BDAR
gdpr

Tarptautinio bendradarbiavimo grupė

Užduotys 2021 m.

Gintarė Geimanaitė

Vadovė

1 užduotis: Koordinuoti pasirengimą ir Lietuvos pozicijų ministerijos kompetencijos srityse formavimą ES Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžiams; koordinuoti pozicijų formavimą dėl ES lygiu svarstomų teisėkūrinių pasiūlymų.

2 užduotis: Užtikrinti tarptautinių santykių plėtojimą, ypatingą dėmesį skiriant Baltijos šalių regioniniam bendradarbiavimui ir bendradarbiavimui su Rytų Partnerystės šalimis.

3 užduotis: Koordinuoti efektyvų, savalaikį ir nacionalinius Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos interesus atitinkantį ES ir JK susitarimo dėl ateities bendradarbiavimo nuostatų įgyvendinimą ir su JK išstojimu iš ES susijusių klausimų vidaus reikalų srityse sprendimą.

4 užduotis: Organizuoti ministerijos vadovybės susitikimus su kitų valstybių (įskaitant diplomatinį korpusą) bei tarptautinių organizacijų atstovais, koordinuoti pasirengimą dalyvavimui tarptautiniuose renginiuose.

5 užduotis: Užtikrinti Lietuvos atstovavimą ES Tarybos Sienų ir prieglobsčio strateginio komiteto (SCIFA) posėdžiuose.

Maksim Afanasjev

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Dalyvauti organizuojant vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministrų ar ministerijos kanclerio susitikimus su užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir ES institucijų atstovais Lietuvoje bei užsienio valstybėse.

2 užduotis: Dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politiką vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse.

3 užduotis: Atsižvelgus į BREXIT proceso užbaigimo eigą, pagal kompetenciją teikti įgyvendinimo informaciją ir pagal poreikį teikti tolesnio proceso suvaldymo siūlymus.

4 užduotis: Koordinuoti Lietuvos narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) procesus ministerijos kuruojamose komitetuose.

5 užduotis: Rengti medžiagą, dalyvauti ir atstovauti Lietuvos Respublikos ir/arba ministerijos interesus ES formatuose, tarptautinių organizacijų renginiuose ir kituose tarptautiniuose susitikimuose.

Jurgis Stirblys

Patarėjas

1 užduotis: Pagal kompetenciją rengti medžiagą, LR pozicijas ir pasisakymus ES Teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) ministrų tarybos posėdžiams konsultuojantis ir derinant juos su atitinkamais VRM administracijos padaliniais, įstaigomis prie VRM, kitomis valstybės institucijomis bei Lietuvos Nuolatine atstovybe ES. Suderintas pozicijas teikti LR Vyriausybei bei LR Seimui. Dalyvauti rengiant informaciją Europos Vadovų tarybos susitikimams, kai juose svarstomi Vidaus reikalų ministerijos kompetencijos klausimai.

2 užduotis: Koordinuoti ir užtikrinti pasirengimą bei pozicijų pateikimą Europos Sąjungos Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER) posėdžiams, kai juose svarstomi su VRM kompetencija susiję klausimai.

3 užduotis: Užtikrinti atstovavimą ES Tarybos Šengeno klausimų darbo grupės Šengeno vertinimo klausimų pogrupyje ir Europos Komisijos Šengeno komitete, kuriame yra paskirtas pagrindiniu VRM atstovu. Koordinuoti Lietuvos ekspertų delegavimą į kitų valstybių Šengeno vertinimo misijas.

4 užduotis: Koordinuoti tolesnius veiksmus, reikalingus po 2018 m. įvykusių Lietuvos Šengeno vertinimų.

5 užduotis: Koordinuoti Lietuvos pozicijų dėl naujų ES teisėkūros iniciatyvų, prireikus, ir kitų ES dokumentų, už kuriuos atsakinga Vidaus reikalų ministerija rengimą. Taip pat savo pareigybės kompetencijų ribose rengti pozicijas/prisidėti prie jų rengimo.

Silvija Vingytė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Koordinuoti Vidaus reikalų ministerijos kompetencijai priskirtų ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo planų rengimą teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka, koordinuoti ministerijos kompetencijai priskirtų ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo vykdymą.

2 užduotis: Teisės aktų nustatytais terminais įvertinti ir teikti pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl derinimui pateiktų nacionalinių teisės aktų projektų, kuriais perkeliami ar įgyvendinami ES teisės aktai, taip pat dėl ES teisės aktų bei nacionalinių teisės aktų (ar jų projektų) atitikties lentelių (toliau – atitikties lentelės). Esant poreikiui, rengti ES teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų projektus, atitikties lenteles.

3 užduotis: Koordinuoti ESTT bylų ir (arba) susijusių dokumentų vertinimą ministerijos kompetencijos srityse, teikti atsakingų padalinių ir (ar) pavaldžių įstaigų įvertinimo apibendrinimus, rengti ir talpinti LINESIS sistemoje  atitinkamą su šiomis bylomis susijusią informaciją.

4 užduotis: Rengti ir teikti atsakymus į ES institucijų pateiktus paklausimus dėl ES teisės taikymo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje, esant ikipažeidiminei stadijai ir (ar) pažeidimo procedūros metu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05