BDAR
gdpr

Ekonomikos ir finansų departamentas

Užduotys 2021 m.

Ilona Smailienė

Departamento direktorė

1 užduotis: Užtikrinti, kad laiku būtų parengtas Vidaus reikalų ministerijos konsolidavimo grupės viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus.
2 užduotis: Užtikrinti finansinės atskaitomybės patikimumo kontrolę.
3 užduotis: Laiku parengti 2022-2024 m. biudžeto projektą.
4 užduotis: Užtikrinti savalaikį  Vidaus reikalų ministerijos perėjimą  prie Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemio.

Janina Seilienė

EFD vyresnioji patarėja

1 užduotis: Užtikrinti VRM 2022-2024 m. biudžeto projekto parengimą, informacijos apie lėšų poreikį vidaus reikalų ministrui pavestų sričių valstybės kapitalo investicijoms parengimą ir pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais.
2 užduotis: LR Seimo, LRV Vyriausybės, VRM vadovybės pavedimų savalaikis vykdymas.
3 užduotis: VRM EFD kompetencijos klausimais tinkamai atstovauti VRM ir tarpžinybinėse darbo grupėse, komisijose, taip pat tinkamai atlikti vidaus reikalų ministro pavestus įgaliojimus už VRM.
4 užduotis: Koordinuoti Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Finansų valdymo ir apskaitos posistemio (toliau – FVAIS) įdiegimo Vidaus reikalų ministerijoje  vykdymo  procesą  ir  užbaigimą nustatytais terminais.

Buhalterinės apskaitos skyrius

Danė Vyšniauskienė

Skyriaus vedėja

1 užduotis: Užtikrinti savalaikį 2020 m. Vidaus reikalų ministerijos metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenų pateikimą  Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).
2 užduotis: Užtikrinti ministerijos tarpinių ir metinio finansinių ataskaitų  rinkinių parengimą pagal VSAFAS.
3 užduotis: Priimti iš pavaldžių įstaigų metines finansinės atskaitomybės formas bei jų pagrindu sudarytą  2020 m. konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį pateikti Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei.
4 užduotis: Organizuoti buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai.
5 užduotis: Organizuoti buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teikiami į naujai diegiamą apskaitos sistemą FVAIS.

Laura Ragelytė

Patarėja

1 užduotis: Per einamuosius metus pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant ir (arba) teikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su VSF, Norvegijos finansinės paramos ir Europos ekonominės erdvės, ES struktūrinės paramos ir kitos ES paramos administravimu, bei dėl kitų teisės aktų projektų, susijusių su apskaitos ir apmokėjimo klausimais.
2 užduotis: Nagrinėti sprendimų dėl ES struktūrinės paramos ir kitos ES paramos bei bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo projektus, sprendimų dėl ES lėšų padengimo valstybės biudžeto lėšomis ar bendrojo finansavimo lėšų nurašymo projektus.
3 užduotis: Rengti ministerijos lėšų inventorizacijos aprašus – sutikrinimo žiniaraščius, patikrinti gautus inventorizacijos aprašus–sutikrinimo žiniaraščius, rengti pažymas dėl inventorizacijos duomenų atitikties buhalterinės apskaitos duomenims.
4 užduotis: Teisingai įvesti duomenis į buhalterinės apskaitos programą ministerijos ketvirtinių ir metinių biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui.

Rasa Remeikaitė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Išnagrinėti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl Vidaus saugumo fondo programos projektų paramos sutarčių projektų.
2 užduotis: Patikrinti laiku ir pateikti apmokėjimui Vidaus saugumo fondo programos apmokėjimui pateiktus dokumentus dėl Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo.
3 užduotis: Patikrinti pateiktas išvadas dėl išlaidų tinkamumo finansuoti Vidaus saugumo fondo lėšomis ir surašyti buhalterines pažymas dėl finansavimo sumų perdavimo arba panaudotų ir pripažintų tinkamomis Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nurašymo.
4 užduotis: Parengti laiku ataskaitas apie atliktus mokėjimus, pateikti jas VRM Regioninės politikos departamentui ir Centrinei projektų valdymo agentūrai, informaciją apie atliktus mokėjimus suvesti į VSFIS.
5 užduotis: Per einamuosius metus pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant ir (arba) teikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su Vidaus saugumo fondo paramos administravimu, bei dėl kitų teisės aktų projektų, susijusių su apskaitos ir apmokėjimo klausimais.

