BDAR
gdpr

Valstybės tarnautojų užduotys

Užduotys 2021 m.

 Jūra Ivonaitytė   

Ministerijos vyriausioji patarėja

  1 užduotis: Sukoordinuoti projekto "Stiprūs ir atsakingi vadovai - valstybės tarnybos veidas" inicijavimą

  2 užduotis: Organizuoti ir dalyvauti rengiant žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje atotrūkio (GAP) analizę

  3 užduotis: Organizuoti valstybės tarnybos pertvarkos koncepcijos, atsižvelgiant į žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje atotrūkio (GAP) analizės rezultatus, parengimą ir dalyvauti ją rengiant

 

Nomeda Poteliūnienė

 

Ministerijos patarėja

1 užduotis: Koordinuoti ir dalyvauti rengiant ministrui pavestų valdymo sričių planavimo dokumentus: plėtros programas, 2022-2024 m. strateginį veiklos planą, pagal poreikį – kitus planavimo dokumentus.

2 užduotis: Atlikti 2021-2023 m. ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.

3 užduotis: Koordinuoti darbus, susijusius su LEAN programos diegimu.

4 užduotis: Organizuoti ir dalyvauti įvertinant ministro valdymo sričiai priklausančių viešojo sektoriaus organizacijų funkcijas, siekiant identifikuoti ministerijai nebūdingas funkcijas.

5 užduotis: Dalyvauti inicijuojant projektą „Stiprūs ir atsakingi vadovai – valstybės tarnybos veidas“.

Užduotys 2021 m.

Mindaugas Bajarūnas

Vedėjas

1 užduotis: Parengti Vidaus reikalų ministerijos politikos įgyvendinimo sričių strategines komunikacijos žinutes bei įvardinti ir įvertinti problemines sritis viešosios komunikacijos požiūriu.
2 užduotis: Koordinuoti ir organizuoti Strateginės komunikacijos skyriaus informacinių kampanijų įgyvendinimą.
3 užduotis: Parengti VRM komunikacijos strategiją.

Božena Zaborovska-Zdanovič

Patarėja

1 užduotis: Žiniasklaidai ir visuomenei  aktualūs pranešimai spaudai apie ministerijos veiklą ir įvykius.
2 užduotis: Facebook komunikacijos efektyvumo ir žinomumo didinimas.
3 užduotis: Spaudos konferencijų rengimas

Užduotys 2021 m.

Dainius Žilinskas

Vadovas

1 užduotis: Koordinuoti Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymų dėl Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, pagal kompetenciją koordinuoti šio plano įgyvendinimą vidaus reikalų ministrui priskirtose valdymo srityse.

2 užduotis: Atlikti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

3 užduotis: Organizuoti Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo tobulinimo grupės veiklą.

4 užduotis: Koordinuoti 2019 m. rugsėjo 20 d. posėdyje priimto Europos Sąjungos Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriame pateikiamos rekomendacijos dėl trūkumų, nustatytų 2018 m. vertinant, kaip Lietuva taiko Šengeno acquis nuostatas duomenų apsaugos srityje, šalinimo, įgyvendinimą VRM kompetencijos srityje.

5 užduotis: Teikti siūlymus vidaus reikalų ministrui dėl sprendimų elektroninės atpažinties politikos srityje, ES informacinių sistemų sąveikumo reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje, informacinių technologijų strateginių plėtros krypčių nustatymo ir įgyvendinimo Vidaus reikalų ministerijoje ir jai pavadžiose įstaigose, koordinuoti jų įgyvendinimą.

Indrė Žvaigždinienė

Vyriausioji patarėja

1 užduotis: Dalyvauti rengiant, prireikus rengti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus elektroninės atpažinties ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse.

2 užduotis: Dalyvauti Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo tobulinimo grupės veikloje, teikti ekspertinę nuomonę šioje grupėje svarstomais klausimais.

3 užduotis: Pagal kompetenciją užtikrinti tinkamą Lietuvos pozicijų atstovavimą Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse, užtikrinti informacijos sklaidą apie juose svarstomus klausimus, priimtus sprendimus ir pateiktas rekomendacijas.

4 užduotis: Organizuoti Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymų dėl Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, dalyvauti koordinuojant šio plano įgyvendinimą vidaus reikalų ministrui priskirtose valdymo srityse.

5 užduotis: Organizuoti ES informacinių sistemų – atvykimo ir išvykimo sistemos (toliau – AIS), Vizų informacinės sistemos (toliau – VIS), Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (toliau – ETIAS), EURODAC, Šengeno informacinės sistemos (toliau – SIS) ir trečiųjų šalių piliečiams skirtos Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (toliau – ECRIS-TCN) – sąveikumo reikalavimų įgyvendinimą Lietuvoje.

Sigitas Mitalauskas

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Padėti duomenų apsaugos pareigūnui vykdyti duomenų apsaugos pareigūno užduotis, vertinti  pateiktus derinti ministerijos, vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų parengtų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, projektus  ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo.

2 užduotis: Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijoje rengiamų prioritetinių teisėkūros iniciatyvų, šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektų bei teisės aktų projektų, kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas ministrui pavestose valdymo srityse, prireikus dalyvauti rengiant šiuos teisės aktų projektus.

3 užduotis: Dalyvauti organizuojant ministerijos pasiūlymų dėl prioritetinių teisėkūros iniciatyvų, Seimo sesijų darbų programų, nacionalinių programų ir planų,  kitų nacionalinio lygmens strateginio planavimo  dokumentų parengimą ir pateikimą nustatyta tvarka ir terminais.

4 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti ministro, viceministrų ir ministerijos kanclerio pasirengimą Vyriausybės posėdžiams, Vyriausybės pasitarimams, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimams, ministerijos inicijuotų įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų pateikimui Seimo plenariniuose posėdžiuose, atstovavimui ministerijai Seimo komitetuose svarstant su ministrui priskirtomis  valdymo sritimis susijusius klausimus.

5 užduotis: Dalyvauti organizuojant su vidaus reikalų ministrui priskirtų valdymo sričių politikos formavimu susijusių priemonių ir programų įgyvendinimą ministerijoje.

Indrė Gasperė

Patarėja

1 užduotis: Tinkamai atstovauti ministeriją teismuose. Teikti teisines konsultacijas VRM struktūriniams padaliniams dėl teismų suformuotos praktikos taikymo, teisės aktų keitimo būtinybės.

2 užduotis: Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijoje rengiamų duomenų teikimo sutarčių, siūlomų teisėkūros iniciatyvų, šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektų bei teisės aktų projektų, prireikus dalyvauti rengiant šiuos teisės aktų projektus.

3 užduotis: Organizuoti pasirengimą Vyriausybės posėdžiams ir pasitarimams, Ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimams, vertinti ir apibendrinti VRM struktūrinių padalinių Vyriausybės posėdžiams ir pasitarimams, Ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimams teikiamą informaciją, vykdyti Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities suplanuotų Seimo sesijoms projektų rengimo bei svarstymo stebėseną.

4 užduotis: Padėti duomenų apsaugos pareigūnui vykdyti duomenų apsaugos pareigūno užduotis – fiksuoti asmens duomenų saugumo pažeidimus ir teikti informaciją Duomenų apsaugos pareigūnui.

5 užduotis: Parengti 2020 - 2021 m. teismų praktikos, susijusios su Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sritimi, analizę ir pateikti motyvuotus siūlymus dėl teisės aktų keitimo būtinybės.

 

Užduotys 2021 m.

Inga Gurklienė

Vedėja

1 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti vidaus kontrolės politikos įgyvendinimą VRM.
2 užduotis: Užtikrinti VRM įgyvendinamų Ministro Pirmininko ir VRM portfeliui priskirtų projektų koordinavimą ir stebėseną.
3 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti projektų valdymą VRM reglamentuojančių teisės aktų ir (arba) kitų dokumentų projektų rengimą ir derinimą, užtikrinti projektų valdymą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo stebėsenos atlikimą ir, prireikus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo.
4 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti Vyriausybinio sektoriaus darbuotojų ir Vidaus reikalų ministerijai pavaldžių statutinių tarnybų darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimo rezultatų pristatymus.
5 užduotis: Inicijuoti Lietuvos gyventojų apklausos „Pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimo“ ir tyrimo apie viešojo saugumo būklės, teisėsaugos institucijų veiklos vertinimo ir saugumo jausmo suvokimo klausimyno parengimą, viešojo pirkimo atlikimą ir duomenų surinkimą.

Eglė Vileikienė

Vyresnioji patarėja

1 užduotis: Parengti Lietuvos gyventojų tyrimo apie viešojo saugumo būklės, teisėsaugos institucijų veiklos vertinimo ir saugumo jausmo suvokimo klausimyną, parengti dokumentus viešajam pirkimui dėl apklausos atlikimo, atlikti duomenų analizę ir pristatymą.
2 užduotis: Parengti Lietuvos gyventojų apklausos „Pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimo“ klausimyną, dokumentus viešajam pirkimui dėl apklausos atlikimo, atlikti duomenų analizę ir pristatymą.
3 užduotis: Parengti kiekvienos Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios statutinės tarnybos darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimo duomenų analizę ir pristatymus (pagal poreikį kiekvienai institucijai atskirai).
4 užduotis: Parengti Vyriausybinio sektoriaus darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimo duomenų analizes ir pristatymus (pagal poreikį kiekvienai institucijai atskirai).
5 užduotis: Parengti Ataskaitą apie viešojo saugumo būklę Lietuvoje 2005-2020 m.

Laura Stadalienė

Patarėja

1 užduotis: Rengti ir dalyvauti derinant Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) įgyvendinamų Ministro Pirmininko ar VRM portfeliui priskirtų projektų (toliau – VRM projektai) įgyvendinimą reglamentuojančius VRM vidaus teisės aktų ar kitų dokumentų projektus, atlikti dėl VRM projektų įgyvendinimo reglamentavimo priimtų teisės aktų ar kitų dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir, prireikus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo, rengti ir dalyvauti derinant reikiamų teisės aktų ar dokumentų pakeitimų projektus.
2 užduotis: Rengti ir dalyvauti derinant VRM vidaus kontrolės įgyvendinimą reglamentuojančius VRM vidaus teisės aktų ar kitų dokumentų projektus, atlikti dėl VRM vidaus kontrolės įgyvendinimo reglamentavimo priimtų teisės aktų ar kitų dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir, prireikus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo, rengti ir dalyvauti derinant reikiamų teisės aktų ar kitų dokumentų pakeitimų projektus.
3 užduotis: Teikti metodinę pagalbą VRM projektų dalyviams, dalyvauti rengiant ir pristatant su VRM projektų valdymu susijusias rekomendacijas ir (ar) metodinę medžiagą.

Vytautas Juršėnas

Vyriausiasis specialistas

1 užduotis: Atlieka Ministro Pirmininko ir VRM portfelio projektų programų ir projektų stebėseną, analizuoja stebėsenos duomenis, teikia pasiūlymus projektų ir programų savininkams dėl savalaikio ir korektiško PPVIS duomenų pildymo.
2 užduotis: Teikia konsultacijas projektų dalyviams visame projektų gyvavimo cikle dėl rizikų nustatymo, vertinimo, suvaldymo.
3 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant projektų valdymą reglamentuojančių teisės aktų ir (arba) kitų dokumentų projektus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo.
4 užduotis: Dalyvauti inicijuojant / inicijuoti projektinio valdymo proceso tobulinimą Vidaus reikalų ministerijoje.

 

Užduotys 2021 m.

Gintarė Geimanaitė

Vadovė

1 užduotis: Koordinuoti pasirengimą ir Lietuvos pozicijų ministerijos kompetencijos srityse formavimą ES Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžiams; koordinuoti pozicijų formavimą dėl ES lygiu svarstomų teisėkūrinių pasiūlymų.

2 užduotis: Užtikrinti tarptautinių santykių plėtojimą, ypatingą dėmesį skiriant Baltijos šalių regioniniam bendradarbiavimui ir bendradarbiavimui su Rytų Partnerystės šalimis.

3 užduotis: Koordinuoti efektyvų, savalaikį ir nacionalinius Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos interesus atitinkantį ES ir JK susitarimo dėl ateities bendradarbiavimo nuostatų įgyvendinimą ir su JK išstojimu iš ES susijusių klausimų vidaus reikalų srityse sprendimą.

4 užduotis: Organizuoti ministerijos vadovybės susitikimus su kitų valstybių (įskaitant diplomatinį korpusą) bei tarptautinių organizacijų atstovais, koordinuoti pasirengimą dalyvavimui tarptautiniuose renginiuose.

5 užduotis: Užtikrinti Lietuvos atstovavimą ES Tarybos Sienų ir prieglobsčio strateginio komiteto (SCIFA) posėdžiuose.

Maksim Afanasjev

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Dalyvauti organizuojant vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministrų ar ministerijos kanclerio susitikimus su užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir ES institucijų atstovais Lietuvoje bei užsienio valstybėse.

2 užduotis: Dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse.

3 užduotis: Atsižvelgus į BREXIT proceso užbaigimo eigą, pagal kompetenciją teikti įgyvendinimo informaciją ir pagal poreikį teikti tolesnio proceso suvaldymo siūlymus.

4 užduotis: Koordinuoti Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) procesus ministerijos kuruojamose komitetuose.

5 užduotis: Rengti medžiagą, dalyvauti ir atstovauti Lietuvos Respublikos ir/arba ministerijos interesus ES formatuose, tarptautinių organizacijų renginiuose ir kituose tarptautiniuose susitikimuose.

Jurgis Stirblys

Patarėjas

1 užduotis: Pagal kompetenciją rengti medžiagą, LR pozicijas ir pasisakymus ES Teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) ministrų tarybos posėdžiams konsultuojantis ir derinant juos su atitinkamais VRM administracijos padaliniais, įstaigomis prie VRM, kitomis valstybės institucijomis bei Lietuvos Nuolatine atstovybe ES. Suderintas pozicijas teikti LR Vyriausybei bei LR Seimui. Dalyvauti rengiant informaciją Europos Vadovų tarybos susitikimams, kai juose svarstomi Vidaus reikalų ministerijos kompetencijos klausimai.

2 užduotis: Koordinuoti ir užtikrinti pasirengimą bei pozicijų pateikimą Europos Sąjungos Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) posėdžiams, kai juose svarstomi su VRM kompetencija susiję klausimai.

