BDAR
gdpr

Padalinių vadovų užduotys

 2022 metų užduotys

 

Strateginių sprendimų paramos grupė

Vadovas Dainius Žilinskas    

1 užduotis: Atlikti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

2 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti siūlymų, susijusių su planuojamomis PAGD prie VRM ir Lietuvos policijos pertvarkomis, pateikimą ir svarstymą Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo tobulinimo grupėje.

3 užduotis: Teikti siūlymus vidaus reikalų ministrui dėl sprendimų elektroninės atpažinties politikos srityje, ES informacinių sistemų sąveikumo reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje, informacinių technologijų strateginių plėtros krypčių nustatymo ir įgyvendinimo Vidaus reikalų ministerijoje ir jai pavadžiose įstaigose.

4 užduotis: Skatinti ir koordinuoti viešųjų konsultacijų vykdymą VRM.

Tarptautinio bendradarbiavimo grupė

Vadovė Gintarė Geimanaitė

1 užduotis: Koordinuoti pasirengimą ir Lietuvos pozicijų ministerijos kompetencijos srityse formavimą ES Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžiams; koordinuoti pozicijų formavimą dėl ES lygiu svarstomų teisėkūrinių pasiūlymų.

2 užduotis: Koordinuoti ministerijos kompetencijai priskirtų ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo planų rengimą, ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo vykdymą, atsakymų į ES institucijų pateiktus paklausimus dėl ES teisės taikymo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje, esant ikipažeidiminei stadijai ir (ar) pažeidimo procedūros metu, rengimą.

3 užduotis: Užtikrinti tarptautinių santykių plėtojimą, ypatingą dėmesį skiriant Baltijos šalių regioniniam bendradarbiavimui ir bendradarbiavimui su Rytų Partnerystės šalimis.

4 užduotis: Organizuoti ministerijos vadovybės susitikimus su kitų valstybių (įskaitant diplomatinį korpusą), ES institucijų bei tarptautinių organizacijų atstovais, koordinuoti pasirengimą dalyvavimui tarptautiniuose renginiuose.

5 užduotis: Užtikrinti Lietuvos atstovavimą ES Tarybos Sienų, imigracijos ir prieglobsčio strateginio komiteto (SCIFA) posėdžiuose.

Viešojo saugumo politikos grupė

Vadovas Darius Domarkas

1 užduotis: Užtikrinti pasiūlyto VSPG struktūros modelio, pagrįsto viešojo saugumo sričių ir politikos formavimo funkcijų išgryninimu bei kuravimo sričių perskirstymu,  įgyvendinimą, kartu teikiant pasiūlymus dėl tolimesnio viešojo saugumo funkcijų konsolidavimo ir jų vykdymo efektyvinimo.

2 užduotis: Atsižvelgiant į parengtus pasiūlymus dėl nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos organizavimo Lietuvos Respublikoje sistemos, koordinuoti ir kuruoti reikiamų teisės aktų (įstatymų) parengimą.

3 užduotis: Koordinuoti ir kuruoti įstatymų dėl integruotos krizių valdymo sistemos Lietuvoje sukūrimo, parengimą.

4 užduotis: Koordinuoti projekto „Priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos tobulinimas, siekiant jos didesnio efektyvumo ir veiksmingumo“ eigą, atsižvelgiant į projekto plane nustatytas priemones ir terminus.

5 užduotis: Koordinuoti ir kuruoti  Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projekto parengimą 6. Koordinuoti ir kuruoti viešojo saugumo srities strateginių planavimo dokumentų parengimą, dalyvauti vykdant viešojo saugumo srities LRV programos įgyvendinimo priemonių planą ir VRM strateginį veiklos planą.

Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupė

Vadovė Alma Bulkevičienė

 

Valstybės tarnybos politikos grupė

Vyriausioji patarėja, atliekanti grupės vadovo funkcijas

1 užduotis: Organizuoti valstybės tarnybos pertvarkos koncepciją įgyvendinančio Valstybės tarnybos įstatymo projekto parengimą.

