Projektų ir kokybės valdymo grupė

Alvydas Genys Vyresnysis patarėjas
 
1. Atliekant vidaus kontrolės sistemos būklės VRM peržiūrą, surinkti ir apibendrinti informaciją apie dokumentų valdymo sistemą ir LRV pavedimų kontrolės mechanizmą VRM bei pateikti siūlymus dėl jų tobulinimo.
2. Įvertinti ministerijos dokumentų saugojimo organizavimą ir pateikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos archyvo patalpų ir dokumentų archyvavimo funkcijos optimizavimo bei parengti investicijų projektą. 
 
 
Laura Stadalienė Patarėja

1. Dalyvauti atliekant analizę, skirtą įvertinti Vidaus reikalų ministerijos veiklų, atitinkančių projektų valdymo objekto požymius (toliau – projektai), įgyvendinimo procesus (inicijavimas, planavimas, vykdymas, stebėsena, užbaigimas).
2. Dalyvauti rengiant ir derinant projektų įgyvendinimui reikiamų Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento ir kitų vidaus teisės aktų pakeitimų projektus.
3. Atlikti dėl projektų įgyvendinimo reglamentavimo priimtų teisės aktų įgyvendinimo stebėseną ir, prireikus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo.

Eglė Vileikienė Patarėja

1. Parengti Ataskaitą apie viešojo saugumo būklę Lietuvoje 2005-2018 m.
2. Dalyvauti projekto „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ veikloje (kokybinio tyrimo metodologijos ir baigiamosios ataskaitos vertinimas). 

Inga Smolskaitė Patarėja

1. Parengti Lietuvos gyventojų apklausos „Pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimo“ duomenų analizę, pristatymą.
2. Parengti valstybės tarnautojų, dirbančių Vyriausybinio, Seimo, Prezidento sektorių įstaigose ir savivaldybėse motyvacijos ir pasitenkinimo darbu tyrimo vykdymo organizacinį planą ir tyrimo metodologiją.
3. Koordinuoti priskirtų projektų ir programų, vykdomų VRM, įgyvendinimą ir atlikti jų stebėseną.

Vytautas Žemionis Patarėjas

1. Dalyvauti atliekant analizę, skirtą įvertinti VRM veiklų, atitinkančių projektų valdymo objekto požymius (toliau – projektai), įgyvendinimo procesus (inicijavimas, planavimas, vykdymas, stebėsena, užbaigimas).
2. Dalyvauti rengiant ir derinant projektų įgyvendinimui reikiamų VRM darbo reglamento ir kitų vidaus reikalų teisės aktų pakeitimų projektus.
3. Atlikti dėl projektų įgyvendinimo reglamentavimo priimtų teisės aktų įgyvendinimo stebėseną ir, prireikus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo.

Simona Radikaitė-Ben Chahed Vyriausioji specialistė
1. Atlikus vidaus kontrolės sistemos būklės VRM (pagal VRM vidaus kontrolės aprašą, patvirtintą vidaus reikalų ministro 2017-02-15 įsakymu Nr. 1V-126) analizę, parengti ataskaitą ir pateikti siūlymus dėl jos tobulinimo.
2. Atlikti vidaus kontrolės sistemos reglamentavimo teisės aktų įgyvendinimo stebėseną ir, prireikus, parengti ir pateikti derinti jų tobulinimo projektus;
3. Koordinuoti priskirtų projektų ir programų, vykdomų VRM, įgyvendinimą ir atlikti jų stebėseną.
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-13