3 užduotis: Užtikrinti atstovavimą ES Tarybos Šengeno klausimų darbo grupės Šengeno vertinimo klausimų pogrupyje ir Europos Komisijos Šengeno komitete, kuriame yra paskirtas pagrindiniu VRM atstovu. Koordinuoti Lietuvos ekspertų delegavimą į kitų valstybių Šengeno vertinimo misijas.

4 užduotis: Koordinuoti tolesnius veiksmus, reikalingus po 2018 m. įvykusių Lietuvos Šengeno vertinimų.

5 užduotis: Koordinuoti Lietuvos pozicijų dėl naujų ES teisėkūros iniciatyvų, prireikus, ir kitų ES dokumentų, už kuriuos atsakinga Vidaus reikalų ministerija rengimą. Taip pat savo pareigybės kompetencijų ribose rengti pozicijas/prisidėti prie jų rengimo.

Silvija Vingytė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Koordinuoti Vidaus reikalų ministerijos kompetencijai priskirtų ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo planų rengimą teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka, koordinuoti ministerijos kompetencijai priskirtų ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo vykdymą.

2 užduotis: Teisės aktų nustatytais terminais įvertinti ir teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl derinimui pateiktų nacionalinių teisės aktų projektų, kuriais perkeliami ar įgyvendinami ES teisės aktai, taip pat dėl ES teisės aktų bei nacionalinių teisės aktų (ar jų projektų) atitikties lentelių (toliau – atitikties lentelės). Esant poreikiui, rengti ES teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų projektus, atitikties lenteles.

3 užduotis: Koordinuoti ESTT bylų ir (arba) susijusių dokumentų vertinimą ministerijos kompetencijos srityse, teikti atsakingų padalinių ir (ar) pavaldžių įstaigų įvertinimo apibendrinimus, rengti ir talpinti LINESIS sistemoje  atitinkamą su šiomis bylomis susijusią informaciją.

4 užduotis: Rengti ir teikti atsakymus į ES institucijų pateiktus paklausimus dėl ES teisės taikymo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje, esant ikipažeidiminei stadijai ir (ar) pažeidimo procedūros metu.

Užduotys 2021 m.

Darius Domarkas

Vadovas

1 užduotis: Teikiami siūlymai dėl VSPG veiklos gerinimo, viešojo saugumo sričių išgryninimo ir santykio tarp jų apibrėžimo, šių siūlymų įgyvendinimo būdai.

2 užduotis: Identifikuojamos viešojo saugumo sričių problemos, prioritetiniai darbai, reikalingi pokyčiai, teisinio reguliavimo peržiūros poreikiai viešojo saugumo srityje ir teikiami siūlymai dėl problemų sprendimo, darbų, pokyčių realizavimo, teisinio reguliavimo peržiūros.

3 užduotis: Pateikti pasiūlymus dėl LT nusikalstamumo prevencijos sistemos modifikavimo.

4 užduotis: Dalyvauti vykdant viešojo saugumo srities LRV programos įgyvendinimo priemonių planą ir VRM strateginį veiklos planą.

Darius Vasaris

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Siekiant tobulinti civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms  ir sudaryti prielaidas aiškesniam ekstremaliųjų situacijų valdymo mechanizmo veikimui  organizuoti Civilinės saugos įstatymo ir susijusių teisės aktų peržiūrą ir parengti reikalingus jų pakeitimus.

2 užduotis: Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės audito „Priešgaisrinių pajėgų veikla mažinant gaisrų skaičių ir jų padarytus nuostolius“  ataskaitoje pateiktas rekomendacijas organizuoti ir koordinuoti nustatytų trūkumų šalinimą ir (ar) reikalingų sprendimų priėmimą.

3 užduotis: Pagal VRM kompetenciją rengti sprendimų projektus būtinus ekstremaliosios situacijos dėl Covid 19 valdymui ir karantino priemonių kontrolei.

4 užduotis: Koordinuoti civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą Astravo AE avarijai. Atstovauti VRM ir dalyvauti 2021 m. rengiamose valstybės ir kitokio lygio civilinės saugos pratybose. Koordinuoti VRM pavaldžių įstaigų dalyvavimą valstybės ir kitokio lygio civilinės saugos pratybose.

5 užduotis: Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų ir asmenų kreipimusi.  VADOVO PASIŪLYTA UŽDUOTIS: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas politikos formavimo kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą ir pateikti tiesioginiam vadovui el. paštu.

Sonata Mickutė

Vyresnioji patarėja

 

1 užduotis: Organizuoti Baltijos Jūros Valstybių Tarybos kovos su prekyba žmonėmis darbo grupės (TF-THB) du posėdžius, pirmininkavimo uždarymui skirtą Tarptautinę konferenciją ir Vilniaus deklaracijos pasirašymą prieš kovą su prekyba žmonėmis išnaudojimo darbui Baltijos Jūros regione (įgyvendinant „CAPE“ projektą).

2 užduotis: Organizuoti Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkursą, o taip pat parengti teisės aktų pakeitimą dėl konkurso tvarkos vykdymo.

3 užduotis: Atlikti Kovos su prekyba žmonėmis 2020–2022 metų veiksmų plano, patvirtinto 2020 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-577, pakeitimus pagal VšĮ „Diversity Development Group“ atliktą nepriklausomą vertinimą ir jo pagrindu pateiktas rekomendacijas.

4 užduotis: Parengti teisės aktų pakeitimus, reikalingus Nacionalinio kovos su prekyba žmonėmis pranešėjo funkcijoms perduoti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai.

5 užduotis: Parengti Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalgą ir pateikti ją Lietuvos Respublikos Vyriausybei.  PAPILDOMA UŽDUOTIS: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas politikos formavimo kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą ir pateikti tiesioginiam vadovui el. paštu.

Jurgita Laskevičiūtė

Vyresnioji patarėja

1 užduotis: Dalyvauti rengiant ir rengti 5 įstatymų projektus viešojo saugumo srityje.

2 užduotis: Dalyvauti rengiant ir rengti 20 įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų (Vyriausybės nutarimų projektus, ministro įsakymų projektus) viešojo saugumo srityje.

3 užduotis: Dalyvauti rengiant ir rengti 50 išvadų ir (ar) atsakymų dėl teisės aktų projektų ir institucijų, asmenų kreipimųsi.

4 užduotis: Užtikrinti kitų teisės funkcijų atlikimą grupės veikloje (konsultacijų dėl teisėkūros proceso, kitų konsultacijų teisiniais klausimais teikimą, dalyvavimą Seimo, Seimo komitetų ir komisijų, Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų darbotvarkių stebėsenoje, esant poreikiui koordinuojant ir užtikrinant pasirengimą posėdžiams ir pasitarimams ir reikiamos medžiagos parengimą, rengti medžiagą).

5 užduotis: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas plėtros kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą ir pateikti tiesioginiam vadovui el. paštu.

Lina Bartaševičiūtė

Patarėja

1 užduotis: Organizuoti tarpžinybinės darbo grupės veiksmingam atsakui į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą Lietuvoje skatinti veiklą.

2 užduotis: Parengti Viešojo saugumo stiprinimo plėtros programos projektą.

3 užduotis: Įgyvendinti Valstybinio audito ataskaitoje „Ar veiksmingai kovojama su elektroniniais nusikaltimais?“ pateiktas rekomendacijas, už kurias atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

4 užduotis: Vykdyti nacionalinio atstovo funkcijas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) bendradarbiavimo formatuose (ekspertų ir darbo grupėse, tinkluose), skirtuose kovais su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba.

5 užduotis: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas politikos formavimo kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą ir pateikti tiesioginiam vadovui el. paštu.

Alvydas Tumasonis

Patarėjas

1 užduotis: Dalyvauti rengiant  Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 1, 2, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymą įgyvendinančius teisės aktų projektus.

2 užduotis: Išnagrinėti ir parengti ne mažiau kaip 50 išvadų dėl teisės aktų projektų, kitų paklausimų.

3 užduotis: Parengti ir pateikti Vyriausybei Grėsmių Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui vertinimo pranešimus du kartus per metus iki sausio 15 d. ir liepos 1 d.  PAPILDOMA TIESIOGINIO VADOVO SIŪLOMA UŽDUOTIS: Parengti ES valstybių narių ginklų ir šaudmenų kontrolės reguliavimo sistemų apžvalgą ir pateikti tiesioginiam vadovui.

4 užduotis: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas politikos formavimo kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą ir pateikti tiesioginiam vadovui el. paštu.

5 užduotis: Atliekant funkcijas vadovautis orientacijos į rezultatą principu, kurti neformalius darbinio bendradarbiavimo tinklus kuruojamuose srityje, skirtus disponuoti einamąja darbine informacija, užtikrinti asmeninio indėlio (savarankiškai sukurto turinio) buvimą.

Andrius Šaparnis

Patarėjas

1 užduotis: Užtikrinti pagal pareigybės aprašyme nurodytas sritis savalaikį skiriamų užduočių ir pavedimų vykdymą, informacijos rinkimą ir analizę.

2 užduotis: Parengti siūlymus dėl ilgalaikės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu koncepcijos, kuri įgalins efektyvinti nusikalstamų veikų prevencijos sistemą.

3 užduotis: Išnagrinėti ir parengti ne mažiau kaip 50 išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitokių institucijų ir asmenų paklausimų.

4 užduotis: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas politikos formavimo kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą ir pateikti tiesioginiam vadovui el. paštu.

5 užduotis: Dalyvauti su terorizmu susijusių grėsmių vertinimo veiklose, referuoti apie rezultatus tiesioginiam vadovui.

Lina Bučienė

Patarėja

1 užduotis: Organizuoti Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursą.

2 užduotis: Parengti ataskaitą apie Saugios savivaldybės koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184, įgyvendinimą 2020 metais.

3 užduotis: Organizuoti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos priemonių ir valstybės institucijų ir įstaigų bei visuomenės bendradarbiavimo formų veiksmingumo tyrimus, jų rezultatų, metodinės medžiagos, gerosios patirties ir kitos nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos požiūriu vertingos informacijos sklaidą.

4 užduotis: Pateikti pasiūlymus dėl nusikaltimų prevencijos organizavimo Lietuvoje modelio sukūrimo.

5 užduotis: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas politikos formavimo kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą ir pateikti tiesioginiam vadovui el. paštu.

Zita Klumbytė

Patarėja

1 užduotis: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas politikos formavimo kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą.

2 užduotis: Užtikrinti Nacionalinės integruoto sienų valdymo 2020-2024 m. strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimo koordinavimą.

3 užduotis: Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl taršos incidentų likvidavimo funkcijos optimizavimo.

4 užduotis: Įgyvendinant Vyriausybės prioritetą „Veiklos modernizavimas“ dalyvauti ES išorės sienos kontrolės veiksmingumo stiprinimo koordinavimo procesuose.

5 užduotis: Užtikrinti pateiktų derinti teisės aktų projektų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimą ir išvadų, siūlymų ar atsakymų teikimą.

Haroldas Sabulis

Vyriausiasis specialistas

1 užduotis: Dalyvauti pasirengimo galimai branduolinės elektrinės, esančios Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, avarijai, veiklose.

2 užduotis: Dalyvauti tobulinant priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemą, be kita ko, užtikrinant projektinio valdymo proceso dokumentų parengimą.

3 užduotis: Koordinuoti cheminių, biologinių, radiologinių, branduolinių (toliau – CBRN) mėginių ėmimo ir aptikimo ir CBRN švarinimo modulių įsigijimo/sukūrimo procesą.

4 užduotis: Parengti ne mažiau nei 30 išvadų/atsakymų dėl institucijų ir asmenų pateiktų derinti teisės aktų projektų ar paklausimų.

5 užduotis: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas politikos formavimo kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą ir pateikti tiesioginiam vadovui el. paštu.

Užduotys 2021 m.

Indrė Baranauskienė

Vadovė

1 užduotis: Parengti tolesnio viešojo sektoriaus institucinės sąrangos (institucijų tinklo) ir viešojo valdymo procesų tobulinimo galimybių studijos atlikimo projektą, organizuoti su galimybių studijos atlikimu susijusios paslaugos pirkimą ir užtikrinti, kad būtų laiku atlikta tolesnio viešojo sektoriaus institucinės sąrangos (institucijų tinklo) ir viešojo valdymo procesų tobulinimo galimybių studija bei pateikta ataskaita.

2 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti, kad būtų atlikta viešojo sektoriaus subjektų teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų peržiūra ir parengtas administracinių ir viešųjų paslaugų bei šias paslaugas administruojančių ir/ar teikiančių viešojo sektoriaus subjektų sąrašas.

3 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti, kad būtų parengtas administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės, administracinių ir viešųjų paslaugų prieinamumo ir teikimo procedūrų skaidrumo užtikrinimo viešajame sektoriuje standarto projektas.

4 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti, kad būtų atlikta sisteminė valstybės ir savivaldybių vykdomų funkcijų ir šių funkcijų teisinio reguliavimo analizė bei parengta valstybės ir savivaldybių vykdomų funkcijų delegavimo, atsakomybės ir veiklos apimties nustatymo metodika konkrečioje viešojo valdymo srityje.

Paulius Skardžius

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Vadovauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ įgyvendinimui.

2 užduotis: Užtikrinti ministerijos atstovavimą Lietuvos Mokslo Tarybos ‚Gerovės visuomenė“ programos priežiūros vykdymo komitete,  Šveicarijos Konfederacijos Lietuvai skiriamo finansavimo priežiūros komisijoje, Europos programos „Transportas, sveikata ir aplinka“ įgyvendinimo koordinavimo grupėje, Atviros Vyriausybės partnerystės (OGP) darbo grupėje, Valstybės įmonės „Regitra“ valdyboje, Viešojo administravimo tinklo valdyboje. Pagal grupės kompetenciją koordinuoti PASIS ir VASMIS duomenų atvėrimą IVPK įgyvendiname projekte.

3 užduotis: Užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Vidaus reikalų ministerijos atstovavimą Europos Tarybos Europos gero valdymo ir demokratijos komitete, Europos viešojo administravimo tinklo posėdžiuose, Europos viešojo administravimo instituto direktorių valdyboje, priskirtuose EBPO komitetuose.