Gražina Šliachtovič

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Suderinti 2020 m. Vidaus reikalų ministerijos tarpusavio operacijų informaciją su kitais viešojo sektoriaus subjektais Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS), pateikti papildomą eliminavimo informaciją.
2 užduotis: Pateikti 2020 m. ministerijos finansinių ataskaitų rinkinio ir nuosavybės dalių duomenis VSAKIS.
3 užduotis: Parengti 2020 m. Vidaus reikalų ministerijos metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį trečiame konsolidavimo lygyje ir jį pateikti VSAKIS.
4 užduotis: Tikrinti ETBT programų apmokėjimui pateiktus dokumentus, nustatytais terminais rengti ataskaitas apie atliktus mokėjimus ir grąžintas lėšas, tikrinti ESITPD pateiktas ataskaitas dėl bendrojo finansavimo lėšų nurašymo ir panaudotų per laikotarpį lėšų įvertinimo ataskaitas, pagal jas rengti buhalterines pažymas dėl lėšų pripažinimo finansavimo sąnaudomis arba perduotu finansavimu.
5 užduotis: Tikrinti EKP programų apmokėjimui pateiktus dokumentus, nustatytais terminais rengti ataskaitas apie atliktus mokėjimus ir grąžintas lėšas, tikrinti ESITPD pateiktas ataskaitas dėl panaudotų per laikotarpį lėšų įvertinimo ataskaitas, pagal jas rengti buhalterines pažymas dėl lėšų pripažinimo finansavimo sąnaudomis arba perduotu finansavimu.

Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius

Rita Rutkauskienė

Skyriaus vedėja

1 užduotis: Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) 2021 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projekto parengimą, jo suderinimą ir pateikimą tvirtinti nustatyta tvarka, įvertinti pateiktus įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus.
2 užduotis: Užtikrinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijų atlikimą.
3 užduotis: Užtikrinti valstybės įmonės ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininko/dalininko teises ir pareigas įgyvendina VRM, teisės aktų, susijusių su vadovų darbo užmokesčio, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių nustatymu bei pelno paskirstymo tvirtinimu, ir kitų šių įmonių ir įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų pagal kompetenciją rengimą.
4 užduotis: Parengti, susisteminti, išanalizuoti ir pateikti informaciją apie lėšų poreikį vidaus reikalų ministrui pavestos valdymo srities kapitalo investicijoms 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane (toliau – 2022 metų biudžeto rengimo planas) nustatyta tvarka.
5 užduotis: Užtikrinti 2020 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų poreikio savivaldybėms VRM kuruojamoms valstybinėms funkcijoms atlikti, apskaičiavimą ir valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms funkcijoms atlikti paskirstymą pagal savivaldybes, pateikti šią informaciją 2022 metų biudžeto rengimo plane nustatyta tvarka.

Giedrė Narkevičienė

Patarėja

1 užduotis: Parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymą, kuriuo tvirtinamas Vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų 2020 metų investicijų projektų įgyvendinimo priemonių planas.
2 užduotis: . Suvesti informaciją apie investicijų projektus į SIS.
3 užduotis: Parengti, susisteminti, išanalizuoti ir pateikti informaciją apie lėšų poreikį vidaus reikalų ministrui pavestos valdymo srities kapitalo investicijoms 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane (toliau – 2022 metų biudžeto rengimo planas) nustatyta tvarka ir terminais.
4 užduotis: Parengti ir 2022 metų biudžeto rengimo plane nustatyta tvarka ir terminai pateikti FM valstybės kapitalo investicijų trijų metų limitų paskirstymą pagal vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir kitą su planuojamomis investicijomis susijusią informaciją.
5 užduotis: Parengti ir pateikti ataskaitas apie investicijų panaudojimą FM, IVPK Apraše nustatyta tvarka ir Statistikos departamentui.

Erika Giedraitienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Parengti VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projektą bei VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano pakeitimo projektus, suderinti ir pateikti tvirtinti nustatyta tvarka, įvertinti pateiktus įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus bei įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planų pakeitimus.
2 užduotis: Atlikti VRM, įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimo planų įvykdymo analizę ir teikti VRM kancleriui apibendrintą informaciją.
3 užduotis: Pagal kompetenciją išanalizuoti viešųjų įstaigų, kuriose savininko teises ir pareigas įgyvendina VRM, metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas, parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymų projektus dėl finansinių ataskaitų rinkinių.
4 užduotis: Pagal kompetenciją rengti, dalyvauti rengiant ir nagrinėjant pavestus teisės aktų projektus, susijusius su viešųjų įstaigų veikla, viešųjų įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymu bei kitais ekonominiais finansiniais klausimais.
5 užduotis: Dalyvauti atliekant Programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas.

