BDAR

Strateginių sprendimų paramos grupė

Dainius Žilinskas Vadovas
1. Esant poreikiui, teikti vidaus reikalų ministrui siūlymus dėl ministerijos administracijos ir ministerijos valdymo srities įstaigų veiklos efektyvumo didinimo ir struktūrinės reformos poreikio.
2. Atlikti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.
3. Vidaus reikalų ministrui pavedus, dalyvauti rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų  projektus vidaus reikalų ministro valdymo srityse.
4. Teikti pasiūlymus dėl strateginių sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo ministerijoje, taip pat vidaus reikalų  ministerijos valdymo srityse veikiančiose įstaigose, bei teikti išvadas dėl šių sprendimų atitikties Vyriausybės ir vidaus reikalų ministro prioritetams.
 
Indrė Žvaigždinienė Vyriausioji patarėja
1. Dalyvauti rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus vidaus reikalų ministro valdymo srityse.
2. Rengti ir analizuoti pasiūlymus dėl ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos efektyvumo didinimo, teikti ministrui išvadas ir pasiūlymus valstybės politikos vidaus reikalų ministro valdymo srityse įgyvendinimo klausimais.
3. Padėti duomenų apsaugos pareigūnui vykdyti duomenų apsaugos pareigūno užduotis, o jam nesant – jas vykdyti.
4. Atstovaujant Vidaus reikalų ministeriją, dalyvauti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) Viešojo valdymo komiteto veikloje.
 
Sigitas Mitalauskas Vyresnysis patarėjas
1. Padedant duomenų apsaugos pareigūnui vykdyti duomenų apsaugos pareigūno užduotis, vertinti  pateiktus derinti ministerijos bei vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų parengtų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, projektus  ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo.
2. Vidaus reikalų ministro pavedimu vertinti, ar vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų vadovų priimti norminiai teisės aktai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus bei teikti pasiūlymus dėl būdų ir priemonių nustatytiems galimiems šių teisės aktų prieštaravimams pašalinti.
3. Vertinti, kaip įgyvendinami įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai ministerijoje ir ministerijos valdymo srityse veikiančiose įstaigose bei teikti siūlymus, kaip šie reikalavimai turi būti tinkamai įgyvendinami.
4. Analizuoti ministerijos bei vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklą ir teikti siūlymus dėl ministerijos administracijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos efektyvumo didinimo.
 
Indrė Gasperė Patarėja
1. Tinkamai atstovauti ministeriją ir ministrą teisminėse institucijose.
2. Vidaus reikalų ministrui pavedus vertinti ir teikti nuomonę, ar ministerijos valdymo srityse veikiančių viešųjų įstaigų, valstybės įmonių, įstaigų prie ministerijos vadovų priimti teisės aktai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro įsakymus ir kitus teisės aktus bei rengti pasiūlymus vidaus reikalų ministrui dėl būdų ir priemonių šių teisės aktų galimiems prieštaravimams pašalinti, pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo.
3. Vidaus reikalų ministro pavedimu dalyvauti įgyvendinant programas ir projektus vidaus reikalų ministro valdymo srityse.
4. Padėti duomenų apsaugos pareigūnui vykdyti duomenų apsaugos pareigūno užduotis.
5. Pagal kompetenciją nagrinėti ir parengti argumentuotus atsakymus (pagrįstą nuomonę) į vidaus reikalų ministerijos valdymo srities įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareiškimus ir skundus, susijusius su vidaus reikalų ministerijos valdymo srities teisės aktų aiškinimu ir taikymu.
 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-25