BDAR
gdpr

 • Vadovybė
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Agnė Bilotaitė
  Ministrė
  224
  Sandra Peleckienė
  224
  Arnoldas Abramavičius
  227
  Vitalij Dmitrijev
  227
  Danutė Gudaitienė
  227
  Sigita Ščajevienė
  229
  Daiva Ulbinaitė
  229
  Sigutė Pagirienė
  229
  Jovita Petkuvienė
  222
  Toma Stančikienė
  222
  Agneta Ladek
  200
  Ieva Rasimaitė
  223
  221
  Jurgita Trakimavičienė
  316
 • Ministro visuomeniniai konsultantai
  Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gediminas Česonis (Regioninės politikos sritis)
  Edvardas Žukauskas (Valstybės tarnybos politikos sritis)
 • Strateginės komunikacijos skyrius
  Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Mindaugas Bajarūnas
  231
  Miglė Angelou
  231
  Dainius Daukša
  231

  Strateginės komunikacijos skyriaus vykdomos funkcijos:

  • pagal savo kompetenciją įgyvendina Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas, reglamentuojančias valstybės institucijų informacijos apie savo veiklą teikimą ir paskelbimą;
  • stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonių ir valstybės institucijų teikiamą viešąją informaciją apie ministeriją ir jos kuruojamas sritis, formuoja pasiūlymus vidaus reikalų ministrui, viceministrams ir vidaus reikalų ministro patarėjams dėl komunikacijos tobulinimo;
  • konsultuoja atsakingus ministerijos asmenis komunikacijos klausimais dėl tinkamo atstovavimo ministerijai, dalyvavimo ir komunikavimo konferencijų, seminarų, diskusijų, pristatymų, kitų renginių, kuriuose reikia atstovauti ar pristatyti ministeriją metu.
  • teikia pasiūlymus vidaus reikalų ministrui dėl ministerijos reprezentacinių priemonių kūrimo, atrankos ir įsigijimo;
  • rengia ir platina pranešimus žiniasklaidai, pagal savo kompetenciją rengia medžiagą ir koordinuoja ministerijos vadovybės interviu žiniasklaidai su ministerijos kuruojamomis sritimis susijusiomis temomis;
  • organizuoja spaudos konferencijas ir kitus renginius žiniasklaidai;
  • teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl veiklos viešinimo; 
  • pagal poreikį inicijuoja viešinimo renginių, informacinių leidinių leidybos organizavimą, televizijos ir radijo reportažų apie ministerijos veiklą kūrimą ir kitus ministerijos 
  • informacinio-vizualiojo pristatymo darbus;
  • inicijuoja visuomenės nuomonės apklausų, tyrimų organizavimą;
  • inicijuoja informacinėms priemonėms įgyvendinti reikalingus viešuosius pirkimus;
  • platina informacinius pranešimus, organizuoja leidinių leidybą, kuriuose pristatomi ES struktūrinių, specialiųjų programų bei kitų fondų lėšomis finansuojamų programų projektai;
  • konsultuoja ministerijos administracinius padalinius ir, pagal poreikį, kitas ministerijos valdymo srityse veikiančias įstaigas dėl informacinių pranešimų platinimo ir renginių, įskaitant renginius, susijusius su ES projektais, organizavimo, viešinimo strategijos, viešinimo paslaugų įsigijimo, taip pat dėl konferencijų, seminarų, diskusijų ir kitų pristatomojo pobūdžio renginių organizavimo ir viešinimo;
  • užtikrina efektyvų viešintinos informacijos rinkimą iš ministerijos administracinių padalinių;
  • inicijuoja tarpinstitucinius jungtinius viešinimo projektus vidaus reikalų sistemai aktualiomis temomis.
  • prižiūri ministerijos interneto svetainės naujienų skiltį, inicijuoja ir koordinuoja informacijos pateikimą ministerijos interneto svetainėje;
  • kuria turinį (rašytinį ir vaizdinį) ir administruoja ministerijos paskyras socialiniuose tinkluose;
  • pagal kompetenciją užtikrina aktualios informacijos publikavimą ministerijos socialinių tinklų paskyrose;
  • stebi ministerijos valdymo srityse veikiančių įstaigų ir institucijų, su kuriomis bendradarbiaujama tarpinstituciniu lygiu, socialinių tinklų paskyras; 
  • organizuoja ir koordinuoja informacines kampanijas socialiniuose tinkluose; esant būtinybei – koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą socialiniuose tinkluose. 
  • teikia pasiūlymus vadovybei ir ministerijos administraciniams padaliniams dėl vidinės komunikacijos strategijos ir priemonių, vidinių renginių organizavimo;
  • teikia pasiūlymus vidaus reikalų ministrui ir ministerijos vadovybei dėl galimybių tobulinti vidinius informacijos mainų procesus; 
  • palaiko glaudžius ryšius ir aktualius kontaktus su ministerijos valdymo srityse veikiančių įstaigų komunikacijos, viešųjų ryšių struktūriniais padaliniais ir darbuotojais, atsakingais už įstaigų tarpinstitucinę komunikaciją;
  • pagal poreikį rengia oficialias ministerijos vadovybės sveikinimo kalbas, kitus proginius ir viešuosius tekstus.
  • bendradarbiauja su ministerijos administraciniais padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir kitomis vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiomis įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;
  • pagal kompetenciją atstovauja ministeriją įvairiuose viešinimo projektuose, projektinėse darbo grupėse ministerijoje ir kitose institucijose;
  • pagal kompetenciją inicijuoja ir koordinuoja konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus ir susitikimus su visuomene ministerijos veiklos klausimais; 
  • dalyvauja rengiant tarpinstitucinius komunikacijos ir visuomenės informavimo planus ir strategijas. 
  • rengia ir kasmet atnaujina komunikacijos strategijas bei trumpalaikius visuomenės informavimo ir komunikavimo planus;
  • įgyvendina vidaus reikalų ministro patvirtintas komunikacijos strategijas bei trumpalaikius visuomenės informavimo ir komunikavimo planus, juos įgyvendina.  
 • Strateginių sprendimų paramos grupė
  El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dainius Žilinskas
  304
  Sigitas Mitalauskas
  306
  Audrius Kasinskas
  311
  Vaiva Baliukonytė
  307 A
  Vytautas Krasauskas
  406

  Strateginių sprendimų paramos grupės vykdomos funkcijos:

  • rengia elektroninės atpažinties srities įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;
  • analizuoja elektroninės atpažinties srities problemas, vertina galimas jų sprendimo alternatyvas ir teikia ministrui, viceministrams, prireikus ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl reikalingų sprendimų priėmimo;
  • teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir vidaus reikalų ministro prioritetinių darbų elektroninės atpažinties srityje, užtikrina tinkamą šių darbų koordinavimą ir vykdymą;
  • rengia planavimo dokumentus, susijusius su elektroninės atpažinties sritimi; 
  • vertina elektroninę atpažintį reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų taikymo praktiką, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl šios srities teisinio reguliavimo tobulinimo;
  • vertina gautus teisės aktų projektus ar pasiūlymus keisti elektroninės atpažinties srities teisinį reguliavimą ir teikia dėl jų savo išvadas;
  • bendradarbiauja su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir Europos Sąjungos institucijomis elektroninės atpažinties klausimais.
  • padeda ministrui formuoti strateginius sprendimus ministrui priskirtose valdymo srityse ir koordinuoti procesus, susijusius su šių sprendimų įgyvendinimu;
  • atlieka ministerijos, taip pat įstaigų prie ministerijos ir kitų ministrui priskirtose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių veiklos procesų stebėseną bei analizę ir teikia pasiūlymus ministrui ir ministerijos Viešojo valdymo tobulinimo grupei dėl veiklos efektyvumo didinimo ir struktūrinės reformos poreikio bei reformų įgyvendinimo būdų ir priemonių;
  • ministro pavedimu dalyvauja organizuojant ir vykdant ministerijos, taip pat įstaigų prie ministerijos ir kitų ministrui priskirtose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių pertvarką;
  • teikia ministrui pasiūlymus dėl prioritetinių teisėkūros iniciatyvų, dalyvauja rengiant šias iniciatyvas įgyvendinančių teisės aktų projektus ar ministro pavedimu koordinuoja šių projektų rengimą; 
  • ministro pavedimu rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas ministrui priskirtose valdymo srityse;
  • ministro pavedimu dalyvauja rengiant ministrui priskirtų valdymo sričių strateginio planavimo dokumentus, vertina ministerijos strateginio planavimo procesų kokybę ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
  • koordinuoja ministerijos pasiūlymų dėl Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo priemonių plano, prioritetinių teisėkūros iniciatyvų, Seimo sesijų darbų programų rengimą;
  • ministro pavedimu koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių ministrui priskirtose valdymo srityse įgyvendinimo ir kitais strateginę reikšmę turinčiais klausimais;
  • teikia ministrui pasiūlymus dėl ministerijos Viešojo valdymo tobulinimo grupei teikiamų svarstyti klausimų; 
  • teikia ministrui informaciją apie naujausią teismų praktiką, susijusią su ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, prireikus teikia pasiūlymus ministrui dėl reikalingų teisės aktų pakeitimų, ministro pavedimu atstovauja ministrui ir (ar) ministerijai teismuose ir neteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, koordinuoja ministerijos nuomonės pateikimą Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme nagrinėjamose bylose, susijusiose su ministrui priskirtų valdymo sričių teisės aktais;
  • koordinuoja ministerijos pasiūlymų dėl nacionalinių programų ir planų, reformų darbotvarkių ir kitų nacionalinio lygmens strateginio planavimo dokumentų rengimą;
  • koordinuoja ministerijos vadovybės pasirengimą Vyriausybės posėdžiams ir pasitarimams, tarpinstituciniams pasitarimams, ministerijos inicijuotų įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų projektų pateikimui Seimo plenariniuose posėdžiuose, atstovavimui ministerijai Seimo komitetuose svarstant su ministrui priskirtomis valdymo sritimis susijusius klausimus, prireikus dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, tarpinstituciniuose pasitarimuose, Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose, kai svarstomi ministerijos inicijuoti teisės aktų projektai, kiti su ministerijos kompetencija susiję klausimai; 
  • padeda  ministerijos duomenų apsaugos pareigūnui stebėti, kaip laikomasi BDAR, kitų ES bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų  ministerijoje, teikti su tuo susijusius pasiūlymus ir rekomendacijas ministrui;
  • padeda ministerijos duomenų apsaugos pareigūnui vertinti ministerijoje vykdomų duomenų tvarkymo operacijų keliamą riziką, rengti konsultacijas dėl poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo ir stebėti jo atlikimą;
  • padeda ministerijos duomenų apsaugos pareigūnui vykdyti ministerijos vadovybės, ministerijos administracijos padalinių, kurių veikla susijusi su asmens duomenų tvarkymu, informavimą ir konsultavimą BDAR, kitų ES bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais, organizuoti mokymus šiais klausimais;
  • atlieka kitus ministro pavedimus bei užduotis.
    
