Administravimo departamentas

    Teisės ir personalo skyrius
Vytautas Markauskas Vedėjas  
1. Užtikrinti ministerijos vidaus teisės aktų atnaujinimą pagal atliktus ministerijos struktūrinius pakeitimus;
2. Užtikrinti patogią vidaus teisės aktų suvestinių redakcijų paiešką; 
3. Užtikrinti ministerijos vidaus administravimo procesų identifikavimą ir peržiūrą;
4. Užtikrinti vidaus administravimo teisės aktų pakeitimų, susijusių su vidaus administravimo procesų optimizavimu, pakeitimą.
5. Užtikrinti įrankio informacijai apie ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams nustatytų nuolatinio arba ilgalaikio pobūdžio pavedimų, nenumatytų jų pareigybės aprašyme, taip pat jų paskyrimo į komisijas, darbo grupes ar kitas kolegialias institucijas, valdymui sukūrimą. 
Arūnas Sodonis Patarėjas  
1. Parengti ministerijos vidaus teisės aktų projektus pagal atliktus ministerijos struktūrinius pakeitimus;
2. Dalyvauti kuriant vidaus teisės aktų suvestinių redakcijų paieškos priemonę;  
3. Teikti teismams procesinius dokumentus ministerijos teisminėse bylose.
4. Rengti atsakymus (sprendimus) į fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus, pareiškimus ir skundus.
 
Donatas Gailius Patarėjas  
1. Surinkti ir susisteminti informaciją apie ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams nustatytus nuolatinio arba ilgalaikio pobūdžio pavedimus, nenumatytus jų pareigybių aprašymuose, taip pat jų paskyrimą į komisijas, darbo grupes ar kitas kolegialias institucijas.
2. Pagal kompetenciją parengti teisės aktų projektus dėl Vidaus reikalų ministerijos administracijos struktūros pakeitimo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą pavyzdinę ministerijos administracijos struktūrą bei teisės aktų projektus dėl  Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų tarnybos sąlygų pakeitimo, įgyvendinant naują Vidaus reikalų ministerijos administracijos struktūrą.
Jūratė Šafranovičienė Patarėja  
1. Įgyvendinant naują Valstybės tarnybos įstatymo redakciją Valstybės tarnautojų registre perregistruoti visas Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų pareigybes bei sutvarkyti tarnautojų perkėlimą į naujas pareigybes pritaikant jiems nuo 2019 m. sausio 1 d. nustatytus pareiginės algos koeficientus.
2. Valstybės tarnautojų registre patikrinti  ir suvesti trūkstamus duomenis apie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis išsilavinimą.
3. Valstybės tarnautojų registre peržiūrėti įrašus apie valstybės tarnautojams paskirtus priedus už tarnybos stažą ir, esant poreikiui, šiuos duomenis aktualizuoti.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais parengti darbo sutarčių pakeitimus ir teisės aktų projektus dėl priskirtų Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų tarnybos (darbo) eigos, veiklos bei kasmetinių atostogų suteikimo.
Aušrinė Valiūnienė Vyriausioji specialistė  
1. Iki 2020 m. vasario 1 d. parengti ir Valstybės tarnybos departamentui pateikti Vidaus reikalų ministerijos 2019 m. valstybės tarnautojų mokymo ataskaitą. 
2. Pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupės veikloje rengiant/atnaujinant Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos planą.
3. Iki 2019 m. birželio 1 d. tiesioginiam vadovui pateikti pasiūlymų dėl Vidaus reikalų ministerijos personalo valdymo tobulinimo.
4. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. dalyvauti įgyvendinant Vidaus reikalų ministerijos personalo valdymo tobulinimo priemones.
Giedrė Kornijenkienė Vyriausioji specialistė  
1. Užtikrinti kokybišką ir savalaikį gaunamų teisės aktų projektų, susijusių su Europos Sąjungos   struktūrine parama, vertinimą skyriuje.
2. Užtikrinti kokybišką ir savalaikį ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu sutarčių, susijusių su Europos Sąjungos struktūrine parama, projektų vertinimą.
3. Užtikrinti teisinių konsultacijų bei kitų išvadų teikimą teisės aktų projektų, susijusių su Europos Sąjungos struktūrine parama, rengimo ir tobulinimo klausimais.  
 