4 užduotis: Pateikti siūlymus  dėl administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės, administracinių ir viešųjų paslaugų prieinamumo ir teikimo procedūrų skaidrumo užtikrinimo viešajame sektoriuje standarto nustatymo,  atitikties vertinimo sistemos sukūrimo ir įdiegimo

Adomas Puidokas

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Vertinti, prireikus rengti viešojo administravimo, vietos savivaldos, gyvenamosios vietos deklaravimo ir viešųjų įstaigų sričių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus.

2 užduotis: Rengti išvadas dėl ministerijų, kitų viešojo sektoriaus organizacijų, taip pat vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos siūlomo įtvirtinti teisinio reguliavimo.

3 užduotis: Užtikrinti tinkamą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei privačių asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos valdymo srities teisės aktų aiškinimu ir taikymu, nagrinėjimą.

4 užduotis: Atsižvelgiant į administracinių ir viešųjų paslaugų, kurias valstybės ir savivaldybių institucijoms aktualu perkelti į el. erdvę, sąrašą,  pateikti siūlymus dėl administracinių ir viešųjų paslaugų perkėlimo į skaitmeninę erdvę etapų ir grafiko sudarymo.

5 užduotis: Parengti  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą išdėstant jį nauja redakcija ir pateikti jį Vyriausybei.

Dalia Masaitienė

Vyresnioji patarėja

1 užduotis: Dalyvauti įgyvendinant projektą „Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos sukūrimas“, teikiant konsultacijas ir atliekant ekspertinį vertinimą. (2021 m. I-IV ketv.)

2 užduotis: Teikti pasiūlymus grupės vadovui dėl Vietos savivaldos įstatymo tobulinimo, prireikus – teisės aktų projektus.

3 užduotis: Kartu su STT, LSA ir Vyriausybės atstovų įstaiga dalyvauti kuriant savivaldybių antikorupcijos komisijų praktinės veiklos standartą. (2021 m. I-IV ketv.)

4 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti atliekant savivaldybių teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų peržiūrą ir rengiant savivaldybių viešąsias paslaugas administruojančių ir viešąsias paslaugas teikiančių subjektų bazinį sąrašą (2021 m. I-IV ketv).

Virginijus Vaškelis

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Tiesioginio vadovo nustatyta apimtimi dalyvauti rengiant tolesnio viešojo sektoriaus institucinės sąrangos (institucijų tinklo) ir svarbiausių viešojo valdymo procesų tobulinimo galimybių studijos parengimo paslaugų viešojo pirkimo techninę specifikaciją (arba parengti tiesioginio vadovo nustatytą techninės specifikacijos dalį).

2 užduotis: Tiesioginio vadovo nustatyta apimtimi dalyvauti rengiant Viešojo valdymo plėtros programos projektą (arba parengti tiesioginio vadovo nustatytą plėtros programos dalį).

3 užduotis: Įvertinti atliktos viešojo sektoriaus subjektų teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų peržiūros rezultatus bei parengto bazinių administracinių ir viešųjų paslaugų bei šias paslaugas administruojančių ir/ar teikiančių viešojo sektoriaus subjektų sąrašo projektą.

Sandra Šarkutė

Patarėja

1 užduotis: Dalyvauti atliekant valstybės ir savivaldybių valdymo lygiu teikiamų viešųjų paslaugų inventorizaciją.

2 užduotis: Parengti informaciją apie ataskaitiniais 2020 metais viešajame sektoriuje įvykusius institucinius (viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus) pokyčius, skirtą skelbti Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

3 užduotis: Atsižvelgiant į atliktą tolesnio viešojo sektoriaus institucinės sąrangos (institucijų tinklo) ir svarbiausių viešojo valdymo procesų tobulinimo galimybių studiją, dalyvauti rengiant pasiūlymus dėl galimybės ar būdų konsoliduoti viešojo valdymo teisinį reguliavimą ar jį tobulinti.

4 užduotis: Dalyvauti identifikuojant valstybėje teikiamų  administracinių bei viešųjų paslaugų administratorius bei teikėjus. Vertinimo rodiklis: Parengtas ir Vyriausybei  pateiktas  valstybėje teikiamų administracinių bei  viešųjų paslaugų administratorių bei teikėjų sąrašas. Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-01.

5 užduotis: Parengti Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ pakeitimą  suderinant jį su galiojančiais teisės aktais.

Aušra Galvėnienė

Patarėja

1 užduotis: Parengti ir ESFA pateikti prašymą dėl projekto iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos sukūrimas“  finansavimo pakeitimo (įtraukti galimybę atlikti viešojo valdymo efektyvumą ir rezultatyvumą įvertinant viešojo sektoriaus institucinę sąrangą, valdymo procesus analizę).

2 užduotis: Parengti einamaisiais metais numatytų paslaugų viešojo pirkimo dokumentus.

3 užduotis: Pagal kompetenciją parengti ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikti   Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano (skaitmenizavimo komponentas) komponentus.

4 užduotis: Parengti reikiamus dokumentus  viešąjam pirkimui dėl  Tolesnio viešojo sektoriaus institucinės sąrangos (institucijų tinklo) ir viešojo valdymo procesų tobulinimo galimybių studijos parengimo įvykdyti.

Aurelija Tranylienė

Patarėja

1 užduotis: Nagrinėti pasiūlymus, teikti dėl jų išvadas, prireikus – parengti teisės aktų projektus dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų steigimo ar panaikinimo, pavadinimų jiems suteikimo ar keitimo, jų teritorijų ribų ir centrų nustatymo ar keitimo, gyvenamųjų vietovių nustatymo ar panaikinimo, jų teritorijų ribų nustatymo ar keitimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ar keitimo, adreso (pavadinimų gatvėms ir numerių adresų objektams) suteikimo ir keitimo.

2 užduotis: Atlikti „Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos sukūrimas“ projekto paslaugų priežiūros eksperto funkcijas, įgyvendinant projektą ir jo veiklas.

3 užduotis: Esant teigiamoms socialinio – ekonominio poveikio įvertinimo išvadoms ir Vyriausybei pritarus dėl teritorinės reformos tęstinumo, organizuoti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo“ projekto parengimo procedūras.

4 užduotis: Pateikti siūlymus dėl plano (galimų veiksmų) LRV programos priemonei "Atlikus teisės aktų, susijusių su viešųjų paslaugų teikimo perdavimo nevyriausybiniam ir (ar) privačiam sektoriui galimybėmis, peržiūrą, parengti ir pateikti pasiūlymus Vyriausybei dėl atitinkamų viešųjų paslaugų teikimo perdavimo nevyriausybiniam ir (ar) privačiam sektoriui" įgyvendinti.

5 užduotis: Atsižvelgiant į STT korupcijos rizikos analizės 2021 m. vasario 2 d. išvadoje Nr. 4-01-751 pateiktus siūlymus, patikslinti Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimą Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ siekiant: – įtvirtinti nuostatą, kad atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisykles tvirtina savivaldybės taryba; –  nustatyti savivaldybių tarybų ir savivaldybių administracijų direktorių kompetenciją priimant sprendimus viešųjų įstaigų valdymo klausimais.

Alvija Vitkauskienė

Patarėja

1 užduotis: Teikti išvadas dėl Vidaus reikalų ministerijai atsiųstų derinti teisės aktų projektų, susijusių su Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės kompetencija.

2 užduotis: Parengti Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“  pakeitimo projektą, kuriuo būtų iš esmės peržiūrėtas ir atnaujintas Vidaus reikalų ministerijos funkcijų sąrašas, o nuostatai suderinti su Ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijos nuostatų rengimo rekomendacijomis.

3 užduotis: Išanalizuoti galimybę parengti viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė pavyzdinius steigimo dokumentus ir jų pildymo rekomendacijas, prireikus, juos parengti.

4 užduotis: Parengti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės, administracinių ir viešųjų paslaugų prieinamumo ir teikimo procedūrų skaidrumo užtikrinimo viešajame sektoriuje standarto projektą.

Alma Bulkevičienė

Patarėja

 

Daiva Junevičiūtė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Atlikti viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų į PASIS sistemą pateiktų viešųjų ir administracinių paslaugų (toliau – paslaugos) aprašų vertinimą ir tvirtinimą.

2 užduotis: Parengti pavyzdinį savivaldybėse teikiamų administracinių paslaugų, kuriomis savivaldybių darbuotojai galėtų pasinaudoti rengiant ir (ar) koreguojant savo savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų aprašymus, sąrašą.

3 užduotis: Analizuoti darbo su PASIS sistema trūkumus ir pagal poreikį teikti siūlymus dėl PASIS sistemos funkcionalumo tobulinimo.

4 užduotis: Vykdant PASIS apjungimą su VIISP pateikti siūlymus dėl apjungiamos PASIS sistemos   efektyvesnių funkcionalumų įdiegimo (turinio prasme).

5 užduotis: sudaryti administracinių ir viešųjų paslaugų sąrašą, kurias valstybės ir savivaldybių institucijoms aktualu perkelti į el. erdvę.

Užduotys 2021 m.

Irina Malukienė

Vadovė

1 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti, kad būtų atlikta žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje atotrūkio analizė.

2 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti, kad būtų parengta valstybės tarnybos pertvarkos koncepcija įvertinus atliktos žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnybos atotrūkio analizės rezultatus.

3 užduotis: Atlikti teisės aktų, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje supaprastinimu, lankstumu ir motyvavimu, peržiūrą ir  pateikti pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl reikalingų Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimų siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos priemones.

4 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti, kad būtų parengta valstybės tarnautojų veiklos orientuotos į rezultatus vertinimo, valstybės tarnautojų motyvacinės sistemos įdiegimo, valstybės tarnautojų mobilumo metodikos.

5 užduotis: Parengti viešojo sektoriaus vadovų centralizuoto karjeros valdymo sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo gaires.

Adrianas Mečkovskis

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Parengti ir tiesioginiam vadovui pateikti techninę specifikaciją žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje atotrūkio analizės; valstybės tarnybos pertvarkos koncepcijos; valstybės tarnautojų veiklos, orientuotos į rezultatus, vertinimo, valstybės tarnautojų motyvacinės sistemos įdiegimui ir valstybės tarnautojų mobilumo metodikos; taip pat viešojo sektoriaus vadovų centralizuoto karjeros valdymo sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo gairių įsigijimui viešųjų pirkimų būdu.

2 užduotis: Atlikti teisės aktų, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje supaprastinimu, lankstumu ir motyvavimu, peržiūrą ir tiesioginiam vadovui pateikti pasiūlymus dėl reikalingų Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimų siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos priemones.

Janina Guščiūtė

Patarėja

1 užduotis: Atlikti teisės aktų, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje supaprastinimu, lankstumu ir motyvavimu, peržiūrą ir  pateikti pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl reikalingų Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimų siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos priemones.

2 užduotis: Parengti valstybės tarnautojų veiklos orientuotos į rezultatus vertinimo, valstybės tarnautojų motyvacinės sistemos įdiegimo, valstybės tarnautojų mobilumo metodikas.

3 užduotis: Įvertinti Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos (toliau – Metodika) tobulinimo poreikį ir pateikti pasiūlymus dėl Metodikos tobulinimo. Esant poreikiui tobulinti Metodiką, parengti teisės akto projektą.

Inga Prialgauskienė

Patarėja

1 užduotis: Užtikrinti centralizuotos ir efektyvios pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos, integruojančios profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą, sukūrimo poveikio vertinamosios analizės atlikimą ir pasiūlymų Vyriausybei dėl įgyvendinimo modelio alternatyvų pateikimą: pateikti pasiūlymus dėl priemonės įgyvendinimo būdų, etapų ir vykdymo grafiko, parengti techninę specifikaciją (pirkimo užduotį) (jei būtų priimtas sprendimas pirkti vertinamosios analizės atlikimo paslaugą), užtikrinti vertinamosios analizės parengimą ir pasiūlymų pateikimą pagal grafiką nustatytais etapais ir jų terminais.

2 užduotis: Atlikti Psichologo praktinės veiklos vidaus reikalų statutinėse įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-345, įgyvendinimo analizę ir pateikti išvadas bei pasiūlymus dėl reguliavimo tobulinimo.

3 užduotis: Atlikti užsienio šalių policijos ir valstybės sienos apsaugos pareigūnų tarnybos sąlygų analizę ir pateikti pasiūlymus dėl gerosios praktikos taikymo vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų pareigūnų tarnybos reguliavimui tobulinti.

4 užduotis: Atlikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką priemonių poreikio statutinėse įstaigose analizę ir pateikti pasiūlymus dėl tarnybą baigusių pareigūnų integracijos į darbo rinką tobulinimo.

Inga Čypienė

Patarėja

1 užduotis: Parengti ir pateikti vidaus reikalų ministrui sprendimų dėl asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją pagal valstybės finansuojamas vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas, ir pageidaujančių mokytis kitose švietimo įstaigose, poreikio nustatymo 2021 metams projektus iki 2021 m. kovo 31 d.

2 užduotis: Įvertinus suinteresuotų institucijų pateiktus siūlymus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo tobulinimo, iki 2021 m. balandžio 30 d. parengti, suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir vidaus reikalų ministrui pateikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1V-216 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

3 užduotis: Įvertinti suinteresuotų institucijų pateiktus pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ tobulinimo, parengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo projektą, jį suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir iki 2021 m. gegužės 31 d. pateikti vidaus reikalų ministrui.

4 užduotis: Vykdant Aštuonioliktosios Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą bei siekiant tobulinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų socialines garantijas, tinkamai kompensuoti tarnybos ypatumus bei padidinti jos patrauklumą, parengti ir iki 2021 m. gruodžio 20 d. VRM vadovybei pateikti Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektą.

Agnė Jakimavičienė

Patarėja

1 užduotis: Parengti pirkimo „Pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos, integruojančios profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą, sukūrimo poveikio vertinamosios analizės atlikimas“ techninę specifikaciją.

2 užduotis: Peržiūrėti ir įvertinti teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias pareigūnų socialines garantijas, taip pat peržiūrėti ir įvertinti procesus, susijusius su pareigūnų socialinių garantijų taikymu, ir pateikti pasiūlymus dėl  priemonių, kurios pagerintų  vidaus tarnybos sistemos pareigūnų socialines garantijas ir tinkamai kompensuotų tarnybos ypatumus.

