BDAR

Migracijos politikos grupė

Aušra Grikevičienė Vadovė
1. Užtikrinti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymo projekto, kuriuo siekiama optimizuoti prieglobsčio procedūras, kovoti su piktnaudžiavimo prieglobsčio procedūra atvejais, supaprastinti leidimų gyventi išdavimo aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečiams sąlygas ir kt., parengimą.
2. Pagal kompetenciją organizuoti Lietuvos migracijos politikos gairių nuostatų įgyvendinimą – užtikrinti migracijos procesų pokyčių analizės ir vertinimo atlikimą ir informacijos pateikimą Vyriausybei.
3. Užtikrinti Tarptautinės migracijos organizacijos ir Vidaus reikalų ministerijos sutarties dėl Migracijos informacijos centrą išlaikymo, parengimą ir sudarymą.
4. Užtikrinti sutarties su Pabėgėlių priėmimo centru dėl Biudžeto lėšų panaudojimo prieglobsčio prašytojų, apgyvendintų Pabėgėlių priėmimo centre, priėmimo sąlygoms užtikrinti parengimą ir sudarymą.
5. Pagal kompetenciją organizuoti teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, nuostatų vertinimą (atsižvelgiant į Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos priimtas rezoliucijas, taip pat Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas rekomendacijas), prireikus – teisės aktų projektų parengimą.
 
Daiva Vežikauskaitė Patarėja
1. Vertinti poreikį ir galimybes piliečiams išduoti antrą pasą, rengti ir dalyvauti rengiant bei derinant susijusių teisės aktų projektus.
2. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-4391, dalyvauti rengiant ir vertinant įstatymo įgyvendinimui reikalingus teisės aktų projektus.
Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikti išvadas dėl pateiktų derinti teisės aktų projektų.
 
Rūta Jasulaitienė Patarėja
1. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlikti kitų valstybės institucijų, Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių parengtų teisės aktų projektų, susijusių su migracijos sritimi, teisinį įvertinimą ir teikti dėl jų teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės aktų projektų teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo.
2. Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje.
3. Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais.
4. Dalyvauti svarstant teisės aktų projektus, susijusius su asmens dokumentų išdavimu, prireikus juos tobulinti, dalyvauti rengiant poįstatyminius teisės aktus.
 
Ona Aleksiejūnienė Patarėja
1. Analizuoti informaciją užsieniečių grąžinimo, išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos ir savanoriško grįžimo srityje, prireikus, teikti siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo. 
2. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymo projektą.
3. Pagal kompetenciją ir poreikį dalyvauti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų dėl uždraudimo asmenims atvykti į Lietuvos Respubliką projektų rengime.
4. Pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nagrinėti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus ir rengti atitinkamas išvadas ir pasiūlymus.
 
Gintaras Valiulis Vyresnysis patarėjas
1. Dalyvauti Lietuvos pirmininkavimo Prahos procesui veikloje. Dalyvauti Prahos proceso strateginės grupės veikloje, plėtoti Lietuvos pirmininkavimo metu pradėtas iniciatyvas.
2. Vadovaujantis Lietuvos migracijos politikos gairėmis, atlikti metinę migracijos procesų pokyčių analizę ir parengti išvadas ir pasiūlymus dėl migracijos politikos Lietuvoje įgyvendinimo, parengti apžvalginę informaciją.
3. Atstovauti Lietuvos interesus Tarybos darbo grupėse, Europos Komisijos bei užsienio šalių ar organizacijų rengiamuose susitikimuose migracijos politikos klausimais.  
4. Koordinuoti prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo klausimus. 
5. Užtikrinti Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą, svarstant Bendros Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimą ir kitus ES teisėkūros migracijos srityje klausimus.
 
Danutė Petrauskienė Patarėja
1.  Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje.
2. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais dalyvauti atliekant kitų valstybės institucijų, Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių parengtų teisės aktų projektų, susijusių su migracijos sritimi, teisinį įvertinimą ir teikti dėl jų teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės aktų projektų teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo.
3. Pagal kompetenciją parengti ir pristatyti Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos ir Komisijos darbo grupių, taip pat EBPO Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų komiteto Migracijos darbo grupės posėdžiuose. 
4. Pagal kompetenciją vertinti ESTT priimtus sprendimus ir teikti siūlymus dėl poreikio tikslinti Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat teikti siūlymus dėl tikslingumo Lietuvai dalyvauti ESTT bylų svarstymuose.
 5. Pagal kompetenciją dalyvauti Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos vertinimo  procese, teikti siūlymus dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos rezultatų panaudojimo priimant sprendimus dėl Lietuvos migracijos politikos formavimo. 
 
Daiva Vežikauskienė Patarėja


1. Vertinti poreikį ir galimybes piliečiams išduoti antrą pasą, rengti ir dalyvauti rengiant bei derinant susijusių teisės aktų projektus.
2. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-4391, dalyvauti rengiant ir vertinant įstatymo įgyvendinimui reikalingus teisės aktų projektus.
Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikti išvadas dėl pateiktų derinti teisės aktų projektų.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-25