BDAR

Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius

Arnoldas Silius  Vedėjas 
 
 1. Organizuoti VRM pavaldžių įstaigų asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją, pasitarimą (konsultavimą) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir antikorupcinės aplinkos kūrimo klausimais.
2. Organizuoti norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
3. Organizuoti asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą, taip pat tarnybinių patikrinimų, tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimą
4. Organizuoti vienodos tarnybinių patikrinimų (tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės tyrimų) atlikimo praktikos formavimą
5. Organizuoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kovos su korupcija 2019-2021 metų programos bei šios programos įgyvendinimo priemonių plano parengimą
6. Organizuoti VRM viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje kontrolės tvarkos aprašo, kuriuo būtų užtikrintas viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimas VRM, projekto parengimą.
 
Ilona Bondzinskaitė Patarėja
1. Tinkamai atlikti tarnybinių nusižengimų tyrimus dėl galimų Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų, tarnybinius patikrinimus dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, tarp jų ir vidaus reikalų ministro skiriamų, tarnybinių nusižengimų bei kitų vidaus reikalų ministro skiriamų asmenų galimų darbo drausmės pažeidimų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
2. Užtikrinti tinkamą ministerijos atstovavimą teisminėse institucijose, kai nagrinėjamos bylos ar sprendžiami klausimai, susiję su išnagrinėtais asmenų skundais bei atliktais tarnybinių nusižengimų tyrimais ar tarnybiniais patikrinimais, vidaus reikalų sistemoje atliktų tarnybinių patikrinimų išvadų objektyvumo ir pagrįstumo vertinimu, šio valstybės tarnautojo parengtomis išvadomis dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo; 
3. Tinkamai atlikti TVŪD prie VRM vykdomų viešųjų pirkimų stebėseną;
4. Tinkamai atlikti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; 
5. Tinkamai ir laiku atlikti įstaigose prie VRM tarnybinių patikrinimų išvadų pagrįstumo analizę ir jos pagrindu, esant poreikiui, parengti metodines rekomendacijas.
 
Jurgita Zacharienė Patarėja
1. Parengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kovos su korupcija 2019–2021 metų programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 1V-431 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kovos su korupcija 2019–2021 metų programos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kovos su korupcija 2019–2021 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, pakeitimo projektą, kurio tikslas – papildyti planą naujomis priemonėmis, kurių dauguma sudarytų iš VRM pavaldžių įstaigų nustatytų korupcijos rizikos veiksnių, bei patikslinti kai kurias priemonių plano nuostatas.
2. Parengti: 1) Vidaus reikalų ministerijos tarnybinės etikos kodekso, 2) vidaus reikalų ministro 2017 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1V-149 „Dėl vidaus reikalų ministerijos tarnybinės etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo ir 3) Vidaus reikalų ministerijos tarnybinės etikos komisijos darbo reglamento projektus.
3. Užtikrinti tinkamą korupcijos pasireiškimo tikimybės ministerijos veiklos srityje nustatymą ir motyvuotą išvadą dėl VRM ir jai pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose yra didelės korupcijos pasireiškimo tikimybė, pateikti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.
4. Tinkamai atlikti VRM ir jai pavaldžių įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
 
Živilė Mečkauskienė Patarėja
1. Tinkamai atlikti tarnybinių nusižengimų tyrimus dėl galimų Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų, tarnybinius patikrinimus dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, tarp jų ir vidaus reikalų ministro skiriamų, tarnybinių nusižengimų bei kitų vidaus reikalų ministro skiriamų asmenų galimų darbo drausmės pažeidimų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
2. Užtikrinti tinkamą ministerijos atstovavimą teisminėse institucijose, kai nagrinėjamos bylos ar sprendžiami klausimai, susiję su išnagrinėtais asmenų skundais bei atliktais tarnybinių nusižengimų tyrimais ar tarnybiniais patikrinimais, vidaus reikalų sistemoje atliktų tarnybinių patikrinimų išvadų objektyvumo ir pagrįstumo vertinimu, šio valstybės tarnautojo parengtomis išvadomis dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo.
3. Tinkamai atlikti TVŪD prie VRM vykdomų viešųjų pirkimų stebėseną.
4. Tinkamai atlikti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
5. Pagal vidaus reikalų ministro 2017-05-25 pavedimą Nr. 1VPR-16 parengti VRM ir įstaigų prie VRM, taip pat valstybės įmonės „Regitra“ atliktų viešųjų pirkimų per 2019 m. analizę ir iki 2020-05-31 pateikti analizės ataskaitą.
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-26