BDAR
gdpr

Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupė

Užduotys 2021 m.

Indrė Baranauskienė

Vadovė

1 užduotis: Parengti tolesnio viešojo sektoriaus institucinės sąrangos (institucijų tinklo) ir viešojo valdymo procesų tobulinimo galimybių studijos atlikimo projektą, organizuoti su galimybių studijos atlikimu susijusios paslaugos pirkimą ir užtikrinti, kad būtų laiku atlikta tolesnio viešojo sektoriaus institucinės sąrangos (institucijų tinklo) ir viešojo valdymo procesų tobulinimo galimybių studija bei pateikta ataskaita.

2 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti, kad būtų atlikta viešojo sektoriaus subjektų teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų peržiūra ir parengtas administracinių ir viešųjų paslaugų bei šias paslaugas administruojančių ir/ar teikiančių viešojo sektoriaus subjektų sąrašas.

3 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti, kad būtų parengtas administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės, administracinių ir viešųjų paslaugų prieinamumo ir teikimo procedūrų skaidrumo užtikrinimo viešajame sektoriuje standarto projektas.

4 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti, kad būtų atlikta sisteminė valstybės ir savivaldybių vykdomų funkcijų ir šių funkcijų teisinio reguliavimo analizė bei parengta valstybės ir savivaldybių vykdomų funkcijų delegavimo, atsakomybės ir veiklos apimties nustatymo metodika konkrečioje viešojo valdymo srityje.

Paulius Skardžius

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Vadovauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ įgyvendinimui.

2 užduotis: Užtikrinti ministerijos atstovavimą Lietuvos Mokslo Tarybos ‚Gerovės visuomenė“ programos priežiūros vykdymo komitete,  Šveicarijos Konfederacijos Lietuvai skiriamo finansavimo priežiūros komisijoje, Europos programos „Transportas, sveikata ir aplinka“ įgyvendinimo koordinavimo grupėje, Atviros Vyriausybės partnerystės (OGP) darbo grupėje, Valstybės įmonės „Regitra“ valdyboje, Viešojo administravimo tinklo valdyboje. Pagal grupės kompetenciją koordinuoti PASIS ir VASMIS duomenų atvėrimą IVPK įgyvendiname projekte.

3 užduotis: Užtikrinti Lietuvos Respublikos ir Vidaus reikalų ministerijos atstovavimą Europos Tarybos Europos gero valdymo ir demokratijos komitete, Europos viešojo administravimo tinklo posėdžiuose, Europos viešojo administravimo instituto direktorių valdyboje, priskirtuose EBPO komitetuose.

4 užduotis: Pateikti siūlymus  dėl administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės, administracinių ir viešųjų paslaugų prieinamumo ir teikimo procedūrų skaidrumo užtikrinimo viešajame sektoriuje standarto nustatymo,  atitikties vertinimo sistemos sukūrimo ir įdiegimo

Adomas Puidokas

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Vertinti, prireikus rengti viešojo administravimo, vietos savivaldos, gyvenamosios vietos deklaravimo ir viešųjų įstaigų sričių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus.

2 užduotis: Rengti išvadas dėl ministerijų, kitų viešojo sektoriaus organizacijų, taip pat vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos siūlomo įtvirtinti teisinio reguliavimo.

3 užduotis: Užtikrinti tinkamą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei privačių asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos valdymo srities teisės aktų aiškinimu ir taikymu, nagrinėjimą.

4 užduotis: Atsižvelgiant į administracinių ir viešųjų paslaugų, kurias valstybės ir savivaldybių institucijoms aktualu perkelti į el. erdvę, sąrašą,  pateikti siūlymus dėl administracinių ir viešųjų paslaugų perkėlimo į skaitmeninę erdvę etapų ir grafiko sudarymo.

5 užduotis: Parengti  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą išdėstant jį nauja redakcija ir pateikti jį Vyriausybei.

