BDAR
gdpr

Projektų ir kokybės valdymo skyrius

Užduotys 2021 m.

Inga Gurklienė

Vedėja

1 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti vidaus kontrolės politikos įgyvendinimą VRM.
2 užduotis: Užtikrinti VRM įgyvendinamų Ministro Pirmininko ir VRM portfeliui priskirtų projektų koordinavimą ir stebėseną.
3 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti projektų valdymą VRM reglamentuojančių teisės aktų ir (arba) kitų dokumentų projektų rengimą ir derinimą, užtikrinti projektų valdymą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo stebėsenos atlikimą ir, prireikus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo.
4 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti Vyriausybinio sektoriaus darbuotojų ir Vidaus reikalų ministerijai pavaldžių statutinių tarnybų darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimo rezultatų pristatymus.
5 užduotis: Inicijuoti Lietuvos gyventojų apklausos „Pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimo“ ir tyrimo apie viešojo saugumo būklės, teisėsaugos institucijų veiklos vertinimo ir saugumo jausmo suvokimo klausimyno parengimą, viešojo pirkimo atlikimą ir duomenų surinkimą.

Eglė Vileikienė

Vyresnioji patarėja

1 užduotis: Parengti Lietuvos gyventojų tyrimo apie viešojo saugumo būklės, teisėsaugos institucijų veiklos vertinimo ir saugumo jausmo suvokimo klausimyną, parengti dokumentus viešajam pirkimui dėl apklausos atlikimo, atlikti duomenų analizę ir pristatymą.
2 užduotis: Parengti Lietuvos gyventojų apklausos „Pasitikėjimo valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir aptarnavimo kokybės vertinimo“ klausimyną, dokumentus viešajam pirkimui dėl apklausos atlikimo, atlikti duomenų analizę ir pristatymą.
3 užduotis: Parengti kiekvienos Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios statutinės tarnybos darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimo duomenų analizę ir pristatymus (pagal poreikį kiekvienai institucijai atskirai).
4 užduotis: Parengti Vyriausybinio sektoriaus darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimo duomenų analizes ir pristatymus (pagal poreikį kiekvienai institucijai atskirai).
5 užduotis: Parengti Ataskaitą apie viešojo saugumo būklę Lietuvoje 2005-2020 m.

Laura Stadalienė

Patarėja

1 užduotis: Rengti ir dalyvauti derinant Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) įgyvendinamų Ministro Pirmininko ar VRM portfeliui priskirtų projektų (toliau – VRM projektai) įgyvendinimą reglamentuojančius VRM vidaus teisės aktų ar kitų dokumentų projektus, atlikti dėl VRM projektų įgyvendinimo reglamentavimo priimtų teisės aktų ar kitų dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir, prireikus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo, rengti ir dalyvauti derinant reikiamų teisės aktų ar dokumentų pakeitimų projektus.
2 užduotis: Rengti ir dalyvauti derinant VRM vidaus kontrolės įgyvendinimą reglamentuojančius VRM vidaus teisės aktų ar kitų dokumentų projektus, atlikti dėl VRM vidaus kontrolės įgyvendinimo reglamentavimo priimtų teisės aktų ar kitų dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir, prireikus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo, rengti ir dalyvauti derinant reikiamų teisės aktų ar kitų dokumentų pakeitimų projektus.
3 užduotis: Teikti metodinę pagalbą VRM projektų dalyviams, dalyvauti rengiant ir pristatant su VRM projektų valdymu susijusias rekomendacijas ir (ar) metodinę medžiagą.

Vytautas Juršėnas

Vyriausiasis specialistas

1 užduotis: Atlieka Ministro Pirmininko ir VRM portfelio projektų programų ir projektų stebėseną, analizuoja stebėsenos duomenis, teikia pasiūlymus projektų ir programų savininkams dėl savalaikio ir korektiško PPVIS duomenų pildymo.
2 užduotis: Teikia konsultacijas projektų dalyviams visame projektų gyvavimo cikle dėl rizikų nustatymo, vertinimo, suvaldymo.
3 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant projektų valdymą reglamentuojančių teisės aktų ir (arba) kitų dokumentų projektus, teikti siūlymus dėl jų tobulinimo.
4 užduotis: Dalyvauti inicijuojant / inicijuoti projektinio valdymo proceso tobulinimą Vidaus reikalų ministerijoje.

 
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-10