BDAR

Administravimo departamentas

    Administravimo departamentas
Alvydas Genys Vyresnysis patarėjas 

1. Atliekant vidaus kontrolės sistemos būklės VRM peržiūrą, surinkti ir apibendrinti informaciją apie dokumentų valdymo sistemą ir LRV pavedimų kontrolės mechanizmą VRM bei pateikti siūlymus dėl jų tobulinimo.
2. Įvertinti ministerijos dokumentų saugojimo organizavimą ir pateikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos archyvo patalpų ir dokumentų archyvavimo funkcijos optimizavimo bei parengti investicijų projektą. 

    Teisės ir personalo skyrius
Augustė Jucienė Vedėja  
Arūnas Sodonis Patarėjas  
1. Parengti ministerijos vidaus teisės aktų projektus pagal atliktus ministerijos struktūrinius pakeitimus;
2. Dalyvauti kuriant vidaus teisės aktų suvestinių redakcijų paieškos priemonę;  
3. Teikti teismams procesinius dokumentus ministerijos teisminėse bylose.
4. Rengti atsakymus (sprendimus) į fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, prašymus, pareiškimus ir skundus.
 
Donatas Gailius Patarėjas  
1. Surinkti ir susisteminti informaciją apie ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams nustatytus nuolatinio arba ilgalaikio pobūdžio pavedimus, nenumatytus jų pareigybių aprašymuose, taip pat jų paskyrimą į komisijas, darbo grupes ar kitas kolegialias institucijas.
2. Pagal kompetenciją parengti teisės aktų projektus dėl Vidaus reikalų ministerijos administracijos struktūros pakeitimo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą pavyzdinę ministerijos administracijos struktūrą bei teisės aktų projektus dėl  Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų tarnybos sąlygų pakeitimo, įgyvendinant naują Vidaus reikalų ministerijos administracijos struktūrą.
Jūratė Šafranovičienė Patarėja  
1. Įgyvendinant naują Valstybės tarnybos įstatymo redakciją Valstybės tarnautojų registre perregistruoti visas Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų pareigybes bei sutvarkyti tarnautojų perkėlimą į naujas pareigybes pritaikant jiems nuo 2019 m. sausio 1 d. nustatytus pareiginės algos koeficientus.
2. Valstybės tarnautojų registre patikrinti  ir suvesti trūkstamus duomenis apie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis išsilavinimą.
3. Valstybės tarnautojų registre peržiūrėti įrašus apie valstybės tarnautojams paskirtus priedus už tarnybos stažą ir, esant poreikiui, šiuos duomenis aktualizuoti.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais parengti darbo sutarčių pakeitimus ir teisės aktų projektus dėl priskirtų Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų tarnybos (darbo) eigos, veiklos bei kasmetinių atostogų suteikimo.
Aušrinė Valiūnienė Vyriausioji specialistė  
1. Iki 2020 m. vasario 1 d. parengti ir Valstybės tarnybos departamentui pateikti Vidaus reikalų ministerijos 2019 m. valstybės tarnautojų mokymo ataskaitą. 
2. Pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupės veikloje rengiant/atnaujinant Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos planą.
3. Iki 2019 m. birželio 1 d. tiesioginiam vadovui pateikti pasiūlymų dėl Vidaus reikalų ministerijos personalo valdymo tobulinimo.
4. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. dalyvauti įgyvendinant Vidaus reikalų ministerijos personalo valdymo tobulinimo priemones.
Giedrė Kornijenkienė Vyriausioji specialistė  
1. Užtikrinti kokybišką ir savalaikį gaunamų teisės aktų projektų, susijusių su Europos Sąjungos   struktūrine parama, vertinimą skyriuje.
2. Užtikrinti kokybišką ir savalaikį ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu sutarčių, susijusių su Europos Sąjungos struktūrine parama, projektų vertinimą.
3. Užtikrinti teisinių konsultacijų bei kitų išvadų teikimą teisės aktų projektų, susijusių su Europos Sąjungos struktūrine parama, rengimo ir tobulinimo klausimais.  
 
