Ekonomikos ir finansų departamentas

Ilona Smailienė Departamento direktorė
 
1. Užtikrinti, kad laiku būtų parengtas VRM konsolidavimo grupės viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 metus.
2. Užtikrinti finansinės atskaitomybės patikimumo kontrolę.
3. Laiku parengti 2020-2022 m. biudžeto projektą. 
4. Pagal VRM Ekonomikos ir finansų departamento kompetenciją užtikrinti savalaikį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ vykdymą.
 
Janina Seilienė Vyresnioji patarėja

 
1. Užtikrinti VRM 2020-2022 m. biudžeto projekto parengimą, informacijos apie lėšų poreikį vidaus reikalų ministrui pavestų sričių valstybės kapitalo investicijoms parengimą ir pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais.
2. Pagal VRM Ekonomikos ir finansų departamento kompetenciją užtikrinti savalaikį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimo Nr. 903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ vykdymą. 
3. LR Seimo, LRV Vyriausybės, VRM vadovybės pavedimų savalaikis vykdymas.
4. VRM EFD kompetencijos klausimais tinkamai atstovauti VRM ir tarpžinybinėse darbo grupėse, komisijose, taip pat tinkamai atlikti vidaus reikalų ministro pavestus įgaliojimus už VRM. 

    Biudžeto ir finansų skyrius 
Ingrida Samulėnienė Vedėja


1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, organizuoti ir kontroliuoti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patikslinimą, duomenų atnaujinimą Stebėjimo informacinėje sistemoje, Vidaus reikalų ministerijos ir pavaldžių biudžetinių įstaigų 2019 m. programų sąmatų parengimą, suvestinių programų sąmatų sudarymą, patvirtinimą ir pateikimą nustatyta tvarka Finansų ministerijai, suderinus su Ministru Pirmininku – Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimą. 
2. Užtikrinti apibendrintos informacijos apie vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių įstaigų asignavimų poreikį 2020–2022 metams parengimą ir pateikimą Finansų ministerijai ir Vyriausybės kanceliarijai. 
3. Organizuoti ir kontroliuoti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020–2022 m. strateginio veiklos plano projekto rengimą (tikslinimą), duomenų suvedimą (atnaujinimą) Stebėjimo informacinėje sistemoje nustatytais strateginio planavimo etapais, koordinuoti Policijos departamento prie VRM 2020–2022 m. strateginio veiklos plano, VRM koordinuojamų tarpinstitucinių veiklos planų ir kitų planavimo dokumentų rengimą. 
4. Organizuoti vidaus reikalų ministrui pavestoms valdymo sritims numatomų skirti 2020–2022 m. maksimalių valstybės biudžeto asignavimų limitų paskirstymo projekto parengimą, VRM ir pavaldžių biudžetinių įstaigų 2020–2022 m. programų sąmatų projektų rengimą, suvestinių programų sąmatų projektų sudarymą, kitos su 2020–2022 m. valstybės biudžeto projekto rengimu susijusios informacijos parengimą ir pateikimą Finansų ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms. 
5. Užtikrinti, kad mokėjimo paraiškos VRM ir pavaldžių biudžetinių įstaigų vykdomų programų finansavimui būtų teikiamos Finansų ministerijai teisės aktuose nustatytais terminais, kontroliuoti, kad periodiškai būtų rengiama informacija apie 2019 m. skirtų valstybės biudžeto asignavimų naudojimą, užtikrinti informacijos teikimą Seimo Audito komitetui vykdant pavedimą dėl valstybės biudžeto išlaidų kontrolės. 

Zuzana Jurevičienė Vyriausioji specialistė

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, išanalizuoti VRM ir pavaldžių įstaigų pateiktas 2019 m. programų sąmatas, Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų (VBAM) sistemoje atlikti 2019 m. programų sąmatų detalizavimą, parengti ir pateikti Finansų ministerijai 2019 m. suvestines VRM programų sąmatas su skaičiavimais. 