 • Tarptautinio bendradarbiavimo grupė
  El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintarė Geimanaitė
  323
  Maksim Afanasjev
  317
  Jurgis Stirblys
  319
  Mark Veršilov
  315
  Irina Valiulienė
  319
  Silvija Vingytė
  315

  TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO GRUPĖS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • teikia siūlymus vidaus reikalų ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui ir ministro patarėjams (toliau – ministerijos vadovybė) (dėl ES politikos teisėkūros procesų ir kitų Lietuvos narystės ES klausimų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
  • koordinuoja ES teisės (acquis communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą bei kitų Lietuvos ES narystės įsipareigojimų vykdymą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
  • koordinuoja ir užtikrina keitimąsi informacija su ES institucijomis dėl ES teisės pažeidimo procedūrų prieš Lietuvą vykdymą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
  • koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų dėl stojimo į ES teisminėse institucijose svarstomas bylas, vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse, rengimą;
  • koordinuoja Lietuvos Respublikos pozicijų dėl Lietuvai labai aktualių ir aktualių ES teisėkūros pasiūlymų rengimą;
  • koordinuoja ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos formavimą ir įgyvendinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse.
  • teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl tarptautinio dvišalio, regioninio, daugiašalio bendradarbiavimo plėtojimo ir įgyvendinimo vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
  • inicijuoja, vertina ir rengia ministerijos kompetencijai priskiriamų dvišalių tarptautinių teisinio bendradarbiavimo sutarčių su užsienio valstybėmis ir tarpžinybinių susitarimų projektus bei tokių sutarčių ar susitarimų pasirašymui, tvirtinimui, ratifikavimui ar denonsavimui reikalingų teisės aktų projektus;
  • teikia nuomonę įstaigoms prie ministerijos dėl tarpžinybinių susitarimų sudarymo tikslingumo;
  • organizuoja ministerijos vadovybės susitikimus su užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir ES institucijų atstovais Lietuvoje bei užsienio valstybėse.
 • Viešojo saugumo politikos grupė
  El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Darius Domarkas
  338
  Irina Malukienė
  307
  Darius Vasaris
  359
  Sonata Mickutė
  357
  Jurgita Laskevičiūtė
  379
  Lina Bartaševičiūtė
  379
  Andrius Šaparnis
  361
  Matas Tamošaitis
  363
  Gabija Tamulevičienė
  381
  Haroldas Sabulis
  373
  Gediminas Ligeika
  381
  Jurgita Žilinskaitė
  363
  Inga Prialgauskienė
  308
  Dainius Cicėnas
  314
  Laurynas Misevičius
  373

  VIEŠOJO SAUGUMO POLITIKOS GRUPĖS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • padeda vidaus reikalų ministrui bei viceministrui, kuruojančiam viešojo saugumo sritį, (toliau – ministerijos vadovybė) planuoti ir įgyvendinti pokyčius viešojo saugumo srityse, teikia pasiūlymus dėl sprendimų priėmimo reikalingumo;
  • teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir vidaus reikalų ministro prioritetinių darbų viešojo saugumo srityse įgyvendinimo, dalyvauja užtikrinant tinkamą prioritetinių darbų vykdymą;
  • analizuoja viešojo saugumo srityse iškylančias problemas, vertina galimas jų sprendimo alternatyvas ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl šių problemų sprendimo būdų;
  • vertina su viešuoju saugumu susijusių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo viešojo saugumo srityse tobulinimo; 
  • analizuoja įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą viešojo saugumo srityse ir teikia ministerijos vadovybei išvadas bei pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo tobulinimo;
  • stebi, vertina ir prognozuoja viešojo saugumo būklę šalyje, valstybės politikos viešojo saugumo srityse įgyvendinimo praktiką, vykdomų priemonių viešajam saugumui stiprinti veiksmingumą, rengia išvadas ir pasiūlymus;
  • rengia viešojo saugumo sričių įstatymų projektus, šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus, taip pat kitus teisės aktus, organizuoja ir koordinuoja jų rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse;
  • dalyvauja rengiant su viešojo saugumo sritimis susijusių tarptautinių susitarimų, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių teisės aktų projektus;
  • organizuoja, koordinuoja ir analizuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su viešojo saugumo sritimis, veiklą įgyvendinant įstatymus ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus viešojo saugumo srityse, teikia pasiūlymus dėl įstatymų, jų įgyvendinamųjų teisės aktų ar jų įgyvendinimo tobulinimo;
  • pagal kompetenciją užtikrina, koordinuoja ir kontroliuoja valstybės politikos įgyvendinimą viešojo saugumo srityse bei įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, kurių veikla susijusi su viešojo saugumo sritimis;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su viešojo saugumo sritimis, įgyvendina ar dalyvauja įgyvendinant planavimo dokumentus, kuriuose numatomos priemonės viešojo saugumo srityse, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su viešojo saugumo sritimis, veiklą įgyvendinant šiuos planavimo dokumentus, nustatyta tvarka rengia jų įgyvendinimo ataskaitas;
  • organizuoja ir koordinuoja ministerijai pavestų eismo saugumo užtikrinimo, motorinių transporto priemonių registravimo ir teisės vairuoti transporto priemones suteikimo ir atėmimo funkcijų įgyvendinimą;
  • dalyvauja vertinant įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių, kurių veikla susijusi su valstybės politikos viešojo saugumo srityse įgyvendinimu, valdymą ir jų veiklos organizavimą, tiria ir analizuoja jų veiklą, teikia atitinkamas išvadas ir pasiūlymus;
  • renka, analizuoja, apibendrina informaciją apie prekybos žmonėmis situaciją ir vykdomas kovos su prekyba žmonėmis priemones, teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
  • pagal kompetenciją koordinuoja nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;
  • vertina mokymo procesų vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose organizavimą ir vykdymą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl šių procesų tobulinimo;
  • vertina pareigūnų motyvavimo priemonių veiksmingumą ir socialinių garantijų sistemos tobulinimo, tarnybos sąlygų vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose gerinimo būtinumą;
  • rengia rekomendacijas dėl su vidaus tarnyba susijusių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų taikymo;
  • organizuoja žmogiškųjų išteklių vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose valdymo automatizavimą, teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl informacinių technologijų vidaus tarnyboje plėtojimo;
  • analizuoja šakos kolektyvinių sutarčių projektus, teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl socialinės partnerystės plėtojimo vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose, vidaus reikalų ministro pavedimu dalyvauja kolektyvinėse derybose;
  • rengia su pareigūnų sveikatos priežiūra susijusių teisės aktų projektus arba organizuoja ir koordinuoja jų rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose, kontroliuoja su pareigūnų sveikatos priežiūra susijusių teisės aktų įgyvendinimą;
  • koordinuoja sveikatos priežiūros programų įgyvendinimą sveikatos priežiūros įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija;
  • vertina sveikatos priežiūros programų įgyvendinimo efektyvumą ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl pareigūnų sveikatos priežiūros organizavimo tobulinimo.
  • pagal kompetenciją vertina ministerijai pateiktus derinti teisės aktų projektus, pasiūlymus keisti teisinį reguliavimą ir teikia išvadas ir pasiūlymus;
  • pagal kompetenciją atstovauja ministerijai kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, stalo ir kitose pratybose, atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijose ir kitose tarptautinėse organizacijose;
  • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įstaigų atitinkamais padaliniais viešojo saugumo klausimais;
  • pagal kompetenciją dalyvauja teikiant informaciją visuomenei apie ministerijos veiklą viešojo saugumo srityse;
  • atlieka kitas funkcijas, susijusias su viešojo saugumo politikos formavimu, jos įgyvendinimo organizavimu, koordinavimu ir kontroliavimu.
    
 • Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupė
  El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Alma Bulkevičienė
  326
  Paulius Skardžius
  335
  Adomas Puidokas
  329
  Dalia Masaitienė
  337
  Virginijus Vaškelis
  333
  Aurelija Tranylienė
  341
  Alvija Vitkauskienė
  331
  Dagnė Padegimė
  331
  Stanislava Justyna Stankevič
  331
  Vaida Ališauskaitė
  341
  Daiva Junevičiūtė
  341
  Aleksandra Dominika Guseva
  327
  Justinas Šimas
  341
  327

  VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO IR VIETOS SAVIVALDOS POLITIKOS GRUPĖS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • rengia viešojo administravimo srities įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus; 
  • padeda ministrui, viceministrams, prireikus ministerijos kancleriui (toliau kartu – ministerijos vadovybė) planuoti ir įgyvendinti pokyčius viešojo administravimo srityje, analizuoja viešojo administravimo srities problemas, vertina galimas jų sprendimo alternatyvas ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl reikalingų sprendimų priėmimo;
  • teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Vyriausybės ir ministro prioritetinių darbų viešojo administravimo srityje, užtikrina tinkamą šių darbų koordinavimą ir vykdymą;
  • rengia planavimo dokumentus, susijusius su viešojo administravimo sritimi; 
  • vertina viešąjį administravimą reglamentuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų taikymo praktiką, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl šios srities teisinio reguliavimo tobulinimo;
  • vertina gautus teisės aktų projektus ar pasiūlymus keisti viešojo administravimo srities teisinį reguliavimą ir teikia dėl jų savo išvadas;
  • koordinuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimo politikos įgyvendinimą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo administravimo tobulinimo;
  • kaupia ir analizuoja duomenis apie administracines ir viešąsias paslaugas, šių paslaugų stebėsenos rodiklius ir teikėjus;
  • kaupia ir analizuoja duomenis apie viešojo administravimo subjektus, teikia jiems metodinę pagalbą viešojo administravimo klausimais;
  • bendradarbiauja su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir Europos Sąjungos institucijomis viešojo administravimo klausimais;
  • koordinuoja Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros procesą; 
  • rengia vietos savivaldos srities įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;
  • padeda ministerijos vadovybei planuoti ir įgyvendinti pokyčius vietos savivaldos srityje, analizuoja šios srities problemas, vertina galimas jų sprendimo alternatyvas ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl sprendimų šioje srityje priėmimo reikalingumo;
  • teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Vyriausybės ir ministro prioritetinių darbų vietos savivaldos srityje įgyvendinimo, užtikrina tinkamą šios srities prioritetinių darbų vykdymą;
  • teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl planavimo dokumentų, susijusių su vietos savivalda, prireikus juos rengia; 
  • vertina su vietos savivalda susijusių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų efektyvumą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl šios srities teisinio reguliavimo tobulinimo;
  • vertina gautus su vietos savivalda susijusių teisės aktų projektus ar pasiūlymus keisti šios srities teisinį reguliavimą ir teikia dėl jų savo išvadas;
  • rengia viešųjų įstaigų srities įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus;
  • vertina gautus teisės aktų, susijusių su viešųjų įstaigų sritimi, projektus ar pasiūlymus keisti šios srities teisinį reguliavimą ir teikia dėl jų savo išvadas;
  • sistemina ir analizuoja duomenis apie šalyje veikiančias viešąsias įstaigas;
  • teikia ministerijos vadovybei apibendrintą informaciją apie šalyje veikiančias viešąsias įstaigas ir pokyčius šioje srityje;
  • analizuoja viešųjų įstaigų srities teisės aktų taikymo ir viešųjų įstaigų valdymo praktiką ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl šios srities teisinio reguliavimo tobulinimo ir viešųjų įstaigų valdymo praktikos gerinimo;
  • teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl valstybės ir (ar) savivaldybių dalyvavimo viešosiose įstaigose sąlygų (gairių);
  • teikia išvadas dėl pasiūlymų valstybei dalyvauti konkrečioje viešojoje įstaigoje tikslingumo;
  • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka rengiamų ir priimtų teisės aktų, reglamentuojančių bendruomeninių organizacijų klausimus, analizę ir teikia su tuo susijusius pasiūlymus;
  • savo iniciatyva arba bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, projektus ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos priimti įgaliotiems subjektams;
  • koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų veiklą bendruomeninių organizacijų klausimais;
  • analizuoja bendruomeninių organizacijų būklę Lietuvos Respublikoje, inicijuoja su bendruomeninėmis organizacijomis ir jų veikla susijusius tyrimus;
  • vertina gyventojų iniciatyvinių grupių ir savivaldybių tarybų pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių ribų ir pavadinimų pakeitimo, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl jų, prireikus rengia su tuo susijusius teisės aktų projektus;
  • rengia su gyvenamosios vietos deklaravimu susijusius įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų projektus;
  • vertina su gyvenamosios vietos deklaravimu susijusių teisės aktų projektus ar pasiūlymus pakeisti su gyvenamosios vietos deklaravimu susijusį teisinį reguliavimą ir teikia dėl to savo išvadas;
  • renka ir analizuoja informaciją, kaip įgyvendinami teisės aktai, reguliuojantys gyvenamosios vietos deklaravimą;
  • teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl adresų suteikimo tvarkos tobulinimo;
  • atlieka Viešojo administravimo subjektų sistemos stebėsenos (monitoringo) informacinės sistemos valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;
  • atlieka Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinės sistemos valdytojo ir tvarkytojo funkcijas; 
  • ministerijos vadovybės pavedimu organizuoja konferencijas, seminarus, kitus renginius viešojo administravimo, vietos savivaldos, viešųjų įstaigų, bendruomeninių organizacijų plėtros politikos ir kitais su grupės veikla susijusiais klausimais;
  • pagal kompetenciją ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijose, įstaigose ir organizacijose.
    
