Regioninės politikos departamentas

Lina Šemetulskytė Direktorė
 
    Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyrius
Vytautas Strazdas Vyriausiasis specialistas
 
1. Atlikti skyriaus vedėjo(os) paskirtų regionų integruotų teritorijų vystymo programų pakeitimus, vadovaujantis vidaus reikalų ministro patvirtintomis gairėmis.
2. Administruoti interneto tinklalapius www.nrp.vrm.lt ir www.miestobendruomene.lt, departamento skyrių vedėjų nurodymu rengti pranešimus minėtiems tinklalapiams. 
3. Atlikti skyriaus vedėjo(os) paskirtų miestų vietos plėtros strategijų pakeitimų vertinimą. 
4. Teikti pastabas ir pasiūlymus skyriaus vedėjo(os) paskirtų regionų plėtros planų pakeitimams.
5. Rengti informaciją vadovybei ir institucijoms skyriaus kompetencijos klausimais.
 
Jonas Skarulskis Vyriausiasis specialistas

1. Parengti Regionų plėtros planų rengimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ ir Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, pakeitimo projektus.
2. Parengti Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 ,,Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

Vita Neimantaitė  Vyriausioji specialistė
 
1. Parengti Regioninės plėtros įstatymo pakeitimo projektą.
2. Parengti Regioninės svarbos projektų išskyrimo, žemės skyrimo ir priežiūros tvarkos projektą.
 
    Europos regioninės plėtros fondo skyrius
Mindaugas Kauzonas Skyriaus vedėjas

1. Tobulinti Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemą.
2. Rengti ar keisti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų administravimą reglamentuojančius teisės aktus.
3. Parengti ir pateikti pasirašyti priemonės „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.
4. Parengti sprendimų dėl projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų programos 7.1.1 ir 8.2.1 uždavinių įgyvendinimo priemones, finansavimo  projektus.

Jelena Podymova Vyriausioji specialistė

 
1. Rengti Ketvirtinius priemonių įgyvendinimo planus.
2. Rengti Ketvirtinius veiklos peržiūros rodiklių planus.
3. Rengti sprendimų dėl projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų programos 7.1.1 ir 8.2.1 uždavinių įgyvendinimo priemones, finansavimo projektus.
4. Dalyvauti rengiant 2020 m. valstybės biudžeto finansinių rodiklių projektą, prognozuojant 2020 m., 2021 m. ir 2022 m. valstybės biudžeto apimtis, skirstant numatomus asignavimus pagal finansavimo šaltinius, funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius ir pagal priemones, rengiant programų sąmatas.
5. Dalyvauti koordinuojant Veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.2.1 uždavinio „Sumažinti geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliamus gyvenimo kokybės netolygumus“ rezultato rodiklių vertinimo atlikimą.

Giedrė Andriuškevičė Vyriausioji specialistė

1. Analizuoti, kaip laikomasi Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 “Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų region projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo”, nuostatų ir pateikti siūlymus dėl regioninio planavimo tobulinimo.
2. Rengti ir teikti informaciją apie ES struktūrinių fondų investicijų, skirtų regionų projektams, planavimo ir naudojimo stebėseną.
3. Parengti sprendimų dėl projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų programos 7.1.1 ir 8.2.1 uždavinių įgyvendinimo priemones, finansavimo  projektus.

    Europos socialinio fondo skyrius 
Laimonas Gailius Skyriaus vedėjas

1. Parengti 2014–2020 m. bei 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų investicijų įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir jų pakeitimų projektus.
2. Parengti pasiūlymus Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitos projektui.
3. Įvertinti projektinius pasiūlymus, investicijų projektus (kai jie pridedami) ir (ar) papildomo finansavimo prašymus pagal 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemones (kaip pagrindinis ar antrasis vertintojas).
4. Parengti pasiūlymus 2021-2027 m. ES struktūrinių fondų reglamentų projektams, Lietuvos Respublikos strateginiams dokumentams, reglamentuojantiems ES struktūrinių fondų administravimą.