3 užduotis: Išanalizuoti 2020 m. II pusmečio ir 2021 m. I pusmečio Vidaus reikalų pareigūnų registro duomenis bei centrinių statutinių įstaigų teikiamus pareigūnų darbo užmokesčio struktūros duomenis ir pateikti išvadą bei pasiūlymus dėl pareigūnų darbo užmokesčio struktūros tobulinimo.

Dainius Cicėnas

Patarėjas

1 užduotis: 90 proc. Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupės išvadų dėl kitų Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, taip pat kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų pateikta teisės aktų nustatytais terminais.

2 užduotis: Dėl 20 proc. Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupės parengtų ir Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų negauta Vyriausybės kanceliarijos padalinių pastabų ir pasiūlymų.

3 užduotis: Atlikti teisės aktų, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje supaprastinimu, lankstumu ir motyvavimu, peržiūrą ir pateikti pasiūlymus vadovybei dėl reikalingų Valstybės tarnybos ir kitų teisės aktų pakeitimų siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos priemones.

Toma Gulijeva

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Dalyvauti inicijuojant projektą "Stiprūs ir atsakingi vadovai - valstybės tarnybos veidas".

2 užduotis: Dalyvauti rengiant žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje atotrūkio (GAP) analizę.

3 užduotis: Dalyvauti rengiant valstybės tarnybos pertvarkos koncepciją, atsižvelgiant į žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje atotrūkio (GAP) analizės rezultatus.

Užduotys 2021 m.

Aušra Grikevičienė

Vadovė

1 užduotis: Pagal kompetenciją organizuoti Lietuvos migracijos politikos gairių nuostatų įgyvendinimą – užtikrinti migracijos procesų pokyčių analizės atlikimą, migracijos politikos įgyvendinimo ataskaitos bei išvadų pateikimą Vyriausybei.

2 užduotis: Įvertinti Tarptautinės migracijos organizacijos Migracijos informacijos centro numatomą vykdyti veiklą ir parengti Vidaus reikalų ministerijos ir Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro sutarties dėl Migracijos informacijos centro veiklos ir finansavimo projektą.

3 užduotis: Užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, nuostatų vertinimą, prireikus – teisės aktų projektų parengimą.

4 užduotis: Užtikrinti teisės aktų, susijusių su asmens dokumentų išdavimu, nuostatų vertinimą, išvadų dėl pateiktų teisės aktų projektų pateikimą.

5 užduotis: Užtikrinti dalyvavimą ES migracijos ir prieglobsčio pakto priemonių svarstyme ir įgyvendinime, pozicijų parengimą.

Gintaras Valiulis

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Dalyvauti Prahos proceso strateginės grupės veikloje, plėtoti Lietuvos pirmininkavimo Prahos procesui metu pradėtas iniciatyvas.

2 užduotis: Vadovaujantis Lietuvos migracijos politikos gairėmis, atlikti metinę migracijos procesų pokyčių analizę ir parengti išvadas ir pasiūlymus dėl migracijos politikos Lietuvoje įgyvendinimo, parengti apžvalginę informaciją.

3 užduotis: Atstovauti Lietuvos interesus Tarybos darbo grupėse, Europos Komisijos bei užsienio šalių ar organizacijų rengiamuose susitikimuose migracijos politikos klausimais.

4 užduotis: Koordinuoti prieglobsčio prašytojų perkėlimo klausimus, tobulinti teisės aktų prieglobsčio klausimais projektus.

5 užduotis: Užtikrinti Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą, svarstant Bendros Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimą ir kitus ES teisėkūros migracijos srityje klausimus. Pagal kompetenciją dalyvauti ES migracijos ir prieglobsčio pakto priemonių svarstyme ir įgyvendinime.

Rūta Jasulaitienė

Vyresnioji patarėja

1 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlikti kitų valstybės institucijų, Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių parengtų teisės aktų projektų, susijusių su migracijos sritimi, teisinį įvertinimą ir teikti dėl jų teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės aktų projektų teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo.

2 užduotis: Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje.

3 užduotis: Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais.

4 užduotis: Dalyvauti svarstant ir rengiant teisės aktų projektus, susijusius su asmens dokumentų išdavimo tobulinimu.

Daiva Vežikauskaitė

Patarėja

1 užduotis: Teikti pasiūlymus ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, reikalingus Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nuostatoms įgyvendinti.

2 užduotis: Dalyvauti atliekant metinę migracijos procesų pokyčių analizę, rengiant išvadas ir pasiūlymus dėl migracijos politikos Lietuvoje įgyvendinimo, vadovaujantis Lietuvos migracijos politikos gairėmis.

3 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimų narių perkėlimo iš Venesuelos į Lietuvos Respubliką procese

4 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti Pilietybės reikalų komisijos, taip pat Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą komisijos veikloje.

Ona Aleksiejūnienė

Patarėja

1 užduotis: Analizuoti informaciją užsieniečių grąžinimo, išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos ir savanoriško grįžimo srityje, prireikus, teikti siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.

2 užduotis: Pagal kompetenciją ir poreikį dalyvauti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų dėl uždraudimo asmenims atvykti į Lietuvos Respubliką projektų rengime.

3 užduotis: Pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nagrinėti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus ir rengti atitinkamas išvadas ir pasiūlymus.

4 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymo projektą.

Danutė Petrauskienė

Patarėja

1 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti atliekant teisės aktų projektų nuostatų, susijusių su imigracijos taisyklių palengvinimu aukštos profesinės kvalifikacijos ir kitų prioritetinių užsieniečių grupėms, vertinimą, prireikus - teikti pasiūlymus dėl šių nuostatų tobulinimo.

2 užduotis: Pagal kompetenciją parengti ir pristatyti Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos ir Komisijos darbo grupių, taip pat EBPO Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų komiteto Migracijos darbo grupės posėdžiuose.

3 užduotis: Pagal kompetenciją vertinti ESTT priimtus sprendimus ir teikti siūlymus dėl poreikio tikslinti Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat teikti siūlymus dėl tikslingumo Lietuvai dalyvauti ESTT bylų svarstymuose.

4 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti atliekant migracijos procesų analizę ir rengiant išvadas.

Daiva Vežikauskienė

Patarėja

1 užduotis: Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-4391, dalyvauti rengiant ir vertinant įstatymo įgyvendinimui reikalingus teisės aktų projektus.

2 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikti išvadas dėl pateiktų derinti teisės aktų projektų.

3 užduotis: Nagrinėti asmenų prašymus leisti atvykti į Lietuvos Respubliką paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo metu, vertinti prašymuose nurodytų aplinkybių atitiktį teisės aktuose nustatytoms draudimo atvykti į Lietuvos Respubliką išimtims.

4 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti atliekant migracijos procesų analizę.

Ernesta Biekšienė

Patarėja

1 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respubliką procese.

2 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti užsieniečių teisinę padėtį reglamentuojančių teisės aktų nuostatų vertinime, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo, prireikus – dalyvauti rengiant įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.

3 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikti išvadas dėl pateiktų teisės aktų projektų derinimo.

4 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti ES Migracijos ir prieglobsčio pakto priemonių svarstyme ir įgyvendinime.

Užduotys 2021 m.

Rasa Tamulevičiūtė

Vadovė

1 užduotis: Suorganizuoti Regionų plėtros programos projekto ir Viešojo valdymo plėtros programos dviejų uždavinių dalių projekto parengimą.

2 užduotis: Suorganizuoti 2021-2027 m. Bendradarbiavimo per sieną programų ir kaimynystės priemonės programų parengimą.

3 užduotis: Suorganizuoti Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo įstatymo, poįstatyminių teisės aktų parengimą.

Andrius Valickas

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Parengti Regionų plėtros programos projekto pagal Strateginio valdymo metodikos nustatomas dalis ir Viešojo valdymo plėtros programos projekto uždavinio ir priemonės (-ių), skirtų sukurti ir įgyvendinti veiksmingą regioninės politikos sistemą, sustiprinant regionų kompetencijas, aprašymą ir pagrindimą.

2 užduotis: Parengti siūlymus savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų ir infrastruktūros valdymo tobulinimo, pritaikant inovatyvius technologinius sprendimus reformos („Smart region“) įgyvendinimo ir finansavimo.

3 užduotis: Suteikti metodinę ir techninę pagalbą regionų plėtros taryboms, rengiančioms regionų plėtros planus (atlikti teritorinio kapitalo veiksnių kiekybinę analizę, susiejant su NPP rodiklių teritorine sklaida,  išorinių galimybių ir grėsmių analizę, apibrėžti rekomenduojamus funkcinių zonų nustatymo principus, kiekybinius rodiklius).

Eglė Šarkauskaitė

Patarėja

1 užduotis: Parengti Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 poįstatyminių teisės aktų projektus.

2 užduotis: Parengti pasiūlymus dėl 2021-2030 m. viešojo valdymo plėtros programos dalių, susijusių su 2021-2030 m. Nacionalinio pažangos plano 8 tikslo ,,Didinti teisinės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą“ 8.5 uždavinio ,,Tobulinti viešojo valdymo sistemą, didinti jos efektyvumą ir atvirumą“  įgyvendinimu taikant bendruomenės inicijuotą vietos plėtros metodą.

3 užduotis: Parengti, suderinti Vidaus reikalų ministerijos su regionų plėtros tarybomis sudaromų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių projektus ir organizuoti jų pasirašymą.

Dorota Levko

Patarėja

1 užduotis: Parengti VRM pasiūlymus dėl Lietuvos prioritetų ir veiksmų rengiamose tarpvalstybinio ir tarptautinio regionų bendradarbiavimo programose (bendradarbiavimo per sieną programų, kitų INTERREG programų), kurie prisidėtų prie Regionų plėtros programos įgyvendinimo. Užtikrinti sklandų Lietuvos pirmininkavimą Baltijos Jūros programos Programavimo komitetui.

2 užduotis: Parengti Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 poįstatyminių teisės aktų projektus.

3 užduotis: Suorganizuoti metinį renginį „Regionų forumas 2021“

 

2021 m. užduotys

Vytautas Markauskas

Departamento direktorius

1 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti Vidaus reikalų ministerijos darbo užmokesčio ir karjeros politikos parengimą.

2 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti esamų Vidaus reikalų ministerijos procesų aprašymą, teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo.

3 užduotis: Koordinuoti naujų vidinės komunikacijos koncepcijų / idėjų (renginių, informacijos sklaidos) diegimą ar įgyvendinimą Vidaus reikalų ministerijoje.

4 užduotis: Organizuoti savitarnos portalo plėtojimą perkeliant Vidaus reikalų ministerijos vidinius procesus.

Alvydas Genys

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Patobulinti ir administruoti atsakingų už pavedimų vykdymą ministerijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir įstaigų prie vidaus reikalų ministerijos išankstinio informavimo sistemą, kad iš anksto laiku būtų informuojami atsakingi vykdytojai dėl Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Ministro Pirmininko, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo terminų ir kas savaitę parengti ir pateikti ministerijos vadovybei bei padalinių vadovams pažymas dėl faktinės kontroliuojamų pavedimų vykdymo būklės.

2 užduotis: Atliekant vidaus kontrolės sistemos būklės VRM Administravimo departamento peržiūrą, surinkti ir apibendrinti informaciją apie dokumentų valdymo sistemą ir pateikti pasiūlymus dėl jos.

3 užduotis: Įvertinti  gyventojų prašymų, skundų, pareiškimų nagrinėjimo terminus,  jų kontrolės mechanizmą VRM bei pateikti siūlymus dėl kontrolės tobulinimo.

4 užduotis: Atlikti VRM vidinių procesų analizę ir pateikti siūlymus dėl jų optimizavimo.

Vytautas Žemionis Patarėjas 1 užduotis: Peržiūrėti ir atnaujinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ekstremalių situacijų prevencijos planą.

2 užduotis: Atlikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ir Vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų atitikties realiai padėčiai peržiūrą, atitinkamai pakeisti minėtą planą ir nuostatus.

3 užduotis: Organizuoti civilinės saugos mokymus darbo vietose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie VRM valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.
 

Teisės taikymo skyrius

Augustė Jucienė

Vedėja

1 užduotis: Užtikrinti savalaikį pasirengimą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos personalo administravimo funkcijų konsolidavimui Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre.

2 užduotis: Organizuoti atlygio už darbą nustatymo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje sistemos tobulinimą.

3 užduotis: Pateikti tiesioginiam vadovui pasiūlymus dėl savalaikio prašymų ir skundų, gautų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriuje, išnagrinėjimo ir atsakymo pateikimo užtikrinimo.

Arūnas Sodonis

Patarėjas

1 užduotis: Teikti teismams procesinius dokumentus ministerijos teisminėse bylose.

2 užduotis: Rengti atsakymus (sprendimus) į fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus, pareiškimus ir skundus.

3 užduotis: Vertinti ministro įsakymų dėl LR pilietybės projektų teisinį pagrįstumą.

4 užduotis: Teikti skyriaus vedėjui, departamento direktoriui pasiūlymus dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotų teisės aiškinimų ir teisės taikymo taisyklių perkėlimo į ministerijos veiklos sritį reguliuojančią teisę; teisinio reguliavimo, sukeliančio teisės taikymo problemų, modifikavimo.

Kristijonas Gudalevičius

Patarėjas

1 užduotis: Atlikti teisės aktų projektų teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoti teisinės ekspertizės atlikimą.

2 užduotis: Rengti ir teikti su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoti su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą skyriaus ar departamento vadovui.

3 užduotis: Nagrinėti suinteresuotų institucijų ir Vyriausybės kanceliarijos pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos pateiktų teisės aktų projektų ir prireikus padėti juos tikslinti.

Giedrė Kornijenkienė Patarėja

1 užduotis: Kokybiškas ir nustatytais terminais atliktas gaunamų teisės aktų projektų, susijusių su Europos Sąjungos struktūrine parama,  teisinis vertinimas.

2 užduotis: Kokybiškas ir nustatytais terminais atliktas gaunamų sutarčių projektų vertinimas.

3 užduotis: Kokybiškas teisinių konsultacijų, kitų išvadų teikimas ministerijos padaliniams teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo klausimais.

Personalo valdymo skyrius
 
Aušrinė Valiūnienė Patarėja

1 užduotis: Parengti Lietuvos Respublikos ministerijos valstybės tarnautojų karjeros modelio projektą.

