ministro valdymo srities įstaigoms, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, projektą, rengti kitą su 2020 m. valstybės biudžeto patvirtinimu susijusią apibendrintą informaciją.
5. Seimo Audito komitetui pateikti apibendrintą informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų naudojimą išlaidoms (transportui, komandiruotėms ir kt.), atitinkamus duomenis įvedant Seimo Audito komiteto informacinėje sistemoje SAKIS ir juos patvirtinant, rengti ketvirtines ataskaitas apie VRM ir pavaldžioms įstaigoms 2019 m. skirtų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą programoms ir priemonėms vykdyti, pagal kompetenciją rengti informaciją kitiems planavimo dokumentams.

    Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius 
Rita Rutkauskienė Vedėja 

1. Užtikrinti VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projekto parengimą, jo suderinimą ir pateikimą tvirtinti nustatyta tvarka, įvertinti pateiktus įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus.
2. Užtikrinti Programos tvirtinančiosios institucijos funkcijų atlikimą.
3. Užtikrinti valstybės įmonės ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininko/dalininko teises ir pareigas įgyvendina VRM, teisės aktų, susijusių su vadovų darbo užmokesčio, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių nustatymu bei pelno paskirstymo tvirtinimu, ir kitų šių įmonių ir įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų pagal kompetenciją rengimą.
4. Užtikrinti informaciją apie lėšų poreikį vidaus reikalų ministrui pavestos valdymo srities kapitalo investicijoms susisteminimą, analizę ir pateikimą 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane (toliau – 2020 metų biudžeto rengimo planas) nustatyta tvarka ir terminais.
5. Užtikrinti 2020 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų poreikio savivaldybėms VRM kuruojamoms valstybinėms funkcijoms atlikti, apskaičiavimą ir valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms funkcijoms atlikti paskirstymą pagal savivaldybes, pateikti šią informaciją 2020 metų biudžeto rengimo plane nustatyta tvarka.
6. Užtikrinti pusmetinių VRM valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimo ES ir kituose tarptautiniuose bei dvišaliuose susitikimuose grafikų sudarymą.

Giedrė Narkevičienė Vyriausioji specialistė  

1. Parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymą, kuriuo tvirtinamas Vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų 2019 metų investicijų projektų ir priemonių (projektų), kurių finansavimas bus vykdomas iš asignavimų, skirtų turtui įsigyti, įgyvendinimo priemonių planas.
2. Parengti, suderinti ir nustatyta tvarka pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų investicijų projektų, pradedamų finansuoti valstybės lėšomis 2019 metais, vertinimo kriterijų ir jų skaičiavimo aprašymų projektus.
3. Suvesti informacijos apie investicijų projektus į stebėsenos informacinę sistemą, skirtą strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatų stebėsenai (toliau – SIS).
4. Parengti, susisteminti, išanalizuoti ir pateikti informaciją apie lėšų poreikį vidaus reikalų ministrui pavestos valdymo srities kapitalo investicijoms 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane (toliau – 2020 metų biudžeto rengimo planas) nustatyta tvarka.
5. Parengti ir 2020 metų biudžeto rengimo plane nustatyta tvarka pateikti FM valstybės kapitalo investicijų trijų metų limitų paskirstymą pagal vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir kitą su planuojamomis investicijomis susijusią informaciją.
6. Išnagrinėti pavestus investicijų projektus, siūlomus įtraukti į Valstybės investicijų 2020 – 2022 metų programos projektą ir teikiamus Investicijų projektų atrankos komisijai, įvertinti juos. 
7. Parengti ir pateikti ataskaitas apie investicijų panaudojimą FM, IVPK Apraše ir Įsakyme nustatyta tvarka ir Statistikos departamentui.  