2 užduotis: Organizuoti Valstybės tarnybos įstatymą įgyvendinančių teisės aktų projektų parengimą.

3 užduotis: Dalyvauti Europos Komisijai pateiktos ir preliminariai priimtos Techninės paramos priemonės paraiškos (TSI 2022) (kartu su EBPO ekspertais sukurti valstybės tarnybos efektyvumo vertinimo, pagrįsto aiškiais tarptautiniais ir nacionaliniais rodikliais, sistemą) atrankos ir įgyvendinimo procesuose.    Atrinktos paraiškos sausio mėn. bus tikrinamos dėl dvigubo finansavimo, galutinį sprendimą DG REFORM žada priimti vasario pabaigoje.

Migracijos politikos grupė

Vadovė Aušra Grikevičienė

1 užduotis: Įvertinti Tarptautinės migracijos organizacijos Migracijos informacijos centro numatomą vykdyti veiklą ir parengti Vidaus reikalų ministerijos ir Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuro sutarties dėl Migracijos informacijos centro veiklos funkcionavimo užtikrinimo projektą.

2 užduotis: Organizuoti Lietuvos migracijos politikos gairių nuostatų įgyvendinimą - užtikrinti migracijos procesų pokyčių analizės atlikimą, migracijos politikos įgyvendinimo ataskaitos bei rekomendacijų pateikimą Vyriausybei.

3 užduotis: Organizuoti Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano 5.3.6 priemonės įgyvendinimą - užtikrinti išplėstinio poveikio vertinimo, viešųjų konsultacijų atlikimą, įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo įstatymo projekto parengimą ir pateikimą Vyriausybei.

4 užduotis: Pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant priemones, susijusias su neteisėtai Lietuvos valstybės sieną kirtusių užsieniečių teisinės padėties nustatymo ir jų grąžinimo klausimus.

5 užduotis: Užtikrinti dalyvavimą ES migracijos ir prieglobsčio pakto priemonių, kitų pasiūlymų priimti naujus ES teisės aktus svarstyme, savalaikį pozicijų parengimą.

Regioninės politikos grupė

Vadovė Rasa Tamulevičiūtė

1 užduotis: Suorganizuoti Regionų plėtros programos projekto parengimą.

2 užduotis: Suorganizuoti išvadų dėl regionų plėtros planų atitikties LRV patvirtintų planavimo dokumentų nuostatoms ir Strateginio valdymo metodikai, parengimą.

3 užduotis: Suorganizuoti analizės dėl teisinio reglamentavimo trūkumų, ribojančių kelių savivaldybių  bendrai organizuojamų viešųjų paslaugų teikimo galimybes ir (ar) regioninio lygmens funkcijų vykdymo galimybes, parengimą.

4 užduotis: Suorganizuoti teisės aktų, būtinų regionų plėtros planams parengti ir įgyvendinti, projektų parengimą.

Administravimo departamentas

Direktorius Vytautas Markauskas

1 užduotis: Užtikrinti VRM darbo reglamente ir kituose teisės aktuose numatytų procesų supaprastinimą, taip efektyvinant įstaigos veiklą.

2 užduotis: Užtikrinti, kad būtų supaprastintos VRM viešųjų pirkimų taisyklės (šiuo metu galiojantis reglamentavimas dėl pasikartojančių pakeitimų prarado sistemiškumą ir nuoseklumą, VP taisyklės tapo sunkiai suprantamos ir sunkiai taikomos), tuo pačiu įvertinant proceso paprastinimo/optimizavimo galimybes.

3 užduotis: Pateikti siūlymus kaip sumažinti į įšorę orientuotų dokumentų VRM veikloje skaičių ir, vadovybei pritarus, juos įgyvendinti.

4 užduotis: Užtikrinti, kad dėl IDVS, OS ir PVS veiklos būtų gaunamas grįžtamasis ryšis.

Organizacinis skyrius

Vedėja Joana Žiedelienė

1 užduotis: Užtikrinti Sienų valdymo konferencijos organizavimą.

2 užduotis: Organizuoti 3 neformalaus standarto vidinės komunikacijos renginius skatinančius burti komandą, bendrauti.