2. Laiku parengti ir pateikti VRM Ekonomikos ir finansų departamento ir VRM vadovybei bei Finansų ministerijai duomenis dėl 2019 m. programų sąmatų patikslinimo ir kitą su VRM ir pavaldžių įstaigų finansavimu susijusią informaciją. 
3. Analizuoti VRM ir pavaldžioms įstaigoms patvirtintų asignavimų naudojimą pagal programas, išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius ir rengti apibendrintą informaciją VRM vadovybei. 
4. Išanalizuoti VRM ir pavaldžių įstaigų parengtas 2020–2022 m. biudžeto projekto programų sąmatas su skaičiavimais, parengti suvestines VRM programų sąmatas su preliminariniais skaičiavimais ir pateikti Finansų ministerijai.
5. Laiku parengti ir pateikti Finansų ministerijai valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, programų sąmatų vykdymo ataskaitas ir kitą teisės aktuose nustatytą informaciją.

Sigitas Bargaila Patarėjas

 1. Užtikrinti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020–2022 m. strateginio veiklos plano, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020–2022 m. strateginio veiklos plano ir Vidaus reikalų ministerijos koordinuojamų tarpinstitucinių veiklos planų parengimą per nustatytus terminus. 
2. Užtikrinti kokybišką Vidaus reikalų ministerijos ir 15 įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos veiklos planų 2019 metams parengimą per nustatytus terminus. 
3. Užtikrinti vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančių biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų ir valstybės įmonės „Regitra“ strateginio planavimo dokumentų atitiktį Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020–2022 m. strateginiame veiklos plane nustatytiems strateginiams tikslams ir planuojamiems pasiekti rezultatams. 
4. Pagal kompetenciją dalyvauti Vyriausybės kanceliarijos ir kitų institucijų organizuojamų darbo grupių strateginio planavimo dokumentų optimizavimo ir į rezultatus orientuoto strateginio valdymo tobulinimo klausimais veikloje. 

Darius Andriūnas  Vyriausiasis specialistas

1. Rengti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020–2022 m. strateginio veiklos plano projektą, dalyvauti pagal kompetenciją rengiant Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2020–2022 m. strateginio veiklos plano projektą.
2. Rengti Vidaus reikalų ministerijos 2019 metų veiklos plano projektą ir organizuoti 15 įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos 2019 metų veiklos planų parengimą per nustatytus terminus.
3. Vykdyti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano ir kitų ilgos, vidutinės trukmės tarpinstitucinių planavimo dokumentų, kuriuos pagal kompetenciją įgyvendina Vidaus reikalų ministerija ir (arba) vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos, stebėseną ir kontrolę, užtikrinti kokybiškos informacijos pateikimą Stebėsenos informacinėje sistemoje per nustatytus terminus.
4. Vykdyti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę, rengti ketvirtines ataskaitas, vertinti rizikas dėl strateginio veiklos plano programų vertinimo kriterijų planinių reikšmių nepasiekimo ir teikti pasiūlymus dėl rezultatyvesnio ir efektyvesnio jų įgyvendinimo.
5. Rengti Vyriausybės programos įgyvendinimo plano ir Vidaus reikalų ministerijos metines veiklos ataskaitas. 

Vilma Morkūnaitė Vyriausioji specialistė 

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymu, parengti 2019 m. VRM vykdomų programų sąmatų išlaidų darbo užmokesčiui skaičiavimus, patikrinti atitinkamus pavaldžių biudžetinių įstaigų vykdomų programų skaičiavimus, parengti ir Finansų ministerijai pateikti VRM suvestinių programų sąmatų išlaidų darbo užmokesčiui skaičiavimus. 
2. Išanalizuoti VRM ir pavaldžių biudžetinių įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitas apie išlaidų darbo užmokesčiui naudojimą per 2018 m., parengti suvestines VRM programų vykdymo (įskaitant pavaldžių įstaigų duomenis) ataskaitas ir pateikti Finansų ministerijai. 
3. Rengti vidaus reikalų ministro įsakymų ir VRM kanclerio potvarkių dėl darbo apmokėjimo projektus. 
4. Rengti duomenis skelbimui VRM interneto svetainėje apie faktinį VRM darbuotojų skaičių ir jų vidutinį nustatytą (paskirtą) darbo užmokestį, periodiškai rengti kitą informaciją, susijusią su išlaidų darbo užmokesčiui planavimu ir naudojimu. 
5. Seimo Audito komitetui teikti apibendrintą informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų naudojimą darbo užmokesčiui, atitinkamus duomenis įvedant Seimo Audito komiteto informacinėje sistemoje SAKIS ir juos patvirtinant.