Liudmila Rabikienė Vyriausioji specialistė  

1. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant ir (arba) teikiant pastabas bei pasiūlymus dėl pavestų teisės aktų, susijusių su 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų administravimu ir naudojimu, vertinti vidaus reikalų ministro įsakymų projektus dėl finansavimo skyrimo ir (arba) finansavimo skyrimo pakeitimo iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų paramos lėšų.
2. Surinkti, susisteminti ir pagal nustatytas formas parengti ataskaitas teikiamas FM apie investicijų lėšų panaudojimą.
3. Išnagrinėti, parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymų projektus dėl įstaigų prie ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų viešųjų įstaigų bei valstybės įmonės teikiamų paslaugų kainų.
4. Apskaičiuoti (dalyvauti apskaičiuojant) 2020 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų poreikį savivaldybėms VRM kuruojamoms valstybinėms funkcijoms atlikti, paskirstyti (organizuoti paskirstymą) valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas valstybinėms funkcijoms atlikti pagal savivaldybes ir pateikti šią informaciją 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano (toliau – 2022 m. biudžeto rengimo planas) nustatyta tvarka.
5. Parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymo projektą dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytais terminais (toliau – 2020 m. biudžeto įstatymas).

Aidas Miškinis  Vyriausiasis specialistas

  
1. Laiku ir kokybiškai atlikti visus būtinus veiksmus organizuojant VRM darbuotojų komandiruotes į užsienio šalis, parenkant optimalų maršrutą ir tinkamą viešbutį, užsakant oro uosto VIP zoną aukšto lygio delegacijoms, registruojant į skrydį ir organizuojant transportą į/iš oro uostą/o.
2. Vykdyti atnaujinto varžymosi procedūras dėl aviabilietų, viešbučių ir medicininių išlaidų draudimo pirkimo, skelbiant varžymąsi, vertinant pasiūlymus ir paskelbiant laimėtoją.
3. Pagal kompetenciją užtikrinti VRM atstovų dalyvavimą Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžiuose, sudarant delegacijas, rengiant ministro įsakymus ir užtikrinant akreditaciją.
4. Sudaryti pusmetinius VRM valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimo ES ir kituose tarptautiniuose bei dvišaliuose susitikimuose grafikus.

Erika Giedraitienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projektą, suderinti ir pateikti tvirtinti nustatyta tvarka, įvertinti pateiktus įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus. 
2. Parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti nustatyta tvarka VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano pakeitimo projektus, įvertinti įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planų pakeitimus. 
3. Atlikti VRM, įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimo planų įvykdymo analizę ir teikti VRM kancleriui apibendrintą informaciją. 
4. Pagal kompetenciją išanalizuoti viešųjų įstaigų, kuriose savininko teises ir pareigas įgyvendina VRM, metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas, parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymų projektus dėl finansinių ataskaitų rinkinių ir veiklos ataskaitų patvirtinimo.  
5. Pagal kompetenciją rengti, dalyvauti rengiant ir nagrinėjant pavestus teisės aktų projektus, susijusius su viešųjų įstaigų veikla, viešųjų įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymu bei kitais ekonominiais finansiniais klausimais. 
6. Dalyvauti atliekant Programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas.

Dovilė Kaziūnienė Vyriausioji specialistė

1. Dalyvavimas rengiant / vertinimas ir (arba) pastabų, pasiūlymų teikimas dėl pavestų teisės aktų, susijusių su VSF ir Norvegijos finansinio mechanizmo projektais.
2. Paramos sutarčių projektų, skiriant finansavimą (arba keičiant jau sudarytas sutartis) iš VSF, Norvegijos finansinio mechanizmo, vertinimas.
3. Pagal kompetenciją rengimas / dalyvavimas rengiant ir nagrinėjant pavestus teisės aktų projektus, susijusius su įmonės veikla, vadovo darbo užmokesčio nustatymu, valdybos narių atlygio nustatymu bei kitais ekonominiais finansiniais klausimais.
4. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvavimas rengiant ir tvirtinant  įmonės 2020–2023 metų veiklos strategiją.
5. Pateikto audituoto įmonės metinio finansinių ataskaitų rinkinio išanalizavimas, ministro įsakymo projektų dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) patvirtinimo, turto įsigijimo ir skolinimosi plano ir pajamų ir išlaidų sąmatos parengimas, suderinimas bei pateikimas tvirtinti.