Dovilė Kaziūnienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Dalyvavimas rengiant / vertinimas ir (arba) pastabų, pasiūlymų teikimas dėl pavestų teisės aktų, susijusių su Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos ,VSF ir Norvegijos finansinio mechanizmo projektais.
2 užduotis: Paramos sutarčių projektų, skiriant finansavimą (arba keičiant jau sudarytas sutartis) iš Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos ir VSF, vertinimas.
3 užduotis: Pagal kompetenciją rengimas / dalyvavimas rengiant ir nagrinėjant pavestus teisės aktų projektus, susijusius su įmonės veikla, vadovo darbo užmokesčio nustatymu, valdybos narių atlygio nustatymu bei kitais ekonominiais finansiniais klausimais.
4 užduotis: Pagal skyriaus kompetenciją dalyvavimas rengiant ir tvirtinant įmonės 2022–2025 metų veiklos strategiją.
5 užduotis: Pateikto audituoto įmonės metinio finansinių ataskaitų rinkinio išanalizavimas, ministro įsakymo projektų dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) patvirtinimo, turto įsigijimo ir skolinimosi plano ir pajamų ir išlaidų sąmatos parengimas, suderinimas bei pateikimas tvirtinti.

Liudmila Rabikienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant ir (arba) teikiant pastabas bei pasiūlymus dėl pavestų teisės aktų, susijusių su 2014-2020  ir  2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų administravimu ir naudojimu, vertinti vidaus reikalų ministro įsakymų projektus dėl finansavimo skyrimo projektams ir finansavimo skyrimo pakeitimo iš 2014-2020 metų ES fondų paramos lėšų.
2 užduotis: Surinkti, susisteminti ir pagal nustatytas formas parengti ataskaitas, teikiamas Finansų Ministerijai apie lėšų investicijoms panaudojimą. Surinkti, susisteminti ir pagal nustatytas formas parengti informaciją apie  VRM kuruojamoms valstybinėms funkcijoms atlikti savivaldybėms skirtų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų panaudojimą.
3 užduotis: Išnagrinėti, parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymų projektus dėl įstaigų prie ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų viešųjų įstaigų bei valstybės įmonės teikiamų paslaugų kainų.
4 užduotis: Apskaičiuoti (dalyvauti apskaičiuojant) 2022 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų poreikį savivaldybėms VRM kuruojamoms valstybinėms funkcijoms atlikti. Paskirstyti (organizuoti paskirstymą) valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas valstybinėms funkcijoms atlikti pagal savivaldybes ir pateikti šią informaciją 2022 metų  valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano (toliau - 2022 metų biudžeto rengimo planas) nustatyta tvarka ir terminais.
5 užduotis: Parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymo projektą „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme (toliau - 2022 metų biudžeto įstatymas) nustatytais terminais.

Justas Plečkaitis

Vyriausiasis specialistas

1 užduotis: Vykdydamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas, pagal skyriui priskirtą kompetenciją rengia dokumentus (mokėjimo paraiškas, sąskaitas už  ataskaitinius metus, mokėjimo paraiškų prognozes, ataskaitas ir kt.) ir teikia Europos Komisijai.
2 užduotis: Vykdydamas Programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas, pagal skyriui priskirtą kompetenciją, atlieka Programos duomenų bazėje esančių duomenų kaupimo ir saugojimo sistemos veikimo užtikrinimą ir Programos grąžintinų ir grąžintų lėšų apskaitos užtikrinimą.
3 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir nagrinėjant teisės aktų ir sutarčių projektus, susijusius su finansinės paramos, gaunamos iš Vidaus saugumo fondo, Europos kaimynystės priemonės programos, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos ir kitų programų, administravimu ir naudojimu.
4 užduotis: Rengti skyriaus bylų nomenklatūrą, tvarkyti skyriaus bylas ir perduoti jas į ministerijos archyvą.