    Informacijos ir dokumentų valdymo skyrius
Ingrida Jeruslanovienė Vedėja
1. Pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti archyvinių įslaptintų bylų (dokumentų) sutvarkymą (įslaptintų bylų vertės ekspertizė; naikinti įslaptintų bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, atrinkimas; įslaptintų bylų naikinimo aktų projektų parengimas ir pateikimas derinti Vidaus reikalų ministerijos Centrinei specialiajai ekspertų komisijai ir kt.).
2. Pagal kompetenciją užtikrinti, kad ne mažiau kaip 85 proc. Vidaus reikalų  ministerijos dokumentų būtų elektroniniai.
3. Pagal kompetenciją koordinuoti ir organizuoti Vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo sistemų optimizavimą sukuriant bendrą veiklos procesų ir dokumentų valdymo sistemą.
 
Arvydas Kalpokas Patarėjas
1. Parengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1V-391 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos archyvinių dokumentų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
2. Sutvarkyti archyvines įslaptintas bylas (dokumentus) ( įslaptintų bylų vertės ekspertizė; naikinti įslaptintų bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, atrinkimas; įslaptintų bylų naikinimo aktų projektų parengimas ir pateikimas derinti Vidaus reikalų ministerijos Centrinei ekspertų komisijai ir kt.).
3. Koordinuoti ir rengti atitinkamų metų ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašų, bylų apyrašų sąrašų projektus, 2017 m. pažymos apie Vidaus reikalų ministerijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymo projektą, Vidaus reikalų ministerijos dokumentų (bylų) būklės ir kiekio patikrinimo aktų projektus; suvesti bylų sudarymo suvestinius duomenis; rengti saugomų bylų (dokumentų) naikinimo aktų projektus; saugoti ir teisės aktų nustatyta tvarka atrinkti naikinti nutrauktas baudžiamąsias bylas.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir užtikrinti bylų (dokumentų) sutvarkymą archyviniam saugojimui Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix; koordinuoti ir tvarkyti Vidaus reikalų ministerijos trumpai, ilgai ir nuolat saugomas bylas (dokumentus).
 
Eglė Likienė Vyriausioji specialistė
1. Pagal kompetenciją užtikrinti, kad ne mažiau kaip 85 proc. Vidaus reikalų ministerijos dokumentų būtų elektroniniai.
2. Teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir pateikti skyriaus vadovui informaciją (analizę) apie asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą bei asmenų aptarnavimą Vidaus reikalų ministerijoje 2019 m.
3. Vykdyti asmenų prašymų ir skundų tvarkymo Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix stebėseną ir apie pastebėtus asmenų prašymų ir skundų tvarkymo pažeidimus informuoti atsakingus darbuotojus; nagrinėti elektroniniu paštu gautus asmenų prašymus ir skundus ir juos nukreipti pagal kompetenciją; tekti metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo klausimais.
4. Užtikrinti skyriuje dokumentų išsiuntimą paštu arba pasinaudojant kurjerių paslaugomis.
5. Rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus skyriaus veiklos klausimais (Vidaus reikalų ministro įsakymo ,,Dėl Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainės tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas; vidaus reikalų ministro įsakymo ,,Dėl Vidaus reikalų ministerijos Terminijos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ projektas; vidaus reikalų ministro įsakymo ,,Dėl Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ projektas ir kt.)
 
Olga Mankuvienė Vyriausioji specialistė

 1. Pagal kompetenciją užtikrinti, kad ne mažiau kaip 85 proc. Vidaus reikalų ministerijos dokumentų būtų elektroniniai. Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos dokumentų rengimo ir valdymo reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix. Atlikti ministerijos administracijos padaliniuose ir darbo grupėse dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo analizę ir kartą per mėnesį teikti apibendrintą informaciją.
2. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse.
3. Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix parengti 2020 m. Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos plano ir 2020 m. Vidaus reikalų ministerijos dokumentų registrų sąrašo, 2019 m. Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos plano papildymų sąrašų projektus, suderinus su Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų ekspertų komisija, teikti derinti per Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemą DocLogix iki 2019 m. spalio 31 d. Lietuvos valstybės naujajam archyvui į Elektroninio archyvo informacinę sistemą. Tikrinti įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, neįtrauktų į archyvų komplektavimo šaltinių sąrašą, 2020 m. dokumentacijos planų ir dokumentų registrų sąrašų, 2019 m. dokumentacijos planų papildymų sąrašų projektus.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti Vidaus reikalų ministerijos 2018 ir 2019 m. dokumentus (bylas) Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix. Nustatyta tvarka vykdyti Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemos DocLogix veiklos priežiūrą, teikti pasiūlymus dėl jos tobulinimo; rengti atitinkamų metų  trumpai saugomų dokumentų naikinimo aktų projektus.
5. Tvarkyti ir perduoti archyvuoti Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus metų trumpai, ilgai ir nuolat saugomas bylas. 

