BDAR

Tarptautinio bendradarbiavimo grupė

Gintarė Geimanaitė Vadovė

1. Koordinuoti pasirengimą ir Lietuvos pozicijų ministerijos kompetencijos srityse formavimą ES Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžiams; koordinuoti pozicijų formavimą dėl ES lygiu svarstomų teisėkūrinių pasiūlymų. 
2. Užtikrinti tarptautinių santykių plėtojimą, ypatingą dėmesį skiriant Baltijos šalių regioniniam bendradarbiavimui ir bendradarbiavimui su Rytų Partnerystės šalimis. 
3. Koordinuoti Lietuvos pasiruošimą JK išstojimui iš ES vidaus reikalų srityse  bei užtikrinti ministerijos interesų atstovavimo koordinavimą su JK po jos išstojimo iš ES. 
4. Organizuoti ministerijos vadovybės susitikimus su kitų valstybių (įskaitant diplomatinį korpusą) bei tarptautinių organizacijų atstovais, koordinuoti pasirengimą dalyvavimui tarptautiniuose renginiuose.
5. Užtikrinti Lietuvos atstovavimą ES Tarybos Sienų ir prieglobsčio strateginio komiteto (SCIFA) posėdžiuose.
 
Simona Jankauskaitė Patarėja
1. Teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka koordinuoti Vidaus reikalų ministerijos kompetencijai priskirtų ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo planų rengimą; koordinuoti ministerijos kompetencijai priskirtų ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo vykdymą.
2. Teisės aktų nustatytais terminais įvertinti ir teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl derinimui pateiktų nacionalinių teisės aktų projektų ir dėl ES teisės aktų bei nacionalinių teisės aktų (teisės aktų projektų) atitikties lentelių (toliau – atitikties lentelės). Esant poreikiui, rengti ES teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų projektus, atitikties lenteles.
3. Rengti ir teikti atsakymus į ES institucijų pateiktus paklausimus dėl ES teisės taikymo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje, esant ikipažeidiminei stadijai ir (ar) pažeidimo procedūros metu.
4. Koordinuoti ESTT bylų ir (arba) susijusių dokumentų vertinimą ministerijos kompetencijos srityse, teikti atsakingų padalinių ir (ar) pavaldžių įstaigų įvertinimo apibendrinimus, esant poreikiui – rengti ir talpinti LINESIS sistemoje pozicijas byloms.
5. Parengti ir suderinti ministro įsakymo „Dėl Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos atstovų ir pakaitinių atstovų, kurie pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos ir Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.
 
Jurgis Stirblys Patarėjas
1. Pagal kompetenciją rengti medžiagą, LR pozicijas ir pasisakymus ES Teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) ministrų tarybos posėdžiams konsultuojantis ir derinant juos su atitinkamais VRM administracijos padaliniais, įstaigomis prie VRM, kitomis valstybės institucijomis bei Lietuvos Nuolatine atstovybe ES. Suderintas pozicijas teikti LR Vyriausybei bei LR Seimui. Dalyvauti rengiant informaciją Europos Vadovų tarybos susitikimams, kai juose svarstomi Vidaus reikalų ministerijos kompetencijos klausimai.
2. Koordinuoti ir užtikrinti pasirengimą bei pozicijų pateikimą Europos Sąjungos Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) posėdžiams, kai juose svarstomi su VRM kompetencija susiję klausimai.
3. Koordinuoti Lietuvos atsakymų į ES Integruoto politinio atsako į krizes mechanizmo (IPCR) internetinėje platformoje teikiamus klausimynus parengimą, apibendrinimą ir pateikimą LR Vyriausybės kanceliarijai.
4. Užtikrinti atstovavimą ES Tarybos Šengeno klausimų darbo grupės Šengeno vertinimo klausimų pogrupyje ir Europos Komisijos Šengeno komitete, kuriame yra paskirtas pagrindiniu VRM atstovu. Koordinuoti Lietuvos ekspertų delegavimą į kitų valstybių Šengeno vertinimo misijas. 
5. Koordinuoti tolesnius veiksmus, reikalingus po 2018 m. įvykusių Lietuvos Šengeno vertinimų. 
 
Kristina Jurkšienė Patarėja

1. Vykdant ministerijai aktualių tarptautinių susitarimų rengimą ir derinimą, parengti pasirašymui tarptautinius susitarimus, prioritetą teikiant Rytų Partnerystės šalims ir, prireikus, parengti ir teikti ratifikavimui arba tvirtinimui teisės aktus, siekiant pasirašytų tarptautinių susitarimų įsigaliojimo.
2. Teikti pastabas ir teisines konsultacijas dėl kitų Lietuvos Respublikos institucijų ir įstaigų prie ministerijos parengtų tarptautinių ar tarpžinybinių susitarimų. 
3. Dalyvauti organizuojant Lietuvos ir Latvijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją;
4. Dalyvauti organizuojant vadovybės susitikimus su užsienio valstybių atstovais, rengti jiems medžiagą ir dalyvauti juose. 
 
Maksim Afanasjev Patarėjas
1. Dalyvauti organizuojant vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministrų ar ministerijos kanclerio susitikimus su užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir ES institucijų atstovais Lietuvoje bei užsienio valstybėse.
2. Dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse.
3. Atsižvelgus į BREXIT proceso eigą, pagal kompetenciją teikti informaciją ir BREXIT proceso suvaldymo siūlymus.
4. Koordinuoti Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) procesus ministerijos kuruojamose komitetuose. 
5. Dalyvauti ir atstovauti Lietuvos Respublikos ir/arba ministerijos interesus ES ir tarptautinių organizacijų susitikimuose.
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-25