BDAR
gdpr

Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamentas

Užduotys 2021 m.

Lina Šemetulskytė

Direktorė

1 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4, 5, 7,  8 ir 10 prioritetų įgyvendinimui numatytų Europos regioninės plėtros fondo lėšų, Europos socialinio fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo spartą.

2 užduotis: Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimą.

3 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. bendradarbiavimo per sieną programų, kurioms vadovauja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,  lėšų panaudojimo spartos stebėseną.

4 užduotis: Užtikrinti pasirengimą administruoti Vidaus saugumo fondą 2021–2027 m. (VSF), Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą (SVVP).

5 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Vidaus saugumo fondo programos lėšų panaudojimo spartos stebėseną.

Vidaus saugumo fondo skyrius

Rasa Butkienė

Vedėja

1 užduotis: Užtikrinti pasirengimą administruoti Vidaus saugumo fondą 2021–2027 m. (VSF), Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą (SVVP).

2 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Vidaus saugumo fondo programos lėšų panaudojimo spartos stebėseną.

Violeta Plotnikovienė

Vyresnioji patarėja

1 užduotis: Parengti ir pateikti EK tvirtinimui VSF 2021-2027 m. programos projektą.

2 užduotis: Rengti ir teikti tvirtinimui 2014-2020 m. VSF administravimą reglamentuojančių teisės aktų ir/ar įsakymo dėl VSF stebėsenos komiteto sudarymo pakeitimus.

Dalia Trinkūnienė

Patarėja

1 užduotis: Parengti Europos Komisijai teikiamas VSF ataskaitas.

2 užduotis: Organizuoti VSF stebėsenos komiteto posėdžius (posėdžio medžiagos ir protokolo projekto parengimas).

3 užduotis: Pasirengti administruoti 2021-2027 m Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą (SVVP).

4 užduotis: Vykdyti paskirtų projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Svetlana Kriukienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Apdoroti ir įvertinti su sprendimų dėl projektų finansavimo priėmimu susijusią informaciją.

2 užduotis: Rengti sprendimų dėl projektų, numatytų Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plane, finansavimo projektus.

3 užduotis: Vykdyti paskirtų projektų įgyvendinimo priežiūrą.

4 užduotis: Dalyvauti rengiant Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programai (Programa) valdyti ir kontroliuoti būtinus teisės aktus.

Agnė Sinkevičienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Administruoti Vidaus saugumo fondo internetinę svetainę www.isf.lt.

2 užduotis: Parengti internetinės svetainės, skirtos 2021-2027 m. finansinio laikotarpio Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos viešinimui, techninę specifikaciją.

3 užduotis: Dalyvauti Vidaus saugumo fondo informacinės sistemos modernizavimo darbo grupėje.

4 užduotis: Vykdyti paskirtų VSF projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Rasa Skodžiūtė-Aimouch

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Rengti Vidaus saugumo fondo (toliau – VSF) ir Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – SVVP), 2021–2027 m. programoms valdyti ir kontroliuoti būtinus teisės aktus.

2 užduotis: Vykdyti paskirtų SVVP papildomų veiklos sąnaudų projektų įgyvendinimo priežiūrą.

3 užduotis: Vykdyti paskirtų VSF projektų įgyvendinimo priežiūrą.

Rasa Micevičienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Vykdyti paskirtų 2014–2020 m. Vidaus saugumo fondo projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2 užduotis: Vykdant 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programų „Teisingumas ir vidaus reikalai“ ir „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ partnerio funkciją, dalyvauti įgyvendinant informavimo ir viešinimo priemones.

3 užduotis: Atlikti Vidaus reikalų ministerijos kompetencijai priskirtų 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programų „Teisingumas ir vidaus reikalai“ ir „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“  įgyvendinimo stebėseną.

4 užduotis: Dalyvauti rengiant, keičiant  2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programų valdymo kontrolės sistemas reglamentuojančius teisės aktus ir teikti pasiūlymus dėl jų keitimo.

Dovilė Jegerskaitė-Kinaitienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Vykdyti paskirtų Vidaus saugumo fondo (toliau – VSF) 2014–2020 m. projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2 užduotis: Rengti VSF ir Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – SVVP), 2021–2027 m. programoms valdyti ir kontroliuoti būtinus teisės aktus.

Teritorinio bendradarbiavimo programų skyrius

Deimantė Jankūnaitė

Vedėja

1 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo programų ir Europos kaimynystės bendradarbiavimo per sieną programų įgyvendinimą. Siekiama ministerijos strateginio plano rodiklių: P-03-53-01-01-01 ir P-03-54-01-01-01 „atrinkta finansuoti projektų, kur dalyvauja LT partneriai skaičius“; P-03-54-01-01-01 „pateiktos ir Europos Komisijos patvirtintos programų metinės įgyvendinimo ataskaitos“; P-03-53-01-01-02 „parengta nacionalinių teisės aktų“.