 • Valstybės tarnybos politikos grupė
  Tel. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Adrianas Mečkovskis
  318
  Asta Rubežė
  310
  Toma Gulijeva
  310
  Giedrė Sušinskaitė
  314

  VALSTYBĖS TARNYBOS POLITIKOS GRUPĖS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • padeda vidaus reikalų ministrui ir viceministrui, pagal ministro nustatytas veiklos sritis atsakingam už valstybės tarnybą, koordinuoti procesus, susijusius su valstybės tarnybos politikos formavimu ir jos įgyvendinimu;
  • padeda vidaus reikalų ministrui ir viceministrui, pagal ministro nustatytas veiklos sritis atsakingam už valstybės tarnybą, planuoti ir įgyvendinti pokyčius valstybės tarnybos srityje, teikia pasiūlymus dėl sprendimų priėmimo reikalingumo;
  • teikia pasiūlymus dėl Vyriausybės ir vidaus reikalų ministro prioritetinių darbų valstybės tarnybos srityje įgyvendinimo, užtikrina tinkamą prioritetinių darbų vykdymą;
  • analizuoja valstybės tarnybos valdymo srities problemas, vertina galimas jų sprendimo alternatyvas ir teikia pasiūlymus vidaus reikalų ministrui ir viceministrui, pagal ministro nustatytas veiklos sritis atsakingam už valstybės tarnybą, kaip spręsti šias problemas;
  • vertina su valstybės tarnyba susijusių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų veiksmingumą, teikia pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo valstybės tarnybos srityje tobulinimo, rengia valstybės tarnybos srities įstatymų projektus, šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus arba organizuoja ir koordinuoja jų rengimą įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose; 
  • analizuoja įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą valstybės tarnybos srityje ir teikia vidaus reikalų ministrui ir viceministrui, pagal ministro nustatytas veiklos sritis atsakingam už valstybės tarnybą, išvadas bei pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo tobulinimo;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su valstybės tarnybos politikos įgyvendinimu, koordinuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų, kurių veikla susijusi su valstybės tarnybos srities politikos įgyvendinimu, veiklą, įgyvendinant šiuos planavimo dokumentus;
  • analizuoja ministerijai pateiktus derinti teisės aktų, susijusių su valstybės tarnybos politika, projektus, pasiūlymus keisti teisinį reguliavimą valstybės tarnybos srityje ir teikia išvadas ir pasiūlymus;
  • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įstaigų atitinkamais padaliniais dėl klausimų, susijusių su valstybės tarnybos politika;
  • analizuoja ir vertina teismų praktiką valstybės tarnybos srityje, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų šalių patirtį, teikia pasiūlymus vidaus reikalų ministrui, viceministrui, pagal ministro nustatytas veiklos sritis atsakingam už valstybės tarnybą, ir ministerijos kancleriui (toliau visi kartu – ministerijos vadovybė) dėl gerosios praktikos valstybės tarnybos srityje panaudojimo.
  • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pasiūlymus;
  • ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;
  • pagal savo kompetenciją bendradarbiauja Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis ir įstaigomis;
  • vidaus reikalų ministro pavedimu rengia teisės aktų, susijusių su Valstybės tarnautojų registro duomenų, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų tvarkymu, projektus, teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl Valstybės tarnautojų registro plėtros;
  • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.
    
 • Migracijos politikos grupė
  El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aušra Grikevičienė
  340
  Gintaras Valiulis
  342
  Rūta Jasulaitienė
  369
  Daiva Vežikauskaitė
  375
  Ona Aleksiejūnienė
  371
  Danutė Petrauskienė
  377
  Daiva Vežikauskienė
  371
  Ernesta Biekšienė
  375

  MIGRACIJOS POLITIKOS GRUPĖS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • rengia migracijos srities įstatymų projektus, prireikus rengia ir Vyriausybei teikia šiame papunktyje nurodytos srities Vyriausybės nutarimų projektus, taip pat prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia vidaus reikalų ministro įsakymų projektus; 
  • organizuoja ir kontroliuoja įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų migracijos srityje projektų rengimą ministerijai pavaldžiose įstaigose, kurių veikla susijusi su valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimu;
  • nagrinėja ministerijai pateiktus derinti teisės aktų, susijusių su migracijos sritimi, projektus, analizuoja pasiūlymus keisti teisinį reguliavimą migracijos srityje ir teikia teisės aktų ar pasiūlymų rengėjams, o prireikus ir vidaus reikalų ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė), dėl jų išvadas ir pasiūlymus;
  • koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių (toliau – ministerijai pavaldžios įstaigos), kurių veikla susijusiu su valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimu, veiklą įgyvendinant įstatymus ir kitus teisės aktus migracijos srityje;
  • analizuoja valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo praktiką, migracijos procesų valdymo ir administravimo sistemą, teikia ministerijos vadovybei išvadas ir pasiūlymus dėl jos tobulinimo; 
  • organizuoja ir koordinuoja migracijos procesų stebėseną, analizuoja migracijos procesus, rengia ir teikia ministerijos vadovybei išvadas dėl valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo ir pasiūlymus dėl jos tobulinimo;
  • pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su valstybės politika migracijos srityje, koordinuoja ministerijai pavaldžių įstaigų dalyvavimą rengiant planavimo dokumentus, susijusius su valstybės politika migracijos srityje, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl įstatymų, jų įgyvendinamųjų teisės aktų ar jų įgyvendinimo tobulinimo;
  • ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja vertinant įstaigų, kurių veikla susijusi su valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimu, valdymą bei jų veiklos organizavimą, analizuoja jų veiklos efektyvumą, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus, kaip tobulinti jų valdymą;
  • pagal kompetenciją koordinuoja valstybės politikos vizų srityje įgyvendinimą ministerijai pavaldžiose įstaigose;
  • koordinuoja ir kontroliuoja valstybės politikos užsieniečių buvimo ir gyvenimo Lietuvos Respublikoje kontrolės srityje įgyvendinimą ministerijai pavaldžiose įstaigose; 
  • pagal kompetenciją prižiūri, kaip ministerijos pavaldžiose įstaigose įgyvendinama valstybės politika asmens dokumentų išdavimo srityje;
  • padeda vidaus reikalų ministrui priimti sprendimus Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais atvejais;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių ir ministerijos susitarimų, ES teisės aktų, susijusių su migracijos sritimi, projektus;
  • pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
  • ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje arba atstovauja Lietuvos Respublikai ES institucijose ir jų darbo organuose bei kitose tarptautinėse organizacijose;
  • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos, kitų valstybių institucijomis ir įstaigomis klausimais, susijusiais su migracijos sritimi;
  • pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir rengia į juos atsakymus.

   

 • Regioninės politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rasa Tamulevičiūtė
  422A
  Andrius Valickas
  417
  Eglė Šarkauskaitė
  421
  Natalija Valavičienė
  419
  Vilma Verkauskienė
  438

  REGIONINĖS POLITIKOS GRUPĖS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

   

  • padeda ministerijos vadovybei koordinuoti procesus, susijusius su regioninės politikos formavimu ir jos įgyvendinimu;
  • padeda ministerijos vadovybei planuoti ir įgyvendinti pokyčius regioninės politikos srityje, teikia pasiūlymus dėl sprendimų priėmimo reikalingumo;
  • teikia pasiūlymus dėl Vyriausybės ir vidaus reikalų ministro prioritetinių darbų regioninės politikos srityje įgyvendinimo, užtikrina tinkamą prioritetinių darbų vykdymą;
  • analizuoja regioninės politikos srities problemas, vertina galimas jų sprendimo alternatyvas ir ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas; 
  • vertina su regionine politika susijusių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo regioninės politikos srityje tobulinimo;
  • rengia regioninės politikos srities įstatymų projektus, šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektus; 
  • analizuoja įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą regioninės politikos srityje ir teikia ministerijos vadovybei išvadas bei pasiūlymus įgyvendinimo klausimais;
  • rengia Regionų plėtros programą ir pagal kompetenciją dalyvauja rengiant kitus planavimo dokumentus, susijusius su regioninės politikos įgyvendinimu, pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja šių planavimo dokumentų įgyvendinimą; 
  • analizuoja ministerijai pateiktus derinti planavimo dokumentų ir kitų teisės aktų, susijusių su regionine politika, projektus, pasiūlymus keisti teisinį reguliavimą regioninės politikos srityje ir teikia išvadas ir pasiūlymus;
  • koordinuoja kompetencijų tinklo dalyvių ir regionų plėtros tarybų, savivaldybių bendradarbiavimą;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos programavimo dokumentus, susijusius su regioninės politikos įgyvendinimu;
  • pagal kompetenciją koordinuoja integruotų teritorinių investicijų planavimą ir įgyvendinimą ir teisės aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi teikia su integruotų teritorinių investicijų planavimu ir įgyvendinimu susijusią informaciją Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo vadovaujančiajai institucijai ir administruojančiajai institucijai;
  • pagal kompetenciją koordinuoja iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansuojamų ministerijos programų priemonių, skirtų finansuoti regionų plėtros tarybų veiklą, vykdymą;
  • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų ir įstaigų atitinkamais padaliniais klausimais, susijusiais su regionine politika;
  • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus bei užduotis, susijusius su Grupės uždaviniu.


   

 • Teisėsaugos atašė
  Tel. , El. p. , Adresas: Rue Belliard 41-43, Brussels
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
 • Administravimo departamentas
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vytautas Markauskas
  233
  Alvydas Genys
  309
  Vytautas Žemionis
  347

  ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO VYKDOMOS FUNKCIJOS:

  • rengia ministerijos kompetencijai priskirtinus vidaus administravimo teisės aktų projektus;
  • vertina, ar ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių parengti, kitų institucijų pateikti derinti vidaus administravimo ar teisės taikymo aktų, įskaitant teisės aktus, susijusius su Europos Sąjungos parama, projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, kitus teisės aktus ir teisinės technikos reikalavimus; 
  • nagrinėja Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų pasitarimų medžiagą ir vertina Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, taip pat Vyriausybės kanceliarijos pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl departamento rengtų, vertintų ir ministerijos pateiktų teisės aktų projektų ir prireikus padeda juos tikslinti arba juos tikslina; 
  • teikia pasiūlymus dėl reikalingų ministerijos vidaus administravimo teisės aktų pakeitimų ar dėl vienodos teisės aktų taikymo praktikos formavimo ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių veikloje;
  • ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja svarstant ministerijos parengtus teisės taikymo aktų projektus Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, kitose institucijose;
  • atstovauja Lietuvos valstybei, jei valstybei atstovauja ministerija ar vidaus reikalų ministras, ministerijai ar vidaus reikalų ministrui administracinių ginčų komisijose ar kitose išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose dėl ministerijos vadovybės priimtų sprendimų;
  • atlieka teismų praktikos stebėseną vidaus administravimo srityje, analizuoja su tuo susijusius teismų suformuluotus teisės išaiškinimus bei teisės taikymo taisykles ir jų pagrindu teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl reikalingų teisės aktų pakeitimų;
  • vertina ar ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja rengiant sutarčių, sudaromų įgyvendinant ministerijos ūkinę bei finansinę veiklą, taip pat susijusių su Europos Sąjungos parama, skiriama ministrui pavestoms valdymo sritims, bei kitų ministerijos ar vidaus reikalų ministro vardu sudaromų sutarčių projektus;
  • ministerijos vadovybės pavedimu kontroliuoja sutarčių, sudarytų įgyvendinant ministerijos ūkinę bei finansinę veiklą, vykdymą;
  • analizuoja ir teikia įstaigos vadovui pasiūlymus dėl ministerijos personalo poreikio ir efektyvaus jų panaudojimo, ministerijos darbo organizavimo tobulinimo;
  • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl ministerijos struktūros, dalyvauja vykdant ministerijos struktūrines pertvarkas, pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl šių pertvarkų įgyvendinimo;
  • padeda įstaigos vadovui kurti ir įgyvendinti ministerijos personalo motyvavimo sistemą;
  • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl ministerijos personalo valdymo ir dėl vidaus reikalų ministro skiriamų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, dėl įmonių vadovų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, perkėlimo į kitas pareigas, atostogų suteikimo, taip pat dėl kitų šių vadovų valdymo klausimų;
  • padeda įstaigos vadovui formuoti ministerijos personalo sudėtį;
  • rengia ministerijos personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja ministerijos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems pasiūlymus dėl pareigybių aprašymų pakeitimo;
  • atlieka asmens, atsakingo už Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas; 
  • praneša valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie ministerijos personalo priėmimą į pareigas;
  • organizuoja ministerijos personalo bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, vadovų tarnybinės (darbo) veiklos vertinimą;
  • pagal savo kompetenciją organizuoja ministerijos personalo bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių vadovų skatinimą ir apdovanojimą;
  • pagal savo kompetenciją išduoda valstybės tarnautojų pažymėjimus, organizuoja tarnybinio pažymėjimo sertifikatų atnaujinimą;
  • padeda įgyvendinti ministerijos personalo socialines ir kitas garantijas, teisę į karjerą;
  • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose dėl personalo valdymo klausimų, įstaigos vadovo pavedimu techniškai aptarnauja sudarytas komisijas, darbo grupes dėl personalo valdymo;
  • tvarko ministerijos kadrų rezerve esančių pareigūnų apskaitą ir organizuoja pareigūnų atšaukimą iš ministerijos kadrų rezervo;
  • formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui ministerijos personalo ir įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, vadovų asmens bylas ir kitas dokumentų bylas personalo klausimais;
  • padeda įstaigos vadovui nustatyti ministerijos personalo kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ministerijos personalo kvalifikacijos tobulinimą, atlieka kitas su ministerijos žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
  • organizuoja studentų praktiką ministerijoje;
  • padeda ministerijos administracijos padalinių vadovams vykdyti ministerijos personalo adaptavimą ir integravimą ministerijoje;
  • koordinuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  • rengia teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
  • teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
  • ministerijos vadovybės pavedimu atlieka patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  • registruoja, sistemina ir tvarko gautus teisės aktus, priimtus ir pasirašytus vidaus reikalų ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius; 
  • registruoja, sistemina ir tvarko ministerijai, ministerijos vadovybei, departamentui adresuotus dokumentus, asmenų prašymus ir skundus, ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus, ministerijos patarėjų pasirašomus dokumentus; 
  • analizuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių dokumentų rengimą ir tvarkymą, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo; 
  • organizuoja ir koordinuoja ministerijos dokumentacijos planų, ministerijos dokumentacijos planų papildymų sąrašų, ministerijos dokumentų registrų sąrašų projektų parengimą;
  • redaguoja ministerijos vadovybės, ministerijos patarėjų, departamento direktoriaus pasirašomus dokumentų projektus;
  • organizuoja ministerijos Terminijos komisijos veiklą; 
  • kaupia, tvarko, apskaito ir saugo nuolat, ilgai ir trumpai saugomus archyvinius dokumentus; vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos bylas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas; nutrauktas baudžiamąsias bylas; likviduotų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo archyvinius dokumentus; panaikintus Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos archyvo dokumentus;
  • organizuoja pažymėjimų dėl tremties ir priverstinio išvežimo į Vokietiją Antrojo pasaulinio karo metais rengimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • pagal kompetenciją administruoja ministerijos dokumentų valdymo sistemą;
  • sprendžia kitus su dokumentų valdymo organizavimu susijusius klausimus;
  • organizuoja ir koordinuoja asmenų aptarnavimą ministerijoje taikydamas vieno langelio principą, kai jie atvyksta į ministeriją, aptarnavimą elektroninių ryšių priemonėmis, prašymų ir skundų, gautų tiesiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, tvarkymą; planuoja, organizuoja ir koordinuoja asmenų priėmimą pas ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos vadovus ir rengia asmenų priėmimo grafikus; organizuoja ir koordinuoja ministerijos, ministerijos vadovybės priimamųjų veiklą;
  • koordinuoja ir kontroliuoja įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  • rengia teisės aktų, susijusių su įslaptinta informacija ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja teisės aktų projektus rengiant, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo, taip pat rengia dokumentų, susijusių su įslaptintos informacijos apsauga ir įslaptintos informacijos administravimu, projektus;
  • teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis atlieka vidaus reikalų ministro ir ministerijos patarėjų, vidaus reikalų viceministrų, ministerijos kanclerio ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kuriems turėtų būti išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tikrinimą, pagal tikrinimo metu surinktą informaciją parengia išvadas, prireikus teikia ministerijos Centrinės specialiosios ekspertų komisijos pirmininkui pasiūlymus dėl visos surinktos tikrinimo medžiagos svarstymo komisijoje ir sprendimo dėl asmens tolesnio tikrinimo tikslingumo, leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo ar panaikinimo priėmimo, įformina išduodamus nustatytos formos leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tvarko šių leidimų kompiuterinės duomenų bazės duomenis;
  • ministerijos vadovybės pavedimu atlieka patikrinimus dėl įslaptintos informacijos administravimo ir įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  • registruoja įslaptintus vidaus reikalų ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius bei gaunamus įslaptintus Respublikos Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus bei kitų institucijų įslaptintus teisės aktus, atlieka jų apskaitą ir kontrolę; registruoja, įtraukia į apskaitą ir išsiunčia ministerijos vadovybės, departamento gautus ir siunčiamus įslaptintus dokumentus;
  • užtikrina įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos funkcijų įgyvendinimą ministerijoje, kai įslaptintą sandorį sudaro ministerija, įstaigos prie ministerijos ir kitos vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios įstaigos, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonės;
  • analizuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių darbą, susijusį su įslaptintos informacijos naudojimu ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo;
  • pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su institucijomis – paslapčių subjektais bei užsienio valstybių, su kuriomis sudarytos ar sudaromos tarpvalstybinės sutartys dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
  • pagal savo kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, organizuoja įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo mokymus;
  • rengia ministerijos įslaptintos dokumentacijos planą ir šio plano papildymų sąrašą, įslaptintų dokumentų registrų sąrašą, įslaptintų dokumentų saugojimo terminų rodyklę;
  • rengia ministerijos Centrinės specialiosios ekspertų komisijos posėdžių darbotvarkę, praneša komisijos nariams posėdžių organizavimo datą, pateikia jiems reikiamą medžiagą, informuoja komisijos narius apie protokolinių sprendimų ir pasiūlymų vykdymą, kontroliuoja, kaip vykdomi komisijos sprendimai, tvarko komisijos dokumentaciją;
  • vykdo iš NATO ir Europos Sąjungos gaunamų įslaptintų dokumentų subregistratūros funkcijas, koordinuoja ir kontroliuoja antrinių subregistratūrų darbą;
  • sprendžia kitus su įslaptinta informacija ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu susijusius klausimus;
  • ministerijos kanclerio pavedimu kontroliuoja ministerijos vadovybės pavedimų, kontroliuojamų Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, Ministro Pirmininko, ar Ministro Pirmininko pavedimu – Vyriausybės kanceliarijos pavedimų ir ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą per nustatytus terminus; ministerijos kanclerio pavedimu informuoja ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir kitas vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančias įstaigas, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmones apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo eigą ir terminus;
  • įgyvendina vidinės komunikacijos veiksmus ir priemones – teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos organizacinės kultūros formavimo, ministerijos renginių organizavimo, vidinių informacijos mainų procesų tobulinimo, organizuoja ministerijos vidinės komunikacijos renginius; 
  • pagal kompetenciją organizuoja tarptautinių renginių ir užsienio delegacijų vizitų logistikos įgyvendinimą, užtikrina protokolo normų laikymąsi;
  • pagal pateikiamas technines specifikacijas ir kitus pirkimo dokumentus inicijuoja ir (arba) organizuoja ministerijos administracijos padalinių, dalyvaujančių formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką tam tikroje ministrui pavestoje valdymo srityje (srityse), veiklai užtikrinti reikalingus viešuosius pirkimus;
  • ministerijos vadovybės pavedimu vykdo ministerijos administracijos padalinių, dalyvaujančių formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką tam tikroje ministrui pavestoje valdymo srityje (srityse), veiklai ar jos organizavimui reikalingas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis;
  • metodiškai vadovauja registrų ir informacinių sistemų tvarkytojams ir koordinuoja registrų ir informacinių sistemų funkcionavimą;
  • rengia teisės aktus, susijusius su ministerijos valdomų registrų, informacinių sistemų, elektroninių tinklų, veikla, funkcionavimu, duomenų (įskaitant asmens duomenis) tvarkymu ir sauga;
  • analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius ministro valdymo sričiai priskirtų registrų ir informacinių sistemų veiklą, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų bei registrų ir informacinių sistemų tvarkytojų pasiūlymus dėl registrų ir informacinių sistemų veiklos tobulinimo, juos apibendrina ir teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl reikalingų teisės aktų pakeitimų;
  • atlieka kitas teisės aktuose registrų ir informacinių sistemų valdytojui nustatytas funkcijas.
  • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus;
  • teikia ministerijos vadovybei ir įstaigų prie ministerijos vadovams teisines konsultacijas dėl teisės aktų taikymo;
  • dalyvauja ministerijos administracijos padaliniams įgyvendinant teisės aktus; 
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus ir ministerijos metinius veiklos planus;
  • pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos viešųjų pirkimų komisijos, kitų sudarytų komisijų ir darbo grupių, kurioms pavedama atlikti su ministerijos vidaus administravimo veikla susijusias užduotis, veikloje;
  • pagal kompetenciją tvarko ministerijos intraneto svetainę;
  • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis; 
  • teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl dokumentų ir asmenų prašymų, skundų, pranešimų tvarkymo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
  • koordinuoja ministerijos civilinės ir priešgaisrinės saugos organizavimą, pasirengimą ir reagavimą ekstremaliosios situacijos metu, ekstremalių situacijų prevencijos priemonių įgyvendinimą;
  • nustatyta tvarka rengia ministerijos mobilizacijos planą;
  • pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę, atlikdamas nuolatinę (kasdienę) stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal departamentui priskirtas funkcijas;
  • atlieka kitus ministerijos vadovybės pavedimus.


   

  • Teisės taikymo skyrius
   Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Arūnas Sodonis
   239
   Kristijonas Gudalevičius
   243
   Indrė Gasperė
   239
   Giedrė Kornijenkienė
   241
   Jurgita Vaitkutė
   243
   Anna Andruškevič
   241
   243
   • vertina, ar ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių parengti, kitų institucijų pateikti derinti vidaus administravimo ar teisės taikymo aktų, įskaitant teisės aktus, susijusius su Europos Sąjungos parama, projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, kitus teisės aktus ir teisinės technikos reikalavimus; 
   • nagrinėja Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų ir ministerijų atstovų pasitarimų medžiagą ir vertina Vyriausybės posėdžiuose, Vyriausybės pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, taip pat Vyriausybės kanceliarijos pateiktas pastabas bei pasiūlymus dėl departamento rengtų, vertintų ir ministerijos pateiktų teisės aktų projektų ir prireikus padeda juos tikslinti arba juos tikslina; 
   • rengia arba organizuoja pažymos apie departamento rengtą, vertintą teisės akto projektą, įtrauktą į ministerijų atstovų pasitarimo, Vyriausybės pasitarimo ar Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, parengimą ir pateikimą pasitarime ar posėdyje dalyvausiančiam ministrui, viceministrui arba ministerijos kancleriui; 
   • teikia pasiūlymus dėl reikalingų ministerijos vidaus administravimo teisės aktų pakeitimų ar dėl vienodos teisės aktų taikymo praktikos formavimo ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityje veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių veikloje;
   • ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu dalyvauja svarstant ministerijos parengtus teisės aktų projektus Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, kitose institucijose;
   • rengia teisės aktus, susijusius su ministerijos valdomų registrų, informacinių sistemų, elektroninių tinklų veikla, funkcionavimu, duomenų (įskaitant asmens duomenis) tvarkymu ir duomenų sauga;
   • analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius ministro valdymo sričiai priskirtų registrų ir informacinių sistemų veiklą, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų bei registrų ir informacinių sistemų tvarkytojų pasiūlymus dėl registrų ir informacinių sistemų veiklos tobulinimo, juos apibendrina ir teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl reikalingų teisės aktų pakeitimų;
   • atlieka kitas teisės aktuose registrų ir informacinių sistemų duomenų valdytojui nustatytas funkcijas;
   • atstovauja Lietuvos valstybei, jei valstybei atstovauja ministerija ar vidaus reikalų ministras, ministerijai ar vidaus reikalų ministrui administracinių ginčų komisijose ar kitose išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir visų instancijų Lietuvos Respublikos teismuose dėl ministerijos vadovybės priimtų sprendimų;
   • atlieka teismų praktikos stebėseną vidaus administravimo srityje, analizuoja su tuo susijusius teismų suformuluotus teisės išaiškinimus bei teisės taikymo taisykles ir jų pagrindu teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl reikalingų teisės aktų pakeitimų;
   • vertina, ar ministerijos vadovybės pavedimu dalyvauja rengiant sutarčių, sudaromų įgyvendinant ministerijos ūkinę bei finansinę veiklą, taip pat susijusių su Europos Sąjungos parama, skiriama ministrui pavestoms valdymo sritims, bei kitų ministerijos ar vidaus reikalų ministro vardu sudaromų sutarčių projektus;
   • ministerijos vadovybės pavedimu kontroliuoja sutarčių, sudarytų įgyvendinant ministerijos ūkinę bei finansinę veiklą, vykdymą;
   • pagal kompetenciją atstovauja departamento interesams ministerijoje bei ministerijos interesams kitose institucijose;
   • pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos viešųjų pirkimų komisijos, kitų sudarytų komisijų ir darbo grupių, kurioms pavedama atlikti su ministerijos vidaus administravimo veikla susijusias užduotis, veikloje; 
   • pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę, atlikdamas nuolatinę (kasdienę) stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal skyriui priskirtas funkcijas; 
   • teikia ministerijos vadovybei ir įstaigų prie ministerijos vadovams teisines konsultacijas dėl teisės aktų taikymo;
   • pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos administracijos padaliniams įgyvendinant teisės aktus bei sutartis ir susitarimus;
   • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus;
   • atlieka kitus ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.
     
