BDAR

Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupė

Irina Malukienė Vadovė
 
1. Organizuoti ir koordinuoti teisėkūros iniciatyvoms priskirtų teisės aktų projektų parengimą ir pateikimą Vyriausybei: Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus darbuotojų įstatymo ir su juo susijusių kitų įstatymų projektų ir įstatymų projektų, reikalingų įgyvendinti sprendimą įsteigti Policijos kolegiją.
2. Įvertinus priimtų naujos redakcijos įstatymų praktinio taikymo problemas, parengti ir pateikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl reikalingų Valstybės tarnybos įstatymo ir Vidaus tarnybos statuto pakeitimų.
3. Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie kompetencijomis grįstos žmogiškųjų išteklių vadybos organizuoti ir koordinuoti naujos redakcijos Pareigybių aprašymų ir vertinimo metodikos ir su ja susijusių Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo ir Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas aprašų projektų suderinimą ir pateikimą Vyriausybei.
4. Atlikti centralizuotos atrankos įgyvendinimo 2019 m. įvertinimą ir parengti bei pateikti vadovybei išvadas.
 
Adrianas Mečkovskis Vyresnysis patarėjas
 
1. Parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikti Viešojo sektoriaus darbuotojų registro įstatymo projektą ir su juo susijusių įstatymų pakeitimų projektus.
2. Įvertinti centralizuotos atrankos įgyvendinimą ir parengti pažymą.
3. Apibendrinti dažniausiai užduodamus klausimus (DUK) dėl naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo ir juos paskelbti VRM interneto svetainėje.
Agnė Jakimavičienė Patarėja
 
1. Išanalizuoti 2019 m. pusmečių Vidaus reikalų pareigūnų registro duomenis ir parengti išvadas dėl statutinio personalo tarnybos pokyčių (vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose tarnaujančių vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skaičiaus, jų darbo užmokesčio, priėmimo į tarnybą, atleidimo, karjeros).
2. Išanalizuoti pareigūnų sveikatos sistemos vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigose funkcionalumą ir pateikti išvadą.
3. Išanalizuoti vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų parengtas 2018 metų kvalifikacijos tobulinimo ataskaitas bei 2019 m. kvalifikacijos tobulinimo planus ir parengti  išvadą.
 
Dainius Cicėnas Patarėjas
 
1. 90 proc. Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupės išvadų dėl kitų Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, taip pat kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų pateikta teisės aktų nustatytais terminais.
2. 80 proc. pagal Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupės kompetenciją rengiamų Vyriausybės išvadų dėl Seime svarstomų įstatymų ir kitų Seimo teisės aktų projektų Vyriausybei pateikta laiku.
 
Inga Čypienė Patarėja
 
1. Parengti ir VRM vadovybei pateikti pasiūlymus dėl Vidaus tarnybos statuto galimų pakeitimų, vadovybei pritarus parengti Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektą. 
2. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo tvarkos aprašo, patvirtinto vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, nustatyta tvarka ir terminais vertinti statutinių įstaigų pateiktus dokumentus dėl pareigūnų apdovanojimo bei rengti atitinkamų sprendimų projektus. 
3. Įvertinti vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ patvirtintų tvarkų taikymo statutinėse įstaigose praktiką ir iki 2019 m. gruodžio 31 d. pateikti vadovybei išvadą dėl taikymo problemų ir galimų jų sprendimo būdų.
Inga Prialgauskienė Patarėja
 
1. Parengti įstatymų projektus, reikalingus policijos kolegijai įsteigti.
2. Atlikti Psichologo praktinės veiklos vidaus reikalų statutinėse įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-345, įgyvendinimo analizę ir pateikti išvadas bei pasiūlymus. 
3. Išnagrinėti esamą valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, specialiųjų tyrimų tarnybos ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų profesijų, kurių trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, darbo apmokėjimo reglamentavimą ir parengti pasiūlymus dėl šio reglamentavimo tobulinimo, siekiant nustatyti galimybę jiems mokėti didesnį darbo užmokestį.
4. Išanalizuoti vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų pateiktą informaciją ir parengti 2018 m. Kenksmingųjų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašo įgyvendinimo ataskaitą.
5. Peržiūrėti ir atnaujinti Rekomendacijas dėl suminės darbo laiko apskaitos taikymo vidaus reikalų statutinėse įstaigose ir paskelbti VRM interneto svetainėje. 
 
Janina Guščiūtė Patarėja
 
1. Siekiant užtikrinti bendros valstybės tarnautojų kompetencijų valdymo, veiklos vertinimo, asmens bylų tvarkymo sistemos, kuri padidins žmogiškųjų išteklių valdymo efektyvumą, įdiegimą iki 2019 m. gegužės 1 d. parengti ir pateikti Vyriausybei  Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ir jų vertinimo metodikos, Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo aprašo, Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo projektus.
2. Užtikrinti Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausiai leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ 2.6 papunkčio nuostatų įgyvendinimą.
3. Teisės aktų nustatytais terminais pagal kompetenciją teikti pastabas ir pasiūlymus dėl institucijų ir įstaigų teikiamų derinti teisės aktų projektų.
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-25