2 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. bendradarbiavimo per sieną programų, kurioms vadovauja Vidaus reikalų ministerija,  lėšų panaudojimo spartos stebėseną. Siekiama ministerijos strateginio plano rodiklio - R-03-53-01-01-01 ir R-03-54-01-01-01 „sėkmingai baigtų įgyvendinti projektų, kuriuose dalyvauja Lietuvos partneriai, skaičius.

3 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti teritorinio bendradarbiavimo programų po 2020 m. programavime ir pasirengti šių programų įgyvendinimui po jų patvirtinimo.

4 užduotis: Stiprinti skyriaus darbuotojų motyvaciją ir kelti jų kvalifikacijos tobulinimą.

Renata Stambrauskė

Patarėja

1 užduotis: Dalyvauti priskirtų administruoti programų (toliau – programos) komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose; organizuoti su priskirtomis programomis susijusius Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komiteto posėdžius; pateikti reikalingą informaciją, pastabas ir pasiūlymus programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą; sumokėti Lietuvos įnašą į programų techninės pagalbos biudžetą.

2 užduotis: Laiku patikrinti Lietuvos partnerių pateiktą informaciją ir dokumentus dėl pasirinkto projekto tikrintojo ir parengti pritarimus dėl pasirinkto projekto tikrintojo. Rengti informaciją ir konsultuoti Lietuvos partnerius dėl tikrintojo atrankos procedūros ir reikalavimų, bei teikti informaciją jų pasirinktiems tikrintojams programų įgyvendinimo klausimais.

3 užduotis: Pateikti reikalingą informaciją ir konsultuoti Lietuvos partnerius apie bendrojo finansavimo lėšų gavimo galimybę ir procedūras, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti, avansinių ir (arba) galutinių mokėjimo prašymus, parengti atitinkamus sprendimus.

4 užduotis: Parengti Lietuvos partnerių įgyvendinamų projektų, kurių tais metais įgyvendinimo trukmė bus įpusėta, rizikos analizę, pagal kurią parengti preliminarius metinius tikrinimų vietoje planus. Pagal patvirtintus preliminarius metinius planus atlikti projektų Lietuvos partnerių vykdomų projektų tikrinimus vietoje (užtikrinti visos ir savalaikės informacijos apie planuojamus tikrinimus vietoje pateikimą, tikrinimo vietoje atlikimą ir patikros lapo išsamų užpildymą, išvados parengimą, suderinimą su tikrintu subjektu ir pateikimą pasirašymui, 2021 m. tikrintų subjektų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra).

Violeta Iliukevič

Patarėja

1 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG V) Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.

2 užduotis: Dalyvauti INTERREG V Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto veikloje, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.

3 užduotis: Dalyvauti programų įgyvendinimo vidaus procedūrų, valdymo ir kontrolės sistemų aprašymų aptarimuose, nagrinėjimuose, keitimuose.

Irina Bieliauskienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Tobulinti 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną  programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika (toliau – EKP programos), įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.

2 užduotis: Peržiūrėti ir inicijuoti teisės aktų ir procedūrinių dokumentų aktualius keitimus, reikalingus užtikrinti EKP programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, efektyvų valdymo ir kontrolės sistemų veikimą.

3 užduotis: Organizuoti EKP programų projektų paramos sutarčių/jų pakeitimų pasirašymą, projekto užbaigimą.

4 užduotis: Dalyvauti atliekant 2021-2027 m. EKP programų programavimo veiklas.

Aušra Jankauskienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Tobulinti  Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG V) Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.

2 užduotis: Dalyvauti INTERREG V Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.

3 užduotis: Pateikti reikalingą informaciją, pastabas ir pasiūlymus pateiktiems nagrinėti administruojamų programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.

Edita Mickutė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Pateikti reikalingą informaciją Lietuvos partneriams dėl bendrojo finansavimo tvarkos, parengti sutartis dėl bendrojo finansavimo lėšų skyrimo.

2 užduotis: Nagrinėti atitinkamos programos paraiškas.

3 užduotis: Rengti, dalyvauti rengime ir pateikti pastabas ir pasiūlymus programos įgyvendinimo dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programos įgyvendinimo eigą.

Diana Paukštienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Dalyvauti priskirtų administruoti programų (toliau - programos) stebėsenos ir valdymo komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.

2 užduotis: Teikti reikalingą informaciją, pastabas ir siūlymus pateiktiems nagrinėti programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.