3 užduotis: Organizuoti darbuotojų nuomonės tyrimus, susijusius su Organizacinio skyriaus veikla.

Informacijos ir dokumentų valdymo skyrius

Vedėja Ingrida Jeruslanovienė

1 užduotis: Pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (DBSIS) diegimą Vidaus reikalų ministerijoje.

2 užduotis: Pagal kompetenciją organizuoti ir koordinuoti archyvinių įslaptintų bylų (dokumentų) tvarkymą: įslaptintų bylų vertės ekspertizė, įslaptintų bylų (dokumentų) pateikimas Administravimo departamento Slaptumo skyriui saugoti ar išslaptinti, Vidaus reikalų sistemos įstaigoms išslaptinti bei pateikimas derinti Vidaus reikalų ministerijos Centrinei specialiajai ekspertų komisijai.

3 užduotis: Pagal kompetenciją Vidaus reikalų ministerijoje organizuoti ir koordinuoti teisės aktų ir kitų dokumentų projektų parengimą skyriaus veiklai užtikrinti, siekiant didinti ministerijos dokumentų valdymo efektyvumą, optimizuoti jų procesų vidaus kontrolę, užtikrinti efektyvų asmenų aptarnavimą.

4 užduotis: Užtikrinti, kad bus sukurtas procesas/priemonė, suteikianti galimybę gauti grįžtamąjį ryšį iš kitų padalinių darbuotojų apie IDVS atliekamas funkcijas.

Personalo valdymo skyrius

Vedėja Aušrinė Valiūnienė

1 užduotis: Koordinuoti siūlymų (pagal Personalo valdymo skyriaus kompetenciją) dėl ministerijos procesų/veiklos tobulinimo pateikimą departamento direktoriui, vadovybei bei užtikrinti aktyvų dalyvavimą juos įgyvendinant (pvz. dėl asmens duomenų tvarkymo, įdarbinimo/adaptacijos, atostogų, darbo vietos įrengimo procesų, sharepoint įgalinimo ir pan.).

2 užduotis: Užtikrinti, kad 2022 m. būtų suorganizuoti 3-4 ciklų mokymai ministerijos vadovybei ir padalinių vadovams.

3 užduotis: Koordinuoti ministerijos procesų, kuriuose dalyvauja Personalo valdymo skyrius, ir Personalo valdymo skyriaus veiklos juose vertinimo sistemos sukūrimą ir įdiegimą ministerijoje.

Teisės taikymo skyrius

Vedėja Dovilė Kaziūnienė

1 užduotis: Organizuoti Vidaus darbo reglamento  peržiūrėjimą ir teikti siūlymus dėl sprendimų priėmimo supaprastinimo.

2 užduotis: Kontroliuoti, kad būtų laiku ir teisės aktais nustatyta tvarka išnagrinėti fizinių ir juridinių asmenų pranešimai, prašymai, pareiškimai, skundai.

3 užduotis: Pateikti siūlymus dėl Vidaus reikalų ministerijos veiklos ir procesų tobulinimo.

Ekonomikos ir finansų departamentas

Direktorė Ilona Smailienė

1 užduotis: Užtikrinti, kad laiku būtų parengtas Vidaus reikalų ministerijos konsolidavimo grupės viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus.

2 užduotis: Užtikrinti VRM finansinės atskaitomybės patikimumo kontrolę.

3 užduotis: Laiku parengti 2023-2025 m. biudžeto projektą.

4 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2023–2025 m. strateginio veiklos plano projekto rengimą (tikslinimą) teisės aktuose nustatyta tvarka.

Buhalterinės apskaitos skyrius

Vedėja Laura Ragelytė

1 užduotis: Organizuoti VRM buhalterinę apskaitą ir užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir ministerijos finansinės bei biudžeto vykdymo ataskaitos pateiktos laiku.