    Buhalterinės apskaitos skyrius
Danė Vyšniauskienė Vedėja 

1. Užtikrinti savalaikį 2018 m. Vidaus reikalų ministerijos metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenų pateikimą  Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).  
2. Užtikrinti ministerijos tarpinių ir metinio finansinių ataskaitų  rinkinių parengimą pagal VSAFAS.
3. Priimti iš pavaldžių įstaigų metines finansinės atskaitomybės formas bei jų pagrindu sudarytą  2018 m. konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį pateikti Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei.
4. Organizuoti buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai. 
5. Užtikrinti teisingą ir savalaikį asmenims dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimą, mokesčių, susijusių su darbo užmokesčiu, paskaičiavimą ir sumokėjimą.  

Laura Ragelytė Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant ir (arba) teikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su VSF, Norvegijos finansinės paramos ir Europos ekonominės erdvės, ES struktūrinės paramos ir kitos ES paramos administravimu, bei dėl kitų teisės aktų projektų, susijusių su apskaitos ir apmokėjimo klausimais.
2. Rengti ministerijos lėšų inventorizacijos aprašus – sutikrinimo žiniaraščius, patikrinti gautus inventorizacijos aprašus–sutikrinimo žiniaraščius, rengti pažymas dėl inventorizacijos duomenų atitikties buhalterinės apskaitos duomenims.
3. Teisingai įvesti duomenis į buhalterinės apskaitos programą ministerijos ketvirtinių ir metinių biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui.
4. Per einamuosius metus tikrinti pateiktus apmokėjimui dokumentus iš valstybės biudžeto, ES ir kitos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų; nagrinėti sprendimų dėl ES struktūrinės paramos ir kitos ES paramos bei bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo projektus;
5. Per nustatytus terminus derinti sutarčių, apmokamų iš ES ir kitos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, projektus.

Gražina Šliachtovič Vyriausioji specialistė

1. Suderinti 2018 m. Vidaus reikalų ministerijos tarpusavio operacijų informaciją su kitais viešojo sektoriaus subjektais Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS), pateikti papildomą eliminavimo informaciją.
2. Pateikti 2018 m. ministerijos finansinių ataskaitų rinkinio ir nuosavybės dalių duomenis VSAKIS.
3. Parengti 2018 m. Vidaus reikalų ministerijos metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį trečiame konsolidavimo lygyje ir jį pateikti VSAKIS.
4. Tikrinti ETBT ir EKP programų apmokėjimui pateiktus dokumentus, nustatytais terminais rengti ataskaitas apie atliktus mokėjimus, nagrinėti paramos sutarčių projektus.
5. Parengti 2018 m. Vidaus reikalų ministerijos Finansų kontrolės būklės ataskaitą ir pateikti ją Finansų ministerijai.

Rasa Remeikaitė Vyriausioji specialistė

1. Išnagrinėti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl Vidaus saugumo fondo programos projektų paramos sutarčių projektų.
2. Patikrinti laiku ir pateikti apmokėjimui Vidaus saugumo fondo programos apmokėjimui pateiktus dokumentus dėl Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo.
3. Patikrinti pateiktas išvadas dėl išlaidų tinkamumo finansuoti Vidaus saugumo fondo lėšomis ir surašyti buhalterines pažymas dėl finansavimo sumų perdavimo arba panaudotų ir pripažintų tinkamomis Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nurašymo.
4. Parengti laiku ataskaitas apie atliktus mokėjimus ir pateikti VRM Regioninės politikos departamentui ir Centrinei projektų valdymo agentūrai.
5. Per einamuosius metus tikrinti ir teikti tvirtinimui patikrintas komandiruočių avansines apyskaitas.

Lina Šemetulskytė Direktorė
 
    Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyrius
Vytautas Strazdas Vyriausiasis specialistas
 
1. Atlikti skyriaus vedėjo(os) paskirtų regionų integruotų teritorijų vystymo programų pakeitimus, vadovaujantis vidaus reikalų ministro patvirtintomis gairėmis.
2. Administruoti interneto tinklalapius www.nrp.vrm.lt ir www.miestobendruomene.lt, departamento skyrių vedėjų nurodymu rengti pranešimus minėtiems tinklalapiams. 
3. Atlikti skyriaus vedėjo(os) paskirtų miestų vietos plėtros strategijų pakeitimų vertinimą. 
4. Teikti pastabas ir pasiūlymus skyriaus vedėjo(os) paskirtų regionų plėtros planų pakeitimams.
5. Rengti informaciją vadovybei ir institucijoms skyriaus kompetencijos klausimais.
 