2 užduotis: Dalyvauti tobulinant Lietuvos Respublikos ministerijos personalo valdymo politiką.

Donatas Gailius

Patarėjas

1 užduotis: Įvertinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-67 „Dėl asmens lapo ir asmens kortelės formų patvirtinimo“ aktualumą, pateikti išvadas ir, prireikus, parengti šio teisės akto pakeitimo projektą.

2 užduotis: Įvertinti specialiuosius reikalavimus valstybės įmonės „Regitra“ valdybos nariams ir pateikti pasiūlymus dėl jų pakeitimo.

Jūratė Šafranovičienė

Patarėja

1 užduotis: Parengti atmintinę, kuri apimtų informaciją apie visas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, motyvavimo ir skatinimo priemones Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje.

2 užduotis: Surinkti ir susisteminti informaciją apie ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, paskyrimus į komisijas, darbo grupes ar kitas kolegialias institucijas.

Organizacinis skyrius

Joana Žiedelienė

Vedėja

1 užduotis: Užtikrinti 30-ųjų Medininkų žudynių renginių koordinavimą

2 užduotis: Koordinuoti tarptautinių ir kitų aukšto lygio renginių organizavimą

3 užduotis: Formuoti pozityvų organizacijos mikroklimatą organizuojant vidinius renginius, puoselėjančius tradicijas ir įtraukiančius ministerijos darbuotojus.

Asta Vėjalienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Dalyvauti organizuojant Lietuvos regioninės politikos forumą: parengti forumo sąmatą, atlikti reikalingų paslaugų viešuosius pirkimus, organizuoti atsiskaitymą už suteiktas paslaugas, užtikrinti sklandžią renginio eigą.

2 užduotis: Dalyvauti organizuojant Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdį Lietuvoje: parengti renginio sąmatą, atlikti reikalingų paslaugų ir prekių viešuosius pirkimus, organizuoti atsiskaitymą už suteiktas paslaugas, užtikrinti protokolo laikymąsi renginio metu.

3 užduotis:  Dalyvauti organizuojant Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdį Lietuvoje: parengti renginio sąmatą, atlikti reikalingų paslaugų ir prekių viešuosius pirkimus, organizuoti ir atsiskaitymą už suteiktas paslaugas, užtikrinti protokolo laikymąsi renginio metu.

Informacijos ir dokumentų valdymo skyrius

Ingrida Jeruslanovienė

Vedėja

1 užduotis: Pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti archyvinių įslaptintų bylų (dokumentų) tvarkymą (dėl bylų naikinimo paslaugos įsigijimo, įslaptintų bylų vertės ekspertizė, atrinkimas naikinti įslaptintų bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, įslaptintų bylų naikinimo aktų projektų parengimas ir pateikimas derinti Vidaus reikalų ministerijos Centrinei specialiajai ekspertų komisijai ir kt.).

2 užduotis: Pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti teisės aktų ir kitų dokumentų projektų dėl ministerijos dokumentų valdymo efektyvumo didinimo ir jų procesų vidaus kontrolės optimizavimo parengimą skyriaus veiklai užtikrinti.

3 užduotis: Pagal kompetenciją koordinuoti ir organizuoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo sistemų optimizavimą, sukuriant vieningus veiklos ir dokumentų valdymo procesus.

Eglė Likienė

Patarėja

1 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir pateikti skyriaus vadovui informaciją (analizę) apie apie asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą bei asmenų aptarnavimą vidaus reikalų ministerijoje 2021 metais. Per metų I-IV ketvirčius vykdyti asmenų prašymų ir skundų tvarkymo dokumentų valdymo sistemoje DocLogix stebėseną ir apie pastebėtus asmenų prašymų ir skundų tvarkymo pažeidimus informuoti atsakingus darbuotojus. Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams tekti metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo klausimais.  Vykdyti elektroniniu paštu gautų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą ir nukreipimą pagal kompetenciją.

2 užduotis: Užtikrinti išvadų dėl investuotojo atitikties nacionalinio saugumo interesams išdavimą laiku, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.

3 užduotis: Parengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo ,,Dėl Klientų aptarnavimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje standarto patvirtinimo" projektą ir kitų teisės aktų ir dokumentų projektus skyriaus veiklai užtikrinti.

4 užduotis: Užtikrinti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų kontrolės nustatymą ir procesų optimizavimą.

5 užduotis: Vykdyti asmenų prašymų ir skundų, gautų Vidaus reikalų ministerijoje, nagrinėjimo stebėseną, rengti apibendrintą informaciją.

Arvydas Kalpokas

Patarėjas

1 užduotis: Užtikrinti ir vykdyti archyvinių įslaptintų bylų (dokumentų) sutvarkymą: įslaptintų bylų vertės ekspertizė, vertinimas ir atrinkimas įslaptintų bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, įslaptintų bylų naikinimo aktų projektų parengimas ir pateikimas derinti Vidaus reikalų ministerijos centrinei ekspertų komisijai, asmens (tarnybos) bylų įvertinimas ir atrinkimas išslaptinti teisės aktų nustatyta tvarka, sąrašų rengimas.

2 užduotis: Užtikrinti 2019 metų pažymos apie ministerijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymo pažymos parengimą teisės aktų nustatyta tvarka,  ministerijos dokumentų (bylų) būklės ir kiekio patikrinimo akto parengimą, bylų sudarymo suvestinių duomenų suvedimą.

3 užduotis: Rengti Vidaus reikalų ministerijos trumpai saugomų dokumentų naikinimo aktų projektus ir pateikti derinti Vidaus reikalų ministerijos Centrinei dokumentų ekspertų komisijai.         Vykdyti nutrauktų baudžiamųjų bylų, iškeltų iki 2003 m. gegužės 1 d., saugojimą ir atrinkimą naikinti.

4 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir užtikrinti bylų (dokumentų) sutvarkymą archyviniam saugojimui ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix,  tvarkyti nuolat ir ilgai saugomas elektronines bylas dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.

5 užduotis: Užtikrinti ir vykdyti Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių trumpai, ilgai ir nuolat saugomų bylų tvarkymą ir perdavimą į departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus archyvų fondą.

Olga Mankuvienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos dokumentų rengimo ir valdymo reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix. Atlikti ministerijos administracijos padaliniuose ir grupėse dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo analizę ir iki einamojo mėnesio 25 d. kartą per mėnesį (teikti apibendrintą informaciją).  Nustatyta tvarka vykdyti Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemos DocLogix veiklos priežiūrą, teikti pasiūlymus dėl jos tobulinimo.

2 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse.

3 užduotis: Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix nustatyta tvarka parengti 2022 metų Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos plano ir 2021 metų Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos plano papildymų sąrašų projektus, suderinus su Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų ekspertų komisija, teikti derinti per Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemą DocLogix iki 2021 m. spalio 31 d. Lietuvos valstybės naujajam archyvui į Elektroninę archyvų informacinę sistemą.  Parengti Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniams 2022 metų Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos plano išrašus iki 2021 m. gruodžio 31 d. Tikrinti atitinkamų įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių, neįtrauktų į archyvų komplektavimo šaltinių sąrašą, 2022 metų dokumentacijos planų ir 2021 metų dokumentacijos planų papildymų sąrašų projektus ir teikti derinti Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų ekspertų komisijai iki 2021 m. gruodžio 15 d.

4 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir užtikrinti ministerijos bylų (dokumentų) sutvarkymą archyviniam saugojimui ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix. Koordinuoti ir tvarkyti ministerijos 2020 m. dokumentus (bylas) ir 2019 m., 2020 m. nuolat ir ilgai saugomas elektronines bylas Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix. Rengti atitinkamų metų Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus trumpai saugomų dokumentų naikinimo aktų projektus ir iki 2021 m. gruodžio 31 d. pateikti derinti Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų ekspertų komisijai. Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus metų trumpai, ilgai ir nuolat saugomų bylų tvarkymą ir perdavimą archyvuoti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

5 užduotis: Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainės administravimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka.

Laima Vaišnoraitė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: 2019 m. veiklos nuolat saugomų bylų apyrašą elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) ir pateikti jį derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui.       Parengti 2019 m. personalo valdymo ilgai saugomų bylų, atleistų pareigūnų ir valstybės tarnautojų ilgai saugomų asmens bylų apyrašą, atleistų darbuotojų, dirbusių pagal darbo sutartis, ilgai saugomų asmens bylų apyrašą elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) ir pateikti juos derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui.

2 užduotis: Parengti Dokumentų valdymo sistemoje (DocLogix) Ministerijos padalinių dokumentacijos planų suvestinę už 2020 m.

3 užduotis: Koordinuoti ir tvarkyti 2020 m. nuolat ir ilgai saugomas elektronines bylas dokumentų valdymo sistemoje DocLogix bei parengti apyrašus ir pateikti juos derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui.

4 užduotis: Užtikrinti atitinkamų metų nuolat saugomų elektroninių dokumentų (bylų) perdavimą saugojimui Lietuvos valstybės naujajam archyvui teisės aktų nustatyta tvarka. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir užtikrinti bylų (dokumentų) sutvarkymą archyviniam saugojimui ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.

5 užduotis: Užtikrinti ir vykdyti Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių trumpai, ilgai ir nuolat saugomų bylų tvarkymą ir perdavimą į departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus (ministerijos) archyvų fondą. Rengti Vidaus reikalų ministerijos trumpai saugomų dokumentų naikinimo aktų projektus ir pateikti derinti Vidaus reikalų ministerijos Centrinei dokumentų ekspertų komisijai.

Užduotys 2021 m.

Ilona Smailienė

Departamento direktorė

1 užduotis: Užtikrinti, kad laiku būtų parengtas Vidaus reikalų ministerijos konsolidavimo grupės viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus.
2 užduotis: Užtikrinti finansinės atskaitomybės patikimumo kontrolę.
3 užduotis: Laiku parengti 2022-2024 m. biudžeto projektą.
4 užduotis: Užtikrinti savalaikį  Vidaus reikalų ministerijos perėjimą  prie Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemio.

Janina Seilienė

EFD vyresnioji patarėja

1 užduotis: Užtikrinti VRM 2022-2024 m. biudžeto projekto parengimą, informacijos apie lėšų poreikį vidaus reikalų ministrui pavestų sričių valstybės kapitalo investicijoms parengimą ir pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais.
2 užduotis: LR Seimo, LRV Vyriausybės, VRM vadovybės pavedimų savalaikis vykdymas.
3 užduotis: VRM EFD kompetencijos klausimais tinkamai atstovauti VRM ir tarpžinybinėse darbo grupėse, komisijose, taip pat tinkamai atlikti vidaus reikalų ministro pavestus įgaliojimus už VRM.
4 užduotis: Koordinuoti Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemio (toliau – FVAIS) įdiegimo Vidaus reikalų ministerijoje  vykdymo  procesą  ir  užbaigimą nustatytais terminais.

Buhalterinės apskaitos skyrius

Danė Vyšniauskienė

Skyriaus vedėja

1 užduotis: Užtikrinti savalaikį 2020 m. Vidaus reikalų ministerijos metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenų pateikimą  Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).
2 užduotis: Užtikrinti ministerijos tarpinių ir metinio finansinių ataskaitų  rinkinių parengimą pagal VSAFAS.
3 užduotis: Priimti iš pavaldžių įstaigų metines finansinės atskaitomybės formas bei jų pagrindu sudarytą  2020 m. konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį pateikti Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei.
4 užduotis: Organizuoti buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai.
5 užduotis: Organizuoti buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teikiami į naujai diegiamą apskaitos sistemą FVAIS.

Laura Ragelytė

Patarėja

1 užduotis: Per einamuosius metus pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant ir (arba) teikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su VSF, Norvegijos finansinės paramos ir Europos ekonominės erdvės, ES struktūrinės paramos ir kitos ES paramos administravimu, bei dėl kitų teisės aktų projektų, susijusių su apskaitos ir apmokėjimo klausimais.
2 užduotis: Nagrinėti sprendimų dėl ES struktūrinės paramos ir kitos ES paramos bei bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo projektus, sprendimų dėl ES lėšų padengimo valstybės biudžeto lėšomis ar bendrojo finansavimo lėšų nurašymo projektus.
3 užduotis: Rengti ministerijos lėšų inventorizacijos aprašus – sutikrinimo žiniaraščius, patikrinti gautus inventorizacijos aprašus–sutikrinimo žiniaraščius, rengti pažymas dėl inventorizacijos duomenų atitikties buhalterinės apskaitos duomenims.
4 užduotis: Teisingai įvesti duomenis į buhalterinės apskaitos programą ministerijos ketvirtinių ir metinių biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui.

Rasa Remeikaitė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Išnagrinėti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl Vidaus saugumo fondo programos projektų paramos sutarčių projektų.
2 užduotis: Patikrinti laiku ir pateikti apmokėjimui Vidaus saugumo fondo programos apmokėjimui pateiktus dokumentus dėl Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo.
3 užduotis: Patikrinti pateiktas išvadas dėl išlaidų tinkamumo finansuoti Vidaus saugumo fondo lėšomis ir surašyti buhalterines pažymas dėl finansavimo sumų perdavimo arba panaudotų ir pripažintų tinkamomis Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nurašymo.
4 užduotis: Parengti laiku ataskaitas apie atliktus mokėjimus, pateikti jas VRM Regioninės politikos departamentui ir Centrinei projektų valdymo agentūrai, informaciją apie atliktus mokėjimus suvesti į VSFIS.
5 užduotis: Per einamuosius metus pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant ir (arba) teikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su Vidaus saugumo fondo paramos administravimu, bei dėl kitų teisės aktų projektų, susijusių su apskaitos ir apmokėjimo klausimais.

