Vietos savivalda

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 549 „Dėl gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti vietos gyventojų apklausą rinkimo lapo formos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1V-1373 „Dėl savivaldybės tarybos nario, pretenduojančio tapti savivaldybės tarybos sudaromo komiteto ar komisijos pirmininku, atitikties nepriekaištingos reputacijos reikala

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 645 „Dėl Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizavimo, Vyriausybės atstovų tarnybų reorganizavimo sąlygų aprašo ir Vyriausybės atstovų įstaigos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 1V-80 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ar keitimo planų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 1V-265 „Dėl apskrities teritoriją sudarysiančių savivaldybių sąrašo, savivaldybę sudarysiančių gyvenamųjų vietovių sąrašo ir savivaldybės teritorijos ribų schemos M 1:50000 ren

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimas Nr. 1019 „Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 1V-66 „Dėl vietos gyventojų apklausos dalyvių sąrašo lapo, vietos gyventojų apklausos balsų skaičiavimo protokolo formų, jų pildymo pavyzdžių ir vietos gyventojų apklausos pat

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimas Nr. 1185 „Dėl Gyventojų iniciatyvinės grupės sudarymo ir pasiūlymų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, sut

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 1V-561 „Dėl Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo patvirtini

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“

Savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos standartas

 

 

Atnaujinimo data: 2023-10-13