Jonas Skarulskis Vyriausiasis specialistas

1. Parengti Regionų plėtros planų rengimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ ir Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, pakeitimo projektus.
2. Parengti Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 ,,Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

Vita Neimantaitė  Vyriausioji specialistė
 
1. Parengti Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo projektą.
2. Parengti Regioninės svarbos projektų išskyrimo, žemės skyrimo ir priežiūros tvarkos projektą.
 
    Europos regioninės plėtros fondo skyrius
Mindaugas Kauzonas Skyriaus vedėjas

1. Tobulinti Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemą.
2. Rengti ar keisti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų administravimą reglamentuojančius teisės aktus.
3. Parengti ir pateikti pasirašyti priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.
4. Parengti sprendimų dėl projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų programos 7.1.1 ir 8.2.1 uždavinių įgyvendinimo priemones, finansavimo  projektus.

Jelena Podymova Vyriausioji specialistė

 
1. Rengti Ketvirtinius priemonių įgyvendinimo planus.
2. Rengti Ketvirtinius veiklos peržiūros rodiklių planus.
3. Rengti sprendimų dėl projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų programos 7.1.1 ir 8.2.1 uždavinių įgyvendinimo priemones, finansavimo projektus.
4. Dalyvauti rengiant 2020 m. valstybės biudžeto finansinių rodiklių projektą, prognozuojant 2020 m., 2021 m. ir 2022 m. valstybės biudžeto apimtis, skirstant numatomus asignavimus pagal finansavimo šaltinius, funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir pagal priemones, rengiant programų sąmatas.
5. Dalyvauti koordinuojant Veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.2.1 uždavinio „Sumažinti geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus“ rezultato rodiklių vertinimo atlikimą.

Giedrė Andriuškevičė Vyriausioji specialistė

1. Analizuoti, kaip laikomasi Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 “Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų region projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo”, nuostatų ir pateikti siūlymus dėl regioninio planavimo tobulinimo.
2. Rengti ir teikti informaciją apie ES struktūrinių fondų investicijų, skirtų regionų projektams, planavimo ir naudojimo stebėseną.
3. Parengti sprendimų dėl projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų programos 7.1.1 ir 8.2.1 uždavinių įgyvendinimo priemones, finansavimo  projektus.

    Europos socialinio fondo skyrius 
Laimonas Gailius Skyriaus vedėjas

1. Parengti 2014–2020 m. bei 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų investicijų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir jų pakeitimų projektus.
2. Parengti pasiūlymus Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitos projektui.
3. Įvertinti projektinius pasiūlymus, investicijų projektus (kai jie pridedami) ir (ar) papildomo finansavimo prašymus pagal 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemones (kaip pagrindinis ar antrasis vertintojas).
4. Parengti pasiūlymus 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų reglamentų projektams, Lietuvos Respublikos strateginiams dokumentams, reglamentuojantiems ES struktūrinių fondų administravimą.

Vilma Verkauskienė Vvyriausioji specialistė 

1. Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo tarpinio pažangos per 2014-2018 m. laikotarpį vertinimo atlikimas (paslaugų priėmimas).
2. Įvertinti, parengti ir su tiesioginiu vadovu suderinti išvadas dėl regionų plėtros planų keitimo projektų.
3. Parengti ir su tiesioginiu vadovu suderinti pasiūlymus dėl papildomo finansavimo, kai tuo pačiu metu gaunamas daugiau nei vienas papildomo finansavimo prašymas, pagal valstybinę priemonę skyrimo sąlygų. 

   
Vidaus saugumo fondo skyrius
Rasa Butkienė Skyriaus vedėja
 
1. Užtikrinti ir koordinuoti tinkamą nacionalinės Vidaus saugumo fondo (VSF) 2014–2020 m. programos įgyvendinimą.
2. Užtikrinti VSF valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimą, įgyvendinant VSF 2014-2020 m. laikotarpio atsakingai institucijai priskirtas funkcijas
3. Koordinuoti Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planavimą įgyvendinant VSF.
4. Užtikrinti pasirengimą administruoti Vidaus saugumo fondą 2021-2027 m., Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021-2027 m. ir Prieglobsčio ir migracijos fondą 2021-2027 m. 
 
