BDAR
gdpr

Administravimo departamentas

2021 m. užduotys

Vytautas Markauskas

Departamento direktorius

1 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti Vidaus reikalų ministerijos darbo užmokesčio ir karjeros politikos parengimą.

2 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti esamų Vidaus reikalų ministerijos procesų aprašymą, teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo.

3 užduotis: Koordinuoti naujų vidinės komunikacijos koncepcijų / idėjų (renginių, informacijos sklaidos) diegimą ar įgyvendinimą Vidaus reikalų ministerijoje.

4 užduotis: Organizuoti savitarnos portalo plėtojimą perkeliant Vidaus reikalų ministerijos vidinius procesus.

Alvydas Genys

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Patobulinti ir administruoti atsakingų už pavedimų vykdymą ministerijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir įstaigų prie vidaus reikalų ministerijos išankstinio informavimo sistemą, kad iš anksto laiku būtų informuojami atsakingi vykdytojai dėl Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Ministro Pirmininko, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo terminų ir kas savaitę parengti ir pateikti ministerijos vadovybei bei padalinių vadovams pažymas dėl faktinės kontroliuojamų pavedimų vykdymo būklės.

2 užduotis: Atliekant vidaus kontrolės sistemos būklės VRM Administravimo departamento peržiūrą, surinkti ir apibendrinti informaciją apie dokumentų valdymo sistemą ir pateikti pasiūlymus dėl jos.

3 užduotis: Įvertinti  gyventojų prašymų, skundų, pareiškimų nagrinėjimo terminus,  jų kontrolės mechanizmą VRM bei pateikti siūlymus dėl kontrolės tobulinimo.

4 užduotis: Atlikti VRM vidinių procesų analizę ir pateikti siūlymus dėl jų optimizavimo.

Vytautas Žemionis Patarėjas 1 užduotis: Peržiūrėti ir atnaujinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ekstremalių situacijų prevencijos planą.

2 užduotis: Atlikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ir Vidaus reikalų ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų atitikties realiai padėčiai peržiūrą, atitinkamai pakeisti minėtą planą ir nuostatus.

3 užduotis: Organizuoti civilinės saugos mokymus darbo vietose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie VRM valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.
 

Teisės taikymo skyrius

Augustė Jucienė

Vedėja

1 užduotis: Užtikrinti savalaikį pasirengimą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos personalo administravimo funkcijų konsolidavimui Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre.

2 užduotis: Organizuoti atlygio už darbą nustatymo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje sistemos tobulinimą.

3 užduotis: Pateikti tiesioginiam vadovui pasiūlymus dėl savalaikio prašymų ir skundų, gautų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento Teisės ir personalo skyriuje, išnagrinėjimo ir atsakymo pateikimo užtikrinimo.

Arūnas Sodonis

Patarėjas

1 užduotis: Teikti teismams procesinius dokumentus ministerijos teisminėse bylose.

2 užduotis: Rengti atsakymus (sprendimus) į fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus, pareiškimus ir skundus.

3 užduotis: Vertinti ministro įsakymų dėl LR pilietybės projektų teisinį pagrįstumą.

4 užduotis: Teikti skyriaus vedėjui, departamento direktoriui pasiūlymus dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotų teisės aiškinimų ir teisės taikymo taisyklių perkėlimo į ministerijos veiklos sritį reguliuojančią teisę; teisinio reguliavimo, sukeliančio teisės taikymo problemų, modifikavimo.

Kristijonas Gudalevičius

Patarėjas

1 užduotis: Atlikti teisės aktų projektų teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoti teisinės ekspertizės atlikimą.

2 užduotis: Rengti ir teikti su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoti su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą skyriaus ar departamento vadovui.

3 užduotis: Nagrinėti suinteresuotų institucijų ir Vyriausybės kanceliarijos pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos pateiktų teisės aktų projektų ir prireikus padėti juos tikslinti.

Giedrė Kornijenkienė Patarėja

1 užduotis: Kokybiškas ir nustatytais terminais atliktas gaunamų teisės aktų projektų, susijusių su Europos Sąjungos struktūrine parama,  teisinis vertinimas.

2 užduotis: Kokybiškas ir nustatytais terminais atliktas gaunamų sutarčių projektų vertinimas.

3 užduotis: Kokybiškas teisinių konsultacijų, kitų išvadų teikimas ministerijos padaliniams teisės aktų projektų rengimo ir tobulinimo klausimais.

Personalo valdymo skyrius
 
Aušrinė Valiūnienė Patarėja

1 užduotis: Parengti Lietuvos Respublikos ministerijos valstybės tarnautojų karjeros modelio projektą.

2 užduotis: Dalyvauti tobulinant Lietuvos Respublikos ministerijos personalo valdymo politiką.

