BDAR

Vidaus tarnybos valdymas

 

1. Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas.

2. Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“, kuriuo patvirtinta:

3.1. Vidaus reikalų ir pataisos pareigūnų profesinio mokymo įstaigų profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui metodika;

3.2. Studijų kainos apmokėjimo ir paramos teikimo asmenims, kurie studijuoja aukštosiose mokyklose pagal vidaus tarnybos sistemai reikalingų specialybių studijų programas, tvarkos aprašas;

3.3. Stipendijos mokėjimo ir materialinės paramos teikimo pataisos pareigūnų ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų mokiniams tvarkos aprašas;

3.4. Tarnybos ir mokymosi kitose valstybėse laiko įskaitymo į vidaus tarnybos sistemos pareigūno vidaus tarnybos stažą tvarkos aprašas;

3.5. Priemokos vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, tarnaujantiems misijose užsienyje, dydžių aprašas;

3.6. Kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašas;

3.7. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams apmokėjimo tvarkos aprašas;

3.8. Vidaus tarnybos sistemos pareigūno ir kursanto sveikatos sutrikdymo masto nustatymo tvarkos aprašas;

3.9. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir kursantų sunkių, apysunkių ir lengvų sužeidimų, traumų ir kitų sveikatos sutrikdymų sąrašas;

3.10. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų aprūpinimo tarnybiniu butu (tarnybine gyvenamąja patalpa) tvarkos aprašas;

3.11. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų buto ar gyvenamosios patalpos išlaikymo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas;

3.12. Įsikūrimo, kelionių, draudimo, gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų ir su tarnyba užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos dydžių ir mokėjimo vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, nusiųstiems saugoti Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų, tvarkos aprašas;

3.13. vidaus tarnybos sistemos pareigūnams specialių tarnybinių užduočių, susijusių su apribojimu palikti užduoties vietą, vykdymo laikotarpiu, taip pat atliekantiems tarnybą lauko sąlygomis, maitinimosi išlaidų piniginės kompensacijos dydis vienai parai.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimas Nr. 1090 „Dėl Valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu, mirusiu, sužalotu ar susirgusiu sunkia liga atliekant tarnybines pareigas ir kompensacijų dėl valstybės tarnautojo žūties ar mirties, valstybės tarnautojo ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno sužalojimo ar susirgimo sunkia liga išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“.

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 30 d. nutarimas Nr. 1190 „Dėl Pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 23 d. nutarimas Nr. 1162 „Dėl Specialiųjų priemonių specifikacijos ir Specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo patvirtinta:

          7.1. Specialiųjų priemonių specifikacija;

          7.2. Specialiųjų priemonių panaudojimo tvarkos aprašas.

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“.

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimas Nr. 1426 „Dėl Vidaus reikalų pareigūnų registro įsteigimo ir Vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatų patvirtinimo“.

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1289 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Karjeros valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1288 „Dėl Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašo ir Valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo patvirtinta:

11.1. Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašas.

11.2. Valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas.

12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimas Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimas Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos patvirtinimo“.

14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“.

15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo laikinai tapus nedarbingu dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kai laikinasis nedarbingumas susijęs su tarybinių pareigų atlikimu“.

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimas Nr. 1297 „Dėl Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

17. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“, kuriuo patvirtinta:

17.1. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašas;

17.2. Standartines stojimo į vidaus tarnybą sutarties sąlygas, stojimo į vidaus tarnybą sutarčių sudarymo ir privalomų stojimo į vidaus tarnybą sutarčių sąlygų vykdymo kontrolės tvarkos aprašas;

17.3. Teisės atkurti vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusą tvarkos aprašas;

17.4. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo tvarkos aprašas;

17.5. Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašas;

17.6. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų perkėlimo į kitas pareigas tvarkos aprašas;

17.7. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rotacijos tvarkos aprašas;

17.8. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas;

17.9. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo tvarkos aprašas;

17.10. Tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams skyrimo ir panaikinimo tvarkos aprašas;

17.11. Nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis, susižalojimas, sužalojimas ar sveikatos sutrikdymas yra susiję su tarnybinių pareigų atlikimu ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno statusu, o kursanto – su profesiniu ar įvadiniu mokymu, ar tarnybinių pareigų atlikimas, profesinis ar įvadinis mokymas yra susiję su didesniu pavojumi ar didesne rizika vidaus tarnybos sistemos pareigūno ar kursanto gyvybei ar sveikatai, tvarkos aprašas;