Dalia Trinkūnienė Patarėja
 
1. Parengti ir pateikti Europos Komisijai VSF programos 2018 m. įgyvendinimo ataskaitą.
2. Parengti Nacionalinės VSF 2014-2020 m. programos keitimo projektą (susijusį su papildomu finansavimu ETIAS).
3. Organizuoti VSF stebėsenos komiteto posėdžius (posėdžio medžiagos ir protokolo projekto parengimas).
4. Vykdyti priskirtų projektų įgyvendinimo priežiūrą:
4.1. derinti ir teikti pasirašyti projektų sutartis/susitarimus;
4.2. atlikti paskirtų projektų patikras vietose.
 
Violeta Plotnikovienė Patarėja
 
1. Rengti ir teikti tvirtinimui Vidaus saugumo fondo (toliau – VSF) administravimą reglamentuojančių teisės aktų ir įsakymo dėl  VSF stebėsenos komiteto sudarymo pakeitimus.
2. Vykdyti paskirtų projektų įgyvendinimo priežiūrą.
3. Pasirengti administruoti VSF, Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – SVVF) bei Prieglobsčio ir migracijos fondą (toliau – PMF) 2021-2027 m. 
 
    Teritorinio bendradarbiavimo programų skyrius
Deimantė Jankūnaitė Skyriaus vedėja
1. Atstovauti ministeriją dėl 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo programų (toliau – ETBT programos) ir Europos kaimynystės bendradarbiavimo per sieną programų  (toliau – EKP) įgyvendinimo klausimų ir viešinti informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.
2. Parengti / pateikti reikalingus dokumentus ir bendradarbiauti su kitomis institucijomis dėl bendradarbiavimo programų po 2020 m. reglamentų rengimo. 
3. Užtikrinti  Vidaus reikalų ministerijos strateginiame plane numatytų rodiklių, susijusių su ETBT ir EKP programų administravimu, pasiekimą.
 
Diana Paukštienė Vyriausioji specialistė

1. Dalyvauti priskirtų administruoti programų (toliau - programos) stebėsenos ir valdymo komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.
2. Teikti reikalingą informaciją, pastabas ir siūlymus pateiktiems nagrinėti programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.
3. Pateikti reikalingą informaciją Lietuvos partneriams dėl pasirinkto tikrintojo, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktą informaciją apie pasirinktą tikrintoją ir parengti siūlymus, o taip pat pateikti informaciją dėl bendrojo finansavimo tvarkos, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti. 

Renata Stambrauskė  Vyriausioji specialistė

1. Dalyvauti priskirtų administruoti programų (toliau – programos) komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose; organizuoti su priskirtomis programomis susijusius Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komiteto posėdžius; pateikti reikalingą informaciją, pastabas ir pasiūlymus programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą; sumokėti Lietuvos įnašą į programų techninės pagalbos biudžetą. 
2. Laiku patikrinti Lietuvos partnerių pateiktą informaciją ir dokumentus dėl pasirinkto projekto tikrintojo ir parengti pritarimus dėl pasirinkto projekto tikrintojo. Rengti informaciją ir konsultuoti Lietuvos partnerius dėl tikrintojo atrankos procedūros ir reikalavimų, bei teikti informaciją jų pasirinktiems tikrintojams programų įgyvendinimo klausimais. 
3. Pateikti reikalingą informaciją ir konsultuoti Lietuvos partnerius apie bendrojo finansavimo lėšų gavimo galimybę ir procedūras, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti, avansinių ir (arba) galutinių mokėjimo prašymus, parengti atitinkamus sprendimus. 
4. Esant poreikiui patikrinti Lietuvos juridinių asmenų, nurodytų projektų paraiškose kaip projektų partneriai, statuso ir programos dokumentų reikalavimų, keliamų pagrindiniam projekto partneriui arba projekto partneriui, atitiktį ir teikti išvadas programą įgyvendinančioms institucijoms. Suteikti informaciją ir (arba) konsultuoti Lietuvos juridiniams asmenims dėl atitikties statuso ir programos dokumentų reikalavimams. 
5. Parengti Lietuvos partnerių įgyvendinamų projektų, kurių tais metais įgyvendinimo trukmė bus įpusėta, rizikos analizę, pagal kurią parengti preliminarius metinius tikrinimų vietoje planus. Pagal patvirtintus preliminarius metinius planus atlikti projektų Lietuvos partnerių vykdomų projektų tikrinimus vietoje (užtikrinti visos ir savalaikės informacijos apie planuojamus tikrinimus vietoje pateikimą, tikrinimo vietoje atlikimą ir patikros lapo išsamų užpildymą, išvados parengimą, suderinimą su tikrintu subjektu ir pateikimą pasirašymui, 2019 m. tikrintų subjektų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra.)