Donatas Gailius

Patarėjas

1 užduotis: Įvertinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 1V-67 „Dėl asmens lapo ir asmens kortelės formų patvirtinimo“ aktualumą, pateikti išvadas ir, prireikus, parengti šio teisės akto pakeitimo projektą.

2 užduotis: Įvertinti specialiuosius reikalavimus valstybės įmonės „Regitra“ valdybos nariams ir pateikti pasiūlymus dėl jų pakeitimo.

Jūratė Šafranovičienė

Patarėja

1 užduotis: Parengti atmintinę, kuri apimtų informaciją apie visas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, motyvavimo ir skatinimo priemones Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje.

2 užduotis: Surinkti ir susisteminti informaciją apie ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, paskyrimus į komisijas, darbo grupes ar kitas kolegialias institucijas.

Organizacinis skyrius

Joana Žiedelienė

Vedėja

1 užduotis: Užtikrinti 30-ųjų Medininkų žudynių renginių koordinavimą

2 užduotis: Koordinuoti tarptautinių ir kitų aukšto lygio renginių organizavimą

3 užduotis: Formuoti pozityvų organizacijos mikroklimatą organizuojant vidinius renginius, puoselėjančius tradicijas ir įtraukiančius ministerijos darbuotojus.

Asta Vėjalienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Dalyvauti organizuojant Lietuvos regioninės politikos forumą: parengti forumo sąmatą, atlikti reikalingų paslaugų viešuosius pirkimus, organizuoti atsiskaitymą už suteiktas paslaugas, užtikrinti sklandžią renginio eigą.

2 užduotis: Dalyvauti organizuojant Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdį Lietuvoje: parengti renginio sąmatą, atlikti reikalingų paslaugų ir prekių viešuosius pirkimus, organizuoti atsiskaitymą už suteiktas paslaugas, užtikrinti protokolo laikymąsi renginio metu.

3 užduotis:  Dalyvauti organizuojant Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdį Lietuvoje: parengti renginio sąmatą, atlikti reikalingų paslaugų ir prekių viešuosius pirkimus, organizuoti ir atsiskaitymą už suteiktas paslaugas, užtikrinti protokolo laikymąsi renginio metu.

Informacijos ir dokumentų valdymo skyrius

Ingrida Jeruslanovienė

Vedėja

1 užduotis: Pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti archyvinių įslaptintų bylų (dokumentų) tvarkymą (dėl bylų naikinimo paslaugos įsigijimo, įslaptintų bylų vertės ekspertizė, atrinkimas naikinti įslaptintų bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, įslaptintų bylų naikinimo aktų projektų parengimas ir pateikimas derinti Vidaus reikalų ministerijos Centrinei specialiajai ekspertų komisijai ir kt.).

2 užduotis: Pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti teisės aktų ir kitų dokumentų projektų dėl ministerijos dokumentų valdymo efektyvumo didinimo ir jų procesų vidaus kontrolės optimizavimo parengimą skyriaus veiklai užtikrinti.

3 užduotis: Pagal kompetenciją koordinuoti ir organizuoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo sistemų optimizavimą, sukuriant vieningus veiklos ir dokumentų valdymo procesus.

Eglė Likienė

Patarėja

1 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir pateikti skyriaus vadovui informaciją (analizę) apie apie asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą bei asmenų aptarnavimą vidaus reikalų ministerijoje 2021 metais. Per metų I-IV ketvirčius vykdyti asmenų prašymų ir skundų tvarkymo dokumentų valdymo sistemoje DocLogix stebėseną ir apie pastebėtus asmenų prašymų ir skundų tvarkymo pažeidimus informuoti atsakingus darbuotojus. Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams tekti metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo klausimais.  Vykdyti elektroniniu paštu gautų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą ir nukreipimą pagal kompetenciją.

2 užduotis: Užtikrinti išvadų dėl investuotojo atitikties nacionalinio saugumo interesams išdavimą laiku, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.

3 užduotis: Parengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymo ,,Dėl Klientų aptarnavimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje standarto patvirtinimo" projektą ir kitų teisės aktų ir dokumentų projektus skyriaus veiklai užtikrinti.

4 užduotis: Užtikrinti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų kontrolės nustatymą ir procesų optimizavimą.

5 užduotis: Vykdyti asmenų prašymų ir skundų, gautų Vidaus reikalų ministerijoje, nagrinėjimo stebėseną, rengti apibendrintą informaciją.

Arvydas Kalpokas

Patarėjas

1 užduotis: Užtikrinti ir vykdyti archyvinių įslaptintų bylų (dokumentų) sutvarkymą: įslaptintų bylų vertės ekspertizė, vertinimas ir atrinkimas įslaptintų bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, įslaptintų bylų naikinimo aktų projektų parengimas ir pateikimas derinti Vidaus reikalų ministerijos centrinei ekspertų komisijai, asmens (tarnybos) bylų įvertinimas ir atrinkimas išslaptinti teisės aktų nustatyta tvarka, sąrašų rengimas.

