BDAR

Viešojo saugumo politikos grupė

Rustamas Liubajevas Vadovas

1. Užtikrinti, kad Viešojo saugumo politikos grupei pavestos užduotys būtų įvykdytos laiku ir tinkamai.Parengti ir užtikrinti Nacionalinės integruoto sienų valdymo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimą.
2. Užtikrinti kokybišką atstovavimą ES Tarybos Operatyvinio bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatinio komiteto pasėdžiose, užtikrinant Lietuvos interesus.
3. Užtikrinti, kad būtų parengtas Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir lydimieji Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas bei Viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.
4. Užtikrinti pasirengimą Lietuvos pirmininkavimui Baltijos jūros valstybių tarybai prekybos žmonėmis srityje.

Darius Vasaris Vyresnysis patarėjas

1. Organizuoti Bendrojo pagalbos centro įstatymo Nr. IX-2246 2, 10, 15, 16 straipsnių, trečiojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymo įgyvendinimui reikalingų teisės aktų parengimą ir priėmimą iki 2019 m. birželio 31 d. 
2. Parengti, suderinti ir iki 2019 m. kovo 31 d. pateikti Vyriausybei teisės aktų projektus dėl Europos konvencijos dėl žiūrovų brutalaus elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes (toliau – Konvencija Nr. 120) denonsavimo, Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (toliau – Konvencija) ratifikavimo ir dėl Konvencijos nuostatų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje.
3. Suderinti ir iki 2019 m. kovo 31 d. pateikti Vyriausybei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ pakeitimo projektą, skirtą išspręsti Viešojo saugumo tarnybos prie VRM vykdomos svarbių valstybės objektų apsaugos veikloje kilusiais problemas.
4. Atstovauti VRM ir dalyvauti 2019 m. rengiamose valstybės ir kitokio lygio civilinės saugos pratybose. Pagal kompetencija koordinuoti VRM pavaldžių įstaigų dalyvavimą valstybės ir kitokio lygio civilinės saugos pratybose.

Tomas Antulis Vyresnysis patarėjas

1. Parengti Vidaus reikalų ministerijos mobilizacijos planą.
2. Dalyvauti nacionalinių CBRN koordinatorių tinklo veikloje 2019 m.
3. Dalyvauti Integruoto sienų valdymo (ISV) strategijos rengime.
4. Vykdyti RAN tinklo veiklos koordinavimą nacionaliniu lygiu, informacijos gautos iš RAN sklaida bei pateikimas suinteresuotoms institucijoms, informacijos apie nacionalinių institucijų veiklą susijusią su radikalizavimu bei smurtiniu ekstremizmu pateikimas RAN, klausimynų pildymas.

Andrius Šaparnis  Patarėjas

1. Parengti ir pateikti Vyriausybei Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą ir susijusius įstatymų projektus, kuriais į nacionalinę teisę perkeliamos Direktyvos 2018/843 nuostatos.
2. Įvertinti poreikį parengti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM veiklą reglamentuojančio įstatymo naują redakciją ir pateikti pasiūlymus.
3. Išnagrinėti ir parengti ne mažiau kaip 30 išvadų dėl teisės aktų projektų, išvadų dėl potencialių dalyvių atitikties nacionalinio saugumo interesams ir kitokių institucijų ir asmenų paklausimų. 

Jurgita Laskevičiūtė Patarėja

1. Dalyvauti rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. XIII-1507 Dėl Kelių eismo konvencijos ratifikavimo įgyvendinamuosius teisės aktų projektus.
2. Dalyvauti rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 22, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1539 įgyvendinamuosius teisės aktų projektus.
3. Dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, skirtus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-638 sudarytos darbo grupės sprendimams dėl fiktyvių sutarčių sudarymo transporto priemonių prekybos srityje masto mažinimo priemonių, įgyvendinti.
4. Išnagrinėti ir parengti ne mažiau kaip 30 išvadų dėl teisės aktų projektų ir asmenų kreipimųsi.

Lina Bartaševičiūtė Patarėja

1. Organizuoti ir koordinuoti projekto „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ įgyvendinimą.
2. Atlikti apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų viešosios ir kriminalinės policijos veiklos organizavimo pakeitimo rizikų suvaldymo 2018 m. analizę.
3. Parengti Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų  programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano 2020–2022 metų laikotarpiui projektą.
4. Parengti ir pateikti ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui informaciją apie situaciją Lietuvoje, susijusią su neapykantos nusikaltimais.

Alvydas Tumasonis  Patarėjas

1. LR Seimui pritarus Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-2002, iki 2019 m. liepos mėn.30 d. parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl ginklų ir šaudmenų vežimo“ pakeitimo“ projektą.
2. Iki 2019 gruodžio 31 d. parengti ir suinteresuotoms institucijoms pateikti ne mažiau kaip 100 išvadų dėl asmenų atitikties nacionalinio saugumo interesams pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatytus kriterijus.
3. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. išnagrinėti ir parengti ne mažiau kaip 15 išvadų dėl teisės aktų projektų.

Darius Domarkas Vyresnysis  patarėjas

1. Dalyvauti rengiant ir rengti 5 įstatymų projektus viešojo saugumo srityje.
2. Dalyvauti rengiant ir rengti 20 įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų (Vyriausybės nutarimų projektus, ministro įsakymų projektus) viešojo saugumo srityje.
3. Dalyvauti rengiant ir rengti 50 išvadų dėl teisės aktų projektų ir institucijų, asmenų kreipimusi.
4. Užtikrinti kitų teisės funkcijų atlikimą grupės veikloje (konsultacijų dėl teisėkūros proceso, kitų konsultacijų teisiniais klausimais teikimą, dalyvavimą Seimo, Seimo komitetų ir komisijų, Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų darbotvarkių stebėsenoje, esant poreikiui koordinuojant ir užtikrinant pasirengimą posėdžiams ir pasitarimams ir reikiamos medžiagos parengimą, rengti medžiagą).

Lina Bučienė Patarėja

1. Iki birželio 1 d. organizuoti Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursą.
2. Iki liepos 1 d. parengti ataskaitą apie Saugios savivaldybės koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184, įgyvendinimą 2017 metais.
3. Iki gruodžio 31 d. organizuoti nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos priemonių ir valstybės institucijų ir įstaigų bei visuomenės bendradarbiavimo formų veiksmingumo tyrimus, jų rezultatų, metodinės medžiagos, gerosios patirties ir kitos nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos požiūriu vertingos informacijos sklaidą.
4. Pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Seimui Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 42 ir 67 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 724 straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 342 ir 357 straipsnių pakeitimo įstatymo projektus.

Sonata Mickutė Patarėja
1. Iki gruodžio 31 d. pagal kompetenciją koordinuoti karštosios linijos 116000 pranešimams apie dingusius vaikus finansavimo ir atsiskaitymo dokumentų pateikimo klausimus.
2. Iki liepos 1 d. organizuoti Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkursą.
3. Padėti organizuoti Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1V-673, darbą.
4. Iki kovo 31 d. parengti vidaus reikalų ministro 2017 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 1V-338 „Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 1V-673 „Dėl kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo projektą.
5. Dalyvauti Europos Komisijos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programos „Horizontas 2020“ „Saugi visuomenė – laisvės ir saugumo užtikrinimas Europoje ir jos piliečiams“ komiteto veikloje, inicijuotas VRM teisėsaugos padalinių įtraukimą į kvietimus tekti paraiškas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-25