BDAR

Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupė

Indrė Baranauskienė Vadovė
 
1. Užtikrinti, kad Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupei pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir tinkamai.
2. Užtikrinti, kad būtų parengtas Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo projektas, įgyvendinantis Valstybės kontrolės rekomendacijas ir pateiktas svarstyti Seimui.
3. Užtikrinti, kad pagal Vyriausybės nutarime nustatytą planą būtų įgyvendinamos Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairės.
4. Užtikrinti, kad būtų parengtas Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir pakartotinai pateiktas svarstyti Seimui.
5. Užtikrinti, kad būtų pasiruošta Bendruomeninių plėtros organizacijų įstatymo įgyvendinimui.
 
Paulius Skardžius Vyresnysis patarėjas
 
1. Vadovauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas“.
2. Koordinuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ įgyvendinimą.
3. Koordinuoti Europos Komisijos Struktūrinių reformų paramos programos projekto „Gero valdymo sklaida Lietuvos savivaldybėse“ pirmos dalies įgyvendinimą kartu su Europos Taryba ir Lietuvos savivaldybių asociacija.
4. Parengti ir pateikti Europos Komisijai projekto, skirto savivaldybių veiklos tobulinimui, paraišką finansavimui gauti iš Struktūrinių reformų programos. 
 
Adomas Puidokas Vyresnysis patarėjas
 
1. Prireikus rengti viešojo administravimo, vietos savivaldos ir gyvenamosios vietos deklaravimo sričių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus numatytus planavimo dokumentuose ir/ar vykdant ministerijos vadovybės ar ministerijos vyriausiosios patarėjos pavedimus ir pateikti juos ministerijos vadovybei ar ministerijos vyriausiajai patarėjai.
2. Vertinti parengtus viešojo administravimo, vietos savivaldos ir gyvenamosios vietos deklaravimo sričių norminių teisės aktų projektus.
3. Rengti išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos siūlomo įtvirtinti teisinio reguliavimo.
4. Užtikrinti tinkamą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei privačių asmenų prašymų, pareiškimų ir skundų, susijusių su vidaus reikalų ministerijos valdymo srities teisės aktų aiškinimu, taikymu, nagrinėjimą.
 
Dalia Masaitienė Vyresnioji patarėja
1. Parengti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir pateikti jį Vyriausybei.
2. Atlikti savivaldybių viešojo sektoriaus staigų atitikties Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėms įvertinimą, prireikus rengti informaciją apie jo rezultatus.
3. Analizuoti bei sisteminti gyvenamosios vietos deklaravimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo problemas, gyvenamosios vietos deklaravimo statistinius duomenis ir teikti pasiūlymus grupės vadovui dėl šios srities teisinio reglamentavimo tobulinimo.
4. Analizuoti bei sisteminti Vietos savivaldos įstatymo taikymo problemas ir teikti pasiūlymus grupės vadovui dėl šios srities teisinio reglamentavimo tobulinimo.
5. Dalyvauti rengiant 2018 m. viešojo sektoriaus ataskaitą (savivaldybių viešojo sektoriaus dalis).
 
Virginijus Vaškelis Vyresnysis patarėjas 

1. Rengti Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, įgyvendinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495 patvirtintas Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gaires ir atitinkamų valstybinių auditų rekomendacijas.
2. Parengti valstybės viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų administracinių paslaugų sąrašą ir apibendrinti pasiūlymus dėl šių paslaugų modernizavimo.
3. Koordinuoti, stebėti ir vertinti Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 495, įgyvendinimą ir Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairių įgyvendinimo veiksmų plano vykdymą.
4. Dalyvauti rengiant 2018 m. viešojo sektoriaus ataskaitos dalį (valstybės viešasis sektorius).
 