    Informacijos ir dokumentų valdymo skyrius
Ingrida Jeruslanovienė Vedėja
1.  Pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti archyvinių  bylų (dokumentų) sutvarkymą (dėl bylų naikinimo paslaugos įsigijimo, įslaptintų bylų vertės ekspertizė, atrinkimas naikinti įslaptintų bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, įslaptintų bylų naikinimo aktų projektų parengimas ir pateikimas derinti Vidaus reikalų ministerijos Centrinei specialiajai ekspertų komisijai ir kt.).
2. Pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti teisės aktų projektų parengimą skyriaus veiklai užtikrinti.
3. Pagal kompetenciją koordinuoti ir organizuoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių dokumentų valdymo sistemų optimizavimą, sukuriant vieningą veiklos procesų ir dokumentų valdymo sistemą.
 
Arvydas Kalpokas Patarėjas 1. Vykdyti ir užtikrinti archyvinių įslaptintų bylų (dokumentų) sutvarkymą (įvertinimas dėl bylų naikinimo paslaugos įsigijimo, įslaptintų bylų vertės ekspertizė, atrinkimas naikinti įslaptintų bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, įslaptintų bylų naikinimo aktų projektų parengimas ir pateikimas derinti Vidaus reikalų ministerijos Centrinei ekspertų komisijai ir kt.).
 2. Koordinuoti ir rengti atitinkamų metų ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašų, bylų apyrašų sąrašų projektus, 2018 metų pažymos apie ministerijos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymo projektą, ministerijos dokumentų (bylų) būklės ir kiekio patikrinimo aktų projektus; suvesti bylų sudarymo suvestinius duomenis;
Koordinuoti ir rengti atitinkamų metų Vidaus reikalų ministerijos trumpai, ilgai ir nuolat saugomų dokumentų naikinimo aktų projektus ir iki 2020 m. gruodžio 31 d. pateikti derinti vidaus reikalų ministerijos Centrinei dokumentų ekspertų komisijai.
Vykdyti nutrauktų baudžiamųjų bylų, iškeltų iki 2003 m. gegužės 1 d., saugojimą ir atrinkimą naikinti.
3. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir užtikrinti bylų (dokumentų) sutvarkymą archyviniam saugojimui ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix
4. Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių trumpai, ilgai ir nuolat saugomų bylų tvarkymą ir perdavimą į Administravimo departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus archyvų fondą. 
Eglė Likienė Vyriausioji specialistė
1. Teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir pateikti skyriaus vadovui informaciją (analizę) apie  asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą bei asmenų aptarnavimą Vidaus reikalų ministerijoje 2020 metais.
Per metų I-IV ketvirčius vykdyti asmenų prašymų ir skundų tvarkymo dokumentų valdymo sistemoje DocLogix stebėseną ir apie pastebėtus asmenų prašymų ir skundų tvarkymo pažeidimus informuoti atsakingus darbuotojus. Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams tekti metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo klausimais. 
Vykdyti elektroniniu paštu gautų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą ir nukreipimą pagal kompetenciją.
2. Užtikrinti skyriuje dokumentų išsiuntimą pasinaudojant pašto paslaugomis.
3. Užtikrinti išvadų dėl investuotojo atitikties nacionalinio saugumo interesams išdavimą laiku, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.
4. Atlikti Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų kataloge (PASIS) pakeitimus iki 2020 rugsėjo mėn.
5. Parengti vidaus reikalų ministro įsakymo dėl Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo projektą ir kitų teisės aktų projektus skyriaus veiklai užtikrinti.
 