  • Personalo valdymo skyrius
   Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Aušrinė Valiūnienė
   237
   Donatas Gailius
   235
   Jūratė Šafranovičienė
   235
   Rasa Abaravičiūtė
   237

   Personalo valdymo skyriaus vykdomos funkcijos:

   • analizuoja ir teikia įstaigos vadovui pasiūlymus dėl ministerijos personalo poreikio ir efektyvaus jų panaudojimo, ministerijos darbo organizavimo tobulinimo;
   • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl ministerijos struktūros, dalyvauja vykdant ministerijos struktūrines pertvarkas, pagal kompetenciją teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl šių pertvarkų įgyvendinimo;
   • padeda įstaigos vadovui kurti ir įgyvendinti ministerijos personalo motyvavimo sistemą;
   • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl ministerijos personalo valdymo ir dėl vidaus reikalų ministro skiriamų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, dėl įmonių vadovų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, perkėlimo į kitas pareigas, atostogų suteikimo, taip pat dėl kitų šių vadovų valdymo klausimų;
   • padeda įstaigos vadovui formuoti ministerijos personalo sudėtį;
   • rengia ministerijos personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja ministerijos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems pasiūlymus dėl pareigybių aprašymų pakeitimo;
   • atlieka asmens, atsakingo už Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
   • praneša valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie ministerijos personalo priėmimą į pareigas;
   • organizuoja ministerijos personalo bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, vadovų veiklos tarnybinės (darbo) vertinimą;
   • pagal kompetenciją organizuoja ministerijos personalo bei įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, ir įmonių vadovų skatinimą ir apdovanojimą;
   • pagal kompetenciją išduoda valstybės tarnautojų pažymėjimus, organizuoja tarnybinio pažymėjimo sertifikatų atnaujinimą;
   • padeda įgyvendinti ministerijos personalo socialines ir kitas garantijas, teisę į karjerą;
   • dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose dėl personalo valdymo, įstaigos vadovo pavedimu techniškai aptarnauja sudarytas komisijas, darbo grupes dėl personalo valdymo;
   • tvarko ministerijos kadrų rezerve esančių pareigūnų apskaitą ir organizuoja pareigūnų atšaukimą iš ministerijos kadrų rezervo;
   • formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui ministerijos personalo ir įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Vyriausybės įstaigas, vadovų asmens bylas ir kitas skyriui priskirtas dokumentų bylas;
   • padeda įstaigos vadovui nustatyti ministerijos personalo kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ministerijos personalo kvalifikacijos tobulinimą, atlieka kitas su ministerijos žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
   • organizuoja studentų praktiką ministerijoje;
   • padeda ministerijos administracijos padalinių vadovams vykdyti ministerijos personalo adaptavimą ir integravimą ministerijoje.
   • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant vidaus administravimo teisės aktų projektus;
   • pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę, atlikdamas nuolatinę (kasdienę) stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą pagal skyriui priskirtas funkcijas;
   • pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus;
   • atlieka kitus ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.
     
  • Informacijos ir dokumentų valdymo skyrius
   Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ingrida Jeruslanovienė
   343
   Eglė Likienė
   113
   Arvydas Kalpokas
   130
   Olga Mankuvienė
   339
   Laima Vaišnoraitė
   A7
   Eglė Klibavičienė
   115
   Danutė Gudaitienė
   227
   Giedrė Pakalnienė
   338
   Lijana Puzinienė
   347
   Erika Marazienė
   349
   224
   229
   Jelena Kabiševa
   339
   Toma Stančikienė
   222
   Laima Ambrazevičienė
   130
   Vyta Gliebuvienė
   130
   Ona Svirbutaitė
   130

   INFORMACIJOS IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

   • pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
   • rengia teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, išskyrus įstatymus, projektus ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, rengia ir derina dokumentų, susijusių su dokumentų valdymu, projektus;
   • teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
   • ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimu organizuoja ir, esant tarnybiniam būtinumui, atlieka patikrinimus dėl dokumentų valdymo reikalavimų vykdymo arba jų pažeidimo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse, teikia ministerijos vadovybei atliktų patikrinimų išvadas, pasiūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo;
   • registruoja, sistemina ir tvarko gautus Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Ministro Pirmininko potvarkius;
   • registruoja, sistemina ir tvarko priimtus ir pasirašytus vidaus reikalų ministro įsakymus ir ministerijos kanclerio potvarkius, ministerijai, ministerijos vadovybei, departamentui ir jo skyriams adresuotus gautus ir siunčiamus dokumentus;
   • registruoja, sistemina ir tvarko ministerijai, ministerijos vadovybei, departamentui adresuotus asmenų prašymus ir skundus;
   • priima dokumentus, asmenų prašymus ir skundus, taip pat kitą korespondenciją, gautą tiesiogiai ministerijoje, atsiųstą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais ministerijos elektroninio pašto adresu, adresuotą ministerijai, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos, išskyrus įstaigas prie ministerijos, kurios turi priimamuosius, ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms, tiesiogiai adresuotus dokumentus perduoda ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėms;
   • išrūšiuoja skirtus išsiųsti dokumentus ir kitą korespondenciją, pildo dokumentų registrus, ir išsiunčia dokumentus ir kitą korespondenciją, perduotą iš ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos; 
   • rengia ministerijos vadovybei, Lietuvos Respublikos Vyriausybei apibendrintą informaciją apie ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių veiklą, susijusią su dokumentų valdymu ir asmenų aptarnavimu viešojo administravimo institucijose ir įstaigose;
   • analizuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių dokumentų, asmenų prašymų ir skundų tvarkymą;
   • rengia ir derina ministerijos dokumentacijos planus, ministerijos dokumentacijos planų papildymų sąrašus, ministerijos dokumentų registrų sąrašus;
   • tvarko:
   • vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybos bylas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas, ministerijos administracijos padalinių perduotus nuolatinio ir ilgo saugojimo archyvinius dokumentus;
   • likviduotų įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo archyvinius dokumentus;
   • nutrauktas baudžiamąsias bylas ir bylas, kuriose nutrauktas ikiteisminis tyrimas, kitas teisės aktų nustatyta tvarka priskirtas saugoti baudžiamąsias bylas;
   • panaikintus Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos archyvo dokumentus.
   • tvarko ir perduoda ministerijos administracijos padalinių nuolat saugomus dokumentus į įstaigos dokumentus kaupiantį valstybės archyvą (toliau – valstybės archyvas); tvarko ministerijos administracijos padalinių trumpai saugomus dokumentus;
   • sudaro nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus ir teikia juos ministerijos ir valstybės archyvo dokumentų ekspertų komisijoms svarstyti;
   • išduoda saugomų archyvinių dokumentų patvirtintas kopijas, išrašus, rengia pažymas;
   • organizuoja ir atlieka dokumentų vertės ekspertizę, sudaro dokumentų, atrinktų naikinti, aktus, teikia juos derinti ministerijos ir valstybės archyvo dokumentų ekspertų komisijoms;
   • organizuoja pažymėjimų dėl tremties ir priverstinio išvežimo į Vokietiją Antrojo pasaulinio karo metais teisės aktų nustatyta tvarka rengimą;
   • pagal kompetenciją administruoja dokumentų valdymo sistemą.
   • organizuoja asmenų aptarnavimą ministerijoje taikydamas vieno langelio principą jiems atvykus į ministeriją, aptarnavimą elektroniniais ryšiais, prašymų ir skundų, gautų tiesiai iš asmenų arba atsiųstų paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu būdu, tvarkymą; planuoja, koordinuoja asmenų priėmimą pas ministerijos vadovybę, generalinį inspektorių, ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos vadovus ir rengia asmenų priėmimo grafikus;
   • organizuoja ir koordinuoja ministerijos, ministerijos vadovybės priimamųjų darbą; 
   • rengia teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose tvarką, išskyrus įstatymus, projektus, ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, taip pat juos derina, analizuoja, rengia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo, rengia ir derina dokumentų, susijusių su asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose tvarka, projektus;
   • teikia metodinę ir praktinę pagalbą asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose ir įstaigose klausimais, ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.
   • redaguoja ministerijos vadovybės pasirašomus ar vizuojamus ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonių, kuriuose nėra kalbos tvarkytojo, rengiamus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
   • organizuoja ministerijos Terminijos komisijos veiklą. 
   • kontroliuoja ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą per nustatytus terminus;
   • informuoja ministerijos vadovybę, ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir kitas vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančias įstaigas ir įmones apie ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo eigą ir terminus;
   • pagal kompetenciją tvarko ministerijos interneto svetainę (išskyrus ministerijos Intranetą).
   • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose, atstovauja Informacijos ir dokumentų valdymo skyriui, esant būtinumui, ir departamentui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse bei kitose institucijose;
   • teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl dokumentų, asmenų prašymų ir skundų, pranešimų tvarkymo ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigas, ir įmonėse;
   • atlieka kitus ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.
  • Organizacinis skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Joana Žiedelienė
   367
   Monika Karsokienė
   365
   Asta Vėjalienė
   365
   336
   336

   ORGANIZACINIO SKYRIAUS VYKDOMOS FUNKCIJOS:

   • teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl ministerijos organizacinės kultūros formavimo, vidinės komunikacijos strategijos ir priemonių, ministerijos renginių organizavimo;   
   • rūpinasi efektyvia komunikacija tarp ministerijos padalinių keičiantis aktualia informacija apie jų veiklą ir svarbiausius darbus, užtikrina viešintinos informacijos rinkimą iš ministerijos specialistų, padalinių vadovų; 
   • teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl galimybių tobulinti vidinius informacijos mainų procesus; 
   • bendradarbiauja su personalo sritį kuruojančiais ministerijos padaliniais ir pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ministerijos personalo motyvacijos sistemą;
   • organizuoja ir koordinuoja vidinę komunikaciją, informacijos pateikimą ministerijos intraneto svetainėje, taip pat administruoja jos turinį; 
   • organizuoja ministerijos vidinės komunikacijos priemones: parodas, konkursus, valstybinių švenčių minėjimą, edukacines programas ir kitus renginius; 
   • organizuoja skelbimų, kvietimų į renginius, vadovybės sveikinimo atvirukų maketavimą ir platinimą;
   • teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl reprezentacinių priemonių įsigijimo; organizuoja ir vykdo ministerijos reprezentacinių priemonių kūrimą, atranką bei įsigijimą ir rengia šioms priemonėms įsigyti reikalingas technines specifikacijas; 
   • palaiko glaudžius ryšius ir apsikeitimą aktualia informacija su ministerijai pavaldžių įstaigų padaliniais ir atsakingais už komunikaciją asmenimis; 
   • organizuoja, koordinuoja, dalyvauja organizuojant su Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimu susijusius renginius, ministerijos vadovybės susitikimus su užsienio svečiais, užsienio delegacijų vizitus, daugiašalius susitikimus, kitus renginius ir konferencijas;
   • rengiant aukšto lygio protokolinius renginius bendradarbiauja su Prezidentūra, Seimu, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamentu, kitomis valstybės institucijomis;
   • rengia renginio programas ir scenarijus;
   • koordinuoja renginio programos įgyvendinimą;
   • teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir kitoms vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms organizuojant užsienio svečių vizitus, protokolinius renginius ir tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes;
   • rengia su protokolo funkcijų vykdymu susijusius paslaugų aprašymus, reikalingus viešiesiems pirkimams atlikti, organizuoja paslaugų teikimo sutarčių projektų derinimą ir pasirašymą;
   • organizuoja dokumentų vertimą raštu į (iš) užsienio kalbas (kalbų) bei vertimą žodžiu į (iš) užsienio kalbas (kalbų);
   • pagal pateikiamas technines specifikacijas ir kitus pirkimo dokumentus inicijuoja ir (arba) organizuoja ministerijos administracijos padalinių, dalyvaujančių formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką tam tikroje (tikrose) ministrui pavestoje (pavestose) valdymo srityje (srityse), veiklai užtikrinti reikalingus viešuosius pirkimus;
   • pagal kompetenciją vykdo ministerijos administracijos padalinių, dalyvaujančių formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką tam tikroje (tikrose) ministrui pavestoje (pavestose) valdymo srityje (srityse), veiklai ar jos organizavimui reikalingas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis. 
   • koordinuoja ministerijos bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis;
   • bendradarbiauja su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;
   • pagal kompetenciją teikia techninę paramą ministerijos administracijos padaliniams, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką tam tikroje (tikrose) ministrui pavestoje (pavestose) valdymo srityje (srityse), ir ministerijos Strateginės komunikacijos skyriui;
   • pagal poreikį teikia pagalbą organizuojant viešinimo renginius;
   • pagal kompetenciją atstovauja departamento interesams ministerijoje bei ministerijos interesams kitose institucijose;
   • atlieka kitus ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.
  • Slaptumo skyrius
   Tel. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Nėra kontaktų
 • Ekonomikos ir finansų departamentas
  Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ilona Smailienė
  201
  Janina Seilienė
  201
  Aksavera Vaicekauskaitė
  201

  Ekonomikos ir finansų departamento vykdomos funkcijos:

  • rengia ministerijos ir ministerijos biudžetinių įstaigų atitinkamų metų asignavimų poreikio suvestinę;
  • planuoja ES fondų investicijų programų, VSF programų, SVVP programos, ETBT programos, EKP programos, EEE ir NFM programų ir kitų Europos Sąjungos fondų, programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšas;
  • teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos biudžetinėms įstaigoms, dalyvaujančioms rengiant ministerijos biudžeto projektą;
  • rengia su ministerijos biudžeto projektu susijusią informaciją ir teikia ją Finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms; 
  • rengia ministerijos ir organizuoja ministerijos biudžetinių įstaigų programų sąmatų projektų rengimą ir teikia juos Finansų ministerijai;
  • vadovaudamasis patvirtintu ministerijos biudžetu, rengia ministerijos ir organizuoja ministerijos biudžetinių įstaigų programų sąmatų rengimą, teikia jas tvirtinti ministerijos kancleriui ir pateikia Finansų ministerijai;
  • vykdo ministerijos ir ministerijos biudžetinių įstaigų finansavimą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemoje, teikdamas asignavimų poreikio prognozes ir mokėjimo paraiškas valstybės iždui;
  • analizuoja ir kontroliuoja ministerijai ir ministerijos biudžetinėms įstaigoms skirtų asignavimų panaudojimą pagal programas, vykdomas priemones, išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, teikia informaciją ministerijos kancleriui ir suinteresuotoms valstybės institucijoms;
  • rengia programų sąmatų patikslinimus arba teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į Finansų ministerijai dėl programų sąmatų patikslinimo;
  • rengia ministerijos biudžeto vykdymo ataskaitų suvestinius rinkinius;
  • rengia strateginį veiklos planą ir vykdo jo įgyvendinimo stebėseną;
  • vykdo Nacionalinio pažangos plano, Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, kitų planavimo dokumentų, kuriuos pagal kompetenciją įgyvendina ministerija ir (arba) ministerijos biudžetinės įstaigos, vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių stebėseną;
  • vertina ir teikia pasiūlymus dėl vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių strategijų bei jų vadovų veiklos vertinimo rodiklių atitikties ir pasiektų rodiklių atitikties strateginiam veiklos planui;
  • rengia ministerijos metinį veiklos planą ir koordinuoja ministerijos biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų projektų rengimą, vertina jų atitiktį strateginiam veiklos planui ir Strateginio valdymo metodikai;
  • organizuoja vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio planavimo darbo grupės posėdžius, atlieka šios darbo grupės sekretoriato funkcijas;
  • koordinuoja strateginio veiklos plano programų vertinimą, vykdo ministerijos, ministerijos biudžetinių įstaigų, vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių veiklos efektyvumo rodiklių, nustatytų strateginiame veiklos plane, stebėseną;
  • teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, ministerijos biudžetinėms įstaigoms, vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms viešosioms įstaigoms ir valstybės įmonėms planavimo bei dokumentų rengimo klausimais;
  • dalyvauja rengiant ministerijos planavimo dokumentų projektus, vertina jų atitiktį strateginiam veiklos planui ir Strateginio valdymo metodikai;
  • atlieka kitų institucijų rengiamų planavimo dokumentų, kurių įgyvendinime pagal kompetenciją dalyvauja ministerija ir (arba) ministerijos biudžetinės įstaigos, projektų vertinimą dėl jų atitikties strateginiam veiklos planui, kitiems ministerijos planavimo dokumentams;
  • rengia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių metų veiklos ataskaitą, koordinuoja ministerijos biudžetinių įstaigų metų veiklos ataskaitų rengimą ir pagal kompetenciją vertina vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių metų veiklos ataskaitas;
  • pagal kompetenciją kartu su ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos biudžetinėmis įstaigomis rengia informaciją, susijusią su investicijų projektų (programų) vykdymu, koordinuoja rengimą ir rengia ministerijos ir ministerijos biudžetinių įstaigų informaciją apie investicijų projektus (programas), reikalingą Valstybės investicijų programai parengti, susistemintą informaciją suderina su ministerijos kancleriu ir (ar) su vidaus reikalų viceministrais pagal vidaus reikalų ministro nustatytas veiklos sritis ir teikia Finansų ministerijai, koordinuoja rengimą ir rengia ministerijos, ministerijos biudžetinių įstaigų priemonių, vykdomų iš ilgalaikiam turtui skirtų lėšų, planus ir suderina juos su ministerijos vadovybe;
  • rengia ministerijos, ministerijos biudžetinių įstaigų investicijų poreikio suvestinę, analizuoja ir teikia ministerijos vadovybei, suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms informaciją investicijų klausimais;
  • techniškai aptarnauja Investicijų projektų atrankos komisiją;
  • pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos biudžetinėms įstaigoms rengiant informaciją, susijusią su investicijų projektais (programomis);
  • pagal kompetenciją atlieka ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos biudžetinių įstaigų vykdomų investicijų projektų (priemonių) ir priemonių, vykdomų iš ilgalaikiam turtui skirtų lėšų, kontrolę ir finansinę analizę, rengia ataskaitas ir teikia Finansų ministerijai;
  • rengia ataskaitas ir teikia jas Lietuvos statistikos departamentui apie investicijų, skirtų ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos biudžetinėms įstaigoms, panaudojimą;
  • kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie ministerijos administracijos padalinių, ministerijos biudžetinių įstaigų investicijų panaudojimą;
  • atsižvelgdamas į ministerijai patvirtintus asignavimus, rengia ministerijos viešųjų pirkimų planą, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ministerijos biudžetinių įstaigų viešųjų pirkimų planus ir jų pakeitimus, atlieka ministerijos ir ministerijos biudžetinių įstaigų viešųjų pirkimų planų vykdymo analizę;
  • nagrinėja vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų kainodaros, vadovų darbo apmokėjimo ir kitus ekonominius finansinius klausimus, susijusius su steigėjo ar savininkės (dalininkės) funkcijomis, rengia sprendimų projektus šiais klausimais ir teikia vidaus reikalų ministrui juos tvirtinti;
  • nagrinėja savivaldybių ekonominius ir finansinius klausimus, susijusius su valstybės perduotomis savivaldybėms funkcijomis, rengia atsakymus į paklausimus;
  • dalyvauja rengiant ir nagrinėjant teisės aktus, susijusius su ES fondų investicijų programų, VSF programų ir SVVP programos, ETBT programos, EKP programos ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų ir bendrojo finansavimo lėšų administravimu bei naudojimu;
  • kontroliuoja ministerijos finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, užtikrina teisingą dokumentų, susijusių su šiame papunktyje nurodytos funkcijos vykdymu, įforminimą;
  • įtraukia į apskaitą visas ministerijos valdomas pinigines lėšas biudžetinėje, nebiudžetinių lėšų, depozitinėje sąskaitose, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su nurodytų lėšų įplaukomis ir išlaidomis;
  • tvarko banko operacijas, banko dokumentus ir išlaidų sąmatų vykdymo operacijų apskaitą; visas ūkines finansines operacijas pagrindžia apskaitos dokumentais;
  • apskaičiuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokestį bei kitas išmokas ir jas nustatytu laiku išmoka;
  • apskaičiuoja ir laiku perveda fizinių asmenų pajamų mokestį ir kitas įmokas į valstybės biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus;
  • dalyvauja sudarant ministerijos sutartis, tikrina sudaromų sutarčių teisėtumą, jas vizuoja, o pasirašytas sutartis įtraukia į apskaitą ir kontroliuoja jų laikymąsi ir apmokėjimą;
  • nustatytu laiku išieško skolas ir padengia įsiskolinimus kreditoriams; nurašo trūkumus, įsiskolinimus debitoriams ir kitus nuostolius;
  • rengia ir teikia Lietuvos statistikos departamentui statistines ataskaitas;
  • koordinuoja ministerijos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybų darbą, formuoja bendrą politiką buhalterinės apskaitos klausimais;
  • priima iš ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jų pagrindu rengia konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius ir teikia juos Finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei;
  • ES fondų investicijų programų, VSF programų, SVVP programos, ETBT programos, EKP programos, EEE ir NFM programų ir kitų Europos Sąjungos fondų bei tarptautinės paramos fondų programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų ir lėšų, gautų iš tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų, išmokėjimą;
  • tvarko Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, ES fondų investicijų programų, VSF programų, SVVP programos, kitų Europos Sąjungos fondų, programų lėšų ir lėšų, gautų iš tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų buhalterinę apskaitą;
  • įgyvendina vidaus reikalų ministro patvirtintą apskaitos politiką;
  • atlieka ministerijos ir ministerijos biudžetinių įstaigų finansų kontrolę;
  • rengia ir per informacinę Europos Sąjungos 2014–2020 metų fondų valdymo sistemą (toliau – SFC2014) teikia mokėjimo paraiškas Europos Komisijai; 
  • rengia ir per SFC2014 teikia Europos Komisijai sąskaitas už kiekvienus ataskaitinius metus;
  • rengia ir per SFC2014 teikia Europos Komisijai einamiesiems ir ateinantiems finansiniams metams numatomų teikti mokėjimo paraiškų Europos Komisijai prognozes;
  • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktuose nustatytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijas;
  • rengia ministerijos vadovybės, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruočių į užsienio valstybes pusmečių planus;
  • organizuoja ministerijos vadovybės, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes;
  • rengia ir derina vidaus reikalų ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių dėl tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes projektus;
  • dalyvauja organizuojant užsienio svečių vizitus ir susitikimus su ministerijos vadovybe bei tarptautinius renginius vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
  • atsako už nuolatinę (kasdienę) ministerijos veiklos stebėseną ir rizikos valdymą pagal departamentui priskirtas funkcijas;
  • pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, išskyrus įstatymų, projektus;
  • derina kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų parengtus teisės aktų projektus departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.
  • Buhalterinės apskaitos skyrius
   Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Laura Ragelytė
   208
   Gražina Šliachtovič
   214
   Renata Markšaitė
   205
   Galina Naimovič
   206
   Natalija Baidak
   204
   Elvyra Tiažkienė
   212
   Tatjana Krutikova
   204
   Vera Grikinienė
   212
   Irena Žukauskienė
   206
   Irena Nelkina
   210
   Diana Dorondova
   205

   Buhalterinės apskaitos skyriaus vykdomos funkcijos:

   • kontroliuoja ministerijos finansinių ūkinių operacijų teisėtumų, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, užtikrina tinkamų ir teisingų dokumentų, susijusių su šiame punkte įvardytos funkcijos vykdymu, įforminimą;
   • įtraukia į apskaitą visas ministerijos valdomas pinigines lėšas biudžetinėje, nebiudžetinių lėšų, depozitinėje sąskaitose, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su nurodytų lėšų įplaukomis ir išlaidomis;
   • vykdo banko operacijas, tvarko banko dokumentus ir išlaidų sąmatų vykdymo operacijų apskaitą; visas ūkines finansines operacijas pagrindžia apskaitos dokumentais;
   • apskaičiuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) darbo užmokestį bei kitas išmokas ir jas nustatytu laiku išmoka;
   • apskaičiuoja ir laiku perveda fizinių asmenų pajamų mokestį ir kitas įmokas į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įnašus;
   • dalyvauja sudarant ministerijos sutartis, tikrina sudaromų sutarčių teisėtumą, jas vizuoja, o pasirašytas sutartis įtraukia į apskaitą ir kontroliuoja jų laikymąsi ir apmokėjimą;
   • nustatytu laiku išieško skolas ir padengia įsiskolinimus kreditoriams; nurašo trūkumus, įsiskolinimus debitoriams ir kitus nuostolius;
   • priima iš ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius bei jų pagrindu sudaro konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius ir teikia juos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei;
   • rengia ir teikia Lietuvos statistikos departamentui statistines ataskaitas;
   • pagal kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, ES fondų investicijų programų, VSF programų, SVVP programos, ETBT programos, EKP programos, EEE ir NFM programų ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų ir lėšų, gautų iš užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų, išmokėjimą;
   • pagal kompetenciją tvarko Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, ES fondų investicijų programų, VSF programų, SVVP programos, ETBT programos, EKP programos, EEE ir NFM programų ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų ir lėšų, gautų iš užsienio valstybių ir kitų juridinių asmenų, buhalterinę apskaitą;
   • sudaro ministerijos finansines ataskaitas vadovaujantis apskaitos politikoje nustatytais apskaitos principais;
   • pagal kompetenciją atlieka paskesnę finansų ir mokėjimų kontrolę;
   • įgyvendindamas ministerijos vidaus kontrolę, užtikrina ministerijos veiklos nuolatinės (kasdienės) stebėsenos atlikimą, rizikos veiksnių nustatymą, rizikos analizę ir vertinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse pagal Buhalterinės apskaitos skyriui priskirtas funkcijas;
   • pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, išskyrus įstatymų, projektus;
   • derina kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų parengtus teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministrų pagal nustatytas veiklos sritis ir ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) ir departamento direktoriaus pavedimus.
     
  • Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius
   Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rita Rutkauskienė
   202
   Giedrė Narkevičienė
   211
   Liudmila Rabikienė
   211
   Erika Giedraitienė
   216
   Dovilė Kaziūnienė
   216
   Justas Plečkaitis
   218
   Aidas Miškinis
   218

   Ekonomikos ir investicinių projektų skyriaus vykdomos funkcijos:

   • pagal kompetenciją kartu su ministerijos administracijos padaliniais ir ministerijos biudžetinėmis įstaigomis rengia informaciją, susijusią su investicijų projektų (programų) vykdymu, koordinuoja rengimą ir rengia ministerijos ir ministerijos biudžetinių įstaigų informaciją apie investicijų projektus (programas), reikalingą Valstybės investicijų programai parengti, suderina su ministerijos vadovybe ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, koordinuoja rengimą ir rengia ministerijos ir ministerijos biudžetinių įstaigų priemonių, vykdomų iš ilgalaikiam turtui skirtų lėšų, planus ir suderina juos su ministerijos vadovybe;
   • rengia ministerijos, ministerijos biudžetinių įstaigų investicijų poreikio suvestinę, analizuoja ir teikia ministerijos vadovybei, suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms informaciją investicijų klausimais;
   • techniškai aptarnauja Investicijų projektų atrankos komisiją;
   • pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos biudžetinėms įstaigoms rengiant informaciją, susijusią su investicijų projektais (programomis);
   • pagal kompetenciją atlieka ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos biudžetinių įstaigų vykdomų investicijų projektų (priemonių) ir priemonių, vykdomų iš ilgalaikiam turtui skirtų lėšų, kontrolę ir finansinę analizę, rengia ataskaitas ir teikia Finansų ministerijai;
   • rengia ataskaitas ir teikia jas Lietuvos statistikos departamentui apie investicijų, skirtų ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos biudžetinėms įstaigoms, panaudojimą;
   • kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie ministerijos administracijos padalinių, ministerijos biudžetinių įstaigų investicijų panaudojimą;
   • atsižvelgdamas į ministerijai patvirtintus asignavimus, rengia ministerijos viešųjų pirkimų planą, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant ministerijos biudžetinių įstaigų viešųjų pirkimų planus ir jų pakeitimus, atlieka ministerijos ir ministerijos įstaigų viešųjų pirkimų planų vykdymo analizę;
   • pagal kompetenciją nagrinėja vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų kainodaros, vadovų darbo apmokėjimo ir kitus ekonominius finansinius klausimus, susijusius su steigėjo ar savininkės (dalininkės) funkcijomis, rengia sprendimų projektus šiais klausimais ir teikia juos tvirtinti;
   • pagal kompetenciją nagrinėja savivaldybių ekonominius ir finansinius klausimus, susijusius su valstybės perduotomis savivaldybėms funkcijomis, rengia atsakymus į paklausimus;
   • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir nagrinėjant teisės aktus, susijusius su ES fondų investicijų programų, VSF programų, SVVP programos, ETBT programos, EKP programos ir kitų Europos Sąjungos bei tarptautinės paramos fondų, programų ir bendrojo finansavimo lėšų administravimu bei naudojimu;
   • rengia ir teisės aktuose nustatytais terminais per informacinę Europos Sąjungos 2014–2020 metų fondų valdymo sistemą (toliau – SFC2014) teikia mokėjimo paraiškas Europos Komisijai;
   • rengia ir teisės aktuose nustatytais terminais per SFC2014 teikia Europos Komisijai sąskaitą už kiekvienus ataskaitinius metus;
   • rengia ir teisės aktuose nustatytais terminais per SFC2014 teikia Europos Komisijai einamiesiems ir ateinantiems finansiniams metams numatomų teikti mokėjimo paraiškų Europos Komisijai prognozes;
   • pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktais priskirtas tvirtinančiosios institucijos funkcijas;
   • rengia ministerijos vadovybės, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų komandiruočių į užsienio valstybes pusmečių planus;
   • organizuoja ministerijos vadovybės, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes;
   • rengia ir derina vidaus reikalų ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių dėl tarnybinių komandiruočių į užsienio valstybes projektus;
   • dalyvauja organizuojant užsienio svečių vizitus ir susitikimus su ministerijos vadovybe bei tarptautinius renginius vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse;
   • įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę, užtikrina ministerijos veiklos nuolatinės (kasdienės) stebėsenos atlikimą, rizikos veiksnių nustatymą, rizikos analizę ir vertinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse pagal Ekonomikos ir investicinių projektų skyriui priskirtas funkcijas;
   • pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, išskyrus įstatymų, projektus;
   • derina kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų parengtus teisės aktų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
   • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus.

    

  • Biudžeto ir finansų skyrius
   Tel. , Faks. , El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ingrida Samulėnienė
   219
   Vilma Morkūnaitė
   213
   Sigitas Bargaila
   217
   Gintaras Baraniūnas
   217
   Aldona Mendelevičienė
   213
   Jolanta Jokubauskienė
   209
   Darius Andriūnas
   217
   Laura Kotvickienė
   209

   Biudžeto ir finansų skyriaus vykdomos funkcijos:

   • rengia ministerijos ir ministerijos biudžetinių įstaigų atitinkamų metų asignavimų poreikio suvestinę; 
   • planuoja 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programų, Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. ir 2021–2027 m. programų, 2021–2027 m. Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą programos, Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos, Europos kaimynystės priemonės ir kitų programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšas; 
   • teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams ir ministerijos biudžetinėms įstaigoms, dalyvaujantiems rengiant ministerijos biudžeto projektą; 
   • rengia su ministerijos biudžeto projektu susijusią informaciją ir teikia ją Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, kitoms suinteresuotoms valstybės institucijoms; 
   • rengia ministerijos ir organizuoja ministerijos biudžetinių įstaigų programų sąmatų projektų rengimą ir teikia juos Finansų ministerijai; 
   • vadovaudamasis patvirtintu ministerijos biudžetu, rengia ministerijos ir organizuoja ministerijos biudžetinių įstaigų programų sąmatų rengimą, teikia jas tvirtinti ministerijos kancleriui ir pateikia Finansų ministerijai; 
   • vykdo ministerijos ir ministerijos biudžetinių įstaigų finansavimą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemoje, teikdamas asignavimų poreikio prognozes ir mokėjimo paraiškas valstybės iždui; 
   • analizuoja ir kontroliuoja ministerijai ir ministerijos biudžetinėms įstaigoms skirtų asignavimų panaudojimą pagal programas, vykdomas priemones, išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, teikia informaciją ministerijos kancleriui ir suinteresuotoms valstybės institucijoms; 
   • rengia programų sąmatų patikslinimus arba teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į Finansų ministeriją dėl programų sąmatų patikslinimo; 
   • rengia ministerijos biudžeto vykdymo ataskaitų suvestinius rinkinius; 
   • rengia strateginį veiklos planą ir vykdo jo įgyvendinimo stebėseną;
   • vykdo Nacionalinio pažangos plano, Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, kitų planavimo dokumentų, kuriuos pagal kompetenciją įgyvendina ministerija ir (arba) ministerijos biudžetinės įstaigos, vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančios viešosios įstaigos ir valstybės įmonės, stebėseną;
   • vertina ir teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl pavestose valdymo srityse veikiančių viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių strategijų, viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių bei jų vadovų veiklos vertinimo rodiklių atitikties strateginiam veiklos planui;
   • rengia ministerijos metinį veiklos planą ir koordinuoja ministerijos biudžetinių įstaigų metinių veiklos planų rengimą, vertina jų atitiktį strateginiam veiklos planui ir Strateginio valdymo metodikai;
   • koordinuoja strateginio veiklos plano programų vertinimą, vykdo ministerijos, ministerijos biudžetinių įstaigų, vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių veiklos efektyvumo rodiklių, nustatytų strateginiame veiklos plane, stebėseną;
   • teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, ministerijos biudžetinėms įstaigoms, vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms viešosioms įstaigoms ir valstybės įmonėms planavimo bei dokumentų rengimo klausimais;
   • dalyvauja rengiant ministerijos planavimo dokumentų projektus, vertina jų atitiktį strateginiam veiklos planui ir Strateginio valdymo metodikai;
   • atlieka kitų institucijų rengiamų planavimo dokumentų, kurių įgyvendinime pagal kompetenciją dalyvauja ministerija ir (arba) ministerijos biudžetinės įstaigos, projektų vertinimą dėl jų atitikties strateginiam veiklos planui, kitiems ministerijos planavimo dokumentams;
   • surenka ir apibendrina ministerijos struktūrinių padalinių, vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių informaciją Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių metų veiklos ataskaitos rengimui, koordinuoja ministerijos biudžetinių įstaigų ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių viešųjų įstaigų ir valstybės įmonių metų veiklos ataskaitų rengimą;
   • organizuoja vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio planavimo darbo grupės posėdžius, atlieka šios darbo grupės sekretoriato funkcijas;
   • įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę, užtikrina ministerijos veiklos nuolatinę (kasdienę) stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą, rizikos analizę ir vertinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse pagal Biudžeto ir finansų skyriui priskirtas funkcijas; 
   • pagal kompetenciją rengia teisės aktų, išskyrus įstatymų, projektus;
   • atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vidaus reikalų ministro, viceministrų pagal nustatytas veiklos sritis ir ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) ir departamento direktoriaus pavedimus. 
 • Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamentas
  El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Lina Šemetulskytė
  422
  Laimonas Gailius
  434

  Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento vykdomos funkcijos:

  6. Departamento uždaviniai:

  6.1. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant ES fondų investicijų veiksmų programą, atliekant ministerijai teisės aktais pavestas tarpinės institucijos ir kitas funkcijas;

  6.2. pagal kompetenciją administruoti ES fondų lėšomis finansuotinų Lietuvos Respublikos vidaus saugumo srities programų įgyvendinimą, atliekant ministerijai teisės aktais pavestas atsakingos ir vadovaujančiosios institucijos ir kitas funkcijas;

  6.3. pagal kompetenciją administruoti ministerijai priskirtų bendradarbiavimo per sieną ir kitų tarptautinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo programų įgyvendinimą, atliekant ministerijai teisės aktais pavestas bendradarbiavimo per sieną programų vadovaujančiosios institucijos, bendrosios valdymo institucijos ir kitas funkcijas;

  6.4. pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus, atliekant ministerijai teisės aktais pavestas programos partnerio ir kitas funkcijas.