Aldona Mendelevičienė Vyriausioji specialistė  

1. Rengti (tikslinti) Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio veiklos plano finansines lenteles (2019–2021 m. tvirtinimui ir 2020–2022 m. projektui), atitinkamą informaciją suvesti (atnaujinti) Stebėjimo informacinėje sistemoje (SIS), kas ketvirtį SIS patikslinti 2019 metų ataskaitinio laikotarpio asignavimų planinius ir patvirtinti faktinius panaudojimo duomenis.
2. Surinkti, išanalizuoti ir parengti suvestinę informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų poreikį 2020–2022 m. (įskaitant poreikį Europos Sąjungos fondų, kitos tarptautinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšoms), netęstinas programas (priemones), planuojamas biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į valstybės biudžetą ir kitą su lėšų planavimu susijusią informaciją.
3. Parengti ir laiku pateikti Vyriausybės kanceliarijai ir Finansų ministerijai apibendrintą vidaus reikalų ministro valdymo sričių įstaigų informaciją, susijusią su Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projekto rengimu.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka parengti vidaus reikalų ministrui pavestoms valdymo sritims numatomų skirti 2020–2022 m. maksimalių valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms limitų paskirstymo VRM ir ministro valdymo srities įstaigoms, kurių vadovai yra asignavimų valdytojai, projektą, rengti kitą su 2020 m. valstybės biudžeto patvirtinimu susijusią apibendrintą informaciją.
5. Seimo Audito komitetui pateikti apibendrintą informaciją apie valstybės biudžeto asignavimų naudojimą išlaidoms (transportui, komandiruotėms ir kt.), atitinkamus duomenis įvedant Seimo Audito komiteto informacinėje sistemoje SAKIS ir juos patvirtinant, rengti ketvirtines ataskaitas apie VRM ir pavaldžioms įstaigoms 2019 m. skirtų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą programoms ir priemonėms vykdyti, pagal kompetenciją rengti informaciją kitiems planavimo dokumentams.

    Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius 
Rita Rutkauskienė Vedėja 

1. Užtikrinti VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projekto parengimą, jo suderinimą ir pateikimą tvirtinti nustatyta tvarka, įvertinti pateiktus įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus.
2. Užtikrinti Programos tvirtinančiosios institucijos funkcijų atlikimą.
3. Užtikrinti valstybės įmonės ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininko/dalininko teises ir pareigas įgyvendina VRM, teisės aktų, susijusių su vadovų darbo užmokesčio, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių nustatymu bei pelno paskirstymo tvirtinimu, ir kitų šių įmonių ir įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų pagal kompetenciją rengimą.
4. Užtikrinti informaciją apie lėšų poreikį vidaus reikalų ministrui pavestos valdymo srities kapitalo investicijoms susisteminimą, analizę ir pateikimą 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane (toliau – 2020 metų biudžeto rengimo planas) nustatyta tvarka ir terminais.
5. Užtikrinti 2020 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų poreikio savivaldybėms VRM kuruojamoms valstybinėms funkcijoms atlikti, apskaičiavimą ir valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms funkcijoms atlikti paskirstymą pagal savivaldybes, pateikti šią informaciją 2020 metų biudžeto rengimo plane nustatyta tvarka.
6. Užtikrinti pusmetinių VRM valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimo ES ir kituose tarptautiniuose bei dvišaliuose susitikimuose grafikų sudarymą.

Giedrė Narkevičienė Vyriausioji specialistė  

1. Parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymą, kuriuo tvirtinamas Vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų 2019 metų investicijų projektų ir priemonių (projektų), kurių finansavimas bus vykdomas iš asignavimų, skirtų turtui įsigyti, įgyvendinimo priemonių planas.
2. Parengti, suderinti ir nustatyta tvarka pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų investicijų projektų, pradedamų finansuoti valstybės lėšomis 2019 metais, vertinimo kriterijų ir jų skaičiavimo aprašymų projektus.
3. Suvesti informacijos apie investicijų projektus į stebėsenos informacinę sistemą, skirtą strateginių veiklos planų įgyvendinimo rezultatų stebėsenai (toliau – SIS).
4. Parengti, susisteminti, išanalizuoti ir pateikti informaciją apie lėšų poreikį vidaus reikalų ministrui pavestos valdymo srities kapitalo investicijoms 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane (toliau – 2020 metų biudžeto rengimo planas) nustatyta tvarka.
5. Parengti ir 2020 metų biudžeto rengimo plane nustatyta tvarka pateikti FM valstybės kapitalo investicijų trijų metų limitų paskirstymą pagal vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir kitą su planuojamomis investicijomis susijusią informaciją.
6. Išnagrinėti pavestus investicijų projektus, siūlomus įtraukti į Valstybės investicijų 2020 – 2022 metų programos projektą ir teikiamus Investicijų projektų atrankos komisijai, įvertinti juos. 
7. Parengti ir pateikti ataskaitas apie investicijų panaudojimą FM, IVPK Apraše ir Įsakyme nustatyta tvarka ir Statistikos departamentui.  