Olga Mankuvienė Vyriausioji specialistė

 
1. Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos dokumentų rengimo ir valdymo reikalavimų įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix. Atlikti ministerijos administracijos padaliniuose ir grupėse dokumentų rengimo ir tvarkymo reikalavimų įgyvendinimo analizę ir iki einamojo mėnesio 25 d. kartą per mėnesį (teikti apibendrintą informaciją). 
Nustatyta tvarka vykdyti Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemos DocLogix veiklos priežiūrą, teikti pasiūlymus dėl jos tobulinimo. 
2. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse.
3. Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix nustatyta tvarka parengti 2021 metų Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos plano ir 2021 metų Vidaus reikalų ministerijos dokumentų registrų sąrašo, 2020 metų Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos plano papildymų sąrašų projektus, suderinus su Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų ekspertų komisija, teikti derinti per Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemą DocLogix iki 2020 m. spalio 31 d. Lietuvos valstybės naujajam archyvui į Elektroninę archyvų informacinę sistemą. 
Parengti Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniams 2021 metų Vidaus reikalų ministerijos dokumentacijos plano išrašus iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Tikrinti atitinkamų įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose  valdymo srityse įstaigų ir įmonių, neįtrauktų į archyvų komplektavimo šaltinių sąrašą, 2021 metų dokumentacijos planų ir dokumentų registrų sąrašų, 2020 metų dokumentacijos planų papildymų sąrašų projektus ir teikti derinti Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų ekspertų komisijai iki 2020 m. gruodžio 15 d. 
4. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir užtikrinti ministerijos bylų (dokumentų) sutvarkymą archyviniam saugojimui ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.
 Koordinuoti ir tvarkyti ministerijos 2018 m., 2019 m., 2020 m. dokumentus (bylas) ir 2018 m., 2019 m. nuolat ir ilgai saugomas elektronines bylas Vidaus reikalų ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.
Rengti atitinkamų metų Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus trumpai saugomų dokumentų naikinimo aktų projektus ir iki 2020 m. gruodžio 14 d. pateikti derinti Vidaus reikalų ministerijos Dokumentų ekspertų komisijai.
Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos Administravimo departamento Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus metų trumpai, ilgai ir nuolat saugomų bylų tvarkymą ir perdavimą archyvuoti iki 2020 m. gruodžio 14 d.
5. Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainės administravimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka.

Laima Vaišnoraitė Vyriausioji specialistė 1. Parengti 2018 m. veiklos nuolat saugomų bylų apyrašą elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) ir pateikti jį derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
 Parengti 2018 m. personalo valdymo ilgai saugomų bylų ir atleistų pareigūnų ir valstybės tarnautojų ilgai saugomų asmens bylų apyrašą, atleistų darbuotojų, dirbusių pagal darbo sutartis, ilgai saugomų asmens bylų apyrašą elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) ir pateikti juos derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
2. Atsižvelgiant į naujų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, įsigaliojimą, koreguoti ir parengti  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1V-391 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos archyvinių dokumentų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
3. Parengti elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) dokumentacijos planų suvestinę už 2019 m.
4. Atlikti Lietuvos viešųjų ir administracinių paslaugų kataloge (PASIS) pakeitimus iki 2020 m. rugsėjo 1 d.
Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti ir užtikrinti bylų (dokumentų) sutvarkymą archyviniam saugojimui ministerijos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.
5. Koordinuoti ir tvarkyti 2019 m. nuolat ir ilgai saugomas elektronines bylas dokumentų valdymo sistemoje DocLogix bei parengti apyrašus ir pateikti juos derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
Užtikrinti atitinkamų metų nuolat saugomų elektroninių dokumentų (bylų) perdavimą saugojimui Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
    Organizacinis skyrius
Joana Žiedelienė   Vedėja 

1.    Koordinuoti Regionų forumo ir kitų aukšto lygio renginių organizavimą.
2.    Formuoti organizacinę kultūrą koordinuojant vidinių ministerijos renginių organizavimą.
3.    Siūlyti naujas renginių organizavimo koncepcijas.
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-03