Gražina Šliachtovič

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Suderinti 2020 m. Vidaus reikalų ministerijos tarpusavio operacijų informaciją su kitais viešojo sektoriaus subjektais Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS), pateikti papildomą eliminavimo informaciją.
2 užduotis: Pateikti 2020 m. ministerijos finansinių ataskaitų rinkinio ir nuosavybės dalių duomenis VSAKIS.
3 užduotis: Parengti 2020 m. Vidaus reikalų ministerijos metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį trečiame konsolidavimo lygyje ir jį pateikti VSAKIS.
4 užduotis: Tikrinti ETBT programų apmokėjimui pateiktus dokumentus, nustatytais terminais rengti ataskaitas apie atliktus mokėjimus ir grąžintas lėšas, tikrinti ESITPD pateiktas ataskaitas dėl bendrojo finansavimo lėšų nurašymo ir panaudotų per laikotarpį lėšų įvertinimo ataskaitas, pagal jas rengti buhalterines pažymas dėl lėšų pripažinimo finansavimo sąnaudomis arba perduotu finansavimu.
5 užduotis: Tikrinti EKP programų apmokėjimui pateiktus dokumentus, nustatytais terminais rengti ataskaitas apie atliktus mokėjimus ir grąžintas lėšas, tikrinti ESITPD pateiktas ataskaitas dėl panaudotų per laikotarpį lėšų įvertinimo ataskaitas, pagal jas rengti buhalterines pažymas dėl lėšų pripažinimo finansavimo sąnaudomis arba perduotu finansavimu.

Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius

Rita Rutkauskienė

Skyriaus vedėja

1 užduotis: Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) 2021 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projekto parengimą, jo suderinimą ir pateikimą tvirtinti nustatyta tvarka, įvertinti pateiktus įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus.
2 užduotis: Užtikrinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijų atlikimą.
3 užduotis: Užtikrinti valstybės įmonės ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininko/dalininko teises ir pareigas įgyvendina VRM, teisės aktų, susijusių su vadovų darbo užmokesčio, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių nustatymu bei pelno paskirstymo tvirtinimu, ir kitų šių įmonių ir įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų pagal kompetenciją rengimą.
4 užduotis: Parengti, susisteminti, išanalizuoti ir pateikti informaciją apie lėšų poreikį vidaus reikalų ministrui pavestos valdymo srities kapitalo investicijoms 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane (toliau – 2022 metų biudžeto rengimo planas) nustatyta tvarka.
5 užduotis: Užtikrinti 2020 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų poreikio savivaldybėms VRM kuruojamoms valstybinėms funkcijoms atlikti, apskaičiavimą ir valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms funkcijoms atlikti paskirstymą pagal savivaldybes, pateikti šią informaciją 2022 metų biudžeto rengimo plane nustatyta tvarka.

Giedrė Narkevičienė

Patarėja

1 užduotis: Parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymą, kuriuo tvirtinamas Vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų 2020 metų investicijų projektų įgyvendinimo priemonių planas.
2 užduotis: . Suvesti informaciją apie investicijų projektus į SIS.
3 užduotis: Parengti, susisteminti, išanalizuoti ir pateikti informaciją apie lėšų poreikį vidaus reikalų ministrui pavestos valdymo srities kapitalo investicijoms 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane (toliau – 2022 metų biudžeto rengimo planas) nustatyta tvarka ir terminais.
4 užduotis: Parengti ir 2022 metų biudžeto rengimo plane nustatyta tvarka ir terminai pateikti FM valstybės kapitalo investicijų trijų metų limitų paskirstymą pagal vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir kitą su planuojamomis investicijomis susijusią informaciją.
5 užduotis: Parengti ir pateikti ataskaitas apie investicijų panaudojimą FM, IVPK Apraše nustatyta tvarka ir Statistikos departamentui.

Erika Giedraitienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Parengti VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projektą bei VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano pakeitimo projektus, suderinti ir pateikti tvirtinti nustatyta tvarka, įvertinti pateiktus įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus bei įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planų pakeitimus.
2 užduotis: Atlikti VRM, įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimo planų įvykdymo analizę ir teikti VRM kancleriui apibendrintą informaciją.
3 užduotis: Pagal kompetenciją išanalizuoti viešųjų įstaigų, kuriose savininko teises ir pareigas įgyvendina VRM, metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas, parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymų projektus dėl finansinių ataskaitų rinkinių.
4 užduotis: Pagal kompetenciją rengti, dalyvauti rengiant ir nagrinėjant pavestus teisės aktų projektus, susijusius su viešųjų įstaigų veikla, viešųjų įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymu bei kitais ekonominiais finansiniais klausimais.
5 užduotis: Dalyvauti atliekant Programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas.

Dovilė Kaziūnienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Dalyvavimas rengiant / vertinimas ir (arba) pastabų, pasiūlymų teikimas dėl pavestų teisės aktų, susijusių su Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos ,VSF ir Norvegijos finansinio mechanizmo projektais.
2 užduotis: Paramos sutarčių projektų, skiriant finansavimą (arba keičiant jau sudarytas sutartis) iš Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos ir VSF, vertinimas.
3 užduotis: Pagal kompetenciją rengimas / dalyvavimas rengiant ir nagrinėjant pavestus teisės aktų projektus, susijusius su įmonės veikla, vadovo darbo užmokesčio nustatymu, valdybos narių atlygio nustatymu bei kitais ekonominiais finansiniais klausimais.
4 užduotis: Pagal skyriaus kompetenciją dalyvavimas rengiant ir tvirtinant įmonės 2022–2025 metų veiklos strategiją.
5 užduotis: Pateikto audituoto įmonės metinio finansinių ataskaitų rinkinio išanalizavimas, ministro įsakymo projektų dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) patvirtinimo, turto įsigijimo ir skolinimosi plano ir pajamų ir išlaidų sąmatos parengimas, suderinimas bei pateikimas tvirtinti.

Liudmila Rabikienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant ir (arba) teikiant pastabas bei pasiūlymus dėl pavestų teisės aktų, susijusių su 2014-2020  ir  2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų administravimu ir naudojimu, vertinti vidaus reikalų ministro įsakymų projektus dėl finansavimo skyrimo projektams ir finansavimo skyrimo pakeitimo iš 2014-2020 metų ES fondų paramos lėšų.
2 užduotis: Surinkti, susisteminti ir pagal nustatytas formas parengti ataskaitas, teikiamas Finansų Ministerijai apie lėšų investicijoms panaudojimą. Surinkti, susisteminti ir pagal nustatytas formas parengti informaciją apie  VRM kuruojamoms valstybinėms funkcijoms atlikti savivaldybėms skirtų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų panaudojimą.
3 užduotis: Išnagrinėti, parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymų projektus dėl įstaigų prie ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų viešųjų įstaigų bei valstybės įmonės teikiamų paslaugų kainų.
4 užduotis: Apskaičiuoti (dalyvauti apskaičiuojant) 2022 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų poreikį savivaldybėms VRM kuruojamoms valstybinėms funkcijoms atlikti. Paskirstyti (organizuoti paskirstymą) valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas valstybinėms funkcijoms atlikti pagal savivaldybes ir pateikti šią informaciją 2022 metų  valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano (toliau - 2022 metų biudžeto rengimo planas) nustatyta tvarka ir terminais.
5 užduotis: Parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymo projektą „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme (toliau - 2022 metų biudžeto įstatymas) nustatytais terminais.

Justas Plečkaitis

Vyriausiasis specialistas

1 užduotis: Vykdydamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas, pagal skyriui priskirtą kompetenciją rengia dokumentus (mokėjimo paraiškas, sąskaitas už  ataskaitinius metus, mokėjimo paraiškų prognozes, ataskaitas ir kt.) ir teikia Europos Komisijai.
2 užduotis: Vykdydamas Programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas, pagal skyriui priskirtą kompetenciją, atlieka Programos duomenų bazėje esančių duomenų kaupimo ir saugojimo sistemos veikimo užtikrinimą ir Programos grąžintinų ir grąžintų lėšų apskaitos užtikrinimą.
3 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir nagrinėjant teisės aktų ir sutarčių projektus, susijusius su finansinės paramos, gaunamos iš Vidaus saugumo fondo, Europos kaimynystės priemonės programos, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos ir kitų programų, administravimu ir naudojimu.
4 užduotis: Rengti skyriaus bylų nomenklatūrą, tvarkyti skyriaus bylas ir perduoti jas į ministerijos archyvą.

Aidas Miškinis

Vyriausiasis specialistas

1 užduotis: Laiku ir kokybiškai atlikti visus būtinus veiksmus organizuojant VRM darbuotojų komandiruotes, parenkant optimalų maršrutą ir tinkamą viešbutį, užsakant oro uosto VIP zoną aukšto lygio delegacijoms, registruojant į skrydį ir organizuojant transportą į/iš oro uostą/o.
2 užduotis: Vykdyti atnaujinto varžymosi procedūras dėl aviabilietų, viešbučių ir medicininių išlaidų draudimo pirkimo, skelbiant varžymąsi, vertinant pasiūlymus ir paskelbiant laimėtoją.
3 užduotis: Pagal kompetenciją užtikrinti VRM atstovų dalyvavimą Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžiuose, sudarant delegacijas, rengiant ministro įsakymus ir užtikrinant akreditaciją.
4 užduotis: Užtikrinti PVM sąskaitų faktūrų kartu su pirkimo dokumentais pateikimą Duomenų Valdymo Sistemoje.

Biudžeto ir finansų skyrius

Ingrida Samulėnienė

Skyriaus vedėja

1 užduotis: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, organizuoti ir kontroliuoti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patikslinimą, duomenų atnaujinimą Stebėjimo informacinėje sistemoje, Vidaus reikalų ministerijos ir pavaldžių biudžetinių įstaigų 2021 m. programų sąmatų parengimą, suvestinių programų sąmatų sudarymą, patvirtinimą ir pateikimą nustatyta tvarka Finansų ministerijai, suderinus su Ministru Pirmininku – Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimą.
2 užduotis: Užtikrinti apibendrintos informacijos apie vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių įstaigų asignavimų poreikį 2022–2024 metams parengimą ir pateikimą Finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, informacijos dėl 2022 m. biudžeto projekto pateikimą Lietuvos Respublikos Seimui.
3 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2022–2024 m. strateginio veiklos plano projekto rengimą (tikslinimą) teisės aktuose nustatyta tvarka, duomenų suvedimą (atnaujinimą) Stebėjimo informacinėje sistemoje.
4 užduotis: Organizuoti vidaus reikalų ministrui pavestoms valdymo sritims numatomų skirti 2022–2024 m. maksimalių valstybės biudžeto asignavimų limitų paskirstymo projekto parengimą, VRM ir pavaldžių biudžetinių įstaigų 2022–2024 m. programų sąmatų projektų rengimą, suvestinių programų sąmatų projektų sudarymą, kitos su 2022–2024 m. valstybės biudžeto projekto rengimu susijusios informacijos parengimą ir pateikimą Finansų ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms.
5 užduotis: Užtikrinti, kad mokėjimo paraiškos VRM ir pavaldžių biudžetinių įstaigų vykdomų programų finansavimui būtų teikiamos Finansų ministerijai teisės aktuose nustatytais terminais, kontroliuoti informacijos apie vidaus reikalų ministro valdymo sričiai 2021 m. skirtų valstybės biudžeto asignavimų naudojimą parengimą, užtikrinti informacijos teikimą Seimo Audito komitetui vykdant pavedimą dėl valstybės biudžeto išlaidų kontrolės.

Aldona Mendelevičienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Rengti (tikslinti) Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano finansines lenteles (2021–2023 m. tvirtinimui ir 2022–2024 m. projektui), atitinkamą informaciją suvesti (atnaujinti) Stebėjimo informacinėje sistemoje (SIS), kas ketvirtį SIS patikslinti 2021 metų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planinius ir patvirtinti faktinius panaudojimo duomenis.
2 užduotis: Surinkti, išanalizuoti ir parengti suvestinę informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų poreikį 2022–2024 m. (įskaitant poreikį Europos Sąjungos fondų, kitos tarptautinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšoms), netęstinas programas (priemones), planuojamas biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą ir kitą su lėšų planavimu susijusią informaciją.
3 užduotis: Parengti ir pateikti Vyriausybės kanceliarijai, Finansų ministerijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms apibendrintą vidaus reikalų ministro valdymo sričių įstaigų informaciją, susijusią su Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projekto rengimu.
4 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka parengti vidaus reikalų ministrui pavestoms valdymo sritims numatomų skirti 2022–2024 m. maksimalių valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms limitų paskirstymo VRM ir pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms projektą, rengti kitą su 2022 m. valstybės biudžeto patvirtinimu susijusią apibendrintą informaciją.
5 užduotis: Seimo Audito komitetui pateikti apibendrintą informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų naudojimą išlaidoms (transportui, komandiruotėms ir kt.), atitinkamus duomenis įvedant Seimo Audito komiteto informacinėje sistemoje SAKIS ir juos patvirtinant, dalyvauti pagal kompetenciją rengiant kitus su strateginiu planavimu ir biudžeto formavimu susijusius dokumentus.

Vilma Morkūnaitė

Patarėja

1 užduotis: Seimo Audito komitetui teikti apibendrintą informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų naudojimą darbo užmokesčiui, atitinkamus duomenis įvedant Seimo Audito komiteto informacinėje sistemoje SAKIS ir juos patvirtinant.
2 užduotis: Rengti duomenis skelbimui VRM interneto svetainėje apie faktinį VRM darbuotojų skaičių ir jų vidutinį nustatytą (paskirtą) darbo užmokestį, periodiškai rengti kitą informaciją, susijusią su išlaidų darbo užmokesčiui planavimu ir naudojimu, vykdyti duomenų analizę.
3 užduotis: Rengti vidaus reikalų ministro įsakymų ir VRM kanclerio potvarkių dėl darbo apmokėjimo projektus, pagal kompetenciją dalyvauti kitų teisės aktų, susijusių su darbo užmokesčio klausimais, rengime.
4 užduotis: Rengti pareigūnų darbo užmokesčio dinamikos analizę ir kitą su pareigūnų darbo užmokesčio klausimais susijusią informaciją.

Jolanta Jokubauskienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Koordinuoti Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų (VBAM) sistemoje VRM ir pavaldžių įstaigų, kurių asignavimų valdytojas yra vidaus reikalų ministras, prognozių apie 2021 m. planuojamas išmokėti Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšas ir mokėjimo paraiškų teikimą Finansų ministerijai.
2 užduotis: Laiku parengti ir pateikti VRM Ekonomikos ir finansų departamento vadovybei ir Finansų ministerijai siūlymus dėl VRM 2021 m. programų sąmatose patvirtintų ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų patikslinimo, gavus pritarimą - patikslinti 2021 m. programų sąmatas VBAM sistemoje.
3 užduotis: Parengti ir pateikti Finansų ministerijai ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų 2021 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir programų sąmatų vykdymo ataskaitas bei kitą teisės aktuose nustatytą informaciją.
4 užduotis: Analizuoti ES ir bendrojo finansavimo lėšų naudojimą pagal vykdomas priemones, išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius ir rengti apibendrintą informaciją VRM Ekonomikos ir finansų departamento vadovybei.
5 užduotis: Sudaryti ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų 2022–2024 m. programų sąmatų projektus su preliminariais skaičiavimais ir pateikti Finansų ministerijai.