Dalia Masaitienė

Vyresnioji patarėja

1 užduotis: Dalyvauti įgyvendinant projektą „Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos sukūrimas“, teikiant konsultacijas ir atliekant ekspertinį vertinimą. (2021 m. I-IV ketv.)

2 užduotis: Teikti pasiūlymus grupės vadovui dėl Vietos savivaldos įstatymo tobulinimo, prireikus – teisės aktų projektus.

3 užduotis: Kartu su STT, LSA ir Vyriausybės atstovų įstaiga dalyvauti kuriant savivaldybių antikorupcijos komisijų praktinės veiklos standartą. (2021 m. I-IV ketv.)

4 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti atliekant savivaldybių teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų peržiūrą ir rengiant savivaldybių viešąsias paslaugas administruojančių ir viešąsias paslaugas teikiančių subjektų bazinį sąrašą (2021 m. I-IV ketv).

Virginijus Vaškelis

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Tiesioginio vadovo nustatyta apimtimi dalyvauti rengiant tolesnio viešojo sektoriaus institucinės sąrangos (institucijų tinklo) ir svarbiausių viešojo valdymo procesų tobulinimo galimybių studijos parengimo paslaugų viešojo pirkimo techninę specifikaciją (arba parengti tiesioginio vadovo nustatytą techninės specifikacijos dalį).

2 užduotis: Tiesioginio vadovo nustatyta apimtimi dalyvauti rengiant Viešojo valdymo plėtros programos projektą (arba parengti tiesioginio vadovo nustatytą plėtros programos dalį).

3 užduotis: Įvertinti atliktos viešojo sektoriaus subjektų teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų peržiūros rezultatus bei parengto bazinių administracinių ir viešųjų paslaugų bei šias paslaugas administruojančių ir/ar teikiančių viešojo sektoriaus subjektų sąrašo projektą.

Sandra Šarkutė

Patarėja

1 užduotis: Dalyvauti atliekant valstybės ir savivaldybių valdymo lygiu teikiamų viešųjų paslaugų inventorizaciją.

2 užduotis: Parengti informaciją apie ataskaitiniais 2020 metais viešajame sektoriuje įvykusius institucinius (viešojo sektoriaus organizacijų skaičiaus) pokyčius, skirtą skelbti Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

3 užduotis: Atsižvelgiant į atliktą tolesnio viešojo sektoriaus institucinės sąrangos (institucijų tinklo) ir svarbiausių viešojo valdymo procesų tobulinimo galimybių studiją, dalyvauti rengiant pasiūlymus dėl galimybės ar būdų konsoliduoti viešojo valdymo teisinį reguliavimą ar jį tobulinti.

4 užduotis: Dalyvauti identifikuojant valstybėje teikiamų  administracinių bei viešųjų paslaugų administratorius bei teikėjus. Vertinimo rodiklis: Parengtas ir Vyriausybei  pateiktas  valstybėje teikiamų administracinių bei  viešųjų paslaugų administratorių bei teikėjų sąrašas. Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-01.

5 užduotis: Parengti Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ pakeitimą  suderinant jį su galiojančiais teisės aktais.

Aušra Galvėnienė

Patarėja

1 užduotis: Parengti ir ESFA pateikti prašymą dėl projekto iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos sukūrimas“  finansavimo pakeitimo (įtraukti galimybę atlikti viešojo valdymo efektyvumą ir rezultatyvumą įvertinant viešojo sektoriaus institucinę sąrangą, valdymo procesus analizę).

2 užduotis: Parengti einamaisiais metais numatytų paslaugų viešojo pirkimo dokumentus.

3 užduotis: Pagal kompetenciją parengti ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikti   Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano (skaitmenizavimo komponentas) komponentus.

4 užduotis: Parengti reikiamus dokumentus  viešąjam pirkimui dėl  Tolesnio viešojo sektoriaus institucinės sąrangos (institucijų tinklo) ir viešojo valdymo procesų tobulinimo galimybių studijos parengimo įvykdyti.