Liudmila Rabikienė Vyriausioji specialistė  

1. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant ir (arba) teikiant pastabas bei pasiūlymus dėl pavestų teisės aktų, susijusių su 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų administravimu ir naudojimu, vertinti vidaus reikalų ministro įsakymų projektus dėl finansavimo skyrimo ir (arba) finansavimo skyrimo pakeitimo iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų paramos lėšų.
2. Surinkti, susisteminti ir pagal nustatytas formas parengti ataskaitas teikiamas FM apie investicijų lėšų panaudojimą.
3. Išnagrinėti, parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymų projektus dėl įstaigų prie ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų viešųjų įstaigų bei valstybės įmonės teikiamų paslaugų kainų.
4. Apskaičiuoti (dalyvauti apskaičiuojant) 2020 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų poreikį savivaldybėms VRM kuruojamoms valstybinėms funkcijoms atlikti, paskirstyti (organizuoti paskirstymą) valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas valstybinėms funkcijoms atlikti pagal savivaldybes ir pateikti šią informaciją 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plano (toliau – 2022 m. biudžeto rengimo planas) nustatyta tvarka.
5. Parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymo projektą dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu nustatytais terminais (toliau – 2020 m. biudžeto įstatymas).

Aidas Miškinis  Vyriausiasis specialistas

  
1. Laiku ir kokybiškai atlikti visus būtinus veiksmus organizuojant VRM darbuotojų komandiruotes į užsienio šalis, parenkant optimalų maršrutą ir tinkamą viešbutį, užsakant oro uosto VIP zoną aukšto lygio delegacijoms, registruojant į skrydį ir organizuojant transportą į/iš oro uostą/o.
2. Vykdyti atnaujinto varžymosi procedūras dėl aviabilietų, viešbučių ir medicininių išlaidų draudimo pirkimo, skelbiant varžymąsi, vertinant pasiūlymus ir paskelbiant laimėtoją.
3. Pagal kompetenciją užtikrinti VRM atstovų dalyvavimą Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžiuose, sudarant delegacijas, rengiant ministro įsakymus ir užtikrinant akreditaciją.
4. Sudaryti pusmetinius VRM valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimo ES ir kituose tarptautiniuose bei dvišaliuose susitikimuose grafikus.

Erika Giedraitienė Vyriausioji specialistė

1. Parengti VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projektą, suderinti ir pateikti tvirtinti nustatyta tvarka, įvertinti pateiktus įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus. 
2. Parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti nustatyta tvarka VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano pakeitimo projektus, įvertinti įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planų pakeitimus. 
3. Atlikti VRM, įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimo planų įvykdymo analizę ir teikti VRM kancleriui apibendrintą informaciją. 
4. Pagal kompetenciją išanalizuoti viešųjų įstaigų, kuriose savininko teises ir pareigas įgyvendina VRM, metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas, parengti, suderinti ir pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministro įsakymų projektus dėl finansinių ataskaitų rinkinių ir veiklos ataskaitų patvirtinimo.  
5. Pagal kompetenciją rengti, dalyvauti rengiant ir nagrinėjant pavestus teisės aktų projektus, susijusius su viešųjų įstaigų veikla, viešųjų įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymu bei kitais ekonominiais finansiniais klausimais. 
6. Dalyvauti atliekant Programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas.

Dovilė Kaziūnienė Vyriausioji specialistė

1. Dalyvavimas rengiant / vertinimas ir (arba) pastabų, pasiūlymų teikimas dėl pavestų teisės aktų, susijusių su VSF ir Norvegijos finansinio mechanizmo projektais.
2. Paramos sutarčių projektų, skiriant finansavimą (arba keičiant jau sudarytas sutartis) iš VSF, Norvegijos finansinio mechanizmo, vertinimas.
3. Pagal kompetenciją rengimas / dalyvavimas rengiant ir nagrinėjant pavestus teisės aktų projektus, susijusius su įmonės veikla, vadovo darbo užmokesčio nustatymu, valdybos narių atlygio nustatymu bei kitais ekonominiais finansiniais klausimais.
4. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvavimas rengiant ir tvirtinant  įmonės 2020–2023 metų veiklos strategiją.
5. Pateikto audituoto įmonės metinio finansinių ataskaitų rinkinio išanalizavimas, ministro įsakymo projektų dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno (nuostolių) patvirtinimo, turto įsigijimo ir skolinimosi plano ir pajamų ir išlaidų sąmatos parengimas, suderinimas bei pateikimas tvirtinti.