Irina Bieliauskienė Vyriausioji specialistė
1. Tobulinti 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną  programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika (toliau – EKP programos), įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.
2. Peržiūrėti ir inicijuoti teisės aktų ir procedūrinių dokumentų aktualius keitimus, reikalingus užtikrinti EKP programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, efektyvų valdymo ir kontrolės sistemų veikimą.
3. Dalyvauti rengiant EKP programų metines ataskaitas Europos Komisijai.
4. Organizuoti EKP programų projektų paramos sutarčių/jų pakeitimų pasirašymą.
 
Asta Vėjalienė Vyriausioji specialistė
1. Atstovauti ministeriją kaip programos partnerį ir užtikrinti sklandų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“, finansuojamos pagal Susitarimų memorandumus dėl 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo, įgyvendinimą. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant (rengti dokumentus, vertinti informaciją, teikti pasiūlymus, dalyvauti aktualiuose posėdžiuose, atlikti kitus koordinacinius veiksmus) Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos projektus pagal programos sritis „Tarptautinis policijos bendradarbiavimas ir kova su nusikalstamumu“ ir „Smurtas šeimoje ir dėl lyties“. 
2. Atstovauti ministeriją kaip programos partnerį ir užtikrinti sklandų programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“, finansuojamos pagal Susitarimų memorandumus dėl 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo, įgyvendinimą. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant (rengti dokumentus, vertinti informaciją, teikti pasiūlymus, dalyvauti aktualiuose posėdžiuose, atlikti kitus koordinacinius veiksmus) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos projektą pagal programos sritį „Nelaimių prevencija ir pasirengimas joms“. 
3. Pagal poreikį dalyvauti organizuojant Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos ir Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdžius Lietuvoje.
Aistė Smetonienė Vyriausioji specialistė 

1. Dalyvauti priskirtų administruoti programų stebėsenos ir valdymo komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.
2. Pateikti reikalingą informaciją, pastabas ir pasiūlymus pateiktiems nagrinėti administruojamų programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.
3. Pateikti reikalingą informaciją Lietuvos partneriams dėl pasirinkto tikrintojo, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktą informaciją apie pasirinktą tikrintoją ir parengti siūlymus, o taip pat pateikti informaciją dėl bendrojo finansavimo tvarkos, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti.

Aušra Jankauskienė Vyriausioji specialistė

1. Tobulinti 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG V) Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.
2. Tobulinti 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.
3. Dalyvauti priskirtų administruoti programų stebėsenos ir valdymo komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.

Arnoldas Silius  Vedėjas 
 
 1. Organizuoti VRM pavaldžių įstaigų asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją, pasitarimą (konsultavimą) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir antikorupcinės aplinkos kūrimo klausimais.
2. Organizuoti norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
3. Organizuoti asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą, taip pat tarnybinių patikrinimų, tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimą
4. Organizuoti vienodos tarnybinių patikrinimų (tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės tyrimų) atlikimo praktikos formavimą
5. Organizuoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kovos su korupcija 2019-2021 metų programos bei šios programos įgyvendinimo priemonių plano parengimą
6. Organizuoti VRM viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje kontrolės tvarkos aprašo, kuriuo būtų užtikrintas viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimas VRM, projekto parengimą.
 