Darius Andriūnas

Vyriausiasis specialistas

1 užduotis: Rengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2022–2024  m. strateginio veiklos plano projektą teisės aktuose nustatyta tvarka.
2 užduotis: Rengti Vidaus reikalų ministerijos 2021 metų veiklos plano projektą ir organizuoti bei koordinuoti įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos 2021 metų veiklos planų projektų parengimą, teikti įstaigoms prie Vidaus reikalų ministerijos metodinę pagalbą metų veiklos planų rengimo klausimais.
3 užduotis: Vykdyti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2021–2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę, rengti ketvirtines ataskaitas, vertinti rizikas dėl strateginio veiklos plano programų tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų planinių reikšmių galimo nepasiekimo, ar ženklaus viršijimo, teikti pasiūlymus dėl vertinimo kriterijų siektinų reikšmių koregavimo;  stebėsenos duomenis per nustatytus terminus pateikti į centralizuotą Stebėsenos informacinę sistemą.
4 užduotis: Vykdyti Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano ir kitų ilgos, vidutinės trukmės tarpinstitucinių planavimo dokumentų, kuriuos pagal kompetenciją įgyvendina Vidaus reikalų ministerija ir (arba) vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos, įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę, užtikrinti kokybiškos informacijos pateikimą Stebėsenos informacinėje sistemoje per nustatytus terminus.
5 užduotis: Rengti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano ir Vidaus reikalų ministerijos (vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų grupės) metines veiklos ataskaita.

Užduotys 2021 m.

Lina Šemetulskytė

Direktorė

1 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4, 5, 7,  8 ir 10 prioritetų įgyvendinimui numatytų Europos regioninės plėtros fondo lėšų, Europos socialinio fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo spartą.

2 užduotis: Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimą.

3 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. bendradarbiavimo per sieną programų, kurioms vadovauja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,  lėšų panaudojimo spartos stebėseną.

4 užduotis: Užtikrinti pasirengimą administruoti Vidaus saugumo fondą 2021–2027 m. (VSF), Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą (SVVP).

5 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Vidaus saugumo fondo programos lėšų panaudojimo spartos stebėseną.

Vidaus saugumo fondo skyrius

Rasa Butkienė

Vedėja

1 užduotis: Užtikrinti pasirengimą administruoti Vidaus saugumo fondą 2021–2027 m. (VSF), Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą (SVVP).

2 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Vidaus saugumo fondo programos lėšų panaudojimo spartos stebėseną.

Violeta Plotnikovienė

Vyresnioji patarėja

1 užduotis: Parengti ir pateikti EK tvirtinimui VSF 2021-2027 m. programos projektą.

2 užduotis: Rengti ir teikti tvirtinimui 2014-2020 m. VSF administravimą reglamentuojančių teisės aktų ir/ar įsakymo dėl VSF stebėsenos komiteto sudarymo pakeitimus.

Dalia Trinkūnienė

Patarėja

1 užduotis: Parengti Europos Komisijai teikiamas VSF ataskaitas.

2 užduotis: Organizuoti VSF stebėsenos komiteto posėdžius (posėdžio medžiagos ir protokolo projekto parengimas).

3 užduotis: Pasirengti administruoti 2021-2027 m Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą (SVVP).

4 užduotis: Vykdyti paskirtų projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Svetlana Kriukienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Apdoroti ir įvertinti su sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimu susijusią informaciją.

2 užduotis: Rengti sprendimų dėl projektų, numatytų Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plane, finansavimo projektus.

3 užduotis: Vykdyti paskirtų projektų įgyvendinimo priežiūrą.

4 užduotis: Dalyvauti rengiant Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programai (Programa) valdyti ir kontroliuoti būtinus teisės aktus.

Agnė Sinkevičienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Administruoti Vidaus saugumo fondo internetinę svetainę www.isf.lt.

2 užduotis: Parengti internetinės svetainės, skirtos 2021-2027 m. finansinio laikotarpio Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos viešinimui, techninę specifikaciją.

3 užduotis: Dalyvauti Vidaus saugumo fondo informacinės sistemos modernizavimo darbo grupėje.

4 užduotis: Vykdyti paskirtų VSF projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Rasa Skodžiūtė-Aimouch

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Rengti Vidaus saugumo fondo (toliau – VSF) ir Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – SVVP), 2021–2027 m. programoms valdyti ir kontroliuoti būtinus teisės aktus.

2 užduotis: Vykdyti paskirtų SVVP papildomų veiklos sąnaudų projektų įgyvendinimo priežiūrą.

3 užduotis: Vykdyti paskirtų VSF projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Rasa Micevičienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Vykdyti paskirtų 2014–2020 m. Vidaus saugumo fondo projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2 užduotis: Vykdant 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programų „Teisingumas ir vidaus reikalai“ ir „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ partnerio funkciją, dalyvauti įgyvendinant informavimo ir viešinimo priemones.

3 užduotis: Atlikti Vidaus reikalų ministerijos kompetencijai priskirtų 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programų „Teisingumas ir vidaus reikalai“ ir „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“  įgyvendinimo stebėseną.

4 užduotis: Dalyvauti rengiant, keičiant  2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programų valdymo kontrolės sistemas reglamentuojančius teisės aktus ir teikti pasiūlymus dėl jų keitimo.

Dovilė Jegerskaitė-Kinaitienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Vykdyti paskirtų Vidaus saugumo fondo (toliau – VSF) 2014–2020 m. projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2 užduotis: Rengti VSF ir Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – SVVP), 2021–2027 m. programoms valdyti ir kontroliuoti būtinus teisės aktus.

Teritorinio bendradarbiavimo programų skyrius

Deimantė Jankūnaitė

Vedėja

1 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo programų ir Europos kaimynystės bendradarbiavimo per sieną programų įgyvendinimą. Siekiama ministerijos strateginio plano rodiklių: P-03-53-01-01-01 ir P-03-54-01-01-01 „atrinkta finansuoti projektų, kur dalyvauja LT partneriai skaičius“; P-03-54-01-01-01 „pateiktos ir Europos Komisijos patvirtintos programų metinės įgyvendinimo ataskaitos“; P-03-53-01-01-02 „parengta nacionalinių teisės aktų“.

2 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. bendradarbiavimo per sieną programų, kurioms vadovauja Vidaus reikalų ministerija,  lėšų panaudojimo spartos stebėseną. Siekiama ministerijos strateginio plano rodiklio - R-03-53-01-01-01 ir R-03-54-01-01-01 „sėkmingai baigtų įgyvendinti projektų, kuriuose dalyvauja Lietuvos partneriai, skaičius.

3 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti teritorinio bendradarbiavimo programų po 2020 m. programavime ir pasirengti šių programų įgyvendinimui po jų patvirtinimo.

4 užduotis: Stiprinti skyriaus darbuotojų motyvaciją ir kelti jų kvalifikacijos tobulinimą.

Renata Stambrauskė

Patarėja

1 užduotis: Dalyvauti priskirtų administruoti programų (toliau – programos) komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose; organizuoti su priskirtomis programomis susijusius Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komiteto posėdžius; pateikti reikalingą informaciją, pastabas ir pasiūlymus programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą; sumokėti Lietuvos įnašą į programų techninės pagalbos biudžetą.

2 užduotis: Laiku patikrinti Lietuvos partnerių pateiktą informaciją ir dokumentus dėl pasirinkto projekto tikrintojo ir parengti pritarimus dėl pasirinkto projekto tikrintojo. Rengti informaciją ir konsultuoti Lietuvos partnerius dėl tikrintojo atrankos procedūros ir reikalavimų, bei teikti informaciją jų pasirinktiems tikrintojams programų įgyvendinimo klausimais.

3 užduotis: Pateikti reikalingą informaciją ir konsultuoti Lietuvos partnerius apie bendrojo finansavimo lėšų gavimo galimybę ir procedūras, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti, avansinių ir (arba) galutinių mokėjimo prašymus, parengti atitinkamus sprendimus.

4 užduotis: Parengti Lietuvos partnerių įgyvendinamų projektų, kurių tais metais įgyvendinimo trukmė bus įpusėta, rizikos analizę, pagal kurią parengti preliminarius metinius tikrinimų vietoje planus. Pagal patvirtintus preliminarius metinius planus atlikti projektų Lietuvos partnerių vykdomų projektų tikrinimus vietoje (užtikrinti visos ir savalaikės informacijos apie planuojamus tikrinimus vietoje pateikimą, tikrinimo vietoje atlikimą ir patikros lapo išsamų užpildymą, išvados parengimą, suderinimą su tikrintu subjektu ir pateikimą pasirašymui, 2021 m. tikrintų subjektų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra).

Violeta Iliukevič

Patarėja

1 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG V) Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.

2 užduotis: Dalyvauti INTERREG V Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto veikloje, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.

3 užduotis: Dalyvauti programų įgyvendinimo vidaus procedūrų, valdymo ir kontrolės sistemų aprašymų aptarimuose, nagrinėjimuose, keitimuose.

Irina Bieliauskienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Tobulinti 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną  programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika (toliau – EKP programos), įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.

2 užduotis: Peržiūrėti ir inicijuoti teisės aktų ir procedūrinių dokumentų aktualius keitimus, reikalingus užtikrinti EKP programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, efektyvų valdymo ir kontrolės sistemų veikimą.

3 užduotis: Organizuoti EKP programų projektų paramos sutarčių/jų pakeitimų pasirašymą, projekto užbaigimą.

4 užduotis: Dalyvauti atliekant 2021-2027 m. EKP programų programavimo veiklas.

Aušra Jankauskienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Tobulinti  Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG V) Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.

2 užduotis: Dalyvauti INTERREG V Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.

3 užduotis: Pateikti reikalingą informaciją, pastabas ir pasiūlymus pateiktiems nagrinėti administruojamų programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.

Edita Mickutė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Pateikti reikalingą informaciją Lietuvos partneriams dėl bendrojo finansavimo tvarkos, parengti sutartis dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo.

2 užduotis: Nagrinėti atitinkamos programos paraiškas.

3 užduotis: Rengti, dalyvauti rengime ir pateikti pastabas ir pasiūlymus programos įgyvendinimo dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programos įgyvendinimo eigą.

Diana Paukštienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Dalyvauti priskirtų administruoti programų (toliau - programos) stebėsenos ir valdymo komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.

2 užduotis: Teikti reikalingą informaciją, pastabas ir siūlymus pateiktiems nagrinėti programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.

3 užduotis: Lietuvos partneriams pateikti reikalingą informaciją dėl pasirinkto tikrintojo, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktą informaciją apie pasirinktą tikrintoją ir parengti siūlymus, taip pat pateikti informaciją dėl bendrojo finansavimo tvarkos, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti.

Aistė Smetonienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Pateikti reikalingą informaciją Lietuvos partneriams dėl pasirinkto tikrintojo, bendrojo finansavimo tvarkos, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti, galutinių mokėjimų prašymus, avansinių lėšų panaudojimo ataskaitas, parengti sprendimus.

2 užduotis: Sudalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų stebėsenos ir valdymo/ programavimo komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose; pateikti reikalingą informaciją, pastabas ir pasiūlymus pateiktiems nagrinėti programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.

3 užduotis: Pateikti reikalingą informaciją, pastabas ir pasiūlymus pateiktiems nagrinėti administruojamų programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.

Diana Zalieckė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Efektyvinti 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną  programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika (toliau – EKP programos), įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.

2 užduotis: Vykdyti duomenų apie EKP programų lėšų judėjimą (pvz. poreikį/panaudojimą) analizę.

3 užduotis: Organizuoti EKP programų projektų paramos sutarčių/jų pakeitimų pasirašymą ir įgyvendinimo ataskaitų/mokėjimų prašymų nagrinėjimą.

4 užduotis: Dalyvauti 2021-2027 m. EKP programų programavime.

Renata Malakauskienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Per einamuosius metus koordinuoti ETBT programų (toliau – programos) bendrojo finansavimo lėšų skyrimą, planuoti bendrojo finansavimo lėšų poreikį ir vykdyti lėšų panaudojimo kontrolę.

2 užduotis: Organizuoti EKP programų projektų paramos sutarčių/jų pakeitimų pasirašymą ir įgyvendinimo ataskaitų/mokėjimų prašymų nagrinėjimą.

3 užduotis: Per einamuosius metus parengti teisės aktų/jų pakeitimų projektus, būtinus programų įgyvendinimui užtikrinti.

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyrius

Giedrė Andriuškevičė

Vedėja

1 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4, 5, 7,  8, 10 prioritetų įgyvendinimui numatytų Europos regioninės plėtros fondo lėšų, Europos socialinio fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo spartą (įgyvendinama VRM strateginio plano 3 strateginio tikslo programa 03.03 „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“).

2 užduotis: Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimą (įgyvendinama VRM strateginio plano 3 strateginio tikslo programa 03.03 „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“).

3 užduotis: Organizuoti skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.

Laimonas Gailius

Patarėjas

1 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 8 ir 10 prioritetų įgyvendinimui numatytų Europos socialinio fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo spartą.

2 užduotis: Koordinuoti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 8.6.1 uždavinio įgyvendinimui numatytų papildomų Europos socialinio fondo lėšų 10 vietos veiklos grupių rezervinių sąrašų projektams paskirstymą.

3 užduotis: Pasirengti vietos plėtros strategijų rengimui ir įgyvendinimui 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų periode.

Mindaugas Kauzonas

Patarėjas

1 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4, 5, 7 ir 8 prioritetų įgyvendinimui numatytų Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo spartą.

2 užduotis: Tobulinti Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemą.

Virginija Lauruvėnė

Patarėja

1 užduotis: Koordinuoti integruotų teritorijų vystymo programų (toliau – programos) keitimus.

2 užduotis: Koordinuojant programų įgyvendinimo priežiūrą, užtikrinti savalaikį programų įgyvendinimo stebėsenos vykdymą.

