BDAR

Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamentas

Lina Šemetulskytė Direktorė

1. Užtikrinti, kad visi projektai pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5, 7, 8 ir 10 prioritetus būtų įtraukti į projektų sąrašus. 
2. Užtikrinti, kad projektų vykdymui būtų paskirstytos visos suplanuotos bendradarbiavimo per sieną programų, kurioms vadovauja Vidaus reikalų ministerija, lėšos.
3. Užtikrinti pasirengimą administruoti Vidaus saugumo fondą 2021–2027 m. (VSF), Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą (SVVP).
4. Optimizuoti Regioninės politikos departamento veiklą.
 
     
    Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyrius
Mindaugas Kauzonas Patarėjas


1. Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5, 7 ir 8 prioritetų įgyvendinimui numatytų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo spartą ir planuojamų investicijų efektyvumą.
2. Užtikrinti tinkamą priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimą.
3. Užtikrinti savalaikį informacijos apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5, 7, 8 prioritetų konkrečių uždavinių įgyvendinimą už 2019 m., už kurių administravimą atsakinga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai.

Jelena Podymova Vyriausioji specialistė


1. Vertinti projektinių pasiūlymų dėl valstybės projektų įgyvendinimo atitikimą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ir 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams ir kartu pateiktų investicijų projektų atitikimą Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatoms. 
2. Rengti Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planus.
3. Dalyvauti rengiant 2021 m. valstybės biudžeto finansinių rodiklių projektą, prognozuojant 2021 m., 2022 m. ir 2023 m. valstybės biudžeto apimtis, skirstant numatomus asignavimus pagal finansavimo šaltinius, funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir pagal priemones, rengiant programų sąmatas.

Giedrė Andriuškevičė Vyriausioji specialistė
1. Vertinti projektinių pasiūlymų dėl valstybės projektų įgyvendinimo atitikimą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ ir 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams ir kartu pateiktų investicijų projektų atitikimą Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatoms.
2. Tobulinti Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemą
3. Rengti sprendimų dėl projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų programos 7.1.1 ir 8.2.1 uždavinių įgyvendinimo priemones, finansavimo ir (ar) papildomo finansavimo projektus.
 
Jonas Skarulskis Vyriausiasis specialistas
1. Koordinuoti tiesioginio vadovo pavestų integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimą.
2. Derinti tiesioginio vadovo pavestus regionų plėtros planų pakeitimus.
3. Rengti ir teikti informaciją apie stebėsenos rodiklių suplanavimą ir pasiekimą regionuose.
 
Laimonas Gailius Patarėjas


1. Užtikrinti, kad visi projektai pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 ir 10 prioritetus būtų įtraukti į projektų sąrašus.
2. Užtikrinti, kad metinės ataskaitos Europos Komisijai projektas būtų parengtas laiku.
3. Parengti pasiūlymus 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų reglamentų projektams, Lietuvos Respublikos strateginiams dokumentams, reglamentuojantiems ES struktūrinių fondų administravimą.

Vita Neimantaitė Vyriausioji specialistė

 

1. Parengti Regioninės politikos departamento (toliau – Departamentas) darbuotojų mokymų planą. 
2. Parengti Departamento rizikos veiksnių sąrašo projektą.
3.Parengti ir pateikti informaciją apie stebėsenos rodiklių suplanavimą ir pasiekimą regionuose.
 
Vilma Verkauskienė Vvyriausioji specialistė 


1. Parengti ir su skyriaus vedėju suderinti kuruojamų 10 prioriteto priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašų pakeitimo projektus.
2. Įvertinti vidaus reikalų ministerijai pateiktus projektinius pasiūlymus, investicijų projektus, prašymus dėl papildomo finansavimo skyrimo.

Vytautas Strazdas Vyriausiasis specialistas
1. Atlikti skyriaus vedėjo(os) paskirtų miestų vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimą. 
2. Administruoti interneto tinklalapį www.miestobendruomene.lt, skyrių vedėjų nurodymu rengti pranešimus minėtam tinklalapiui.
 
   
Vidaus saugumo fondo skyrius
Rasa Butkienė Skyriaus vedėja
 

1. Pasirengti administruoti Vidaus saugumo fondą 2021-2027 m., Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą.    
2. Užtikrinti ir koordinuoti tinkamą nacionalinės Vidaus saugumo fondo (VSF) 2014–2020 m. programos įgyvendinimą.
3. Užtikrinti VSF valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimą, įgyvendinant VSF 2014–2020 m. laikotarpio atsakingai institucijai priskirtas funkcijas.

Dalia Trinkūnienė Patarėja
 
1. Parengti Vidaus saugumo fondo (toliau – VSF) programos 2019 m. įgyvendinimo ataskaitą.
2. Parengti VSF programos 2020 m. metinių sąskaitų ataskaitą.
3. Organizuoti VSF stebėsenos komiteto posėdžius (posėdžio medžiagos ir protokolo projekto parengimas).
4. Pasirengti administruoti Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – SVVP) 2021–2027 m.
 
Violeta Plotnikovienė Patarėja
 
1. Rengti ir teikti tvirtinimui Vidaus saugumo fondo (toliau – VSF) administravimą reglamentuojančių teisės aktų ir įsakymo dėl  VSF stebėsenos komiteto sudarymo pakeitimus.
2. Vykdyti paskirtų projektų įgyvendinimo priežiūrą.
3. Pasirengti administruoti VSF, Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – SVVP) 2021–2027 m.
 