Vilma Verkauskienė Vvyriausioji specialistė 

1. Lietuvos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo tarpinio pažangos per 2014-2018 m. laikotarpį vertinimo atlikimas (paslaugų priėmimas).
2. Įvertinti, parengti ir su tiesioginiu vadovu suderinti išvadas dėl regionų plėtros planų keitimo projektų.
3. Parengti ir su tiesioginiu vadovu suderinti pasiūlymus dėl papildomo finansavimo, kai tuo pačiu metu gaunamas daugiau nei vienas papildomo finansavimo prašymas, pagal valstybinę priemonę skyrimo sąlygų. 

   
Vidaus saugumo fondo skyrius
Rasa Butkienė Skyriaus vedėja
 
1. Užtikrinti ir koordinuoti tinkamą nacionalinės Vidaus saugumo fondo (VSF) 2014–2020 m. programos įgyvendinimą.
2. Užtikrinti VSF valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimą, įgyvendinant VSF 2014-2020 m. laikotarpio atsakingai institucijai priskirtas funkcijas
3. Koordinuoti Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planavimą įgyvendinant VSF.
4. Užtikrinti pasirengimą administruoti Vidaus saugumo fondą 2021-2027 m., Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021-2027 m. ir Prieglobsčio ir migracijos fondą 2021-2027 m. 
 
Dalia Trinkūnienė Patarėja
 
1. Parengti ir pateikti Europos Komisijai VSF programos 2018 m. įgyvendinimo ataskaitą.
2. Parengti Nacionalinės VSF 2014-2020 m. programos keitimo projektą (susijusį su papildomu finansavimu ETIAS).
3. Organizuoti VSF stebėsenos komiteto posėdžius (posėdžio medžiagos ir protokolo projekto parengimas).
4. Vykdyti priskirtų projektų įgyvendinimo priežiūrą:
4.1. derinti ir teikti pasirašyti projektų sutartis/susitarimus;
4.2. atlikti paskirtų projektų patikras vietose.
 
Violeta Plotnikovienė Patarėja
 
1. Rengti ir teikti tvirtinimui Vidaus saugumo fondo (toliau – VSF) administravimą reglamentuojančių teisės aktų ir įsakymo dėl  VSF stebėsenos komiteto sudarymo pakeitimus.
2. Vykdyti paskirtų projektų įgyvendinimo priežiūrą.
3. Pasirengti administruoti VSF, Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – SVVF) bei Prieglobsčio ir migracijos fondą (toliau – PMF) 2021-2027 m. 
 
    Teritorinio bendradarbiavimo programų skyrius
Deimantė Jankūnaitė Skyriaus vedėja
1. Atstovauti ministeriją dėl 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo programų (toliau – ETBT programos) ir Europos kaimynystės bendradarbiavimo per sieną programų  (toliau – EKP) įgyvendinimo klausimų ir viešinti informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.
2. Parengti / pateikti reikalingus dokumentus ir bendradarbiauti su kitomis institucijomis dėl bendradarbiavimo programų po 2020 m. reglamentų rengimo. 
3. Užtikrinti  Vidaus reikalų ministerijos strateginiame plane numatytų rodiklių, susijusių su ETBT ir EKP programų administravimu, pasiekimą.
 
Diana Paukštienė Vyriausioji specialistė

1. Dalyvauti priskirtų administruoti programų (toliau - programos) stebėsenos ir valdymo komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.
2. Teikti reikalingą informaciją, pastabas ir siūlymus pateiktiems nagrinėti programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.
3. Pateikti reikalingą informaciją Lietuvos partneriams dėl pasirinkto tikrintojo, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktą informaciją apie pasirinktą tikrintoją ir parengti siūlymus, o taip pat pateikti informaciją dėl bendrojo finansavimo tvarkos, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti. 