Aurelija Tranylienė

Patarėja

1 užduotis: Nagrinėti pasiūlymus, teikti dėl jų išvadas, prireikus – parengti teisės aktų projektus dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų steigimo ar panaikinimo, pavadinimų jiems suteikimo ar keitimo, jų teritorijų ribų ir centrų nustatymo ar keitimo, gyvenamųjų vietovių nustatymo ar panaikinimo, jų teritorijų ribų nustatymo ar keitimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ar keitimo, adreso (pavadinimų gatvėms ir numerių adresų objektams) suteikimo ir keitimo.

2 užduotis: Atlikti „Efektyvios ir rezultatyvios savivaldybių vykdomų funkcijų sistemos sukūrimas“ projekto paslaugų priežiūros eksperto funkcijas, įgyvendinant projektą ir jo veiklas.

3 užduotis: Esant teigiamoms socialinio – ekonominio poveikio įvertinimo išvadoms ir Vyriausybei pritarus dėl teritorinės reformos tęstinumo, organizuoti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo“ projekto parengimo procedūras.

4 užduotis: Pateikti siūlymus dėl plano (galimų veiksmų) LRV programos priemonei "Atlikus teisės aktų, susijusių su viešųjų paslaugų teikimo perdavimo nevyriausybiniam ir (ar) privačiam sektoriui galimybėmis, peržiūrą, parengti ir pateikti pasiūlymus Vyriausybei dėl atitinkamų viešųjų paslaugų teikimo perdavimo nevyriausybiniam ir (ar) privačiam sektoriui" įgyvendinti.

5 užduotis: Atsižvelgiant į STT korupcijos rizikos analizės 2021 m. vasario 2 d. išvadoje Nr. 4-01-751 pateiktus siūlymus, patikslinti Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimą Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ siekiant: – įtvirtinti nuostatą, kad atstovavimo savivaldybei viešosiose įstaigose taisykles tvirtina savivaldybės taryba; –  nustatyti savivaldybių tarybų ir savivaldybių administracijų direktorių kompetenciją priimant sprendimus viešųjų įstaigų valdymo klausimais.

Alvija Vitkauskienė

Patarėja

1 užduotis: Teikti išvadas dėl Vidaus reikalų ministerijai atsiųstų derinti teisės aktų projektų, susijusių su Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės kompetencija.

2 užduotis: Parengti Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“  pakeitimo projektą, kuriuo būtų iš esmės peržiūrėtas ir atnaujintas Vidaus reikalų ministerijos funkcijų sąrašas, o nuostatai suderinti su Ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijos nuostatų rengimo rekomendacijomis.

3 užduotis: Išanalizuoti galimybę parengti viešųjų įstaigų, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė pavyzdinius steigimo dokumentus ir jų pildymo rekomendacijas, prireikus, juos parengti.

4 užduotis: Parengti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės, administracinių ir viešųjų paslaugų prieinamumo ir teikimo procedūrų skaidrumo užtikrinimo viešajame sektoriuje standarto projektą.

Alma Bulkevičienė

Patarėja

 

Daiva Junevičiūtė

Vyriausioji specialistė

1 užduotis: Atlikti viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų į PASIS sistemą pateiktų viešųjų ir administracinių paslaugų (toliau – paslaugos) aprašų vertinimą ir tvirtinimą.

2 užduotis: Parengti pavyzdinį savivaldybėse teikiamų administracinių paslaugų, kuriomis savivaldybių darbuotojai galėtų pasinaudoti rengiant ir (ar) koreguojant savo savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų aprašymus, sąrašą.

3 užduotis: Analizuoti darbo su PASIS sistema trūkumus ir pagal poreikį teikti siūlymus dėl PASIS sistemos funkcionalumo tobulinimo.

4 užduotis: Vykdant PASIS apjungimą su VIISP pateikti siūlymus dėl apjungiamos PASIS sistemos   efektyvesnių funkcionalumų įdiegimo (turinio prasme).

5 užduotis: sudaryti administracinių ir viešųjų paslaugų sąrašą, kurias valstybės ir savivaldybių institucijoms aktualu perkelti į el. erdvę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05