3 užduotis: Lietuvos partneriams pateikti reikalingą informaciją dėl pasirinkto tikrintojo, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktą informaciją apie pasirinktą tikrintoją ir parengti siūlymus, taip pat pateikti informaciją dėl bendrojo finansavimo tvarkos, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti.

Aistė Smetonienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Pateikti reikalingą informaciją Lietuvos partneriams dėl pasirinkto tikrintojo, bendrojo finansavimo tvarkos, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti, galutinių mokėjimų prašymus, avansinių lėšų panaudojimo ataskaitas, parengti sprendimus.

2 užduotis: Sudalyvauti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų stebėsenos ir valdymo/ programavimo komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose; pateikti reikalingą informaciją, pastabas ir pasiūlymus pateiktiems nagrinėti programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.

3 užduotis: Pateikti reikalingą informaciją, pastabas ir pasiūlymus pateiktiems nagrinėti administruojamų programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.

Diana Zalieckė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Efektyvinti 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną  programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika (toliau – EKP programos), įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.

2 užduotis: Vykdyti duomenų apie EKP programų lėšų judėjimą (pvz. poreikį/panaudojimą) analizę.

3 užduotis: Organizuoti EKP programų projektų paramos sutarčių/jų pakeitimų pasirašymą ir įgyvendinimo ataskaitų/mokėjimų prašymų nagrinėjimą.

4 užduotis: Dalyvauti 2021-2027 m. EKP programų programavime.

Renata Malakauskienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Per einamuosius metus koordinuoti ETBT programų (toliau – programos) bendrojo finansavimo lėšų skyrimą, planuoti bendrojo finansavimo lėšų poreikį ir vykdyti lėšų panaudojimo kontrolę.

2 užduotis: Organizuoti EKP programų projektų paramos sutarčių/jų pakeitimų pasirašymą ir įgyvendinimo ataskaitų/mokėjimų prašymų nagrinėjimą.

3 užduotis: Per einamuosius metus parengti teisės aktų/jų pakeitimų projektus, būtinus programų įgyvendinimui užtikrinti.

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyrius

Giedrė Andriuškevičė

Vedėja

1 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4, 5, 7,  8, 10 prioritetų įgyvendinimui numatytų Europos regioninės plėtros fondo lėšų, Europos socialinio fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo spartą (įgyvendinama VRM strateginio plano 3 strateginio tikslo programa 03.03 „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“).

2 užduotis: Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimą (įgyvendinama VRM strateginio plano 3 strateginio tikslo programa 03.03 „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“).

3 užduotis: Organizuoti skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą.

Laimonas Gailius

Patarėjas

1 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 8 ir 10 prioritetų įgyvendinimui numatytų Europos socialinio fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo spartą.

2 užduotis: Koordinuoti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 8.6.1 uždavinio įgyvendinimui numatytų papildomų Europos socialinio fondo lėšų 10 vietos veiklos grupių rezervinių sąrašų projektams paskirstymą.

3 užduotis: Pasirengti vietos plėtros strategijų rengimui ir įgyvendinimui 2021-2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų periode.

Mindaugas Kauzonas

Patarėjas

1 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4, 5, 7 ir 8 prioritetų įgyvendinimui numatytų Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo spartą.

2 užduotis: Tobulinti Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemą.

Virginija Lauruvėnė

Patarėja

1 užduotis: Koordinuoti integruotų teritorijų vystymo programų (toliau – programos) keitimus.

2 užduotis: Koordinuojant programų įgyvendinimo priežiūrą, užtikrinti savalaikį programų įgyvendinimo stebėsenos vykdymą.

3 užduotis: Tobulinti Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemą.

Aurimas Jančiauskas

Vyriausiasis specialistas

1 užduotis: Vykdant vietos plėtros strategijų įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą, įvertinti tiesioginio vadovo pavestas miestų VVG pateiktas metines ataskaitas, rengti išvadas dėl VVG vietos plėtros projektų atrankos (sudarytų vietos plėtros projektų sąrašų) ir, kai reikalinga, parengti ir su skyriaus vedėju suderinti siūlymus konkrečioms VVG dėl vietos plėtros projektų sąrašų / vietos plėtros strategijų keitimo ir (ar) kitų veiksmų, kurie leistų tobulinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimą, vykdymo.

2 užduotis: Rengti įsakymų dėl projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų programos 7.1.1, 8.2.1, 8.6.1, 10.1.5 uždavinių įgyvendinimo priemones, finansavimo ir (ar) papildomo finansavimo projektus.

3 užduotis: Inicijuoti ir atlikti viešųjų pirkimų procedūras.