17.12. Kompensacijos dydžių nustatymo vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir kursantų lengvo sveikatos sutrikdymo atvejais tvarkos aprašas;

17.13. Nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų pakeliui į tarnybą ar iš tarnybos, taip pat nelaimingų atsitikimų profesinio ar įvadinio mokymo metu bei profesinių ligų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašas;

17.14. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, jų šeimos narių ir jų nuosavybės apsaugos, kai dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybos kyla reali grėsmė jų gyvybei, sveikatai ar turtui, užtikrinimo tvarkos aprašas;

17.15. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir jų šeimos nariams padarytos materialinės žalos, kurią jie patyrė dėl su vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnyba susijusių priežasčių ir kuri yra nustatyta remiantis tarnybinio patikrinimo išvada, atlyginimo tvarkos aprašas;

17.16. Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašas.

18. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1V-645 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose“, kuriuo patvirtinta:

18.1. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose poreikio nustatymo metodiką;

18.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisykles, kuriose nustatyta:

1) siuntimų į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigas išdavimo tvarka;

2) atrankos dėl siuntimų į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursus išdavimo ir šių siuntimų išdavimo tvarka;

3) atrankos dėl siuntimų stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas išdavimo ir šių siuntimų išdavimo tvarka;

4) asmenų tikrinimo valstybės informacinėse sistemose ir registruose ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose tvarka;

5) asmenų priėmimo į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigas tvarka;

6) asmenų priėmimo į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursus tvarka;

7) kursanto asmens bylos turinys;

8) vidaus tarnybos sistemos pareigūno (toliau – pareigūnas) tarnybos bylos aprašas;

9) asmenų skyrimo į pareigūnų pareigas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose (toliau – statutinės įstaigos) tvarka;

10) pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo tvarka;

11) pareigūnų apdovanojimų atėmimo tvarka;

12) užsienio valstybių apdovanojimų, pasižymėjimo ir mokslo įstaigų baigimo ženklų nešiojimo tvarka;

13) pareigūnų papildomų mokamų atostogų dėl svarbių aplinkybių suteikimo tvarka;

14) mokymosi atostogų suteikimo ir jų apmokėjimo pareigūnams sąlygos ir tvarka;

15) pareigūnų vežimo į tarnybos vietą sąlygos ir tvarka;

16) buvusių pareigūnų grąžinimo į vidaus tarnybą tvarka;

17) profesinių sąjungų narių, atleistų iš vidaus tarnybos jų pačių prašymu dėl išrinkimo į renkamąsias pareigas profesinių sąjungų organizacijose, grąžinimo į vidaus tarnybą tvarka;

18) tarnybinio patikrinimo išvados ir su šia išvada susijusių sprendimų perdavimo tvarka.

19. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo“.

20. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1V-762 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų medicininės reabilitacijos, prevencinės medicininės ir psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai iš dalies apmokama arba neapmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

21. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 1V-325 „Dėl fiziologinių mitybos normų, pagal kurias maistu aprūpinami vidaus tarnybos sistemos pareigūnai specialių tarnybinių užduočių, susijusių su apribojimu palikti užduoties vietą, vykdymo laikotarpiu, taip pat vykdantys tarnybą lauko sąlygomis, patvirtinimo“.

22. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų sąvado patvirtinimo.

23. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

24. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1V-425 „Dėl papildomai per programas iš valstybės biudžeto remiamos vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos priežiūros masto patvirtinimo“.

25. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. 1V-230 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

26. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 1V-155 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo blankų privalomųjų formų aprašų ir Vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

27. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“.

28. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. 1V-216 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

29. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1V-42/1R-17/1K-8 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos patvirtinimo“.

30. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 1V-85 „Dėl Vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašo patvirtinimo“ .

31. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 1V-53 „Dėl Rotacijos tvarka perkeltų į kitas pareigas kitoje tarnybos vietovėje teritorinių policijos įstaigų ir policijos komisariatų viršininkų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

32. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 1V-355 „Dėl Vidaus reikalų statutinių įstaigų rikiuotės ir ceremonijų statuto patvirtinimo“.

33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 15-2 straipsnio 2 dalį“.

34. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 25 d. įsakymas Nr. 1V-299 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo taisyklių bei Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatų patvirtinimo“.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-08