Migracijos politikos grupė

Aušra Grikevičienė Vadovė
 
1. Organizuoti teisės aktų projektų dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje, susijusių su JK išstojimu iš Europos Sąjungos (BREXIT), parengimą ir suderinimą.
2. Pagal kompetenciją koordinuoti migracijos procesų valdymo sistemos reformos įgyvendinimą.
3. Pagal kompetenciją organizuoti Lietuvos migracijos politikos gairių nuostatų įgyvendinimą – užtikrinti migracijos procesų pokyčių analizės ir vertinimo atlikimą ir informacijos pateikimą Vyriausybei.
4. Užtikrinti Tarptautinės migracijos organizacijos ir Vidaus reikalų ministerijos sutarties dėl Migracijos informacijos centrą išlaikymo, parengimą ir sudarymą.
5. Užtikrinti sutarčių su paslaugų teikėjais dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo parengimą ir sudarymą.
 
Daiva Vežikauskaitė Patarėja
1. Pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nagrinėti pateiktus derinti teikimus ir įsakymų projektus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, neatkūrimo, netekimo, atsisakymo ir dėl reikalavimo pateikti įrodymus apie kitos valstybės pilietybės netekimą netaikymo.
2. Pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais nagrinėti paklausimus Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais, praktikoje kylančias problemas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nuostatų įgyvendinimo, prireikus, dalyvauti rengiant susijusių teisės aktų projektus.
3. Pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant migracijos procesų valdymo sistemos reformą.
4. Vadovaujantis Lietuvos migracijos politikos gairėmis, dalyvauti atliekant metinę migracijos procesų pokyčių analizę, rengiant išvadas ir pasiūlymus dėl migracijos politikos Lietuvoje įgyvendinimo. 
 
Rūta Jasulaitienė Patarėja
1. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atlikti kitų valstybės institucijų, Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių parengtų teisės aktų projektų, susijusių su migracijos sritimi, teisinį įvertinimą ir teikti dėl jų teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės aktų projektų teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo.
2. Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje, susijusius su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – JK) piliečių išstojimu iš Europos Sąjungos (BREXIT).
3. Pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant migracijos procesų valdymo sistemos reformą.
 
Ona Aleksiejūnienė Patarėja
1. Analizuoti informaciją užsieniečių grąžinimo, išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos ir savanoriško grįžimo srityje, prireikus, teikti siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo. 
2. Pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant migracijos procesų valdymo sistemos reformą.
3. Pagal kompetenciją ir poreikį dalyvauti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų dėl uždraudimo asmenims atvykti į Lietuvos Respubliką projektų rengime.
 
Gintaras Valiulis Patarėjas
1. Dalyvauti užtikrinant sėkmingą Lietuvos pirmininkavimą Prahos procesui.
2. Vadovaujantis Lietuvos migracijos politikos gairėmis, atlikti metinę migracijos procesų pokyčių analizę ir parengti išvadas ir pasiūlymus dėl migracijos politikos Lietuvoje įgyvendinimo, parengti apžvalginę informaciją.
3. Atstovauti Lietuvos interesus Tarybos darbo grupėse, Europos Komisijos bei užsienio šalių ar organizacijų rengiamuose susitikimuose migracijos politikos klausimais.  
4. Organizuoti bendradarbiavimo sutarčių sudarymą dėl paslaugų teikimo apgyvendinant prieglobsčio prašytojus (ne Užsieniečių registracijos centre).
5. Užtikrinti Lietuvos Respublikos pozicijų rengimą, svarstant Bendros Europos prieglobsčio sistemos įgyvendinimą ir kitus ES teisėkūros migracijos srityje klausimus.
 
Danutė Petrauskienė Patarėja
1. Dalyvauti rengiant, derinant su suinteresuotomis institucijomis bei teikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų, reglamentuojančių užsieniečių teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje, projektus, susijusius su pasirengimu Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos be susitarimo.
2. Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo projekto (Nr. 18-12715) ir jį lydinčių teisės aktų projektų suderinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir/ar kitų institucijų pateiktas pastabas.
3. Dalyvauti rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų teisės aktų prieglobsčio srityje. 
 
Daiva Vežikauskienė Patarėja

1. Pagal kompetenciją analizuoti migracijos procesų valdymo sistemos reformos įgyvendinimo rezultatus.
2. Pagal kompetenciją dalyvauti užsieniečių teisinę padėtį reglamentuojančių teisės aktų nuostatų vertinime, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo, prireikus – dalyvauti rengiant įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. 
3. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikti išvadas dėl pateiktų teisės aktų projektų derinimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-13