BDAR
gdpr

Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius

Užduotys 2021 m.

Vidmantas Mečkauskas   Skyriaus vedėjas 

1 užduotis: Sukurti realiai veikiantį VRM ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų „antikorupcinį tinklą“ į jį įtraukiant padalinius, atsakingus už korupcijos prevencijos įgyvendinimą.

2 užduotis: Organizuoti metodinės pagalbos (pasidalinimo gerąja praktika) renginius VRM ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų padalinių, atsakingų už korupcijos prevencijos funkcijų vykdymą, darbuotojams.

3 užduotis: Parengti VRM ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų atsparumo korupcijai lygio vertinimą ir pateikti pasiūlymus dėl vidaus reikalų sistemos atsparumo korupcijai stiprinimo.

4 užduotis: Pasiruošti naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymo priėmimui.

Ilona Bondzinskaitė

Patarėja

1 užduotis: Tinkamai atlikti tarnybinių nusižengimų tyrimus dėl galimų Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų, tarnybinius patikrinimus dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, tarp jų ir vidaus reikalų ministro skiriamų, tarnybinių nusižengimų bei kitų vidaus reikalų ministro skiriamų asmenų galimų darbo drausmės pažeidimų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

2 užduotis: Užtikrinti tinkamą ministerijos atstovavimą teisminėse institucijose, kai nagrinėjamos bylos ar sprendžiami klausimai, susiję su išnagrinėtais asmenų skundais bei atliktais tarnybinių nusižengimų tyrimais ar tarnybiniais patikrinimais, vidaus reikalų sistemoje atliktų tarnybinių patikrinimų išvadų objektyvumo ir pagrįstumo vertinimu, šio valstybės tarnautojo parengtomis išvadomis dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo;

3 užduotis: Tinkamai atlikti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų parengtų norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

4 užduotis: Tinkamai atlikti TVŪD prie VRM vykdomų viešųjų pirkimų stebėseną;

5 užduotis: Tinkamai ir laiku atlikti įstaigose prie VRM tarnybinių patikrinimų išvadų pagrįstumo analizę ir jos pagrindu, esant poreikiui, parengti metodines rekomendacijas;

Jurgita Zacharienė

Patarėja

1 užduotis: Parengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kovos su korupcija 2019–2021 metų programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 1V-431 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kovos su korupcija 2019–2021 metų programos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų kovos su korupcija 2019–2021 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, pakeitimo projektą, kurio tikslas – papildyti planą naujomis priemonėmis, kurių dauguma sudarytų iš VRM pavaldžių įstaigų nustatytų korupcijos rizikos veiksnių, bei patikslinti kai kurias priemonių plano nuostatas.

2 užduotis: Parengti teisės aktų projektų, susijusių su VRM gaunamomis dovanomis bei neteisėtu atlygiu, projektus.

3 užduotis: Užtikrinti tinkamą korupcijos pasireiškimo tikimybės ministerijos veiklos srityje nustatymą ir motyvuotą išvadą dėl VRM ir jai pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose yra didelės korupcijos pasireiškimo tikimybė, pateikti STT.

4 užduotis: Užtikrinti tinkamą asmenų, kurių pareigos patenka į Pareigų, kurias asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą, privačių interesų deklaravimo stebėseną ir kontrolę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-18