BDAR
gdpr

Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupė

Užduotys 2021 m.

Irina Malukienė

Vadovė

1 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti, kad būtų atlikta žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje atotrūkio analizė.

2 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti, kad būtų parengta valstybės tarnybos pertvarkos koncepcija įvertinus atliktos žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnybos atotrūkio analizės rezultatus.

3 užduotis: Atlikti teisės aktų, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje supaprastinimu, lankstumu ir motyvavimu, peržiūrą ir  pateikti pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl reikalingų Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimų siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos priemones.

4 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti, kad būtų parengta valstybės tarnautojų veiklos orientuotos į rezultatus vertinimo, valstybės tarnautojų motyvacinės sistemos įdiegimo, valstybės tarnautojų mobilumo metodikos.

5 užduotis: Parengti viešojo sektoriaus vadovų centralizuoto karjeros valdymo sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo gaires.

Adrianas Mečkovskis

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Parengti ir tiesioginiam vadovui pateikti techninę specifikaciją žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje atotrūkio analizės; valstybės tarnybos pertvarkos koncepcijos; valstybės tarnautojų veiklos, orientuotos į rezultatus, vertinimo, valstybės tarnautojų motyvacinės sistemos įdiegimui ir valstybės tarnautojų mobilumo metodikos; taip pat viešojo sektoriaus vadovų centralizuoto karjeros valdymo sistemos sukūrimo ir įgyvendinimo gairių įsigijimui viešųjų pirkimų būdu.

2 užduotis: Atlikti teisės aktų, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje supaprastinimu, lankstumu ir motyvavimu, peržiūrą ir tiesioginiam vadovui pateikti pasiūlymus dėl reikalingų Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimų siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos priemones.

Janina Guščiūtė

Patarėja

1 užduotis: Atlikti teisės aktų, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje supaprastinimu, lankstumu ir motyvavimu, peržiūrą ir  pateikti pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl reikalingų Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimų siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos priemones.

2 užduotis: Parengti valstybės tarnautojų veiklos orientuotos į rezultatus vertinimo, valstybės tarnautojų motyvacinės sistemos įdiegimo, valstybės tarnautojų mobilumo metodikas.

3 užduotis: Įvertinti Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos (toliau – Metodika) tobulinimo poreikį ir pateikti pasiūlymus dėl Metodikos tobulinimo. Esant poreikiui tobulinti Metodiką, parengti teisės akto projektą.

Inga Prialgauskienė

Patarėja

1 užduotis: Užtikrinti centralizuotos ir efektyvios pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos, integruojančios profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą, sukūrimo poveikio vertinamosios analizės atlikimą ir pasiūlymų Vyriausybei dėl įgyvendinimo modelio alternatyvų pateikimą: pateikti pasiūlymus dėl priemonės įgyvendinimo būdų, etapų ir vykdymo grafiko, parengti techninę specifikaciją (pirkimo užduotį) (jei būtų priimtas sprendimas pirkti vertinamosios analizės atlikimo paslaugą), užtikrinti vertinamosios analizės parengimą ir pasiūlymų pateikimą pagal grafiką nustatytais etapais ir jų terminais.

2 užduotis: Atlikti Psichologo praktinės veiklos vidaus reikalų statutinėse įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-345, įgyvendinimo analizę ir pateikti išvadas bei pasiūlymus dėl reguliavimo tobulinimo.

3 užduotis: Atlikti užsienio šalių policijos ir valstybės sienos apsaugos pareigūnų tarnybos sąlygų analizę ir pateikti pasiūlymus dėl gerosios praktikos taikymo vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų pareigūnų tarnybos reguliavimui tobulinti.

4 užduotis: Atlikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką priemonių poreikio statutinėse įstaigose analizę ir pateikti pasiūlymus dėl tarnybą baigusių pareigūnų integracijos į darbo rinką tobulinimo.

Inga Čypienė

Patarėja

1 užduotis: Parengti ir pateikti vidaus reikalų ministrui sprendimų dėl asmenų, pageidaujančių įgyti pirmąją kvalifikaciją pagal valstybės finansuojamas vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas, ir pageidaujančių mokytis kitose švietimo įstaigose, poreikio nustatymo 2021 metams projektus iki 2021 m. kovo 31 d.

2 užduotis: Įvertinus suinteresuotų institucijų pateiktus siūlymus dėl važiavimo išlaidų kompensavimo tobulinimo, iki 2021 m. balandžio 30 d. parengti, suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir vidaus reikalų ministrui pateikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1V-216 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.

3 užduotis: Įvertinti suinteresuotų institucijų pateiktus pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ tobulinimo, parengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo projektą, jį suderinti su suinteresuotomis institucijomis ir iki 2021 m. gegužės 31 d. pateikti vidaus reikalų ministrui.

4 užduotis: Vykdant Aštuonioliktosios Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą bei siekiant tobulinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų socialines garantijas, tinkamai kompensuoti tarnybos ypatumus bei padidinti jos patrauklumą, parengti ir iki 2021 m. gruodžio 20 d. VRM vadovybei pateikti Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektą.

Agnė Jakimavičienė

Patarėja

1 užduotis: Parengti pirkimo „Pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos, integruojančios profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą, sukūrimo poveikio vertinamosios analizės atlikimas“ techninę specifikaciją.

2 užduotis: Peržiūrėti ir įvertinti teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias pareigūnų socialines garantijas, taip pat peržiūrėti ir įvertinti procesus, susijusius su pareigūnų socialinių garantijų taikymu, ir pateikti pasiūlymus dėl  priemonių, kurios pagerintų  vidaus tarnybos sistemos pareigūnų socialines garantijas ir tinkamai kompensuotų tarnybos ypatumus.

3 užduotis: Išanalizuoti 2020 m. II pusmečio ir 2021 m. I pusmečio Vidaus reikalų pareigūnų registro duomenis bei centrinių statutinių įstaigų teikiamus pareigūnų darbo užmokesčio struktūros duomenis ir pateikti išvadą bei pasiūlymus dėl pareigūnų darbo užmokesčio struktūros tobulinimo.

Dainius Cicėnas

Patarėjas

1 užduotis: 90 proc. Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupės išvadų dėl kitų Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, taip pat kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų pateikta teisės aktų nustatytais terminais.

2 užduotis: Dėl 20 proc. Valstybės tarnybos ir vidaus tarnybos politikos grupės parengtų ir Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų negauta Vyriausybės kanceliarijos padalinių pastabų ir pasiūlymų.

3 užduotis: Atlikti teisės aktų, susijusių su žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje supaprastinimu, lankstumu ir motyvavimu, peržiūrą ir pateikti pasiūlymus vadovybei dėl reikalingų Valstybės tarnybos ir kitų teisės aktų pakeitimų siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos priemones.

Toma Gulijeva

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Dalyvauti inicijuojant projektą "Stiprūs ir atsakingi vadovai - valstybės tarnybos veidas".

2 užduotis: Dalyvauti rengiant žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje atotrūkio (GAP) analizę.

3 užduotis: Dalyvauti rengiant valstybės tarnybos pertvarkos koncepciją, atsižvelgiant į žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje atotrūkio (GAP) analizės rezultatus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-10