3 užduotis: Tobulinti Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemą.

Aurimas Jančiauskas

Vyriausiasis specialistas

1 užduotis: Vykdant vietos plėtros strategijų įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą, įvertinti tiesioginio vadovo pavestas miestų VVG pateiktas metines ataskaitas, rengti išvadas dėl VVG vietos plėtros projektų atrankos (sudarytų vietos plėtros projektų sąrašų) ir, kai reikalinga, parengti ir su skyriaus vedėju suderinti siūlymus konkrečioms VVG dėl vietos plėtros projektų sąrašų / vietos plėtros strategijų keitimo ir (ar) kitų veiksmų, kurie leistų tobulinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimą, vykdymo.

2 užduotis: Rengti įsakymų dėl projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų programos 7.1.1, 8.2.1, 8.6.1, 10.1.5 uždavinių įgyvendinimo priemones, finansavimo ir (ar) papildomo finansavimo projektus.

3 užduotis: Inicijuoti ir atlikti viešųjų pirkimų procedūras.

Aušra Jankauskaitė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Rengti ir teikti informaciją apie ES struktūrinių fondų investicijų, skirtų regionų projektams, planavimo ir naudojimo stebėseną.

2 užduotis: Atlikti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos priemonės, pagal kurią projektai planuojami regionų planavimo būdu, regionų plėtros tarybų patvirtintų ar pakeistų regionų projektų sąrašų patikrą.

3 užduotis: Vertinti įgyvendinančiųjų institucijų pakartotiniam vertinimui grąžintus projektinius pasiūlymus (be ir su investicijų projektais), papildomo finansavimo prašymus ir su jais pateiktus atnaujintus projektinius pasiūlymus (be ir su investicijų projektais) dėl valstybės projektų įgyvendinimo atitikimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Vidaus reikalų ministerijos kuruojamų priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos aprašuose nustatytiems reikalavimams.

Edita Kajutienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Parengti ir įgyvendinančiajai institucijai pateikti įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – informavimas apie veiksmų programą“ mokėjimo prašymus.

2 užduotis: Užtikrinti, kad metinės ataskaitos Europos Komisijai projektas būtų parengtas ir pateiktas laiku.

3 užduotis: Organizuoti 2018-2021 m. grąžintinų ir grąžintų lėšų dokumentų pateikimą, sutvarkymą SFMIS’e.

Vita Neimantaitė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Derinti tiesioginio vadovo pavestus regionų plėtros planų pakeitimų projektus.

2 užduotis: Tobulinti Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemą.

3 užduotis: Įvertinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planų vykdymą.

Jelena Podymova

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Atnaujinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai projektams bendrai finansuoti, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą vidaus tvarkos aprašą.

2 užduotis: Dalyvauti rengiant 2022 m. valstybės biudžeto finansinių rodiklių projektą, prognozuojant 2022 m., 2023 m. ir 2024 m. valstybės biudžeto apimtis, skirstant numatomus asignavimus pagal finansavimo šaltinius, funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir pagal priemones, rengiant programų sąmatas.

3 užduotis: Rengti Planuojamų kvietimų teikti paraiškas skelbimo, valstybės ir regionų projektų sąrašų sudarymo ir papildomo finansavimo skyrimo planus.

Vytautas Strazdas

Vyriausiasis specialistas

1 užduotis: Koordinuoti tiesioginio vadovo pavestų integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimą.

2 užduotis: Parengti tiesioginio vadovo pavestų integruotų teritorijų vystymo programų gyvendinimo stebėseną.

3 užduotis: Atlikti skyriaus vedėjo paskirtų miestų vietos plėtros strategijų pakeitimų vertinimą.

Kristijonas Vaitilavičius

Vyriausiasis specialistas

 

Kristina Sabaliauskienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Koordinuoti tiesioginio vadovo pavestų integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimą.

2 užduotis: Parengti tiesioginio vadovo pavestų integruotų teritorijų vystymo programų gyvendinimo stebėseną.

3 užduotis: Vykdant vietos plėtros strategijų įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą, įvertinti tiesioginio vadovo pavestas miestų VVG pateiktas metines ataskaitas, rengti išvadas dėl VVG vietos plėtros projektų atrankos (sudarytų vietos plėtros projektų sąrašų) ir, kai reikalinga, parengti ir su skyriaus vedėju suderinti siūlymus konkrečioms VVG dėl vietos plėtros projektų sąrašų / vietos plėtros strategijų keitimo ir (ar) kitų veiksmų, kurie leistų tobulinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimą, vykdymo.

Vilma Verkauskienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Įvertinti vidaus reikalų ministerijai pateiktus projektinius pasiūlymus, investicijų projektus, prašymus dėl papildomo finansavimo skyrimo.

2 užduotis: Išnagrinėti ir parengti ministerijoms apibendrintas Vidaus reikalų ministerijos ir regionų plėtros tarybų pastabas ir pasiūlymus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų ir jų pakeitimų.

3 užduotis: Rengti įsakymų dėl projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų programos 7.1.1, 8.2.1, 8.6.1, 10.1.5 uždavinių įgyvendinimo priemones, finansavimo ir (ar) papildomo finansavimo projektus.

Leokadija Zuzo

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Derinti tiesioginio vadovo pavestus regionų plėtros planų pakeitimų projektus.

2 užduotis: Koordinuoti tiesioginio vadovo pavestų integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimą.

3 užduotis: Parengti tiesioginio vadovo pavestų integruotų teritorijų vystymo programų gyvendinimo stebėseną.

Užduotys 2021 m.

Vidmantas Mečkauskas   Skyriaus vedėjas 

1 užduotis: Sukurti realiai veikiantį VRM ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų „antikorupcinį tinklą“ į jį įtraukiant padalinius, atsakingus už korupcijos prevencijos įgyvendinimą.

2 užduotis: Organizuoti metodinės pagalbos (pasidalinimo gerąja praktika) renginius VRM ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų padalinių, atsakingų už korupcijos prevencijos funkcijų vykdymą, darbuotojams.

3 užduotis: Parengti VRM ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų atsparumo korupcijai lygio vertinimą ir pateikti pasiūlymus dėl vidaus reikalų sistemos atsparumo korupcijai stiprinimo.

4 užduotis: Pasiruošti naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymo priėmimui.

Ilona Bondzinskaitė

Patarėja

1 užduotis: Tinkamai atlikti tarnybinių nusižengimų tyrimus dėl galimų Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų, tarnybinius patikrinimus dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, tarp jų ir vidaus reikalų ministro skiriamų, tarnybinių nusižengimų bei kitų vidaus reikalų ministro skiriamų asmenų galimų darbo drausmės pažeidimų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

2 užduotis: Užtikrinti tinkamą ministerijos atstovavimą teisminėse institucijose, kai nagrinėjamos bylos ar sprendžiami klausimai, susiję su išnagrinėtais asmenų skundais bei atliktais tarnybinių nusižengimų tyrimais ar tarnybiniais patikrinimais, vidaus reikalų sistemoje atliktų tarnybinių patikrinimų išvadų objektyvumo ir pagrįstumo vertinimu, šio valstybės tarnautojo parengtomis išvadomis dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo;

3 užduotis: Tinkamai atlikti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

4 užduotis: Tinkamai atlikti TVŪD prie VRM vykdomų viešųjų pirkimų stebėseną;

5 užduotis: Tinkamai ir laiku atlikti įstaigose prie VRM tarnybinių patikrinimų išvadų pagrįstumo analizę ir jos pagrindu, esant poreikiui, parengti metodines rekomendacijas;

Jurgita Zacharienė

Patarėja

1 užduotis: Parengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kovos su korupcija 2019–2021 metų programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 1V-431 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kovos su korupcija 2019–2021 metų programos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kovos su korupcija 2019–2021 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, pakeitimo projektą, kurio tikslas – papildyti planą naujomis priemonėmis, kurių dauguma sudarytų iš VRM pavaldžių įstaigų nustatytų korupcijos rizikos veiksnių, bei patikslinti kai kurias priemonių plano nuostatas.

2 užduotis: Parengti teisės aktų projektų, susijusių su VRM gaunamomis dovanomis bei neteisėtu atlygiu, projektus.

3 užduotis: Užtikrinti tinkamą korupcijos pasireiškimo tikimybės ministerijos veiklos srityje nustatymą ir motyvuotą išvadą dėl VRM ir jai pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose yra didelės korupcijos pasireiškimo tikimybė, pateikti STT.

4 užduotis: Užtikrinti tinkamą asmenų, kurių pareigos patenka į Pareigų, kurias asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą, privačių interesų deklaravimo stebėseną ir kontrolę.

Užduotys 2021 m.

Rasa Rybakovienė

Skyriaus vedėja

1 užduotis: Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2021 m. veiklos planą, organizuoti (rengti pavedimus, tvirtinti vidaus auditų / auditų planus ir programas) ir prižiūrėti (atlikti vidaus auditorių darbo priežiūrą ir vidaus auditorių darbo dokumentų ir vidaus auditų / auditų ataskaitų projektų peržiūrą) vidaus auditus ir Vidaus reikalų ministerijos administruojamos ES ir (arba) tarptautinės finansinės paramos administravimo ir panaudojimo auditus (toliau – auditai).
2 užduotis: Organizuoti (rengti pavedimus) ir prižiūrėti (atlikti darbo dokumentų ir pažymų projektų peržiūrą) vidaus auditų ir auditų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimą.
3 užduotis: Užtikrinti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2014-2020 m. INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos audito institucijos funkcijų tinkamą vykdymą ir audito strategijos įgyvendinimą bei nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai, taip pat užtikrinti Skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimą dalyvaujant kitų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2014-2020 m. programų įgyvendinime ir nustatyta tvarka atsiskaityti programų audito institucijoms.
4 užduotis: Užtikrinti Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos audito institucijos funkcijų tinkamą vykdymą ir audito strategijos įgyvendinimą bei nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai.
5 užduotis: Užtikrinti 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos audito institucijos funkcijų tinkamą vykdymą ir audito strategijų įgyvendinimą bei nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai.

Rima Dvylytė 

Vidaus auditorė (patarėja)

1 užduotis: Pagal vidaus reikalų ministro patvirtintą VRM Centralizuoto Vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2021 m. veiklos planą, vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Vidaus reikalų ministerijos administruojamos ES ir (arba) tarptautinės finansinės paramos administravimo ir panaudojimo auditus (toliau – auditai), audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2 užduotis: Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3 užduotis: Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito ir audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4 užduotis: Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Albinas Rukavičius

Vidaus auditorius (patarėjas)

1 užduotis: Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2021 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2 užduotis: Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3 užduotis: Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4 užduotis: Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Audra Marcinkevičiūtė

Vidaus auditorė (patarėja)

1 užduotis: Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2021 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų programų auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2 užduotis: Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3 užduotis: Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4 užduotis: Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Jelena Buiko

Vidaus auditorė (patarėja)

1 užduotis: Pagal vidaus reikalų ministro patvirtintą VRM Centralizuoto Vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2021 m. veiklos planą, vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Vidaus reikalų ministerijos administruojamos ES ir (arba) tarptautinės finansinės paramos administravimo ir panaudojimo auditus (toliau – auditai), audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2 užduotis: Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3 užduotis: Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito ir audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4 užduotis: Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Laima Vinciūnienė Vidaus auditorė (patarėja)

1 užduotis: Pagal vidaus reikalų ministro patvirtintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2021 m. veiklos planą, vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Vidaus reikalų ministerijos administruojamos ES ir (arba) tarptautinės finansinės paramos administravimo ir panaudojimo auditus (toliau – auditai), audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2 užduotis: Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3 užduotis: Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito ir audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4 užduotis: Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Daina Vaivadienė

Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)

1 užduotis: Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2021 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus ir Vidaus reikalų ministerijos administruojamos ES ir (arba) tarptautinės finansinės paramos administravimo ir panaudojimo auditus (toliau – auditai), audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2 užduotis: Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3 užduotis: Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito ir audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4 užduotis: Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Gintarė Sidaugienė

Vidaus auditorė (vyriausioji specialistė)

1 užduotis: Pagal su vidaus reikalų ministru raštu suderintą VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) 2021 m. veiklos planą (su vėlesniais jo pakeitimais), vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais, atlikti vidaus auditus, audito rezultatus įforminti nustatytos formos audito ataskaitomis.
2 užduotis: Teikti audito įrodymais pagrįstas išvadas ir rekomendacijas.
3 užduotis: Vadovaujantis Skyriaus vedėjo pavedimais vykdyti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir jį įforminti nustatytos formos pažymomis.
4 užduotis: Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Gražina Vapšienė

Vidaus auditorė (vyresnioji specialistė)

1 užduotis: Pagal Vidaus reikalų ministerijoje nustatytą tvarką tvarkyti VRM Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) dokumentus bei rengti informacinio ir organizacinio pobūdžio dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla, kontroliuoti visų Skyriuje rengiamų dokumentų atitikimą Dokumentų rengimo taisyklėms.
2 užduotis: Pagal nustatytą tvarką suformuoti Skyriaus dokumentų bylas ir užtikrinti jų laikymą teisės aktų nustatyta tvarka bei kontroliuoti jų naudojimą Skyriuje.
3 užduotis: Vykdyti kitas Skyriaus vedėjo pavedamas užduotis.

Užduotys 2021 m.

Tania Griškienė

Lietuvos Respublikos teisėsaugos atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje

1 užduotis: Pagal kompetenciją užtikrinti atstovavimą Lietuvai ir Lietuvos pozicijos pristatymą ES institucijų darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, teikti ataskaitas apie posėdžių rezultatus.

2 užduotis: Dalyvauti TVR tarybų posėdžiuose, dalyvauti rengiant ir koordinuoti pasirengimą jiems, pagal kompetenciją rengti ataskaitas, kitą su TVR tarybomis susijusią informaciją. Taip pat pagal kompetenciją dalyvauti rengiant medžiagą Europos vadovų tarybų ir kitų ES tarybų posėdžiams.

3 užduotis: Pagal kompetenciją užtikrinti Lietuvos pozicijų atstovavimą dirbant su Komisijos pateiktomis Komisijos teisėkūrinėmis iniciatyvomis (prioretizuojant pasiūlymų dėl Migracijos ir prieglobsčio paketą).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05