2 užduotis: Užtikrinti 2021 m. VRM metinio finansinių atskaitų rinkinio duomenų pateikimą Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

3 užduotis: Organizuoti konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengimą pagal ministerijos konsolidavimo grupės įstaigų pateiktus metinius finansinių ataskaitų rinkinius ir pateikimą Finansų ministerijai ir Valstybės kontrolei.

Ekonomikos ir investicinių projektų skyrius

Vedėja Rita Rutkauskienė

1 užduotis: Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) 2022 m. prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano projekto parengimą, jo suderinimą ir pateikimą tvirtinti nustatyta tvarka, įvertinti pateiktus įstaigų prie VRM prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planus.

2 užduotis: Užtikrinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos tvirtinančiosios institucijos funkcijų atlikimą.

3 užduotis: Užtikrinti valstybės įmonės ir viešųjų įstaigų, kuriose valstybės, kaip savininko/dalininko teises ir pareigas įgyvendina VRM, teisės aktų, susijusių su vadovų darbo užmokesčio, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių nustatymu bei pelno paskirstymo tvirtinimu, ir kitų šių įmonių ir įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų pagal kompetenciją rengimą.

4 užduotis: Parengti, susisteminti, išanalizuoti ir pateikti informaciją apie lėšų poreikį vidaus reikalų ministrui pavestos valdymo srities kapitalo investicijoms 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane (toliau – 2023 metų biudžeto rengimo planas) nustatyta tvarka.

5 užduotis: Užtikrinti 2023 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų poreikio savivaldybėms VRM kuruojamoms valstybinėms funkcijoms atlikti, apskaičiavimą ir valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms funkcijoms atlikti paskirstymą pagal savivaldybes, pateikti šią informaciją 2023 metų biudžeto rengimo plane nustatyta tvarka.

Biudžeto ir finansų skyrius

Vedėja Ingrida Samulėnienė

1 užduotis: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, organizuoti ir kontroliuoti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2022–2024 m. strateginio veiklos plano patikslinimą, duomenų atnaujinimą Stebėjimo informacinėje sistemoje, Vidaus reikalų ministerijos ir pavaldžių biudžetinių įstaigų 2022 m. programų sąmatų parengimą, suvestinių programų sąmatų sudarymą, patvirtinimą ir pateikimą nustatyta tvarka Finansų ministerijai, suderinus su Ministru Pirmininku – Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2022–2024 m. strateginio veiklos plano patvirtinimą.

2 užduotis: Užtikrinti apibendrintos informacijos apie vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių įstaigų asignavimų poreikį 2023–2025 metams parengimą ir pateikimą Finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, informacijos dėl 2023 m. biudžeto projekto pateikimą Lietuvos Respublikos Seimui.

3 užduotis: Organizuoti ir kontroliuoti Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2023–2025 m. strateginio veiklos plano projekto rengimą (tikslinimą) teisės aktuose nustatyta tvarka, duomenų suvedimą (atnaujinimą) Stebėjimo informacinėje sistemoje.

4 užduotis: Organizuoti vidaus reikalų ministrui pavestoms valdymo sritims numatomų skirti 2023–2025 m. maksimalių valstybės biudžeto asignavimų limitų paskirstymo projekto parengimą, VRM ir pavaldžių biudžetinių įstaigų 2023–2025 m. programų sąmatų projektų rengimą, suvestinių programų sąmatų projektų sudarymą, kitos su 2023–2025 m. valstybės biudžeto projekto rengimu susijusios informacijos parengimą ir pateikimą Finansų ministerijai ir kitoms valstybės institucijoms.

5 užduotis: Užtikrinti, kad mokėjimo paraiškos VRM ir pavaldžių biudžetinių įstaigų vykdomų programų finansavimui būtų teikiamos Finansų ministerijai teisės aktuose nustatytais terminais, kontroliuoti informacijos apie vidaus reikalų ministro valdymo sričiai 2022 m. skirtų valstybės biudžeto asignavimų naudojimą parengimą, užtikrinti informacijos teikimą Seimo Audito komitetui vykdant pavedimą dėl valstybės biudžeto išlaidų kontrolės.

Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamentas

Direktorė Lina Šemetulskytė

1 užduotis: Užtikrinti pasirengimą įgyvendinti 2021–2027 m. Vidaus saugumo fondą  (VSF) ir Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą (SVVP), Vidaus reikalų ministerijai atliekant teisės aktais pavestas vadovaujančiosios institucijos funkcijas.

2 užduotis: Užtikrinti pasirengimą įgyvendinti 2021–2027 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo programas, Vidaus reikalų ministerijai atliekant teisės aktais pavestas vadovaujančiosios institucijos funkcijas.

3 užduotis: Užtikrinti pasirengimą įgyvendinti 2021–2027 m. ES fondų investicijų programą, Vidaus reikalų ministerijai atliekant teisės aktais pavestas tarpinės institucijos funkcijas.

4 užduotis: Optimizuoti departamento veiklą užtikrinant Vidaus reikalų ministerijai teisės aktais pavestas atlikti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos tarpinės institucijos funkcijas.

5 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m.  programų, kurioms vadovauja (už kurias atsakinga) Vidaus reikalų ministerija,  lėšų panaudojimo spartos stebėseną.

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyrius

Vedėja Giedrė Andriuškevičė

1 užduotis: Užtikrinti pasirengimą įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, Vidaus reikalų ministerijai atliekant teisės aktais pavestas tarpinės institucijos funkcijas.

2 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4, 5, 7, 8, 10 prioritetų įgyvendinimui numatytų Europos regioninės plėtros fondo lėšų, Europos socialinio fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo stebėseną.

Vidaus saugumo fondo skyrius

Vedėja Rasa Butkienė

1 užduotis: Užtikrinti pasirengimą įgyvendinti 2021–2027 m. Vidaus saugumo fondą  (VSF) ir Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondą (SVVP), Vidaus reikalų ministerijai atliekant teisės aktais pavestas vadovaujančiosios institucijos funkcijas.

2 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Vidaus saugumo fondo programos lėšų panaudojimo spartos stebėseną.

3 užduotis: Vykdyti Vidaus reikalų ministerijos kompetencijai priskirtų 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programų „Teisingumas ir vidaus reikalai“ ir „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ projektų įgyvendinimo stebėseną.

Teritorinio bendradarbiavimo programų skyrius

Vedėja Deimantė Jankūnaitė

1 užduotis: Užtikrinti pasirengimą įgyvendinti 2021–2027 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo programas, Vidaus reikalų ministerijai atliekant teisės aktais pavestas vadovaujančiosios institucijos funkcijas.

2 užduotis: Užtikrinti tinkamą 2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo programų ir Europos kaimynystės bendradarbiavimo per sieną programų įgyvendinimą ir programų, kurioms vadovauja Vidaus reikalų ministerija, lėšų panaudojimo ir įgyvendinimo rizikų stebėseną.

3 užduotis: Sudaryti palankias sąlygas kelti skyriaus darbuotojų motyvaciją ir jų kvalifikaciją.

Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius

Vedėjas Vidmantas Mečkauskas

1 užduotis: Organizuoti ir koordinuoti korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą VRM (ne rečiau kaip kartą į ketvirtį organizuojami susitikimai su pavaldžių įstaigų padalinių, atsakingų už korupcijos prevenciją, vadovais). Organizuoti ir įgyvendinti VRM darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimo priemones.

2 užduotis: Užtikrinti korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemos veikimą, orientuojantis į rizikingiausius VRM sektorius (viešieji pirkimai, ūkio subjektų priežiūra, teisinės atsakomybės taikymas).

3 užduotis: Dalyvauti rengiant Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais planą. Organizuoti ir užtikrinti  VRM korupcijos prevencijos veiksmų plano parengimą ir priemonių įgyvendinimą.

4 užduotis: Organizuoti ir užtikrinti tarnybinių nusižengimų tyrimus dėl galimų VRM valstybės tarnautojų nusižengimų, tarnybinių patikrinimų dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, tarp jų ir vidaus reikalų ministro skiriamų, tarnybinių nusižengimų bei kitų vidaus reikalų ministro skiriamų asmenų galimų darbo drausmės pažeidimų atlikimą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

5 užduotis: Prisidėti prie skaidrumo užtikrinimo VRM grupėms, pagal kompetenciją, rengiant teisės aktus vidaus reikalų ministrui priskirtose valdymo srityse (savivalda, valstybės tarnyba).