Renata Stambrauskė  Vyriausioji specialistė

1. Dalyvauti priskirtų administruoti programų (toliau – programos) komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose; organizuoti su priskirtomis programomis susijusius Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komiteto posėdžius; pateikti reikalingą informaciją, pastabas ir pasiūlymus programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą; sumokėti Lietuvos įnašą į programų techninės pagalbos biudžetą. 
2. Laiku patikrinti Lietuvos partnerių pateiktą informaciją ir dokumentus dėl pasirinkto projekto tikrintojo ir parengti pritarimus dėl pasirinkto projekto tikrintojo. Rengti informaciją ir konsultuoti Lietuvos partnerius dėl tikrintojo atrankos procedūros ir reikalavimų, bei teikti informaciją jų pasirinktiems tikrintojams programų įgyvendinimo klausimais. 
3. Pateikti reikalingą informaciją ir konsultuoti Lietuvos partnerius apie bendrojo finansavimo lėšų gavimo galimybę ir procedūras, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti, avansinių ir (arba) galutinių mokėjimo prašymus, parengti atitinkamus sprendimus. 
4. Esant poreikiui patikrinti Lietuvos juridinių asmenų, nurodytų projektų paraiškose kaip projektų partneriai, statuso ir programos dokumentų reikalavimų, keliamų pagrindiniam projekto partneriui arba projekto partneriui, atitiktį ir teikti išvadas programą įgyvendinančioms institucijoms. Suteikti informaciją ir (arba) konsultuoti Lietuvos juridiniams asmenims dėl atitikties statuso ir programos dokumentų reikalavimams. 
5. Parengti Lietuvos partnerių įgyvendinamų projektų, kurių tais metais įgyvendinimo trukmė bus įpusėta, rizikos analizę, pagal kurią parengti preliminarius metinius tikrinimų vietoje planus. Pagal patvirtintus preliminarius metinius planus atlikti projektų Lietuvos partnerių vykdomų projektų tikrinimus vietoje (užtikrinti visos ir savalaikės informacijos apie planuojamus tikrinimus vietoje pateikimą, tikrinimo vietoje atlikimą ir patikros lapo išsamų užpildymą, išvados parengimą, suderinimą su tikrintu subjektu ir pateikimą pasirašymui, 2019 m. tikrintų subjektų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra.)

Irina Bieliauskienė Vyriausioji specialistė
1. Tobulinti 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną  programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika (toliau – EKP programos), įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.
2. Peržiūrėti ir inicijuoti teisės aktų ir procedūrinių dokumentų aktualius keitimus, reikalingus užtikrinti EKP programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, efektyvų valdymo ir kontrolės sistemų veikimą.
3. Dalyvauti rengiant EKP programų metines ataskaitas Europos Komisijai.
4. Organizuoti EKP programų projektų paramos sutarčių/jų pakeitimų pasirašymą.
 
Asta Vėjalienė Vyriausioji specialistė
1. Atstovauti ministeriją kaip programos partnerį ir užtikrinti sklandų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“, finansuojamos pagal Susitarimų memorandumus dėl 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo, įgyvendinimą. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant (rengti dokumentus, vertinti informaciją, teikti pasiūlymus, dalyvauti aktualiuose posėdžiuose, atlikti kitus koordinacinius veiksmus) Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos projektus pagal programos sritis „Tarptautinis policijos bendradarbiavimas ir kova su nusikalstamumu“ ir „Smurtas šeimoje ir dėl lyties“. 
2. Atstovauti ministeriją kaip programos partnerį ir užtikrinti sklandų programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“, finansuojamos pagal Susitarimų memorandumus dėl 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo, įgyvendinimą. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant (rengti dokumentus, vertinti informaciją, teikti pasiūlymus, dalyvauti aktualiuose posėdžiuose, atlikti kitus koordinacinius veiksmus) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos projektą pagal programos sritį „Nelaimių prevencija ir pasirengimas joms“. 
3. Pagal poreikį dalyvauti organizuojant Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos ir Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdžius Lietuvoje.
Aistė Smetonienė Vyriausioji specialistė 

1. Dalyvauti priskirtų administruoti programų stebėsenos ir valdymo komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.
2. Pateikti reikalingą informaciją, pastabas ir pasiūlymus pateiktiems nagrinėti administruojamų programų dokumentams ir parengti kitą reikalingą informaciją apie programų įgyvendinimo eigą.
3. Pateikti reikalingą informaciją Lietuvos partneriams dėl pasirinkto tikrintojo, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktą informaciją apie pasirinktą tikrintoją ir parengti siūlymus, o taip pat pateikti informaciją dėl bendrojo finansavimo tvarkos, išnagrinėti Lietuvos partnerių pateiktas paraiškas bendrojo finansavimo lėšoms gauti.

Aušra Jankauskienė Vyriausioji specialistė

1. Tobulinti 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG V) Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.
2. Tobulinti 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų, kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, įgyvendinimo proceso organizavimą ir koordinavimą.
3. Dalyvauti priskirtų administruoti programų stebėsenos ir valdymo komitetuose, darbo grupėse, organizuojamuose renginiuose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-13