Aidas Miškinis

Vyriausiasis specialistas

1 užduotis: Laiku ir kokybiškai atlikti visus būtinus veiksmus organizuojant VRM darbuotojų komandiruotes, parenkant optimalų maršrutą ir tinkamą viešbutį, užsakant oro uosto VIP zoną aukšto lygio delegacijoms, registruojant į skrydį ir organizuojant transportą į/iš oro uostą/o.
2 užduotis: Vykdyti atnaujinto varžymosi procedūras dėl aviabilietų, viešbučių ir medicininių išlaidų draudimo pirkimo, skelbiant varžymąsi, vertinant pasiūlymus ir paskelbiant laimėtoją.
3 užduotis: Pagal kompetenciją užtikrinti VRM atstovų dalyvavimą Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžiuose, sudarant delegacijas, rengiant ministro įsakymus ir užtikrinant akreditaciją.
4 užduotis: Užtikrinti PVM sąskaitų faktūrų kartu su pirkimo dokumentais pateikimą Duomenų Valdymo Sistemoje.

Biudžeto ir finansų skyrius

Ingrida Samulėnienė

Skyriaus vedėja

1 užduotis: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, organizuoti ir kontroliuoti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patikslinimą, duomenų atnaujinimą Stebėjimo informacinėje sistemoje, Vidaus reikalų ministerijos ir pavaldžių biudžetinių įstaigų 2021 m. programų sąmatų parengimą, suvestinių programų sąmatų sudarymą, patvirtinimą ir pateikimą nustatyta tvarka Finansų ministerijai, suderinus su Ministru Pirmininku – Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2021–2023 m. strateginio veiklos plano patvirtinimą.
2 užduotis: Užtikrinti apibendrintos informacijos apie vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių įstaigų asignavimų poreikį 2022–2024 metams parengimą ir pateikimą Finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, informacijos dėl 2022 m. biudžeto projekto pateikimą Lietuvos Respublikos Seimui.
3 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2022–2024 m. strateginio veiklos plano projekto rengimą (tikslinimą) teisės aktuose nustatyta tvarka, duomenų suvedimą (atnaujinimą) Stebėjimo informacinėje sistemoje.
4 užduotis: Organizuoti vidaus reikalų ministrui pavestoms valdymo sritims numatomų skirti 2022–2024 m. maksimalių valstybės biudžeto asignavimų limitų paskirstymo projekto parengimą, VRM ir pavaldžių biudžetinių įstaigų 2022–2024 m. programų sąmatų projektų rengimą, suvestinių programų sąmatų projektų sudarymą, kitos su 2022–2024 m. valstybės biudžeto projekto rengimu susijusios informacijos parengimą ir pateikimą Finansų ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms.
5 užduotis: Užtikrinti, kad mokėjimo paraiškos VRM ir pavaldžių biudžetinių įstaigų vykdomų programų finansavimui būtų teikiamos Finansų ministerijai teisės aktuose nustatytais terminais, kontroliuoti informacijos apie vidaus reikalų ministro valdymo sričiai 2021 m. skirtų valstybės biudžeto asignavimų naudojimą parengimą, užtikrinti informacijos teikimą Seimo Audito komitetui vykdant pavedimą dėl valstybės biudžeto išlaidų kontrolės.

Aldona Mendelevičienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Rengti (tikslinti) Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano finansines lenteles (2021–2023 m. tvirtinimui ir 2022–2024 m. projektui), atitinkamą informaciją suvesti (atnaujinti) Stebėjimo informacinėje sistemoje (SIS), kas ketvirtį SIS patikslinti 2021 metų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planinius ir patvirtinti faktinius panaudojimo duomenis.
2 užduotis: Surinkti, išanalizuoti ir parengti suvestinę informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų poreikį 2022–2024 m. (įskaitant poreikį Europos Sąjungos fondų, kitos tarptautinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšoms), netęstinas programas (priemones), planuojamas biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą ir kitą su lėšų planavimu susijusią informaciją.
3 užduotis: Parengti ir pateikti Vyriausybės kanceliarijai, Finansų ministerijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms apibendrintą vidaus reikalų ministro valdymo sričių įstaigų informaciją, susijusią su Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projekto rengimu.
4 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka parengti vidaus reikalų ministrui pavestoms valdymo sritims numatomų skirti 2022–2024 m. maksimalių valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms limitų paskirstymo VRM ir pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms projektą, rengti kitą su 2022 m. valstybės biudžeto patvirtinimu susijusią apibendrintą informaciją.
5 užduotis: Seimo Audito komitetui pateikti apibendrintą informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų naudojimą išlaidoms (transportui, komandiruotėms ir kt.), atitinkamus duomenis įvedant Seimo Audito komiteto informacinėje sistemoje SAKIS ir juos patvirtinant, dalyvauti pagal kompetenciją rengiant kitus su strateginiu planavimu ir biudžeto formavimu susijusius dokumentus.

