BDAR
gdpr

Regioninės politikos grupė

Užduotys 2021 m.

Rasa Tamulevičiūtė

Vadovė

1 užduotis: Suorganizuoti Regionų plėtros programos projekto ir Viešojo valdymo plėtros programos dviejų uždavinių dalių projekto parengimą.

2 užduotis: Suorganizuoti 2021-2027 m. Bendradarbiavimo per sieną programų ir kaimynystės priemonės programų parengimą.

3 užduotis: Suorganizuoti Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo įstatymo, poįstatyminių teisės aktų parengimą.

Andrius Valickas

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Parengti Regionų plėtros programos projekto pagal Strateginio valdymo metodikos nustatomas dalis ir Viešojo valdymo plėtros programos projekto uždavinio ir priemonės (-ių), skirtų sukurti ir įgyvendinti veiksmingą regioninės politikos sistemą, sustiprinant regionų kompetencijas, aprašymą ir pagrindimą.

2 užduotis: Parengti siūlymus savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų ir infrastruktūros valdymo tobulinimo, pritaikant inovatyvius technologinius sprendimus reformos („Smart region“) įgyvendinimo ir finansavimo.

3 užduotis: Suteikti metodinę ir techninę pagalbą regionų plėtros taryboms, rengiančioms regionų plėtros planus (atlikti teritorinio kapitalo veiksnių kiekybinę analizę, susiejant su NPP rodiklių teritorine sklaida,  išorinių galimybių ir grėsmių analizę, apibrėžti rekomenduojamus funkcinių zonų nustatymo principus, kiekybinius rodiklius).

Eglė Šarkauskaitė

Patarėja

1 užduotis: Parengti Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 poįstatyminių teisės aktų projektus.

2 užduotis: Parengti pasiūlymus dėl 2021-2030 m. viešojo valdymo plėtros programos dalių, susijusių su 2021-2030 m. Nacionalinio pažangos plano 8 tikslo ,,Didinti teisinės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą“ 8.5 uždavinio ,,Tobulinti viešojo valdymo sistemą, didinti jos efektyvumą ir atvirumą“  įgyvendinimu taikant bendruomenės inicijuotą vietos plėtros metodą.

3 užduotis: Parengti, suderinti Vidaus reikalų ministerijos su regionų plėtros tarybomis sudaromų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių projektus ir organizuoti jų pasirašymą.

Dorota Levko

Patarėja

1 užduotis: Parengti VRM pasiūlymus dėl Lietuvos prioritetų ir veiksmų rengiamose tarpvalstybinio ir tarptautinio regionų bendradarbiavimo programose (bendradarbiavimo per sieną programų, kitų INTERREG programų), kurie prisidėtų prie Regionų plėtros programos įgyvendinimo. Užtikrinti sklandų Lietuvos pirmininkavimą Baltijos Jūros programos Programavimo komitetui.

2 užduotis: Parengti Regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 poįstatyminių teisės aktų projektus.

3 užduotis: Suorganizuoti metinį renginį „Regionų forumas 2021“

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05