BDAR
gdpr

Viešojo saugumo politikos grupė

Užduotys 2021 m.

Darius Domarkas

Vadovas

1 užduotis: Teikiami siūlymai dėl VSPG veiklos gerinimo, viešojo saugumo sričių išgryninimo ir santykio tarp jų apibrėžimo, šių siūlymų įgyvendinimo būdai.

2 užduotis: Identifikuojamos viešojo saugumo sričių problemos, prioritetiniai darbai, reikalingi pokyčiai, teisinio reguliavimo peržiūros poreikiai viešojo saugumo srityje ir teikiami siūlymai dėl problemų sprendimo, darbų, pokyčių realizavimo, teisinio reguliavimo peržiūros.

3 užduotis: Pateikti pasiūlymus dėl LT nusikalstamumo prevencijos sistemos modifikavimo.

4 užduotis: Dalyvauti vykdant viešojo saugumo srities LRV programos įgyvendinimo priemonių planą ir VRM strateginį veiklos planą.

Darius Vasaris

Vyresnysis patarėjas

1 užduotis: Siekiant tobulinti civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms  ir sudaryti prielaidas aiškesniam ekstremaliųjų situacijų valdymo mechanizmo veikimui  organizuoti Civilinės saugos įstatymo ir susijusių teisės aktų peržiūrą ir parengti reikalingus jų pakeitimus.

2 užduotis: Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės audito „Priešgaisrinių pajėgų veikla mažinant gaisrų skaičių ir jų padarytus nuostolius“  ataskaitoje pateiktas rekomendacijas organizuoti ir koordinuoti nustatytų trūkumų šalinimą ir (ar) reikalingų sprendimų priėmimą.

3 užduotis: Pagal VRM kompetenciją rengti sprendimų projektus būtinus ekstremaliosios situacijos dėl Covid 19 valdymui ir karantino priemonių kontrolei.

4 užduotis: Koordinuoti civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą Astravo AE avarijai. Atstovauti VRM ir dalyvauti 2021 m. rengiamose valstybės ir kitokio lygio civilinės saugos pratybose. Koordinuoti VRM pavaldžių įstaigų dalyvavimą valstybės ir kitokio lygio civilinės saugos pratybose.

5 užduotis: Rengti išvadas dėl teisės aktų projektų ir asmenų kreipimusi.  VADOVO PASIŪLYTA UŽDUOTIS: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas politikos formavimo kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą ir pateikti tiesioginiam vadovui el. paštu.

Sonata Mickutė

Vyresnioji patarėja

 

1 užduotis: Organizuoti Baltijos Jūros Valstybių Tarybos kovos su prekyba žmonėmis darbo grupės (TF-THB) du posėdžius, pirmininkavimo uždarymui skirtą Tarptautinę konferenciją ir Vilniaus deklaracijos pasirašymą prieš kovą su prekyba žmonėmis išnaudojimo darbui Baltijos Jūros regione (įgyvendinant „CAPE“ projektą).

2 užduotis: Organizuoti Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkursą, o taip pat parengti teisės aktų pakeitimą dėl konkurso tvarkos vykdymo.

3 užduotis: Atlikti Kovos su prekyba žmonėmis 2020–2022 metų veiksmų plano, patvirtinto 2020 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-577, pakeitimus pagal VšĮ „Diversity Development Group“ atliktą nepriklausomą vertinimą ir jo pagrindu pateiktas rekomendacijas.

4 užduotis: Parengti teisės aktų pakeitimus, reikalingus Nacionalinio kovos su prekyba žmonėmis pranešėjo funkcijoms perduoti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai.

5 užduotis: Parengti Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalgą ir pateikti ją Lietuvos Respublikos Vyriausybei.  PAPILDOMA UŽDUOTIS: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas politikos formavimo kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą ir pateikti tiesioginiam vadovui el. paštu.

Jurgita Laskevičiūtė

Vyresnioji patarėja

1 užduotis: Dalyvauti rengiant ir rengti 5 įstatymų projektus viešojo saugumo srityje.

2 užduotis: Dalyvauti rengiant ir rengti 20 įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų (Vyriausybės nutarimų projektus, ministro įsakymų projektus) viešojo saugumo srityje.

3 užduotis: Dalyvauti rengiant ir rengti 50 išvadų ir (ar) atsakymų dėl teisės aktų projektų ir institucijų, asmenų kreipimųsi.

4 užduotis: Užtikrinti kitų teisės funkcijų atlikimą grupės veikloje (konsultacijų dėl teisėkūros proceso, kitų konsultacijų teisiniais klausimais teikimą, dalyvavimą Seimo, Seimo komitetų ir komisijų, Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų darbotvarkių stebėsenoje, esant poreikiui koordinuojant ir užtikrinant pasirengimą posėdžiams ir pasitarimams ir reikiamos medžiagos parengimą, rengti medžiagą).

5 užduotis: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas plėtros kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą ir pateikti tiesioginiam vadovui el. paštu.

Lina Bartaševičiūtė

Patarėja

1 užduotis: Organizuoti tarpžinybinės darbo grupės veiksmingam atsakui į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą Lietuvoje skatinti veiklą.