Ilona Bondzinskaitė Patarėja  
1. Tinkamai atlikti tarnybinių nusižengimų tyrimus dėl galimų Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų, tarnybinius patikrinimus dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, tarp jų ir vidaus reikalų ministro skiriamų, tarnybinių nusižengimų bei kitų vidaus reikalų ministro skiriamų asmenų galimų darbo drausmės pažeidimų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
2. Užtikrinti tinkamą ministerijos atstovavimą teisminėse institucijose, kai nagrinėjamos bylos ar sprendžiami klausimai, susiję su išnagrinėtais asmenų skundais bei atliktais tarnybinių nusižengimų tyrimais ar tarnybiniais patikrinimais, vidaus reikalų sistemoje atliktų tarnybinių patikrinimų išvadų objektyvumo ir pagrįstumo vertinimu, šio valstybės tarnautojo parengtomis išvadomis dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo; 
3. Tinkamai atlikti TVŪD prie VRM vykdomų viešųjų pirkimų stebėseną;
4. Tinkamai atlikti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; 
5. Tinkamai ir laiku atlikti įstaigose prie VRM tarnybinių patikrinimų išvadų pagrįstumo analizę ir jos pagrindu, esant poreikiui, parengti metodines rekomendacijas.
Jurgita Zacharienė Patarėja  
1. Užtikrinti tinkamą korupcijos pasireiškimo tikimybės ministerijos veiklos srityje nustatymą ir motyvuotą išvadą dėl VRM ir jai pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose yra didelės korupcijos pasireiškimo tikimybė, pateikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.
2. Tinkamai atlikti VRM ir jai pavaldžių įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
3. Parengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kovos su korupcija 2019-2021 metų programą bei šios programos įgyvendinimo priemonių planą. 
4. Parengti VRM viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje kontrolės tvarkos aprašo, kuriuo būtų užtikrintas viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimas VRM, projektą.
5. Atlikti įstaigų prie VRM vadovų priimtų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinę etiką reglamentuojančių teisės aktų analizę ir įvertinti būtinybę parengti bendrą vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinės etikos kodeksą.
Rasa Rybakovienė   Vedėja 
 
1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą, vadovaujantis vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais, organizuoti (rengti pavedimus, tvirtinti vidaus auditų planus ir programas) ir prižiūrėti (atlikti vidaus auditorių darbo priežiūrą ir vidaus auditorių darbo dokumentų ir auditų ataskaitų projektų peržiūrą) vidaus auditus.
2. Organizuoti (rengti pavedimus) ir prižiūrėti (atlikti darbo dokumentų ir pažymų projektų peržiūrą) vidaus auditų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimą.
3. Užtikrinti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2014-2020 m. INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos audito strategijos įgyvendinimą ir nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai, taip pat užtikrinti Skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimą dalyvaujant kitų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2014-2020 m. programų įgyvendinime ir nustatyta tvarka atsiskaityti programų audito institucijoms.
4. Užtikrinti Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos audito strategijos įgyvendinimą ir nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai.
5. Užtikrinti 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos audito strategijų įgyvendinimą ir nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai.
 
Aistė Konarskienė  Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė) 

1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų programų auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Vaida Ananeva Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)

1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų programų auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Jelena Buiko Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)

 1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų programų auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Albinas Rukavičius  Vidaus auditorius (patarėjas) 

1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Almantas Brilius Vidaus auditorius (vyriausiasis specialistas)   
1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.
Rima Dvylytė  Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)

1. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Vidaus audito skyriaus 2019 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų programų auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3. Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Gražina Vapšienė  Vidaus auditorė (vyresnioji specialistė)

 1. Pagal Vidaus reikalų ministerijoje nustatytą tvarką tvarkyti Skyriaus dokumentus bei rengti informacinio ir organizacinio pobūdžio dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, kontroliuoti visų Skyriuje rengiamų dokumentų atitikimą Dokumentų rengimo taisyklėms.
2. Pagal nustatytą tvarką suformuoti Skyriaus dokumentų bylas ir užtikrinti jų laikymą teisės aktų nustatyta tvarka bei kontroliuoti jų naudojimą Skyriuje. 
3. Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2019 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
4. Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
5. Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-13