Vilma Morkūnaitė

Patarėja

1 užduotis: Seimo Audito komitetui teikti apibendrintą informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų naudojimą darbo užmokesčiui, atitinkamus duomenis įvedant Seimo Audito komiteto informacinėje sistemoje SAKIS ir juos patvirtinant.
2 užduotis: Rengti duomenis skelbimui VRM interneto svetainėje apie faktinį VRM darbuotojų skaičių ir jų vidutinį nustatytą (paskirtą) darbo užmokestį, periodiškai rengti kitą informaciją, susijusią su išlaidų darbo užmokesčiui planavimu ir naudojimu, vykdyti duomenų analizę.
3 užduotis: Rengti vidaus reikalų ministro įsakymų ir VRM kanclerio potvarkių dėl darbo apmokėjimo projektus, pagal kompetenciją dalyvauti kitų teisės aktų, susijusių su darbo užmokesčio klausimais, rengime.
4 užduotis: Rengti pareigūnų darbo užmokesčio dinamikos analizę ir kitą su pareigūnų darbo užmokesčio klausimais susijusią informaciją.

Jolanta Jokubauskienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Koordinuoti Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų (VBAM) sistemoje VRM ir pavaldžių įstaigų, kurių asignavimų valdytojas yra vidaus reikalų ministras, prognozių apie 2021 m. planuojamas išmokėti Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšas ir mokėjimo paraiškų teikimą Finansų ministerijai.
2 užduotis: Laiku parengti ir pateikti VRM Ekonomikos ir finansų departamento vadovybei ir Finansų ministerijai siūlymus dėl VRM 2021 m. programų sąmatose patvirtintų ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų patikslinimo, gavus pritarimą - patikslinti 2021 m. programų sąmatas VBAM sistemoje.
3 užduotis: Parengti ir pateikti Finansų ministerijai ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų 2021 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir programų sąmatų vykdymo ataskaitas bei kitą teisės aktuose nustatytą informaciją.
4 užduotis: Analizuoti ES ir bendrojo finansavimo lėšų naudojimą pagal vykdomas priemones, išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius ir rengti apibendrintą informaciją VRM Ekonomikos ir finansų departamento vadovybei.
5 užduotis: Sudaryti ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų 2022–2024 m. programų sąmatų projektus su preliminariais skaičiavimais ir pateikti Finansų ministerijai.

Darius Andriūnas

Vyriausiasis specialistas

1 užduotis: Rengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2022–2024  m. strateginio veiklos plano projektą teisės aktuose nustatyta tvarka.
2 užduotis: Rengti Vidaus reikalų ministerijos 2021 metų veiklos plano projektą ir organizuoti bei koordinuoti įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos 2021 metų veiklos planų projektų parengimą, teikti įstaigoms prie Vidaus reikalų ministerijos metodinę pagalbą metų veiklos planų rengimo klausimais.
3 užduotis: Vykdyti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2021–2023 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę, rengti ketvirtines ataskaitas, vertinti rizikas dėl strateginio veiklos plano programų tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų planinių reikšmių galimo nepasiekimo, ar ženklaus viršijimo, teikti pasiūlymus dėl vertinimo kriterijų siektinų reikšmių koregavimo;  stebėsenos duomenis per nustatytus terminus pateikti į centralizuotą Stebėsenos informacinę sistemą.
4 užduotis: Vykdyti Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano ir kitų ilgos, vidutinės trukmės tarpinstitucinių planavimo dokumentų, kuriuos pagal kompetenciją įgyvendina Vidaus reikalų ministerija ir (arba) vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos, įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę, užtikrinti kokybiškos informacijos pateikimą Stebėsenos informacinėje sistemoje per nustatytus terminus.
5 užduotis: Rengti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano ir Vidaus reikalų ministerijos (vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų grupės) metines veiklos ataskaita.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05