BDAR
gdpr

Strateginių sprendimų paramos grupė

Užduotys 2021 m.

Dainius Žilinskas

Vadovas

1 užduotis: Koordinuoti Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymų dėl Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, pagal kompetenciją koordinuoti šio plano įgyvendinimą vidaus reikalų ministrui priskirtose valdymo srityse.

2 užduotis: Atlikti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

3 užduotis: Organizuoti Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo tobulinimo grupės veiklą.

4 užduotis: Koordinuoti 2019 m. rugsėjo 20 d. posėdyje priimto Europos Sąjungos Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriame pateikiamos rekomendacijos dėl trūkumų, nustatytų 2018 m. vertinant, kaip Lietuva taiko Šengeno acquis nuostatas duomenų apsaugos srityje, šalinimo, įgyvendinimą VRM kompetencijos srityje.

5 užduotis: Teikti siūlymus vidaus reikalų ministrui dėl sprendimų elektroninės atpažinties politikos srityje, ES informacinių sistemų sąveikumo reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje, informacinių technologijų strateginių plėtros krypčių nustatymo ir įgyvendinimo Vidaus reikalų ministerijoje ir jai pavadžiose įstaigose, koordinuoti jų įgyvendinimą.

Indrė Žvaigždinienė

Vyriausioji patarėja

1 užduotis: Dalyvauti rengiant, prireikus rengti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus elektroninės atpažinties ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse.

2 užduotis: Dalyvauti Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo tobulinimo grupės veikloje, teikti ekspertinę nuomonę šioje grupėje svarstomais klausimais.

3 užduotis: Pagal kompetenciją užtikrinti tinkamą Lietuvos pozicijų atstovavimą Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos komitetuose ir darbo grupėse, užtikrinti informacijos sklaidą apie juose svarstomus klausimus, priimtus sprendimus ir pateiktas rekomendacijas.

4 užduotis: Organizuoti Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymų dėl Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, dalyvauti koordinuojant šio plano įgyvendinimą vidaus reikalų ministrui priskirtose valdymo srityse.

5 užduotis: Organizuoti ES informacinių sistemų – atvykimo ir išvykimo sistemos (toliau – AIS), Vizų informacinės sistemos (toliau – VIS), Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (toliau – ETIAS), EURODAC, Šengeno informacinės sistemos (toliau – SIS) ir trečiųjų šalių piliečiams skirtos Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (toliau – ECRIS-TCN) – sąveikumo reikalavimų įgyvendinimą Lietuvoje.

Sigitas Mitalauskas

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Padėti duomenų apsaugos pareigūnui vykdyti duomenų apsaugos pareigūno užduotis, vertinti  pateiktus derinti ministerijos, vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų parengtų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, projektus  ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų tobulinimo.

2 užduotis: Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijoje rengiamų prioritetinių teisėkūros iniciatyvų, šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektų bei teisės aktų projektų, kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas ministrui pavestose valdymo srityse, prireikus dalyvauti rengiant šiuos teisės aktų projektus.

3 užduotis: Dalyvauti organizuojant ministerijos pasiūlymų dėl prioritetinių teisėkūros iniciatyvų, Seimo sesijų darbų programų, nacionalinių programų ir planų,  kitų nacionalinio lygmens strateginio planavimo  dokumentų parengimą ir pateikimą nustatyta tvarka ir terminais.

4 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti ministro, viceministrų ir ministerijos kanclerio pasirengimą Vyriausybės posėdžiams, Vyriausybės pasitarimams, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimams, ministerijos inicijuotų įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų pateikimui Seimo plenariniuose posėdžiuose, atstovavimui ministerijai Seimo komitetuose svarstant su ministrui priskirtomis  valdymo sritimis susijusius klausimus.

5 užduotis: Dalyvauti organizuojant su vidaus reikalų ministrui priskirtų valdymo sričių politikos formavimu susijusių priemonių ir programų įgyvendinimą ministerijoje.

Indrė Gasperė

Patarėja

1 užduotis: Tinkamai atstovauti ministeriją teismuose. Teikti teisines konsultacijas VRM struktūriniams padaliniams dėl teismų suformuotos praktikos taikymo, teisės aktų keitimo būtinybės.

2 užduotis: Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijoje rengiamų duomenų teikimo sutarčių, siūlomų teisėkūros iniciatyvų, šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektų bei teisės aktų projektų, prireikus dalyvauti rengiant šiuos teisės aktų projektus.

3 užduotis: Organizuoti pasirengimą Vyriausybės posėdžiams ir pasitarimams, Ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimams, vertinti ir apibendrinti VRM struktūrinių padalinių Vyriausybės posėdžiams ir pasitarimams, Ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimams teikiamą informaciją, vykdyti Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities suplanuotų Seimo sesijoms projektų rengimo bei svarstymo stebėseną.

4 užduotis: Padėti duomenų apsaugos pareigūnui vykdyti duomenų apsaugos pareigūno užduotis – fiksuoti asmens duomenų saugumo pažeidimus ir teikti informaciją Duomenų apsaugos pareigūnui.

5 užduotis: Parengti 2020 - 2021 m. teismų praktikos, susijusios su Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sritimi, analizę ir pateikti motyvuotus siūlymus dėl teisės aktų keitimo būtinybės.

 
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05