    Teritorinio bendradarbiavimo programų skyrius
Deimantė Jankūnaitė Skyriaus vedėja
1. Atstovauti ministeriją dėl 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo programų (toliau – ETBT programos) ir Europos kaimynystės bendradarbiavimo per sieną programų  (toliau – EKP) įgyvendinimo klausimų ir viešinti informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.
2. Dalyvauti, parengti / pateikti nuomonę, informaciją, reikalingus dokumentus ir bendradarbiauti su kitomis institucijomis dėl bendradarbiavimo programų po 2020 m. programavimo. 
3. Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos strateginiame plane numatytų rodiklių, susijusių su ETBT ir EKP programų administravimu, pasiekimą.
4. Organizuoti skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.
 
Diana Paukštienė Vyriausioji specialistė


1. Dalyvauti priskirtų administruoti programų (toliau - programos) stebėsenos ir valdymo komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.
2. Teikti reikalingą informaciją, pastabas ir siūlymus pateiktiems nagrinėti programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.
3. Pateikti reikalingą informaciją Lietuvos partneriams dėl pasirinkto tikrintojo, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktą informaciją apie pasirinktą tikrintoją ir parengti siūlymus, o taip pat pateikti informaciją dėl bendrojo finansavimo tvarkos, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti. 

Renata Stambrauskė  Vyriausioji specialistė


1. Dalyvauti priskirtų administruoti programų (toliau – programos) komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose; organizuoti su priskirtomis programomis susijusius Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komiteto posėdžius; pateikti reikalingą informaciją, pastabas ir pasiūlymus programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą; sumokėti Lietuvos įnašą į programų techninės pagalbos biudžetą. 
2. Laiku patikrinti Lietuvos partnerių pateiktą informaciją ir dokumentus dėl pasirinkto projekto tikrintojo ir parengti pritarimus dėl pasirinkto projekto tikrintojo. Rengti informaciją ir konsultuoti Lietuvos partnerius dėl tikrintojo atrankos procedūros ir reikalavimų, bei teikti informaciją jų pasirinktiems tikrintojams programų įgyvendinimo klausimais. 
3. Pateikti reikalingą informaciją ir konsultuoti Lietuvos partnerius apie bendrojo finansavimo lėšų gavimo galimybę ir procedūras, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti, avansinių ir (arba) galutinių mokėjimo prašymus, parengti atitinkamus sprendimus. 
4. Esant poreikiui patikrinti Lietuvos juridinių asmenų, nurodytų projektų paraiškose kaip projektų partneriai, statuso ir programos dokumentų reikalavimų, keliamų pagrindiniam projekto partneriui arba projekto partneriui, atitiktį ir teikti išvadas programą įgyvendinančioms institucijoms. Suteikti informaciją ir (arba) konsultuoti Lietuvos juridiniams asmenims dėl atitikties statuso ir programos dokumentų reikalavimams. 
5. Parengti Lietuvos partnerių įgyvendinamų projektų, kurių tais metais įgyvendinimo trukmė bus įpusėta, rizikos analizę, pagal kurią parengti preliminarius metinius tikrinimų vietoje planus. Pagal patvirtintus preliminarius metinius planus atlikti projektų Lietuvos partnerių vykdomų projektų tikrinimus vietoje (užtikrinti visos ir savalaikės informacijos apie planuojamus tikrinimus vietoje pateikimą, tikrinimo vietoje atlikimą ir patikros lapo išsamų užpildymą, išvados parengimą, suderinimą su tikrintu subjektu ir pateikimą pasirašymui, 2020 m. tikrintų subjektų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra).

Irina Bieliauskienė Vyriausioji specialistė
1. Tobulinti 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną  programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika (toliau – EKP programos), įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.
2. Peržiūrėti ir inicijuoti teisės aktų ir procedūrinių dokumentų aktualius keitimus, reikalingus užtikrinti EKP programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, efektyvų valdymo ir kontrolės sistemų veikimą.
3. Organizuoti EKP programų projektų paramos sutarčių/jų pakeitimų pasirašymą.
4. Dalyvauti atliekant 2021-2027 m. EKP programų programavimo veiklas.
 
Aistė Smetonienė Vyriausioji specialistė 


1. Dalyvauti priskirtų administruoti programų stebėsenos ir valdymo komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.
2. Pateikti reikalingą informaciją, pastabas ir pasiūlymus pateiktiems nagrinėti administruojamų programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.
3. Pateikti reikalingą informaciją Lietuvos partneriams dėl pasirinkto tikrintojo, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktą informaciją apie pasirinktą tikrintoją ir parengti siūlymus, o taip pat pateikti informaciją dėl bendrojo finansavimo tvarkos, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti.

Aušra Jankauskienė Vyriausioji specialistė


1.  Tobulinti 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG V) Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.
2.  Tobulinti 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.
3.  Dalyvauti priskirtų administruoti programų stebėsenos ir valdymo komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.

Edita Mickutė Paramos administravimo specialistė
1. Rengti, dalyvauti rengime ir pateikti pastabas ir pasiūlymus programos įgyvendinimo dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programos įgyvendinimo eigą.
2. Pateikti reikalingą informaciją Lietuvos partneriams dėl bendrojo finansavimo tvarkos, parengti sutartis dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo.
3. Nagrinėti atitinkamos programos paraiškas vadovaujančiajai institucijai.
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-15