  7. Departamentas:

  7.1. įgyvendindamas 6.1 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją atlieka Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, pavestas funkcijas ir 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administruojančiosios institucijos ir tarpinės institucijos funkcijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“,
  3.1–3.7 papunkčiuose pavestas funkcijas;

  7.2. įgyvendindamas 6.2 papunktyje nurodytą uždavinį, pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 11 d. nutarime Nr. 826 „Dėl Vidaus saugumo fondo administravimo“ ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programą, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1V-60 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant nacionalinę vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programą, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytas atsakingos institucijos funkcijas bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarime Nr. 164 „Dėl institucijų, atsakingų už Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, programos ir Vidaus saugumo fondo programos valdymą ir kontrolę Lietuvoje, paskyrimo“ ir Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-705 „Dėl Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo  2021–2027 m. programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytas vadovaujančiosios institucijos funkcijas;

  7.3. įgyvendindamas 6.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

  7.3.1. pagal kompetenciją atlieka ministerijai priskirtų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo koordinavimą ir Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos vadovaujančiosios institucijos funkcijas taip, kaip nustatyta programų dokumentuose ir teisės aktuose;

  7.3.2. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant Europos kaimynystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programos valdymo institucijos funkcijas taip, kaip nustatyta programų dokumentuose ir teisės aktuose;

  7.4. įgyvendindamas 6.4 papunktyje nurodytą uždavinį:

  7.4.1. pagal kompetenciją atlieka programos partnerio funkcijas, nurodytas Susitarimo memorandume dėl 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo, Susitarimo memorandume dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo ir Institucijų, atsakingų už 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“;

  7.4.2. pagal kompetenciją atlieka programos operatoriaus funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarime Nr. 57 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“, ir Institucijų, atsakingų už 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-135 „Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“;

  7.5. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę, atlikdamas ministerijos veiklos nuolatinę (kasdienę) stebėseną, rizikos veiksnių nustatymą, rizikos analizę ir vertinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse pagal departamentui priskirtas funkcijas;

  7.6. dalyvauja rengiant  ministrui priskirtų valdymo sričių ir ministerijos strateginio planavimo dokumentus;

  7.7. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus bei užduotis.

  • Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyrius
   El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Giedrė Andriuškevičė
   444
   Virginija Lauruvėnė
   447
   Viktorija Pociutė
   442
   Indrė Barčienė
   449
   Aušra Jankauskaitė
   438
   Vita Neimantaitė
   437
   Vytautas Strazdas
   440
   Leokadija Zuzo
   451
   Ana Kurban-Špitaliova
   438
   Laurita Jančytė
   436
   Jūratė Žygienė
   451
   Rūta Telksnytė-Kislovskė
   436
   442

   Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyriaus vykdomos funkcijos:

   • koordinuoja ES struktūrinių fondų lėšų dalies, kuri skiriama regionų projektams įgyvendinti, planavimą ir skirstymą regionams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų regionų projektams įgyvendinti, planavimą, taip pat šios paramos naudojimą, dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencijos vykdymą; 
   • rengia regionų projektų atrankos tvarkos aprašo projektą ir teikia jį tvirtinti vidaus reikalų ministrui, teikia paaiškinimus dėl regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, prižiūri, kaip laikomasi šiame apraše nustatytos siūlomų finansuoti regionų projektų sąrašų sudarymo tvarkos; 
   • teikia kitoms ministerijoms savo ir apibendrintas regionų plėtros tarybų pastabas ir pasiūlymus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų; užtikrina, kad regionų plėtros tarybos ir savivaldybių institucijos būtų laiku informuojamos apie regionų projektų finansavimo sąlygas ir tvarką; 
   • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES struktūrinių fondų lėšų administravimu, teikia pasiūlymus dėl minėtų teisės aktų ir kitų dokumentų pakeitimo, dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą; 
   • pagal kompetenciją rengia priemonių įgyvendinimo planų, projektų finansavimo sąlygų aprašų, valstybės projektų planavimo tvarkos aprašų, vidaus tvarkos aprašų, vidaus procedūrų aprašų projektus, kitus dokumentus, būtinus užtikrinti efektyvų ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų prioritetų įgyvendinimą; 
   • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vykdo ES struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų planavimo, projektų sąrašų sudarymo, finansavimo skyrimo projektams, projektų sutarčių sudarymo ir jų priežiūros, lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams, grąžintinų lėšų administravimo procesus; 
   • pagal kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles; 
   • pagal kompetenciją vykdo ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų priežiūrą taip, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1297/2013, 93 straipsnio arba pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 136 straipsnio nuostatas ir kad būtų pasiekti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 27 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2019) 4959), veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai; 
   • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi teikia informaciją ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos vadovaujančiai institucijai, atlieka vadovaujančiosios institucijos pavestas užduotis, įgyvendina jos teikiamas rekomendacijas, vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti rengiamus dokumentų projektus; 
   • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programų stebėsenos ir valdymo komitetams, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei, užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant veiksmų programas; 
   • pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį ir Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinę sistemą, registruoja joje informaciją apie atliekamus veiksmus; dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę; 
   • pagal kompetenciją organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimą; 
   • pagal kompetenciją vykdo informacijos apie ES struktūrinę paramą viešinimą; 
   • saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti, koordinuoja regionų plėtros tarybų pagal kompetenciją gaunamų ir rengiamų dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, tinkamą saugojimą; 
   • pagal kompetenciją dalyvauja veiksmų programos valdymo ir stebėsenos veikloje; 
   • koordinuoja integruotų teritorinių investicijų planavimą ir panaudojimą;
   • koordinuoja bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvos įgyvendinimą;
   • įgyvendinant ministerijos vidaus kontrolę, užtikrina ministerijos veiklos nuolatinės (kasdienės) stebėsenos atlikimą, rizikos veiksnių nustatymą, rizikos analizę ir vertinimą vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse pagal departamentui priskirtas funkcijas;
   • apie įtariamą pažeidimą įgyvendinant projektą, skirtą Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ir Europos Sąjungos fondų investicijų programos tikslui (-ams) įgyvendinti (toliau – projektas), praneša administruojančiai institucijai;
   • įtarus, kad įgyvendinant projektą buvo padaryta arba gali būti padaryta nusikalstama veika, praneša apie tai institucijoms, atsakingoms už nusikalstamų veikų tyrimus, vadovaujančiajai ir administruojančiajai institucijai;
   • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant metinius komunikacijos planus;
   • pagal kompetenciją administruoja techninės paramos prioritetų įgyvendinimo (veiksmų programų administravimo, informavimo ir vertinimo) projektus, finansuojamus ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis;
   • dalyvauja rengiant ministrui priskirtų valdymo sričių ir ministerijos strateginio planavimo dokumentus;
   • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministro, kuriam priskirta regionų plėtros veiklos sritis, ministerijos kanclerio ir departamento direktoriaus pavedimus. 
  • Vidaus saugumo fondo skyrius
   El. p. , Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Dalia Trinkūnienė
   207
   Rasa Micevičienė
   415
   Kristina Volkienė
   418
   Svetlana Kriukienė
   207
   Rasa Skodžiūtė-Aimouch
   207
   Agnė Sinkevičienė
   207
   Dovilė Jegerskaitė-Kinaitienė
   302
   Asta Lančinskienė
   302
   Rasa Remeikaitė
   205

   Vidaus saugumo fondo skyriaus vykdomos funkcijos:

   • rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų, kuriuose reglamentuojamas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų administravimas, projektus; 
   • dalyvauja atliekant kitų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas administruojančių nacionalinių institucijų veiklos, kuri susijusi su skyriaus administruojamomis Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis, priežiūrą; 
   • teikia vidaus reikalų ministrui, vidaus reikalų viceministrams ir ministerijos kancleriui (toliau – ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl komisijų ir darbo grupių Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų investavimo sudarymo būtinumo ir atlieka šių darbo grupių sekretoriato funkcijas; 
   • rengia ir Europos Komisijai teikia nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos, Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą programos (toliau – SVVP) ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. (toliau – VSF) programos (toliau kartu – SVVP ir VSF programos) projektus, prireikus atlieka SVVP ir VSF programų pakeitimus; 
   • teikia ministerijos vadovybei tvirtinti Vidaus saugumo fondo stebėsenos komiteto, VSF ir SVVP stebėsenos komiteto (toliau kartu – stebėsenos komitetai) sudėtį, organizuoja jų darbą, atlieka stebėsenos komitetų sekretoriato funkcijas, rengia medžiagą posėdžiams ir (ar) organizuoja jos rengimą,  teikia visą informaciją, reikalingą stebėsenos komitetų funkcijoms atlikti; 
   • konsultuoja suinteresuotas valstybės institucijas, įstaigas ir kitus juridinius asmenis klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų gavimu ir projektų, kuriems yra skiriamos Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, įgyvendinimu; 
   • derina Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų sutartis bei jų pakeitimus, rengia sutartis dėl įgaliotajai ir tarpinei institucijoms skiriamos techninės paramos ir jų vėlesnius pakeitimus;
   • tikrina įgaliotosios institucijos deklaruotų techninės paramos išlaidų tinkamumą ir teikia įgaliotajai institucijai išvadą dėl išlaidų tinkamumo; 
   • dalyvauja darbo grupių, sudarytų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų investavimo klausimams spręsti, darbe ir atstovauja ministerijai; 
   • kaupia, analizuoja ir sistemina finansinę, statistinę informaciją apie Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų investavimą, programos įgyvendinimą ir atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą; 
   • rengia ir Europos Komisijai teikia metines ir galutinę Vidaus saugumo fondo 
   • 2014–2020 m. programos įgyvendinimo ataskaitas, programos vertinimo ataskaitas, laikydamasis nustatytų terminų; 
   • rengia ir per Europos Komisijos nustatytus terminus Europos Komisijai teikia Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos metinio ir galutinio likučio mokėjimo prašymus;
   • rengia ir Europos Komisijai teikia SVVP ir VSF programų duomenų ataskaitas, metines veiklos rezultatų ataskaitas ir kitą Europos Komisijos prašomą informaciją, laikydamasis nustatytų terminų;
   • rengia SVVP ir VSF programų vertinimo planą, organizuoja  SVVP ir VSF programų vertinimus ir Europos Komisijai teikia SVVP ir VSF programų vertinimo ataskaitas, laikydamasis nustatytų terminų;
   • rengia ir per Europos Komisijos nustatytus terminus Europos Komisijai teikia SVVP ir VSF programų mokėjimo paraiškas, metines sąskaitas, valdymo pareiškimus ir prognozes dėl ES įnašo išmokėjimo;
   • įtaręs galimą pažeidimą ar sukčiavimą dėl Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų panaudojimo arba gavęs informacijos apie galimą pažeidimą ar sukčiavimą iš kitų šaltinių, šią informaciją praneša atitinkamai įgaliotajai arba tarpinei institucijai;
   • atlieka tyrimą dėl įtariamo pažeidimo ar sukčiavimo dėl įgaliotosios ar tarpinės institucijos techninės paramos lėšų panaudojimo;
   • apie nustatytus Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų panaudojimo pažeidimus ir sukčiavimo atvejus praneša Europos Komisijai;
   • rengia SVVP ir VSF programų veiklos peržiūros planą ir šio plano rengimo metodiką;
   • pagal kompetenciją atlieka programos partnerio funkcijas, numatytas Institucijų, atsakingų už 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“;
   • dalyvauja rengiant ministrui priskirtų valdymo sričių ir ministerijos strateginio planavimo dokumentus;
   • atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus. 
  • Regioninių projektų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Laima Petrauskienė