Laima Vaišnoraitė Vyriausioji specialistė
1. Parengti ministerijos personalo valdymo ilgai saugomų elektroninių bylų apyrašą Nr. 7, 2016–2018 m. ilgai ir nuolat saugomų ministerijos elektroninių dokumentų bylų, 2017 m. ministerijos veiklos nuolat saugomų bylų, personalo valdymo ilgai saugomų bylų ir atleistų pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbusių pagal darbo sutartis, ilgai saugomų tarnybos (asmens) bylų apyrašus nustatyta tvarka (Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) arba pateikti derinti per Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemos DocLogix integraciją su Elektroninio archyvo informacine sistema (EAIS) Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
2. Parengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1V-391 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos archyvinių dokumentų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
3. Parengti Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) 2018 m. dokumentacijos planų suvestinę.
4. Koordinuoti ir tvarkyti 2016–2018 m. nuolat ir ilgai saugomas elektronines bylas Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix; teisės aktų nustatyta tvarka sutvarkyti bylas (dokumentus) archyviniam saugojimui Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.
 
    Organizacinis skyrius
Joana Žiedelienė   Patarėja 
 
1. Organizuoti ministerijos vadovybės vizitus ir susitikimus su užsienio šalių atstovais, kitais ministerijos svečiais.
2. Dalyvauti organizuojant ministerijos vidinius ir viešinimui skirtus renginius.
3. Inicijuoti viešuosius pirkimus, reikalingus susitikimų, vizitų ar kitų renginių organizavimui.
 
Inga Smolskaitė Patarėja  
1. Parengti Lietuvos gyventojų apklausos „Pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimo“ klausimyną, dokumentus viešajam pirkimui dėl apklausos atlikimo, duomenų analizę, pristatymą.
2. Atlikti 2018 m. VRM, TVŪD, IRD ir RPD darbuotojų apklausos apie TVŪD teikiamas ūkines ir IRD teikiamas IT pagalbos paslaugas, bei vidinę komunikaciją analizę, parengti pristatymą ir pateikti siūlymus.
3. Parengti Vyriausybinio sektoriaus darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu tyrimo vykdymo organizacinį planą ir tyrimo metodologiją. 
4. Parengti 2018 m. tyrimo „Pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimas“ ataskaitą.
 
Eglė Vileikienė Patarėja  
1. Parengti Lietuvos gyventojų tyrimo apie viešojo saugumo būklės, teisėsaugos institucijų veiklos vertinimo ir saugumo jausmo suvokimo klausimyną, parengti dokumentus viešajam pirkimui dėl apklausos atlikimo ir atlikti tyrimo duomenų analizę.
2. Atlikti nusikalstamų veikų statistinių rodiklių apie vaikus analizę.
3. Atlikti 2005–2018 m. statistinių duomenų apie neblaivių asmenų padaromas nusikalstamas veikas ir jų sukeltus kelių eismo įvykius analizę.
4. Dalyvauti projekto „Neapykantos nusikaltimų projekto kokybinis tyrimas“ veikloje (fokusuotų grupių diskusijų, tyrimo medžiagos analizės priežiūra).
Aurelija Žarkaitienė Vyriausioji specialistė  
1. Teisės aktų nustatyta tvarka atstovauti valstybei viešojoje įstaigoje Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje, kurioje valstybės, kaip vienos iš Licėjaus dalininkų, turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Vidaus reikalų ministerija.
2. Organizuoti ir koordinuoti ministerijos pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis įgyvendinimą.
3. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, reikalingus su ministerijos veiklos viešinimu susijusių paslaugų pirkimams.
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-11