2 užduotis: Parengti Viešojo saugumo stiprinimo plėtros programos projektą.

3 užduotis: Įgyvendinti Valstybinio audito ataskaitoje „Ar veiksmingai kovojama su elektroniniais nusikaltimais?“ pateiktas rekomendacijas, už kurias atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

4 užduotis: Vykdyti nacionalinio atstovo funkcijas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) bendradarbiavimo formatuose (ekspertų ir darbo grupėse, tinkluose), skirtuose kovais su neapykantos nusikaltimais ir neapykantos kalba.

5 užduotis: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas politikos formavimo kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą ir pateikti tiesioginiam vadovui el. paštu.

Alvydas Tumasonis

Patarėjas

1 užduotis: Dalyvauti rengiant  Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 1, 2, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymą įgyvendinančius teisės aktų projektus.

2 užduotis: Išnagrinėti ir parengti ne mažiau kaip 50 išvadų dėl teisės aktų projektų, kitų paklausimų.

3 užduotis: Parengti ir pateikti Vyriausybei Grėsmių Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui vertinimo pranešimus du kartus per metus iki sausio 15 d. ir liepos 1 d.  PAPILDOMA TIESIOGINIO VADOVO SIŪLOMA UŽDUOTIS: Parengti ES valstybių narių ginklų ir šaudmenų kontrolės reguliavimo sistemų apžvalgą ir pateikti tiesioginiam vadovui.

4 užduotis: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas politikos formavimo kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą ir pateikti tiesioginiam vadovui el. paštu.

5 užduotis: Atliekant funkcijas vadovautis orientacijos į rezultatą principu, kurti neformalius darbinio bendradarbiavimo tinklus kuruojamuose srityje, skirtus disponuoti einamąja darbine informacija, užtikrinti asmeninio indėlio (savarankiškai sukurto turinio) buvimą.

Andrius Šaparnis

Patarėjas

1 užduotis: Užtikrinti pagal pareigybės aprašyme nurodytas sritis savalaikį skiriamų užduočių ir pavedimų vykdymą, informacijos rinkimą ir analizę.

2 užduotis: Parengti siūlymus dėl ilgalaikės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu koncepcijos, kuri įgalins efektyvinti nusikalstamų veikų prevencijos sistemą.

3 užduotis: Išnagrinėti ir parengti ne mažiau kaip 50 išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitokių institucijų ir asmenų paklausimų.

4 užduotis: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas politikos formavimo kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą ir pateikti tiesioginiam vadovui el. paštu.

5 užduotis: Dalyvauti su terorizmu susijusių grėsmių vertinimo veiklose, referuoti apie rezultatus tiesioginiam vadovui.

Lina Bučienė

Patarėja

1 užduotis: Organizuoti Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursą.

2 užduotis: Parengti ataskaitą apie Saugios savivaldybės koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184, įgyvendinimą 2020 metais.

3 užduotis: Organizuoti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos priemonių ir valstybės institucijų ir įstaigų bei visuomenės bendradarbiavimo formų veiksmingumo tyrimus, jų rezultatų, metodinės medžiagos, gerosios patirties ir kitos nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos požiūriu vertingos informacijos sklaidą.

4 užduotis: Pateikti pasiūlymus dėl nusikaltimų prevencijos organizavimo Lietuvoje modelio sukūrimo.

5 užduotis: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas politikos formavimo kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą ir pateikti tiesioginiam vadovui el. paštu.

Zita Klumbytė

Patarėja

1 užduotis: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas politikos formavimo kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą.

2 užduotis: Užtikrinti Nacionalinės integruoto sienų valdymo 2020-2024 m. strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimo koordinavimą.

3 užduotis: Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus dėl taršos incidentų likvidavimo funkcijos optimizavimo.

4 užduotis: Įgyvendinant Vyriausybės prioritetą „Veiklos modernizavimas“ dalyvauti ES išorės sienos kontrolės veiksmingumo stiprinimo koordinavimo procesuose.

5 užduotis: Užtikrinti pateiktų derinti teisės aktų projektų, asmenų prašymų, skundų nagrinėjimą ir išvadų, siūlymų ar atsakymų teikimą.

Haroldas Sabulis

Vyriausiasis specialistas

1 užduotis: Dalyvauti pasirengimo galimai branduolinės elektrinės, esančios Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, avarijai, veiklose.

2 užduotis: Dalyvauti tobulinant priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemą, be kita ko, užtikrinant projektinio valdymo proceso dokumentų parengimą.

3 užduotis: Koordinuoti cheminių, biologinių, radiologinių, branduolinių (toliau – CBRN) mėginių ėmimo ir aptikimo ir CBRN švarinimo modulių įsigijimo/sukūrimo procesą.

4 užduotis: Parengti ne mažiau nei 30 išvadų/atsakymų dėl institucijų ir asmenų pateiktų derinti teisės aktų projektų ar paklausimų.

5 užduotis: Identifikuoti spręstinas problemas, reikalingus pokyčius, būtinas politikos formavimo kryptis kuruojamoje srityje (srityse), suformuoti konkrečius pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo (sprendimo) būdų, kartu pateikiant ir įgyvendinimo planą ir pateikti tiesioginiam vadovui el. paštu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-05