2 užduotis: Užtikrinti 2019 metų pažymos apie ministerijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymo pažymos parengimą teisės aktų nustatyta tvarka,  ministerijos dokumentų (bylų) būklės ir kiekio patikrinimo akto parengimą, bylų sudarymo suvestinių duomenų suvedimą.

3 užduotis: Rengti Vidaus reikalų ministerijos trumpai saugomų dokumentų naikinimo aktų projektus ir pateikti derinti Vidaus reikalų ministerijos Centrinei dokumentų ekspertų komisijai.         Vykdyti nutrauktų baudžiamųjų bylų, iškeltų iki 2003 m. gegužės 1 d., saugojimą ir atrinkimą naikinti.

4 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir užtikrinti bylų (dokumentų) sutvarkymą archyviniam saugojimui ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix,  tvarkyti nuolat ir ilgai saugomas elektronines bylas dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.

5 užduotis: Užtikrinti ir vykdyti Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių trumpai, ilgai ir nuolat saugomų bylų tvarkymą ir perdavimą į departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus archyvų fondą.

Olga Mankuvienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos dokumentų rengimo ir valdymo reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix. Atlikti ministerijos administracijos padaliniuose ir grupėse dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo analizę ir iki einamojo mėnesio 25 d. kartą per mėnesį (teikti apibendrintą informaciją).  Nustatyta tvarka vykdyti Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemos DocLogix veiklos priežiūrą, teikti pasiūlymus dėl jos tobulinimo.

2 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse.

3 užduotis: Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix nustatyta tvarka parengti 2022 metų Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos plano ir 2021 metų Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos plano papildymų sąrašų projektus, suderinus su Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų ekspertų komisija, teikti derinti per Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemą DocLogix iki 2021 m. spalio 31 d. Lietuvos valstybės naujajam archyvui į Elektroninę archyvų informacinę sistemą.  Parengti Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniams 2022 metų Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos plano išrašus iki 2021 m. gruodžio 31 d. Tikrinti atitinkamų įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių, neįtrauktų į archyvų komplektavimo šaltinių sąrašą, 2022 metų dokumentacijos planų ir 2021 metų dokumentacijos planų papildymų sąrašų projektus ir teikti derinti Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų ekspertų komisijai iki 2021 m. gruodžio 15 d.

4 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir užtikrinti ministerijos bylų (dokumentų) sutvarkymą archyviniam saugojimui ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix. Koordinuoti ir tvarkyti ministerijos 2020 m. dokumentus (bylas) ir 2019 m., 2020 m. nuolat ir ilgai saugomas elektronines bylas Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix. Rengti atitinkamų metų Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus trumpai saugomų dokumentų naikinimo aktų projektus ir iki 2021 m. gruodžio 31 d. pateikti derinti Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų ekspertų komisijai. Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus metų trumpai, ilgai ir nuolat saugomų bylų tvarkymą ir perdavimą archyvuoti iki 2021 m. gruodžio 31 d.

5 užduotis: Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainės administravimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka.

Laima Vaišnoraitė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: 2019 m. veiklos nuolat saugomų bylų apyrašą elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) ir pateikti jį derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui.       Parengti 2019 m. personalo valdymo ilgai saugomų bylų, atleistų pareigūnų ir valstybės tarnautojų ilgai saugomų asmens bylų apyrašą, atleistų darbuotojų, dirbusių pagal darbo sutartis, ilgai saugomų asmens bylų apyrašą elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) ir pateikti juos derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui.

2 užduotis: Parengti Dokumentų valdymo sistemoje (DocLogix) Ministerijos padalinių dokumentacijos planų suvestinę už 2020 m.

3 užduotis: Koordinuoti ir tvarkyti 2020 m. nuolat ir ilgai saugomas elektronines bylas dokumentų valdymo sistemoje DocLogix bei parengti apyrašus ir pateikti juos derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui.

4 užduotis: Užtikrinti atitinkamų metų nuolat saugomų elektroninių dokumentų (bylų) perdavimą saugojimui Lietuvos valstybės naujajam archyvui teisės aktų nustatyta tvarka. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir užtikrinti bylų (dokumentų) sutvarkymą archyviniam saugojimui ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.

5 užduotis: Užtikrinti ir vykdyti Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių trumpai, ilgai ir nuolat saugomų bylų tvarkymą ir perdavimą į departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus (ministerijos) archyvų fondą. Rengti Vidaus reikalų ministerijos trumpai saugomų dokumentų naikinimo aktų projektus ir pateikti derinti Vidaus reikalų ministerijos Centrinei dokumentų ekspertų komisijai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-23