BDAR
gdpr

Migracijos politikos grupė

Užduotys 2021 m.

Aušra Grikevičienė

Vadovė

1 užduotis: Pagal kompetenciją organizuoti Lietuvos migracijos politikos gairių nuostatų įgyvendinimą – užtikrinti migracijos procesų pokyčių analizės atlikimą, migracijos politikos įgyvendinimo ataskaitos bei išvadų pateikimą Vyriausybei.

2 užduotis: Įvertinti Tarptautinės migracijos organizacijos Migracijos informacijos centro numatomą vykdyti veiklą ir parengti Vidaus reikalų ministerijos ir Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro sutarties dėl Migracijos informacijos centro veiklos ir finansavimo projektą.

3 užduotis: Užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus, nuostatų vertinimą, prireikus – teisės aktų projektų parengimą.

4 užduotis: Užtikrinti teisės aktų, susijusių su asmens dokumentų išdavimu, nuostatų vertinimą, išvadų dėl pateiktų teisės aktų projektų pateikimą.

5 užduotis: Užtikrinti dalyvavimą ES migracijos ir prieglobsčio pakto priemonių svarstyme ir įgyvendinime, pozicijų parengimą.

Gintaras Valiulis

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Dalyvauti Prahos proceso strateginės grupės veikloje, plėtoti Lietuvos pirmininkavimo Prahos procesui metu pradėtas iniciatyvas.

2 užduotis: Vadovaujantis Lietuvos migracijos politikos gairėmis, atlikti metinę migracijos procesų pokyčių analizę ir parengti išvadas ir pasiūlymus dėl migracijos politikos Lietuvoje įgyvendinimo, parengti apžvalginę informaciją.

3 užduotis: Atstovauti Lietuvos interesus Tarybos darbo grupėse, Europos Komisijos bei užsienio šalių ar organizacijų rengiamuose susitikimuose migracijos politikos klausimais.

4 užduotis: Koordinuoti prieglobsčio prašytojų perkėlimo klausimus, tobulinti teisės aktų prieglobsčio klausimais projektus.

5 užduotis: Užtikrinti Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą, svarstant Bendros Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimą ir kitus ES teisėkūros migracijos srityje klausimus. Pagal kompetenciją dalyvauti ES migracijos ir prieglobsčio pakto priemonių svarstyme ir įgyvendinime.

Rūta Jasulaitienė

Vyresnioji patarėja

1 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlikti kitų valstybės institucijų, Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių parengtų teisės aktų projektų, susijusių su migracijos sritimi, teisinį įvertinimą ir teikti dėl jų teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės aktų projektų teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo.

2 užduotis: Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje.

3 užduotis: Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais.

4 užduotis: Dalyvauti svarstant ir rengiant teisės aktų projektus, susijusius su asmens dokumentų išdavimo tobulinimu.

Daiva Vežikauskaitė

Patarėja

1 užduotis: Teikti pasiūlymus ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, reikalingus Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nuostatoms įgyvendinti.

2 užduotis: Dalyvauti atliekant metinę migracijos procesų pokyčių analizę, rengiant išvadas ir pasiūlymus dėl migracijos politikos Lietuvoje įgyvendinimo, vadovaujantis Lietuvos migracijos politikos gairėmis.

3 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimų narių perkėlimo iš Venesuelos į Lietuvos Respubliką procese

4 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti Pilietybės reikalų komisijos, taip pat Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą komisijos veikloje.

Ona Aleksiejūnienė

Patarėja

1 užduotis: Analizuoti informaciją užsieniečių grąžinimo, išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos ir savanoriško grįžimo srityje, prireikus, teikti siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.

2 užduotis: Pagal kompetenciją ir poreikį dalyvauti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų dėl uždraudimo asmenims atvykti į Lietuvos Respubliką projektų rengime.

3 užduotis: Pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nagrinėti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus ir rengti atitinkamas išvadas ir pasiūlymus.

4 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymo projektą.

Danutė Petrauskienė

Patarėja

1 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti atliekant teisės aktų projektų nuostatų, susijusių su imigracijos taisyklių palengvinimu aukštos profesinės kvalifikacijos ir kitų prioritetinių užsieniečių grupėms, vertinimą, prireikus - teikti pasiūlymus dėl šių nuostatų tobulinimo.

2 užduotis: Pagal kompetenciją parengti ir pristatyti Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos ir Komisijos darbo grupių, taip pat EBPO Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų komiteto Migracijos darbo grupės posėdžiuose.

3 užduotis: Pagal kompetenciją vertinti ESTT priimtus sprendimus ir teikti siūlymus dėl poreikio tikslinti Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat teikti siūlymus dėl tikslingumo Lietuvai dalyvauti ESTT bylų svarstymuose.

4 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti atliekant migracijos procesų analizę ir rengiant išvadas.

Daiva Vežikauskienė

Patarėja

1 užduotis: Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-4391, dalyvauti rengiant ir vertinant įstatymo įgyvendinimui reikalingus teisės aktų projektus.

2 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikti išvadas dėl pateiktų derinti teisės aktų projektų.

3 užduotis: Nagrinėti asmenų prašymus leisti atvykti į Lietuvos Respubliką paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo metu, vertinti prašymuose nurodytų aplinkybių atitiktį teisės aktuose nustatytoms draudimo atvykti į Lietuvos Respubliką išimtims.

4 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti atliekant migracijos procesų analizę.

Ernesta Biekšienė

Patarėja

1 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti užsieniečių, kuriems reikia prieglobsčio, perkėlimo į Lietuvos Respubliką procese.

2 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti užsieniečių teisinę padėtį reglamentuojančių teisės aktų nuostatų vertinime, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo, prireikus – dalyvauti rengiant įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.

3 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikti išvadas dėl pateiktų teisės aktų projektų derinimo.

4 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti ES Migracijos ir prieglobsčio pakto priemonių svarstyme ir įgyvendinime.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05