Centralizuoto vidaus audito skyrius

Vedėja Rasa Rybakovienė

1 užduotis: 1.1. Pagal vidaus reikalų ministro patvirtintą Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2022 m. veiklos planą, organizuoti ir prižiūrėti (atlikti vidaus auditorių darbo priežiūrą ir vidaus auditorių darbo dokumentų ir vidaus auditų / auditų ataskaitų projektų peržiūrą) vidaus auditus ir Vidaus reikalų ministerijos administruojamos ES ir (arba) tarptautinės finansinės paramos administravimo ir panaudojimo auditus (toliau – auditai); 1.2. Organizuoti ir prižiūrėti (atlikti darbo dokumentų ir pažymų projektų peržiūrą) vidaus auditų ir auditų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimą.

2 užduotis: Užtikrinti Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2014-2020 m. INTERREG V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos audito institucijos funkcijų tinkamą vykdymą ir audito strategijos įgyvendinimą bei nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai, taip pat užtikrinti Skyriui pavestų funkcijų įgyvendinimą dalyvaujant kitų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo 2014-2020 m. programų įgyvendinime ir nustatyta tvarka atsiskaityti programų audito institucijoms.

3 užduotis: Užtikrinti Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos audito institucijos funkcijų tinkamą vykdymą ir audito strategijos įgyvendinimą bei nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai.

4 užduotis: Užtikrinti 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos bei Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos audito institucijos funkcijų tinkamą vykdymą ir audito strategijų įgyvendinimą bei nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai.

5 užduotis: Užtikrinti 2021–2027 m. Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės programos ir Vidaus saugumo fondo programos audito institucijos funkcijų tinkamą vykdymą, parengti audito strategiją bei nustatyta tvarka atsiskaityti Europos Komisijai.

Strateginės komunikacijos skyrius

Vedėjas Mindaugas Bajarūnas

1 užduotis: Įgyvendinti ir koordinuoti informacinę kampaniją, kuria bus siekiama vieningo ir plataus visuomenės grupių švietimo ir informavimo, susijusio su gyventojų pasirengimu galimai branduolinei ar radiologinei avarijai ir kitoms ekstremaliosioms situacijoms.

2 užduotis: Parengti ir koordinuoti Vidaus reikalų ministerijos viešojo saugumo srities komunikacijos veiksmų planą.

3 užduotis: Parengti migracijos krizės valdymo komunikacijos analizę ir rekomendacijas ateityje panašaus masto krizėms.

Projektų ir kokybės valdymo skyrius

Vedėja Nomeda Poteliūnienė

1 užduotis: Sukurti ir pritaikyti Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamų projektų, esančių Ministro pirmininko ir Ministro portfeliuose, kontrolės mechanizmą, sudarantį sąlygas operatyviai reaguoti ir suvaldyti projekto įgyvendinimo metu kylančias rizikas, dėl kurių gali būti nepasiekti projekto tikslai.

2 užduotis: Pateikti siūlymus dėl strateginio planavimo modelio Vidaus reikalų ministerijoje atnaujinimo. Alternatyvūs modeliai turi apimti visų ministerijai aktualių Strateginio valdymo įstatyme numatytų planavimo dokumentų parengimą, jų įgyvendinimo stebėseną, atsiskaitymą už rezultatus bei šiuose procesuose dalyvaujančius struktūrinius padalinius / žmogiškuosius išteklius.

3 užduotis: Pateikti siūlymus dėl esamo Projektų ir kokybės valdymo skyriaus vykdomų funkcijų išplėtimo ir jų užtikrinimui reikalingų išteklių.

4 užduotis: Užtikrinti Vidaus reikalų ministerijos vidaus kontrolės politikos atnaujinimą ir ministerijos rizikų valdymo tvarkos parengimą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-24