    Buhalterinės apskaitos skyrius
Danė Vyšniauskienė Vedėja 

1. Užtikrinti savalaikį 2018 m. Vidaus reikalų ministerijos metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenų pateikimą  Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).  
2. Užtikrinti ministerijos tarpinių ir metinio finansinių ataskaitų  rinkinių parengimą pagal VSAFAS.
3. Priimti iš pavaldžių įstaigų metines finansinės atskaitomybės formas bei jų pagrindu sudarytą  2018 m. konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį pateikti Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei.
4. Organizuoti buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai. 
5. Užtikrinti teisingą ir savalaikį asmenims dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimą, mokesčių, susijusių su darbo užmokesčiu, paskaičiavimą ir sumokėjimą.  

Laura Ragelytė Vyriausioji specialistė

1. Per einamuosius metus pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti rengiant ir (arba) teikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su VSF, Norvegijos finansinės paramos ir Europos ekonominės erdvės, ES struktūrinės paramos ir kitos ES paramos administravimu, bei dėl kitų teisės aktų projektų, susijusių su apskaitos ir apmokėjimo klausimais.
2. Rengti ministerijos lėšų inventorizacijos aprašus – sutikrinimo žiniaraščius, patikrinti gautus inventorizacijos aprašus–sutikrinimo žiniaraščius, rengti pažymas dėl inventorizacijos duomenų atitikties buhalterinės apskaitos duomenims.
3. Teisingai įvesti duomenis į buhalterinės apskaitos programą ministerijos ketvirtinių ir metinių biudžeto vykdymo ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui.
4. Per einamuosius metus tikrinti pateiktus apmokėjimui dokumentus iš valstybės biudžeto, ES ir kitos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų; nagrinėti sprendimų dėl ES struktūrinės paramos ir kitos ES paramos bei bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo projektus;
5. Per nustatytus terminus derinti sutarčių, apmokamų iš ES ir kitos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, projektus.

Gražina Šliachtovič Vyriausioji specialistė

1. Suderinti 2018 m. Vidaus reikalų ministerijos tarpusavio operacijų informaciją su kitais viešojo sektoriaus subjektais Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS), pateikti papildomą eliminavimo informaciją.
2. Pateikti 2018 m. ministerijos finansinių ataskaitų rinkinio ir nuosavybės dalių duomenis VSAKIS.
3. Parengti 2018 m. Vidaus reikalų ministerijos metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį trečiame konsolidavimo lygyje ir jį pateikti VSAKIS.
4. Tikrinti ETBT ir EKP programų apmokėjimui pateiktus dokumentus, nustatytais terminais rengti ataskaitas apie atliktus mokėjimus, nagrinėti paramos sutarčių projektus.
5. Parengti 2018 m. Vidaus reikalų ministerijos Finansų kontrolės būklės ataskaitą ir pateikti ją Finansų ministerijai.

Rasa Remeikaitė Vyriausioji specialistė

1. Išnagrinėti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus dėl Vidaus saugumo fondo programos projektų paramos sutarčių projektų.
2. Patikrinti laiku ir pateikti apmokėjimui Vidaus saugumo fondo programos apmokėjimui pateiktus dokumentus dėl Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų išmokėjimo.
3. Patikrinti pateiktas išvadas dėl išlaidų tinkamumo finansuoti Vidaus saugumo fondo lėšomis ir surašyti buhalterines pažymas dėl finansavimo sumų perdavimo arba panaudotų ir pripažintų tinkamomis Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų nurašymo.
4. Parengti laiku ataskaitas apie atliktus mokėjimus ir pateikti VRM Regioninės politikos departamentui ir Centrinei projektų valdymo agentūrai.
5. Per einamuosius metus tikrinti ir teikti tvirtinimui patikrintas komandiruočių avansines apyskaitas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-13