Sandra Šarkutė Patarėja 
1. Rengti Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.
2. Dalyvauti įgyvendinant Vyriausybės 2018 m. spalio 17 d. protokolo Nr. 46 sprendimus, susijusius su Vidaus reikalų ministerijos kompetencija ministerijų teikiamų (administruojamų) paslaugų priežiūros srityje.
3. Stebėti, koordinuoti ir užtikrinti Vyriausybės Strateginio projekto 3.2.1.3 „Viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimas, įdiegiant efektyvumo vertinimus, supaprastinant ir trumpinant procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų teikimo būdą“ plano įgyvendinimą ir kiekvieno mėnesio pradžioje parengti ir Vyriausybės Strateginių projektų portfelio komisijai pateikti tarpines projekto įgyvendinimo ataskaitas už praėjusį mėnesį.
4. Dalyvauti rengiant 2018 m. viešojo sektoriaus ataskaitos dalį (valstybės viešasis sektorius).
5. Parengti savivaldybių teikiamų (administruojamų) viešųjų paslaugų tipinių pavadinimų, kurie būtų skirti naudoti Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje, sąrašą.
 
Aušra Galvėnienė Patarėja
1. Surinkti informaciją apie Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo vertinimo kriterijus „Ministerijų surengtų viešųjų konsultacijų visuomenei svarbiais klausimais skaičius“, „Viešojo valdymo institucijų, atliekančių asmenų apklausas apie paslaugų kokybę, dalis“, „Prašymams išnagrinėti ir sprendimams priimti reikalinga informacija, kurią gauna pats asmens prašymą nagrinėjantis valstybės tarnautojas (procentais)“, „Viešojo valdymo institucijų, taikančių projektinio ar procesų valdymo metodus, dalis“, „Viešojo valdymo institucijų, įdiegusių ir diegiančių kokybės valdymo metodus/sistemas, dalis“ reikšmę 2018 metais ir parengti ataskaitą apie šių metodų taikymą.
2. Parengti Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2016-2018 metų ataskaitą.
3. Parengti ir ESFA pateikti paraišką dėl iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Viešojo sektoriaus įstaigų teikiamų paslaugų ir gyventojų aptarnavimo kokybės gerinimo sprendimai“ finansavimo.
4. Įvertinti viešųjų juridinių asmenų pasiūlytus naujus veiksmus, kurių galimas finansavimo šaltinis 10 prioriteto lėšos, ir į Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos įgyvendinimo 2019-2020 metų veiksmų plano projektą įtraukti tuos veiksmus, kurie atitinka Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos ir XVII Vyriausybės programos nuostatas.
 
Aurelija Tranylienė Patarėja
1. Parengti vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
2. Parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įvedimo pagrindų įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą.
3. Dalyvauti įvertinant savivaldybių biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų, kurių savininkės ar dalininkės yra savivaldybės ir savivaldybių įmonių atliekamų funkcijų atitiktį Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėms, rengiant ir vidaus reikalų ministrui pateikiant informaciją apie atlikto įvertinimo rezultatus ir pasiūlymus rezultatams įgyvendinti.
4. Nagrinėti pasiūlymus, teikti dėl jų išvadas, prireikus – parengti teisės aktų projektus dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų steigimo ar panaikinimo, pavadinimų jiems suteikimo ar keitimo, jų teritorijų ir ribų nustatymo ar keitimo, pavadinimų gyvenamosioms vietovėms suteikimo ar keitimo, adreso (pavadinimų gatvėms ir numerių adresų objektams) suteikimo ir keitimo.
5. Rengti 2018 m. viešojo sektoriaus ataskaitos savivaldybių viešojo sektoriaus dalį.
 
Alvija Vitkauskienė Patarėja
1. Parengti Vyriausybės nutarimo „Dėl Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl Nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos personalinės sudėties patvirtinimo“ projektus.
2. Parengti 2018 metų Viešojo sektoriaus ataskaitą.
3. Dalyvauti įvertinant Informatikos ir ryšių departamento prie VRM ir Asmens dokumentų išrašymo centro prie VRM atitiktį Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos tobulinimo gairėms.
4. Parengti vidaus reikalų ministro 2007 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 1V-15 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų nuostatų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo projektą.
5. Teikti išvadas dėl Vidaus reikalų ministerijai atsiųstų derinti teisės aktų projektų, susijusių su Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politiko grupės kompetencija.
 
Aurelija Žarkaitienė Vyriausioji specialistė  
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-25