Aušra Jankauskaitė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Rengti ir teikti informaciją apie ES struktūrinių fondų investicijų, skirtų regionų projektams, planavimo ir naudojimo stebėseną.

2 užduotis: Atlikti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos priemonės, pagal kurią projektai planuojami regionų planavimo būdu, regionų plėtros tarybų patvirtintų ar pakeistų regionų projektų sąrašų patikrą.

3 užduotis: Vertinti įgyvendinančiųjų institucijų pakartotiniam vertinimui grąžintus projektinius pasiūlymus (be ir su investicijų projektais), papildomo finansavimo prašymus ir su jais pateiktus atnaujintus projektinius pasiūlymus (be ir su investicijų projektais) dėl valstybės projektų įgyvendinimo atitikimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Vidaus reikalų ministerijos kuruojamų priemonių valstybės projektų atrankos tvarkos aprašuose nustatytiems reikalavimams.

Edita Kajutienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Parengti ir įgyvendinančiajai institucijai pateikti įgyvendinamo projekto „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – informavimas apie veiksmų programą“ mokėjimo prašymus.

2 užduotis: Užtikrinti, kad metinės ataskaitos Europos Komisijai projektas būtų parengtas ir pateiktas laiku.

3 užduotis: Organizuoti 2018-2021 m. grąžintinų ir grąžintų lėšų dokumentų pateikimą, sutvarkymą SFMIS’e.

Vita Neimantaitė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Derinti tiesioginio vadovo pavestus regionų plėtros planų pakeitimų projektus.

2 užduotis: Tobulinti Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemą.

3 užduotis: Įvertinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo veiksmų planų vykdymą.

Jelena Podymova

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Atnaujinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai projektams bendrai finansuoti, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą vidaus tvarkos aprašą.

2 užduotis: Dalyvauti rengiant 2022 m. valstybės biudžeto finansinių rodiklių projektą, prognozuojant 2022 m., 2023 m. ir 2024 m. valstybės biudžeto apimtis, skirstant numatomus asignavimus pagal finansavimo šaltinius, funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir pagal priemones, rengiant programų sąmatas.

3 užduotis: Rengti Planuojamų kvietimų teikti paraiškas skelbimo, valstybės ir regionų projektų sąrašų sudarymo ir papildomo finansavimo skyrimo planus.

Vytautas Strazdas

Vyriausiasis specialistas

1 užduotis: Koordinuoti tiesioginio vadovo pavestų integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimą.

2 užduotis: Parengti tiesioginio vadovo pavestų integruotų teritorijų vystymo programų gyvendinimo stebėseną.

3 užduotis: Atlikti skyriaus vedėjo paskirtų miestų vietos plėtros strategijų pakeitimų vertinimą.

Kristijonas Vaitilavičius

Vyriausiasis specialistas

 

Kristina Sabaliauskienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Koordinuoti tiesioginio vadovo pavestų integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimą.

2 užduotis: Parengti tiesioginio vadovo pavestų integruotų teritorijų vystymo programų gyvendinimo stebėseną.

3 užduotis: Vykdant vietos plėtros strategijų įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą, įvertinti tiesioginio vadovo pavestas miestų VVG pateiktas metines ataskaitas, rengti išvadas dėl VVG vietos plėtros projektų atrankos (sudarytų vietos plėtros projektų sąrašų) ir, kai reikalinga, parengti ir su skyriaus vedėju suderinti siūlymus konkrečioms VVG dėl vietos plėtros projektų sąrašų / vietos plėtros strategijų keitimo ir (ar) kitų veiksmų, kurie leistų tobulinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimą, vykdymo.

Vilma Verkauskienė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Įvertinti vidaus reikalų ministerijai pateiktus projektinius pasiūlymus, investicijų projektus, prašymus dėl papildomo finansavimo skyrimo.

2 užduotis: Išnagrinėti ir parengti ministerijoms apibendrintas Vidaus reikalų ministerijos ir regionų plėtros tarybų pastabas ir pasiūlymus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų ir jų pakeitimų.

3 užduotis: Rengti įsakymų dėl projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų programos 7.1.1, 8.2.1, 8.6.1, 10.1.5 uždavinių įgyvendinimo priemones, finansavimo ir (ar) papildomo finansavimo projektus.

Leokadija Zuzo

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Derinti tiesioginio vadovo pavestus regionų plėtros planų pakeitimų projektus.

2 užduotis: Koordinuoti tiesioginio vadovo pavestų integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimą.

3 užduotis: Parengti tiesioginio vadovo pavestų integruotų teritorijų vystymo programų gyvendinimo stebėseną.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-10