Tarptautinio bendradarbiavimo grupė

Lina Šemetulskytė Ministerijos patarėja
1. Plėtojant ministerijos veiklą tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo srityje, kartu su VRM pavaldžiomis įstaigomis ir/ar kitomis valstybės institucijomis inicijuoti/rengti/teikti/įgyvendinti (ar dalyvauti rengiant/teikiant) ES Dvynių programos, vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas. 
2. Teikti siūlymus dėl VRM darbuotojų projektinės komandos telkimo ir jos kompetencijų stiprinimo projektų rengimo ir įgyvendinimo srityse.
 
Irina Voinilka Ministerijos patarėja
1. Užtikrinant pasiruošimą ES teisingumo ir vidaus reikalų posėdžiams, rengti ir derinti LR pozicijas bei ministro pasisakymo tezes. 
2. Koordinuojant LR pozicijų rengimą ES vidaus reikalų srities klausimais, pagal kompetenciją rengti pozicijas horizontaliais klausimais.
3. Koordinuojant Lietuvos pirmininkavimą Prahos procesui, dalyvauti arba užtikrinti dalyvavimą Prahos proceso strateginės grupės susitikimuose ir kituose renginiuose, teikti siūlymus dėl Proceso veiklų bei LR atstovaujamos pozicijos.
4. Koordinuojant pasiruošimą JK išstojimui iš ES (toliau - BREXIT) vidaus reikalų srityse, teikti siūlymus, rengti informaciją ministerijos atsakomybės klausimais, atstovauti ministerijos interesams horizontaliuose susitikimuose.
 
Simona Jankauskaitė Ministerijos patarėja

1. Koordinuoti ministerijos kompetencijai priskirtų ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo vykdymą, vykdyti teisės aktų projektų bei jų atitikties lentelių rengimą bei kontrolę.
2. Koordinuojant ministerijos kompetencijai priskirtų ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo vykdymą, rengti ir teikti atsakymus į ES institucijų pateiktus paklausimus dėl ES teisės taikymo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje, esant ikipažeidiminei ar pažeidiminei stadijai.
3. Koordinuojant ES Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) bylų ir (arba) susijusių dokumentų vertinimą ministerijos kompetencijos srityse, teikti juos atsakingų padalinių ir (ar) pavaldžių įstaigų įvertinimui, esant poreikiui – rengti ir talpinti LINESIS sistemoje pozicijas byloms.
4. Parengti ir suderinti ministro įsakymo „Dėl Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos atstovų ir pakaitinių atstovų, kurie pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos ir Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

Jurgis Stirblys Ministerijos patarėjas

1. Pagal kompetenciją rengti medžiagą, LR pozicijas ir pasisakymus ES Teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) ministrų tarybos posėdžiams konsultuojantis ir derinant juos su atitinkamais VRM administracijos padaliniais, įstaigomis prie VRM, kitomis valstybės institucijomis bei Lietuvos Nuolatine atstovybe ES. Suderintas pozicijas teikti LR Vyriausybei bei LR Seimui. Dalyvauti rengiant informaciją Europos Vadovų tarybos susitikimams, kai juose svarstomi Vidaus reikalų ministerijos kompetencijos klausimai.
2. Rengti medžiagą, pasisakymo tezes ministerijos vadovybės dvišaliams ar daugiašaliams susitikimams, vykstantiems Lietuvoje ar užsienyje, kai tuose susitikimuose svarstomi VRM kompetencijos klausimai ES tematika.
3. Koordinuoti ir užtikrinti pasirengimą bei pozicijų pateikimą Europos Sąjungos Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER posėdžiams, kai juose svarstomi su VRM kompetencija susiję klausimai.
4. Užtikrinti atstovavimą ES Tarybos Šengeno klausimų darbo grupės Šengeno vertinimo klausimų pogrupyje ir Europos Komisijos Šengeno komitete, kuriame yra paskirtas pagrindiniu VRM atstovu. Koordinuoti Lietuvos ekspertų delegavimą į kitų valstybių Šengeno vertinimo misijas.
5. Koordinuoti tolesnius veiksmus, reikalingus po 2018 m. įvykusių Lietuvos Šengeno vertinimų. 

Kristina Jurkšienė Ministerijos patarėja
1. Vykdant ministerijai aktualių tarptautinių susitarimų rengimą ir derinimą, parengti pasirašymui tarptautinius susitarimus, prioritetą teikiant JAV, Rytų Partnerystės šalims ir kaimyninėms šalims. 
2. Parengti ir teikti ratifikavimui arba tvirtinimui teisės aktus, siekiant pasirašytų tarptautinių susitarimų įsigaliojimo, prioritetą teikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės susitarimui dėl piliečių readmisijos; Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų kabineto protokolui dėl Europos Bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl asmenų readmisijos įgyvendinimo; Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Izraelio Valstybės Vyriausybės susitarimui dėl bendradarbiavimo viešojo saugumo ir kovos su nusikalstamumu srityse.
3. Teikti pastabas kitų Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų prie ministerijos parengtiems tarptautiniams ir tarpžinybinėms susitarimams. 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-08